intTypePromotion=1

Tài liệu về thành lập cơ sở lý luận chuyển sang nền kinh tế thị trường từ nhu cầu cần thiết phải phát triển khoa học công nghệ p10

Chia sẻ: Gfrgd Dfghdsh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
5
download

Tài liệu về thành lập cơ sở lý luận chuyển sang nền kinh tế thị trường từ nhu cầu cần thiết phải phát triển khoa học công nghệ p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết quả trong 5 năm từ 1991 1995 nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm có tổng sản phẩm đạt 8.2%, kế hoạch 5.5% 6.5%, về sản xuất công nghiệp 13.3%, nông nghiệp 4.5%, kim ngạch xuất khẩu 20%. Mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài thu hút vốn và kỹ thuật của nhiều nước. Cuối năm 1996 có trên 700 công ty lớn, nhỏ đầu tư vào nước ta với 22 tỷ USD trong 1800 dự án, xóa bỏ bao vây cô lập , môi trường kinh tế ngày càng ổn định được cải thiện làm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về thành lập cơ sở lý luận chuyển sang nền kinh tế thị trường từ nhu cầu cần thiết phải phát triển khoa học công nghệ p10

  1. 2.4.1 Nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc: Qua h¬n m­êi n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ VN b­íc vµo æn ®Þnh vµ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu. KÕt qu¶ trong 5 n¨m tõ 1991  1995 nhÞp ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m cã tæng s¶n phÈm ®¹t 8.2%, kÕ ho¹ch 5.5% - 6.5%, vÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 13.3%, n«ng nghiÖp 4.5%, kim ng¹ch xuÊt khÈu 20%. Më réng quan hÖ hîp t¸c víi n­íc ngoµi thu hót vèn vµ kü thuËt cña nhiÒu n­íc. Cuèi n¨m 1996 cã trªn 700 c«ng ty lín, nhá ®Çu t­ vµo n­íc ta víi 22 tû USD trong 1800 dù ¸n, xãa bá bao v©y c« lËp , m«i tr­êng kinh tÕ ngµy cµng æn ®Þnh ®­îc c¶i thiÖn lµm cho ph¸t triÓn n¨ng ®éng h¬n. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu còng cßn cã nh÷ng h¹n chÕ. 2.4.2 Nh÷ng mÆt h¹n chÕ: Sù t¨ng tr­ëng nÒn kinh tÕ chñ yÕu do ®Çu t­ theo vèn vµ lao ®éng nªn cßn ch­a thËt æn ®Þnh, v÷ng ch¾c, ch­a t¹o lËp ®­îc hÖ thèng thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng hµng hãa vµ dÞch vô chØ tËp trung ë thµnh phè, ®« thÞ, ë mét sè tØnh cßn lén xén vÒ c¬ b¶n lµ tù ph¸t vµ kh«ng ®­îc tró träng. N¹n tham nhòng bu«n lËu, lµm hµng gi¶. Tr×nh ®é lùc l­îng s¶n xuÊt ngµy cµng thÊp kÐm. MÆt kh¸c kÕt cÊu h¹ tÇng cßn thÊp kÐm, c¬ së h¹n hÑp, sù ph©n hãa giÇu nghÌo trong x· héi. iii. nh©n tè vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng xhcn. 15
  2. 3.1 Gi¶i ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n. §¶m b¶o cho kinh tÕ nhµ n­íc h¬n h¼n c¸c thµnh phÇn kh¸c vÒ c«ng nghÖ vµ vËn dông kÞp thêi thµnh tùu míi cña khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nhµ n­íc ph¶i ®éc quyÒn ngo¹i th­¬ng. CÇn ®¶m b¶o thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n, tr¸nh t×nh tr¹ng ch¶y m¸u chÊt x¸m. Th­êng xuyªn ®æi míi chÕ ®é qu¶n lý, t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t doanh nghiÖp vµ phôc håi doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i. Thµnh c«ng ty cæ phÇn, giao ®Êt giao rõng cho ng­êi lao ®éng vµ ®¶m b¶o cho ng­êi nghÌo cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn. §¶m b¶o niÒm tin cña quÇn chóng vµo §¶ng, nhµ n­íc kh¾c phôc tÖ n¹n tham nhòng. Hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vµ sö ph¹t nghiªm minh. 3.2 Nh÷ng nh©n tè ®¶m b¶o ph¸t triÓn. §­êng lèi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc cã chiÕn l­îc cùc kú quan träng mang tÝnh kh¸ch quan vµ cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn th¾ng lîi ë ViÖtNam bëi: ChØ cã thÓ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn míi phï hîp víi thùc tr¹ng cña lùc l­îng s¶n xuÊt ch­a ®ång ®iÖu cña ViÖt Nam. 16
  3. Nã phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ kh¸ch quan ë thêi ®¹i ngµy nay, thêi ®¹i c¸c n­íc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, sù phï hîp nµy sÏ gióp ViÖt Nam cã thªm thÕ vµ lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ nhanh h¬n, phï hîp víi mong muèn tha thiÕt cña nh©n d©n ViÖt Nam lµ ®em hÕt kh¶ n¨ng søc lùc ®Ó lµm giÇu cho ®Êt n­íc, cho b¶n th©n m×nh. Nã cho phÐp cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ hiÖn cã vµ ®ang cßn tiÒm Èn vµ tranh thñ sù ®Çu t­ gióp ®ì hîp t¸c tõ bªn ngoµi. ChØ cã ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn chóng ta m¬Ý gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò viÖc lµm trªn ®Êt n­íc ViÖt Nam lµ cã lao ®éng thÆng d­. 3.3 Nguy c¬ chªnh lÖch h­íng x· héi chñ nghi·. H¬n m­êi n¨m ®æi míi ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín tuy nhiªn nh÷ng thµnh tùu ®ã l¹i lµm ph¸t sinh nguy c¬ chÖch h­íng x· héi chñ nghÜa mµ §¶ng ®· c¶nh b¸o.Do bëi n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ l·nh ®¹o cña §¶ng, hiÖu lùc quÈng lý cña nhµ n­íc ch­a phï hîp víi nhu cÇu hiÖn nay l¹i bÞ n¹n quan liªu tham nhòng nªn dÉn ®Õn chÖch h­íng x· héi chñ nghÜa. 4.4 N©ng cao vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. Vai trß cña §¶ng hiÖn nay lµ kh«ng chØ gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ mµ cßn hoµn thiÖn bæ sung nh÷ng chÝnh s¸ch,ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng biÓu hiÖn chÖc h­íng x· héi chñ nghÜa.Vai trß qu¶n lý ®iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n­íc lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc.Nhµ n­íc ®iÒu chØnh qu¸ ch×nh chuyÓn dÞnh c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa vµ ®Þnh h­íng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ .T¹o m«i tr­êng thuËn lîi m«i tr­êng ph¸p lý .§iÒu tiÕt kiÓm tra kiÓm so¸t c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®¶m b¶o sù thèng nhÊt t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi c«ng b»ng x· héi. 17
  4. 18
  5. KÕt luËn §¹i héi lÇn thø VI cña §¶ng ®· chñ ch­¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh kÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn lµ hoµn toµn ®óng ®¾n vµ s¸ng suèt nã suÊt ph¸t tõ tr×nh ®é vµ tÝnh chÊt cña lùc l­îng s¶n xuÊt ë ViÖt Nam kh«ng ®ång ®Òu nªn kh«ng thÓ nãng véi vµ x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt mét phÇn dùa trªn c¬ së chÕ ®é c«ng h÷u x· héi chñ nghÜa vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt .Kh¬i dËy n¨ng lùc s¸ng t¹o ,chñ ®éng nh»m thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn .Do ®ã nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam ®· ®æi míi ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín.Tuy vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n tån t¹i ®ßi hái §¶ng vµ nhµ n­íc ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch biÖn ph¸p vµ thóc ®Èy c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa . 19
  6. KiÕn nghÞ víi §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng .Nhµ n­íc ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ,®¶m b¶o thÞ tr­êng trong n­íc æn ®Þnh ,thu hót sö dông hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi.Xö ph¹t nghiªm ®èi víi nh÷ng kÎ lîi dông chøc quyÒn tham « tµi s¶n cña nhµ n­íc.§µo t¹o ®éi ngò cã tr×nh ®é cã chuyªn m«n cao t­ c¸ch ®¹o ®øc tèt .§ång thêi ph¸t triÓn ®ång bé c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ ®¶m b¶o thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o,c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn kh«ng chÖch h­íng x· héi chñ nghÜa. Ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng XHCN lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá sang s¶n xuÊt lín ë ViÖt Nam hiÖn nay. Héi nghÞ lÇn thø VI ban chÊp hµnh trung ­¬ng kho¸ VI §¶ng ®· x¸c ®Þnh râ: ChÝnh s¸ch kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cã ý nghÜa chiÕn l­îc l©u dµi cã tÝnh quy luËt tõ s¶n xuÊt nhá ®i lªn CNXH. Tíi §¹i héi toµn quèc lÇn thø VII qua thùc tiÔn 5 n¨m ®æi míi §¶ng kh¶ng ®Þnh: Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng XHCN, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. §¶ng vµ nhµ n­íc ViÖt Nam coi ®ã lµ mét ph­¬ng h­íng quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. ®Ó chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín th× ViÖt Nam ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng XHCN ®©y lµ ®iÒu tÊt yÕu kh¸ch 20
  7. quan ®èi víi mäi quèc gia nÕu nh­ muèn ®­a nÒn kinh tÕ tiÕn lªn. §Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã §¶ng ®· ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn víi c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n ®Ó ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, ®­a ViÖt Nam thµnh n­íc c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. V× vËy ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®inh h­íng XHCN lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó chuyÓn tõ s¶n xuÊt nhá sang s¶n xuÊt lín ë ViÖt Nam hiÖn nay. Tõ sù nhËn thøc vÒ sù tån t¹i kh¸ch quan cã nhiÒu h×nh thøc së h÷u vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. §Ó tõ ®ã cã chÝnh s¸ch phï hîp khuyÕn khÝch s¶n xuÊt hµng ho¸ t¹o m«i tr­êng cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn lµnh m¹nh. Ph¶i biÕt khai th¸c thÕ m¹nh cña s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó gi¶i phãng søc s¶n xuÊt, t¨ng NSL§ t¹o nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm. Nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch ®óng ®¾n ®Ó qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, thÊy ®­îc xu h­íng ph¸t triÓn, yÕu ®iÓm cña tõng thµnh phÇn ®Ó h¹n chÕ ng¨n chÆn c¸c tiªu cùc trong x· héi. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng XHCN vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. ë ViÖt Nam ph¶i lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn d©n giÇu n­íc m¹nh, tiÕn lªn hiÖn ®¹i ho¸ trong mét x· héi nh©n d©n lµm chñ, nh©n ¸i, cã v¨n ho¸, cã kû c­¬ng, xo¸ bá ¸p bøc bÊt c«ng, t¹o ®iÒu kiÖn cho mäi ng­êi cã cuéc sèng Êm no, tù do, h¹nh phóc. 21
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2