Tài liệu thi quân sự

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Du | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
404
lượt xem
84
download

Tài liệu thi quân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I, Một số loại súng bộ binh 1, Súng tiểu liên AK 1.1 Tác dụng : Súng tiểu liên AK trang bị cho từng người để tiêu diệt sinh lực địch ,có thể lắp lê đánh gần . 1.2. Tính năng chiến đấu -Tầm bắn ghi trên thước ngắm ; AK từ 1 đến 8 vạch ứng với cự ly thực tế 100m đến 800m ; AKM từ 1 đến 10 vạch ứng với cự ly thực tế 100m đến 1000m.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thi quân sự

 1. Trêng §HKTKTCN  M«n : Qu©n sù chung Ch¬ng I :     Kü thuËt b¾n sóng bé binh I, Mét sè lo¹i sóng bé binh 1, Sóng tiÓu liªn AK 1.1 T¸c dông : Sóng tiÓu liªn AK trang bÞ cho tõng  ngêi ®Ó tiªu diÖt sinh lùc ®Þch ,cã thÓ l¾p lª ®¸nh  gÇn . 1.2. TÝnh n¨ng chiÕn ®Êu  ­TÇm   b¾n   ghi   trªn   thíc   ng¾m   ;   AK   tõ   1   ®Õn   8  v¹ch øng víi cù ly thùc tÕ 100m ®Õn 800m ; AKM tõ 1  ®Õn 10 v¹ch øng víi cù ly thùc tÕ 100m ®Õn 1000m. ­TÇm b¾n th¼ng lµ tÇm b¾n mµ chiÒu cao cña ®êng  ®¹n kh«ng vît qu¸ chiÒu cao cña môc tiªu. + Môc tiªu cao 0,5 m(ngêi n»m ) lµ 350m. + môc tiªu cao 1,5m (ngêi ch¹y ) lµ 525m. ­TÇm b¾n hiÖu qu¶ lµ tÇm b¾n ®¹t x¸c suÊt tiªu  diÖt   môc   tiªu   cao   (   sè   ®Çu   ®¹n   tróng   môc   tiªu  >=50%) lµ 400m . + B¾n m¸y bay qu©n dï :500m + TÇm b¾n ®Çu ®¹n s¸t th¬ng môc tiªu ;1500m + TÇm b¾n xa nhÊt ( øng víi gãc b¾n tõ 300 ®Õn  350) lµ 3000m. ­S¬ tèc ( tèc ®é ®Çu ) ®îc tÝnh ë thêi ®iÓm khi  ®Çu   ®¹n   võa   ra   khái     miÖng   nßng   sóng   mét   kho¶ng  nhÊt ®Þnh . + Sóng tiÓu liªn AK lµ 710 m/s  + Sóng  tiÓu liªn AKM lµ 715 m/s ­Tèc ®é b¾n lý thuyÕt lµ 600 viªn /phót  ­Tèc ®é b¾n chiÕn ®Êu : + b¾n liªn thanh 100 viªn /phót  + b¾n ph¸t mét lµ 40 viªn/ phót. Sóng dïng chung ®¹n víi sóng trêng SKS ,K63 ,trung  liªn RPD ­Träng  lîng  cña  sóng   khi  kh«ng  cã  ®¹n  lµ  3,8  kg, cã ®ñ ®¹n(30 viªn) lµ 4,3 kg. ­Träng lîng hép tiÕp ®¹n cã ®ñ ®¹n lµ 0,82 kg. ­Träng   lîng   viªn   ®¹n   lµ   16,2   g   ,®Çu   ®¹n   7,9  g ,thuèc phãng 1,6 g . Nguêi thùc hiÖn : 
 2. Trêng §HKTKTCN  M«n : Qu©n sù chung ­ChiÒu dµi sóng khi gËp lª lµ 870 mm , khi gi­ ¬ng lª lµ 1070 mm . ­Cì nßng 7,62 mm. 2.Sóng trung liªn RPD . 2.1 T¸c dông  Lµ   lo¹i   vò   khÝ   tù   ®éng   ,cã   ho¶   lùc   m¹nh   cña  tiÓu ®éi bé binh ,do mét ngêi sö dông dïng ®Ó tiªu  diÖt sinh lùc ®Þch tËp trung….. 2.1 TÝnh n¨ng chiÕn ®Êu  ­Sóng  chØ  b¾n  ®îc  liªn  thanh  , tiÕp   ®¹n  b»ng  d©y b¨ng ­ TÇm b¾n ghi trªn thíc ng¾m : tõ 1 ®Õn 10 øng  víi cù ly thùc tÕ tõ 100m ®Õn 1000 m. ­ TÇm b¾n hiÖu qu¶ : 800m  ­TÇm b¾n s¸t th¬ng : 1500m ­TÇm b¾n th¼ng | + Môc tiªu cao 0,5m : 365 m + Môc tiªu cao 1,5m : 540m ­B¾n m¸y bay qu©n  dï trong vßng 500m  ­Tèc ®é b¾n chiÕn ®Êu ; 150 viªn /phót ­ S¬ tèc :735 m/s Sóng dïng ®¹n nh AK ­Hép tiÕp ®¹n chøa 100 viªn gåm 4 ®o¹n d©y b¨ng  liªn kÕt víi nhau  ­Träng lîng cña sóng kh«ng ®¹n :6,6 kg ,träng  lîng cña hép tiÕp ®¹n cã ®ñ ®¹n (100 viªn) lµ 2,4  kg. ­ChiÒu   dµi   cña   sóng   1037   mm,   chiÒu   dµi   nßng  sóng :520mm . ­Cì nßng ; 7,62 mm. 3.Sóng diÖt t¨ng B41 3.1 T¸c dông  Sóng B41 lµ lo¹i vò khÝ cã uy lùc m¹nh cña ph©n  ®éi bé binh do mét ngêi hoÆc mét tæ sö dông ,ding  ho¶   lùc   ®Ó   tiªu   diÖt   xe   t¨ng   ,xe   bäc   thÐp   ,   tµu  xuång can« … 3.2 TÝnh n¨ng chiÕn ®Êu  ­Cù ly b¾n ghi trªn thíc ng¾m vµ kÝnh ng¾m tõ  200m ®Õn 500m  Nguêi thùc hiÖn : 
 3. Trêng §HKTKTCN  M«n : Qu©n sù chung ­TÇm b¾n th¼ng víi môc tiªu cao2,7m lµ 330 m. ­Tèc ®é b¾n chiÕn ®Êu :4 ®Õn 6 viªn /phót ­S¬ tèc :120 m/s  ­Tèc ®é bay lín  nhÊt cña ®Çu ®¹n 300 m/s ­ Cì nßng 40 mm ­   Cì   ®¹n   85   mm   ,thiÕt   kÕ   theo   nguyªn   lý   næ  lâm ,ch¹m næ ,ngßi næ ®iÖn  ­ §¹n chØ næ khi bay ra khái miÖng nßng sóng  2,5 m ®Õn 18 m ­ §¹n tù næ sau 4 ®Õn 6 gi©y ­Kh¶ n¨ng xuyªn (900)  + Xuyªn thÐp 280 m + Bªt«ng 900 m + C¸t 800 m II, Lý thuyÕt b¾n  1 Ng¾m b¾n  1.1 Kh¸i niÖm ­Ng¾m b¾n lµ x¸c ®Þnh gãc b¾n vµ híng b¾n cho  sóng ®Ó ®a quü ®¹o cña ®êng ®¹n ®I qua ®iÓm ®Þnh  b¾n tróng trªn trªn  môc tiªu. §êng   ®¹n   trong   kh«ng   gian   lµ   mét   ®êng   cong   kh«ng  c©n ®èi . ­Gãc b¾n lµ gãc hîp bëi ®êng b¾n víi mÆt ph¼ng  ngang miÖng nßng sóng  1.2 Thø tù thùc hµnh ng¾m b¾n  ­¦íc l¬ng cù ly b¾n  ­LÊy thíc ng¾m t¬ng øng víi cù ly b¾n  ­LÊy ®êng ng¾m c¬ b¶n :§êng ng¾m c¬ b¶n lµ ®êng  th¼ng tëng tîng tõ m¾t ngêi ng¾m b¾n qua chÝnh gi÷a  mÐp   trªn   khe   ng¾m   ®Õn   chÝnh   gi÷a   mÐp   trªn   ®Çu  ng¾m . ­LÊy ®êng ng¾m ®óng  ­Gi÷ sóng vµ bãp cß .               §SLTT               =                             §SL§N  x     (CLB        /     §NG) (®é sai lÖch thùc tÕ) ( ®é sai lÖch thùc tÕ) ( cù  ly b¾n ) ( ®êng ng¾m gèc) 2 HiÖn tîng b¾n : §©y lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ n¨ng  lîng   cña   thuèc   phãng   khi   bÞ   ®èt   ch¸y   thµnh   ®éng  Nguêi thùc hiÖn : 
 4. Trêng §HKTKTCN  M«n : Qu©n sù chung n¨ng  cña  ®Çu ®¹n  .Thêi  gian x¶y  ra hiÖn  t¬ng b¾n  rÊt ng¾n tõ 0,001 ®Õn 0,06 gi©y. 3  Gãc n¶y  : lµ gãc hîp bëi trôc nßng sóng khi ®∙  lÊy xong trôc ®êng ng¾m víi trôc nßng sóng ë thêi  ®iÓm ®¹n bay ra khái nßng sóng. 4  HiÖn   tîng   giËt  :   lµ   hiÖn   tîng   mµ   ngêi   b¾n   c¶m  gi¸c ®îc , nh×n thÊy ®îc trong qu¸ tr×nh b¾n.   Thêi   kú thø  nhÊt:  Sóng  tiÓu  liªn   AK ¶nh  hëng  kh«ng   ®¸ng   kÓ   tíi   kÕt   qu¶   b¾n   .Sóng   trung   liªn  RPD , §¹i liªn K53,K57 … ¶nh hëng ®¸ng kÓ tíi kÕt  qu¶ b¾n. Thêi kú thø hai:¶nh hëng kh«ng ®¸ng kÓ tíi ®é  chÝnh x¸c cña ph¸t b¾n. Thêi kú thø ba :Víi sóng b¾n ph¸t mét hay ph¸t  mét cña lo¹t b¾n liªn thanh th× kh«ng ¶nh hëng tíi  ®é chÝnh x¸c cña ph¸t b¾n .Nh÷ng ph¸t b¾n tiÕp theo  cña   sóng   b¾n   ph¸t   mét   vµ   viªn   thø   2,3,4…cña   lo¹t  b¾n liªn thanh sÏ ¶nh hëng tíi kÕt qu¶ b¾n  . 5. H×nh d¸ng ®êng ®¹n trong kh«ng gian    §êng ®¹n trong kh«ng gian lµ ®êng cong kh«ng c©n  ®èi do träng t©m cña ®Çu ®¹n v¹ch ra khi bay trong  kh«ng gian C¸c   yÕu   tè   quyÕt   ®Þnh   h×nh   d¸ng   ®êng   ®¹n  :Träng   lùc   ®Çu   ®¹n   ,gãc   b¾n   ,lùc   c¶n   cña   kh«ng  khÝ ,s¬ tèc ®Çu ®¹n 6.ý nghÜa thùc tiÔn ®êng ®¹n trong chiÕn ®Êu  * C¸c lo¹i ®êng ®¹n  ­§êng ®¹n c¨ng lµ lo¹i ®êng ®¹n ®îc t¹o nªn do  gãc   phãng   nhá   h¬n   gãc   phãng   cã   tÇm   b¾n   lín  nhÊt( sóng tiÓu liªn AK gãc phãng  350) Kho¶ng nguy hiÓm (KNH)  ­ Kh¸I niÖm :KNH lµ kho¶ng trong cù ly b¾n nhÊt  ®Þnh   ®é cao  cña  ®êng  ®¹n  kh«ng  vît  qu¸  chiÒu  cao cña môc tiªu ­ Kho¶ng nguy hiÓm lín hay nhá phô thuéc vµo c¸c  yÕu tè sau: Nguêi thùc hiÖn : 
 5. Trêng §HKTKTCN  M«n : Qu©n sù chung +ChiÒu cao môc tiªu +§é c¨ng cña ®êng ®¹n  +VÞ trÝ b¾n so víi môc tiªu +Cù ly b¾n  +§Þa h×nh trong cù ly b¾n  +ChiÒu nghiªng cña mÆt ®Þa h×nh Kho¶ng che ®ì(KC§) ­Kh¸I niÖm :KC§ lµ kho¶ng c¸ch tõ ch©n ®êng th¼ng  gãc   kÎ   tõ   ®Ønh   vËt   che   ®ì   xuèng   mÆt   ph¼ng   n»m  ngang tíi ®iÓm r¬I cña ®Çu ®¹n ­Kho¶ng che ®ì lín hay nhá phô thuéc vµo c¸c yÕu  tè sau : +ChiÒu cao cña vËt che ®ì  +§é c¨ng cña ®êng ®¹n  +§é nghiªng cña mÆt ®Þa h×nh sau vËt che ®ì  +VÞ trÝ b¾n Kho¶ng an toµn (KAT) ­Kh¸I niÖm ;KAT lµ kho¶ng mµ ®êng ®¹n kh«ng s¸t  thu¬ng ®îc môc tiªu ë sau vËt che ®ì ­Kho¶ng an toµn lín hay nhá phô thuéc vµo c¸c yÕu  tè (nh KC§) Ch¬ng 2 Thuèc næ vËt c¶n vµ vò khÝ huû diÖt lín I ,Thuèc næ vµ ®å dïng g©y næ  1.Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ thuèc næ  * §Æc tÝnh chung cña thuèc næ : Tèc ®é truyÒn rÊt  nhanh,   tõ   2000m/s   –   8000m/s   nhiÖt   ®é   sinh   cao   tõ  15000C – 45000C,t¹o ra khèi h¬I lín tõ 300dm3/kg –  1000dm3/kg 2.Mét sè lo¹i thuèc næ thêng dïng  2.1 Thuèc g©y næ (thuèc næ måi ) Thuèc fuyminat thuû ng©n   C«ng thøc ho¸ häc :Hg(ONC)2 TÝnh n¨ng: +C¶m øng næ : rÊt nh¹y næ víi va ®Ëp cä x¸t  +C¶m øng tiÕp xóc :dÔ hót Èm ,t¸c dông m¹nh víi  axit Nguêi thùc hiÖn : 
 6. Trêng §HKTKTCN  M«n : Qu©n sù chung +C¶m øng nhiÖt :dÔ b¾t löa , tù næ ë 1600C –  1700C  +Tèc ®é næ 5040 m/s + Tû träng 3,3 – 4g/cm3  2.2 Thuèc næ ph¸ (thuèc t«lÝt) hay cßn gäi lµ TNT C«ng thøc ho¸ häc CH3C6H2(NO2)3 TÝnh n¨ng  +C¶m   øng   næ   :an   toµn   khi   va   ®Ëp   cä   x¸t   ,®¹n  sóng trêng b¾n xuyªn qua kh«ng næ….. +C¶m øng tiÕp xóc : kh«ng hót Èm ,ng©m l©u díi  níc vÉn næ,kh«ng t¸c dông víi kim lo¹i …. +C¶m øng nhiÖt : §èt khã ch¸y , ë nhiÖt ®é 790C  –   810C   th×   ch¶y   ,3000C   th×   ch¸y   ,3500C   th×   næ   nÕu  t¨ng ®ét ngét nhiÖt ®é lªn 3000C th× næ  Tèc ®é næ :4700 – 7000 m/s TØ träng : 1,56 – 1,62 g/cm3  C«ng   dông   :lµm   thuèc   næ   chÝnh   trong   c¸c   lo¹i  bom m×n ,®¹n ph¸o … 2.3 Thuèc næ dÎo (thuèc C4) Thµnh phÇn gåm 80% Hªx«gen ,20% x¨ng Crªp TÝnh n¨ng : C¶m øng næ ;§é nh¹y næ do va ch¹m tiÕp xóc thÊp  h¬n TNT ,®¹n sóng trêng b¾n xuyªn qua kh«ng næ C¶m øng tiÕp xóc :kh«ng t¸c dông víi kim lo¹i  C¶m øng nhiÖt : §èt khã ch¸y ,1900C ch¸y ,2010C  næ  Tèc ®é næ :7380m/s C«ng dông : uy lùc cña thuèc næ dÎo lín h¬n thuèc  TNT ,thêng lµm lîng næ phô hay nhåi vµo ®¹n lâm …. 2.4 Thuèc næ Pentrit (thuèc næ m¹nh ) TÝnh n¨ng :  C¶m øng næ : nh¹y næ   víi va ®Ëp cä x¸t ,®¹n  sóng trêng b¾n xuyªn qua næ C¶m øng tiÕp xóc : kh«ng hót Èm ,kh«ng t¸c dông  víi kim lo¹i  C¶m øng nhiÖt : tù ch¶y ë 1400C­ 1420C  Tèc ®é næ : 8300­ 8400 m/s C«ng   dông:   lµm   thuèc   næ   måi   ®Ó   g©y   næ   c¸c   lo¹i  thuèc næ kh¸c … Nguêi thùc hiÖn : 
 7. Trêng §HKTKTCN  M«n : Qu©n sù chung 2.4 Thuèc næ yÕu Nitratam«n TÝnh n¨ng C¶m øng næ :an toµn khi va ®Ëp cä x¸t  C¶m øng tiÕp xóc : dÔ hót Èm t¸c dông m¹nh víi  axit, khã g©y næ , ph¶I dïng thuèc næ måi  C¶m øng nhiÖt : ch©m löa ®èt th× ch¸y  C«ng dông : gãi thµnh tõng dµi khèi lîng 100­ 200 g  dïng ph¸ ®Êt ®µo ®êng hÇm. 2.5 Thuèc næ Hªx«gen (C3H6N6O6)  TÝnh n¨ng : C¶m øng næ : ®¹n sóng trêng b¾n xuyªn qua cã  thÓ næ C¶m øng tiÕp xóc : kh«ng ph¶n øng víi kim lo¹i  C¶m øng nhiÖt : khi ®èt h¸y nhanh ,tù ch¶y ë  201­ 2030C ,ch¸y ë 2300C  3 .TÝnh to¸n lîng næ  3.1 Lîng næ khèi  ­Kn   :   lµ   lîng   næ   cã   d¹ng   h×nh   khèi   ,cã   c¹nh   lín  nhÊt kh«ng dµi qu¸ gÊp 3 lÇn c¹nh nhá nhÊt  ­ T¸c dông : tiªu diÖt ô sóng ,l« cèt…. ­ C«ng thøc : C=A x B x R3  Trong ®ã  ; C lµ lîng thuèc næ cÇn tÝnh (kg)                   A lµ hÖ sè ®é bÒn vËt liÖu , B lµ  hÖ sè lÌn lÊp                  R chiÒu dµy cña vËt ®Þnh ph¸ = b¸n  kÝnh ph¸ ho¹i (m) 3.2 Lîng næ dµi :  ­Kn:   do   nhiÒu   b¸nh   thuèc   xÕp   l¹i   víi   nhau   hoÆc  thuèc bét dån thµnh khèi , chiÒu dµi c¹nh lín nhÊt  > chiÒu dµi c¹nh nhá nhÊt  ­T¸c dông :ph¸ hµng rµo d©y thÐp gai ­C«ng thøc tÝnh :            C= A x B x R3 x L Trong ®ã : L :chiÒu dµi môc tiªu 4. §å dïng g©y næ 4.1 §å dïng g©y næ kÝp thêng  *   Nô   xoÌ   :ph¸t   löa   ,®èt   ch¸y   d©y   ch¸y   chËm,dÔ  ch¸y ,dÔ hót Èm Nguêi thùc hiÖn : 
 8. Trêng §HKTKTCN  M«n : Qu©n sù chung * D©y ch¸y chËm : ®èt dÔ ch¸y ,tèc ®é ch¸y trong  kh«ng khÝ trung b×nh 100 cm/s, díi níc tèc ®é ch¸y  cã phÇn nhanh h¬n,dÔ hót Èm. * KÝp thêng : nh¹y næ khi va ®Ëp cä x¸t …. * D©y næ : tèc ®é næ 6800 m/s 4.2 §å dïng g©y næ kÝp ®iÖn  * KÝp ®iÖn : ­TÝnh n¨ng : + §iÖn trë 1­ 5 «m +Cêng   ®é   dßng   ®iÖn   lµm   næ   kÝp   :   dßng   1   chiÒu   lµ  0,5A ,dßng xoay chiÒu lµ 1 A +Cêng ®é dßng ®iÖn kiÓm tra kÝp : 0,05A *D©y ®iÖn  ­TÝnh   n¨ng   :   thêng   dïng   lo¹i   d©y   ®¬n   lo¹i   1  sîi ,®o¹n 100 m cã ®iÖn trë 2,5 «m * Nguån ®iÖn  : ¾c quy, pin, m¸y g©y næ * ¤m kÕ : ®Ó kiÓm tra kÝp ,d©y ®iÖn ,nguån ®iÖn II, VËt c¶n 1.   Nh÷ng kh¸i niÖm chung vÒ vËt c¶n    ­Kn : VËt c¶n lµ c¸c vËt thÓ , ph¬ng tiÖn do con  ngêi   lµm   ra   hoÆc   c¶I   t¹o   ®Ó   lµm   chËm   l¹i   hoÆc  ng¨n c¶n c¬ ®éng g©y khã kh¨n cho c¸c ho¹t ®éng  kh¸c vµ g©y thiÖt h¹i cho ®èi ph¬ng. 2.C¸c lo¹i vËt c¶n  2.1 VËt c¶n kh«ng næ  ­Hµng rµo d©y thÐp gai ­Hµng rµo ®¬n  ­Hµng rµo m¸i nhµ ­Hµng rµo lß xo ­Bµn ch«ng  ­Ch«ng cheo ­Hµo chèng t¨ng ­Cäc chèng t¨ng ­V¸ch ®øng , v¸ch hôt , ô ch¾n…. 2.2 VËt c¶n næ : m×n chèng t¨ng III, Vò khÝ huû diÖt lín 1.   Vò khÝ h¹t nh©n      Nguêi thùc hiÖn : 
 9. Trêng §HKTKTCN  M«n : Qu©n sù chung 1.1 Kh¸i niÖm        VKHN lµ lo¹i vò khÝ huû diÖt lín g©y s¸t th­ ¬ng ph¸ ho¹i  ,.dùa trªn c¬ së sö dông n¨ng lîng ®­ îc gi¶i phãng ra khi cã ph¶n øng h¹t nh©n  1.2 Ph©n lo¹i       ­Theo nguyªn lý cÊu t¹o ­Theo môc ®Ých sö dông 1.3 C¸c nh©n tè g©y s¸t th¬ng , ph¸ ho¹i cña VKHD ­Sãng xung kÝch  ­Bøc x¹ quang ­Bøc x¹ xuyªn ­HiÖu øng ®iÖn tõ  ­ChÊt phãng x¹ 2. Vò khÝ ho¸ häc  2.1 Kh¸i niÖm Vò khÝ ho¸ häc lµ vò khÝ huû diÖt lín dùa trªn ®éc  tÝnh   cao   vµ   t¸c   ®éng   nhanh   cña   chÊt   ®éc   qu©n   sù  ,dïng ®Ó s¸t th¬ng sinh lùc ,g©y nhiÔm ®éc ®Þa h×nh  ,vò khÝ trang bÞ kü thuËt…. 2.2 Ph©n lo¹i ­Theo kh¶ n¨ng b¶o tån tÝnh chÊt sau khi sö dông  +chÊt ®éc l©u tan +chÊt ®éc mau tan ­Theo ®Æc ®iÓm g©y t¸c h¹i ®èi víi c¬ thÓ ngêi  +ChÊt ®éc thÇn kinh +ChÊt ®éc loÐt da +ChÊt ®éc toµn th©n  +ChÊt déc ng¹t thë +ChÊt ®éc kÝch thÝch +ChÊt ®éc t©m thÇn 3.Vò khÝ sinh häc 3.1 Kh¸i niÖm  VKSH   lµ   lo¹i   VKHD   lín   dùa   vµo   ®Æc   tÝnh   g©y   bÖnh  hoÆc truyÒn bÖnh cña vi sinh vËt hoÆc ®éc tè do mét  sè vi trïng tiÕt ra ®Ó g©y dÞch giÕt h¹i hay g©y  bÖnh truyÒn nhiÔm cho ngêi ,®éng vËt … 3.2 Ph©n lo¹i ­Theo môc ®Ých sö dông +s¸t th¬ng ngêi Nguêi thùc hiÖn : 
 10. Trêng §HKTKTCN  M«n : Qu©n sù chung +s¸t th¬ng ®éng thùc vËt ­Theo thêi gian sö dông +t¸c dông nhanh : sau 3 h +t¸c dông chËm : 10 ngµy 3.3 Mét sè bÖnh do VKSH g©y ra ­ bÖnh dÞch t¶  ­ bÖnh dÞch h¹ch ­ bÖnh ®Ëu mïa  ­ bÖnh sèt vµng da, bÖnh sèt rÐt ,….  ……………………………………………………………………… Ch¬ng 4 : chiÕn thuËt bé binh I,ChiÕn thuËt bé binh 1,Mét sè kh¸i niÖm vÒ chiÕn thuËt bé binh ­ChiÕn thuËt lµ lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ chuÈn  bÞ  vµ thùc  hµnh chiÕn  ®Êu  cña ph©n  ®éi  ,binh  ®éi  ,binh ®oµn lùc lîng vò trang, bé phËn hîp thµnh cña  nghÖ thuËt qu©n sù . ­ChiÕn thuËt binh chñng hîp thµnh ,lµ cèt lâi  cña nghÖ thuËt qu©n sù bao gåm lý luËn vµ thùc tiÔn  vÒ chuÈn bÞ vµ thùc hµnh trËn chiÕn ®Êu binh chñng  hîp thµnh tõ quy m« ph©n ®éi ®Õn binh ®oµn.Trong ®ã  lùc lîng bé binh lµm nßng cèt ®Ó hoµn thµnh nhiÖm  vô ®îc giao. ­Ph¬ng   ph¸p   t¸c   chiÕn   (hay   c¸ch   ®¸nh   )   ,tæng  thÓ c¸c c¸ch thøc biÖn ph¸p thñ ®o¹n sö dông lùc l­ îng ®¸nh ®Þch ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô t¸c chiÕn  ­ChiÕn ®Êu tiÕn c«ng ,lo¹i chiÕn ®Êu c¬ b¶n ,  chñ ®éng tiªu diÖt ®Þch ®¸nh chiÕm khu vùc vµ môc  tiªu ®îc giao. ­Phßng ngù ,lo¹i chiÕn ®Êu c¬ b¶n dïng ®Ó ng¨n  chÆn   ,lµm   chËm   bíc   tiÕn   ,s¸t   th¬ng   lín   ,®¸nh   bµi  tiÕn c«ng lín cña ®Þch … Nguêi thùc hiÖn : 
 11. Trêng §HKTKTCN  M«n : Qu©n sù chung ­Phßng   ngù   khu   vùc,   phßng   ngù   do   c¸c   binh  ®éi ,binh ®oµn ,binh chñng hîp thµnh hiÖp ®ång víi  lùc lîng kh¸c tiÕn hµnh . ­H×nh   thøc   chiÕn   thuËt   ,ph¬ng   ph¸p   thùc   hµnh  trËn  chiÕn  ®Êu  cã ®Æc trng  phï hîp  víi tÝnh  chÊt  tr¹ng   th¸i   cña   cña   ®èi   ph¬ng   ,   so   s¸nh   lùc   lîng  ®Þch , ta m«i trêng chiÕn ®Êu .  2,Lo¹i h×nh chiÕn ®Êu  2.1 Lo¹i h×nh chiÕn ®Êu tiÕn c«ng 2.2 Lo¹i h×nh chiÕn ®Êu phßng ngù 3.C¸c thñ ®o¹n t¸c chiÕn (chiÕn ®Êu) 3.1 Kh¸i niÖm ­Thñ   ®o¹n   chiÕn   ®Êu   lµ   biÖn   ph¸p   cã   ý   nghÜa  chiÕn   thuËt   nh»m   ph¸t   huy   hiÖu   qu¶   cña   c¸c   h×nh  thøc   chiÕn   thuËt   t¹o   ra   kh¶   n¨ng   tiªu   diÖt   ®Þch  nhanh chãng vµ triÖt ®Ó. ­Thñ ®o¹n t¸c chiÕn lµ ho¹t ®éng t¸c chiÕn nh»m  ph¸ vì thÕ trËn , lµm gi¶m hoÆc mÊt kh¶ n¨ng t¸c  chiÕn  cña  ®èi ph¬ng t¹o  thÕ cã  lîi cho  ho¹t ®éng  t¸c chiÕn cña ta . 3.2 C¸c thñ ®o¹n t¸c chiÕn  ­§ét ph¸  ­Thäc s©u ­Luån s©u ­Vu håi  ­Bao v©y  ­Chia c¾t  ­Chèt chÆn  ­Ph¶n kÝch  ­KiÒm chР ­§ãn lâng ­Cµi xen ­Ng¨n chÆn  ­Cè thñ  ­Ngôy trang ­Nghi binh Nguêi thùc hiÖn : 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản