TÀI LIỆU 2: MẪU THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
626
lượt xem
133
download

TÀI LIỆU 2: MẪU THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về mẫu thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU 2: MẪU THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

  1. (TÀI LI Ệ U 2) THÔNG BÁO (đ ể đăng trên trang web c ủ a Công ty) v/v t ổ ch ứ c Đ ạ i h ộ i c ổ đông th ườ ng niên năm 2011 Kính g ở i : Quý v ị c ổ đông Công ty C ổ ph ầ n __________________________ H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị Công ty C ổ ph ầ n __________________________ trân tr ọ ng thông báo đ ế n Quý v ị c ổ đông v ề vi ệ c t ổ ch ứ c Đ ạ i h ộ i c ổ đông th ườ ng niên năm 2011 nh ư sau : 1.- Th ờ i gian : Ngày Th ứ ____ __/__/2011, khai m ạ c lúc 8 gi ờ 30 2.- Đ ị a đi ể m : _________________________________________________ 3.- Ch ươ ng trình ngh ị s ự c ủ a Đ ạ i h ộ i : - Thông qua Báo cáo t ổ ng k ế t ho ạ t đ ộ ng c ủ a Công ty năm 2010 và k ế ho ạ ch ho ạ t đ ộ ng năm 2011. - Thông qua Báo cáo tóm t ắ t Báo cáo tài chính năm 2010 c ủ a Công ty đã đ ượ c ki ể m toán ; - Phê duy ệ t Ph ươ ng án phân chia l ợ i nhu ậ n năm 2010 c ủ a Công ty; - Thông qua Báo cáo ho ạ t đ ộ ng c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị năm 2010 và k ế ho ạ ch ho ạ t đ ộ ng c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị năm 2011. - Thông qua Báo cáo ho ạ t đ ộ ng c ủ a Ban ki ể m soát năm 2010 và k ế ho ạ ch ho ạ t đ ộ ng c ủ a Ban ki ể m soát năm 2011. - Thông qua Báo cáo th ự c hi ệ n chi phí c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị và Ban ki ể m soát năm 2010 và Phê duy ệ t K ế ho ạ ch chi phí c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị và Ban ki ể m soát năm 2011. 1/3
  2. - Thông qua T ờ trình c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị v ề vi ệ c ch ọ n Công ty ki ể m toán năm 2011; - Phê chu ẩ n đ ề ngh ị c ủ a H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị v ề vi ệ c Ch ủ t ị ch H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị ti ế p t ụ c kiêm nhi ệ m ch ứ c v ụ T ổ ng Giám đ ố c Công ty trong năm 2011. 4.- Thành ph ầ n tham d ự : - T ấ t c ả các c ổ đông c ủ a Công ty có tên trên “Danh sách c ổ đông có quy ề n tham d ự và bi ể u quy ế t t ạ i ĐHCĐTN năm 2011” ch ố t ngày __/__/2011. - C ổ đông không th ể đ ế n d ự Đ ạ i h ộ i có th ể ủ y quy ề n cho ng ườ i khác tham d ự và bi ể u quy ế t t ạ i Đ ạ i h ộ i. Ng ườ i đ ượ c ủ y quy ề n không đ ượ c ủ y quy ề n l ạ i cho m ộ t ng ườ i khác. - C ổ đông tham d ự Đ ạ i h ộ i xin vui lòng mang theo Thông báo m ờ i h ọ p và Gi ấ y ch ứ ng minh nhân dân ho ặ c h ộ chi ế u. Tr ườ ng h ợ p c ổ đông đ ượ c ủ y quy ề n tham d ự Đ ạ i h ộ i, xin vui lòng mang theo b ả n chính Gi ấ y ủ y quy ề n (theo m ẫ u c ủ a Công ty) và gi ấ y ch ứ ng minh nhân dân ho ặ c h ộ chi ế u c ủ a ng ườ i đ ượ c ủ y quy ề n. 5.- Tài li ệ u Đ ạ i h ộ i : - Đ ượ c g ở i cho Quý c ổ đông kèm theo Thông báo m ờ i h ọ p. - Quý c ổ đông cũng có th ể tham kh ả o các tài li ệ u Đ ạ i h ộ i t ạ i website c ủ a Công ty, theo đ ị a ch ỉ : http://www.______.com t ừ ngày đăng Thông báo này. 6.- Góp ý v ề ch ươ ng trình ngh ị s ự c ủ a Đ ạ i h ộ i : - Quý c ổ đông có ý ki ế n đóng góp v ề ch ươ ng trình ngh ị s ự c ủ a Đ ạ i h ộ i, xin vui lòng g ở i ý ki ế n c ủ a Quý v ị b ằ ng văn b ả n cho Ban t ổ ch ứ c Đ ạ i h ộ i tr ướ c 16 gi ờ ngày Th ứ ___ __/__/2011. 7.- Đăng ký tham d ự Đ ạ i h ộ i : Đ ể vi ệ c chu ẩ n b ị cho Đ ạ i h ộ i đ ượ c chu đáo, đ ề ngh ị Quý v ị c ổ đông vui lòng xác nh ậ n vi ệ c tr ự c ti ế p tham d ự ho ặ c ủ y quy ề n cho ng ườ i khác tham d ự Đ ạ i h ộ i v ớ i Ban t ổ ch ứ c Đ ạ i h ộ i ch ậ m nh ấ t là tr ướ c 16 gi ờ 2/3
  3. ngày Th ứ ___ __/__/2011 b ằ ng cách liên l ạ c qua đi ệ n tho ạ i s ố : _______________ ho ặ c qua s ố fax ________ ho ặ c qua đ ị a ch ỉ email : ___________________ Thông báo này thay cho Thông báo m ờ i h ọ p trong tr ườ ng h ợ p Quý c ổ đông có quy ề n tham d ự Đ ạ i h ộ i c ổ đông th ườ ng niên năm 2011 nh ư ng ch ư a nh ậ n đ ượ c Thông báo m ờ i h ọ p g ở i tr ự c ti ế p do đ ị a ch ỉ không đ ầ y đ ủ ho ặ c do Thông báo m ờ i h ọ p đ ế n tr ễ . TP.HCM, ngày tháng năm 2011 TM.H Ộ I Đ Ồ NG QU Ả N TR Ị CH Ủ T Ị CH 3/3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản