Tài liệu powerPoint 2003

Chia sẻ: Phanthehung Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

1
808
lượt xem
442
download

Tài liệu powerPoint 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Microsoft Powerpoint 2003, dành cho các bạn đang theo học các k khoá tin học văn phòng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu powerPoint 2003

 1. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT Néi dung 1. Giới thiệu PowerPoint. 2. C¸c thao t¸c cơ bản. 3. X©y dựng c¸c slide. 4. Đưa th«ng tin lªn slide. 5. Tạo hiệu ứng tr×nh diễn. 6. Kỹ thuật tr×nh diễn. 7. Sử dụng c¸c template. 8. In ấn. Bài 1. Giới thiệu PowerPoint 1. Khởi động  Tại windows, chọn:  Start\All Program\Microsoft Office PowerPoint  Hoặc ta nhÊn đóp chuột vào biểu tượng của  chương tr×nh PowerPoint. Cöu sæ  2. Giao diện task  pane   M enu Thanh Standard For atti m ng Khung h× nh C¸c trang      Slide Hộp ghi chó thÝch  cho sli ed 3 . Thanh công cụ • Thể mở/® ã ng thanh công cụ: m enu V i \ ew Toolbars  → chọn tíi  thanh c«ng cụ. • Hai thanh công cụ hay sử dụng l  thanh  à Standard  và For atti . m ng 1 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 2. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT Bài 2. C¸c thao t¸c cơ bản 1. Tạo văn bản mới • Lªn menu File\New, xuất hiện cửa sổ. Chọn Blank presentation • H oặc nhấn vào nót New trong  thanh standard. Phím tắt: Ctrl + n Ta x© y dựng nội dung cho sli e  mới này. d 2 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 3. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT 2. Lưu văn bản • Để lưu tệp trÝnh diễn vào đĩa, ta làm một trong  c¸c c¸ch sau: – Menu File\Save. – Hoặc nót Save trªn thanh standard. Cã 2 trường hợp xảy ra: • (1): Nếu là tài liệu mới sẽ xuất hiện hộp thoại Đồng ý lưu tệp Gõ tên tệp vào đây (2 ): nếu tà i li ệu đã được gh i vào tệp rồi,  th× kh i  ra lệnh gh i dữ li ệu , tất cả những thay đổi trªn  tà i  li ệu sẽ được gh i vào đĩa. 3 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 4. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT Phím tắt: Ctrl + s 3. Mở văn bản • Để mở sẵn một tệp trªn đĩa, ta thực hiện một  trong c¸c c¸ch sau: (1): menu File\Open (2): kÝch chuột vào biểu tượng Open trªn thanh  standard 3 . Mở văn bản Phần hiển thị trang đầu tiên của tài liệu Nhấn vào đây để mở Chọn tệp trình diễn cần mở Phím tắt: Ctrl + O 4 . Tho¸t khỏi chương tr× nh • Ta th ực hiện một trong  c¸c c¸ch  sau: 4 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 5. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT (1): Menu File\Exit. (2 ):  KÝch chuột nào nót              ở gãc phải  trªn  cï  của chương tr× nh Pow erPoi t. ng n • Chu ý: lưu tài liệu trước khi tho¸t. Phím tắt: Ctrl + F Bài 3. X©y dựng c¸c slide 1. Thªm một slide • Để thªm một slide lªn tệp trÝnh diễn đang mở,  ta làm như sau:  – Menu Insert\New Slide. Phím tắt: Ctrl + F Lựa chọn bố cục slide mới 2 . D i chuyển đến c¸c sli e d Cã hai c¸ch : 5 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 6. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT Dùng thanh cuốn di chuyển đến slide cần đến Bấm chuột lên slide cần đến 3. Xo¸ một slide Ta thực hiện một trong hai c¸ch sau: (1): menu Edit\Delete Slide. (2): nhấn chuột phải lªn slide ở phần danh s¸ch  slide, chọn delete slide. 6 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 7. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT Bài 4. Đưa th«ng tin lªn slide   1. ChÐn văn bản, vẽ h×nh: • Ta phải dùng thanh công cụ Drawing để đưa văn  bản cũng như h×nh vẽ lªn slide. Chèn Chữ ảnh từ nghệ tệp Màu Kiểu thuật viền đg vẽ Nhóm vẽ chính Chèn ảnh Màu Màu từ thư nền chữ viện                                     • Khi tạo một đối tượng (cô thể viết chữ ở bªn  trong), muốn viết chữ, ta kÝch chuột phải vào  đối tượng đã và chọn dïng lệnh Add text. 2. ChÌn h×nh ảnh, ©m thanh • Để chÌn h×nh ảnh từ tệp vào slide, ta lªn menu  Insert\Picture\From file. 7 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 8. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT Chọn ảnh Chèn ảnh vừa chọn Để chÌn h×nh ảnh ở thư viện cã sẵn của powerpoint,  ta lªn menu Insert\Picture\Clip Art,  Lựa chọn Organize clips 8 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 9. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT Chọn hình ảnh Chọn Copy – Ra nền slide, chọn paste ­> sẽ xuất hiện  h×nh ảnh. • Để chÌn ©m thanh từ tệp: – Insert\Movies and sounds\sound from file. • Để chÌn ©m thanh từ clip của office: – Insert\Movies and sounds\sound from   clip... • Để chÌn đoạn video từ tệp vào: – Insert\Movies and sounds\Movie from file. • Để chÌn đoạn video từ clip của office: – Insert\Movies and sounds\Movie from   clip... 3. ChÌn bảng • Để chÌn bảng vào slide: – Insert\Table – Xuất hiện bảng, ta nhập dữ liệu vào bảng Vào số cột Vào số hàng 9 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 10. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT 4. Tạo tiªu đề cuối • Lªn menu View\Header and Footer Chèn cho tất cả các slide Chèn cho slide đang làm việc 5. Màu sắc trªn slide  • Ta sử dụng c¸c nót điều chỉnh mầu sắc trªn  thanh Drawing. Màu nền Màu chữ Màu viền Bµi5. Tạo hiệu ứng tr×nh diễn • Để mở tÝnh năng hoạt hoạ, ta chọn: menu Slide Show \ Custom animation. • Xuất hiện phần khung tÝnh năng, ta làm c¸c  bước sau: • B1: chọn đối tượng cần tr×nh diễn. 10 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 11. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT • B2: trong  khung tÝnh năng, chọn kiểu tr× nh  diễn.  khung tính năng Custom • Nội dung của nót Add Effec t Nhóm di chuyển Nhóm thay đổi Nhóm thoát Nhóm di chuyển đến nơi khác Lựa chọn khác 11 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 12. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT Lựa chọn Thuộc tÝnh tr×nh diễn  Bắt đầu thế nào Bắt đầu khi kích chuột Bắt đầu ngay sau đối tượng trước Bắt đầu sau một khoảng thời gian định trước 12 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 13. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT   Hướng di chuyển (nếu có) Chọn hướng di chuyển Tốc độ trình diễn • Rất chậm • Chậm • Trung bình • Nhanh • Rất nhanh 13 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 14. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT • Đối tượng hiệu ứng  – Chọn đối tượng đ∙ đặt tr× nh diễn. Kích chuột vào dạng trình diễn Chọn Effect Option Thuộc tÝnh tr× nh diễn Effect  Hướng di chuyển Âm thanh Sau khi trình diễn thì thế nào Kiểu trình diễn kí tự 14 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 15. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT Thuộc tÝnh thời gian Timing  Bắ t đầ u Sau khoảng thời gian Tốc độ xuất hiện Số lần lặp Bµi6. Kỹ thuật tr×nh diễn • Tr nh diễn l  qu¸ trÝnh  th ể hiện nội dung của  × à si  đã th iết kế l  toàn  bộ m àn h× nh. de ªn • Để ch iếu toàn bộ l  m àn h× nh, ta  l  một  ªn àm trong  c¸c c¸ch  sau: – Nhấn phÝm F5. – Lªn menu Slide show/ View show. – KÝch chuột vào nót   trªn  m àn h× nh.  Bµ i . Sử dụng c¸c tem pl 7 ate 15 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 16. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT • C¸c tem pl ate  l  những sli e  định sẵn được  à d Pow erPoi t cung cấp. n • Để sử dụng, l  menu File chọn New ªn Chọn On my computer Chọn thẻ Design Lựa chọn Template thích 16 TrÇn H÷u Quý_0979610007 Template hợp
 17. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT • Nếu chóng ta  đ¸ l  sli e  rồi,  ta  cũng cã th ể àm d thay đổi nền và c¸c dạng cơ bản theo c¸c  tem plate . • Trªn  thanh task pane, chọn mục Slide Design • Xuất hiện c¸c desi  tem pl gn ate . • KÝch chuột vào  – Áp dụng cho toàn bộ c¸c sli e . d – Áp dụng cho c¸c sli e  được chọn. d – Sử dụng tất cả c¸c tập sli e  mới. d – Nh× n c¸c desi  ở khung to  hơn. gn Bµi8. In ấn 1. Định dạng trang in – Lªn menu File \ Page Setup. 17 TrÇn H÷u Quý_0979610007
 18. Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTT – Thiết lập hướng in trên trang giấy Chọn khổ giấy Thiết lập hướng in cho phần chú thích 2. In – Lªn menu Fi l e \ Pri nt . . . Chọn máy in In slide hiện hành Chọn số bản in Phạm vi in tất cả In các slide đánh vào Chọn nội dung cần in trên slide Xem trước khi in 18 TrÇn H÷u Quý_0979610007
Đồng bộ tài khoản