intTypePromotion=1

tài liệu cabri 3d phần 2

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
83
lượt xem
15
download

tài liệu cabri 3d phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

từ đó việc dựng các hình học trên máy tính điện tử mở ra cá triển vọng mới so với các phép dừng hình truyền thống sử dụng giất, bút, thước kẻ và compa. này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng phần mềm cabri.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tài liệu cabri 3d phần 2

 1. ph ng (ho c trên m t i tư ng ã ư c d ng trong PKN c a m t ph ng). M t khi a giác ã ư c d ng, ta có th d ch chuy n nó trong PKN. - Cho phép d ng các a giác hư ng tâm trên m t ư ng th ng : - ch n m t ư ng th ng (ho c m t ph n c a ư ng th ng*) - ch n (ho c d ng) m t i m. *n a ư ng th ng, o n th ng, vectơ, c nh c a a di n _____________________________________________________________________ 3.7 A DI N Chú ý quan tr ng cho vi c d ng các a di n d ng các a di n trong không gian, m t trong các i m b t bu c ph i n m trong m t m t ph ng khác v i m t ph ng ch a các i m còn l i. i m này có th ư c d ng trên m t i tư ng ang t n t i ho c cũng có th ư c d ng b ng cách nh n gi phím Maj.. _____________________________________________________________________ T di n (xác nh b i 4 i m) - D ng ba i m u. thu ư c m t t di n trong không gian, d ng i m th tư - trong m t m t ph ng khác b ng cách s d ng m t i tư ng ã cho ho c s d ng phím Maj.. _____________________________________________________________________ H p XYZ (xác nh b i m t ư ng chéo) - D ng i m th nh t. - D ng i m th hai ( i m này xác nh ình i tâm v i i m th nh t). thu ư c m t H p XYZ trong không gian ba chi u, d ng - i m th hai trong m t m t ph ng khác v i m t ph ng th nh t, và s d ng m t i tư ng ã có ho c phím Maj.. _____________________________________________________________________ Lăng tr (xác nh b i m t a giác và m t vectơ) - Trư c tiên d ng m t a giác v i m t công c khác (công c a giác, Tam giác, v.v.), ho c s d ng m t a giác ã ư c d ng. - D ng m t vetơ b ng công c Vectơ, trong m t m t ph ng Trang 21
 2. khác v i m t ph ng ch a a giác (ho c s d ng m t vectơ ã ư c d ng). - V i công c Lăng tr , d ng hình lăng tr b ng cách ch n m t a giác và m t vectơ. ___________________________________________________________________ Hình chóp (xác nh b i m t a giác và m t i m) - Trư c tiên d ng m t a giác b ng m t công c khác (công c a giác, Tam giác, v.v.) ho c s d ng m t a giác ã ư c d ng, a giác này s tr thành m t áy. - V i công c a giác, ch n m t a giác, thu ư c m t hình chóp trong không gian ba chi u, ti p t c d ng i m là nh b ng cách n trên phím Maj. (ho c ch n m t i m n m trong m t m t ph ng khác v i m t ph ng ch a a giác). _____________________________________________________________________ a di n l i - Cho phép d ng tr c ti p m t a di n : thu ư c m t a di n trong không gian ba chi u, b ng - công c a di n l i, d ng m t hình bao l i ch a ít nh t ba i m, sau ó b xung m t i m ho c nhi u hơn trong m t m t ph ng khác (s d ng m t i tư ng ã có s n ho c phím Maj.). k t thúc phép d ng, kích chu t l n th hai vào i m cu i - cùng ư c d ng (ho c vào m t i m khác c a phép d ng) ho c n vào phím Entrée c a bàn phím (Retour trên máy Macintosh). - Cho phép d ng m t a di n và tích h p các i tư ng khác nhau ã ư c d ng : - Dùng công c a di n l i ch n m t hay nhi u i tư ng sau : a giác, o n th ng, c nh a di n, i m. Ta cũng có th các i m m i trong quá trình d ng. thu ơc m t a di n trong không gian ba chi u, ít nh t - m t trong các i m ho c m t trong các i tư ng c n ư c d ng trong m t m t ph ng khác v i m t ph ng ch a các i tư ng còn l i. k t thúc phép d ng, kích chu t l n th hai vào i m cu i - cùng ư c d ng (ho c vào m t i m khác c a phép d ng) ho c b m phím Entrée c a bàn phím (Retour trên máy Macintosh). _____________________________________________________________________ M m t a di n Trang 22
 3. Cho phép m các m t c a m t a di n (và có th cho phép t chúng trên m t m t ph ng t o ra m t hình tr i). - D ng m t a di n. - V i công c M a di n, kích chu t trên a di n. m a di n nhi u m t cùng m t lúc, s d ng công c - Thao tác và d ch chuy n m t trong các m t v i chu t. m m i l n m t m t, n gi phím Maj. enfoncée. - h n ch các góc m sao cho ch là b i c a 15 , n gi - phím Ctrl (Alt trên máy Macintosh). Sau khi t o ra m t hình tr i c a a di n, ti p ó ta có th in nó ra và c t nó t o ra m t hình m u th t. Tham kh o ph n [4.7] T O CÁC HÌNH TR I CÓ TH IN Ư C. _____________________________________________________________________ C t a di n Cho phép d ng các thi t di n c a m t a di n v i m t n a không gian gi i h n b i m t m t ph ng và che ph n n m trong a di n. - D ng m t a giác. - D ng m t m t ph ng c t a di n. - Nh d ng c C t a di n : - ch n a di n - ch n m t ph ng thi t di n. Ph n b che b i a di n s là ph n nhô ra phía trư c nhi u nh t. xoay phép d ng và t m t ph n khác c a a di n nhô ra trư c, s d ng ch c năng Hình c u kính (m c [2.5]). ch l i ph n b che, c n ph i s d ng ch c năng Che/Hi n (m c [4.3]). ___________________________________________________________________ 3.8 A DI N U (các kh i Platon) a di n u (các kh i Platon) - Cho phép d ng tr c ti p m t a di n : - Ch n m t m t ph ng. - Ch n i m th nh t. - Ch n i m th hai. i m th hai c n ph i ư c d ng trên PN c a m t ph ng ư c ch n (ho c trên m t i tư ng ã ư c ch n trong PKN c a m t ph ng này) Chú ý : t m t a di n u m t ch khác trên PN c a m t m t ph ng, trư c tiên d ng nó trong PN, sau ó d ch chuy n nó nh công c Thao tác. Trang 23
 4. - Cho phép d ng m t a di n xác nh b i m t a giác u ã ư c d ng : - Dùng công c a di n u thích h p, ch n m t a giác có cùng tính ch t v i các m t c a a di n cùng ư c d ng. - Ho c v i công c a di n u thích h p, m t c a a di n (và do ó là m t a giác) có cùng tính ch t v i các m t c a a di n c n d ng. Chú ý : d ng a di n trong n a không gian i v i n a không gian ưa ra b i m c nh, n phím Ctrl (Alt trên máy Macintosh). ___________________________________________________________________ 3.9 CÁC PHÉP BI N HÌNH i x ng tâm (xác nh b i m t i m) - Ch n i tư ng (hay m t ph n c a i tư ng) cho phép bi n hình. - Ch n (ho c d ng) m t i m làm tâm c a phép i x ng. _____________________________________________________________________ i x ng tr c (xác nh b i m t ư ng th ng ho c m t ph n c a ư ng th ng*) - Ch n i tư ng (ho c m t ph n c a i tư ng) cho phép bi n hình. - Ch n m t ư ng th ng (ho c m t ph n c a ư ng th ng*) như m t tr c i x ng. ______________________________________________________________________ i x ng m t ph ng (xác nh b i m t m t ph ng) - Ch n i tư ng (ho c m t ph n c a i tư ng) cho phép bi n hình. - Ch n m t m t ph ng (ho c m t ph n c a m t ph ng**) làm m t ph ng i x ng. _____________________________________________________________________ Phép t nh ti n (xác nh b i m t vectơ ho c hai i m) u tiên ch n m t vectơ ho c hai i m (ta cũng có th d ng - tr c ti p các i m) - Ch n i tư ng (ho c m t ph n c a i tư ng) cho phép bi n hình. _____________________________________________________________________ Phép quay b i tr c và các i m Trang 24
 5. - Ch n i tư ng (ho c m t ph n c a i tư ng) cho phép bi n hình. - Ch n m t ư ng th ng (ho c m t ph n c a ư ng th ng*) làm tr c quay. - Ch n (ho c d ng) hai i m. * n a ư ng th ng, o n th ng, vectơ, c nh a di n ** n a m t ph ng, mi n, a giác Ví d s d ng nâng cao c a phép quay b i tr c và các i m Trong ví d dư i ây, ta d ng nh c a tam giác MNP b ng cách ch n ư ng th ng D và các i m A và B. Góc c a phép quay là góc t o b i hai m t ph ng : - n a m t ph ng có biên D ch a i m A. - n a m t ph ng có biên D ch a i m B. Góc t o b i phép quay b ng góc t o b i (OA, OB’), B’ là hình chi u vuông góc c a B xu ng m t ph ng vuông góc v i D i qua A. 3.10 CÁC CHÚ Ý QUAN TR NG LIÊN QUAN N I M VÀ CÔNG C NH NGHĨA L I Các i m n i k t v i các i tư ng mà trên ó chúng ư c d ng Thông thư ng các i m « g n » v i các i tư ng mà trên ó chúng ư c d ng. Ví d , m t i m ư c d ng trên m t hình c u s không th ư c d ch chuy n trên m t i tư ng khác ho c trên m t m t ph ng. Trang 25
 6. Các i m d ng trên PN c a m t m t ph ng có th d ch chuy n, nhưng ch v phía PKN c a m t ph ng này, và không th trên các i tư ng khác. « gi i phóng » các i m, c n ph i s d ng công c nh nghĩa l i. Ch c năng c a nó ư c mô t trong m c ti p theo. D ch chuy n các i m trong không gian phía dư i và phía trên c a m t ph ng cơ s Các i m ban u ư c d ng trong không gian ho c trên ph n PKN c a m t ph ng cơ s c a m t ph ng cơ s sau ó có th ư c d ch chuy n m t cách th ng ng lên phía trên ho c phía dư i c a m t ph ng cơ s (nh công c Thao tác và n gi phím Maj.). Ngư c l i, thông thư ng các i m ban u ư c d ng trên các i tư ng ho c trên PN c a m t ph ng cơ s sau ó không th ư c d ch chuy n m t cách th ng ng trong không gian. « gi i phóng » các i m, c n s d ng công c nh nghĩa l i. Ch c năng c a nó ư c mô t trong ph n sau ây. Chú ý : b t u t PN c a m t ph ng cơ s , có th ti p c n t i các i m mà sau ó ta có th d ch chuy n m t cách vuông góc mà không c n s d ng công c nh nghĩa l i, trư c tiên ta có th d ng các i m trên PKN r i sau ó d ch chuy n trên PN. 3.11 S D NG CÔNG C NH NGHĨA L I « gi i phóng » m t i m và có th d ch chuy n i m này t m t i tư ng này n m t i tư ng khác (ví d , t m t hình c u t i m t m t ph ng, ho c t PKN c a m t ph ng cơ s t i nh c a m t a di n), c n ph i s d ng công c nh nghĩa l i. Công c này n m trong nhóm các công c Thao tác (nút th nh t). s d ng nó : • kích chu t l n th nh t ch n i m c n nh nghĩa l i (r i sau ó th phím chu t) • d ch chuy n chu t (không n gi phím) t i i tư ng m i • kích chu t l n th hai t i m trên i tư ng t i v trí mong mu n. Công c nh nghĩa l i cũng cho phép bi n i m t i m ư c d ng ban u trên PN c a m t m t ph ng ho c trên m t i tư ng n m t i m trong không gian (mà sau ó ta có th d ch chuy n m t cách th ng ng lên phía trên ho c xu ng phía dư i c a m t ph ng cơ s ). s d ng nó : • kích chu t ch n i m c n nh nghĩa l i (r i sau ó th phím chu t) • d ch chuy n chu t (không gi n phím) t i m t ích m i • d ch chuy n i m m t cách th ng ng, n trên phím Maj. Trang 26
 7. • kích chu t l n th hai h p th c vi c thay i 3.12 CÁC CH C NĂNG I U KHI N B I BÀN PHÍM Ch c năng PC Macintosh Nh n gi phím Ctrl và Nh n gi phím Maj. và Ch n m t hay nhi u i tư ng v i công ch n t t c các i tư ng ch n t t c các i tư ng c Thao tác mong mu n mong mu n Xoá m t hay nhi u i tư ng ư c ch n Phím xoá c a bàn phím Phím xoá cu bàn phím Hu m t phép d ng mà b n v n chưa k t thúc (ví d : d ng vi c d ng m t tam giác Esc/Echap Esc/Echap sau khi ã t hai trong s ba i m) Hu công c ư c ch n và kích ho t Esc/Echap Esc/Echap công c Thao tác Hu c h n m t i tư ng Ctrl + k ích chu t Maj. + k ch chu t D ng m t i m ho c m t i tư ng Nh n gi phím Maj., d ch Nh n gi phím Maj., d ch phía trên ho c phía dư i c a m t ph ng chuy n i m theo chi u chuy n i m theo chi u cơ s th ng ng r i kích chu t th ng ng r i kích chu t D ch chuy n m t cách th ng ng m t Nh n gi phím Maj. và Nh n gi phím Maj. và i m ho c m t i tư ng ã ư c d ng d ch chuy n i tư ng d ch chuy n i tư ng trư c bên trên ho c phía dư i c a m t theo chi u th ng ng theo chi u th ng ng ph ng cơ s D ch chuy n m t cách th ng ng, theo Nh n gi phím Nh n gi phím các b i c a 5 mm, m t i m ho c m t i Ctrl + Maj. và d ch chuy n Alt + Maj. và d ch chuy n tư ng ã ư c d ng trư c ó bên trên i tư ng m t cách th ng i tư ng m t cách th ng ho c phía dư i m t ph ng cơ s ng ng D ch chuy n theo chi u ngang, theo các Nh n gi phím Ctrl và d ch Nh n gi phím Alt và d ch b i c a 5 mm, m t i m ho c m t i chuy n i tư ng theo tư ng ã ư c d ng trư c ó bên trên chuy n theo chi u ngang chi u ngang ho c phí dư i c a m t ph ng cơ s 3.13 S D DÀNG TRONG VI C THAO TÁC CÁC I TƯ NG làm cho vi c d ch chuy n các i tư ng ã ư c d ng tr nên ơn gi n d ch chuy n các i m ho c các i tư ng ã ư c d ng, ta không c n thi t ph i ch n công c Thao tác. Ví d , ngay c khi ch n l a công c Tam di n, b n có th d ch Trang 27
 8. chuy n m t hình c u, thay i phương c a m t ư ng th ng v.v. làm i u ó, ơn gi n ch c n ch n m t i m ho c m t i tư ng, n gi phím chu t và d ch chuy n i tư ng mong mu n. xác nh các i m có th thao tác ư c m t cách tr c ti p M t khi ã ư c d ng m t vài i m có th không th thao tác tr c ti p ư c n a v i con tr . Nh t là trong các trư ng h p c a các giao i m và các i m là k t qu c a m t phép d ng hình. Cabri có m t ch c năng cho phép xác nh m t cách nhanh chóng các i m này, cũng như các i m mà ta có th thao tác tr c ti p ư c. s d ng nó, ơn gi n là ta kích chu t lâu trong vùng không ư c d ng c a vùng làm vi c. B n s th y r ng các i m mà ta có th d ch chuy n m t cách tr c ti p s tr nên to hơn. Các i m khác v n gi nguyên hình d ng cũ. Trang 28
 9. CHƯƠNG 4 CÁC CH C NĂNG NGO I VI C A VI C D NG HÌNH 4.1 T O CÁC VÙNG VĂN B N N I K T V I I TƯ NG (NHÃN) Cabri 3D cho phép k t h p các vùng văn b n nh v i các phép d ng c a b n. Các nhãn này có th giúp b n g i nh ho c t tên cho các y u t khác nhau c a phép d ng. tam giác ABC ư ng th ng d1 d2 t o m t nhãn, ch n m t i tư ng ( i m, hình c u, ư ng th ng, m t ph ng v.v.) v i công c Thao tác. Sau ó ơn gi n v i bàn nsuite, b n có th vi t văn b n c a b n. Chú ý r ng n u b n vi t m t s ngay ng sau m t ch cái, s ós t ng hi n ra dư i d ng ch s (ví d ư ng th ng d1). d ch chuy n m t nhãn, ch n nó nh công c Thao tác và d ch chuy n nó. thay i m t văn b n c a m t nhãn ã ư c t o, hãy kích úp chu t trong vùng văn b n. thay i ki u ch ho c các thu c tính th c a văn b n, s d ng các b ng ch n ng c nh và kích chu t trên phím ph i chu t. Xem m c [4.8] CÁC B NG CH N NG C NH. 4.2 T O CÁC H P VĂN B N CL P Cabri 3D cho phép t o các h p văn b n c l p. Nó có th s d ng ghi nh , ghi các chú thích v.v. Trang 29
 10. t o các h p văn b n c l p, hày s d ng Tài li u – Góc nhìn văn b n m i. thay i kích c h p, kích chu t trên biên c a h p sao cho xu t hi n các tay n m (hình vuông en). Sau ó s d ng các tay n m thay i kích c c a h p. Hình s 24 – Hình nón – ngày t o d ng d ch chuy n h p, l i kích chu t trên biên c a h p làm xu t hi n các tay n m. Sau ó kích chu t vào tâm c a h p và d ch chuy n nó v i hình ch th p. thay i ki u ch ho c các thu c tính th , hãy s d ng b ng ch n ng c nh và kích phím ph i chu t. Xem m c [4.8] CÁC B NG CH N NG C NH. 4.3 CH C NĂNG CHE/HI N Ch c năng này cho phép che các i tư ng ã ư c d ng trư c ó và trong các trư ng h p c n thi t s hi n nó l i. che m t i tư ng, ch n nó nh công c Thao tác. Sau ó s d ng So n th o – Che/Hi n. ch n nhi u i tư ng cùng lúc, nh n gi phím Ctrl (Maj. trên máy Macintosh). hi n l i i tư ng mà b n ã che, u tiên b n ph i làm xu t hi n l i các ư ng m c a t t c các i tư ng b che. làm i u ó, ánh d u Hi n các i tư ng che trong c a s Góc nhìn m i. N u c a s này chưa hi n ra, ta ch c n làm C a s - Góc nhìn m i. Sau ó ch n i tư ng b che mà ta mu n hi n ra và dùng So n th o – Che/Hi n. L p l i quy trình trên cho m i i tư ng mà b n mu n cho hi n ra l i ho c ch n nhi u i tư ng cùng m t lúc b ng cách nh n gi phím Ctrl (Maj. trên máy Macintosh). Chú ý r ng s hi n th các ư ng nét m c a các i tư ng ch áp d ng cho vùng làm vi c (góc nhìn) ư c l a ch n. bi t thêm v cách t o các vùng làm vi c khác nhau, xem chương [5] CÁC CH C NĂNG S D NG NÂNG CAO. Trang 30
 11. 4.4 HO T NÁO Cabri 3D cho phép t o ra các ho t náo ư c t ng hoá c a các i tư ng. B ng cách t o ra m t i m « chuy n ng » trên m t ư ng tròn ho c trên m t o n th ng, b n có th làm chuy n ng t t c cá lo i i tư ng g n v i i m này. Các k t qu có th r t n tư ng vì b n có th làm quay m t ư ng th ng, làm m t hình c u to ra ho c nh i, dao ng m t tam giác v.v. hi u rõ hơn ch c năng này, trư c tiên d ng m t ư ng tròn và m t o n th ng, theo v trí ư c ch ra trong hình minh ho . Sau ó t o m t i m m i trên ư ng tròn và m t i m m i trên ư ng th ng các v trí ư c ánh d u. Nh công c Vuông góc, d ng m t ư ng th ng i qua i m mà b n ã d ng trên ư ng tròn. Nh công c Hình c u, d ng tâm c a m t hình c u có bán kính kho ng 1 cm ng sau i m mà b n ã d ng trên o n th ng. Sau ó ch n i m này xác nh bán kính c a hình c u. Phép d ng c a b n ph i tương t v i hình minh ho dư i ây. Dư i ây là các bư c c n theo kh i ng s ho t náo. 1. Dùng C a s và ch n Ho t náo làm xu t hi n c a s tham bi n hoá. 2. Nh công c Thao tác, ch n i m mà b n mu n nó tr thành « chuy n ng », trong trư ng h p này, ó là i m mà ư ng th ng i qua. 3. Trong c a s tham s hoá, hãy m b o r ng s l a ch n i m c nh KHÔNG ư c ánh d u. 4. D ch chuy n con tr v phía ph i ho c phía trái ch n v n t c khác 0 cm/giây. 5. B m nút B t u ho t náo. Bây gi ư ng th ng s quay xung quanh ư ng tròn. 6. B n có th thay i v n t c và chi u quay nh con tr . Trang 31
 12. b t u s ho t náo hình c u, hãy l p l i các bư c. B n s th y r ng hình c u thay i kích thư c c a nó tuỳ theo s d ch chuy n c a i m trên o n th ng. B n có th thay i m t cách riêng bi t v n t c d ch chuy n c a m i i m ư c ho t náo. B n cũng có th ch m d t s ho t náo c a m i i m b ng cách ch n i m c nh. xác nh i m ho t náo c n ư c tham s hoá, u tiên ch n nó v i công c Thao tác, r i sau ó ti n hành các i u ch nh trong c a s tham s hoá. Nút D ng ho t náo s ch m d t s ho t náo c a t t c các i m. Nút B t u s ho t náo s kh i ng s ho t náo c a t t c các i m tr các i m v i s ch n l a i mc nh. 4.5 QUAY T NG Cabri 3D cho phép quay toàn b k t qu m t phép d ng hình c a b n xung quanh tr c tâm c a nó. Dùng C a s và ch n Góc nhìn thông d ng làm xu t hi n c a s tham s hoá. Sau ó d ch chuy n con tr Quay t ng b t u phép quay. B n có th i u khi n v n t c và chi u c a phép quay. B n cũng có th b t u phép quay t ng nh ch c năng Hình c u kính. Kích ho t ch c năng này b ng cách n trên phím ph i chu t (tham kh o chương [2] CÁCH S D NG CƠ B N). Sau ó d ch chuy n chu t b ng m t ng tác nhanh, d t khoát và sau ó th chu t. d ng phép quay, nh n l i trên phím ph i chu t. 4.6 THAY I CÁC THU C TÍNH H A C A CÁC I TƯ NG Cabri 3D cho phép thay i dáng v c a các m t ph ng và c a các i tư ng. Thay i tr c ti p Cách ti n hành này là ti n d ng nh t quan sát m t cách ng th i hi u ng c a các thu c tính th có th cho các i tư ng ã ư c d ng. s d ng nó, kích ho t C a s và ch n Thu c tính làm xu t hi n c a s . Sau ó ch n công c Thao tác. Kích chu t trên m t i tư ng ch n nó và xem danh sách các thu c tính khác nhau c a nó. Thay i chúng và b n s th y i tư ng thay i l p t c. làm xu t hi n b ng màu, kích chu t trên hình vuông ư c tô màu. Ta cũng có th thay i các thu c tính nh b ng ch n ng c nh. Xem m c [4.8] CÁC B NG CH N NG C NH. Thay i các thu c tính m c nh B n có th thay i các thu c tính th áp d ng m c nh trong Cabri 3D. Hãy kích ho t So n th o-Ưu tiên-Ki u m c nh (trên máy Macintosh, hãy dùng Cabri 3D-Ưu tiên-Ki u m c nh). B n có th thay i thu c tính c a t t c các h i tư ng ( i m, ư ng th ng, m t Trang 32
 13. ph ng, v.v.). làm xu t hi n b ng màu, kích chu t trên hình vuông tô màu. Các thay i này không áp d ng cho các i tư ng ã ư c d ng. Tuy nhiên nó s ư c áp d ng cho các i tư ng m i ư c d ng ti p sau ó. Hi n th các ph n che c a i tư ng Khi thay i thu c tính các i tư ng, b n có th ch n ( ánh d u) hay không ch n ô Hi n th các ph n che. Khi mà ô này không ư c ánh d u, các i tư ng có liên quan ư c ch n s hoàn toàn b che b i t t c các i tư ng khác n m trư c. Ngư c l i, khi mà ô này b ánh d u, các i tư ng ư c nói n s v n nhìn th y ư c, m t cách trong su t, ng sau các i tư ng khác n m trư c. Thu c tính th c a các ph n b che B n có th thay i các thu c tính th c a các ph n b che c a các i tư ng. Ví d , ph n ư ng th ng b che b i m t hình c u có th d ng ch m ch m ho c có m t màu khác v.v. thay i các thu c tính c a các ph n b che, hãy dùng So n th o-Ưu tiên (trên máy tính Macintosh, dùng Cabri 3D-Ưu tiên). 4.7 T O CÁC HÌNH TR I IN Ư C T o và in các hình tr i Cabri 3D cho phép t o ra các hinh tr i t các a di n mà b n ã d ng. Sau ó b n có th in các hình tr i này s d ng nó làm các vi c khác, ví d như các hình a di n th t b ng gi y hay bìa. ây là các bư c c n ph i theo s d ng ch c năng này. 1. T o a di n theo ý c a b n. 2. Dùng công c M a di n, kích chu t vào a di n. 3. Dùng công c Thao tác, ch n a di n. 4. Dùng Tài li u-Trang hình tr i m i. B n ch còn ph i in hình tr i ra. Thay i thu c tính c a các hình tr i thay i các thu c tính th m c nh c a các hình tr i (màu s c, r ng các ư ng v.v.) hãy dùng So n th o-Ưu tiên-Ki u m c nh (trên máy tính Macintosh, dùng Cabri 3D-Ưu tiên-Ki u m c nh). Sau ó ch n Hình tr i. Trang 33
 14. Ta có th thay i các thu c tính nh b ng ch n ng c nh. Tham kh o m c [4.8] CÁC B NG CH N NG C NH. Trang 34
 15. 4.8 CÁC B NG CH N NG C NH Cabri 3D có các b ng ch n ng c nh khác nhau. có th ti p c n chúng, ơn gi n là ta con tr vào m t trong các môi trư ng dư i ây. Sau ó, kích nhanh vào phím ph i chu t. Trên máy tính Macintosh v i chu t ch có m t phím, nh n gi phím Option ho c Ctrl c a bàn phím và kích chu t. Ví d v ch c năng có trong b ng ch n ng Môi trư ng c nh - Thay i các thu c tính ho i tư ng - M t vài ch c năng c a b ng ch n So n th o - Màu s c và ki u ch c a văn b n Vùng văn b n n i k t v i m t i - M t vài ch c năng c a b ng ch n So n th o tư ng (nhãn) - Màu n n c a h p H p văn b n cl p - M t vài ch c năng c a b ng ch n So n th o - Màu và ki u ch c a văn b n, ch nh dòng v.v. Văn b n ư c ch n bên trong c a - M t vài ch c năng c a b ng ch n So n th o m t h p văn b n c l p - Màu n n Ph n không ư c d ng c a vùng - Phép quay t ng hình nh - Hi n các i tư ng che làm vi c (ph n màu tr ng) - M t vài ch c năng c a b ng ch n So n th o - Ch c năng c a b ng ch n Tài li u (Trang m i Trang v.v.) - M t vài ch c năng c a b ng ch n So n th o - Thay i các thu c tính th Chính hình tr i trong m t trang hình - M t vài ch c năng c a b ng ch n So n th o tr i Trang 35
 16. CHƯƠNG 5 CÁC CH C NĂNG S D NG NÂNG CAO 5.1 NGUYÊN T C VÙNG LÀM VI C Trong m i tài li u Cabri 3D, b n có th t o nhi u trang và vùng làm vi c ( ư c g i là « góc nhìn »). Tuy nhiên, s trang và vùng làm vi c không quan tr ng vì t t c chúng cùng ưa v cùng m t t p các phép d ng hình. Th t v y, các trang ho c vùng làm vi c khác nhau ư c t o ra nh m m c ích cho phép b n ki m ch ng t p các phép d ng hình c a b n t các ph i c nh khác nhau. 5.2 T O CÁC VÙNG LÀM VI C M I hi u rõ hơn s v n hành các vùng làm vi c, hãy m m t tài li u b ng cách s d ng T p-M i. Sau ó d ng m t h p XYZ và m t hình c u. t o m t vùng làm vi c m i v i m t ph i c nh m i, hãy dùng Tài li u-Góc nhìn m i…-Dimetric k=1/2. Trong vùng làm vi c m i này, k t qu phép d ng c a b n ư c nhìn t trên xu ng. m r ng ho c thu h p m t vùng làm vi c, u tiên ch n công c Thao tác. Sau ó kích chu t trên biên c a vùng làm vi c làm xu t hi n các tay n m (hình vuông en). Sau ó s d ng các tay n m này m r ng hay thu h p vùng làm vi c. d ch chuy n m t vùng làm vi c trong m t trang, kích chu t l i m t l n n a trên vùng biên làm xu t hi n các tay n m. Sau ó kích chu t trong vùng làm vi c và d ch chuy n nó. hu m t vùng làm vi c, kích chu t trên biên làm xu t hi n các tay n m. Sau ó nh n vào phím Supprimer/Effacer trên bàn phím c a b n. Ch c năng tương tác c a các vùng làm vi c Ch n công c Thao tác và thay i kích thư c c a h p ho c c a hình c u. Như b n s th y, các thay i này s tác ng ng th i trên hình vùng làm vi c bên dư i. L p l i ví d này trên vùng làm vi c phía dư i và b n s th y r ng các thay i s di n ra trên vùng làm vi c phía trên. Th t v y b n luôn có th thay i b t c vùng làm vi c nào và các thay i luôn ư c th hi n ngay l p t c m t cách t ng trên t t c các vùng làm vi c ang t n t i cũng như là trên t t c các vùng làm vi c m i và t t c các trang mà b n s b xung vào cùng m t tài li u. Trang 37
 17. 5.3 T O M T TRANG M I BÊN TRONG M T TÀI LI U M i tài li u Cabri 3D có th bao g m nhi u trang. Hơn n a, như b n th y trong m c trư c, m i trang có th ch a nhi u vùng làm vi c khác nhau. Trang làm vi c m i v i ph i c nh ư c l a ch n trư c b xung m t trang, hãy dùng Tài li u-Trang m i… Cabri 3D ưa cho b n nhi u l a ch n khác nhau. i v i trang m i c a b n, b n có th ch n m t s ph i c nh ư c l a ch n trư c, cũng như các các ki u gi y (A4, ch cái Hoa kì, v.v.). Ví d sau ó b n có th tr n ti p Hình v kĩ thu t. Chú ý r ng m i trang m i t ng ư c x p vào sau trang ang ư c kích ho t. l y i m t trang, kích chu t trong b t kì m t v trí nào ó c a trang ch n, sau ó dùng So n th o-Xoá trang. Các trang m i v i m t s nhi u l a ch n cho ph i c nh B n dùng ti p Tài li u-Trang m i.... Sau ó ch n m t trang tr ng (ví d , Tr ng A4 chân dung). M t khi trang ã hi n ra, hãy ch n nó b ng cách kích chu t vào b t kì v trí nào trên trang. Sau ó dùng Tài li u-Góc nhìn m i.... B n có th ch n m t trong t t c các ph i c nh mà Cabri 3D gi i thi u. Trang 38
 18. 5.4 T O M T TRANG M I V I CÁC L A CH N PH I C NH t o tr c ti p m t tài li u m i v i m t s l a ch n ph i c nh, hãy dùng T p-M i theo m u.... Bây gi b n có th ch n m t trong các ph i c nh c i n ư c l a ch n trư c. có ư c nhi u l a ch n hơn n a, ch n m t trang tr ng và l p l i các bư c ã ch ra m c trư c. 5.5 THAY I PH I C NH VÀ KH GI Y Ư C CH N M C NH Cabri 3D ch n m c nh ph i c nh t nhiên. thay i ph i c nh ho c kích c gi y ch n m c nh, hãy dùng So n th o-Ưu tiên-T ng quan (trên máy Macintosh, hãy dùng Cabri 3D-Ưu tiên- T ng quan). V i M u, b n có th ch n các tham s ưa thích. Ví d v i châu Mĩ, b n có th ch n ph i c nh (ho c m t trang tr ng) v i kích c Ch cái Hoa kì hơn là kích c A4. 5.6 CÁC CH C NĂNG HI N TH Trong b ng ch n Hi n th , các ch c năng u tiên cho phép thay i s hi n th c a tài li u, t 1:4 (thu g n) n 4:1 (phóng to). Ch c năng Ch nh vào trang cho phép thích nghi kích c c a trang hi n hành n kích c c ac as . Trang 39
 19. Ch c năng Ch nh vào trang cho phép thích nghi kích c c a vùng làm vi c hi n hành n kích c c a c a s . Nhóm ch c năng bên dư i cho phép thay i s s p t trang. kích ho t các ch c năng này tài li u ph i bao g m ít nh t hai trang. 5.7 CHÈN HÌNH NG VÀ NH CABRI 3D TRONG CÁC NG D NG KHÁC Cabri 3D cho phép b n xu t các hình ng (có th thao tác ư c) n các ng d ng khác c a Microsoft Office (ch v i máy tính PC) cũng như n ph n l n các trình duy t Internet (máy tính PC và máy tính Macintosh). Ta cũng có th xu t các hình d ng bitmap (không thao tác ư c) n các ng d ng khác. 5.7.1 Chèn m t hình ng trong m t ng d ng c a Microsoft Office Ch d n cho máy tính PC : Dư i môi trư ng Windows, trình hi n th là ActiveX. Trong m t tài li u Microsoft Office (Word, PowerPoint), hãy dùng Chèn- i tư ng...-Cabri 3D. Sau ó trong b ng ch n ng c nh, ch n i tư ngCabri3Hi n hànhTL-Nh p... và ch n t p c n hi n th . Sau ó ch n i tư ngCabri3Hi n hànhTL-Thao tác trong b ng ch n ng c nh. có th hi n th m t hình ng trong m t ng d ng Office, Cabri 3D nh t thi t ph i ư c cài t trên máy tính (phiên b n y ho c phiên b n ánh giá). Trên Macintosh, ch c năng này không có. 5.7.2 Chèn m t hình ng trong m t trang Web Trong m t trang Web, chèn o n l nh HTML sau ây : Tham bi n src tương ng v i tên c a t p c n ph i hi n th ( ư ng d n tương i n trang), và các tham bi n width và height tương ng v i chi u r ng và chi u dài c a hình ch nh t hi n th ( ơn v pixels). 5.7.3 c m t hình ng v i m t trình duy t Ch d n trên máy tính PC : Mo un m r ng hi n th các hình ng là tương thích v i Internet Explorer, cũng như các trình duy t Web khác như Netscape (Mozilla, FireFox, v.v.). có th hi n th m t hình ng b ng m t trình duy t, Cabri 3D nh t thi t ph i ư c cài t trên máy tính (phiên b n y ho c phiên b n ánh giá). hi n th m t hình ng trên máy tính Ch d n cho máy tính Macintosh : Trang 40

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản