Tập đọc - MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
267
lượt xem
24
download

Tập đọc - MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Đọc lưu loát toàn bài. - Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn, bài, tên người nước ngoài, phiên âm. - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, thể hiện được cảm xúc về tình bạn, tình hữu nghị của người kể chuyện. - Biết đọc các lời đối thoại thể hiện giọng nói của từng nhân vật. 2/ Hiểu các từ ngữ trong bài, diễn biến của câu chuyện. - Hiểu ý nghĩa của bài: Qua tình cảm chân thành giữa một cộng nhân Việt Nam với một chuyên gia nước bạn, bài văn ca ngợi vẻ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC

  1. T p c: M T CHUYÊN GIA MÁY XÚC I. M c tiêu, nhi m v : 1/ c lưu loát toàn bài. - c úng các t ng , câu, o n, bài, tên ngư i nư c ngoài, phiên âm. - Bi t c di n c m bài văn v i gi ng nh nhàng, ch m rãi, th hi n ư c c m xúc v tình b n, tình h u ngh c a ngư i k chuy n. - Bi t c các l i i tho i th hi n gi ng nói c a t ng nhân v t. 2/ Hi u các t ng trong bài, di n bi n c a câu chuy n. - Hi u ý nghĩa c a bài: Qua tình c m chân thành gi a m t c ng nhân Vi t Nam v i m t chuyên gia nư c b n, bài văn ca ng i v p c a tình h u ngh , c a s h p tác gi a nhân dân ta v i nhân dân các nư c. II. dùng d y h c: - Tranh nh v các công trình do chuyên gia nư c ngoài h tr xây d ng. III. Các ho t ng d y h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2 HS c thu c lòng và tr l i câu h i. - GV nh n xét, cho i m. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1’) Ho t ng 2: Luy n c. a) GV c bài 1 lư t. -C n c v i gi ng nh nhàng, ch m rãi, giàu c m xúc. b) HS c o n n i ti p. - GV chia o n: 2 o n. - HS dùng vi t chì ánh
  3. d u o n. - Cho HS c. c) Cho HS c c bài. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9-10’) o n 1: Cho HS c o n 1 và tr l i câu h i. Anh Th y g p A-l ch-xây âu? Tìm nh ng chi ti t miêu t dáng v c a A-l ch-xây. Vì sao A-l ch-xây khi n anh Th y c bi t chú ý? o n 2: GV cho HS c o n 2 và tr l i câu h i.
  4. Tìm nh ng chi ti t miêu t cu c g p g gi a anh Th y v i A-l ch-xây. Chi ti t nào trong bài khi n em nh nh t? Vì sao? Ho t ng 4: c di n c m. (7-8’) - GV hư ng d n HS gi ng c. - GV ưa b ng ph chép o n văn c n luy n c lên b ng. - GV c 1 lư t. - Cho HS c. - HS luy n c. 5. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c.
  5. - Yêu c u HS v nhà ti p t c luy n c bài v a h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản