Tất cả đều là chuyện nhỏ

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

1
539
lượt xem
203
download

Tất cả đều là chuyện nhỏ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Được khái quát thành 81 đề mục nhỏ với những mẩu chuyện, những lời khuyên, chia sẻ hoặc dẫn chứng về nội dung đang được đề cập, cuốn sách là một cẩm nang sống tuyệt vời. Qua “Tất cả đều là chuyện nhỏ”, Richard Carlson chia sẻ với các bạn lần lượt từng bí quyết nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn - những điều bạn có thể thực hiện ngay từ hôm nay - để có một cuộc sống nhẹ nhàng thư thái, không bị vướng bận bởi những chuyện vặt vãnh, chẳng hạn như: • Hãy hỏi chính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tất cả đều là chuyện nhỏ

 1. Qua “T t c u là chuy n nh ”, Richard Carlson chia s v i các b n l n lư t t ng bí quy t nh nhưng mang l i hi u qu l n - nh ng i u b n có th th c hi n ngay t hôm nay - có m t cu c s ng nh nhàng thư thái, không b vư ng b n b i nh ng chuy n v t vãnh, ch ng h n như: • Hãy h i chính mình: “Có nên vi c này làm mình b n tâm su t năm hay không?” • Làm i u t t m t cách th m l ng. • ng cho r ng cu c i không công b ng v i b n. • L ng nghe c m giác c a b n. • Hãy nh r ng, khi b n qua i, “khay công vi c” c a b n v n chưa h t.
 2. L I GI I THI U Khám phá vĩ i nh t th h c a tôi là con ngư i có th thay i cu c i mình b ng cách thay i thái s ng. - William James M i khi i m t v i tin x u, m t ngư i khó ch u hay m t n i th t v ng nào ó - c bi t là ngh ch c nh - h u h t chúng ta thư ng có thói quen ph n ng l i cu c s ng theo nh ng chi u hư ng không m y t t p. Chúng ta ph n ng thái quá, th i ph ng s vi c, b o th , c ng nh c ho c ch t p trung vào nh ng khía c nh tiêu c c. Th c ra, khi b nh ng i u nh nh t níu chân - ch ng h n khi b ch c gi n ho c b qu y r y - ph n ng thái quá không ch khi n ta n n lòng mà còn c n tr ta t ư c cái mình mong mu n. Cu c s ng là c m t b c tranh l n nhưng chúng ta ch săm soi vào nh ng chi ti t nh r i làm phi n c nh ng ngư i có th giúp mình. Nói ng n g n, chúng ta s ng như th mình ang trong tình tr ng c c kỳ kh n c p! Chúng ta không h nh n ra r ng trong m i v n , chúng ta u có th tìm th y r t nhi u hư ng gi i quy t nhanh chóng và hi u qu . Và m t cách ơn gi n chúng ta thay i cu c s ng c a chính mình là thay i nh ng thói quen “ph n ng” cũ b ng nh ng thói quen nhìn nh n m i. Các thói quen này s cho phép chúng ta có ư c cu c s ng tr n v n hơn. Trong su t hơn m t th p k , tôi ã làm vi c v i nhi u khách hàng và giúp h ti p c n cu c s ng theo m t cách d ch p nh n hơn. Chúng tôi cùng nhau gi i quy t lo i v n - stress, tr c tr c trong các m i quan h , công vi c, nghi n ng p, cũng như nh ng n i chán n n nói chung. Trong cu n sách T t c u là chuy n nh này, tôi mu n chia s v i các b n t ng bí quy t c th - nh ng i u b n có th ti n hành ngay t hôm nay - giúp b n ương u v i cu c s ng m t cách linh ho t. M i bí quy t u ơn gi n, nhưng hi u qu và óng vai trò d n ư ng cho b n n quan i m s ng t t hơn cũng như m t cách s ng thư thái hơn. B n s nh n th y có nhi u bí quy t không ch áp d ng cho vài s vi c nh nh t nh mà còn cho nhi u thách th c l n hơn c a cu c s ng. Khi b n không ch p nh t nh ng chuy n nh , cu c s ng c a b n không ph i ngay l p t c tr nên hoàn h o, nhưng b n s h c ư c cách ch p nh n nh ng i u t nhiên ang di n ra xung quanh b n. Tôi t tin nói r ng, n u b n áp d ng nh ng bí quy t này, b n s h c ư c hai nguyên t c s ng m t cách hòa h p: 1) ng ch p nh t nh ng chuy n nh và 2) T t c u là chuy n nh . 1. NG CH P NH T NH NG CHUY N NH Chúng ta thư ng b tác ng quá m c b i nh ng vi c th c ra ch ng có gì to tát c . Chúng ta hay t p trung vào nh ng s c , nh ng m i lo v n v t và th i ph ng chúng lên. Ví d , khi b n ang i xe trên ư ng thì m t chi c xe khác cúp ngang trư c u xe b n, thay vì b qua, b n l i nghĩ r ng mình có quy n n i gi n, r i b t u
 3. làm l n chuy n v i h trong… chính u óc c a mình. Th m chí, nhi u ngư i còn “ghim gút” trong lòng và k l i chuy n ó v i ngư i khác thay vì quên ph t nó i. T i sao chúng ta không th cho qua v này? T i sao chúng ta không bình tâm tìm ra m t lý do nào ó có cái nhìn c m thông i v i hơn v i h ? Như nghĩ r ng h ang nh m t chuy n bay, l m t con tàu hay ang trên ư ng i c u m t con ngư i… nên m i có m t hành ng b t c n như th . B ng cách ó, chúng ta s th y lòng mình thư thái hơn và cu c s ng tươi p hơn r t nhi u. Nh ng “chuy n v t” như th v n x y ra hàng ngày: khi b n ph i x p hàng ch i, lúc nghe nh ng l i ch trích b t công, ho c ph i hoàn thành m t kh i lư ng công vi c nhi u hơn m t chút so v i ng nghi p… Ch c ch n b n s th y t t hơn nhi u n u không ch p nh t nh ng chuy n v t vãnh như th . R t nhi u ngư i phí ph m năng lư ng s ng c a mình vào vi c “ch p nh t nh ng chuy n nh ” n m c quên i c s kỳ di u c a cu c s ng xung quanh. Vì v y, ch khi nào khi b n cam k t hành ng theo tiêu chí “vư t lên nh ng chuy n nh ”, b n m i có th t n hư ng cu c s ng m t cách t t i, an nhiên. ng gom góp vào mình nh ng chuy n v t vãnh! 2. NG C U TOÀN THÁI QUÁ Tôi chưa t ng g p m t ngư i v a có óc c u toàn thái quá v a có m t cu c s ng n i tâm th c s bình yên. Khao khát v s hoàn h o và s bình an trong tâm h n luôn mâu thu n v i nhau. B t c khi nào chúng ta khăng khăng cho r ng vi c này vi c khác nh t nh ph i di n ra theo m t cách nào ó t t hơn (theo suy nghĩ c a ta) thì y như r ng chúng ta ang tham gia m t tr n chi n mà mình n m ch c ph n thua. Thay vì b ng lòng v i nh ng gì t t nh t chúng ta hi n có, chúng ta l i nghĩ r ng chúng v n còn chút “sai sót” gì ó c n ph i “s a ch a” hoàn h o nh t. R i sau khi “săm soi” m i khía c nh mà không th y gì, chúng ta l i c m th y th t v ng và không hài lòng v chính chúng ta. Cho dù ó là công vi c mang tính cá nhân – m t căn phòng b a b n, m t v t tr y xư c trên xe, m t k t qu công vi c không như mong mu n, tình tr ng s c kh e không n nh – hay liên quan n “s thi u hoàn h o” c a ngư i khác – di n m o, cách cư x , cách s ng c a h … thì vi c chăm chăm vào nh ng thi u sót ó s làm
 4. cho chúng ta không th tr thành ngư i khoáng t. Th c ra, vi c luôn có cách t t hơn gi i quy t m t v n không có nghĩa b n không th t n hư ng và bi t ơn nh ng gì b n có theo úng b n ch t c a nó. Gi i pháp ây là b n c n ki m ch b n thân trư c thói quen r ng m i vi c l ra ph i t t hơn theo m t cách khác. M t khi b n không phán xét, m i th s tr nên t t p hơn. Và, khi b n không còn tìm ki m s hoàn h o n m c chi li trong m i v n , b n s nh n ra r ng cu c s ng ã là m t s t ng hòa c a v n v t và các m i quan h b khuy t cho nhau, và nó ã hoàn h o theo cách riêng c a nó. Khao khát v s hoàn h o và s bình an trong tâm h n luôn mâu thu n v i nhau. 3. S NG AN NHIÊN M t trong nh ng lý do chính khi n nhi u ngư i ch n cách s ng nhanh là n i lo s r ng n u s ng ung dung và ch m rãi hơn, h s khó t ư c các m c tiêu ã ra, h s tr nên lư i bi ng và “t t l a” hành ng. Nhưng s th t không ph i như v y. L i suy nghĩ và cách s ng y s l y i r t nhi u năng lư ng và rút c n kh năng sáng t o cũng như nh ng ng l c s ng c a chúng ta. Khi b n s hãi hay m t bình tĩnh, ó là b n ang kìm hãm nh ng năng l c ti m tàng c a b n thân, b n s không th t n hư ng tr n v n cu c s ng c a mình. B n thành công vì b n không e s gì, ch không ph i vì b n s th t b i nên ph i c g ng thành công. Tôi có may m n ư c bên c nh nh ng ngư i bi t cách s ng an nhiên và y yêu thương. H là nh ng tác gi n i ti ng, nh ng b c cha m ánh kính, nh ng nhà c v n, chuyên gia máy tính hay giám c i u hành thành công... T t c h , m i ngư i m i lĩnh v c khác nhau nhưng u yêu m n công vi c mà mình ã ch n. H tìm th y ni m vui và s bình yên trong chính cu c s ng và ngh nghi p c a h b ng nh ng kh năng mà h ư c ban t ng. Tôi ã h c ư c m t bài h c quan tr ng: r ng ch khi b n có s bình an trong tâm h n, b n m i không b phân tâm b i nh ng mong mu n, nhu c u và ư c v ng không chính áng khác. Và ch khi ó, b n m i d dàng t p trung s c l c và trí não c a mình t các m c tiêu mà b n ang hư ng n cũng như s ng chan hòa và chia s v i nh ng ngư i xung quanh.
 5. “An” - Ch khi b n có s bình an trong tâm h n, b n m i không b phân tâm b i nh ng mong mu n, nhu c u và ư c v ng không chính áng khác. 4. TRÁNH HI U NG TUY T LĂN TRONG SUY NGHĨ L i suy nghĩ tiêu c c và c m giác b t an mơ h có th nhanh chóng làm b n m t ki m soát trong nhi u tình hu ng c a cu c s ng. Có bao gi b n c m th y th t căng th ng khi b c t ngang dòng suy nghĩ? Và khi i u này di n ra nó càng làm cho b n tr nên kích ng hơn. ã khi nào b n t nh gi c lúc n a êm và ch t nh ra mình có m t cu c g i c n th c hi n vào ngày hôm sau. Và r i, thay vì c m th y nh nhõm vì ã nh ra cu c g i quan tr ng, b n l i b t u nghĩ v m i th ph i làm vào ngày mai. B n t p trư c trong u cu c nói chuy n v i s p, r i b n thân càng lo l ng hơn. Sau ó t nh : “Không th tin ư c là mình b n b u n th . Mình ph i g i 50 cu c i n tho i m i ngày. ây r t cu c là cu c s ng c a ai ch ?” và suy nghĩ th khác cho n khi c m th y thương c m cho chính mình. V i nhi u ngư i, nh ng “trư ng suy nghĩ” như th dư ng như là b t t n, và có th xem ó là “nh ng cu c di n t p ý nghĩ”. Cu c s ng c a b n s không bao gi ư c bình an v i m t cái u y nh ng m i âu lo và b c d c th kia. Gi i pháp t ra là b n hãy ý xem i u gì ang di n ra trong u trư c khi cho phép dòng suy nghĩ c a mình tuôn ch y. Càng s m nh n ra th i i m b n thân b t u t o nên m t qu bóng tuy t tinh th n, b n càng d dàng d ng l i hơn. M i khi b n hình dung ra danh sách nh ng vi c ph i làm vào ngày mai nghĩa là nh ng suy nghĩ “tuy t lăn” c a b n ang ư c b t u kh i ng. Lúc y, thay vì b ám nh b i ngày mai, b n hãy t nh : “Mình l i th r i” và t giác d p t t nó ngay t trong tr ng nư c. B n ch n ng dòng suy nghĩ trư c khi nó có cơ h i b t u. Như v y b n s c m th y nh nhõm hơn và không quá lo l ng cho nh ng vi c ph i ti n hành vào sáng hôm sau. N u b n nh ra m t i u gì ó vào lúc n a êm và e r ng ngày mai mình có th quên thì hãy t m vi t nó vào m t t gi y. B n có th chu n b s n cây bút và cu n s tay nơi u giư ng cho nh ng tình hu ng tương t .
 6. Dù cu c s ng c a b n có b n r n n m c nào, hãy nh r ng n u c luôn cho nh ng suy nghĩ làm vi c không ng ng thì ch càng làm v n thêm tr m tr ng và b n càng ch u nhi u căng th ng hơn. N u l n t i b n l i c m th y mình b t u b ám nh b i công vi c và s b n r n trong suy nghĩ, hãy th làm theo hư ng d n ơn gi n nêu trên. B n s th y ng c nhiên trư c hi u qu c a nó. 5. LÒNG TR C N S m lòng – hay lòng tr c n - i v i con ngư i chính là c i ngu n xây d ng nên thái s ng cho m i ngư i. Lòng tr c n là s c m thông sâu s c i v i m i ngư i, s n sàng t mình vào v trí c a ngư i khác, là t m th i quên mình hi u ngư i và h c c cách yêu thương h . Qua ó, b n s hi u hơn v nh ng khó khăn, n i au kh cũng như nh ng lúc tuy t v ng c a ngư i khác – nh ng i u b n chưa t ng tr i qua. Trong quá trình nh n th c v n và giúp ngư i khác, chúng ta ng th i m r ng lòng mình cũng như c ng c lòng bi t ơn i v i ngư i khác. Lòng tr c n là m t d ng c m xúc b n có th phát tri n b ng cách luy n t p. Nó bao g m hai giai o n: ý nh và hành ng. Ý nh là giai o n kh i u nh c nh b n m lòng v i ngư i khác. Còn hành ng là giai o n b n s th c hi n ý nh ó. B n có th th hi n lòng tr c n b ng nh ng cách h t s c ơn gi n, như góp m t ít ti n b c, th i gian (hay c hai) giúp m t ai ó ang trong hoàn c nh khó khăn, ho c ôi khi b n ch c n n m t n cư i th t tươi và c t l i chào ai ó trên ư ng. i u quan tr ng không ph i là b n làm ư c gì, mà là b n có làm hay không. M Teresa t ng nói: “Chúng ta không th làm nên nh ng i u l n lao trên i này. Chúng ta ch có th làm nh ng i u nh bé v i m t tình yêu l n lao”. Lòng tr c n còn giúp b n tăng cư ng s bi t ơn i v i ngư i khác khi lôi kéo s chú ý c a b n kh i nh ng i u nh nh t mà h u h t chúng ta thư ng nghiêm tr ng hóa chúng. Khi b n dành th i gian suy ng m v nh ng i u kỳ di u trong cu c s ng – dù là nh bé – món quà c a ánh nhìn, c a tình yêu cùng t t c nh ng th khác, chúng u giúp nh c nh r ng nhi u th b n nghĩ là to tát th t ra ch là nh ng “chuy n nh ” mà thôi. ôi khi b n ch c n n m t n cư i th t tươi… 6. KHÔNG ÔM M!
 7. Cu c s ng là m t khay công vi c luôn y tràn, dù b n có c g ng n âu chăng n a thì cũng không bao gi hoàn thành ư c chúng. Th nhưng r t nhi u ngư i trong chúng ta c s ng như th m c tiêu c a cu c i là b ng m i cách ph i hoàn thành t t c . Chúng ta i ng tr , th c d y s m, tránh xa nh ng cu c vui và nh ng ngư i yêu thương ph i ch i. Thư ng chúng ta hay t thuy t ph c mình r ng n i ám nh v “nh ng vi c c n làm” ch là t m th i - nghĩa là m t khi công vi c ư c hoàn t t, ta s l i c m th y d ch u, tho i mái và h nh phúc. Nhưng trong th c t i u này r t hi m khi x y ra. B i ơn gi n là khi b n hoàn thành vi c này thì s có vi c m i thay th . B n ch t c a m t “khay công vi c” là nó luôn y nh ng công vi c c n b n x lý: nh ng cu c i n tho i c n th c hi n, nh ng d án, nh ng cu c h n, nh ng v n c n gi i quy t… Trên th c t , không ít ngư i cho r ng m t “khay công vi c” y p là y u t không th thi u c a thành công. Nhưng i u ó ch làm cho c a b n luôn tình th c p bách mà thôi! Cho dù b n là ai và ang làm gì, hãy luôn nh r ng không có gì quan tr ng hơn c m giác h nh phúc và bình yên c a chính mình cùng nh ng ngư i b n yêu thương. N u b n luôn b ám nh v i vi c ph i luôn hoàn thành m i th , b n s không bao gi c m th y h nh phúc! Do ó có m t cu c s ng mà v n mb o ư c công vi c, b n ph i bi t l a ch n nh ng ưu tiên cho công vi c mình c n gi i quy t ngay, nh ng công vi c quan tr ng hay kh n c p c n hoàn thành; còn l i b n v n có th trì hoãn t n hư ng cu c s ng. Tôi nh n ra n u mình thư ng xuyên nh c nh b n thân r ng m c tiêu c a cu c s ng không ph i là hoàn t t m i vi c mà là t n hư ng nh ng gì g t hái ư c cũng như s ng v i tình yêu thương tràn y, khi ó n i ám nh ph i hoàn thành t t c s d ki m soát hơn r t nhi u. Nên nh là dù cho b n có c g ng làm vi c n cu i i thì v n s còn ó r t nhi u vi c d dang. Vì v y, ng lãng phí thêm n a nh ng kho nh kh c quý giá c a cu c s ng v n ang ch b n hòa nh p. “Khay công vi c” c a b n có luôn y p như th này? 7. NG NG T L I HAY NÓI “NÓI H ” NGƯ I KHÁC Mãi n cách ây vài năm tôi m i nh n ra r ng tôi thư ng c t ngang và “nói h ” ngư i khác cho h t câu c a h . R i tôi nh n ra r ng thói quen vô cùng x u này không nh ng nh hư ng n s tôn tr ng và tình c m ngư i khác dành cho b n mà còn làm t n hao năng lư ng c a chính b n khi b n ph i ho t ng và suy nghĩ “b ng hai cái u” cùng m t lúc. Khuynh hư ng giao ti p này (v n r t thư ng th y nh ng ngư i b n r n) làm c hai bên m i lúc càng tăng t c phát bi u c a mình. H u qu là, i u này x y ra khi n c hai bên d m t
 8. bình tĩnh, d n i nóng và b c t c v i nhau. B i khi ó, c hai u “tranh” nhau nói trư c không b i phương cư p l i, thay vì l ng nghe nhau. Th c ra, thói quen hay c t ngang l i ngư i khác là m t thói quen vô th c r t khó nh n bi t. Vì v y b n ch c n h c cách ki m soát b n thân có th hành x úng n. Nh c nh b n thân (trư c m i cu c nói chuy n, n u có th ) ph i bi t kiên nh n, ch i và l ng nghe i phương cho n khi h trình bày xong ý ki n m i n lư t mình. B n s nh n th y các cu c giao ti p c a b n ư c c i thi n rõ r t nh vào s i u ch nh ơn gi n nói trên. ng th i, nh ng ngư i trò chuy n v i b n, và c b n thân b n, s có c m giác d ch u hơn r t nhi u khi c hai c m th y ư c l ng nghe m t cách l ch s trên tinh th n tôn tr ng l n nhau. Ngư i tài ăn nói không b ng ngư i gi i l ng nghe. - Châm ngôn 8. LÀM VI C T T M T CÁCH TH M L NG Giúp ngư i khác là m t nghĩa c cao p. Tuy nhiên, thư ng khi làm m t vi c t t, nhi u ngư i trong chúng ta hay k l i vi c t t c a mình v i m t ai ó ng m tìm ki m l i khen ng i hay m t s ghi nh n. Th hi n lòng t t v i ngư i khác khi n ta có c m giác mình là ngư i cao thư ng và vì v y ta cũng x ng áng ư c i x t t. Mong mu n ư c ngư i khác th a nh n là i u chính áng nhưng ã khi nào b n t n hư ng c m giác tuy t v i khi làm vi c t t m t cách âm th m mà không c n n b t kỳ l i khen ng i nào? ó m i qu th c là i u kỳ di u dành cho tâm h n. V y nên, ng h y ho i c m giác tuy t v i ó m i khi b n làm i u t t b ng cách “khoe khoang” v i ngư i khác; hãy gi l i nh ng c m xúc tích c c ó cho riêng b n. Cho i mà không c n ư c n áp t nó chính là ph n thư ng l n nh t dành cho b n.
 9. Hãy trao t ng b ng c t m lòng c a b n. 9. GIÚP NGƯ I KHÁC T A SÁNG Tâm h n con ngư i r t kỳ l : Khi b n hành ng mà không ý n nh ng l i tán dương c a ngư i khác mà ch mu n làm cho h t a sáng, m t c m giác sâu l ng khó t s xu t hi n bên trong b n. Khi b n làm cho ngư i khác t a sáng, b n cũng s t a sáng. Nhu c u ư c chú ý càng nhi u càng t t là cái tôi khá l n c a m i chúng ta. Cái tôi ó luôn nói r ng: “Hãy nhìn tôi ây này. Chuy n c a tôi thú v hơn c a anh nhi u. Vi c c a tôi m i quan tr ng hơn vi c c a anh…” ó là cái tôi mu n ư c nhìn nh n, ư c l ng nghe, ư c tôn tr ng và ư c ix c bi t. Không nh ng th , nó còn xúi gi c ta ng t l i ngư i khác, ho c ch i m t cách thi u kiên nh n n lư t mình lên ti ng, ho c lôi kéo c câu chuy n v phía mình... Ít nhi u h u h t chúng ta u có thói quen không t t này. Khi b n t ng t xen ngang và kéo câu chuy n v phía mình, b n có th gi m thi u h ng thú chia s c a ngư i i di n, ng th i t o ra kho ng cách gi a b n và h . Lúc ó, c hai u tr thành ngư i thua cu c. Ngư c l i, khi b n khích l ngư i khác và giúp h t a sáng b ng nh ng câu nói như: “ i u ó th t tuy t!” hay “Làm ơn k cho tôi nghe thêm!”… ngư i nói chuy n v i b n s c m th y vui hơn nhi u, vì chính b n ang s n lòng l ng nghe. H s không c m th y ph i “tranh u” v i b n. Như th , h th y d ch u hơn khi bên c nh b n và chia s v i b n nhi u hơn. T t nhiên cũng có lúc chúng ta c n trao i v i nhau nh ng tr i nghi m cá nhân, và chia s trong vinh d cũng như trong s quan tâm l n nhau ch không ph i ch th hi n m t chi u. i u này h n nhiên hoàn toàn i l p v i ý mu n tư c o t vinh quang c a ngư i khác. Và, i u kỳ di u là, khi b n không còn mu n giành ph n vinh quang t ngư i khác, s chú ý b n h ng mong mu n s ư c thay th b ng s t tin trong chính con ngư i mình.
 10. Khi b n làm cho ngư i khác t a sáng, b n cũng s t a sáng. 10. S NG V I HI N T I Theo m t nghĩa nào ó, s bình yên trong tâm h n ư c o b ng kh năng thích nghi v i hi n t i. B t k chuy n gì x y ra ngày hôm qua và nh ng gì có th n vào ngày mai, b n v n ang s ng hi n t i – luôn luôn là như v y! Tuy nhiên, chúng ta cũng d nh n th y r t nhi u ngư i v n thư ng tiêu phí th i gian lo l ng chuy n cho tương lai l n quá kh , mà k t qu nh n ư c cũng ch là lo l ng kh c kho i, n n lòng, phi n mu n và càng vô v ng thêm. a ph n chúng ta cũng không dám hài lòng v i chính mình, không dám làm nh ng vi c mình thích, không dám t n hư ng h nh phúc c a hi n t i và thư ng cho r ng “m t ngày nào ó” ch c ch n chúng ta s t t hơn hôm nay. R i thay, cái ng l c tinh th n mách b o h n trông ch vào tương lai s c l p i l p l i ngày này qua ngày khác, và vì th , “m t ngày nào ó” th t ra s ch ng bao gi n. John Lennon t ng nói: “Cu c s ng là nh ng gì ang di n ra trong lúc chúng ta m i mê x p t nh ng k ho ch khác”. Và khi chúng ta ang b n v ch ra “các k ho ch khác” thì con cái chúng ta cũng “b n” l n lên, nh ng ngư i ta yêu quý d n r i xa và qua i, chúng ta d n thay i và nh ng ư c mơ c a chúng ta v n luôn treo l i ó. Nói ng n g n, chúng ta ánh m t nh ng cơ h i mà cu c s ng hi n t i ang mang n cho mình. Nhi u ngư i ang s ng c như th cu c i là bu i th qu n áo cho m t cu c h n s p n nào ó. Cu c s ng không ph i v y. Th c ra, không ai có th oan ch c r ng mình v n như th này vào ngày mai. Hi n t i là kho ng th i gian duy nh t mà chúng ta có, cũng là kho ng th i gian duy nh t chúng ta có th i u khi n m i vi c. Khi chúng ta t p trung vào hi n t i, n i lo s v m i th s b y lùi, dù ó là v n ti n b c, con cái g p khó khăn hay chuy n t - sinh… C m giác s hãi dư ng như là thách th c l n nh t mà con ngư i ph i h c cách vư t qua. Và ch ng l i s s hãi, cách t t nh t là ý th c ư c s hi n h u c a b n thân trong hi n t i. Mark Twain1 t ng nói: “Tôi 1 Mark Twain (30/11/1835-21/04/1910), tên th t là Samuel Langhorne Clemens, là m t i văn hào ngư i M . Các tác ph m n i ti ng c a ông như: Nh ng cu c phiêu lưu c a Tom Sawyer (1876), Hoàng t và k nghèo khó (1882), Nh ng cu c phiêu lưu c a
 11. ã tr i qua nhi u i u t h i trong cu c s ng, ch m t s ít trong ó là th t s x y ra”. Vì v y, hãy luy n t p cách s ng cho hi n t i. Ch c ch n n l c c a b n s ư c n áp x ng áng. Hãy s ng v i hi n t i. 11. H C H I T NH NG NGƯ I QUANH TA Xem m i ngư i quanh ta nh ng ngư i ã ư c khai sáng trư c ta, b n s th y ó là m t trong nh ng phương pháp ơn gi n mà hi u qu h c h i và hoàn thi n b n thân. Th t v y, b t kỳ ngư i nào b n g p g u có th cho b n nh ng bài h c mà không sách v nào có th d y cho b n. Trư c tiên, hãy h c h i t nh ng ngư i thân trong gia ình b n: h c khôn ngoan t ông, bà; h c yêu thương t cha m ; h c như ng nh n t anh ch em. Sau ó h c t nh ng ngư i b n tương tác trong cu c s ng bên ngoài: m t ngư i lái xe thô l hay m t thi u niên thi u l có th d y b n bài h c v s ki m ch , m t ngư i gác èn có th d y b n s úng gi và c n m n, m t a tr có th d y b n cách m m cư i h n nhiên, chân thành… Vi c c a b n là xác nh nh ng gì m i ngư i có th d y cho b n trong cu c s ng. B n s th y khi n m b t ư c thông i p y, b n thân s không còn c m th y b c mình, phi n ph c hay th t v ng vì nh ng hành ng hay s thi u hoàn h o c a ngư i khác. B n s th y ng c nhiên trư c s d dàng và thú v c a phương pháp này. T t c nh ng gì b n th c s ph i làm là thay i quan i m t “T i sao h l i làm th ?” sang “Mình h c ư c nh ng gì t h ?” B t ut hôm nay, b n hãy thay i cách nhìn nh n ra nh ng con ngư i ã ư c khai sáng trư c b n. ng kiêu hãnh hay bư ng b nh n m c không ch u h c h i, vì b n s ánh m t nhi u cơ h i tìm ra nh ng phương th c ơn gi n mà tuy t v i nâng cao ki n th c cho b n thân và c i thi n cu c s ng c a mình. Bên c nh vi c h c h i, b n hãy c i m ti p nh n nh ng ý ki n nh n xét, óng góp t ngư i khác, c bi t là v nh ng khuy t i m c a b n. Hãy m nh d n nói: “Xin cho bi t i m y u c a tôi là gì?”. Vi c này không nh ng khi n ngư i b n h i ý ki n c m th y ư c c n n và c bi t, k t qu b n còn có th thu ho ch Huckleberry Finn (1884),… Ông n i ti ng là ngư i có khi u hài hư c và nhanh trí. c bi t, ngày sinh và ngày m t c a ông trùng v i ngày xu t hi n hai l n liên ti p c a sao ch i Harley.
 12. ư c nh ng l i khuyên h t s c tuy t v i. T t c nh ng gì b n c n là m t chút can m, khiêm như ng và kh năng g t cái tôi c a b n qua m t bên. H c h i t nh ng ngư i quanh ta. 12. B N KHÔNG C N PH I TH NG B NG M I GIÁ M t trong nh ng câu h i quan tr ng b n có th t h i là: “Tôi mu n mình luôn luôn “ úng” - hay tôi mu n ư c h nh phúc?”. Trong nhi u trư ng h p, hai i u này thư ng không i cùng nhau. Vi c t ra mình là ngư i luôn luôn úng – nghĩa là ngư i khác sai – s y chúng ta vào th s n sàng tranh cãi v i b t kỳ ai không cùng quan i m. Và n u tình tr ng này c ti p di n s khi n u óc chúng ta t n r t nhi u năng lư ng cũng như làm chúng ta xao nhãng v i cu c s ng xung quanh. M c dù v y, nhi u ngư i v n dành r t nhi u th i gian và công s c ch ng minh (hay b o v ) quan i m c a mình – và/ho c cho r ng ngư i khác ã sai. Vô tình hay h u ý, nhi u ngư i tin r ng vi c ưa ra ý ki n riêng “ úng n” s giúp ngư i khác i u ch nh chính h và h c h i thêm nhi u i u. Th c ra, i u này hoàn toàn sai! B n hãy nh l i xem, ã bao gi b n b ai ó “s a lưng” và b n nói v i h : “C m ơn anh ã ch cho tôi th y i u tôi sai!”. Ho c ã bao gi có ai ó nói c m ơn (hay th m chí tán thành) khi b n ph n i h hay ch ng t b n úng h sai? S th t là a ph n chúng ta u không thích b ngư i khác v ch ra sai l m c a mình. Con ngư i luôn mong mu n ư c ngư i khác l ng nghe và ư c công nh n. Do ó, m t ngư i bi t cách l ng nghe thư ng là ngư i ư c yêu quý và tôn tr ng. Nh ng ngư i có thói quen hay ph n i ngư i khác thư ng ch nh n ư c ph n ng b c b i và b l ng tránh. Tuy nhiên, i u ó không có nghĩa là b n không ư c phép b o v l p trư ng c a mình, nhưng b n c n th hi n quan i m trong s hòa nhã. ng nh ng c m xúc nóng v i l n át lý trí c a b n, hãy t o i u ki n cho ngư i i di n nói h t quan i m c a h sau ó b n m i trình bày nh n nh c a cá nhân mình. Khi ó, b n không nh ng th c hi n ư c quan i m c a mình mà cũng không h th p ngư i khác. Hãy làm cho ngư i khác t n hư ng ni m vui ư c t a sáng. Hãy b thói quen luôn cho r ng mình úng. ng áp t, hãy g i m . M i ngư i xung quanh b n s c m th y tho i mái, tin tư ng và m lòng ra v i b n hơn. B n s có ư c ni m vui l n khi giúp ngư i khác h nh phúc.
 13. “C m ơn b n ã ch cho tôi th y i u tôi sai!” 13. LÒNG KIÊN NH N Kiên nh n là c tính s theo b n su t cu c hành trình mưu c u s bình an và yêu thương. Thi u lòng kiên nh n, cu c s ng này th t áng th t v ng, b i khi ó, b n s th y quanh mình y nh ng b c t c, phi n hà và gi n d . Kiên nh n giúp b n d dàng ch p nh n cu c s ng như b n ch t v n có c a nó. ó là dư ng ch t thi t y u cho s bình an trong tâm h n b n. có th tr nên kiên nh n hơn, b n hãy r ng lư ng v i hi n t i. Gi s chuy n bay c a b n b hoãn vì lý do th i ti t nên b n tr gi h n, hãy khoan t c gi n. B n hãy bình tĩnh và tr l i câu h i này: b n mu n lên máy bay úng gi và c t cánh trong th i ti t x u, hay b n thích ch m t vài gi cho cơn bão qua i? Kiên nh n giúp b n bi t thông c m cho s vô tình c a ngư i khác. Tôi nh n ra r ng, khi b n nhìn sâu vào b t kỳ v n nào b n ang g p ph i, h u như b n s luôn tìm ra hư ng i tích c c cho mình. B n s tr thành ngư i t n hư ng ni m vui t chính nh ng kho nh kh c ã làm b n b c b i. Cu c s ng v n muôn màu, nhưng cũng kỳ di u b n không ng ng khám phá. “Nh n” 14. CH NG BÀY T YÊU THƯƠNG Nhi u ngư i thư ng gi trong lòng nh ng h n gi n nh nh t t nh ng xích mích, hi u l m hay t m t s c gây au lòng nào ó… Ta bư ng b nh ch i ngư i khác ch ng ti n n v i mình vì cho r ng ó là cách duy nh t ta tha th hay nhen nhóm l i m t tình b n, m t m i quan h .
 14. M t ngư i quen c a tôi - cô y ang có b t ng và h u như không nói chuy n v i con trai ã ba năm nay. “T i sao không?” – tôi h i. Cô gi i thích là do b t ng v i con trai v ngư i con dâu và cô s không nói chuy n l i v i con cho n khi nào c u m l i trư c. Khi tôi ngh cô y nên hành ng trư c, ban u cô ph n i: “Không th th ư c. Nó là con tôi và nó ph i xin l i tôi trư c”. Cô d t khoát không làm lành v i a con trai c nh t c a mình. Nhưng sau khi ư c ng viên, cô quy t nh s m l i làm lành v i con trư c. C u con trai th c s ng c nhiên và t ra c m kích, sau ó t ng nói l i xin l i v i m . S th c là, khi chúng ta bi t n m l y cơ h i và ch ng m lòng v i ngư i khác b ng s chân thành thì c hai bên u c m nh n ư c thi n chí c a nhau và khi y c hai s cùng th ng. Ngư c l i, n u c “ghim ghút” trong lòng, chúng ta s “làm to” nh ng “chuy n nh ” trong u. Chúng ta tin r ng vi c b o v chính ki n c a mình còn quan tr ng hơn h nh phúc c a chúng ta. Không ph i v y. B n ph i hi u r ng h nh phúc là buông b , là m lòng mình ra v i m i ngư i. Hãy dành ph n úng cho m i ngư i và làm cho h t a sáng. Cho là nh n, r i b n s th y h cũng m lòng mình ra v i b n. Ngay c khi h không làm th thì b n cũng c m th y s thanh th n, bình yên trong tâm h n, r ng b n ã làm t t c nh ng gì có th góp ph n t o nên m t th gi i yêu thương, t t p hơn. 15. TRÒ CHƠI “QUAY L CH TH I GIAN”2 H u như m i ngày, tôi u chơi m t trò g i là “l ch th i gian”, th c ch t là xác nh các ưu tiên trong cu c s ng c a tôi. chơi trò này, b n ch c n tư ng tư ng r ng m i v n b n ang ương u không ph i x y ra hi n t i mà là m t năm n a tính t bây gi . Sau ó b n hãy t h i: “V n này có th t s quan tr ng như mình nghĩ hay không?”. B n s nh n ra r ng, th nh tho ng cũng có s vi c quan tr ng th t, nhưng ph n l n thì không. Cho dù ó là cu c tranh cãi gi a v ch ng, con cái hay v i c p trên, khi ph m m t sai l m, b l m t cơ h i, b m t ví, b t ch i trong công vi c hay tr t m t cá chân, v n ch n u nó là chuy n c a m t năm n a thì b n ch ng c n ph i b n tâm làm gì, vì nó ch là m t chuy n v t vãnh trong cu c i b n mà thôi. M c dù trò chơi này không giúp b n gi i quy t m i v n trong cu c s ng nhưng nó có th m r ng th gi i quan c a b n 2 Nguyên văn: Time warp.
 15. r t nhi u. Tôi ã cư i trư c nh ng v n mà mình t ng quá lo l ng khi cho r ng chúng c c kỳ nghiêm tr ng. Bây gi , thay vì t n s c cho c m giác gi n d hay b d n nén, tôi có th dành th i gian cho gia ình, công vi c, b n bè ho c nghĩ ra nh ng i u t t p hơn. Xác nh các ưu tiên trong cu c s ng. 16. CH P NH N S TH T: “CU C S NG V N DĨ KHÔNG CÔNG B NG” Cu c s ng không ph i lúc nào cũng công b ng như chúng ta mong mu n. M t l n, m t ngư i b n ã h i tôi: “Ai nói cu c s ng công b ng, và ai b t nó ph i công b ng nào?”. Cô y ã t ra m t câu h i hay, và nó làm tôi nh l i i u mình ã ư c d y khi còn bé: “Cu c s ng v n dĩ không công b ng.” ó là m t s th t không th ch i cãi, và ch p nh n ư c nó ng nghĩa v i m t s th u hi u vô cùng l n. M t trong nh ng sai l m mà nhi u ngư i trong chúng ta hay m c ph i là thái phán xét i v i cu c s ng. Chúng ta m t quá nhi u th i gian phàn nàn, ch trích nh ng b t công trên i, nh ng i u chưa hoàn thi n c a cu c s ng, r i t ó c m th y thương h i cho chính mình ho c ngư i khác. Chúng ta mu n cu c s ng ph i th này hay th khác v i chúng ta. Không bao gi có chuy n ó, b n ! Chúng ta ph i t mình hòa h p v i cu c s ng ch không th b t nó hòa h p v i chúng ta. V l i, cu c s ng không h có ch tâm làm như v y. Ch p nh n cu c s ng theo úng b n ch t c a nó s giúp chúng ta có thái úng n trư c nh ng b t công. Cu c s ng v n không hoàn h o và làm cho nó hoàn h o là thách th c dành cho t t c chúng ta. Ch p nh n i u này, b n s c m th y lòng mình thư thái hơn trư c b t kỳ s vi c nào x y ra trong cu c s ng, d u nó không như ý b n. Tuy nhiên, th a nh n cu c s ng v n b t công không có nghĩa là chúng ta không làm gì c i thi n cu c s ng c a m i ngư i nói riêng và th gi i nói chung, mà ó chính là bư c u tiên chúng ta có hành ng úng n c i t o th gi i quanh ta. 17. CHO PHÉP B N THÂN Ư C NHÀN R I M t ngư i b n t ng nói v i tôi: “Chúng ta không còn là nh ng con ngư i ang s ng n a mà ã tr thành nh ng con ngư i hành ng”. Qu th c v i nhi u ngư i trong chúng ta, chưa k n nh ng trách nhi m ph i th c hi n thì cu c s ng ã y các tác nhân kích thích không cho phép chúng ta ng i yên nhàn r i – cho dù ch trong vài phút.
 16. Tôi còn nh th i gian theo h c v i m t bác sĩ chuyên khoa La Conner, Washington, m t th tr n nh v i r t ít “vi c ph i làm”. Sau ngày h c u tiên, tôi h i v bác sĩ hư ng d n: “ ây bu i t i có th làm gì thưa th y?”. Ông tr l i: “ i u tôi mu n anh làm là cho hãy phép b n thân mình th nh tho ng ư c nhàn r i. Anh không ph i làm gì c . ây là m t ph n c a t hu n luy n”. Lúc u tôi ng ông nói ùa! “T i sao tôi l i ph i nhàn r i ch ?” – tôi h i. Ông ch m rãi gi i thích: “N u anh cho phép b n thân có th i gian nhàn r i, trong m t gi ch ng h n, thì sau ó s nhàn r i s ư c thay th b ng s bình yên. Và ây chính lúc anh h c ư c cách thư giãn”. ! ây là l n u tiên tôi ư c khuyên v m t cu c s ng nên có s bu n chán! Và cũng th t b t ng , tôi nh n ra r ng ông hoàn toàn úng. Chúng ta ã quá quen v i vi c lúc nào cũng ho t ng không ng ng, h t vi c này n vi c khác, cho nên khi không có vi c gì làm, chúng ta tr nên khó ch u, b c b i như th cu c s ng ã ch m d t. Th c ra, vi c cho b n thân có th i gian nhàn r i là m t ý tư ng tích c c, nó giúp chúng ta có kho ng th i gian thư giãn và t n hư ng cu c s ng. ây tôi không nói n hàng gi nhàn r i vô ích hay lư i bi ng, mà ch ơn gi n là lĩnh h i ư c ngh thu t thư giãn, nghĩa là chúng ta c n “bi t s ng” ch không ph i ch “bi t làm” như m t cái máy. B n ch c n ng i yên, có th là nhìn qua c a s và ý n nh ng suy nghĩ cũng như c m giác c a b n thân. Ban u b n có th c m th y b n ch n nhưng d n d n m i vi c s tr nên d dàng hơn. Ph n l n nh ng c m giác lo l ng và u tranh n i tâm c a chúng ta b t ngu n t u óc b n r n, lúc nào cũng mong mu n ư c ho t ng và luôn t h i sau khi hoàn thành m t vi c là “Ti p theo là gì?”. Khi ang dùng b a t i chúng ta th c m c không bi t món tráng mi ng là gì. Khi ăn món tráng mi ng ta l i cân nh c ti p n nên làm gì n a. Sau bu i t i như th l i là câu h i “Cu i tu n này ta nên làm gì nh ?”… Ho c khi tr v nhà sau b a t i bên ngoài, chúng ta l p t c m ti-vi, nh c i n tho i, c sách ho c b t u d n d p nhà c a. M i i u di n ra c như th không có vi c gì chúng ta làm n a, dù ch trong m t phút. L i ích c a vi c “không làm gì c ” là giúp b n d n d p u óc và thư giãn. Cũng như cơ th , u óc b n c n nh ng lúc ngh ngơi thoát kh i nh p i u quay cu ng c a nó. Sau ó, nó s tr l i ho t ng m nh m , s c bén, t p trung và sáng t o hơn. 18. H M C CH U NG STRESS C A B N Dư ng như chúng ta ang i ngư c quy lu t phát tri n c a xã h i. B ng ch ng là chúng ta có xu hư ng ngư ng m nh ng ngư i ang gánh ch u vô vàn stress, ang v t vã v i hàng ng stress hay ang s ng dư i m t áp l c l n. Khi có ai ó nói “Tôi ã làm vi c r t v t v ” hay “Tôi th c s căng th ng n ki t s c”, chúng ta thư ng t ra khâm ph c, có khi còn ng m ng m thi ua “b stress” nhi u hơn h , m i ngư i th y r ng ta là ngư i quan tr ng v i trăm công nghìn vi c ph i gi i quy t. Và h qu không m y ng c nhiên là h thư ng xuyên tìm n các văn phòng tư v n gi i t a stress. Tuy nhiên, h n ó không ph i “c t cơn” stress mà ch
 17. hy v ng tìm ra nh ng gi i pháp m i giúp h tăng cư ng kh năng ch u ng stress có th s ng chung v i stress nhi u hơn n a! Xét v m t c m xúc, có m t i u m i ngư i thư ng không nh n ra: ó là m c stress t l thu n v i kh năng ch u ng c a chúng ta. B n th ý xem, nh ng ngư i hay nói: “Tôi có th xoay x t t v i r t nhi u v n căng th ng” luôn luôn là nh ng ngư i ch u nhi u stress nh t! Thông thư ng, i v i nh ng ngư i này, ch c n thêm m t kh ng ho ng là h r i lo n tinh th n hay tr nên iên lo n, ch ng h n v /ch ng h b i, g p tr c tr c v s c kh e, nghi n ng p... Th c ra, i v i stress, b n hãy c g ng nh n th c stress t trư c khi nó vư t ra ngoài t m ki m soát c a b n. N u b n c m th y u óc ang ho t ng quá nhanh, hãy gi m t c . Khi b n c m th y l ch làm vi c có v quá s c, ó là d u hi u b n i ch m l i và rà soát xem vi c nào th c s quan tr ng thay vì c s c hoàn thành m i vi c. Hãy t o i u ki n b n thân thư giãn. B n s th y khi b n thân b t u b stress, nó cũng gi ng như hình nh c a qu bóng tuy t ang lăn t nh d c xu ng v y. Khi qu bóng còn nh , b n có th d dàng ki m soát nó. Nhưng m t khi nó ã l y ư c à và tích thêm nhi u stress trên ư ng i c a nó, s r t khó khăn cho b n, n u không mu n nói là không th , d ng nó l i. V y, b n có th t gi i t a stress cho mình b ng cách ng lo l ng n u b n không hoàn thành t t c m i vi c. Khi u óc t nh táo, thanh th n và m c stress gi m xu ng, t nhiên b n s làm vi c hi u qu hơn và có nhi u ni m vui hơn. Và b n nên nh r ng, b n không c n ph i tìm m i phương cách xoay x v i stress.
Đồng bộ tài khoản