tài liệu môn luật tố tụng dân sự

Chia sẻ: Tran Thi Ngoc Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

1
1.161
lượt xem
647
download

tài liệu môn luật tố tụng dân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Hãy cho biết trong các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai? Tại sao? 1. tại phiên toà phúc thẩm mà các đương sự thoả thuận được với nhau thì hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định công nhận sự thoả thuận của đương sự. Sai, bởi lẽ theo quy định tại khoản 1 Điều 270 Bộ luật tố tụng dân sự thì: Tại phiên toà phúc thẩm, nếu các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án và thoả thuận của họ là tự nguyện, không trái...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tài liệu môn luật tố tụng dân sự

 1. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự I. H·y cho biÕt trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau ®©y kh¼ng ®Þnh nµo ®óng, kh¼ng ®Þnh nµo sai? T¹i sao? 1. t¹i phiªn toµ phóc thÈm mµ c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau th× héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña ®¬ng sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 270 Bé luËt tè tông d©n sù th×: T¹i phiªn toµ phóc thÈm, nÕu c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n vµ tho¶ thuËn cña hä lµ tù nguyÖn, kh«ng tr¸i ph¸p luËt hoÆc ®¹o ®øc x· héi th× Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ra b¶n ¸n phóc thÈm söa b¶n ¸n s¬ thÈm, c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®¬ng sù. 2. kh«ng ph¶i c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng kinh doanh, th¬ng m¹i ®Òu thuéc thÈm quyÒn cña toµ ¸n gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông d©n sù. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 29 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng kinh doanh, th¬ng m¹i sau ®©y thuéc thÈm quyÒn cña toµ ¸n gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông d©n sù: 1) Tranh chÊp ph¸t sinh trong ho¹t ®éng kinh doanh, th¬ng m¹i gi÷a c¸ nh©n, tæ chøc cã ®¨ng ký kinh doanh víi nhau vµ ®Òu cã môc ®Ých lîi nhuËn bao gåm: a) Mua b¸n hµng ho¸; b) Cung øng dÞch vô; c) Ph©n phèi; d) §¹i diÖn, ®¹i lý; ®) Ký göi; e) Thuª, cho thuª, thuª mua; g) X©y dùng; h) T vÊn, kü thuËt; i) VËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch b»ng ®êng s¾t, ®êng bé, ®êng thuû néi ®Þa; k) VËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch b»ng ®êng hµng kh«ng, ®êng biÓn; l) Mua b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸ kh¸c; m) §Çu t, tµi chÝnh, ng©n hµng; n) B¶o hiÓm; o) Th¨m dß, khai th¸c. 2) Tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, chuyÓn giao c«ng nghÖ gi÷a c¸ nh©n, tæ chøc víi nhau vµ ®Òu cã môc ®Ých lîi nhuËn. 3) Tranh chÊp gi÷a c«ng ty víi c¸c thµnh viªn cña c«ng ty, gi÷a c¸c thµnh viªn cña c«ng ty víi nhau liªn quan ®Õn viÖc thµnh lËp, ho¹t ®éng, gi¶i thÓ, s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, chuyÓn ®æi h×nh thøc tæ chøc cña c«ng ty. 3. trong mét sè trêng hîp c¸ nh©n kh«ng ®îc uû quyÒn cho ngêi kh¸c khëi kiÖn thay cho m×nh. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 73 Bé luËt tè tông d©n sù th× ®èi víi viÖc ly h«n, ® ¬ng sù kh«ng ®îc uû quyÒn cho ngêi kh¸c thay mÆt m×nh tham gia tè tông. 4. trong mäi trêng hîp khi cã b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt vô ¸n cña toµ ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt ®- ¬ng sù kh«ng cã quyÒn khëi kiÖn l¹i. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 73 Bé luËt tè tông d©n sù th× sù viÖc ®· ®îc gi¶i quyÕt b»ng b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña Toµ ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn, trõ trêng hîp vô ¸n mµ Toµ ¸n b¸c ®¬n xin ly h«n, xin thay ®æi nu«i con, thay ®æi møc cÊp dìng, møc båi thêng thiÖt h¹i hoÆc vô ¸n ®ßi tµi s¶n cho thuª, cho mîn, ®ßi nhµ cho thuª, cho m- în, cho ë nhê mµ Toµ ¸n cha chÊp nhËn yªu cÇu do cha ®ñ ®iÒu kiÖn khëi kiÖn; 5. trong mäi trêng hîp viÖc thay ®æi yªu cÇu cña ®¬ng sù ®Òu ®îc toµ ¸n chÊp nhËn. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 169 Bé luËt tè tông d©n sù th×: Trong tr êng hîp ngêi khëi kiÖn ®· söa ®æi, bæ sung ®¬n khëi kiÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 164 cña Bé luËt nµy th× Toµ ¸n tiÕp tôc viÖc thô lý vô ¸n; nÕu hä kh«ng söa ®æi, bæ sung theo yªu cÇu cña Toµ ¸n th× Toµ ¸n tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn vµ tµi liÖu, chøng cø kÌm theo cho ngêi khëi kiÖn. 6. trong mét sè trêng hîp HéI ®ång xÐt xö ho·n phiªn toµ s¬ thÈm, nÕu ngêi lµm chøng v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 204 Bé luËt tè tông d©n sù th×: 2. Trêng hîp ngêi lµm chøng v¾ng mÆt th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh ho·n phiªn toµ hoÆc vÉn tiÕn hµnh xÐt xö; trêng hîp ng- êi lµm chøng v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng vµ viÖc v¾ng mÆt cña hä g©y c¶n trë cho viÖc xÐt xö th× cã thÓ bÞ dÉn gi¶i ®Õn phiªn toµ theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång xÐt xö. 7. trêng hîp ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi hîp ph¸p cña ®¬ng sù v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ s¬ thÈm mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng, TOµ ¸n kh«ng ph¶i ho·n phiªn toµ. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 204 Bé luËt tè tông d©n sù th×: Ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù ph¶i tham gia phiªn toµ theo giÊy triÖu tËp cña Toµ ¸n; nÕu v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt cã lý do chÝnh ®¸ng th× ph¶i ho·n phiªn toµ. Ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 1
 2. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự sù ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× Toµ ¸n tiÕn hµnh xÐt xö vô ¸n; trong tr - êng hîp nµy, ®¬ng sù tù b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. 8. toµ ¸n chØ gi¶i quyÕt viÖc x¸c ®Þnh cha mÑ cho con hoÆc x¸c ®Þnh con cho cha mÑ khi cã tranh chÊp. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 27 Bé luËt tè tông d©n sù th×: . Tranh chÊp vÒ x¸c ®Þnh cha, mÑ cho con hoÆc x¸c ®Þnh con cho cha, mÑ thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n. 9. viÖc rót ®¬n khëi kiÖn cña nguyªn ®¬n ë t¹i phiªn toµ phóc thÈm chØ ®îc chÊp nhËn nÕu bÞ ®¬n ®ång ý. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 269 Bé luËt tè tông d©n sù th×: t¹i phiªn toµ phóc thÈm nguyªn ®¬n rót ®¬n khëi kiÖn th× Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ph¶i hái bÞ ®¬n cã ®ång ý hay kh«ng vµ bÞ ®¬n kh«ng ®ång ý th× kh«ng chÊp nhËn viÖc rót ®¬n khëi kiÖn cña nguyªn ®¬n. 10. mét ngêi cã thÓ tham gia tè tông víi hai t c¸ch võa lµ ®¬ng sù trong vô ¸n, võa lµ ngêi ®¹i diÖn theo uû quyÒn, nÕu quyÒn lîi cña hä kh«ng ®èi lËp víi quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi ®¹i diÖn . §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 75 Bé luËt tè tông d©n sù th× trêng hîp cô thÓ nªu trªn kh«ng vi ph¹m quy ®Þnh vÒ nh÷ng trêng hîp kh«ng ®îc lµm ngêi ®¹i diÖn theo uû quyÒn. 11. thÈm ph¸n ph¶i tõ chèi tiÕn hµnh tè tông hoÆc bÞ thay ®æi nÕu ®ång thêi lµ ngêi th©n thÝch cña ngêi ®¹i diÖn cho ®¬ng sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 46,47 Bé luËt tè tông d©n sù th× tr êng hîp cô thÓ nªu trªn kh«ng kh«ng vi ph¹m quy ®Þnh vÒ viÖc thÈm ph¸n ph¶i tõ chèi tiÕn hµnh tè tông hoÆc bÞ thay ®æi. 12. ngêi gi¸m ®Þnh , ngêi phiªn dÞch còng cã nghÜa vô chøng minh trong tè tông d©n sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 79 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ cã ®¬ng sù cã yªu cÇu Toµ ¸n b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh ph¶i ®a ra chøng cø ®Ó chøng minh cho yªu cÇu ®ã lµ cã c¨n cø vµ hîp ph¸p. 13. trong mäi trêng hîp viÖc x¸c ®Þnh cha, mÑ cho con ®Òu ®îc TOµ ¸n thô lý vµ gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông d©n sù. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 27 Bé luËt tè tông d©n sù th× tranh chÊp viÖc x¸c ®Þnh cha, mÑ cho con thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n nªn ®îc Toµ ¸n thô lý vµ gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông d©n sù. 14.toµ ¸n ph¶i triÖu tËp ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ läi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù ®Õn tham gia hoµ gi¶i, tham gia phiªn toµ. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 83 vµ 203 Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n ph¶i triÖu tËp ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ läi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù ®Õn tham gia hoµ gi¶i, tham gia phiªn toµ. 15. kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c t×nh tiÕt , sù kiÖn liªn quan ®Ðn vô viÖc d©n sù ®Òu thuéc ph¶i chøng minh. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 80 Bé luËt tè tông d©n sù th× : 1. Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn sau ®©y kh«ng ph¶i chøng minh: a) Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn râ rµng mµ mäi ngêi ®Òu biÕt vµ ®îc Toµ ¸n thõa nhËn; b) Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn ®· ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt hoÆc quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt; c) Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn ®· ®îc ghi trong v¨n b¶n vµ ®îc c«ng chøng, chøng thùc hîp ph¸p. 2. Mét bªn ®¬ng sù thõa nhËn hoÆc kh«ng ph¶n ®èi nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn mµ bªn ®¬ng sù kia ®a ra th× bªn ®¬ng sù ®ã kh«ng ph¶i chøng minh. 3. §¬ng sù cã ngêi ®¹i diÖn tham gia tè tông th× sù thõa nhËn cña ngêi ®¹i diÖn ®îc coi lµ sù thõa nhËn cña ®¬ng sù. 16. Toµ ¸n chØ tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn theo §IÒU 168 BLTTd©n sù khi cha thô lý vô ¸n. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 167 Bé luËt tè tông d©n sù th× Toµ ¸n ph¶i xem xÐt vµ cã mét trong c¸c quyÕt ®Þnh sau ®©y: 1. TiÕn hµnh thñ tôc thô lý vô ¸n nÕu vô ¸n thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh; 2. ChuyÓn ®¬n khëi kiÖn cho Toµ ¸n cã thÈm quyÒn vµ b¸o cho ngêi khëi kiÖn, nÕu vô ¸n thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n kh¸c; 3. Tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn cho ngêi khëi kiÖn, nÕu viÖc ®ã kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n. 17. toµ ¸n cã thÓ ra quyÕt ®Þnh céng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®¬ng sù vÒ mét phÇn cña vô ¸n. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 187 Bé luËt tè tông d©n sù th× ThÈm ph¸n chØ ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®¬ng sù nÕu c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt toµn bé vô ¸n. 18. ®¬ng sù trong tè tông d©n sù bao gåm nguyªn ®¬n d©n sù, bÞ ®¬n d©n sù vµ ngêi cã quyÒn läi nghÜa vô liªn quan, ngêi yªu cÇu, ngêi bÞ yªu cÇu, ngêi liªn quan. Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 2
 3. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 56 Bé luËt tè tông d©n sù th× §¬ng sù trong vô ¸n d©n sù lµ c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc bao gåm nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n, ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan. 19. trong trêng hîp xÐt thÊy cÇn thiÕt, ®Ó lµm râ c¸ vÊn ®Ò cña vô viÖc d©n sùTHÈM ph¸n cã thÓ tù quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 90 Bé luËt tè tông d©n sù th× 1. Theo sù tho¶ thuËn lùa chän cña c¸c bªn ®¬ng sù hoÆc theo yªu cÇu cña mét hoÆc c¸c bªn ®¬ng sù, ThÈm ph¸n ra quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh. Trong quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh ph¶i ghi râ tªn, ®Þa chØ cña ngêi gi¸m ®Þnh, ®èi tîng cÇn gi¸m ®Þnh, nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¸m ®Þnh, c¸c yªu cÇu cô thÓ cÇn cã kÕt luËn cña ngêi gi¸m ®Þnh. 2. Ngêi gi¸m ®Þnh nhËn ®îc quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Trong trêng hîp xÐt thÊy kÕt luËn gi¸m ®Þnh cha ®Çy ®ñ, râ rµng hoÆc cã vi ph¹m ph¸p luËt th× theo yªu cÇu cña mét hoÆc c¸c bªn ®¬ng sù, ThÈm ph¸n ra quyÕt ®Þnh gi¸m ®Þnh bæ sung hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i. ViÖc gi¸m ®Þnh l¹i cã thÓ do ngêi ®· tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh tríc ®ã thùc hiÖn hoÆc do tæ chøc chuyªn m«n kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 20.toµ ¸n cã thÓ tù m×nh ®èi chÊt khi cÇn thiÕt. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 90 Bé luËt tè tông d©n sù th× theo yªu cÇu cña ®¬ng sù hoÆc khi xÐt thÊy cã sù m©u thuÉn trong lêi khai cña c¸c ®¬ng sù, ngêi lµm chøng, ThÈm ph¸n tiÕn hµnh ®èi chÊt gi÷a c¸c ®¬ng sù víi nhau, gi÷a ®¬ng sù víi ngêi lµm chøng hoÆc gi÷a nh÷ng ngêi lµm chøng víi nhau. 21.trong mäi trêng hîp nÕu ®¬ng sù lµ ngêi díi 18 tuæi ®Òu ph¶i cã ngêi ®¹i diÖn tham gia tè tông. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 57 Bé luËt tè tông d©n sù th× ®¬ng sù lµ ngêi tõ ®ñ mêi l¨m tuæi ®Õn cha ®ñ mêi t¸m tuæi ®· tham gia lao ®éng theo hîp ®ång lao ®éng hoÆc giao dÞch d©n sù b»ng tµi s¶n riªng cña m×nh ®îc tù m×nh tham gia tè tông vÒ nh÷ng viÖc cã liªn quan ®Õn quan hÖ lao ®éng hoÆc quan hÖ d©n sù ®ã. Trong trêng hîp nµy, Toµ ¸n cã quyÒn triÖu tËp ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä tham gia tè tông. §èi víi nh÷ng viÖc kh¸c, viÖc b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cho hä t¹i Toµ ¸n do ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä thùc hiÖn. 22. Khi ®ang tranh luËn , nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt Héi ®ång xÐt xö cã quyÒn hái l¹i. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 235 Bé luËt tè tông d©n sù th× Qua tranh luËn, nÕu xÐt thÊy cã t×nh tiÕt cña vô ¸n cha ®îc xem xÐt, viÖc xem xÐt cha ®îc ®Çy ®ñ hoÆc cÇn xem xÐt thªm chøng cø th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh trë l¹i viÖc hái; sau khi hái xong ph¶i tiÕp tôc tranh luËn. 23. trong mäi trêng hîp, ngêi yªu cÇu toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ph¶i göi mét kho¶n tiÒn, kim khÝ quý, ®¸ quý hoÆc giÊy tê cã gi¸ do toµ ¸n Ên ®Þnh t¬ng ®¬ng víi nghÜa vô tµi s¶n mµ ngêi cã nghÜa vô ph¶i thùc hiÖn. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 120 Bé luËt tè tông h×nh sù th× trong sè 15 tr êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 102 chØ cã mét sè trêng hîp ngêi yªu cÇu toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ph¶i göi mét kho¶n tiÒn, kim khÝ quý, ®¸ quý hoÆc giÊy tê cã gi¸ do toµ ¸n Ên ®Þnh t ¬ng ®¬ng víi nghÜa vô tµi s¶n mµ ngêi cã nghÜa vô ph¶i thùc hiÖn. 24. toµ ¸n chØ ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi khi ®¬ng sù cã yªu cÇu. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 119 Bé luËt tè tông h×nh sù th× Toµ ¸n tù m×nh ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ 5 §iÒu 102 cña Bé luËt nµy trong tr- êng hîp ®¬ng sù kh«ng cã yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. 25. viÖc thay ®æi bæ sung yªu cÇu cña ®¬ng sù ë t¹i phiªn toµ s¬ thÈm trong mäi trêng hîp ®Òu ®îc HéI ®ång xÐt xö chÊp nhËn. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 218 Bé luËt tè tông h×nh sù th× Héi ®ång xÐt xö chØ chÊp nhËn viÖc thay ®æi, bæ sung yªu cÇu cña ®¬ng sù, nÕu viÖc thay ®æi, bæ sung yªu cÇu cña hä kh«ng vît qu¸ ph¹m vi yªu cÇu khëi kiÖn, yªu cÇu ph¶n tè hoÆc yªu cÇu ®éc lËp ban ®Çu. 26. b¶n ¸n sau khi tuyªn ¸n xong th× kh«ng ®îc söa ch÷a, bæ sung. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 240 Bé luËt tè tông h×nh sù th× Sau khi tuyªn ¸n xong th× kh«ng ®îc söa ch÷a, bæ sung b¶n ¸n, trõ trêng hîp ph¸t hiÖn lçi râ rµng vÒ chÝnh t¶, vÒ sè liÖu do nhÇm lÉn hoÆc tÝnh to¸n sai. ViÖc söa ch÷a, bæ sung ph¶i ®îc th«ng b¸o ngay cho ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ®Õn viÖc söa ch÷a, bæ sung; ®ång thêi th«ng b¸o cho c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn vµ ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp. 27. toµ ¸n cã thÓ tù m×nh ®Þnh gi¸ tµi s¶n tranh chÊp. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 §iÒu 92 Bé luËt tè tông h×nh sù th× 1. Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®Þnh gi¸ tµi s¶n ®ang tranh chÊp trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Theo yªu cÇu cña mét hoÆc c¸c bªn ®¬ng sù; b) C¸c bªn tho¶ thuËn theo møc gi¸ thÊp nh»m môc ®Ých trèn thuÕ hoÆc gi¶m møc ®ãng ¸n phÝ. 2. Héi ®ång ®Þnh gi¸ do Toµ ¸n quyÕt ®Þnh thµnh lËp gåm Chñ tÞch Héi ®ång vµ c¸c thµnh viªn lµ ®¹i diÖn c¬ quan tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan chuyªn m«n cã liªn quan. Héi ®ång ®Þnh gi¸ chØ tiÕn hµnh ®Þnh Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 3
 4. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự gi¸ khi cã mÆt ®Çy ®ñ c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, ®¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x· n¬i cã tµi s¶n ®Þnh gi¸ ®îc mêi chøng kiÕn viÖc ®Þnh gi¸. C¸c ®¬ng sù ®îc th«ng b¸o tríc vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh ®Þnh gi¸, cã quyÒn tham dù vµ ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ viÖc ®Þnh gi¸. QuyÒn quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ ®èi víi tµi s¶n ®Þnh gi¸ thuéc Héi ®ång ®Þnh gi¸. 28. toµ ¸n cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ngay tõ khi ®¬ng sù nép ®¬n khëi kiÖn. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 118 Bé luËt tè tông h×nh sù th× C¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn vô ¸n ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých cña ngêi kh¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 162 cña Bé luËt nµy kiÕn nghÞ Toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi b»ng v¨n b¶n trong ®ã ph¶i nªu râ lý do kiÕn nghÞ Toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi; biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi cÇn ®îc ¸p dông; tªn, ®Þa chØ cña ngêi cã quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cÇn ®îc b¶o vÖ; tªn, ®Þa chØ cña ngêi bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi; tãm t¾t néi dung tranh chÊp hoÆc hµnh vi x©m h¹i quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù; chøng cø ®Ó chøng minh cho viÖc kiÕn nghÞ cña m×nh lµ cã c¨n cø vµ hîp ph¸p. 29. tÊt c¶ c¸c tranh chÊp vÒ tµi s¶n g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt ®Òu do Toµ ¸n gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông d©n sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu 25 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ nh÷ng tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai míi thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n theo thñ tôc tè tông d©n sù. Cßn nh÷ng tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt kh«ng ®îc Ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai quy ®Þnh thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n theo thñ tôc tè tông d©n sù th× ®îc c¸c c¬ quan kh¸c cña nhµ níc gi¶i quyÕt. 30. trong mét sè trêng hîp toµ ¸n cã quyÒn söa ch÷a, bæ sung b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh sau khi tuyªn §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 240 Bé luËt tè tông d©n sù th× sau khi tuyªn ¸n xong th× kh«ng ®îc söa ch÷a, bæ sung b¶n ¸n, trõ trêng hîp ph¸t hiÖn lçi râ rµng vÒ chÝnh t¶, vÒ sè liÖu do nhÇm lÉn hoÆc tÝnh to¸n sai. ViÖc söa ch÷a, bæ sung ph¶i ®îc th«ng b¸o ngay cho ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ®Õn viÖc söa ch÷a, bæ sung; ®ång thêi th«ng b¸o cho c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn vµ ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp. 31. c¸c ®¬ng sù hoµ gi¶i ®îc víi nhau ë t¹i phiªn toµ phóc thÈm th× héi ®ång xÐt xö ra b¶n ¸n. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 270 Bé luËt tè tông d©n sù th× t¹i phiªn toµ phóc thÈm, nÕu c¸c ® - ¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n vµ tho¶ thuËn cña hä lµ tù nguyÖn, kh«ng tr¸i ph¸p luËt hoÆc ®¹o ®øc x· héi th× Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ra b¶n ¸n phóc thÈm söa b¶n ¸n s¬ thÈm, c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®¬ng sù. 32. khi ®ang nghÞ ¸n mµ héi ®ång xÐt xö thÊy cÇn hái hoÆc tranh luËn thªm th× cã thÓ trë l¹i viÖc hái, tranh luËn. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 237 Bé luËt tè tông d©n sù th× qua nghÞ ¸n, nÕu xÐt thÊy cã t×nh tiÕt cña vô ¸n cha ®îc xem xÐt, viÖc hái cha ®Çy ®ñ hoÆc cÇn xem xÐt thªm chøng cø th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh trë l¹i viÖc hái vµ tranh luËn. 33. ngêi khëi kiÖn vô ¸n d©n sù ph¶i trùc tiÕp nép ®¬n khëi kiÖn vµ c¸c tµi liÖu, chøng cí kÌm theo t¹i Toµ ¸n. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 166 Bé luËt tè tông d©n sù th× Ngêi khëi kiÖn vô ¸n göi ®¬n khëi kiÖn vµ tµi liÖu, chøng cø kÌm theo ®Õn Toµ ¸n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vô ¸n b»ng c¸c ph¬ng thøc sau ®©y: a) Nép trùc tiÕp t¹i Toµ ¸n; b) Göi ®Õn Toµ ¸n qua bu ®iÖn. 34. ngêi lµm chøng kh«ng ®îc tham gia tè tông nÕu lµ ngêi th©n thÝch cña ®¬ng sù. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 66 Bé luËt tè tông d©n sù th× ngêi lµm chøng ®îc tõ chèi khai b¸o nÕu viÖc khai b¸o ®ã cã ¶nh hëng xÊu, bÊt lîi cho ®¬ng sù lµ ngêi cã quan hÖ th©n thÝch víi m×nh. 35. trong trêng hîp xÐt thÊy cÇn thiÕt, ®Ó lµm râ c¸c vÊn ®Ò cña vô viÖc d©n sù ThÈm ph¸n cã thÓ tù quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 90 Bé luËt tè tông d©n sù th× : 1. Theo sù tho¶ thuËn lùa chän cña c¸c bªn ®¬ng sù hoÆc theo yªu cÇu cña mét hoÆc c¸c bªn ®¬ng sù, ThÈm ph¸n ra quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh. Trong quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh ph¶i ghi râ tªn, ®Þa chØ cña ngêi gi¸m ®Þnh, ®èi tîng cÇn gi¸m ®Þnh, nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¸m ®Þnh, c¸c yªu cÇu cô thÓ cÇn cã kÕt luËn cña ngêi gi¸m ®Þnh. 2. Ngêi gi¸m ®Þnh nhËn ®îc quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Trong trêng hîp xÐt thÊy kÕt luËn gi¸m ®Þnh cha ®Çy ®ñ, râ rµng hoÆc cã vi ph¹m ph¸p luËt th× theo yªu cÇu cña mét hoÆc c¸c bªn ®¬ng sù, ThÈm ph¸n ra quyÕt ®Þnh gi¸m ®Þnh bæ sung hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i. ViÖc gi¸m ®Þnh l¹i cã thÓ do ngêi ®· tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh tríc ®ã thùc hiÖn hoÆc do tæ chøc chuyªn m«n kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 36. c¬ quan, tæ chøc ®· khëi kiÖn cã quyÒn kh¸ng c¸o. Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 4
 5. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 243 Bé luËt tè tông d©n sù th× ®¬ng sù, ngêi ®¹i diÖn cña ®¬ng sù, c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn cã quyÒn lµm ®¬n kh¸ng c¸o b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ, ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n cña Toµ ¸n cÊp s¬ thÈm ®Ó yªu cÇu Toµ ¸n cÊp trªn trùc tiÕp gi¶i quyÕt l¹i theo thñ tôc phóc thÈm. 37. trong c¸c trêng hîp khi cã c¨n cø x¸c ®Þnh: “ Sù viÖc kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña toµ ¸n” th× toµ ¸n ®Òu tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn cho d©n sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 243 Bé luËt tè tông d©n sù th× trong thêi h¹n n¨m ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®¬n khëi kiÖn, Toµ ¸n ph¶i xem xÐt vµ cã mét trong c¸c quyÕt ®Þnh sau ®©y: 1. TiÕn hµnh thñ tôc thô lý vô ¸n nÕu vô ¸n thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh; 2. ChuyÓn ®¬n khëi kiÖn cho Toµ ¸n cã thÈm quyÒn vµ b¸o cho ngêi khëi kiÖn, nÕu vô ¸n thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n kh¸c; 3. Tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn cho ngêi khëi kiÖn, nÕu viÖc ®ã kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n. 38. ®¬ng sù cã thÓ tham gia tè tông víi t c¸ch lµ ngêi ®¹i diÖn cho ®¬ng sù kh¸c trong cïng vô ¸n d©n sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 75 Bé luËt tè tông d©n sù th× nh÷ng ngêi sau ®©y kh«ng ®îc lµm ng- êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt: a) NÕu hä còng lµ ®¬ng sù trong cïng mét vô ¸n víi ngêi ®îc ®¹i diÖn mµ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña hä ®èi lËp víi quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi ®îc ®¹i diÖn; b) NÕu hä ®ang lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt trong tè tông d©n sù cho mét ®¬ng sù kh¸c mµ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù ®ã ®èi lËp víi quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi ®îc ®¹i diÖn trong cïng mét vô ¸n. Quy ®Þnh nªu trªn còng ®îc ¸p dông ®èi víi trêng hîp ®¹i diÖn theo uû quyÒn trong tè tông d©n sù. 39. mäi vô viÖc d©n sù ®Òu do toµ ¸n n¬i c tró, n¬i lµm viÖc cña bÞ ®¬n gi¶i quyÕt. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 35 Bé luËt tè tông d©n sù th×: cã vô viÖc d©n sù thuéc thÈm quyÒn cña toµ ¸n n¬i c tró, n¬i lµm viÖc cña bÞ ®¬n gi¶i quyÕt; cã vô viÖc d©n sù thuéc thÈm cña toµ ¸n n¬i cã bÊt ®éng s¶n bÞ tranh chÊp gi¶i quyÕt; cã vô viÖc d©n sù thuéc thÈm gi¶i quyÕt cña toµ ¸n do c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn. 40. viÖn kiÓm so¸t ®· tham gia phiªn toµ s¬ thÈm th× ph¶i tham gia ë phiªn toµ phóc thÈm. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 264 Bé luËt tè tông d©n sù th×: KiÓm s¸t viªn ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp (víi Toµ ¸n cÊp phøc thÈm) míi ph¶i tham gia phiªn toµ phóc thÈm trong trêng hîp ViÖn kiÓm s¸t kh¸ng nghÞ hoÆc ®· tham gia phiªn toµ s¬ thÈm. 41. hoµ gi¶i kh«ng ®îc lµ nh÷ng vô ¸n kh«ng tiÕn hµnh hoµ gi¶i ®îc. Sai, v× hoµ gi¶i kh«ng ®îc bao gåm nh÷ng vô ¸n kh«ng tiÕn hµnh hoµ gi¶i ®îc vµ nh÷ng vô ¸n tiÕn hµnh hoµ gi¶i nhng kh«ng thµnh. 42. c¸c giÊy tê cã chøa ®ùng chøng cø lµ chøng cø. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 81 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ nh÷ng g× cã thËt ®îc ®¬ng sù vµ c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc kh¸c giao nép cho Toµ ¸n hoÆc do Toµ ¸n thu thËp ®îc theo tr×nh tù, thñ tôc do Bé luËt nµy quy ®Þnh mµ Toµ ¸n dïng lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh yªu cÇu hay sù ph¶n ®èi cña ®¬ng sù lµ cã c¨n cø vµ hîp ph¸p hay kh«ng còng nh nh÷ng t×nh tiÕt kh¸c cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vô viÖc d©n sù míi ®îc gäi lµ chøng cø. Nh vËy, c¸c giÊy tê cã chøa ®ùng chøng cø nhng kh«ng ®îc ®¬ng sù vµ c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc kh¸c giao nép cho Toµ ¸n hoÆc do Toµ ¸n thu thËp ®îc theo tr×nh tù, thñ tôc do Bé luËt nµy quy ®Þnh th× kh«ng ph¶i lµ chøng cø. 43. ngêi khëi kiÖn vô ¸n d©n sù ph¶i trùc tiÕp nép ®¬n khëi kiÖn vµ c¸c tµi liÖu, chøng cø kÌm theo t¹i toµ ¸n. (trïng víi c©u 33) Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 166 Bé luËt tè tông d©n sù th× Ngêi khëi kiÖn vô ¸n göi ®¬n khëi kiÖn vµ tµi liÖu, chøng cø kÌm theo ®Õn Toµ ¸n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vô ¸n b»ng c¸c ph¬ng thøc sau ®©y: a) Nép trùc tiÕp t¹i Toµ ¸n; b) Göi ®Õn Toµ ¸n qua bu ®iÖn. 44. toµ ¸n chØ quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi khi cã yªu cÇu cña ®¬ng sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 119 Bé luËt tè tông d©n sù th× Toµ ¸n tù m×nh ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ 5 §iÒu 102 cña Bé luËt tè tông d©n sù trong trêng hîp ®¬ng sù kh«ng cã yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. 45. trong trêng hîp khi cã c¨n cø x¸c ®Þnh “Ngêi khëi kiÖn kh«ng cã quyÒn khëi kiÖn hoÆc kh«ng cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi tè tông d©n sù” sau khi toµ ¸n ®· thô lý vô ¸n toµ sÏ tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn cho ®¬ng sù. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 168 Bé luËt tè tông d©n sù th× trong trêng hîp khi ngêi khëi kiÖn kh«ng cã quyÒn khëi kiÖn hoÆc kh«ng cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi tè tông d©n sù Toµ ¸n tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn. 46. kh«ng ph¶i trong mäi trêng hîp toµ ¸n ®Òu ph¶i cho c¸c ®¬ng sù, ngêi lµm chøng ®èi chÊt. Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 5
 6. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 88 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ trong c¸c trêng hîp ®¬ng sù yªu cÇu hoÆc khi xÐt thÊy cã sù m©u thuÉn trong lêi khai cña c¸c ®¬ng sù, ngêi lµm chøng, ThÈm ph¸n tiÕn hµnh ®èi chÊt gi÷a c¸c ®¬ng sù víi nhau, gi÷a ®¬ng sù víi ngêi lµm chøng hoÆc gi÷a nh÷ng ngêi lµm chøng víi nhau. 47. toµ ¸n chØ ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña ®¬ng sù khi c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò cña vô ¸n. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 187 Bé luËt tè tông d©n sù th× ThÈm ph¸n chØ ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®¬ng sù nÕu c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt toµn bé vô ¸n. 48. trong thêi h¹n kh¸ng c¸o, ngêi kh¸ng c¸o cã quyÒn söa ®æi, bæ sung néi dung kh¸ng c¸o. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 256 Bé luËt tè tông d©n sù th× Tríc khi b¾t ®Çu phiªn toµ hoÆc t¹i phiªn toµ phóc thÈm, ngêi kh¸ng c¸o cã quyÒn thay ®æi, bæ sung kh¸ng c¸o, ViÖn kiÓm s¸t ra quyÕt ®Þnh kh¸ng nghÞ cã quyÒn thay ®æi, bæ sung kh¸ng nghÞ, nhng kh«ng ®îc vît qu¸ ph¹m vi kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ ban ®Çu, nÕu thêi h¹n kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ ®· hÕt. 49. toµ ¸n chØ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mµ ®¬ng sù yªu cÇu, trõ nh÷ng trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 25-32 Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n chØ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mµ ®¬ng sù yªu cÇu nhng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña toµ ¸n. 50. tÊt c¶ c¸c tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt ®Òu do toµ ¸n gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông d©n sù. (trïng c©u 29) Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu 25 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ nh÷ng tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai míi thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n theo thñ tôc tè tông d©n sù. Cßn nh÷ng tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt kh«ng ®îc Ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai quy ®Þnh thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n theo thñ tôc tè tông d©n sù th× ®îc c¸c c¬ quan kh¸c cña nhµ níc gi¶i quyÕt. 51. ®¬ng sù cã quyÒn yªu cÇu toµ ¸n quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÇp t¹m thêi ngay tõ khi nép ®¬n khëi kiÖn vô ¸n d©n sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 99 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ trong trêng hîp do t×nh thÕ khÈn cÊp, cÇn ph¶i b¶o vÖ ngay b»ng chøng, ng¨n chÆn hËu qu¶ nghiªm träng cã thÓ x¶y ra th× c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã quyÒn nép ®¬n yªu cÇu Toµ ¸n cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i §iÒu 102 cña Bé luËt nµy ®ång thêi víi viÖc nép ®¬n khëi kiÖn cho Toµ ¸n ®ã. 52. toµ ¸n n¬i c tró cña mét trong hai bªn kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt yªu cÇu huû viÖc kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i g kho¶n 2 §iÒu 35 Bé luËt tè tông d©n sù th× Toµ ¸n n¬i viÖc ®¨ng ký kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt ®îc thùc hiÖn cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt yªu cÇu huû viÖc kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt. 53. ®¬ng sù cã nghÜa vô cung cÊp chng cø, toµ ¸n chØ ®iÒu tra, thu thËp chøng cø trong trêng hîp ®- ¬ng sù kh«ng tù m×nh thu thËp ®îc chøng cø vµ cã yªu cÇu. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 85 Bé luËt tè tông d©n sù th× Trong trêng hîp ®¬ng sù kh«ng thÓ tù m×nh thu thËp ®îc chøng cø vµ cã yªu cÇu th× ThÈm ph¸n cã thÓ tiÕn hµnh mét hoÆc mét sè biÖn ph¸p sau ®©y ®Ó thu thËp chøng cø: a) LÊy lêi khai cña ®¬ng sù, ngêi lµm chøng; b) Trng cÇu gi¸m ®Þnh; c) QuyÕt ®Þnh ®Þnh gi¸ tµi s¶n; d) Xem xÐt, thÈm ®Þnh t¹i chç; ®) Uû th¸c thu thËp chøng cø; e) Yªu cÇu c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cung cÊp tµi liÖu ®äc ®îc, nghe ®îc, nh×n ®îc hoÆc hiÖn vËt kh¸c liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù. 54. toà ¸n xÐt xö theo ba cÊp: s¬ thÈm, phóc thÈm, gi¸m ®èc thÈm vµ t¸i thÈm. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 Bé luËt tè tông d©n sù th× Toµ ¸n thùc hiÖn chÕ ®é hai cÊp xÐt xö: s¬ thÈm, phóc thÈm. 55. ®èi víi yªu cÇu huû viÖc kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt, ngêi yªu cÇu cã thÓ yªu cÇu toµ ¸n n¬i thùc hiÖn ®¨ng ký kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt hoÆc n¬i c tró cña mét trong c¸c bªn ®¨ng ký tr¸i ph¸p luËt gi¶i quyÕt. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i g kho¶n 2 §iÒu 35 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ Toµ ¸n n¬i viÖc ®¨ng ký kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt ®îc thùc hiÖn cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt yªu cÇu huû viÖc kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt. 56. chØ ®¬ng sù míi cã quyÒn khiÕu l¹i vÒ viÖc tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 170 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ ngêi khëi kiÖn míi cã quyÒn khiÕu l¹i vÒ viÖc tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 6
 7. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự 57. ®¬ng sù cã thÓ tham gia tè tông víi t c¸ch lµ ngêi ®¹i diÖn cho ®¬ng sù kh¸c trong cïng mét vô ¸n d©n sù. (trïng víi c©u 38) Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 75 Bé luËt tè tông d©n sù th× nh÷ng ngêi sau ®©y kh«ng ®îc lµm ng- êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt: a) NÕu hä còng lµ ®¬ng sù trong cïng mét vô ¸n víi ngêi ®îc ®¹i diÖn mµ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña hä ®èi lËp víi quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi ®îc ®¹i diÖn; b) NÕu hä ®ang lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt trong tè tông d©n sù cho mét ®¬ng sù kh¸c mµ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù ®ã ®èi lËp víi quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi ®îc ®¹i diÖn trong cïng mét vô ¸n. Quy ®Þnh nªu trªn còng ®îc ¸p dông ®èi víi trêng hîp ®¹i diÖn theo uû quyÒn trong tè tông d©n sù. 58.kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c vô viÖc d©n sù ®Òu do toµ ¸n n¬i c tró, n¬i lµm viÖc cña bÞ ®¬n gi¶i quyÕt. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 35 Bé luËt tè tông d©n sù th× kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c vô viÖc d©n sù ®Òu do toµ ¸n n¬i c tró, n¬i lµm viÖc cña bÞ ®¬n gi¶i quyÕt. 59. toµ ¸n chØ quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi khi cã yeu cÇu cña ®¬ng sù. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 99 Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n chØ quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi khi cã yeu cÇu cña ®¬ng sù. 60. ngêi kh¸ng c¸o rót ®¬n kh¸ng c¸o toµ ¸n sÏ ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 256 Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n sÏ ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n khi ngêi kh¸ng c¸o rót ®¬n kh¸ng c¸o. 61. ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh s¬ thÈm. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 243 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ ®¬ng sù, ngêi ®¹i diÖn cña ®¬ng sù, c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn cã quyÒn lµm ®¬n kh¸ng c¸o b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ, ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n cña Toµ ¸n cÊp s¬ thÈm ®Ó yªu cÇu Toµ ¸n cÊp trªn trùc tiÕp gi¶i quyÕt l¹i theo thñ tôc phóc thÈm. 62. gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm kh«ng ph¶i lµ mét cÊp xÐt xö. §óng, bëi v× theo quuy ®Þnh t¹i §iÒu 17 Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n chØ thùc hiÖn chÕ ®é hai cÊp xÐt xö lµ s¬ thÈm vµ phøc thÈm. 63. kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c t×nh tiÕt , sù kiÖn liªn quan ®Õn vô viÖc d©n sù ®Òu thuéc ®èi tîng chøng minh. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 80 Bé luËt tè tông d©n sù th× nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn sau ®©y kh«ng ph¶i chøng minh: a) Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn râ rµng mµ mäi ngêi ®Òu biÕt vµ ®îc Toµ ¸n thõa nhËn; b) Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn ®· ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt hoÆc quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt; c) Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn ®· ®îc ghi trong v¨n b¶n vµ ®îc c«ng chøng, chøng thùc hîp ph¸p. 64. chØ luËt s míi cã thÓ trë thµnh ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 63 Bé luËt tè tông d©n sù th× nh÷ng ngêi sau ®©y ®îc Toµ ¸n chÊp nhËn lµm ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù: a) LuËt s tham gia tè tông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ luËt s; b) C«ng d©n ViÖt Nam cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Çy ®ñ, cha bÞ kÕt ¸n hoÆc bÞ kÕt ¸n nhng ®· ®- îc xo¸ ¸n tÝch, kh«ng thuéc trêng hîp ®ang bÞ ¸p dông biÖn ph¸p xö lý hµnh chÝnh ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh, c¬ së gi¸o dôc vµ qu¶n chÕ hµnh chÝnh; kh«ng ph¶i lµ c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ngµnh Toµ ¸n, KiÓm s¸t, C«ng an. 65. ngêi tiÕn hµnh tè tông d©n sù chØ bao gåm nh÷ng ngêi cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 39 ®Õn §iÒu 45 Bé luËt tè tông d©n sù th× nh÷ng ng êi tiÕn hµnh tè tông gåm cã: a) Ch¸nh ¸n Toµ ¸n, ThÈm ph¸n, Héi thÈm nh©n d©n, Th ký Toµ ¸n; b) ViÖn tr- ëng ViÖn kiÓm s¸t, KiÓm s¸t viªn. trong ®ã Th ký Toµ ¸n chØ cã cc¸c nhiÖm vô: ChuÈn bÞ c¸c c«ng t¸c nghiÖp vô cÇn thiÕt tríc khi khai m¹c phiªn toµ; Phæ biÕn néi quy phiªn toµ; B¸o c¸o víi Héi ®ång xÐt xö danh s¸ch nh÷ng ngêi ®îc triÖu tËp ®Õn phiªn toµ; Ghi biªn b¶n phiªn toµ. 66. trong mäi trêng hîp , thÈm ph¸n ra quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n khi tiÕn hµnh thu thËp chøng cø. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 85 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ khi tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm b, c, d, ® vµ e kho¶n 2 §iÒu luËt nµy, ThÈm ph¸n míi ph¶i ra quyÕt ®Þnh, trong ®ã nªu râ lý do vµ yªu cÇu cña Toµ ¸n. 67. nguyªn ®¬n rót ®¬n khëi kiÖn ë t¹i phiªn toµ phóc thÈm mµ bÞ ®¬n kh«ng ®ång ý th× kh«ng chÊp nhËn viÖc rót ®¬n khëi kiÖn cña nguyªn ®¬n. Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 7
 8. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 256 Bé luËt tè tông d©n sù th× tríc khi b¾t ®Çu phiªn toµ hoÆc t¹i phiªn toµ phóc thÈm, ngêi kh¸ng c¸o cã quyÒn thay ®æi, bæ sung kh¸ng c¸o. ViÖc rót ®¬n khëi kiÖn chØ ®îc thùc hiÖn trong giai ®în xÐt xö s¬ thÈm vô kiÖn d©n sù. 68. trong mäi trêng hîp toµ ¸n tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn nÕu sù viÖc ®· ®îc gi¶i quyÕt b»ng b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña toµ ¸n. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 168 Bé luËt tè tông d©n sù th× trêng hîp vô ¸n mµ Toµ ¸n b¸c ®¬n xin ly h«n, xin thay ®æi nu«i con, thay ®æi møc cÊp dìng, møc båi thêng thiÖt h¹i hoÆc vô ¸n ®ßi tµi s¶n cho thuª, cho mîn, ®ßi nhµ cho thuª, cho mîn, cho ë nhê mµ Toµ ¸n cha chÊp nhËn yªu cÇu do cha ®ñ ®iÒu kiÖn khëi kiÖn ®¬ng sù vÉn cã quyÒn nép ®¬n khëi kiÖn. 69. toµ ¸n thô lý vô ¸n d©n sù, kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n khëi kiÖn. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 171 Bé luËt tè tông d©n sù th× Toµ ¸n thô lý vô ¸n khi ngêi khëi kiÖn nép cho Toµ ¸n biªn lai nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ. 70. ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù kh«ng cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n , quyÕt ®Þnh s¬ thÈm. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 243 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ ®¬ng sù, ngêi ®¹i diÖn cña ®¬ng sù, c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn cã quyÒn lµm ®¬n kh¸ng c¸o b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ, ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n cña Toµ ¸n cÊp s¬ thÈm ®Ó yªu cÇu Toµ ¸n cÊp trªn trùc tiÕp gi¶i quyÕt l¹i theo thñ tôc phóc thÈm. 71. t¹i phiªn toµ s¬ thÈm mµ nguyªn ®¬n rót ®¬n khëi kiÖn th× héi ®ång xÐt xö ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 218 Bé luËt tè tông d©n sù th× Trong trêng hîp cã ®¬ng sù rót mét phÇn hoÆc toµn bé yªu cÇu cña m×nh vµ viÖc rót yªu cÇu cña hä lµ tù nguyÖn th× Héi ®ång xÐt xö chÊp nhËn vµ ®×nh chØ xÐt xö ®èi víi phÇn yªu cÇu hoÆc toµn bé yªu cÇu ®¬ng sù ®· rót. 72. c¬ quan nhµ níc , tæ chøc x· héi khëi kiÖn ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lé Ých hîp ph¸p cña ngêi kh¸c lµ nguyªn ®¬n trong vô ¸n d©n sù. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 56 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ khi C¬ quan, tæ chøc do Bé luËt nµy quy ®Þnh khëi kiÖn vô ¸n d©n sù ®Ó yªu cÇu Toµ ¸n b¶o vÖ lîi Ých c«ng céng, lîi Ých cña Nhµ níc thuéc lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch míi lµ nguyªn ®¬n. 73. trong mét sè trêng hîp khi gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù, toµ ¸n ph¶i tiÕn hµnh biÖn ph¸p xem xÐt, thÈm ®Þnh t¹i chç. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 89 Bé luËt tè tông d©n sù th× trong mét sè trêng hîp khi gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù, toµ ¸n ph¶i tiÕn hµnh biÖn ph¸p xem xÐt, thÈm ®Þnh t¹i chç. 1. ViÖc xem xÐt, thÈm ®Þnh t¹i chç ph¶i do ThÈm ph¸n tiÕn hµnh víi sù cã mÆt cña ®¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x· hoÆc c¬ quan, tæ chøc n¬i cã ®èi tîng cÇn xem xÐt, thÈm ®Þnh vµ ph¶i b¸o tríc viÖc xem xÐt, thÈm ®Þnh t¹i chç ®Ó ®¬ng sù biÕt vµ chøng kiÕn viÖc xem xÐt, thÈm ®Þnh ®ã. 2. ViÖc xem xÐt, thÈm ®Þnh t¹i chç ph¶i ®îc ghi thµnh biªn b¶n. Biªn b¶n ph¶i ghi râ kÕt qu¶ xem xÐt, thÈm ®Þnh, m« t¶ râ hiÖn trêng, cã ch÷ ký cña ngêi xem xÐt, thÈm ®Þnh vµ ch÷ ký hoÆc ®iÓm chØ cña ®¬ng sù nÕu hä cã mÆt, cña ®¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x· hoÆc c¬ quan, tæ chøc n¬i cã ®èi t îng cÇn xem xÐt, thÈm ®Þnh vµ nh÷ng ngêi kh¸c ®îc mêi tham gia viÖc xem xÐt, thÈm ®Þnh. Sau khi lËp xong biªn b¶n, ngêi xem xÐt, thÈm ®Þnh ph¶i yªu cÇu ®¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x· hoÆc c¬ quan, tæ chøc n¬i cã ®èi tîng cÇn xem xÐt, thÈm ®Þnh ký tªn vµ ®ãng dÊu x¸c nhËn. 74. toµ ¸n cã thÓ tù m×nh quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 119 Bé luËt tè tông d©n sù th× Toµ ¸n tù m×nh ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ 5 §iÒu 102 cña Bé luËt nµy trong tr- êng hîp ®¬ng sù kh«ng cã yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. 75. toµ ¸n ph¶i ho·n phiªn toµ khi ®¬ng sù ®îc triÖu tËp häp lÖ lµn thø nhÊt nhng v¾ng mÆt . Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 199 ®Õn §iÒu 201Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n ph¶i ho·n phiªn toµ khi ®¬ng sù ®îc triÖu tËp häp lÖ lµn thø nhÊt nhng v¾ng mÆt cã lý do chÝnh ®¸ng. 76. viÖc hoµ gi¶i tríc khi xÐt xö phóc thÈm lµ b¾t buéc, trõ nh÷ng viÖc ph¸p luËt quy ®Þnh kh«ng ®îc hoµ gi¶i. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 180 Bé luËt tè tông d©n sù th× viÖc hoµ gi¶i chØ lµ thñ tôc b¾t buéc tríc khi xÐt xö s¬ thÈm, trõ nh÷ng viÖc ph¸p luËt quy ®Þnh kh«ng ®îc hoµ gi¶i. 77. trong mäi trêng hîp toµ ¸n ®Òu ph¶i lÊy lêi khai cña ®¬ng sù, ngêi lµm chøng. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông d©n sù th× kh«ng ph¶i trong mäi trêng hîp toµ ¸n ®Òu ph¶i lÊy lêi khai cña ®¬ng sù, ngêi lµm chøng mµ cã mét sè trêng hîp Toµ ¸n chØ cÇn yªu cÇu ®¬ng sù cung cÊp chøng cø. 78. chØ trong trêng hîp xÐt thÊy cÇn thiÕt toµ ¸n gi¸m ®èc thÈm míi triÖu tËp c¸c ®¬ng sù ®Õn tham gia phiªn toµ. Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 8
 9. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 292 Bé luËt tè tông d©n sù th× khi xÐt thÊy cÇn thiÕt, Toµ ¸n triÖu tËp nh÷ng ngêi tham gia tè tông vµ nh÷ng ngêi kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc kh¸ng nghÞ tham gia phiªn toµ gi¸m ®èc thÈm. 79. toµ ¸n ho·n phiªn toµ nÕu ®¬ng sù ®îc triÖu tËp hîp lÖ hai lÇn nhng v¾ng mÆt. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 199 ®Õn §iÒu 201Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n vÉn tiÕn hµnh xÐt xö nÕu ®¬ng sù ®îc triÖu tËp hîp lÖ lµn thø hai nhng vÉn v¾ng mÆt. 80. quan hÖ gi÷a ®¬ng sù víi ®¬ng sù trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù lµ quan hÖ ph¸p luËt tè tông d©n sù. §óng. 81. trong mäi trêng hîp khi nguyªn ®¬n rót ®¬n khëi kiÖn t¹i phiªn toµ phóc thÈm th× héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ph¶i ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. Trïng víi c©u ®· tr¶ lêi. 82. chØ nguyªn ®¬n khëi kiÖn míi ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 171 Bé luËt tè tông d©n sù th× kh«ng chØ nguyªn ®¬n khëi kiÖn míi ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm mµ ngêi khëi kiÖn ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm. 83. mäi vô ¸n d©n sù Toµ ¸n ®Òu ph¶i tù m×nh tiÕn hµnh x¸c minh, thu thËp chøng cø. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 79 Bé luËt tè tông d©n sù, th×; 1. §¬ng sù cã yªu cÇu Toµ ¸n b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh ph¶i ®a ra chøng cø ®Ó chøng minh cho yªu cÇu ®ã lµ cã c¨n cø vµ hîp ph¸p. 2. §¬ng sù ph¶n ®èi yªu cÇu cña ngêi kh¸c ®èi víi m×nh ph¶i chøng minh sù ph¶n ®èi ®ã lµ cã c¨n cø vµ ph¶i ®a ra chøng cø ®Ó chøng minh. 3. C¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn b¶o vÖ lîi Ých c«ng céng, lîi Ých cña Nhµ n íc hoÆc yªu cÇu Toµ ¸n b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi kh¸c th× ph¶i ®a ra chøng cø ®Ó chøng minh cho viÖc khëi kiÖn, yªu cÇu cña m×nh lµ cã c¨n cø vµ hîp ph¸p. 4. §¬ng sù cã nghÜa vô ®a ra chøng cø ®Ó chøng minh mµ kh«ng ®a ra ®îc chøng cø hoÆc kh«ng ®a ra ®ñ chøng cø th× ph¶i chÞu hËu qu¶ cña viÖc kh«ng chøng minh ®îc hoÆc chøng minh kh«ng ®Çy ®ñ ®ã. 84. trong ®a sè c¸c trêng hîp Toµ ¸n chØ thô lý vô ¸n khi ngêi khëi kiÖn nép cho Toµ ¸n biªn lai nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 171 Bé luËt tè tông d©n sù, th× ®a sè c¸c trêng hîp Toµ ¸n chØ thô lý vô ¸n khi ngêi khëi kiÖn nép cho Toµ ¸n biªn lai nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ. Trong trêng hîp ngêi khëi kiÖn ®îc miÔn hoÆc kh«ng ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ, ¸n phÝ th× Toµ ¸n ph¶i thô lý vô ¸n khi nhËn ®îc ®¬n khëi kiÖn vµ tµi liÖu, chøng cø kÌm theo. 85. Trong trêng hîp xÐt thÊy cÇn thiÕt, ®Ó lµm râ c¸c vÊn ®Ò cña vô viÖc d©n sù thÈm ph¸n cã thÓ tù m×nh quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 90 Bé luËt tè tông d©n sù, th× chØ trong trêng hîp xÐt thÊy kÕt luËn gi¸m ®Þnh cha ®Çy ®ñ, râ rµng hoÆc cã vi ph¹m ph¸p luËt th× theo yªu cÇu cña mét hoÆc c¸c bªn ®¬ng sù, ThÈm ph¸n ra quyÕt ®Þnh gi¸m ®Þnh bæ sung hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i. ViÖc gi¸m ®Þnh l¹i cã thÓ do ngêi ®· tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh tríc ®ã thùc hiÖn hoÆc do tæ chøc chuyªn m«n kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 86. ngêi kh¸ng c¸o ph¶i tham gia phiªn toµ phóc thÈm. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 264 Bé luËt tè tông d©n sù, th× Ngêi kh¸ng c¸o, ®¬ng sù, c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ vµ ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù ph¶i ®îc triÖu tËp tham gia phiªn toµ. Toµ ¸n cã thÓ triÖu tËp nh÷ng ngêi tham gia tè tông kh¸c tham gia phiªn toµ nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ. 87. khi ®ang nghÞ ¸n,Héi ®ång xÐt xö kh«ng ®îc trë l¹i viÖc hái vµ tranh luËn. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 237 Bé luËt tè tông d©n sù, th× qua nghÞ ¸n, nÕu xÐt thÊy cã t×nh tiÕt cña vô ¸n cha ®îc xem xÐt, viÖc hái cha ®Çy ®ñ hoÆc cÇn xem xÐt thªm chøng cø th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh trë l¹i viÖc hái vµ tranh luËn. 88. t¹i phiªn toµ s¬ thÈm, khi c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ c¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt trong vô ¸n, Héi ®ång xÐt xö sÏ c«ng nhËn sù tho¶ thuËn ®ã b»ng mét quyÕt ®Þnh. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 220 Bé luËt tè tông d©n sù, th× Trong trêng hîp c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n vµ tho¶ thuËn cña hä lµ tù nguyÖn, kh«ng tr¸i ph¸p luËt hoÆc ®¹o ®øc x· héi th× Héi ®ång xÐt xö ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña ®¬ng sù vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. 89. trong mäi trêng hîp Héi ®ång gi¸m ®èc thÈm chØ xem xÐt l¹i ®èi víi phÇn b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh bÞ kh¸ng nghÞ. Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 9
 10. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 296 Bé luËt tè tông d©n sù, th× Héi ®ång gi¸m ®èc thÈm cã quyÒn xem xÐt phÇn quyÕt ®Þnh cña b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt kh«ng bÞ kh¸ng nghÞ hoÆc kh«ng cã liªn quan ®Õn viÖc xem xÐt néi dung kh¸ng nghÞ, nÕu phÇn quyÕt ®Þnh ®ã x©m ph¹m ®Õn lîi Ých cña Nhµ níc, lîi Ých cña ngêi thø ba kh«ng ph¶i lµ ®¬ng sù trong vô ¸n. 90. ngêi kh¸ng c¸o ®· ®îc toµ ¸n cÊp phóc thÈm triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× bÞ coi lµ tõ bá viÖc kh¸ng c¸o. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 266 Bé luËt tè tông d©n sù, th× ngêi kh¸ng c¸o ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× bÞ coi lµ tõ bá viÖc kh¸ng c¸o vµ Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ xÐt xö phóc thÈm phÇn vô ¸n cã kh¸ng c¸o cña ngêi kh¸ng c¸o v¾ng mÆt. 91. kh«ng ph¶i mäi trêng hîp viÖn kiÓm s¸t ®Òu ph¶i tham gia ë phiªn toµ s¬ thÈm. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 207 Bé luËt tè tông d©n sù, th×: 1. KiÓm s¸t viªn ®îc ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp ph©n c«ng cã nhiÖm vô tham gia phiªn toµ. 2. Trong trêng hîp KiÓm s¸t viªn bÞ thay ®æi t¹i phiªn toµ hoÆc kh«ng thÓ tiÕp tôc tham gia phiªn toµ xÐt xö, nhng cã KiÓm s¸t viªn dù khuyÕt th× ngêi nµy ®îc tham gia phiªn toµ xÐt xö tiÕp vô ¸n nÕu hä cã mÆt t¹i phiªn toµ tõ ®Çu. Trong trêng hîp kh«ng cã KiÓm s¸t viªn dù khuyÕt ®Ó thay thÕ th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh ho·n phiªn toµ vµ th«ng b¸o cho ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp. 92. trong mäi trêng hîp Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm huû b¶n ¸n s¬ thÈm vµ ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n, nÕu nguyªn ®¬n rót ®¬n khëi kiÖn ë cÊp phóc thÈm. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 269 Bé luËt tè tông d©n sù, th×: 1. Tríc khi më phiªn toµ hoÆc t¹i phiªn toµ phóc thÈm nguyªn ®¬n rót ®¬n khëi kiÖn th× Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ph¶i hái bÞ ®¬n cã ®ång ý hay kh«ng vµ tuú tõng trêng hîp mµ gi¶i quyÕt nh sau: a) BÞ ®¬n kh«ng ®ång ý th× kh«ng chÊp nhËn viÖc rót ®¬n khëi kiÖn cña nguyªn ®¬n; b) BÞ ®¬n ®ång ý th× chÊp nhËn viÖc rót ®¬n khëi kiÖn cña nguyªn ®¬n. Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ra quyÕt ®Þnh huû b¶n ¸n s¬ thÈm vµ ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n. Trong trêng hîp nµy, c¸c ®¬ng sù vÉn ph¶i chÞu ¸n phÝ s¬ thÈm theo quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n cÊp s¬ thÈm vµ ph¶i chÞu mét nöa ¸n phÝ phóc thÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Trong trêng hîp Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n th× nguyªn ®¬n cã quyÒn khëi kiÖn l¹i vô ¸n theo thñ tôc do Bé luËt nµy quy ®Þnh nÕu thêi hiÖu khëi kiÖn vÉn cßn. 93. c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn vô ¸n d©n sù ®Ó yªu cÇu Toµ ¸n b¶o vÖ lîi Ých c«ng céng, lîi Ých cña nhµ níc lµ ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ®¬ng sù. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 56 Bé luËt tè tông d©n sù, th×: C¬ quan, tæ chøc do Bé luËt nµy quy ®Þnh khëi kiÖn vô ¸n d©n sù ®Ó yªu cÇu Toµ ¸n b¶o vÖ lîi Ých c«ng céng, lîi Ých cña Nhµ n- íc thuéc lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch lµ nguyªn ®¬n. 94. Gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm kh«ng ph¶i lµ mét cÊp xÐt xö. Trïng ®· tr¶ lêi 95. trong mäi trêng hîp viÖc thay ®æi yªu cÇu cña ®¬ng sù ®Òu ®îc toµ ¸n chÊp nhËn. C©u hái kh«ng râ nghÜa! 96. trong vô ¸n xin ly h«n, chñ nî cã yªu cÇu vî chång tr¶ nî nhng kh«ng nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm th× Toµ ¸n kh«ng gi¶i quyÕt yªu cÇu cña hä. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 130 Bé luËt tè tông d©n sù, th× ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu ®éc lËp trong vô ¸n d©n sù ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ s¬ thÈm. 97. trong mäi trêng hîp héi thÈm nh©n d©n kh«ng ®îc tham gia tè tông víi t c¸ch ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 46-47 Bé luËt tè tông d©n sù, th× trong mäi trêng hîp héi thÈm nh©n d©n kh«ng ®îc tham gia tè tông víi t c¸ch ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù. 98. ®¬ng sù tõ 15 tuæi ®Õn díi 18 tuæi cã thÓ tù m×nh tham gia tè tông. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 57 Bé luËt tè tông d©n sù, th× §¬ng sù lµ ngêi tõ ®ñ mêi l¨m tuæi ®Õn cha ®ñ mêi t¸m tuæi ®· tham gia lao ®éng theo hîp ®ång lao ®éng hoÆc giao dÞch d©n sù b»ng tµi s¶n riªng cña m×nh ®îc tù m×nh tham gia tè tông vÒ nh÷ng viÖc cã liªn quan ®Õn quan hÖ lao ®éng hoÆc quan hÖ d©n sù ®ã. Trong trêng hîp nµy, Toµ ¸n cã quyÒn triÖu tËp ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä tham gia tè tông. §èi víi nh÷ng viÖc kh¸c, viÖc b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cho hä t¹i Toµ ¸n do ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä thùc hiÖn. 99. trong trêng hîp xÐt thÊy cÇn thiÕt, ®Ó lµm râ c¸c vÊn ®Ò cña vô viÖc d©n sù ThÈm ph¸n cã thÓ tù quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh. §· tr¶ lêi! 100. toµ ¸n chØ quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi, nÕu ®¬ng sù cã yªu cÇu, trõ mét sè trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 10
 11. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 99 vµ 119 Bé luËt tè tông d©n sù, toµ ¸n chØ quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi, nÕu ®¬ng sù cã yªu cÇu, trõ mét sè trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 101. trong c¸c trêng hîp toµ ¸n ®Òu ph¶i lÊy lêi khai cña ®¬ng sù, ngêi lµm chøng. §· tr¶ lêi! 102. toµ ¸n cã thÓ ho·n phiªn toµ nÕu ngêi lµm chøng v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 204 Bé luËt tè tông d©n sù th×:1. Ngêi lµm chøng cã nghÜa vô tham gia phiªn toµ theo giÊy triÖu tËp cña Toµ ¸n ®Ó lµm s¸ng tá c¸c t×nh tiÕt cña vô ¸n. Trong trêng hîp ngêi lµm chøng v¾ng mÆt nhng tríc ®ã ®· cã lêi khai trùc tiÕp víi Toµ ¸n hoÆc göi lêi khai cho Toµ ¸n th× chñ to¹ phiªn toµ c«ng bè lêi khai ®ã. 2. Trêng hîp ngêi lµm chøng v¾ng mÆt th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh ho·n phiªn toµ hoÆc vÉn tiÕn hµnh xÐt xö; trêng hîp ngêi lµm chøng v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng vµ viÖc v¾ng mÆt cña hä g©y c¶n trë cho viÖc xÐt xö th× cã thÓ bÞ dÉn gi¶i ®Õn phiªn toµ theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång xÐt xö. 103. chØ toµ ¸n n¬i cã bÊt ®éng s¶n míi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ bÊt ®éng s¶n. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 35 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ toµ ¸n n¬i cã bÊt ®éng s¶n míi cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ bÊt ®éng s¶n. 104. trong mäi trêng hîp ngêi khëi kiÖn ®Òu cã quyÒn khëi kiÖn vÒ mét quan hÖ ph¸p luËt hoÆc nhiÒu quan hÖ ph¸p luËt. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 163 Bé luËt tè tông d©n sù th× C¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã thÓ khëi kiÖn mét hoÆc nhiÒu c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc kh¸c vÒ mét quan hÖ ph¸p luËt hoÆc nhiÒu quan hÖ ph¸p luËt cã liªn quan víi nhau ®Ó gi¶i quyÕt trong cïng mét vô ¸n. 105. toµ ¸n chØ tr¶ l¹i ®¬n kiÖn trong nh÷ng trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÒu 168 kho¶n 1 Bé luËt tè tông d©n sù. Trïng! ®· tr¶ lêi! 106. c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn ®Ó b¶o vÖ lîi Ých c«ng céng, läi Ých cña nhµ níc thuéc lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch lµ nguyªn ®¬n. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 56 Bé luËt tè tông d©n sù th× C¬ quan, tæ chøc do Bé luËt nµy quy ®Þnh khëi kiÖn vô ¸n d©n sù ®Ó yªu cÇu Toµ ¸n b¶o vÖ lîi Ých c«ng céng, lîi Ých cña Nhµ n- íc thuéc lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch còng lµ nguyªn ®¬n. 107. mäi trêng hîp ngêi khëi kiÖn vô ¸n d©n sù ph¶i nép ®¬n khëi kiÖn vµ tµi liÖu, chøng cø kÌm theo trùc tiÕp t¹i Toµ ¸n. Trïng, ®· tr¶ lêi! 108. th«ng thêng ngµy Toµ ¸n thô lý vô ¸n lµ ngµy ngêi khëi kiÖn nép cho toµ ¸n biªn lai näp tiÒn t¹m øng ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm. §óng vµ ®· tr¶ lßi 109.toµ ¸n tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn nÕu sau khi thô lý vô ¸n mµ ph¸t hiÖn mét trong c¸c c¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu 168 Bé luËt tè tông d©n sù. Trïng, ®· tr¶ lêi! 110. toµ ¸n ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, ®iÒu 192 bé luËt tè tông d©n sù th× tiÒn t¹m øng ¸n phÝ cña ®¬ng sù bÞ sung c«ng quü. Trïng, ®· tr¶ lêi! 111. toµ ¸n ph¶i tiÕn hµnh hoµ gi¶i víi hÇu hÕt c¸c vô ¸n d©n sù. Trïng, ®· tr¶ lêi! 112. hoµ gi¶i ë tríc phiªn toµ s¬ thÈm, phóc thÈm ®Òu b¾t buéc. Trïng, ®· tr¶ lêi! 113. thÈm ph¸n chØ ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt toµn bé vô ¸n. Trïng, ®· tr¶ lêi! 114. toµ ¸n cã thÓ gi¶i quyÕt mét hoÆc nhiÒu quan hÖ ph¸p luËt tranh chÊp cã liªn quan mËt thiÕt víi nhau trong cïng mét vô ¸n. Trïng, ®· tr¶ lêi! 115. mét sè vô viÖc d©n sù ®¬ng sù kh«ng ®îc uû quyÒn cho ngêi kh¸c tham gia tè tông. Trïng, ®· tr¶ lêi! 116. khi cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù, ®¬ng sù kh«ng cã quyÒn khëi kiÖn yªu cÇu toµ ¸n gi¶i quyÕt l¹i vô ¸n d©n sù ®ã. Trïng, ®· tr¶ lêi! 117. t¹i phiªn toµ phóc thÈm mµ c¸c ®¬ng sù hoµ gi¶i ®îc víi nhau th× héi ®ång xÐt xö ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®¬ng sù. Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 11
 12. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự Trïng, ®· tr¶ lêi! 118. ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù cã quyÒn khëi kiÖn vô ¸n d©n sù. Trïng, ®· tr¶ lêi! II. C¸c c©u b¸n tr¾c nghiÖm 1. toµ ¸n sÏ gi¶i quyÕt nh thÕ nµo nÕu sau khi ®· thô lý vô ¸n mµ ph¸t hiÖn c¨n cø: “ sù viÖc ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh lµ ph¶i do c¬ quan tæ chøc kh¸c gi¶i quyÕt tríc míi gi¶i quyÕt ®îc vô ¸n”. ¸p dông ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 168 Bé luËt tè tông d©n sù tr¶ l¹i ®¬n. 2. ph©n tÝch thêi ®iÓm, ý nghÜa cña viÖc thô lý vô ¸n d©n sù? Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 171 Bé luËt tè tông d©n sù, th×: 1. Sau khi nhËn ®¬n khëi kiÖn vµ tµi liÖu, chøng cø kÌm theo, nÕu xÐt thÊy vô ¸n thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n th× Toµ ¸n ph¶i th«ng b¸o ngay cho ngêi khëi kiÖn biÕt ®Ó hä ®Õn Toµ ¸n lµm thñ tôc nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ trong trêng hîp hä ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ. 2. Toµ ¸n dù tÝnh sè tiÒn t¹m øng ¸n phÝ, ghi vµo phiÕu b¸o vµ giao cho ngêi khëi kiÖn ®Ó hä nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ. Trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc giÊy b¸o cña Toµ ¸n vÒ viÖc nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ, ngêi khëi kiÖn ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ. 3. Toµ ¸n thô lý vô ¸n khi ngêi khëi kiÖn nép cho Toµ ¸n biªn lai nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ. 4. Trong trêng hîp ngêi khëi kiÖn ®îc miÔn hoÆc kh«ng ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ, ¸n phÝ th× Toµ ¸n ph¶i thô lý vô ¸n khi nhËn ®îc ®¬n khëi kiÖn vµ tµi liÖu, chøng cø kÌm theo. 3. ph©n biÖt chuyÓn ®¬n khëi kiÖn cho toµ ¸n cã thÈm quyÒn víi tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn. ChuyÓn ®¬n khëi kiÖn cho toµ ¸n cã thÈm quyÒn lµ viÖc Toµ ¸n ®· nhËn ®¬n khëi kiÖn cña ®¬ng sù nhng xÐt thÊy vô ¸n kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh mµ thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n kh¸c. Cßn tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn lµ trêng hîp Toµ ¸n ®· nhËn ®¬n khëi kiÖn cña ®¬ng sù nhng xÐt thÊy cã mét trong nh÷ng c¨n cø quy ®Þnh t¹i §iÒu 168 Bé luËt tè tông d©n sù nªn tr¶ l¹i ®¬n cho ngêi ®· khëi kiÖn. 4. ph©n biÖt ngêi ®¹i diÖn do ®¬ng sù uû quyÒn víi ngêi b¶o vÖ quyÒn lîi cña ®¬ng sù? Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 73 Bé luËt tè tông d©n sù th× ngêi ®¹i diÖn theo uû quyÒn ®îc quy ®Þnh trong Bé luËt d©n sù lµ ngêi ®¹i diÖn theo uû quyÒn trong tè tông d©n sù; ®èi víi viÖc ly h«n, ®¬ng sù kh«ng ®îc uû quyÒn cho ngêi kh¸c thay mÆt m×nh tham gia tè tông. Cßn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 63 Bé luËt tè tông d©n sù th× ngêi b¶o vÖ quyÒn lîi cña ®¬ng sù lµ ngêi ®îc ®¬ng sù nhê vµ ®îc Toµ ¸n chÊp nhËn ®Ó tham gia tè tông b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®- ¬ng sù. 5. tr×nh bµy nh÷ng trêng hîp héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ho·n phiªn toµ? Nh÷ng trêng hîp héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ho·n phiªn toµ ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 266 Bé luËt tè tông d©n sù, bao gåm: 1. Trêng hîp KiÓm s¸t viªn ph¶i tham gia phiªn toµ v¾ng mÆt th× ph¶i ho·n phiªn toµ. 2. Ngêi kh¸ng c¸o v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt cã lý do chÝnh ®¸ng th× ph¶i ho·n phiªn toµ. Ngêi kh¸ng c¸o ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× bÞ coi lµ tõ bá viÖc kh¸ng c¸o vµ Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ xÐt xö phóc thÈm phÇn vô ¸n cã kh¸ng c¸o cña ngêi kh¸ng c¸o v¾ng mÆt. 3. Ngêi tham gia tè tông kh¸c kh«ng ph¶i lµ ngêi kh¸ng c¸o v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ th× viÖc ho·n phiªn toµ hay vÉn tiÕn hµnh xÐt xö phóc thÈm ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 vµ 206 cña Bé luËt nµy. 6. ph©n tÝch c¸c quy ®Þnh vÒ biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi trong bé luËt tè tông d©n sù. C¸c quy ®Þnh vÒ biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi trong bé luËt tè tông d©n sù ®îc quy ®Þnh tõ §iÒu 99 ®Õn 126 Bé luËt tè tông d©n sù nh sau: §iÒu 99. QuyÒn yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi 1. Trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n, ®¬ng sù, ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ®¬ng sù hoÆc c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn vô ¸n ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi kh¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 162 cña Bé luËt nµy cã quyÒn yªu cÇu Toµ ¸n ®ang gi¶i quyÕt vô ¸n ®ã ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i §iÒu 102 cña Bé luËt nµy ®Ó t¹m thêi gi¶i quyÕt yªu cÇu cÊp b¸ch cña ®¬ng sù, b¶o vÖ chøng cø, b¶o toµn t×nh tr¹ng hiÖn cã tr¸nh g©y thiÖt h¹i kh«ng thÓ kh¾c phôc ®îc hoÆc b¶o ®¶m viÖc thi hµnh ¸n. 2. Trong trêng hîp do t×nh thÕ khÈn cÊp, cÇn ph¶i b¶o vÖ ngay b»ng chøng, ng¨n chÆn hËu qu¶ nghiªm träng cã thÓ x¶y ra th× c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã quyÒn nép ®¬n yªu cÇu Toµ ¸n cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i §iÒu 102 cña Bé luËt nµy ®ång thêi víi viÖc nép ®¬n khëi kiÖn cho Toµ ¸n ®ã. 3. Toµ ¸n chØ tù m×nh ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi trong trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 119 cña Bé luËt nµy. §iÒu 100. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 12
 13. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự 1. ViÖc ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi tríc khi më phiªn toµ do mét ThÈm ph¸n xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 2. ViÖc ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi t¹i phiªn toµ do Héi ®ång xÐt xö xem xÐt, quyÕt ®Þnh. §iÒu 101. Tr¸ch nhiÖm do ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi kh«ng ®óng 1. Ngêi yªu cÇu Toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ yªu cÇu cña m×nh. Trong trêng hîp yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi kh«ng ®óng mµ g©y thiÖt h¹i cho ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi hoÆc cho ngêi thø ba th× ph¶i båi thêng. 2. Toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi kh«ng ®óng mµ g©y thiÖt h¹i cho ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi hoÆc cho ngêi thø ba th× Toµ ¸n ph¶i båi thêng nÕu thuéc mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Toµ ¸n tù m×nh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi; b) Toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi kh¸c víi biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi mµ c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã yªu cÇu; c) Toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi vît qu¸ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi cña c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc. §iÒu 102. C¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi 1. Giao ngêi cha thµnh niªn cho c¸ nh©n hoÆc tæ chøc tr«ng nom, nu«i dìng, ch¨m sãc, gi¸o dôc. 2. Buéc thùc hiÖn tríc mét phÇn nghÜa vô cÊp dìng. 3. Buéc thùc hiÖn tríc mét phÇn nghÜa vô båi thêng thiÖt h¹i do tÝnh m¹ng, søc khoÎ bÞ x©m ph¹m. 4. Buéc ngêi sö dông lao ®éng t¹m øng tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn båi thêng, trî cÊp tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp cho ngêi lao ®éng. 5. T¹m ®×nh chØ viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh sa th¶i ngêi lao ®éng. 6. Kª biªn tµi s¶n ®ang tranh chÊp. 7. CÊm chuyÓn dÞch quyÒn vÒ tµi s¶n ®èi víi tµi s¶n ®ang tranh chÊp. 8. CÊm thay ®æi hiÖn tr¹ng tµi s¶n ®ang tranh chÊp. 9. Cho thu ho¹ch, cho b¸n hoa mµu hoÆc s¶n phÈm, hµng ho¸ kh¸c. 10. Phong to¶ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c, kho b¹c nhµ níc; phong to¶ tµi s¶n ë n¬i göi gi÷. 11. Phong to¶ tµi s¶n cña ngêi cã nghÜa vô. 12. CÊm hoÆc buéc ®¬ng sù thùc hiÖn hµnh vi nhÊt ®Þnh. 13. C¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi kh¸c mµ ph¸p luËt cã quy ®Þnh. §iÒu 103. Giao ngêi cha thµnh niªn cho c¸ nh©n hoÆc tæ chøc tr«ng nom, nu«i dìng, ch¨m sãc, gi¸o dôc Giao ngêi cha thµnh niªn cho c¸ nh©n hoÆc tæ chøc tr«ng nom, nu«i dìng, ch¨m sãc, gi¸o dôc ®îc ¸p dông nÕu viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n cã liªn quan ®Õn ngêi cha thµnh niªn cha cã ngêi gi¸m hé. §iÒu 104. Buéc thùc hiÖn tríc mét phÇn nghÜa vô cÊp dìng Buéc thùc hiÖn tríc mét phÇn nghÜa vô cÊp dìng ®îc ¸p dông nÕu viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n cã liªn quan ®Õn yªu cÇu cÊp dìng vµ xÐt thÊy yªu cÇu ®ã lµ cã c¨n cø vµ nÕu kh«ng thùc hiÖn tríc ngay mét phÇn nghÜa vô cÊp dìng sÏ ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ, ®êi sèng cña ngêi ®îc cÊp dìng. §iÒu 105. Buéc thùc hiÖn tríc mét phÇn nghÜa vô båi thêng thiÖt h¹i do tÝnh m¹ng, søc khoÎ bÞ x©m ph¹m Buéc thùc hiÖn tríc mét phÇn nghÜa vô båi thêng thiÖt h¹i do tÝnh m¹ng, søc khoÎ bÞ x©m ph¹m ®îc ¸p dông nÕu viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n cã liªn quan ®Õn yªu cÇu ®ßi båi thêng thiÖt h¹i do tÝnh m¹ng, søc khoÎ bÞ x©m ph¹m vµ xÐt thÊy yªu cÇu ®ã lµ cã c¨n cø vµ cÇn thiÕt. §iÒu 106. Buéc ngêi sö dông lao ®éng t¹m øng tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn båi thêng, trî cÊp tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp cho ngêi lao ®éng Buéc ngêi sö dông lao ®éng t¹m øng tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn båi thêng, trî cÊp tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp cho ngêi lao ®éng ®îc ¸p dông nÕu viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n cã liªn quan ®Õn yªu cÇu tr¶ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn båi thêng, trî cÊp tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp vµ xÐt thÊy yªu cÇu ®ã lµ cã c¨n cø vµ cÇn thiÕt. §iÒu 107. T¹m ®×nh chØ thi hµnh quyÕt ®Þnh sa th¶i ngêi lao ®éng T¹m ®×nh chØ thi hµnh quyÕt ®Þnh sa th¶i ngêi lao ®éng ®îc ¸p dông nÕu viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n cã liªn quan ®Õn sa th¶i ngêi lao ®éng vµ xÐt thÊy quyÕt ®Þnh sa th¶i ngêi lao ®éng lµ tr¸i ph¸p luËt hoÆc ¶nh hëng nghiªm träng ®Õn ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. §iÒu 108. Kª biªn tµi s¶n ®ang tranh chÊp 1. Kª biªn tµi s¶n ®ang tranh chÊp ®îc ¸p dông nÕu trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n cã c¨n cø cho thÊy ngêi gi÷ tµi s¶n ®ang tranh chÊp cã hµnh vi tÈu t¸n, huû ho¹i tµi s¶n. Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 13
 14. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự 2. Tµi s¶n bÞ kª biªn cã thÓ ®îc thu gi÷, b¶o qu¶n t¹i c¬ quan thi hµnh ¸n hoÆc lËp biªn b¶n giao cho mét bªn ®¬ng sù hoÆc ngêi thø ba qu¶n lý cho ®Õn khi cã quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n. §iÒu 109. CÊm chuyÓn dÞch quyÒn vÒ tµi s¶n ®èi víi tµi s¶n ®ang tranh chÊp CÊm chuyÓn dÞch quyÒn vÒ tµi s¶n ®èi víi tµi s¶n ®ang tranh chÊp ®îc ¸p dông nÕu trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n cã c¨n cø cho thÊy ngêi ®ang chiÕm h÷u hoÆc gi÷ tµi s¶n ®ang tranh chÊp cã hµnh vi chuyÓn dÞch quyÒn vÒ tµi s¶n ®èi víi tµi s¶n ®ang tranh chÊp cho ngêi kh¸c. §iÒu 110. CÊm thay ®æi hiÖn tr¹ng tµi s¶n ®ang tranh chÊp CÊm thay ®æi hiÖn tr¹ng tµi s¶n ®ang tranh chÊp ®îc ¸p dông nÕu trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n cã c¨n cø cho thÊy ngêi ®ang chiÕm h÷u hoÆc gi÷ tµi s¶n ®ang tranh chÊp cã hµnh vi th¸o gì, l¾p ghÐp, x©y dùng thªm hoÆc cã hµnh vi kh¸c lµm thay ®æi hiÖn tr¹ng tµi s¶n ®ã. §iÒu 111. Cho thu ho¹ch, cho b¸n hoa mµu hoÆc s¶n phÈm, hµng ho¸ kh¸c Cho thu ho¹ch, cho b¸n hoa mµu hoÆc s¶n phÈm, hµng ho¸ kh¸c ®îc ¸p dông nÕu trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n cã tµi s¶n ®ang tranh chÊp hoÆc liªn quan ®Õn tranh chÊp mµ cã hoa mµu hoÆc s¶n phÈm, hµng ho¸ kh¸c ë thêi kú thu ho¹ch hoÆc kh«ng thÓ b¶o qu¶n ®îc l©u dµi. §iÒu 112. Phong to¶ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c, kho b¹c nhµ níc Phong to¶ tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c, kho b¹c nhµ níc ®îc ¸p dông nÕu trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n cã c¨n cø cho thÊy ngêi cã nghÜa vô cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c, kho b¹c nhµ níc vµ viÖc ¸p dông biÖn ph¸p nµy lµ cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m cho viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n hoÆc b¶o ®¶m cho viÖc thi hµnh ¸n. §iÒu 113. Phong to¶ tµi s¶n ë n¬i göi gi÷ Phong to¶ tµi s¶n ë n¬i göi gi÷ ®îc ¸p dông nÕu trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n cã c¨n cø cho thÊy ng- êi cã nghÜa vô cã tµi s¶n ®ang göi gi÷ vµ viÖc ¸p dông biÖn ph¸p nµy lµ cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m cho viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n hoÆc b¶o ®¶m cho viÖc thi hµnh ¸n. §iÒu 114. Phong to¶ tµi s¶n cña ngêi cã nghÜa vô Phong to¶ tµi s¶n cña ngêi cã nghÜa vô ®îc ¸p dông nÕu trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n cã c¨n cø cho thÊy ngêi cã nghÜa vô cã tµi s¶n vµ viÖc ¸p dông biÖn ph¸p nµy lµ cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m cho viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n hoÆc b¶o ®¶m cho viÖc thi hµnh ¸n. §iÒu 115. CÊm hoÆc buéc thùc hiÖn mét sè hµnh vi nhÊt ®Þnh CÊm hoÆc buéc thùc hiÖn mét sè hµnh vi nhÊt ®Þnh ®îc ¸p dông nÕu trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n cã c¨n cø cho thÊy ®¬ng sù hoÆc c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc kh¸c thùc hiÖn hoÆc kh«ng thùc hiÖn mét sè hµnh vi nhÊt ®Þnh lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n hoÆc quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi kh¸c cã liªn quan trong vô ¸n ®ang ®îc Toµ ¸n gi¶i quyÕt. §iÒu 116. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi kh¸c Trong trêng hîp do ph¸p luËt quy ®Þnh, Toµ ¸n cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt yªu cÇu ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ngoµi nh÷ng trêng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vµ 12 §iÒu 102 cña Bé luËt nµy. §iÒu 117. Thñ tôc ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi 1. Ngêi yªu cÇu Toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ph¶i lµm ®¬n göi ®Õn Toµ ¸n cã thÈm quyÒn. §¬n yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ph¶i cã c¸c néi dung chÝnh sau ®©y: a) Ngµy, th¸ng, n¨m viÕt ®¬n; b) Tªn, ®Þa chØ cña ngêi cã yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi; c) Tªn, ®Þa chØ cña ngêi bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi; d) Tãm t¾t néi dung tranh chÊp hoÆc hµnh vi x©m h¹i quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh; ®) Lý do cÇn ph¶i ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi; e) BiÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi cÇn ®îc ¸p dông vµ c¸c yªu cÇu cô thÓ. Tuú theo yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi mµ ngêi yªu cÇu ph¶i cung cÊp cho Toµ ¸n chøng cø ®Ó chøng minh cho sù cÇn thiÕt ph¶i ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ®ã. 2. §èi víi trêng hîp yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 99 cña Bé luËt nµy, ThÈm ph¸n ®îc ph©n c«ng gi¶i quyÕt vô ¸n ph¶i xem xÐt, gi¶i quyÕt. Trong thêi h¹n ba ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n, nÕu ngêi yªu cÇu kh«ng ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m hoÆc ngay sau khi ngêi ®ã thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m quy ®Þnh t¹i §iÒu 120 cña Bé luËt nµy th× ThÈm ph¸n ph¶i ra ngay quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi; trêng hîp kh«ng chÊp nhËn yªu cÇu th× ThÈm ph¸n ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do cho ngêi yªu cÇu biÕt. Trêng hîp Héi ®ång xÐt xö nhËn ®¬n yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi t¹i phiªn toµ th× Héi ®ång xÐt xö xem xÐt ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ngay hoÆc sau khi ngêi yªu cÇu ®· thùc hiÖn xong biÖn ph¸p b¶o ®¶m quy ®Þnh t¹i §iÒu 120 cña Bé luËt nµy. 3. §èi víi trêng hîp yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 99 cña Bé luËt nµy th× sau khi nhËn ®îc ®¬n yªu cÇu cïng víi ®¬n khëi kiÖn vµ chøng cø kÌm theo, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n chØ ®Þnh ngay mét ThÈm ph¸n thô lý gi¶i quyÕt ®¬n yªu cÇu. Trong thêi h¹n 48 giê kÓ tõ thêi ®iÓm Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 14
 15. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự nhËn ®îc ®¬n yªu cÇu, ThÈm ph¸n ph¶i xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi; nÕu kh«ng chÊp nhËn yªu cÇu th× ThÈm ph¸n ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vµ nªu râ lý do cho ng êi yªu cÇu biÕt. 4. Trong trêng hîp ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i kho¶n 10, kho¶n 11 §iÒu 102 cña Bé luËt nµy th× chØ ®îc phong to¶ tµi kho¶n, tµi s¶n cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng víi nghÜa vô tµi s¶n mµ ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi cã nghÜa vô ph¶i thùc hiÖn. §iÒu 118. KiÕn nghÞ ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi cña c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn vô ¸n ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých cña ngêi kh¸c C¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn vô ¸n ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých cña ngêi kh¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 162 cña Bé luËt nµy kiÕn nghÞ Toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi b»ng v¨n b¶n trong ®ã ph¶i nªu râ lý do kiÕn nghÞ Toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi; biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi cÇn ®îc ¸p dông; tªn, ®Þa chØ cña ngêi cã quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cÇn ®îc b¶o vÖ; tªn, ®Þa chØ cña ngêi bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi; tãm t¾t néi dung tranh chÊp hoÆc hµnh vi x©m h¹i quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù; chøng cø ®Ó chøng minh cho viÖc kiÕn nghÞ cña m×nh lµ cã c¨n cø vµ hîp ph¸p. §iÒu 119. Toµ ¸n tù m×nh ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi Toµ ¸n tù m×nh ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ 5 §iÒu 102 cña Bé luËt nµy trong trêng hîp ®¬ng sù kh«ng cã yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. §iÒu 120. Buéc thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m 1. Ngêi yªu cÇu Toµ ¸n ¸p dông mét trong c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 6, 7, 8, 10 vµ 11 §iÒu 102 cña Bé luËt nµy ph¶i göi mét kho¶n tiÒn, kim khÝ quý, ®¸ quý hoÆc giÊy tê cã gi¸ do Toµ ¸n Ên ®Þnh nhng ph¶i t¬ng ®¬ng víi nghÜa vô tµi s¶n mµ ngêi cã nghÜa vô ph¶i thùc hiÖn ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi vµ ng¨n ngõa sù l¹m dông quyÒn yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi tõ phÝa ngêi cã quyÒn yªu cÇu. §èi víi trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 99 cña Bé luËt nµy th× thêi h¹n thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy kh«ng ®îc qu¸ 48 giê, kÓ tõ thêi ®iÓm nép ®¬n yªu cÇu. 2. Kho¶n tiÒn, kim khÝ quý, ®¸ quý hoÆc giÊy tê cã gi¸ ph¶i ®îc göi vµo tµi kho¶n phong to¶ t¹i ng©n hµng n¬i cã trô së cña Toµ ¸n quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi trong thêi h¹n do Toµ ¸n Ên ®Þnh. Trong trêng hîp thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m vµo ngµy lÔ hoÆc ngµy nghØ th× kho¶n tiÒn b¶o ®¶m ®îc göi gi÷ t¹i Toµ ¸n. Toµ ¸n ph¶i lµm thñ tôc giao nhËn vµ göi ngay kho¶n tiÒn ®ã vµo ng©n hµng vµo ngµy lµm viÖc tiÕp theo. §iÒu 121. Thay ®æi, ¸p dông bæ sung biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi Khi xÐt thÊy biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ®ang ®îc ¸p dông kh«ng cßn phï hîp mµ cÇn thiÕt ph¶i thay ®æi hoÆc ¸p dông bæ sung biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi kh¸c th× thñ tôc thay ®æi, ¸p dông bæ sung biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi kh¸c ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 117 cña Bé luËt nµy. §iÒu 122. Huû bá viÖc ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi 1. Toµ ¸n ra ngay quyÕt ®Þnh huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ®· ®îc ¸p dông khi cã mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Ngêi yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ®Ò nghÞ huû bá; b) Ngêi ph¶i thi hµnh quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi nép tµi s¶n hoÆc cã ngêi kh¸c thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m thi hµnh nghÜa vô ®èi víi bªn cã yªu cÇu; c) NghÜa vô d©n sù cña bªn cã nghÜa vô chÊm døt theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. 2. Trong trêng hîp huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi, Toµ ¸n ph¶i xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®Ó ngêi yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi nhËn l¹i kho¶n tiÒn, kim khÝ quý, ®¸ quý hoÆc giÊy tê cã gi¸ b¶o ®¶m quy ®Þnh t¹i §iÒu 120 cña Bé luËt nµy, trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 101 cña Bé luËt nµy. §iÒu 123. HiÖu lùc cña quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi 1. QuyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi cã hiÖu lùc thi hµnh ngay. 2. Toµ ¸n ph¶i cÊp hoÆc göi quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ngay sau khi ra quyÕt ®Þnh cho ngêi cã yªu cÇu, ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi, c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan, c¬ quan thi hµnh ¸n d©n sù cã thÈm quyÒn vµ ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp. §iÒu 124. KhiÕu n¹i, kiÕn nghÞ vÒ quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi, huû bá hoÆc kh«ng ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi §¬ng sù cã quyÒn khiÕu n¹i, ViÖn kiÓm s¸t cã quyÒn kiÕn nghÞ víi Ch¸nh ¸n Toµ ¸n ®ang gi¶i quyÕt vô ¸n vÒ quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi hoÆc viÖc ThÈm ph¸n kh«ng ra quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. Thêi h¹n khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ lµ ba ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p khÈn Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 15
 16. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự cÊp t¹m thêi hoÆc tr¶ lêi cña ThÈm ph¸n vÒ viÖc kh«ng ra quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. §iÒu 125. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ vÒ quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi, huû bá hoÆc kh«ng ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi 1. Ch¸nh ¸n Toµ ¸n ph¶i xem xÐt, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ quy ®Þnh t¹i §iÒu 124 cña Bé luËt nµy trong thêi h¹n ba ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ. 2. QuyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ cña Ch¸nh ¸n lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng vµ ph¶i ®îc cÊp hoÆc göi ngay theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 123 cña Bé luËt nµy. 3. T¹i phiªn toµ, viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång xÐt xö. QuyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ cña Héi ®ång xÐt xö lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng. §iÒu 126. Thi hµnh quyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi 1. QuyÕt ®Þnh ¸p dông, thay ®æi, huû bá biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ®îc thi hµnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thi hµnh ¸n d©n sù. 2. Trong trêng hîp quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ®èi víi tµi s¶n cã ®¨ng ký quyÒn së h÷u th× ®¬ng sù cã nghÜa vô nép b¶n sao quyÕt ®Þnh cho c¬ quan qu¶n lý ®¨ng ký quyÒn së h÷u. 7. thÕ nµo lµ “triÖu tËp hîp lÖ” c¸c ®¬ng sù? hËu qu¶ cña viÖc tßa ¸n triÖu tËp hîp lÖ c¸c ®¬ng sù ®Õn tham gia phiªn toµ phóc thÈm nhng c¸c ®¬ng sù vÉn v¾ng mÆt? “TriÖu tËp hîp lÖ” c¸c ®¬ng sù lµ trêng hîp c¬ quan tiÕn hµnh tè tông ®· thùc hiÖn viÖc triÖu tËp theo ®óng quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông d©n sù. HËu qu¶ cña viÖc tßa ¸n triÖu tËp hîp lÖ c¸c ®¬ng sù ®Õn tham gia phiªn toµ phóc thÈm nhng c¸c ®- ¬ng sù vÉn v¾ng mÆt ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ 3 ®iÒu 266 Bé luËt tè tông d©n sù lµ: Ngêi kh¸ng c¸o v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt cã lý do chÝnh ®¸ng th× ph¶i ho·n phiªn toµ. Ngêi kh¸ng c¸o ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× bÞ coi lµ tõ bá viÖc kh¸ng c¸o vµ Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ xÐt xö phóc thÈm phÇn vô ¸n cã kh¸ng c¸o cña ngêi kh¸ng c¸o v¾ng mÆt. Ngêi tham gia tè tông kh¸c kh«ng ph¶i lµ ngêi kh¸ng c¸o v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ th× viÖc ho·n phiªn toµ hay vÉn tiÕn hµnh xÐt xö phóc thÈm ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 vµ 206 cña Bé luËt nµy. 8. ph©n biÖt c¨n cø kh¸ng nghÞ gi¸m ®èc thÈm víi c¨n cø kh¸ng nghÞ t¸i thÈm? Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 283 Bé luËt tè tông d©n sù, th× c¨n cø kh¸ng nghÞ gi¸m ®èc thÈm bao gåm: 1. KÕt luËn trong b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh kh«ng phï hîp víi nh÷ng t×nh tiÕt kh¸ch quan cña vô ¸n; 2. Cã vi ph¹m nghiªm träng thñ tôc tè tông; 3. Cã sai lÇm nghiªm träng trong viÖc ¸p dông ph¸p luËt. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 305 Bé luËt tè tông d©n sù, th× c¨n cø kh¸ng nghÞ t¸i thÈm bao gåm: 1. Míi ph¸t hiÖn ®îc t×nh tiÕt quan träng cña vô ¸n mµ ®¬ng sù ®· kh«ng thÓ biÕt ®îc trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n; 2. Cã c¬ së chøng minh kÕt luËn cña ngêi gi¸m ®Þnh, lêi dÞch cña ngêi phiªn dÞch kh«ng ®óng sù thËt hoÆc cã gi¶ m¹o chøng cø; 3. ThÈm ph¸n, Héi thÈm nh©n d©n, KiÓm s¸t viªn cè ý lµm sai lÖch hå s¬ vô ¸n hoÆc cè ý kÕt luËn tr¸i ph¸p luËt; 4. B¶n ¸n, quyÕt ®Þnh h×nh sù, hµnh chÝnh, d©n sù, h«n nh©n vµ gia ®×nh, kinh doanh, th¬ng m¹i, lao ®éng cña Toµ ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc mµ Toµ ¸n c¨n cø vµo ®ã ®Ó gi¶i quyÕt vô ¸n ®· bÞ huû bá. 9. ph©n biÖt ngêi ®¹i diÖn theo uû quyÒn víi ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù? Trïng c©u 4. 10. ph©n biÖt ngêi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu ®éc lËp víi ngêi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan kh«ng cã yªu cÇu ®éc lËp? Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 ®iÒu 56 Bé luËt tè tông d©n sù, th×: Gièng: ngêi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu ®éc lËp víi ngêi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan kh«ng cã yªu cÇu ®éc lËp ®Òu lµ ngêi tuy kh«ng khëi kiÖn, kh«ng bÞ kiÖn, nhng viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi, nghÜa vô cña hä. Kh¸c: - Ngêi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu ®éc lËp lµ ngêi tù m×nh ®Ò nghÞ vµ ®îc Toµ ¸n chÊp nhËn ®a hä vµo tham gia tè tông víi t c¸ch lµ ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan. - Ngêi cã quyÒn lîi nghÜa vô liªn quan kh«ng cã yªu cÇu ®éc lËp lµ ngßi bÞ c¸c ®¬ng sù kh¸c ®Ò nghÞ vµ ®îc Toµ ¸n chÊp nhËn ®a hä vµo tham gia tè tông víi t c¸ch lµ ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan. 11. ph©n biÖt chuyÓn ®¬n khëi kiÖn víi chuyÓn vô ¸n d©n sù? Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 16
 17. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự ChuyÓn ®¬n khaái kiÖn lµ viÖc chuyÓn ®¬n khi cha thô lý ®¬n khëi kiÖn. Cßn chuyÓn vô ¸n d©n sù lµ viÖc Toµ ¸n kh«ng cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vô ¸n nhng ®· thô lý vµ chuyÓn vô ¸n cho Toµ ¸n cã thÈm quyÒn. 12. so s¸nh ph¹m vi xÐt xö s¬ thÈm víi ph¹m vi xÐt xö phóc thÈm? Ph¹m vi xÐt xö s¬ thÈm lµ toµn bé vô ¸n d©n sù. Cßn vi xÐt xö phóc thÈm chØ bao gåm nhøng phÇn quyÕt ®Þnh cña b¶n ¸n s¬ thÈm bÞ kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ. 13. ph©n biÖt tù hoµ gi¶i vµ hoµ gi¶i do toµ ¸n tiÕn hµnh? Tù hoµ gi¶i lµ trêng hîp nh÷ng ngêi cã tranh chÊp tõ hoµ gi¶i, th¬ng lîng víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô viÖc tranh chÊp. Hoµ gi¶i do toµ ¸n tiÕn hµnh lµ trêng hîp Toµ ¸n híng dÉn c¸c ®¬ng sù hoµ gi¶i, th¬ng l- îng víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô viÖc tranh chÊp. 14. toµ ¸n gi¶i quyÕt vô ¸n nh thÕ nµonÕu sau khi ®· thô lý vô ¸n ph¸t hiÖn mét trong nh÷ng c¨n cø díi ®©y: - thêi hiÖu khëi kiÖn ®· hÕt; - sù viÖc ®· ®îc gi¶i quyÕt b»ng b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña toµ ¸n, trõ tr- êng hîp cã quy ®Þnh kh¸c; - sù viÖc kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña toµ ¸n. Theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 168 Bé luËt tè tông d©n sù, th× Toµ ¸n tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn. 15. nh÷ng trêng hîp nµo toµ ¸n cÊp s¬ thÈm cã thÓ ho·n phiªn toµ? Thêi h¹n ho·n phiªn toµ? Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 208 Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n ho¸n phiªn tµo sa¬ thÈm trong c¸c trêng hîp: - Thay ®æi ngêi tiÕn hµnh tè tông; - Thay ®æi ngêi gi¸m ®Þnh, ngêi phiªn dÞch; - V¾ng mÆt nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n, ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ®Õn vô ¸n, ngêi b¶o vÖ quyÒn lîi cña ®¬ng sù, ngêi gi¸m ®Þnh, ngêi phiªn dÞch, kiÓm s¸t viªn, gi¸m ®Þnh l¹i, gi¸m ®Þnh bæ sung theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 51, kho¶n 2 §iÒu 72 vµ c¸c ®iÒu 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 215 vµ kho¶n 4 §iÒu 230 cña Bé luËt tè tông d©n sù. Thêi h¹n ho·n phiªn toµ s¬ thÈm kh«ng qu¸ ba m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh ho·n phiªn toµ. 16. toµ ¸n sÏ gi¶i quyÕt nh thÕ nµo nÕu sau khi ®· thô lý vô ¸n ph¸t hiÖn: “ sù viÖc kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña toµ ¸n m×nh mµ thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña toµ ¸n kh¸c”. ChuyÓn vô ¸n cho Toµ ¸n cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 Bé luËt tè tông d©n sù : §iÒu 37. ChuyÓn vô viÖc d©n sù cho Toµ ¸n kh¸c, gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ thÈm quyÒn 1. Vô viÖc d©n sù ®· ®îc thô lý mµ kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n ®· thô lý th× Toµ ¸n ®ã ra quyÕt ®Þnh chuyÓn hå s¬ vô viÖc d©n sù cho Toµ ¸n cã thÈm quyÒn vµ xo¸ sæ thô lý. QuyÕt ®Þnh nµy ph¶i ®îc göi ngay cho ®¬ng sù, c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan. §¬ng sù, c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan cã quyÒn khiÕu n¹i quyÕt ®Þnh nµy trong thêi h¹n ba ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh. Trong thêi h¹n ba ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc khiÕu n¹i, Ch¸nh ¸n Toµ ¸n ®· ra quyÕt ®Þnh chuyÓn vô viÖc d©n sù ph¶i gi¶i quyÕt khiÕu n¹i. 2. Tranh chÊp vÒ thÈm quyÒn gi÷a c¸c Toµ ¸n nh©n d©n cÊp huyÖn trong cïng mét tØnh do Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n cÊp tØnh gi¶i quyÕt. 3. Tranh chÊp vÒ thÈm quyÒn gi÷a c¸c Toµ ¸n nh©n d©n cÊp huyÖn thuéc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng kh¸c nhau hoÆc gi÷a c¸c Toµ ¸n nh©n d©n cÊp tØnh do Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao gi¶i quyÕt. 17. tr×nh bµy hËu qu¶ ph¸p lý cña viÖc ®¬ng sù v¾ng mÆt khi ®îc toµ ¸n cÊp së thÈm triÖu tËp hîp lÖ? HËu qu¶ ph¸p lý cña viÖc ®¬ng sù v¾ng mÆt khi ®îc toµ ¸n cÊp së thÈm triÖu tËp hîp lÖ ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu: §iÒu 199. Sù cã mÆt cña nguyªn ®¬n t¹i phiªn toµ 1. Nguyªn ®¬n ph¶i cã mÆt t¹i phiªn toµ theo giÊy triÖu tËp cña Toµ ¸n; nÕu v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt cã lý do chÝnh ®¸ng th× ph¶i ho·n phiªn toµ. 2. Nguyªn ®¬n ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× bÞ coi lµ tõ bá viÖc khëi kiÖn vµ Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n. Trong trêng hîp Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n th× nguyªn ®¬n cã quyÒn khëi kiÖn l¹i, nÕu thêi hiÖu khëi kiÖn vÉn cßn. §iÒu 200. Sù cã mÆt cña bÞ ®¬n t¹i phiªn toµ 1. BÞ ®¬n ph¶i cã mÆt t¹i phiªn toµ theo giÊy triÖu tËp cña Toµ ¸n; nÕu v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt cã lý do chÝnh ®¸ng th× ph¶i ho·n phiªn toµ. 2. BÞ ®¬n ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× Toµ ¸n vÉn tiÕn hµnh xÐt xö v¾ng mÆt hä. §iÒu 201. Sù cã mÆt cña ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 17
 18. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự 1. Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ph¶i cã mÆt t¹i phiªn toµ theo giÊy triÖu tËp cña Toµ ¸n; nÕu v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt cã lý do chÝnh ®¸ng th× ph¶i ho·n phiªn toµ. 2. Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× Toµ ¸n vÉn tiÕn hµnh xÐt xö v¾ng mÆt hä. 3. Ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu ®éc lËp ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× bÞ coi lµ tõ bá yªu cÇu ®éc lËp cña m×nh vµ Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n ®èi víi yªu cÇu ®éc lËp cña ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan, nÕu nguyªn ®¬n vµ bÞ ®¬n ®Òu ®ång ý. Trong trêng hîp Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n ®èi víi yªu cÇu ®éc lËp th× ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã quyÒn khëi kiÖn l¹i ®èi víi yªu cÇu ®éc lËp ®ã, nÕu thêi hiÖu khëi kiÖn vÉn cßn. §iÒu 202. XÐt xö trong trêng hîp ®¬ng sù v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ Toµ ¸n vÉn tiÕn hµnh xÐt xö vô ¸n trong c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. Nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n hoÆc ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ cã ®¬n ®Ò nghÞ Toµ ¸n xÐt xö v¾ng mÆt; 2. Nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n hoÆc ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ cã ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p tham gia phiªn toµ; 3. C¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 200 vµ kho¶n 2 §iÒu 201 cña Bé luËt nµy. §iÒu 203. Sù cã mÆt cña ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù Ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù ph¶i tham gia phiªn toµ theo giÊy triÖu tËp cña Toµ ¸n; nÕu v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt cã lý do chÝnh ®¸ng th× ph¶i ho·n phiªn toµ. Ng êi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× Toµ ¸n tiÕn hµnh xÐt xö vô ¸n; trong trêng hîp nµy, ®¬ng sù tù b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. §iÒu 204. Sù cã mÆt cña ngêi lµm chøng 1. Ngêi lµm chøng cã nghÜa vô tham gia phiªn toµ theo giÊy triÖu tËp cña Toµ ¸n ®Ó lµm s¸ng tá c¸c t×nh tiÕt cña vô ¸n. Trong trêng hîp ngêi lµm chøng v¾ng mÆt nhng tríc ®ã ®· cã lêi khai trùc tiÕp víi Toµ ¸n hoÆc göi lêi khai cho Toµ ¸n th× chñ to¹ phiªn toµ c«ng bè lêi khai ®ã. 2. Trêng hîp ngêi lµm chøng v¾ng mÆt th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh ho·n phiªn toµ hoÆc vÉn tiÕn hµnh xÐt xö; trêng hîp ngêi lµm chøng v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng vµ viÖc v¾ng mÆt cña hä g©y c¶n trë cho viÖc xÐt xö th× cã thÓ bÞ dÉn gi¶i ®Õn phiªn toµ theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång xÐt xö. §iÒu 205. Sù cã mÆt cña ngêi gi¸m ®Þnh 1. Ngêi gi¸m ®Þnh cã nghÜa vô tham gia phiªn toµ theo giÊy triÖu tËp cña Toµ ¸n ®Ó lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc gi¸m ®Þnh vµ kÕt luËn gi¸m ®Þnh. 2. Trêng hîp ngêi gi¸m ®Þnh v¾ng mÆt th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh ho·n phiªn toµ hoÆc vÉn tiÕn hµnh xÐt xö. §iÒu 206. Sù cã mÆt cña ngêi phiªn dÞch 1. Ngêi phiªn dÞch cã nghÜa vô tham gia phiªn toµ theo giÊy triÖu tËp cña Toµ ¸n. 2. Trêng hîp ngêi phiªn dÞch v¾ng mÆt mµ kh«ng cã ngêi kh¸c thay thÕ th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh ho·n phiªn toµ, trõ trêng hîp ®¬ng sù vÉn yªu cÇu tiÕn hµnh xÐt xö. 18. ph©n biÖt ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù víi ngêi ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña ®¬ng sù? Trïng, ®· tr¶ lêi! 19. so s¸nh ph¹m vi xÐt xö phóc thÈm víi ph¹m vi xÐt xö gi¸m ®èc thÈm? Ph¹m vi xÐt xö phóc thÈm ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 242 Bé luËt tè tông d©n sù lµ µ b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n cÊp s¬ thÈm cha cã hiÖu lùc ph¸p luËt bÞ kh¸ng c¸o hoÆc kh¸ng nghÞ. Ph¹m vi xÐt xö gi¸m ®èc thÈm ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 296 Bé luËt tè tông d©n sù: 1. Héi ®ång gi¸m ®èc thÈm chØ xem xÐt l¹i phÇn quyÕt ®Þnh cña b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt bÞ kh¸ng nghÞ hoÆc cã liªn quan ®Õn viÖc xem xÐt néi dung kh¸ng nghÞ. 2. Héi ®ång gi¸m ®èc thÈm cã quyÒn xem xÐt phÇn quyÕt ®Þnh cña b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt kh«ng bÞ kh¸ng nghÞ hoÆc kh«ng cã liªn quan ®Õn viÖc xem xÐt néi dung kh¸ng nghÞ, nÕu phÇn quyÕt ®Þnh ®ã x©m ph¹m ®Õn lîi Ých cña Nhµ níc, lîi Ých cña ngêi thø ba kh«ng ph¶i lµ ®¬ng sù trong vô ¸n. 20. ph©n biÖt gi÷a chøng cø, ph¬ng tiÖn chøng minh vµ nguån chøng cø ? - Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 81 Bé luËt tè tông d©n sù, th× chøng cø trong vô viÖc d©n sù lµ nh÷ng g× cã thËt ®îc ®¬ng sù vµ c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc kh¸c giao nép cho Toµ ¸n hoÆc do Toµ ¸n thu thËp ®îc theo tr×nh tù, thñ tôc do Bé luËt nµy quy ®Þnh mµ Toµ ¸n dïng lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh yªu cÇu hay sù ph¶n ®èi cña ®¬ng sù lµ cã c¨n cø vµ hîp ph¸p hay kh«ng còng nh nh÷ng t×nh tiÕt kh¸c cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vô viÖc d©n sù. Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 18
 19. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự - Theo quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông d©n sù, th× ph¬ng tiÖn chøng minh lµ c¸ch thøc mµ c¸c ®¬ng sù, ngêi tiÕn hµnh tè tông chøng minh lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ néi dung vô ¸n. - Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 82 Bé luËt tè tông d©n sù, th× nguån chøng cø §iÒu 82. Nguån chøng cø Chøng cø ®îc thu thËp tõ c¸c nguån sau ®©y: 1. C¸c tµi liÖu ®äc ®îc, nghe ®îc, nh×n ®îc; 2. C¸c vËt chøng; 3. Lêi khai cña ®¬ng sù; 4. Lêi khai cña ngêi lµm chøng; 5. KÕt luËn gi¸m ®Þnh; 6. Biªn b¶n ghi kÕt qu¶ thÈm ®Þnh t¹i chç; 7. TËp qu¸n; 8. KÕt qu¶ ®Þnh gi¸ tµi s¶n; 9. C¸c nguån kh¸c mµ ph¸p luËt cã quy ®Þnh. 21. ph©n biÖt tù hoµ gi¶i vµ hoµ gi¶i do Toµ ¸n tiÕn hµnh ? Trïng, ®· tr¶ lêi! 22. nh÷ng trêng hîp nµo toµ ¸n cÊp s¬ thÈm cã thÓ ho·n phiªn toµ ? thêi h¹n ho·n phiªn toµ? Trïng, ®· tr¶ lêi! 23. tr×nh bµy hËu qu¶ ph¸p lý cña viÖc ®¬ng sù v¾ng mÆt khi ®îc toµ ¸n cÊp phóc thÈm triÖu tËp hîp lÖ. Trïng, ®· tr¶ lêi! 24. ngêi ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña ®¬ng sù trong tè tông d©n sù chÊm døt trong nh÷ng trêng hîp nµo ? Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 77 Bé luËt tè tông d©n sù , th× ngêi ®¹i diÖn theo uû quyÒn trong tè tông d©n sù chÊm døt viÖc ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù. Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 147 Bé luËt d©n sù, th× ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña c¸ nh©n chÊm døt trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Thêi h¹n uû quyÒn ®· hÕt hoÆc c«ng viÖc ®îc uû quyÒn ®· hoµn thµnh; b) Ngêi uû quyÒn huû bá viÖc uû quyÒn hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn tõ chèi viÖc uû quyÒn; c) Ngêi uû quyÒn hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn chÕt, bÞ Toµ ¸n tuyªn bè mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, mÊt tÝch hoÆc lµ ®· chÕt. Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 148 Bé luËt d©n sù, th× ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña ph¸p nh©n chÊm døt trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Thêi h¹n uû quyÒn ®· hÕt hoÆc c«ng viÖc ®îc uû quyÒn ®· hoµn thµnh; b) Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ph¸p nh©n huû bá viÖc uû quyÒn hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn tõ chèi viÖc uû quyÒn; c) Ph¸p nh©n chÊm døt hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn chÕt, bÞ Toµ ¸n tuyªn bè mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, mÊt tÝch hoÆc lµ ®· chÕt. III. bµi tËp: 1. Anh A vµ chÞ B kÕt h«n n¨m 2000. sau khi kÕt h«n anh A, chÞ B sèng cïng bè mÑ anh A t¹i huyÖn H, tØnh N. N¨m 2002 anh A, chÞ B chuyÓn tíi chç ë míi ë huyÖn K, tØnh N. Do m©u thuÉn vî chång n¨m 2004 chÞ B bá vÒ sèng cïng bè mÑ ®Î t¹i thÞ x· P, tØnh N. n¨m 2006 chÞ B cã ®¬n yªu cÇu toµ ¸n thÞ x· P gi¶i quyÕt viÖc xin ly h«n víi anh A nhng toµ ¸n nµy kh«ng thô lý v× cho r»ng chi ph¶i yªu cÇu toµ ¸n huyÖn K gi¶i quyÕt. Hái Toµ ¸n nµo cã thÈm quyÒn thô lý vô viÖc trªn ? T¹i sao? Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 ®iÒu 35 Bé luËt tè tông d©n sù, th× Toµ ¸n n¬i bÞ ®¬n c tró, lµm viÖc, nÕu bÞ ®¬n lµ c¸ nh©n hoÆc n¬i bÞ ®¬n cã trô së, nÕu bÞ ®¬n lµ c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt theo thñ tôc s¬ thÈm nh÷ng tranh chÊp vÒ d©n sù, h«n nh©n vµ gia ®×nh, kinh doanh, th¬ng m¹i, lao ®éng quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 25, 27, 29 vµ 31 cña Bé luËt tè tông d©n. Trong vô ¸n nªu trªn, anh A lµ bÞ ®¬n vµ ®ang c tró t¹i huyÖn K, tØnh N. Do vËy, Toµ ¸n huyÖn K, tØnh N cã thÈm quyÒn thô lý vô viÖc trªn. 2. Anh A vµ chÞ B kÕt h«n hîp ph¸p n¨m 2005. Sau mét thêi gian chung sèng vî chång ph¸t sinh m©u thuÉn anh A yªu cÇu xin ly h«n vãi chÞ B vµ chia tµi s¶n chung cña vî chång. Sau khi thô ly, toµ ¸n tiÕn hµnh viÖc x¸c minh, thu thËp chøng cø th× ®îc biÕt vî chång A,B cã vay cña «ng M 60triÖu ®ång, vay cña bµ N 40 triÖu ®ång, bµ N kh«ng yªu cÇu toµ ¸n gi¶i quyÕt v× nî cha ®Õn h¹n. anh (chÞ) h·y x¸c ®Þnh t c¸ch tham gia tè tông cña c¸c ®¬ng sù trong vô ¸n? Anh A lµ nguyªn ®¬n trong vô ¸n d©n sù; chÞ B lµ bÞ ®¬n trong vô ¸n d©n sù; «ng M vµ bµ N lµ ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan. Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 19
 20. Đề cương môn Luật Tố tụng dân sự 3. c¨n nhµ cÊp 4 trªn diÖn tÝch ®Êt 250m vu«ng t¹i x· vinh tuy_thanh tr×_ hµ néi lµ cña «ng A vµ bµ B. «ng bµ cã 5 ngêi con lµ M,N,P,Q vµ H. «ng A chÕt n¨m 2000, bµ B chÕt n¨m 2001. ngµy 13/5/2006 M,N viÕt giÊy b¸n nhµ ®Êt cho anh K víi gi¸ 420 triÖu ®ång. Sau khi mua nhµ ®¸t do cha cã nhu cÇu sö dông ngay nªn anh K ®· cho M,N t¹m thêi qu¶n lý sö dông. Th¸ng 6 n¨m 2007 M,N tyªn bè kh«ng b¸n nhµ ®Êt n÷a vµ tr¶ tiÒn cho K v× P,Q vµ H kh«ng ®ång ý b¸n nhµ ®Êt. Ngµy 5/7/2007 anh K khëi kiÖn yªu cÇu toµ ¸n buéc M,N tr¶ l¹i nhµ ®Êt anh ®· mua. Anh(chi) h·y x¸c ®Þnh quan hÖ ph¸p luËt tranh chÊp cÇn gi¶i quyÕt vµ t c¸ch tham gia tè tông cña c¸c ®¬ng sù trong vô ¸n trªn ? Quan hÖ ph¸p luËt tranh chÊp cÇn gi¶i quyÕt lµ quan hÖ chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt; tranh chÊp vÒ thõa kÕ tµi s¶n. VÒ t c¸ch tè tông, th×: anh K lµ nguyªn ®¬n d©n sù; M,N lµ bÞ ®¬n d©n sù; P,Q vµ H lµ ngêi cã quyÒn lîi, nghia vô liªn quan. 4. A cho B vay 100triÖu ®ång víi thêi h¹n 1 n¨m. hÕt thêi h¹n cho vay A ®· nhiÒu lÇn yªu cÇu B tr¶ nî nhng B kh«ng tr¶ do vËy A ®· g©y th¬ng tÝch cho B thiÖt h¹i 15 triÖu ®ång. Sau ®ã A ®· khëi kiÖn B ®Ó ®ßi tiÒn ®· cho B vay vµ B còng yªu cÇu tµo ¸n buéc A ph¶i båi thêng thiÖt h¹i cho m×nh. Hái toµ ¸n cã thÓ gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu trªn cña A vµ B trong cïng mét vô ¸n kh«ng? t¹i sao? Toµ ¸n kh«ng thÓ gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu trªn cña A vµ B trong cïng mét vô ¸n. bëi v× viÖc A ®· g©y th- ¬ng tÝch cho B thiÖt h¹i 15 triÖu ®ång lµ quan hÖ ph¸p luËt h×nh sù ph¶i gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông h×nh sù. Cßn A ®· khëi kiÖn B ®Ó ®ßi tiÒn ®· cho B vay lµ quan hÖ ph¸p luËt d©n sù ph¶i gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt tè tông d©n sù. 5. bµ A cho «ng B vay 200 triÖu víi thêi h¹n lµ 2 n¨m. sau khi hÕt thêi h¹n vay «ng B kh«ng tr¶. V× vËy, bµ A ®· khëi kiÖn «ng B ®Ó ®ßi tiÒn ®· cho vay. Toµ ¸n ®· thô lý vô ¸n nhng sau ®ã bµ A chÕt trong mét tai n¹n. toµ ¸n ®· ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n v× x¸c ®Þnh ®îc bµ A chÕt mµ kh«ng cã ngêi thõa kÕ. Hái viÖc toµ ¸n gi¶i quyÕt nh trªn lµ ®óng hay sai? T¹i sao? Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 192 Bé luËt tè tông d©n sù, th× sau khi thô lý vô ¸n thuéc thÈm quyÒn cña m×nh, Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù trong trêng hîp nguyªn ®¬n hoÆc bÞ ®¬n lµ c¸ nh©n ®· chÕt mµ quyÒn, nghÜa vô cña hä kh«ng ®îc thõa kÕ. Trong vô ¸n nªu trªn, bµ A lµ nguyªn ®¬n d©n sù nhng bµ A chÕt trong mét tai n¹n khi vô ¸n ®ang ®îc thô lý ®Ó gi¶i quyÕt. Do vËy, Toµ ¸n gi¶i quyÕt nh trªn lµ ®óng. 6. anh A khëi kiÖn ®Õn toµ ¸n ®Ó yªu cÇu xin ly h«n víi chÞ B . sau khi toµ ¸n ®· thô lý vô ¸n , trong qu¸ tr×nh x©y dùng hå s¬ vô ¸n toµ ¸n ph¸t hiÖn chi B ®· mang thai tõ tríc khi toµ ¸n thô lý vô ¸n. Hái: toµ ¸n ®· thô lý ®¬n khëi kiÖn cña anh A ph¶i gi¶i quyÕt nh thÕ nµo? Theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 168 Bé luËt tè tông d©n sù, th× Toµ ¸n tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn trong trêng hîp ngêi khëi kiÖn kh«ng cã quyÒn khëi kiÖn. Trong vô ¸n cô thÓ nªu trªn, anh A khëi kiÖn ®Õn toµ ¸n ®Ó yªu cÇu xin ly h«n víi chÞ B v× t¹i kho¶n 2 §iÒu 85 LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh quy ®Þnh ngêi chång kh«ng cã quyÒn yªu cÇu ly h«n khi ngêi vî ®ang cã thai. Do vËy, Toµ ¸n ®· thô lý ®¬n khëi kiÖn cña anh A ph¶i ¸p dông ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 168 Bé luËt tè tông d©n sù, th× Toµ ¸n tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn. 7. «ng A vµ bµ B cã 4 ngêi con lµ C,D,H,K. «ng A, bµ B chÕt kh«ng ®Ó l¹i di chóc. Di s¶n ®Ó l¹i lµ mét c¨n nhµ m¸i b»ng trªn diÖn tÝch ®Êt 100m vu«ng . anh C ®· b¸n c¨n nhµ ®ã ®îc 800 triÖu ®ång . C chia cho D,H,K mçi ngêi 100 triÖu ®ång. D,K,H kh«ng ®ång ý v× cho r»ng hä ph¶i ®îc hëng 3/4 sè tiÒn b¸n nhµ vµ ®· kiÖn ra toµ ¸n®ßi C tr¶ thªm cho mçi ngêi 100 triÖu ®ång. T¹i phiªn toµ s¬ thÈm, D vÉn giò nguyªn yªu cÇu nhng H,K rót toµn bé yªu cÇu cña m×nh. Hái: trong vô ¸n trªn toµ ¸n s¬ thÈm sÏ gi¶i quyÕt nh thÕ nµo? Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 218 Bé luËt tè tông d©n sù, th× trong trêng hîp cã ®¬ng sù rót mét phÇn hoÆc toµn bé yªu cÇu cña m×nh vµ viÖc rót yªu cÇu cña hä lµ tù nguyÖn th× Héi ®ång xÐt xö chÊp nhËn vµ ®×nh chØ xÐt xö ®èi víi phÇn yªu cÇu hoÆc toµn bé yªu cÇu ®¬ng sù ®· rót. Trong vô ¸n cô thÓ nªu trªn, H,K rót toµn bé yªu cÇu cña m×nh. Do vËy, Toµ ¸n chØ gi¶i quyÕt yªu cÇu cña D ®ßi C tr¶ tiÒn. 8. anh A vµ chÞ B kÕt h«n hîp ph¸p. Do m©u thuÉn vî chång anh A yªu cÇu ly h«n víi chÞ B. toµ ¸n ®· tiÕn hµnh hoµ gi¶i ®oµn tô nhiÒu lÇn nhng hä vÉn kiªn quyÕt xin ly h«n. hái toµ ¸n ph¶i gi¶i quyÕt nh thÕ nµo trong c¸c trêng hîp sau: a)toµ ¸n triÖu tËp hîp lÖ anh A ®Õn lÇn thø hai mµ anh a vÉn v¾ng mÆt. Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 199 Bé luËt tè tông d©n sù, th× nguyªn ®¬n ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× bÞ coi lµ tõ bá viÖc khëi kiÖn vµ Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n. Trong vô ¸n cô thÓ nªu trªn Toµ ¸n triÖu tËp hîp lÖ anh A ®Õn lÇn thø hai mµ anh A vÉn v¾ng mÆt. Do vËy, Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n. b) toµ ¸n triÖu tËp hîp lÖ chÞ B lÇn thø nhÊt nhng chÞ B v¾ng mÆt kh«ng cã lý do. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 200 Bé luËt tè tông d©n sù, th× bÞ ®¬n ph¶i cã mÆt t¹i phiªn toµ theo giÊy triÖu tËp cña Toµ ¸n; nÕu v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt cã lý do chÝnh ®¸ng th× ph¶i ho·n phiªn toµ. Trong vô Trần Thị Ngọc Anh - Luật 5 20
Đồng bộ tài khoản