Summarizing Keyword Combinations

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Summarizing Keyword Combinations

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng kết từ khoá kết hợp Bảng sau đây tóm tắt các giá trị khác nhau (có) và không hợp lệ (không có) từ khoá kết hợp. Từ khoá giao diện Tóm tắt lớp lớp Class Sealed struct

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Summarizing Keyword Combinations

  1. Summarizing Keyword Combinations The following table summarizes the various valid (yes) and invalid (no) keyword combinations. Keyword Interface Abstract class Class Sealed class struct Abstract no yes no no no New yes* yes yes yes no† override no yes yes yes no‡ private no yes yes yes yes protected no yes yes yes no** public no yes yes yes yes sealed no yes yes yes no virtual no yes yes no no *An interface can extend another interface and introduce a new method with the same signautre. †A struct implicitly derives from System.Object, which contains methods that the struct can hide. ‡A struct implicitly derives from System.Object, which contains no virtual methods. **A struct is implicitly sealed and cannot be derived from. • If you want to continue to the next chapter Keep Visual Studio 2005 running and turn to Chapter 13. • If you want to exit Visual Studio 2005 now On the File menu, click Exit. If you see a Save dialog box, click Yes.
Đồng bộ tài khoản