intTypePromotion=1

Tài liệu hướng dẫn Version 1

Chia sẻ: Truong Cong Hoan Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:378

1
78
lượt xem
13
download

Tài liệu hướng dẫn Version 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu các ưu điểm và cách thức hoạt động cảu mạng máy tính là quan trọng trong việc tối ưu kênh truyền thông giữa người dùng đầu cuối. Bài học này sẽ mô tả các khái niệm, giới thiệu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn Version 1

 1. CCNA H C KỲ 1 Tài li u hư ng d n Version 1.0
 2. M cl c (H c kỳ 1) Bài 1: Kh o sát ch c năng m ng máy tính…………………………………………………… 1-1 Bài 2: B o m t m ng…………………………………………………………………………… 2-1 Bài 3: Tìm hi u v mô hình truy n thông t máy n máy…………………………………. 3-1 Bài 4: Tìm hi u l p Internet c a mô hình TCP/IP………………………………………….. 4-1 Bài 5: Tìm hi u l p v n chuy n c a mô hình TCP/IP………………………………………. 5-1 Bài 6: Kh o sát ti n trình phân ph i gói tin…………………………………………………. 6-1 Bài 7: Tìm hi u m ng Ethernet………………………………………………………………. 7-1 Bài 8: K t n m ng c c b Ethernet…………………………………………………………. 8-1 Bài 9: Hi u v môi trư ng M ng c c b chia s ……………………………………………... 9-1 Bài 10: Gi i quy t các thách th c trong m ng v i công ngh LAN Switched…………….. 10-1 Bài 11: Kh o sát quy trình phân ph i Packet (gói thông tin m ng)……………………….. 11-1 Bài 12: V n hành H i u Hành Cisco IOS…………………………………………………. 12-1 Bài 13: Kh i ng v i Switch…………………………………………………………………. 13-1 Bài 14: Hi u v b o m t thi t b Switch……………………………………………………… 14-1 Bài 15: T i ưu hóa nh ng ti n ích c a Switch………………………………………………. 15-1 Bài 16: X lý các s c c a Switch…………………………………………………………… 16-1 Bài 17: Tìm hi u m ng WLAN……………………………………………………………….. 17-1 Bài 18: Tìm hi u v b o m t trên WLAN……………………………………………………. 18-1 Bài 19: Th c thi WLAN………………………………………………………………………. 19-1
 3. Bài 1: Kh o sát ch c năng m ng máy tính Xây d ng m t m ng ơn gi n Module 1-1 T ng quan Hi u các ưu i m và cách th c ho t ng c a m ng máy tính là quan tr ng trong vi c t i ưu kênh truy n thông gi a ngư i dùng u cu i. Bài h c này s mô t các khái ni m, gi i thi u các thành ph n và gi i thích các ích l i c a m ng máy tính. M c tiêu K t thúc bài h c này h c viên có th li t kê các thành ph n chính, m c ích và ch c năng c a m t m ng • Mô t m ng • Li t kê các thành ph n chính c a m ng • Di n d ch mô hình m ng • Li t kê các ch c chia s tài nguyên chính và các ưu i m c a chúng • Li t kê 4 ng d ng m ng và các ưu i m c a m i ng d ng • Mô t nh hư ng c a ng d ng trên m ng • Li t kê lo i c trưng dùng mô ta các lo i m ng khác nhau • So sánh các lo i mô hình v t lý và lu n lý (physical & logical topologies) • Li t kê c trưng c a mô hình bus • Li t kê c trưng c a mô hình sao & sao m r ng • Li t kê c trưng c a mô hình vòng ơn & vòng ô • Li t kê c trưng c a mô hình lư i y và không y • Mô t các phương pháp k t n i v i m ng internet 1-1
 4. M ng là gì ? Module 1-2 Ph n này mô t c trưng và môi trư ng c a các lo i m ng khác nhau. M ng là m t t p h p ư c n i k t v i nhau gi a thi t b và end-system (ch ng h n như PC và servers). M ng dùng v n chuy n d li u v i các ph m vi tri n khai khác nhau bao g m nhà , văn phòng nh , và các công ty l n. Trong các công ty l n, s có th bao g m nhi u v trí có nhu c u trao i d li u, chúng ta s làm quen v i m t s thu t ng cơ b n như sau : •Main office: văn phòng chính là nơi m i ngư i k t n i n, ây cũng là nơi lưu tr kh i lư ng thông tin quan tr ng c a công ty. Văn phòng chính có th ph c v h ng trăm th m chí h ng ngàn nhân viên và ư c tri n khai trên nhi u t ng c a m t cao c ho c m t vài tòa nhà trong 1 campus. •Remote locations: nh ng tr m k t n i t xa •Branch offices: văn phòng chi nhánh. M c dù m t s thông tin có th ư c lưu tr c c b t i ây, nhưng a ph n các d li u s ư c l y tr c ti p t văn phòng chính. •Home offices: Khi cá nhân làm vi c t i nhà thì các v trí này ư c g i là home office. Các tr m k t n i này thư ng s d ng các k t n i d ng on-demand v văn phòng chính truy c p thông tin. •Mobile users: Ngư i dùng d ng này có nhu c u truy c p thông tin c a công ty t văn phòng chính t nhi u a i m khác nhau. B n có th dùng m ng t i nhà truy c p web, t mua hàng hóa, g i thư cho b n bè. T i văn phòng làm vi c b n có th xây d ng m t m ng nh k tn i các PC, máy in … . i v i các công ty l n nh ng k t n i này có th tri n khai n i k t các văn phòng cách xa nhau trên tòan c u. 1-2
 5. Các ph n t v t lý thông thư ng c a m t m ng Module 1-3 Có 4 lo i thi t b ph n c ng hình thành nên m ng máy tính •Personal computers (PCs): máy tính cá nhân, dùng g i và nh n d li u. •Interconnections : bao g m các thành ph n n i k t m ng trên ó d li u ư c truy n t i : •Network interface cards (NICs) : card m ng dùng chuy n id li u máy tính trên m ng c c •Network media : môi trư ng truy n d n ví d cáp ng, cáp quang … trên ó d li u ư c truy n i t máy này n máy kia. •Connectors : u n i cung c p i m ti p xúc vào môi trư ng truy n •Switches: thi t b dùng n i k t các máy PC trong m ng c c b . •Routers: thi t b nh tuy n dùng ch n ư ng i t t nh t cho d li u. 1-3
 6. Thông d ch m t sơ m ng Module 1-4 M t s ký hi u cơ b n trên sơ m ng 1-4
 7. Chia s tài nguyên ch c năng và các ưu i m Data and applications Resources Network storage Backup devices Module 1-5 M ng máy tính cho phép ta chia s thông tin và tài nguyên ph n c ng : •Data and applications: ng ơi dùng có th dùng chung d li u, t p tin, ph n m m. •Resources: tài nguyên ph n c ng như máy in, máy quét, máy ch p hình ... •Network storage: ngày nay có nhi u cách chia s tài nguyên lưu tr nhưng h th ng Direct attached storage (DAS) g n tr c ti p vào PC. ĩa c ng m ng Network attached storage (NAS). Finally, h th ng m ng lưu tr storage area networks (SANs). •Backup devices: m ng máy tính cũng có kh năng sao lưu d li u thông qua băng t , ĩa c ng … dùng cho m c ích ph c h i d li u khi có s c . 1-5
 8. Các ng d ng m ng E-mail (Outlook, POP3, Yahoo, and so on) Web browser (IE, Firefox, and so on) Instant messaging (Yahoo IM, Microsoft Messenger, and so on) Collaboration (Whiteboard, Netmeeting, WebEx, and so on) Databases (file servers) Module 1-6 Có r t nhi u ng d ng trên m ng máy tính. Tuy nhiên có m t s ng d ng ngày nay tr nên r t ph bi n bao g m E-mail: thư i n t cho phép ngư i dùng g i các b c thư nhanh chóng n b t kỳ âu trên m ng internet. Các chương trình mail ph bi n g m Microsoft Outlook và Eudora. Web browser: trình duy t web cho phép hi n th các trang web. Các trình duy t ph bi n Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, và Firefox. Instant messaging: s d ng ph bi n trong tán g u trên m ng (ví d như là AOL, Yahoo, Skype …) Collaboration: ng d ng c ng tác cho phép cá nhân ho c các nhóm làm vi c cùng nhau (ví d như Lotus Notes) Database: ng d ng cơ s d li u (ví d : file servers). 1-6
 9. nh hư ng c a chương trình ng trên m ng máy tính ng d ng d ng bó – FTP, TFTP, c p nh t ki m kê – Không yêu c u tương tác v i ngư i dùng – Băng thông là quan tr ng, nhưng không yêu c u cao v ưu tiên Chương trình d ng tương átc – Truy v n ki m kê, c p nh t cơ s d li u. – Tương tác ng ơi - máy – Th i gian d p ng là quan tr ng như không yêu c u cao Chương trình th i gian th c – Tho i IP, video – Tương tác gi a nhi u ngư i dùng – Yêu c u nghiêm ng t v th i gian tr Module 1-7 ng d ng và ch t lư ng c a m ng máy tính nh hư ng qua l i l n nhau. Ph n nay mô t m i quan h tương tác ó •Các ng d ng d ng bó (Batch applications) ví d như ng d ng truy n t p tin t xa FTP, TFTP ư c kh i t o b i ngư i dùng nhưng sau ó ph n m m s t i u khi n không c n s tương tác v i ngư i dùng. Các ng d ng d ng này c n s d ng nhi u băng thông nhưng không yêu c u cao v ưu tiên •Các ng d ng tương tác, th i gian th c (ví d như tho i IP, xem film tr c tuy n …) l i có yêu c u giao ti p gi a ngư i và máy, do c thù c a ng d ng nên các d li u này ph i có ưu tiên cao nh m m b o ch t lư ng d ch v . Các h th ng m ng máy tính thư ng ph i hi n th c cơ ch ãm b o ch t lư ng d ch v (QoS) i các d li u c a nh ng ng d ng này 1-7
 10. c trưng c a m ng Speed Cost Security Availability Scalability Reliability Topology Module 1-8 Các c trưng c a m ng máy tính bao g m Speed: t c Cost: chi phí cài t, b o hành b o trì Security: tính b o m t Availability: tính kh d ng, h th ng m ng máy tính ph i ho t ng n nh su t 24 gi m t ngày, 7 ngày trong tu n và 256 ngày trong m t năm. Tính kh d ng o b ng th i gian h th ng b s c . Ví d : m ng b gián an 15 phút trong 1 năm thì tính kh d ng là : ([s phút trong năm – s phút gián an] / [s phút trong năm]) * 100 = ([525600 – 15] / [525600]) * 100 = 99.9971 % Scalability: kh năng m r ng c a m ng máy tính v s lư ng ngư i dùng l n nhu c u truy n t i d li u áp ng các nhu c u m i. Reliability: tin c y ph thu c vào các thành t t o nên h th ng m ng như b nh tuy n, chuy n m ch, máy tính … Topology: có 2 lo i mô hình : mô hình v t lý - là cách k t n i các thi t b ph n c ng. Mô hình lu n lý – con ư ng d li u truy n i thông qua mô hình v t lý. 1-8
 11. Các lo i mô hình v t lý Module 1-9 Physical Topologies mô hình v t lý liên quan n cách b trí thiêt b và n i dây. B n ph i ch n mô hình v t lý phù h p v i lo i dây cáp (cáp xo n ôi, cáp ng tr c, cáp quang …) s cài t. Có 3 mô hình chính : Bus: t t c thi t b n i vào ư ng tr c chính s d ng cáp ng tr c Ring: máy tính và các thi t b khác n i thành vòng tròn ( ơn ho c ôi) s d ng cáp ng tr c ho c cáp quang Star: m t thi t b trung tâm dùng n i k t các thi t b l i v i nhau thư ng s d ng cáp xo n ôi 1-9
 12. Các lo i mô hình lu n lý Module 1-10 Mô hình lu n lý c a m ng máy tính liên quan n con ư ng lô gíc mà tín hi u lan truy n t i m này n i m kia trên m ng. Mô hình m ng v t lý và lu n lý có th gi ng nhau. Ví d trong m ng cáp ng tr c cách th c u n i và lan truy n d li u th c hi n trên m t ư ng bus chung. Trong m t s trư ng h p khác 2 mô hình này có th khác nhau. Ví d : m ng lan có s d ng switch u n i theo mô hình sao nhưng mô hình lu n lý có th là d ng vòng tròn. Vì v y, không th óan bi t ư c cách th c lan truy n d li u trên m ng ch b ng cách xem xét mô hình v t lý. Ngày nay mô hình u n i d ng star ư c s d ng ph bi n nh t trong các m ng c c b . M ng Ethernet dùng mô hình v t lý là bus ho c sao nhưng mô hình lu n lý là bus. 1-10
 13. Mô hình Bus T t c thi t b u nh n tín hi u Module 1-11 Hình trên minh h a mô hình bus, t t c các thi t b u ư c n i vào 1 cáp chính. Cáp chính ph i ư c k t thúc sao cho nó h p thu tòan b tín hi u khi n i m cu i cùng. N u tín hi u không ư c h p thu t t dòng i n t s d i ngư c tr l i sinh ra nhi u trên m ng. 1-11
 14. Mô hình sao Truy n thông qua 1 i m t p trung Single point of failure. Module 1-12 Mô hình sao là mô hình k t n i v t lý dùng trong m ng Ethernet lo i m ng c c b s d ng ph bi n nh t ngày nay Mô hình sao s t n t i m t i m t p trung t t c các thi t b s n i v i m này hình thành nên hình sao. Star Topology M c dù chi phí ph i b ra khi tri n khai mô hình sao so v i d ng bus nhưng ưu i m mà ta có ư c r t áng giá. M i thi t b u ư c k t n i vào thi t b trung tâm vì th khi m t cáp b h ng thì ch có thi t b tương ng b nh hư ng vì th các m ng c c b ngày nay u dùng mô hình này 1-12
 15. Mô hình sao m r ng M r ng hơn mô hình sao. Module 1-13 Extended-Star Topology Mô hình sao m r ng b ng cách n i thêm các thi t b t p trung vào thi t b chính. Như v y ta có th m r ng m ng tuy nhiên khuy t i m là n u i m chính h ng hóc thì m ng s b ình tr . 1-13
 16. Mô hình vòng Tín hi u lan truy n theo vòng tròn. Single point of failure. Module 1-14 Không gi ng mô hình bus mô hình vòng không có i m u và cu i vì th không c n ư c k t thúc. D li u ư c truy n i theo phương th c r t khác so v i mô hình bus. Trong m t s hi n th c, ngư i ta dùng m t th (token) di chuy n vòng quanh d ng l i t ng thi t b . N u thi t b mu n truy n d li u, nó s thêm thông tin và a ch ích vào th . Th ti p t c di chuy n vòng quanh cho n khi tìm ư c thi t b ích, d li u s ư c l y ra kh i th . Ưu i m c a phương pháp này là không có ng (no collisions) gi a nh ng gói d li u. Có 2 lo i mô hình vòng : vòng ơn và vòng kép Single-Ring Topology Mô hình vòng ơn, t t c thi t b trên m ng chia s cùng 1 cáp ơn và d li u lan truy n ch theo 1 hư ng. T ng thi t b s n lư t mình g i d li u. Tuy nhiên mô hình vòng ơn có khuy t i m là “single failure” có tính d phòng kém 1-14
 17. Mô hình vòng kép Tín hi u lan truy n theo 2 chi u ngư c nhau m r ng hơn mô hình vòng Module 1-15 Dual-Ring Topology Mô hình vòng kép, hai vòng cho phép d li u ư c g i theo c 2 hư ng. Mô hình này t o ra tính d phòng (redundancy), nghĩa là n u 1 vòng hư h ng thì d li u v n có th ư c truy n trên vòng kia 1-15
 18. Mô hình lư i y Tính d phòng cao Tri n khai t ti n Module 1-16 Full-Mesh Topology Mô hình lư i y k t n i m i i m n t t c các i m còn l i giúp h th ng có tính d phòng cao. Chi phí khi hi n th c mô hình này t và khó tri n khai. 1-16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2