intTypePromotion=1
ADSENSE

Tập huấn Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ

Chia sẻ: Kkkk Kkkk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

177
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Tập huấn Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ" cung cấp những nội dung chính sau: Khái niệm về trẻ em và quyền trẻ em (QTE), giới thiệu về Công ước của Liêp hợp quốc (LHQ) về QTE, nhóm quyền được sống còn, nhóm quyền được bảo vệ, nhóm quyền được phát triển, nhóm quyền được tham gia, các nguyên tắc của công ước LHQ về QTE, nâng cao hiểu biết về sự tham gia của trẻ, xây dựng kế hoạch tập huấn vỡ kế hoạch thực hiện về QTE vỡ sự tham gia của trẻ em. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập huấn Quyền trẻ em và sự tham gia của trẻ

 1. Dự án Việt – Bỉ Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (VIE 04 019 11) tËp huÊn quyÒn trÎ em vμ sù tham gia cña trÎ Hμ Néi, Th¸ng 8/2008
 2. tËp huÊn gi¶ng viªn cèt c¸n VÒ quyÒn trÎ em vμ sù tham gia cña trÎ Hμ néi, ngμy 13-17/08/2008 1 Bμi më ®Çu Giíi thiÖu môc tiªu, nội dung cña kho¸ tËp huÊn Môc tiªu: Sau bμi nμy tham dù viªn cã thÓ: ¾ T¹o ®−îc bÇu kh«ng khÝ th©n mËt vμ cëi më ¾ X¸c ®Þnh ®−îc môc tiªu vμ ph−¬ng ph¸p tËp huÊn ¾ Chia sÎ suy nghÜ vμ mong ®îi vÒ kho¸ tËp huÊn. ¾ Thèng nhÊt néi quy kho¸ häc 2 1
 3. 1. Giới thiệu làm quen Mỗi người tự suy nghĩ và chia sẻ với một người bạn mới quen về bản thân với 3 thông tin sau: ƒ Tên, ƒ Công việc đang đảm nhận, ƒ Một điều thích nhất hoặc không thích nhất ở trẻ em? 3 2. Mong đợi về khoá tập huấn "Anh, chị có mong muốn được tìm hiểu và trao đổi những vấn đề gì ở khoá tập huấn này?`“ Yªu cÇu: 1. Động não về mong đợi của cá nhân (5’) 2. Thảo luận nhóm để chia sẻ mong muốn vÒ khóa tập huấn (10’) Ghi kÕt qu¶ th¶o luËn nhãm lªn thÎ mμu 4 2
 4. 3. MỤC TIÊU CỦA KHOÁ TẬP HUẤN 1. Tr×nh bμy ®−îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña C«ng −íc cña Liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ em vμ nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ sù tham gia cña trÎ; 2. X©y dùng ®−îc kÕ ho¹ch, cã kü n¨ng tËp huÊn vÒ quyÒn trÎ em vμ t¨ng c−êng sù tham gia cña trÎ trong c¸c ho¹t ®éng th− viÖn cña nhμ tr−êng; 3. TÝch cùc thùc hiÖn quyÒn trÎ em vμ khuyÕn khÝch sù tham gia cña trÎ trong c¸c ho¹t ®éng cña nhμ tr−êng. 5 4. NỘI DUNG TẬP HUẤN Bμi më ®Çu: Giíi thiÖu môc tiªu cña kho¸ tËp huÊn Bμi 1: Kh¸i niÖm vÒ trÎ em vμ quyÒn trÎ em Bμi 2: Giíi thiÖu vÒ C«ng −íc cña LHQ vÒ QTE Bμi 3: Nhãm quyÒn ®−îc sèng cßn Bμi 4: Nhãm quyÒn ®−îc b¶o vÖ Bμi 5: Nhãm quyÒn ®−îc ph¸t triÓn Bμi 6: Nhãm quyÒn ®−îc tham gia Bài 7: C¸c nguyªn t¾c cña c«ng −íc LHQ vÒ QTE Bμi 8: N©ng cao hiÓu biÕt vÒ sù tham gia cña trÎ Bμi 9: X©y dùng kÕ ho¹ch tËp huÊn vμ kÕ ho¹ch thùc hiÖn vÒ QTE vμ sù tham gia cña trÎ em 6 3
 5. Ph−¬ng ph¸p tËp huÊn Thực hiện phương pháp tập huấn có sự tham gia : ¾ Phương pháp tập huấn có sự tham gia là phương pháp học nhằm huy động tham dự viên chủ động, tích cực cùng tham gia vào các hoạt động học tập do tập huấn viên thiết kế và tổ chức, thông qua đó tham dự viên có thể tự phát hiện và lĩnh hội nội dung bài học. ¾ Trong phương pháp tập huấn có sự tham gia, tập huấn viên là người dẫn trình, đồng thời cũng là người tham gia và thúc đẩy quá trình học tập của tham dự viên. Còn tham dự viên là người chủ động tham gia vào quá trình học tập, thông qua phân tích vấn đề, tranh luận, áp dụng sáng tạo… 7 Ph−¬ng ph¸p tËp huÊn Một số phương pháp tập huấn cơ bản 1. Thảo luận nhóm 2. Động não 3. Sắm vai 4. Trò chơi 5. Bài tập tình huống 6. Thuyết trình tích cực …. 8 4
 6. 5. X©y dùng néi quy cña kho¸ tËp huÊn "Theo anh, chị để khoá tập huấn thành công, chúng ta nên làm gì ? hoặc không nên làm gì? Tập huấn viên Tham dự viên Nên: Nên: Không nên: Không nên: 9 Vai trò của t©̣p huÊn viªn Tập huấn viên là một người dẫn trình : ¾ Là người thúc đẩy quá trình học của tham dự viên, hỗ trợ và giú p họ khám phá tự rú t ra những điều cần học. ¾ Biết cách gợi mở, tạo ý tưởng mới bằng cách tạo ra hoàn cảnh trong đó có thể xả y ra sự tı̀ m tòi, khám phá như tranh luận, nêu vấn đề, đặt câu hỏi.... ¾ Tạo môi trường học tập tích cực, cùng chia sẻ; khuyến khích sự linh hoạt, sáng tạo của tham dự viên. ¾ Tôn trọng và ghi nhận mọi chính kiến của tham dự viên. ¾ Luôn biết hướng dẫn tham dự viên/nhóm hoạt động 10 5
 7. Vai trß cña tham dụ̀ viªn ¾Chủ động tham gia vào toàn bộ tiến trình học tập. ¾Tiếp nhận những gì được cung cấp và áp dụng theo phương pháp thích hợp, tốt nhất, phù hợp với hoàn cảnh của bản thân. ¾Mọi tham dự viên đều cùng tích cực tư duy, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. ¾Tôn trọng và không chê bai lẫn nhau 11 ĐÓ tËp huÊn ®¹t kª́t quả t«́t tham dù viªn cÇn: ¾ Tham gia đầy đủ, nhiệt tình và sẵn sàng tiếp thu những kinh nghiệm mới ¾ Suy ngẫm và nhìn nhận các kinh nghiệm từ nhiều góc độ khác nhau, nhằm phát hiện những đặc điểm, ý nghĩa của các kinh nghiệm đó ¾ Tự rút ra kết luận để đúc kết thành khái niệm, lý thuyết từ những bài học thực tiễn ¾ Áp dụng những điều học được vào thực tế thay đổi cách làm cũ, thử nghiệm cách làm mới 12 6
 8. Bμi 1 Kh¸i niÖm vÒ trÎ em vμ quyÒn trÎ em Môc tiªu: Sau bμi nμy tham dù viªn cã thÓ : ¾ NhËn thøc s©u s¾c h¬n vÒ trÎ em, cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch nh÷ng nhu cÇu c¬ b¶n cña tÊt c¶ trÎ em ¾ HiÓu ®−îc quyÒn lμ nh÷ng nhu cÇu c¨n b¶n vμ sèng cßn ®èi víi tÊt c¶ trÎ em ¾ Nªu ®−îc sù kh¸c nhau gi÷a nhu cÇu vμ quyÒn 1. TrÎ em lμ ai? Thảo luận nhóm Mỗi nhóm vÏ tranh trÎ em vμ ng−êi lín. Sau đó liệt kê những đÆc ®iÓm chung nhÊt vÒ trÎ em vμ ng−êi lín? Tr×nh bμy kÕt qu¶ th¶o luËn nhãm lªn giÊy A0 H×nh ¶nh trÎ em H×nh ¶nh ng−êi lín §Æc ®iÓm cña TrÎ em §Æc ®iÓm cña ng−êi lín 1
 9. 1. TrÎ em lμ ai? Thảo luận chung Nh÷ng ®iÓm gièng vμ kh¸c nhau gi÷a trÎ em vμ ng−êi lín? TrÎ em lμ: ¾ C«ng −íc cña LHQ về QTE quy ®Þnh TrÎ em lμ ng−êi d−íi 18 tuæi, trõ khi luËt ph¸p của các quốc gia thành viên quy ®Þnh tuæi thμnh niªn sớm hơn ¾ Theo LuËt b¶o vÖ, ch¨m sãc vμ gi¸o dôc trÎ em cña ViÖt Nam: trÎ em lμ c«ng d©n d−íi 16 tuæi; ng−êi ch−a thμnh niªn là người dưới 18 tuổi. ¾ Mỗi trẻ em là một con người với những đặc điểm riêng về thể chất và tâm sinh lí. Những đặc điểm và khả năng của trẻ rất khác nhau theo từng độ tuổi và sự trưởng thành; vì thế, rất khác so với người lớn. ¾ Năng lực của trẻ đang tiếp tục được hình thành, thay đổi và phát triển. Do vậy, trẻ em cã quyÒn ®−îc sèng, tr−ëng thμnh, ph¸t triÓn khoÎ mạnh vμ h¹nh phóc trong t×nh yªu th−¬ng cña cha mÑ, gia ®×nh vμ céng ®ång. 2
 10. 2. Ph¢n biÖt nhu cÇu vμ quyÒn Thảo luận nhóm Nghiªn cøu vμ th¶o luËn vÒ bé tranh m« t¶ nhu cÇu cña trÎ em theo yªu cÇu cña tËp huÊn viªn C©u hái th¶o luËn: 1.T¹i sao nhãm quyÕt ®Þnh gi÷ l¹i nh÷ng nhu cÇu nμy? 2.ViÖc ph¶i lo¹i bá c¸c nhu cÇu cã khã kh¨n kh«ng? V× sao? Mong muèn vμ nhu cÇu ™Mong muèn lμ nh÷ng g× hiÖn ch−a cã mμ m×nh muèn cã, sÏ lμm cho cuéc sèng cña m×nh tèt h¬n. NÕu kh«ng cã còng kh«ng sao. ™Nhu cÇu lμ nh÷ng ®iÒu c¬ b¶n ®Ó gióp con ng−êi ph¸t triÓn toμn diÖn, bao gåm nhu cÇu vËt chÊt vμ nhu cÇu tinh thÇn. Cμng nhiÒu nhu cÇu ®−îc ®¸p øng th× trÎ em cμng cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn toμn diÖn. 3
 11. QuyÒn lμ g×? ¾ QuyÒn lμ nh÷ng ®ßi hái c¬ b¶n vμ chÝnh ®¸ng cña mét con ng−êi ph¶i ®−îc h−ëng hoÆc cã thÓ ®−îc lμm. ¾ C¸c nhu cÇu c¬ b¶n và thiết yếu nhÊt cã lóc ®−îc ®Ò cËp nh− lμ c¸c “quyÒn”. ¾ QuyÒn ®−îc c«ng nhËn vÒ mÆt ph¸p lÝ, nã quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô buéc ng−êi kh¸c ph¶i t«n träng, b¶o vÖ vμ ®¸p øng. ¾ Chóng ta ®ßi hái quyÒn cho b¶n th©n vμ nh÷ng ng−êi kh¸c còng cã quyÒn ®ßi hái cho b¶n th©n hä. V× thÕ tÊt c¶ mäi ng−êi ®Òu cã nghÜa vô phải đ¸p ứng quyÒn tương ứng. ¾ §ßi hỏi đ¸p ứng hay t«n träng mét quyÒn nμo ®ã của bản th©n; cã nghÜa lμ ph¶i cã nghÜa vô kh«ng lμm bÊt cø viÖc g× dÉn ®Õn x©m ph¹m, lÊy bít hoÆc t−íc ®i quyÒn cña ng−êi kh¸c. Nh÷ng thuéc tÝnh cña quyÒn trÎ em QuyÒn trÎ em chÝnh lμ quyÒn con ng−êi vμ lμ c¸c quyÒn con ng−êi cña trÎ em. §−îc x©y dùng dùa trªn nhu cÇu vμ ®Æc ®iÓm cña trÎ em, nh»m ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña trÎ. QuyÒn trÎ em cã c¸c thuéc tÝnh sau: ¾ BÊt kh¶ x©m ph¹m. ¾ ¸p dông b×nh ®¼ng víi tÊt c¶ mäi trÎ em. ¾ Liªn quan víi nhau vμ kh«ng thÓ t¸ch rêi. ¾ QuyÒn ®i ®«i víi tr¸ch nhiÖm. 4
 12. 3. Sù kh¸c nhau gi÷a nhu cÇu vμ quyÒn Th¶o luËn nhãm Nªu đặc điểm khác nhau giữa nhu cầu và quyền? Tr×nh bμy kÕt qu¶ th¶o luËn của nhãm lªn ThÎ mμu Sù kh¸c nhau gi÷a Nhu cÇu vμ quyÒn Nhu cÇu QuyÒn Lμ nh÷ng yªu cÇu mμ mét ng−êi Lμ nh÷ng ®ßi hái c¬ b¶n, chÝnh cÇn cã ®Ó cã thÓ tån t¹i vμ ph¸t ®¸ng mμ mét ng−êi ph¶i cã ®Ó triÓn. ®¶m b¶o tån t¹i vμ ph¸t triÓn mét c¸ch tèt nhÊt. §a d¹ng, kh¸c nhau víi nh÷ng Gièng nhau ®èi víi tÊt c¶ mäi nhãm ng−êi kh¸c nhau; ë thêi ®iÓm ng−êi, mäi lóc, mäi n¬i. kh¸c nhau. Mét sè ng−êi, nhãm ng−êi cã thÓ bÞ Mäi ng−êi cã c¸c quyÒn nh− bá qua. nhau. Kh«ng chèi bá ai Cã thÓ kh«ng ®−îc ®¸p øng (phô Buéc ph¶i ®¸p øng trong mäi thuéc hoμn c¶nh, ®iÒu kiÖn KT, CT, hoμn c¶nh, ®iÒu kiÖn. VH, thiªn nhiªn) Kh«ng quy ®Þnh râ rμng ai lμ ng−êi Cã quy ®Þnh ng−êi chÞu tr¸ch chÞu tr¸ch nhiÖm. nhiÖm. Kh«ng ®−îc ®¶m b¶o vÒ mÆt ph¸p lÝ §−îc ®¶m b¶o vÒ mÆt ph¸p lÝ 5
 13. Bμi 2 Giíi thiÖu vÒ C«ng −íc cña liªn hiÖp quèc vÒ quyÒn trÎ em Môc tiªu: Sau bμi nμy tham dù viªn cã thÓ : ¾ HiÓu ®−îc bèi c¶nh lÞch sö, cÊu tróc, tinh thÇn c¬ b¶n cña C«ng −íc cña LHQ vÒ QuyÒn trÎ em ¾ NhËn thøc s©u s¾c h¬n vÒ trÎ em vμ QuyÒn trÎ em. Lμ c¬ së ®Ó tiÕp cËn s©u h¬n vÒ c¸c bμi häc tiÕp theo ¾ HiÓu ®−îc quy tr×nh tr×nh ký, phª chuÈn, thùc hiÖn, theo dâi, b¸o c¸o viÖc thùc hiÖn C«ng uíc vÒ QTE T×m hiÓu C«ng ¦íc cña liªn hiÖp quèc vÒ quyÒn trÎ em LÊy ý kiÕn nhanh: Anh, chÞ ®· biÕt g× vÒ C«ng −íc cña Liªn hiÖp quèc vÒ QuyÒn trÎ em? (sau ®©y viÕt t¾t lμ C«ng −íc vÒ QuyÒn trÎ em) 1
 14. C«ng ¦íc vÒ quyÒn trÎ em ¾ C«ng −íc cña Liªn hiÖp quèc vÒ QuyÒn trÎ em (QTE) lμ HiÖp −íc Quèc tÕ vÒ quyÒn con ng−êi do Liªn hiÖp quèc th«ng qua vμ ban hμnh 1989. ¾ C«ng −íc ®Ò ra c¸c quyÒn c¬ b¶n cña con ng−êi mμ trÎ em trªn toμn thÕ giíi ®−îc h−ëng. ¾ C«ng −íc gåm 54 ®iÒu kho¶n trong ®ã cã 41 ®iÒu kho¶n quy ®Þnh vÒ c¸c quyÒn mμ trÎ em ®−îc h−ëng. C¸c ®iÒu kho¶n cßn l¹i liªn quan ®Õn c¸c vÊn ®Ò ph¸p lÝ vμ vai trß cña c¸c Uû ban vÒ quyÒn trÎ em. ¾ C«ng −íc lμ LuËt quèc tÕ cã hiÖu lùc tõ ngμy 2 th¸ng 9 n¨m 1990. §Õn nay ®· ®−îc hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®ång t×nh phª chuÈn. Sù ra ®êi cña c«ng −íc vÒ QTE C¶ thÕ giíi sÏ bÞ mÊt tÊt c¶ nÕu trÎ em cña bÊt kú quèc gia nμo ph¶i sèng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tåi tμn, bÞ ®ãi vμ c¶ thÕ giíi sÏ ®−îc tÊt c¶ nÕu trÎ em lín lªn khoÎ m¹nh, cã n¨ng lùc vμ s½n sμng lμm viÖc v× lîi Ých cña ®ång lo¹i. ThÕ giíi cã thÓ cã mét cuéc c¸ch m¹ng kÐo dμi suèt mét thÕ hÖ ®Ó trë nªn tèt h¬n hay xÊu ®i, tuú thuéc vμo viÖc chóng ta ®èi xö víi trÎ em nh− thÕ nμo.” (Elantyne Jebb, ng−êi s¸ng lËp ra Quü cøu trî trÎ em) 2
 15. Sù ra ®êi 1923: Eglantyne Jebb so¹n th¶o tuyªn bè ®Çu tiªn vÒ QTE trong ®ã quy ®Þnh nh÷ng QTE ph¶i ®−îc h−ëng vμ nhu cÇu cña trÎ em cÇn ®−îc b¶o vÖ ®Æc biÖt. 1924: Héi liªn quèc ®· th«ng qua tuyªn bè vÒ QTE. 1948: Liªn Hîp quèc th«ng Tuyªn ng«n vÒ quyÒn con ng−êi. 20/11/1959: §¹i héi ®ång LHQ th«ng qua b¶n Tuyªn ng«n vÒ QTE 1979: N¨m quèc tÕ thiÕu nhi. C«ng viÖc so¹n th¶o C«ng −íc vÒ QTE ®−îc b¾t ®Çu. 1989: C«ng viÖc so¹n th¶o C«ng −íc vÒ QTE ®−îc hoμn tÊt. 20/11/1989: C«ng −íc vÒ QTE ®· ®−îc phiªn häp toμn thÓ cña LHQ nhÊt trÝ th«ng qua. 1990: C«ng −íc ®−îc c«ng nhËn lμ mét hiÖp ®Þnh quèc tÕ do ®· cã 20 n−íc th«ng qua. ™ ViÖt Nam phª chuÈn C«ng −íc vÒ QTE vμo ngμy 20 th¸ng 2 n¨m 1990. CÊu tróc c«ng −íc Lêi nãi ®Çu §Ò cËp tíi sù cÇn thiÕt ph¶i x©y dùng c«ng −íc. PhÇn I Quy ®Þnh c¸c quyÒn cña tÊt c¶ trÎ (§iÒu1-41) em. PhÇn II Quy ®Þnh vÒ viÖc thùc hiÖn vμ c¬ (§iÒu42-45) chÕ gi¸m s¸t thùc hiÖn C«ng −íc. PhÇn III Quy ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ thñ tôc (§iÒu46-54) nh− ký, phª chuÈn, gia nhËp, b¶o l−u, l−u chiÓu, hiÖu lùc, ng«n ng÷ thÓ hiÖn cña c«ng −íc. 3
 16. Néi dung c¬ b¶n cña c«ng −íc quyÒn trÎ em theo c¸ch tiÕp cËn C«ng thøc 1-4-4-1 1- ý niÖm vÒ trÎ + TrÎ em lμ nh÷ng ng−êi d−íi 18 tuæi, trõ em tr−êng hîp luËt ph¸p quy ®Þnh tuæi thμnh niªn sím h¬n 4- Nhãm quyÒn + Sèng cßn + B¶o vÖ + Ph¸t triÓn + Tham gia 4- Nguyªn t¾c + Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö + T«n träng ý kiÕn cña trÎ + §−îc sèng vμ ph¸t triÓn + V× lîi Ých tèt nhÊt cña trÎ 1- Quy tr×nh + TÊt c¶ chóng ta ®Òu cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t vμ thùc hiÖn C«ng −íc vÒ quyÒn trÎ em T×m hiÓu néi dung c¬ b¶n cña c«ng −íc Thảo luận nhóm Nghiªn cøu vμ th¶o luËn vÒ bé tranh m« t¶ vÒ quyÒn cña trÎ em theo C«ng −íc vÒ quyÒn trÎ em Yªu cÇu: 1. Mçi nhãm th¶o luËn vμ ph©n lo¹i bé tranh theo 4 nhãm quyÒn? (G¹ch ch©n d−íi tõ quan träng) 2. Héi chî trao ®æi th«ng tin vÒ kÕt qu¶ s¾p xÕp bé tranh theo 4 nhãm quyÒn? 4
 17. C¸c nhãm quyÒn trong C«ng −íc QTE C¸c quyÒn ®−îc sèng cßn: Bao gåm quyÒn ®−îc sèng, quyÒn ®−îc ch¨m sãc søc khoÎ vμ y tÕ ë møc cao nhÊt cã thÓ ®−îc. C¸c quyÒn ®−îc b¶o vÖ: Bao gåm quyÒn ®−îc b¶o vÖ tho¸t khái mäi ph©n biÖt ®èi xö, l¹m dông hay kh«ng ®−îc quan t©m, b¶o vÖ TE kh«ng cã gia ®×nh còng nh− TE tÞ n¹n. C¸c quyÒn ®−îc ph¸t triÓn: Bao gåm mäi h×nh thøc gi¸o dôc (chÝnh thøc hoÆc kh«ng chÝnh thøc) vμ quyÒn ®−îc cã møc sèng ®Çy ®ñ cho sù ph¸t triÓn vÒ thÓ lùc, trÝ tuÖ, tinh thÇn, ®¹o ®øc vμ x· héi cña TE. C¸c quyÒn ®−îc tham gia: Bao gåm quyÒn cña TE ®−îc bμy tá quan ®iÓm cña m×nh trong mäi vÊn ®Ò liªn quan tíi b¶n th©n. C¸c quyÒn ph¶i thùc hiÖn ngay C¸c quyÒn nμy bao gåm: ¾ C¸c quyÒn d©n sù, chÝnh trÞ. ¾ C¸c vÊn ®Ò nh− sù ph©n biÖt ®èi xö, quyÒn ®−îc l¾ng nghe, quyÒn cã hä tªn, quèc tÞch, quyÒn tù do biÓu ®¹t vμ lËp héi, quyÒn ®−îc ®oμn tô víi gia ®×nh, quyÒn ®−îc b¶o vÖ khái sù hμnh h¹ vμ ng−îc ®·i. ¾ Nh÷ng quy ®Þnh ®Æc biÖt vÒ sù b¶o vÖ, can thiÖp cña nhμ n−íc trong nh÷ng t×nh huèng vμ ®iÒu kiÖn mμ theo ®ã, trÎ em cã thÓ bÞ t−íc ®o¹t tù do. 5
 18. C¸c quyÒn thùc hiÖn tõng b−íc C¸c quyÒn nμy bao gåm: ƒ C¸c quyÒn vÒ kinh tÕ, x· héi vμ v¨n ho¸. ƒ C¸c quyÒn vÒ y tÕ vμ gi¸o dôc ƒ C¸c quyÒn kh«ng thuéc nhãm quyÒn thø nhÊt. ¾ C¸c quyÒn nμy ®−îc c«ng nhËn t¹i ®iÒu 4 cña c«ng −íc víi néi dung nh− sau: “§èi víi c¸c quyÒn vÒ kinh tÕ, x· héi vμ v¨n ho¸, c¸c quèc gia cam kÕt cã c¸c biÖn ph¸p sao cho cã thÓ thùc hiÖn ®Õn møc tèi ®a theo c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ n−íc ®ã cho phÐp, vμ khi cÇn thiÕt, trong khu«n khæ hîp t¸c quèc tÕ”. Qu¸ tr×nh theo dâi, gi¸m s¸t vμ thùc hiÖn ¾ §iÒu 41: Trong C«ng −íc ®Æt ra mét chuÈn mùc thÊp nhÊt cho c¸c quèc gia thμnh viªn. Trong tr−êng hîp chuÈn mùc nμy cao h¬n mét quèc gia thμnh viªn nμo ®ã, c«ng −íc còng quy ®Þnh nªn ¸p dông luËt quèc gia t−¬ng øng. ¾ §iÒu 42: NhÊn m¹nh r»ng c¸c quèc gia thμnh viªn cã tr¸ch nhiÖm ph¶i tuyªn truyÒn ®Ó tÊt c¶ trÎ em vμ ng−êi lín biÕt ®Õn C«ng −íc. ¾ §iÒu 43 - 54: Nãi r»ng c¸c quèc gia thμnh viªn còng cã tr¸ch nhiÖm ®Ö tr×nh mét b¸o c¸o ®Çu tiªn vÒ c«ng −íc cho Uû ban C«ng −íc QTE sau hai n¨m phª chuÈn c«ng −íc. Sau ®ã cø 5 n¨m l¹i ph¶i b¸o c¸o mét lÇn. 6
 19. Qu¸ tr×nh theo dâi, gi¸m s¸t vμ ™ Thùc hiÖn: ¾ Thμnh lËp mét uû ban quèc gia gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn. ¾ §Ò ra c¸c môc tiªu cô thÓ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn. ¾ Th«ng qua c¸c luËt phï hîp víi C«ng −íc vÒ c¸c quyÒn cña trÎ em. ¾ Thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh vμ ho¹t ®éng. ™ Theo dâi, gi¸m s¸t: ƒ Xem xÐt t×nh h×nh hiÖn t¹i cña trÎ em. ƒ X¸c ®Þnh xem ®· lμm ®−îc nh÷ng g×? ƒ X¸c ®Þnh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt ph¶i lμm. ™ B¸o c¸o: ¾ LÇn thø nhÊt sau hai n¨m. ¾ Sau ®ã, cø n¨m n¨m mét lÇn. C¸c kh¸i niÖm cÇn lμm râ: ™ C«ng −íc. ™ Ký, phª chuÈn vμ tham gia. 7
 20. KÝ, phª chuÈn vμ B¶o l−u: ™ Ký: lμ sù t¸n thμnh ban ®Çu vÒ mét c«ng −íc quèc tÕ nμo ®ã, lμ dÊu hiÖu cho biÕt n−íc ®ã dù ®Þnh tiÕn hμnh xem xÐt kü c¸c ®iÒu kho¶n, ®Ó x¸c ®Þnh lËp tr−êng cña m×nh vÒ v¨n b¶n quèc tÕ ®ã. ™ Phª chuÈn: lμ cam kÕt chÝnh thøc cña chÝnh phñ ®ång ý sÏ thùc hiÖn c«ng −íc. ™ B¶o l−u: lμ tuyªn bè ®¬n ph−¬ng cña mét quèc gia khi ký, gia nhËp hay phª chuÈn c«ng −íc nh»m lo¹i trõ hoÆc söa ®æi hiÖu lùc ph¸p lý cña mét hay mét sè ®iÒu trong c«ng −íc ®èi víi n−íc ®ã. 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2