tài liệu môn Kinh tế vĩ mô_chương 1

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
163
lượt xem
53
download

tài liệu môn Kinh tế vĩ mô_chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Phương pháp chung: kết hợp lý luận và thực tiễn, phân tích và tổng hợp, thống kê so sánh đối chiếu.. - Phương pháp đặc thù: phương pháp toán họ, phương pháp phân tích từng phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tài liệu môn Kinh tế vĩ mô_chương 1

  1. Gi¶ng viªn: Hoμng Xu©n B×nh
  2. Ch−¬ng I: Kinh tÕ häc Vi m« vμ nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña doanh nghiÖp I.§èi t−îng, néi dung vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n kinh tÕ häc vi m« 1. Kinh tÕ häc Vi m« 1.1. Kinh tÕ häc 1.2. Kinh tÕ häc Vi m«: Ng−êi tiªu dïng - Ng−êi s¶n xuÊt - ChÝnh phñ
  3. 2. §èi t−îng, néi dung vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n kinh tÕ häc vi m« 2.1. §èi t−îng 2.2. Néi dung nghiªn cøu Nghiªn cøu cung cÇu Nghiªn cøu hμnh vi cña ng−êi tiªu dïng Nghiªn cøu hμnh vi cña ng−êi s¶n xuÊt Nghiªn cøu hμnh vi ng−êi tiªu dïng vμ ng−êi s¶n xuÊt trªn c¸c lo¹i thÞ tr−êng: Nghiªn cøu sù trôc trÆc cña thÞ tr−êng vμ vai trß ®iÒu tiÕt cña chÝnh phñ:
  4. 2.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu *Ph−¬ng ph¸p chung: kÕt hîp lý luËn vμ thùc tiÔn, ph©n tÝch vμ tæng hîp, thèng kª so s¸nh ®èi chiÕu... *Ph−¬ng ph¸p ®Æc thï: ph−¬ng ph¸p to¸n häc, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch tõng phÇn. 3. Mét sè kh¸i niÖm: Tμi nguyªn thiªn nhiªn 3.1. Tμi nguyªn Søc lao ®éng T− b¶n
  5. 3.2.Hμng ho¸ (Goods) * Hμng ho¸ h÷u h×nh (visible goods) * Hμng ho¸ v« h×nh (invisible goods) 3.3. Sù khan hiÕm (Scarity) ChØ mèi quan hÖ gi÷a nhu cÇu vμ kh¶ n¨ng ®¸p øng, khi nhu cÇu > kh¶ n¨ng ®¸p øng II. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña Doanh nghiÖp 1. Doanh nghiÖp, qu¸ tr×nh kinh doanh, chu kú kinh doanh sgk 2. VÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n cña doanh nghiÖp: s¶n xuÊt c¸i g×, nh− thÕ nμo vμ cho ai.
  6. III. Lùa chän kinh tÕ tèi −u: 1.B¶n chÊt cña sù lùa chän: * ThÕ nμo lμ sù lùa chän: Lμ c¸ch thøc mμ c¸c thμnh viªn kinh tÕ sö dông ®Ó ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh tèt nhÊt cã lîi nhÊt cho hä * T¹i sao ph¶i lùa chän: v× thÕ giíi chóng ta ®ang sèng ®Æc tr−ng bëi sù khan hiÕm Ng−êi tiªu dïng 2. Môc tiªu Ng−êi s¶n xuÊt ChÝnh phñ
  7. * Chi phÝ c¬ héi (opportunity cost) chi phÝ c¬ héi cña 1 ho¹t ®éng lμ gi¸ trÞ cña ho¹t ®éng thay thÕ tèt nhÊt bÞ bá qua khi 1 sù lùa chän kinh tÕ ®−îc thùc hiÖn. *L−u ý: TÝnh chi phÝ c¬ héi chØ xem xÐt ho¹t ®éng thay thÕ tèt nhÊt bÞ bá qua v× trªn thùc tÕ khi ta lùa chän 1 ph−¬ng ¸n th× cã nhiÒu ph−¬ng ¸n kh¸c bÞ bá qua. Chi phÝ c¬ héi lμ c«ng cô cña sù lùa chän nh−ng ®«i khi nã kh«ng thÓ hiÖn ®−îc b»ng tiÒn
  8. 3. Ph−¬ng ph¸p lùa chän 3.1. Lîi Ých cËn biªn: (MU: Marginal utility) Lμ sù thay ®æi cña tæng lîi Ých khi cã sù thay ®æi cña mét ®¬n vÞ hμng ho¸ trong møc ®é ho¹t ®éng g©y ra 3.2. Chi phÝ cËn biªn (MC: Marginal cost) Lμ sù thay ®æi cña tæng chi phÝ khi cã sù thay ®æi cña mét ®¬n vÞ hμng ho¸ trong møc ®é ho¹t ®éng g©y ra 3.3. Nguyªn t¾c lùa chän: MU > MC : nªn t¨ng møc ®é ho¹t ®éng MU < MC : nªn gi¶m møc ®é ho¹t ®éng MU = MC : møc ®é ho¹t ®éng lóc nμy tèi −u Q*.
  9. 4. §−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt: (PPF Production possibility frontier) * Kh¸i niÖm: Lμ nh÷ng kÕt hîp hμng ho¸ mμ mét nÒn kinh tÕ cã thÓ s¶n xuÊt ®−îc víi nguån tμi nguyªn nhÊt ®Þnh víi mét tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn cã. Y A 0 X
  10. §−êng PPF nghiªng xuèng tõ tr¸i sang ph¶i thÓ hiÖn 2 nguyªn t¾c kinh tÕ: Thø nhÊt: cã mét giíi h¹n vÒ c¸c hμng ho¸ dÞch vô ®−îc s¶n xuÊt ra nh»m thÓ hiÖn sù khan hiÕm Thø hai: chØ cã thÓ t¨ng s¶n l−îng s¶n xuÊt ra cña hμng ho¸ nμy b»ng viÖc gi¶m s¶n l−îng cña hμng ho¸ kh¸c vμ ng−îc l¹i ®iÒu nμy thÓ hiÖn chi phÝ c¬ héi. C¸c ®iÓm n»m trªn ABCD lμ hiÖu qu¶, c¸c ®iÓm n»m trong ABCD lμ ch−a hiÖu qu¶, c¸c ®iÓm n»m ngoμi ABCD lμ kh«ng cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản