intTypePromotion=1
ADSENSE

TDM TRONG VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM MẠN VÀ CHOLESTÉATOME

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

384
lượt xem
92
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viêm xương chũm mạn tính thường đi đôi với viêm tai giữa mạn tính, do đó có một số tác giả thường hay gọi chung là viêm tai xương chũm mạn tính.Xương chũm, do cấu trúc của nó, đóng một vai trò rất quan trọng trong sự tiến triển của bệnh, nhất là trong vấn đề gây ra các biến chứng sọ não, Hơn nữa trong vấn đề bệnh sinh của viêm tai xương chũm các đặc điểm của xương chũm đóng vai trò quan trọng với ba yếu tố mà Vitmăc (Wittamaak, 1918) đã nêu ra : cấu trúc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TDM TRONG VIÊM TAI XƯƠNG CHŨM MẠN VÀ CHOLESTÉATOME

 1. TDM trong viªm tai x−¬ng chòm m¹n vμ cholestÐatome chän läc : nguyÔn tuÊn dòng
 2. VTXCMT chÈn ®o¸n dÔ qua th¨m kh¸m l©m sμng, ®o thÝnh lùc vμ soi tai Môc ®Ých CT-Scan-MRI: 1. - Tr−íc viªm tai CholestÐatome: + Nghi ngê chÈn ®o¸n víi viªm tai thanh dÞch. + Trªn 1 tai duy nhÊt. + Nguy c¬ biÕn chøng + VÞ trÝ vïng hßm nhÜ mμ mμng nhÜ b×nh th−êng. 2. - Tr−íc nghi ngê æ tån d− CholestÐatome.
 3. 3. - Tr−íc viªm tai m¹n biÕn chøng , hoÆc kh«ng CholestÐatome: Viªm tai ngoμi ¸c tÝnh, VTXCMT. 4. - Nghi ngê bÖnh lý x−¬ng cña tai. 5. - ®¸nh gi¸ tæng quan gi¶i phÉu tai ®Ó cã h−íng can thiÖp. 6. - ®¸nh gi¸ vÞ trÝ vμ lan réng tæn th−¬ng. 7. - T×m c¸c biÕn chøng. 8.- Cã thÓ t×m ®−îc mét sè nguyªn nh©n: Tæn th−¬ng niªm m¹c vïng vßm, Viªm xoang l©n cËn. 9. - MRI chØ ®−îc chØ ®Þnh ®èi víi thÓ CholestÐatome x©m nhËp lan qua mª nhÜ vμ vμo trong sä.
 4. Kü thuËt TDM: Coup axial ®−êng OM, OM –100 Coup coronal + C¾t dμy 1mm c¾t xo¾n èc hoÆc tr×nh tù. + Cã thÓ t¸i t¹o máng 0.5mm nÕu c¾t xo¾n èc. + T¸i t¹o dùng theo c¸c mÆt ph¼ng theo trôc x−¬ng con ®Ó nghiªn cøu x−¬ng con. + IV +/- MRI: T1 vμ T2 , CISS +Gd
 5. Tr×nh tù m« t¶ tæn th−¬ng VÞ trÝ: Khu tró-lan to¶, th−îng nhÜ… D¹ng tæn th−¬ng: Trßn-lan to¶. Thμnh hßm nhÜ. Lan réng. Chuçi x−¬ng con.
 6. C¸c thÓ l©m sμng VTXC ThÓ l©m sμng kh¸c nhau: 1. - Viªm tai thanh dÞch ë ng−êi lín 2. - Viªm mñ tai m¹n tÝnh. 3. - X¬ nhÜ(Tympanosclerose). 4. - Tói co kÐo (Poche de rÐtraction). 5. - CholestÐsatome. Cã thÓ chia thμnh ba nhãm chÝnh liªn quan h×nh ¶nh 1. - VTXCM kh«ng CholestÐatome. 2. - VTXCM tiÒn CholestÐatome. 3. - CholestÐatome
 7. Viªm tai x−¬ng chòm m¹n tÝnh kh«ng CholestÐatome Tæn th−¬ng c¬ b¶n : +Viªm niªm m¹c tæ chøc h¹t + Viªm x−¬ng chuçi x−¬ng con. + u h¹t cã cholestÐrol+/- nh−ng rÊt hiÕm gÆp. HËu qu¶ x¬ ho¸ + l¾ng ®äng v«i thμnh hßm tai L©m sμng + soi tai -> ®ñ cho chÈn ®o¸n vμ xö trÝ VTXCMT kh«ng CholestÐatome.
 8. TDM trong VTXCMT kh«ng CholestÐatome + Mê ®Æc c¸c th«ng bμo chòm. + ®¸nh gi¸ chuçi x−¬ng con. + Viªm niªm m¹c cña tai gi÷a vμ trong c¸c th«ng bμo chòm: Dμy sïi niªm m¹c + Thñng mμng nhÜ (cã thÓ kh«ng) + Tæn th−¬ng viªm chuçi x. con theo thø tù: X−¬ng ®e- x.bμn ®¹p-x.bóa. Tæn th−¬ng chñ yÕu ë ngμnh xuèng cña x.®e vμ ®Ønh cña x.bμn ®¹p.
 9. VTXCM co kÐo mμng nhÜ vÒ phÝa ô nh«
 10. VTXCM kh«ng CholestÐatome: Coup coronal qua x−¬ng ®e: 1. H×nh mê bao bäc quanh mÊu dμi x−¬ng ®e, kh«ng cã ph¸ huû x−¬ng.2. Polype kÌm theo.
 11. X¬ nhÜ Lμ sù x¬ vμ hyalin ho¸, kÌm theo v«i+/-, c¸c líp tæ chøc liªn kÕt cña niªm m¹c hßm tai. VÞ trÝ: mμng nhÜ, hßm nhÜ vμ ë chuçi x.con. HËu qña g©y cè ®Þnh c¸c chuçi x−¬ng (X¬ nhÜ chuçi). LS: + ®iÕc dÉn truyÒn. Cã triÖu chøng hoÆc kh«ng + Tæn th−¬ng VTXCM liªn quan(thñng mμng nhÜ, tiªu x−¬ng). + MÊt ®é rung mμng nhÜ: do v«i ho¸ khung x−¬ng vμ th©m nhiÔm. + Cøng ch¾c c¸c chuçi x−¬ng con: nhÊt lμ x. bóa - x. bμn ®¹p, c¸c g©n c¬ bóa-c¬ bμn ®¹p
 12. TDM trong x¬ nhÜ + Tæn th−¬ng x¬.(khã ph©n biÖt tæ chøc phÇn mÒm) + H×nh mê cña hßm nhÜ (caisse) kÐo theo ®Èy lÖch vμo trong cña chuçi x−¬ng con tíi ô nh«(Promontoir). + C¸c d¶i x¬ g©y co kÐo mμng nhÜ + V«i ho¸ trong x¬ nhÜ.
 13. X¬ nhÜ: Coup coronal qua èc tai vμ ®Çu x−¬ng bóa: X¬ dμy mμng nhÜ bÞ kÐo vμo trong s¸t thμnh trong hßm nhÜ, kh«ng cã tæn th−¬ng hßm nhÜ
 14. CholestÐatome Lμ u biÓu b× sõng ho¸ khu tró trong tai gi÷a hoÆc x−¬ng th¸i d−¬ng. BiÕn chøng: + NhiÔm khuÈn + Viªm mª nhÜ + LiÖt VII + ¸p xe néi sä Hai lo¹i: M¾c ph¶i vμ bÈm sinh
 15. Viªm tai x−¬ng chòm CholestÐatome Tr¹ng th¸i tiÒn CholestÐatome (prÐcholestÐatome): =Tói co kÐo (Les poches de rÐtraction(PR). + PR: lμ sù kÐo vμo mét phÇn hoÆc toμn bé mμng nhÜ vμo trong hßm nhÜ. Khung x¬ cña mμng nhÜ bÞ yÕu ®i hoÆc bÞ ph¸ huû. + Giai ®o¹n cuèi thÊy xÑp thùc sù víi mμng nhÜ tiÕp xóc trùc tiÕp víi thμnh trong cña hßm tai(Viªm tai dÝnh)
 16. CholestÐatome CholestÐatome m¾c ph¶i:TÕ bμo biÓu m« vÈy èng tai ngoμi -> tai gi÷a/tæn th−¬ng viªm nhiÔm tai gi÷a m¹n-> tiÕp tôc ph¸t triÓn ->tæn th−¬ng bÒ mÆt vμ tiªu x−¬ng(x−¬ng con, thμnh hßm nhÜ, x−¬ng chòm) ë s©u, t¸i ph¸t liªn tôc. + Tæn th−¬ng ph¸ huû: hËu qu¶ ->do nhiÔm trïng ->b¶n chÊt x©m lÊn cña tÕ bμo biÓu m« v Èy
 17. + CholestÐatome th−êng x¶y ra trªn PR. + ChÈn ®o¸n ban ®Çu cholestÐatome tai gi÷a ->soi tai.
 18. H×nh ¶nh cña CholestÐatome X quang th−êng qui kh«ng ®ãng vai trß trong chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh: Schuller, Meyer TDM cho phÐp chÈn ®o¸n vÞ trÝ, lan réng vμ biÕn chøng còng nh− t×nh tr¹ng tai gi÷a ®Ó can thiÖp phÉu thuËt. MRI chØ ®−îc chØ ®Þnh trong CholestÐatome x©m nhËp.
 19. VÞ trÝ vμ lan réng cña CholestÐatome CholestÐatome th−îng nhÜ sau(Ðpitympanique postÐrieur). + Tõ tói Prussak (ng¸ch trªn cña mμng nhÜ) vμ tiÕn triÓn theo hai h−íng: ->tíi x−¬ng chòm theo ng¸ch trªn cña x−¬ng ®e vμ sμo ®¹o (additus ad antrum), ->tíi sau hßm nhÜ (tympanum) qua ng¸ch sau cña mμng nhÜ. + Trªn TDM: \ h×nh mê trßn d¹ng tæ chøc tõ phÝa bªn cña chuçi x.con \ tiªu thμnh cña vßm hßm nhÜ (logette)+ x.®e.
 20. CholestÐatome gi÷a hßm nhÜ (mÐsotympanique). + VÞ trÝ møc thμnh chòm cña hßm nhÜ. + Trªn TDM: ®Æc ®iÓm. \ h×nh mê d¹ng tæ chøc ë thμnh sau cña hßm nhÜ, cã lan hoÆc kh«ng tíi th¸p cña c¬ bμn ®¹p phÝa trong. \ tiªu mÊu dμi cña x−¬ng ®e, cã liªn quan hoÆc kh«ng víi dÝnh mμng nhÜ-x−¬ng bμn ®¹p(myringostapedopexie) hoÆc tiªu nóm x−¬ng bμn ®¹p vμ c¸c ngμnh cña nã. Sù lan réng theo h−íng vÒ cöa sæ hoÆc x−¬ng chòm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2