intTypePromotion=1

Tài liệu tháp đôi petronas

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
287
lượt xem
113
download

Tài liệu tháp đôi petronas

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lúc đầu dự kiến xây dựng tòa tháp đôi trên bãi cỏ xanh khuôn viên của câu lạc bộ selangor turf. Song kết quả khoan khảo sát địa chất công trình sâu từ 65-125m.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tháp đôi petronas

 1. th¸p ®«i Petronas thiÕt kÕ ®éc ®¸o –c«ng nghÖ x©y d­ng míi ë malaysia. Biªn dÞch NguyÔn b¶o Hu©n H¤I C¥ HOC §¢T & §IA KY THU¢T C¤NG TRINH Lêi nãi ®Çu: §©y kh«ng ph¶i lµ t­ liÖu chÝnh thøc cho Toµ Th¸p §«i Petronas. Bµi B¸o nµy (vµ tÊt c¶ c¸c trang phô kÕt nèi tõ http://www.kiat.net/towers/ ) chØ lµ nh÷ng th«ng tin vÒ Toµ th¸p ®«i Petronas , v× vËy nã kh«ng ®­îc liªn kÕt víi Petronas, KLCC hay Toµ Th¸p §«i Petronas. TÊt c¶ c¸c ¶nh, logo, ®¨ng ký nh·n m¸c vµ c¸c biÓu t­îng lµ thuéc së h÷u c¸ nh©n, tõng tæ chøc t­¬ng øng vµ ®­îc dïng ë ®©y chØ víi môc ®Ých thèng nhÊt ho¸. Bµi nµy ®· tham kh¶o tµi liÖu tõ website chÝnh thøc cña Petronas http://www.petronas.com.my vµ sè liÖu cña H·ng Bachy Soletanche. Tõ viÔn c¶nh dÕn thùc tÕ Sù th«i thóc v­¬n lªn bÇu trêi cña con ng­êi lµ ®iÒu hiÓn nhiªn qua nhiÒu t­îng ®µi kû niÖm c¶ tõ thêi kú cæ x­a vµ hiÖn ®¹i mµ ngµy nay chóng n»m r¶i r¸c trªn kh¾p bªn kia hµnh tinh. Tõ Th¸p kinh th¸nh Babel tíi Th¸p Sears ë Chicago lµ ®iÒu hiÓn nhiªn chóng ta thÊy ®­îc sù nç lùc cña loµi ng­êi trong viÖc chinh phôc bÇu trêi bao la. Trong lóc chóng ta cßn ®ang ch ­a t­ëng t­îng ®Õn thiÕt kÕ vµ qui ho¹ch nh÷ng toµ nhµ chäc trêi, th× t¹i Ma lay sia xuÊt hiÖn mét c«ng tr×nh ®· khiÕn moi ng­êi c¶m nhËn thùc tÕ h¬n. §ã lµ dù ¸n Th¸p §«i Petronas , mét c«ng tr×nh mang nhiÒu dÊu Ên thö th¸ch lín nhÊt ë cuèi thÕ kû XX nµy. Nã kh«ng chØ lµ mét trong nh÷ngTh¸p cao nhÊt thÕ 1
 2. giíi mµ ®«i th¸p song sinh nµy cßn x©y dùng s¸t bªn nhau, ®©y cã thÓ lµ mét kú tÝch mµ tr­íc ®©y loµi ng­êi ch­a lµm ®­îc. H¬n n÷a, víi ®é cao tuyÖt ®èi 451,9mÐt(14 83ft), kho¶ng 1/4 chiÒu cao nhÊt cña ®åi c¶nh sinh th¸i Gunung Tahan, cao 2.186m víi t¶i träng 6 tÇng bÖ bao quanh 85 tÇng Th¸p ®«i, tæng diÖn tÝch sµn 700 000 ft vu«ng ®· t¹o ra v« vµn khã kh¨n, thö th¸ch cho ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng Malaysia. Giê ®©y c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi cã thÓ thu lîi nhuËn ngaytrªn ®Êt n­íc Malaysia vµ c¶ con ng­êi ®ang lµm viÖc cho Dù ¸n. Th¸p ®«i lµ lµ kh¸ch s¹n cao cÊp 5 sao ®ång thêi cßn lµ trô së tæng hµnh dinh míi cña h·ng ESSO Malaysia,. THI£T KÕ VA THI C¤NG Mãng MÆt b»ng mãng 1 . GIAI PHAP THI£T K£ MONG Lóc ®Çu dù kiÕn x©y dùng Toµ Th¸p §«i trªn b·i cá xanh khu«n viªn cña C©u l¹c bé Selangor Turf. Song kÕt qu¶ khoan kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh s©u tõ 65 – 125m ( xuyªn qua c¶ líp sa th¹ch vµo ®Õn líp quÆng) ®· cho thÊy r»ng vÞ trÝ x©y dùng nµy n»m trªn ®Þa h×nh bÊt lîi, kh«ng phï hîp víi mãng bÌ bªt«ng cèt rhÐp ®­êng kÝnh 50m dÇy 4,5m n»m trªn 85 cäc ma s¸t Barrette cã tiÕt diÖn 1,2x2,8m cña c«ng tr×nh Thµp §«i do trong lßng ®¸ xuÊt hiÖn líp ®¸ v«i n»m ngay phÝa d­íi khu«n viªn ®åi Kenny Mçi toµ th¸p ®­îc dù tÝnh nÆng 300 000 tÊn ®­îc tr¶i réng trªn diÖn tÝch mãng bÌ 2
 3. cäc b»ng bªt«ngcèt thÐp , g©y øng suÊt b»ng1.140 kilopascal v­ît qu¸ søc chÞu t¶i cña ®Êt nÒn vµ ®ñ g©y ra mãng bÞ lón( 1 kg pascal ¸p lùc t­¬ng ®­¬ng víi 1kg ¸p lùc trªn 1mm2) . H¬n n÷a, c¸c thÝ nghiÖm ®Êt nÒn cho thÊy líp nÒn ®¸ n»m c¸ch mÆt ®Êt d­íi c¶ 2 Toµ Th¸p rÊt n«ng, kho¶ng15m, song dèc nghiªng nhiÒu tr¶i dµi h¬n 180m. §Ó chèng ®ì träng l­îngqui m« c«ng tr×nh v« cïng lín nµy, nÒn ®Êt cÇn ph¶i s©u h¬n ®Õn 21m (cao b»ng nhµ 5 tÇng), ng­êi ta sÏ ph¶i ®µo ®¸y tÇng hÇm s©u h¬n. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ ph¶i ®µo khoÐt s©u vµo nÒn ®¸ ë mét phÝa cuèi c«ng tr×nh chø kh«ng ph¶i c¸c phÝa kh¸c. ViÖc thi c«ng c¸c mãng cäc ma s¸t b»ng bª t«ng ë ®é s©u cã thÓ gÆp nhiÒu khã kh¨n, tèc ®é thi c«ng chËmvµ v­ît qu¸ kinh phÝ so víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng b×nh th­êng kh¸c. Sù thay ®æi chiÒu dµi c¸c cäc mãng trô còng cã thÓ lµm nghiªng toµ th¸p ë møc kh«ng thÓ chÊp nhËn ®­îc ë bÊt kú thêi ®iÎm nµo. V× sù nghiÖp ph¸t triÓn cña Trung t©m thµnh phè Kuala Lumpur Bhd (KLCCB ), cuèi cïng ng­êi ta ®· quyÕt ®Þnh ph¶i di chuyÓn vÞ trÝ c«ng tr×nh vÒ phÝa §«ng Nam c¸ch vÞ trÝ ban ®Çu 60m th× nÒn mãng chÞu t¶i æn ®Þnh vµ an toµn h¬n. ë ®©y, nÒn ®¸ s©u h¬n, v× vËy dÉn ®Õn c¸c Toµ Th¸p sÏ ®­îc neo s©u v÷ng ch¾c trong ®Êt Ýt nhÊt 55m cho mçi mãng cäc cña mçi Th¸p. Thay v× c¸c mãng cäc trô, viÖc quyÕt ®Þnh cã mét hÖ thèng mãng cäc Barette dµi ng¾n kh¸c nhau hoµn toµn lµ ®iÒu hîp lý. C¸c cäc ma s¸t Barrette( kÝch th­íc tiÕt diÖn nhá h¬n tiÕt diÖn c¸c mãng trô), däc thµnh mçi cäc Barrette ®· sö lý v÷a hçn hîp c¸t vµ xi m¨ng ®Ó phun gia c­êng ma sat gi÷a thµnh cäc vµ ®Êt, ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc gäi lµ skin grouting. §· sö dung thiÕt bÞ Enpafraise cña Hydrofraise kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cäc 3
 4. 4
 5. ®¹t sai sè 1/200. §Ó cho phÐp ®µo mãng tÇng hÇm gara «t« s©u d­íi mÆt ®Êt 20m ®· ph¶i dïng t­êng v©y diaphragm dÇy 800mm s©u 30m . 2. THI C¤NG MONG ViÖc ®µo mãng khíi c«ng b¾t ®Çu vµo th¸ng 3 n¨m 1993. Hîp ®ång cho c«ng tr×nh x©y dùng mãng ®­îc trao cho c¸c c«ng ty ®Þa ph­¬ng vµ c«ng ty liªn kÕt cña Ph¸p,Dragages-Bachy-First Nationwide Sdn Bhd. «ng Arlida Ariff, sau nµy lµ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh toµn bé dù ¸n KLCC nãi: Mçi giai ®o¹n chuÈn bÞ mãng lµ mét sù ®ét ph¸ vÒ c«ng nghÖ. “§Ó thi c«ng mãng, chóng ta kh«ng sö dông bóa ®ãng theo thãi quen cæ truyÒn. Thay vµo ®ã, chóng ta ®µo mãng tõ mÆt ®Êt sö dông kÕt hîp c«ng nghÖ cäc barrette vµ bÌ mãng (t­¬ng tù b¶n sµn bª t«ng dÇy nÆng); ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn trong n­íc sö dông c«ng nghÖ nµy. Víi c«ng nghÖ nµy, khi b¹n ®µo lç cäc, thay v× sö dông cäc trßn, lç cäc tiÕt diÖn ch÷ nhËt hay cßn gäi lµ cäc barrete. Cäc barrette lín h¬n cäc trßn, v× vËy chóng ta cã thÓ bè trÝ cäc sè l­îng Ýt h¬n. §iÒu nµy còng cã thÓ lµm t¨ng tÝnh an toµn vµ bít vÊn ®Ò sù cè. §ã lµ v× cäc cã kÝch th­íc lín h¬n, th× sè l­îng cäc bè trÝ sÏ Ýt h¬n vµ kh¶ n¨ng tèt h¬n ®Ó æn ®Þnh t×nh tr¹ng cäc chÞu kÐo . N­íc l· sau nµy ®­îc dïng ®Ó lµm s¹ch lç khoan vµ duy tr× lç khoan kh«ng xËp thµnh cho ®Õn khi ®æ bª t«ng cäc. §Õn khi ë ®é s©u nhÊt ®Þnh,sö dông bïn v÷a hoÆc bentonite (mét lo¹i vòa ®Êt sÐt ) ®­îc dïng thay thÕ n­íc l· khi nã lµ mét vËt liÖu m¹nh h¬n cã tÝnh hiÖu qu¶ cao ë ®é s©u lç khoan. Arlida - ng­êi hiÖn nay lµ Tæng Gi¸m ®èc KLLC vµ T­ vÊn ®iÒu hµnh dù ¸n cho Putrajaya Holdings Sdn Bhd gi¶i thÝch. MÆt kh¸c ®ã còng lµ lÇn ®Çu tiªn ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng Malaysia cã thÓ chøng minh viÖc sö dông l­îng ®æ bª t«ng lín nhÊt trong lÞch sö- 13.200 m3 (®ñ ®Ó x©ydùng mét d·y 130 nhµ ë hai tÇng ). Bª t«ng ®­îc tiÕp tôc ®æ vµo lç trong suèt h¬n 52 tiÕng ®ång hå nh»m lo¹i trõ m¹ch ngõng thi c«ng trong bÌ cäc vµ ®Ó cã sù kÕt thóc tèt ®Ñp. Theo Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh KLCCB Hashimah Hashim, sau lµ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh dù ¸n toµ th¸p sè Mét, th× ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng th­êng sö dông bª t«ng c­êng ®é nÐn 300 hoÆc 400. §èi víi toµ Th¸p ®«i, ®· sö dông bªt«ng c­êng ®é cao m¸c 800. ¤ng nãi: “ViÖc sö dông bª t«ng ë m¸c cao nh­ vËy lµ mét sù chuyÓn ®æi c«ng nghÖ tõ Mü mµ ë ®©y ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng ®· sö dông bªt«ng m¸c 1100.”Ph¶i mÊt mét n¨m ®Ó hoµn thµnh mãng, mçi 5
 6. giai ®o¹n x©y dùng lµ mét sù §ét ph¸ c«ng nghÖ. ii x¢Y DùNG KIÕN TRóC TH¦îNG TÇNG KLCCB quyÕt ®Þnh ®­a vµo c«ng tr×nh x©y dùng toµ th¸p hai ®éi x©y dùng ®éc lËp. Lý do lµ, theo ¤ng Abdul Rahim Naim, c¸n bé l·nh ®¹o triÓn khai KLCCB, “ chóng t«i kh«ng muèn ®Æt tÊt c¶ trøng vµo trong cïng mét ræ” MÆt kh¸c chóng t«i muèn c¶ hai Nhµ thÇu häc tËp lÉn nhau. Nãi vÒ mÆt tµi chÝnh vµ mét c¸ch logic th× ®©y lµ nh÷ng thuËn lîi lín cho c¶ hai ®éi t¸ch biÖt nµy. Arlida nãi thªm, bªn c¹nh ®ã sù c¹nh tranh gi÷a hai ®éi nµy lµ ®Ó nh×n nhËn xem ®éi nµo c¹nh tranh lµnh m¹nh h¬n. Do vËy n¨m 1994, c¸c hîp ®ång x©y dùng toµ Th¸p §«i ®­îc trao cho hai c«ng ty liªn kÕt. Liªn doanh Mayjaus, dÉn ®Çu lµ Tæng c«ng ty Hazama NhËt B¶n vµ C«ng ty x©y dùng JA John, C«ng ty x©y dùng MMC Sdn Bhd, C«ng ty x©y dùng Ho Hup Bhd vµ Tæng c«ng ty Misubishi th¾ng thÇu Toµ Th¸p Mét. Hîp ®ång Toµ Th¸p Hai vµ cÇu trªn kh«ng ®­îc trao cho Liªn doanh SKJ mµ dÉn ®Çu lµ C«ng ty x©y dùng vµ kü thuËt Samsung vµ bao gåm C«ng ty TNHH x©y dùng vµ kü thuËt Kuk Dong vµ Syarikat Jasatera Sdn Bhd. Ngay khi mãng cho Toµ Th¸p Mét ®­îc hoµn thµnh vµo th¸ng ba n¨m 1994, Tæng c«ng ty Hazama ®­îc huy ®éng. C«ng tr×nh Toµ th¸p Hai cña Samsung b¾t ®Çu mét th¸ng sau nghÜa lµ vµo th¸ng 4 khi mãng ®­îc hoµn thµnh. Eiji Goto, Gi¸m ®èc xóc tiÕn kinh doanh vµ thÞ tr­êng vµ Tomio Oda, Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty Hazama nh¾c nhë r»ng c«ng tr×nh toµ th¸p Mét ®­îc b¾t ®Çu mét th¸ng tr­íc 6
 7. so víi Toµ Th¸p Hai v× mãng ®Çu tiªn ®· chuÈn bÞ s½n sµng. Theo hä, kh«ng cã ai cã nhiÒu kinh nghiÖm x©y dùng víi ®é cao trªn 300m. §iÒu nµy ®­îc gäi lµ míi mÎ, c«ng nghÖ kü thuËt cao, Oda nãi trong mét cuéc pháng vÊn ë Kuala Lumpur. 1. AP DUNG C¤NG NGH£ M¥I C«ng nghÖ míi nµy bao gåm hÖ thèng GPS ®Çu tiªn (vÖ tinh nh©n t¹o trªn toµn cÇu) ®­îc sö dông trong n­íc vµ dù tÝnh chÝnh x¸c víi ®é cao th¼ng ®øng cña tßa th¸p. C«ng nghÖ m¸y tÝnh ®­îc liªn kÕt hîp nhÊt víi m¸y mãc, ®iÖn tö vµ c¸c b¶n vÏ kiÕn tróc kÕt cÊu còng ®­îc sö dông. HÇu hÕt c¸c cuéc thay ®æi lín ®­îc thùc hiÖn trong viÖc sö dông bª t«ng thay cho thÐp h×nh th«ng th­êng trong x©y dùng cét vµ t­êng lâi cøng cña c¸c Th¸p. Hashimah nãi r»ng Th¸p ®«i ®Òu kh¸c xa hÇu hÕt c¸c toµ nhµ cao tÇng trªn thÕ giíi ë hÇu hÕt c¸c toµ nhµ sö dông mét khèi l­îng thÐp lín trong x©y dùng, song “chóng t«i chän lùa bª t«ng v× nã lµ vËt liÖu trong n­íc mµ cã thÓ s¶n xuÊt dÔ dµng”. DÇm ¸nh mÆt trêi cã d¹ng “viªn g¹ch gãc trßn” vµ “giät n­íc” trôc n»m ngang mang ®Õn h×nh d¹ng cho toµ nhµ vµ d¶i trang trÝ bÒ ngoµi b»ng b¹c. Bµ ta nãi thªm r»ng Malaysia kh«ng ph¶i lµ n­íc s¶n xuÊt thÐp tinh vi nh­ s¶n xuÊt bª t«ng mµ ngµnh nµy ®· cã s½n nh©n c«ng lao ®éng. V× vËy ®èi víi c¸c sµn nhµ vÊn ®Ò dÇm thÐp ®· ®­îc chóng t«i tho¶ thuËn s¶n xuÊt trong n­íc ë trong c¸c nhµ m¸y thÐp hiÖn cã. Theo ®ã, chóng t«i còng tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ cho dù ¸n vµ ngµnh c«ng nghiÖp thÐp còng phôc vô ®­îc dù ¸n tèt” Bªn c¹nh ®ã, tÝnh n¨ng chèng l¹i sù rung ®éng (gÊp hai lÇn so víi thÐp) cña bª t«ng lµ mét ý t­ëng hay h¬n thÐp. Víi hµng lo¹t lý do ®ã, bª t«ng cã thÓ cã xu h­íng hót Èm tù nhiªn c¸c toµ nhµ cao tÇng khi ®øng tr­íc giã. Hµng lo¹t c¸c lo¹i h×nh x©y dùng còng cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña l­îng lín nh©n c«ng lao ®éng. Trong suèt chu kú c¶ qu¸ tr×nh x©y dùng tõ gi÷a th¸ng b¶y n¨m 1995 cho ®Õn tr­íc n¨m 1997, cã kho¶ng 1000 ng­êi lao ®éng trong mçi toµ th¸p! 7
 8. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh thiÕt kÕ KLCCB, ¤ng S. Ragupathy lóc nµy nhí rÊt râ “§ã lµ khi triÓn khai x©y dùng kÕt cÊu ®· giao ®éng trong lóc cã kho¶ng 4000 nh©n c«ng lµm viÖc trong c¸c dù ¸n nµy” – bao gåm c«ng viªn, Th¸p Maxis v.v… Khi c¸c toµ th¸p ®­îc x©y cao, thang m¸y chë hµng ho¸ vµ hµnh kh¸ch th¼ng ®øng vÒ mét phÝa tíi ®é cao 350m trong khi ®é cao vµo thêi ®iÓm hoµn thµnh sÏ ®i qua giµn vµ cÇu thang. Ph¶i 25 th¸ng vµ 1 tuÇn ®Ó hoµn thiÖn Th¸p Mét vµ 24 th¸ng ®Ó hoµn thiÖn th¸p Hai. Trong toµn bé qu¸ tr×nh triÓn khai, KLCCB ®· tæ chøc riªng häp mÆt hµng tuÇn víi SKJ vµ Mayjaus. KLCCB cã hai ®éi ®iÒu hµnh dù ¸n riªng rÏ cho mçi th¸p, cã sù trao ®æi ®Òu ®Æn trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng. §©y lµ sù nç lùc hîp t¸c cña c¶ SKJ vµ Mayjaus. 2. TiÕp tôc ®i trªn con ®­êng tèc hµnh : X¢Y D¦NG V¥I T¤C §¤ NHANH Mét trong nh÷ng thö th¸ch lín nhÊt lµ hoµn thiÖn c¸c th¸p víi ng©n quü vµ lÞch tr×nh. Mét ®iÓm næi bËt cña qu¸ tr×nh x©y dùng lµ hoµn thiÖn “c¸c sµn nhµ ®iÓn h×nh” víi thêi gian kû lôc. C¸c sµn nhµ trªn tÇng thø 73 lµ ®ång nhÊt khu«n mÉu vÒ thiÕt kÕ vµ h×nh d¹ng, do vËy cã tªn lµ“sµn nhµ ®iÓm h×nh” vµ tiÕn tr×nh x©y dùng nh÷ng sµn nµy cã tÝnh kiªn ®Þnh vµ cã tÝnh ®Æc tr­ng lÆp ®i lÆp l¹i, nã còng cã nghÜa lµ phÇn x©y dùng nµy cã thÓ lµ dÔ dµng nhÊt ®Ó hoµn thiÖn. ¤ng Hashimah nãi: “Chóng ta ®ang ®i trªn con ®­êng tèc hµnh, ®iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ x©y dùng nhanh h¬n tr­íc ®©y”. Mét minh chøng trong tr­êng hîp nµy lµ tèc ®é x©y dùng sµn. Mçi sµn nhµ ®­îc hoµn thµnh trong bèn ngµy, nhanh gÊp 3 lÇn so víi tèc ®é 10 ngµy lµm mét sµn nhµ b×nh th­êng kh¸c. Theo ¤ng Goto, nh÷ng c«ng nh©n nµy lµm viÖc lu©n phiªn trong 3 ca, 24 giê mét ngµy, b¶y ngµy mét tuÇn. C¸c sµn nhµ nµy víi thiÕt kÕ kh¸c nhau ph¶i mÊt mét ®Õn hai tuÇn ®Ó hoµn thiÖn vµ phô thuéc vµo c¸ch ph©n bè c«ng viÖcsao cho hîp lý nhÊt. T­êng lâi cøng bª t«ng chiÕm vÞ trÝ quan träng sè mét, tiÕp theo 16 cét nèi víi xµ vµ sau cïng lµ sµn c«ng s¬n bª t«ng ®­îc cÊu t¹o theo khu«n mÉu h×nh häc. C¸c dÇm thÐp h×nh vµ sµn comp«zit nµy ®­îc ®Æt vµo vÞ trÝ vµ sau cïng lµ lång thang b»ng bª t«ng. 3 X¢Y DùNG TH¸P PHU Vµ KIÓM TRA §é TH¼NG §øNG CñA TOµ TH¸P ViÖc x©y dùng th¸p phô thÊp h¬n chØ b¾t ®Çu ë tÇng thø 19 cña th¸p chÝnh (th¸p phô ®­îc cïng chung mét mãng víi th¸p chÝnh). ¤ng Hashimah nãi: “Do cã sù kh¸c nhau vÒ träng l­îng c«ng tr×nh, chóng t«i kh«ng thÓ x©y dùng c¶ th¸p chÝnh ®ång thêi víi th¸p phô cïng mét lóc ®­îc. Do th¸p chÝnh nÆng h¬n, nªn chóng ta ph¶i x©y tr­íc 19 tÇng nhµ nh»m kh«ng t¹o ra øng suÊt nÐn kh¸c nhau trªn mÆt ®Êt. “ë mçi giai ®o¹n x©y dùng chóng t«i ®Òu cã sù chØ ®¹o trong gi¸m s¸t x©y dùng b»ng kiÓm tra ®Þnh l­îng , chÝnh x¸c tíi 0,001 m. Chóng ta lu«n lu«n ph¶i kiÓm tra tÝnh th¼ng ®øng c«ng tr×nh. §èi víi mçi tÇng nhµ ®· hoµn thiÖn, chóng t«i ph¶i quay l¹i cao ®é sµn 10 tÇng phÝa d­íi ®Ó kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña toµ nhµ”. 8
 9. 4 . S¬n phñ Vµo cuèi n¨m 1994 ngay khi toµ nhµ ®­îc x©y th« tíi tÇng chÝn th× s¬n phñ hoµn thiÖn míi ®­îc b¾t ®Çu. Tæng sè 83.500 m2 thÐp kh«ng rØ vµ 55.000 m2 kÝnh d¸t l¸ (kÝnh chÞu lùc) ®­îc dïng ®Ó s¬n phñ t­êng vµ theo ho¹ tiÕt cña kiÕn tróc s­ Cesar Pelli lµ “kim c­¬ng cã nhiÒu mÆt lÊp l¸nh d­íi ¸nh n¾ng mÆt trêi”. Hîp ®ång s¬n phñ bªn ngoµi c¸c toµ th¸p ®­îc trao cho Harmon Contract Asia Sdn Bhd, c«ng tr×nh Metal Lucksoon vµ Nippon Light Metal. T­êng ®­îc thiÕt kÕ nh­ mét bøc rÌm mÆt ngoµi, líp s¬n phñ bao gåm tÊt c¶ 33.000 panel, mçi panel cã chiÒu cao b»ng mét tÇng nhµ vµ chiÒu dµi nhÞp tõ mÐp nµy tíi mÐp kh¸c. NÐt ®Æc biÖt cña t­êng rÌm bao gåm “viªn g¹ch gãc trßn” th¼ng ®øng vµ dÇm ch¾n tia mÆt trêi “h×nh giät n­íc” ®· t¹o h×nh d¸ng cho toµ nhµ. C¶ viªn g¹ch gãc trßn vµ h×nh giät n­íc ®· ®em l¹i diÖn m¹o d¶i ruy b»ng b¹c xung quanh toµ nhµ. KÝnh nhiÒu líp ®­îc ­a chuéng v× tÝnh an toµn, c¸ch ®iÖn, bÒn vµ thu ®­îc n¨ng l­îng mÆt trêi. MÆt kh¸c nã còng ch¾n tia tö ngo¹i, do vËy b¶o vÖ bªn trong khái bÞ thiÖt h¹i tõ tia n¾ng mÆt trêi. Gièng nh­ c¸c sµn nhµ ®iÓn h×nh, s¬n phñ ®­îc chÕ t¹o sö dông hÖ thèng chu kú bèn ngµy.Gi¸m ®èc thiÕt kÕ S. Ragupathy KLCCB nãi r»ng tÊt c¶ panel ®­îc ghÐp vµo nhau vµ ®­îc ®Æt theo vÞ trÝ tõ d­íi lªn trªn. “Tèc ®é s¬n phñ còng phô thuéc vµo viÖc x©y tÇng nhµ. Kh«ng ph¶i tÊt c¶ tÇng nhµ ®­îc s¬n phñ vÝ dô nh­ mét vµi tÇng do n©ng chë nguyªn liÖu vµ v©n v©n.” Song viÖc s¬n phñ bÞ t¹m dõng ë mét giai ®o¹n - tÇng thø 30 - nh»m t¹o h­íng ®Ñp nhÊt cña toµ th¸p. 5 .§Ønh chãp 9
 10. ViÖc hoµn thiÖn Th¸p §«i theo tõng cÆp ®Ønh chãp víi th¸p cao 73.5 m cã thÓ lµm cho toµ th¸p trë thµnh toµ nhµ cao nhÊt thÕ giíi. Mçi toµ th¸p bao gåm mét cét ¨ng ten, mét qu¶ cÇu trßn xoay vµ mét vµnh ®ai h×nh cÇu trßn, tÊt c¶ ®Òu ®­îc n©ng tõng li mét ®Æt trªn cïng mét vÞ trÝ. Ngµy 13 th¸ng 2 n¨m 1996 lµ mét ngµy ®Æc biÖt quan träng kh¸c- ngµy b¾t ®Çu x©y dùng ®Ønh chãp. §Çu tiªn lµ cét ¨ng ten gåm 24 ®o¹n, ®­îc ®¸nh sè vµ kÝch lªn theo d·y. H×nh cÇu trßn, bao gåm 14 èng ®ång t©m ®­êng kÝnh kh¸c nhau ®­îc ®Æt ë vÞ trÝ 1/3 theo h­íng ®i lªn cña cét ¨ng ten. Cuèi cïng, qu¶ cÇu xoay, ®­îc thiÕt kÕ chia thµnh 10 phÇn, ®­îc hµn víi ®Ønh cña chãp. (xem biÓu ®å). Theo Hashimah, mÆc dÇu c¶ hai nhµ thÇu kho¸n b¾t ®Çu x©y dùng ®Ønh chãpt cïng mét lóc, nh­ng th¸p hai ®­îc hoµn thµnh tr­íc s¸u ngµy vµo ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 1996. “Víi th¸p Mét, hä b¾t ®Çu x©y dùng ®Ønh chãp tõ c¶ hai ®Çu (hä n©ng mét nöa ®Ønh ®· vµ b¾t ®Çu x©y dùng tõ mÆt ®Êt v× vËy ®Ønh chãp nµy ®­îc l¾p ghÐp mét nöa) trong khi th¸p hai ®· ®­îc l¾p r¸p tõng phÇn mét trªn cao cho ®Õn khi ®Ønh th¸p hoµn thµnh. §ã lµ qu¸ tr×nh nghiªn cøu cña c¸c nhµ thÇu vµ c¸c kü s­ vÒ c¶ hai th¸p”. §Æc tÝnh duy nhÊt cña vÊn ®Ò ®Ønh cao nhÊt nµy lµ ®­îc s¬n phñ hoµn toµn b»ng thÐp kh«ng gØ, ®­îc quÐt b»ng c«ng nghÖ quÐt hÊt lªn (vÕt quÐt tinh luyÖn lµm cho thÐp bãng) cho ®Õn khi cã ®é s¸ng chãi. ¤ng Ragupathy nãi, môc ®Ých lµ b¶o ®¶m ®é ph¶n x¹ ¸nh s¸ng cña ®Ønh chãp theo chiÒu däc ®Ó t¹o “¶o gi¸c cao h¬n”. Song nã kh«ng ph¶i lµ ¶o gi¸c sau 37 th¸ng lµm viÖc vÊt v¶ víi tÝnh c­¬ng quyÕt vµ ch©n thµnh, c«ng tr×nh kiÕn tróc míi nhÊt ®Êt n­íc – linh hån “Malaysia Boleh” lµ thùc cã thÓ ®øng v÷ng vµ tù hµo trong sè c¸c c«ng tr×nh x©y dùng lín nhÊt thÕ giíi. Chó thÝch tiÕn ®é x©y dùng Th¸ng 3 n¨m 1993: C«ng viÖc ®µo hè mãng b¾t ®Çu. Th¸ng 3 n¨m 1994: Mãng Th¸p Mét hoµn thµnh vµ b¾t ®Çu x©y dùng sau 1 th¸ng . ViÖc x©y dùng Th¸p Hai b¾t ®Çu vµo th¸ng t­ sauTh¸p Mét mét th¸ng . C«ng viÖc s¬n phñ b¾t ®Çu ngay khi th¸p ®¹t ®Õn tÇng 9. X©y dùng phÇn phô b¾t ®Çu ngay khi th¸p ®¹t ®Õn tÇng thø 19. 10
 11. Th¸ng 5 n¨m 1995: C«ng tr×nh l¾p ghÐp tr­íc cÇu trªn kh«ng chuyÓn ®Õn tõ Hµn Quèc sang c«ng tr­êng KLCC. 07 Th¸ng 08 n¨m 1995 - ViÖc dùng cÇu trªn kh«ng b¾t ®Çu trong ngµy. 10 Th¸ng 08 n¨m 1995 - CÇu trªn kh«ng cuèi cïng ®­îc ®Æt vµo vÞ trÝ. 13 Th¸ng 02 n¨m 1996 - ViÖc lÊp ®Çy 2 th¸p (tÊt c¶ ®· s½n sµng nh­ng ®Ønh th¸p th× ch­a) ®ang ®­îc b¾t ®Çu kÝch lªn ®Ønh chãp cña 2 th¸p. 05 Th¸ng 03 n¨m 1996 - Hoµn thµnh l¾p ®Æt ®Ønh th¸p Hai. 11 Th¸ng 03 n¨m 1996 - Hoµn thµnh l¾p r¸p ®Ønh th¸p Mét. Th¸ng 06 n¨m 1996 - S¬n phñ ®­îc hoµn thµnh. Th¸ng 04 n¨m 1996 - Héi ®ång T­ vÊn x©y dùng nhµ cao tÇng vµ m«i tr­êng nhµ ë Pennsylvannia, Mü,c«ng bè r»ng ®©y lµ toµ nhµ cao tÇng nhÊt thÕ giíi. 31 Th¸ng 08 n¨m 1999 - Thñ t­íng Datuk Seri vµ TiÕn sÜ Mahathir Mohamad chÝnh thøc c¾t b¨ng kh¸nh thµnh . TrÝch dÉn “T«i ®ang nghÜ lµ t«i ph¶i ­íc thÕ nµo ®Ó ®­îc sèng ë ®©y cïng víi gia ®×nh t«i n¬i t«i ®· 11
 12. x©y dung.” - Gi¸m ®èc dù ¸n Th¸p ®«i M.Hilme Hassan nãi r»ng «ng c¶m thÊy qu¸ may m¾n ®­îc trë thµnh thµnh viªn cña ®éi ®iÒu hµnh dù ¸n. Tr­íc ®ã «ng ta ®· x©y dùng c«ng tr×nh trªn thÒm ngoµi kh¬i ë Sarawak. “ThËt lµ ng¹c nhiªn khi ®­îc ®i bé trong toµ th¸p, ®­îc ¨n tr­a ë KLCC Suria vµ nhí r»ng t«i ®· tõng ®­îc ng¾m khi c¶ n¬i nµy ®ang x©y dùng.” Gi¸m ®èc dù ¸n th¸p ®«i Mohamad A. Jamal ng­êi vÉn lµm viÖc víi KLCCB, ®· ®Æt nÒn mãng vµo th¸p hai. “Trong kÞch b¶n hä ®· thæi phång lªn. Kh«ng muèn cho ai cã ý kiÕn g×.” Tõ tr¸i sang: Ragupathy, Hashimah Hashim, M. Hilme Hassan and Mohamad A. Jamal. – anh cua Abdul Rahman Senin KLCCB CEO Abdul Rahim Nain (nãi ®ïa) vÒ lý do t¹i sao §iÖp viªn 007 phñ nhËn m×nh hoµn toµn trong bé phim Ngµy mai kh«ng bao giê chÕt. “T«i ®· cã nhiÒu lóc ®øng tim trong qu¸ tr×nh x©y dùng th¸p ®«i khi t«i nghÜ ®Õn c¸ch gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng th«ng suèt x©y dùng nµy.” KLCCB CEO Abdul Rahim Nain “ThØnh tho¶ng chóng ta ph¶i nh×n vµo phÝa tr­íc” Gi¸m ®èc quan hÖ céng ®ång KLCCB Omana Nair m« t¶ vÒ c¶nh cÇu trªn kh«ng cña c«ng viªn trong nhiÒu tuÇn lÔ. Khèi l­îng c«ng t¸c ®µo ®Êt vµ ®æ bªt«ng mãng T­êng v©y ch¾n ®Êt DiÖn tÝch (m2) 29000 §é s©u (m) 27-30 BÒ dµy (mm) 800 Tæng thÓ tÝch Bªt«ng (m3) 24500 Tæng träng l­îng thÐp kh«ng rØ (tÊn) 1850 Neo trong ®Êt 2300 (ChiÒu dµi neo 25-40m) (Träng l­îng ®¬n vÞ neo 30-70 tÊn) Mãng Th¸p ®«i Cäc Barettes 2800x1200 170 ChiÒu s©u ®µo ®Êt (mÐt dµi) 14166 Khèi l­îng Bªt«ng (m3) 37300 ChiÒu dµi cäc tÝnh trung b×nh 83(m) 60-125 Cäc Barettes 2800x800 38 ChiÒu s©u ®µo ®Êt (mÐt dµi) 1726 Khèi l­îng Bªt«ng (m3) 3100 ChiÒu dµi cäc tÝnh trung b×nh 45(m) 40-60 Tæng träng l­îng thÐp kh«ng rØ cho 2 th¸p 3250 12
 13. V÷a gia c­¬ng masat cäc (mÐt dµi) 150000 L­u ý: Bµi b¸o nµy lµ mét phÇn cña Merdeka/ kû niÖm Ngµy ®éc lËp ë Malaysia trªn dßng Star. (http:/ /www.thestar.com.my/). Nh÷ng trÝch dÉn ë ®©y lµ x¸c ®¸ng. T¸c gi¶ c«ng tr×nh : C¸c KiÕn tróc s­: CESAR PEZLI vµ HiÖp héi ADAMSON KUMPULAN SERENIKA. C¸c KÜ s­ kÕt cÊu: THORSON TOMASETTI vµ RANHILL BERSEKUTU Sdn Bhd. 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản