Tài liệu hướng dẫn tự làm thiết bị USB (Phần 1)

Chia sẻ: Nguyen Van Cuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
542
lượt xem
322
download

Tài liệu hướng dẫn tự làm thiết bị USB (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay các thiết bị USB ngày càng ứng dụng rộng rãi, việc làm ra các thiết bị USB đang là rất cần thiết đối với tất cả những ai học về điện tử kể cả các bạn không học lĩnh vực này cũng rất muốn nắm bắt nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn tự làm thiết bị USB (Phần 1)

  1. Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS I NÓI U Hi n nay các thi t b USB ngày càng ng d ng r ng rãi, vi c làm ra các thi t b USB ang là c n thi t i v i t t c nh ng ai h c v n t k c các n không h c l nh v c này c ng r t mu n n m b t nó. Ph n l n các thi t b USB hi n nay u có s n driver c a các nha cung c p th m chí có c fimware cho các con chip u khi n. V i m c ính t làm ra m t thi t b USB t A n Z (h i quá hihi) bao g m làm ph n c ng, vi t fimware, t o driver, và l p m t giao di n trên máy tính giao ti p v i thi t b USB mà ta v a t o ra, h ng n này giúp cho ng i h c có th làm t t c các vi c ó. c bi t là các b n sinh viên thì có th ây là vi c khó kh n, nh ng hãy chú ý c h ng d n này n có th n m b t c nó và th y r ng nó c ng th t là n gi n. Chúng ta hãy cùng nhau h c t p, nghiên c u giao th c USB càng ngày càng tr nên thông ng và d hi u nh UART v y…Do ó ph ng châm khi vi t bài này là càng n gi n càng t t, và ch c n chú ý n nh ng cái quan trong nh t. Hy v ng sau khi c nó t t c cá b n có th t mình làm c m t Project theo ý mu n và phát tri n nó tùy thích. V i ki n th c còn h n ch có th h ng d n này còn nhi u h n ch mong c s ch giáo c a t t c các b n. Thanks! Không có vi c gì khó, ch s lòng không b n. Vi c gì khó có Sinh viên! Hà n i, ngày 18/12/2008 Nguy n Ng c H ng -1-
  2. Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS Ph n 1 Ph n c ng USB 2.0 1. Các linh ki n chính: - Pic18f4550( ho c Pic18f2550 ). - ng USB ki u B. - Cáp USB 2 u ki u A và B. - Th ch anh có tr s là b i c a 4, t c là có giá tr 4,8,12,16,20(Mhz). - t s linh ki n làm m ch tu ch n. 2. m ch giao ti p n gi n: ch trên th c t tôi dùng th ch anh 12M t 22p, và có s d ng m ch chuy n i n ap dùng Max232 giao ti p UART. 3. u b ng m ch ã thi t k : Vì không có máy nh nên không ch p c hình này. 4. t s chú ý v ph n c ng: - Th ch anh s d ng ph i là các b i c a 4 ví d 4M, 8M, 12M, 20M. Yêu c u này là do t n s ho t ng c a bus USB là 12Mbs, chip n t o ra t n s 4M t ngu n th nh anh, sau ó dùng nhân t n t i 96M và tùy thu c vào vi c có t bit chia t n c p cho modul USB và CPU. - Không nên b qua các t ch ng nhi u chân t, chân ngu n c a chíp, t i chân n áp ra c a v-usb. - Dây cáp USB 2 u nên mua ng b v i c ng USB ki u B và không nên dây cáp quá dài s gây suy gi m tín hi u. -2-
  3. Nguy n Ng c H ng L p TKTL 40 HVKTQS - Nên t n d ng ngu n nuôi t c ng USB thay vì ngu n ngoài và b xung thêm m t s t ch ng nhi u, n nh ngu n n u c n. - Khi làm v i PIC18f2550 tôi th y c n ph i n i tr chân PGM xu ng t thì chip m i ch y?? Vi c ti p theo là vi t fimware cho chip, sau ó t o driver và vi t dao di n th c hi n vi c truy n nh n, t t c các v n ó c c p ph n 2 và ph n 3. Chú ý r ng vi c mô ph ng trên proteus 7.2 ch giúp ta nh n bi t c fimware a ta vi t ã úng ch a qua vi c PC có phát hi n c thi t b hay không mà không th dung nó t o driver b ng ph n m m WinDriver, có l do hai ph n m này không t ng thích nhau. -3-
Đồng bộ tài khoản