Thái độ quyết định thành công

Chia sẻ: Duong Phuoc Thien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

1
1.268
lượt xem
1.141
download

Thái độ quyết định thành công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong cuộc sống, có những người dù có tài và học thức cao nhưng vẫn không thành công. Ngược lại, có những người tuy rất bình thường nhưng thành công vẫn luôn mỉm cười với họ. Chuyện Thành- bại, hay được- mất phụ thuộc rất lớn vào thái độ sống của mỗi chúng ta. Ai đó từng nói rằng " tương lai thuộc về những người biết đón nhận và giữ lấy nó".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thái độ quyết định thành công

 1. Wayne Cordeiro THÁI QUY T NH THÀNH CÔNG Attitudes that attract success 1
 2. L i nói u Trong cu c s ng, có nh ng ngư i dù có tài và h c th c cao nhưng v n không thành công. Ngư c l i, có nh ng ngư i tuy r t bình thư ng nhưng thành công v n luôn m m cư i v i h . Chuy n thành – b i, hay ư c – m t ph thu c r t l n vào thái s ng c a m i chúng ta. Ai ó t ng nói r ng “tương lai thu c v ngư i bi t ón nh n và gi l y nó”. Th t v y, không ít ngư i dù trong khó khăn v n luôn tìm th y cơ h i cho mình, nhưng cũng không ít ngư i khi cơ h i n, h l i ch n ch , r i b qua vì ng i gian kh . Có ngư i vư t qua tr ng i b ng thái l c quan, l i có ngư i chao o b i nh ng ý nghĩ tiêu c c. B i v y, không quá khi nói r ng thái óng vai trò quy t nh chuy n thành - b i c a m i ngư i. Không ơn gi n là y u t thu c v c m xúc, cũng không ph i là k t qu c a b t kỳ tác ng bên ngoài nào, thái là y u t thu c v nhân sinh quan c a chúng ta. Thái quy t nh cách chúng ta hành ng, quy t nh s g n bó kh ng khít trong các m i quan h . Nó có kh năng bi n tr ng i thành cơ h i, chuy n th t b i sang thành công. M t thái úng n s m ra m t tương lai tươi sáng, khi n cho cu c s ng hi n t i tràn y s c s ng và tin yêu. ó ch c ch n không ph i là cái ích quá xa so v i kh năng c a con ngư i. Ch c n m t vài i u ch nh nh , b n hoàn toàn có th xoay chuy n m i vi c theo chi u hư ng t t p. i u này cũng gi ng như khi m t chi c radio b l c sóng, b n ch c n rà l i t n s là âm thanh s tr nên trong tr o hơn. Nh ng ti ng l o x o s b lo i b , thay vào ó là nh ng tin t c m i nh t, ho c m t b n nh c êm d u, du dương. Thái c a b n cũng c n có s i u ch nh chút ít như v y. Nhưng chính nh ng i u ch nh nh này l i t o nên s khác bi t rõ r t gi a th t b i và thành công. Khi vi t cu n sách này, tôi không có tham v ng l n lao r ng có th thay i hoàn toàn cu c s ng c a b n. Nhưng, hy v ng nh ng gì tôi s p mang n s giúp b n ph n nào trong cách c m nh n cu c s ng. Ch c n luôn gi cho mình ni m tin yêu và khát v ng, thành công s luôn chào ón b n phía trư c. Chúc các b n v ng tin trên con ư ng mình l a ch n! - Wayne Cordeiro 2
 3. BÀI H C T TRƯ NG I Tôi có m t s thích là ư c quan sát t t c nh ng ngư i xung quanh, c bi t là nh ng ngư i thành công – thành công trong s nghi p cũng như trong các m i quan h xã h i. Cùng vì th mà tôi nh n ra r ng, thành công không t n và con ngư i cũng không ch m vào thành công m t cách tình c , mà có ư c nó, m i ngư i c n chu n b cho mình m t s ti n nh t nh, thêm vào ó là nh ng c g ng và n l c không ng ng. M t ngư i luôn khát khao t n hư ng h nh phúc bao gi cũng nh y bén hơn trong vi c n m b t cơ h i. Tương t , m i ngư i trong chúng ta u có th t ư c thành công n u bi t hình thành và phát huy m t thái nghiêm túc, úng n cho b n thân. M t trong nh ng thói quen c a tôi t th i còn i h c là n sân bay và tìm m t băng gh g n nh ng con ư ng l n. Có th b n cho ó là thói quen kì l nhưng v i tôi, nó là m t ph n không th thi u trong su t quãng th i niên thi u, và m t ph n con ngư i tôi cũng ư c hình thành lên t ó. Ng i trên băng gh , tôi l ng l quan sát m i ngư i. Có khi, tôi dõi m t theo m t doanh nhân ang v i vã n cu c h n. Tôi chú ý cách ăn m c, phong thái và cách nói chuy n c a ông khi ti p xúc v i nh ng ngư i xung quanh, qua ó oán xem ông y ang nghĩ gì, tâm tr ng như th nào: lo l ng, vui v hay th t v ng. Cũng có khi, tâm trí tôi l i b cu n hút theo hình nh m t ngư i ph n l ang d t a con nh . Tương t như v i doanh nhân kia, tôi c phân tích t dáng i, i u b , n nét m t c a cô y. Cô y ang v i vàng hay i m tĩnh, m t m i hay ph n ch n v nh ng i u s p di n ra? Tôi ã quan sát r t nhi u gương m t. Có khi ó là nh ng sinh viên th c t p tr tu i, có khi là các k sư, nhân viên hàng không, ho c các hành khách m i khi h i ngang qua tôi. Nhìn cách i ng, cách giao ti p, th m chí là ánh m t c a h khi trò chuy n, cách h chào ón ngư i thân hay bè b n i ưa ti n, tôi d n nghi m ra nhi u i u thú v . Quan tr ng nh t, qua h tôi ch t nh n ra r ng, có nh ng i u tư ng ch ng như r t bình thư ng, nhưng l i chính là bí quy t ưa ngư i ta n thành công. ng sau m i cu c i u có m t câu chuy n chưa ư c k – câu chuy n v s thành – b i trong cu c s ng, câu chuy n v ni m vui, n i b t h nh t ng tr i qua. T t c u ph thu c vào thái và quan i m c a m i ngư i. ng bao gi ng ng h c h i. Hãy xem ó là s nghi p chúng ta c n eo u i su t cu c i. Vi c h c không nh t thi t bó bu c trong ph m vi trư ng l p, mà r ng hơn ó là 3
 4. h c h i ngay nh ng gì ang di n ra hàng ngày, quanh ta. Hãy khám phá nh ng i u di u kỳ c a cu c s ng, chúng s ưa l i cho b n nh ng cơ h i m i, b l i sau lưng m i v p ngã và th t b i, giúp b n phát huy kh năng và thiên hư ng c a b n thân. M t ngày nào ó, b n s m m cư i h nh phúc vì nh ng gì mình t ư c. Ý NGHĨA C A CHI C AI TR NG Tôi t ng c m t cu n sách nói v Jigoro Kano – ngư i sáng l p phái võ Judo. n tư ng c a tôi v ông là m t con ngư i y quy t tâm, kiên trì và ham h c h i. Có th nói, ông chính là m t t m gương sáng các th h sau noi theo. Thu nh , Kano là m t c u bé thông minh, hi n lành nhưng m y u, thư ng b b n bè b t n t. T m c c m v s y u kém c a mình, Kano s m nuôi ư c v ng tr thành m t ngư i kho m nh, ys cl c không b ngư i khác xem thư ng. Cu c i ông là m t cu c hành trình không ng ng tìm ki m và t p luy n. Kano mi t mài nghiên c u nh ng th võ c xưa tư ng ch ng ã th t truy n và k t h p chúng v i nh ng th hi n i t o nên môn võ Judo như ngày nay. Không ch có công sáng l p, Kano còn có công r t l n trong vi c ph bi n môn võ y ra th gi i. Judo tr thành môn võ Châu Á u tiên ư c ưa vào Th v n h i Olympic và là môn võ không th thi u i v i nh ng ngư i trong ngành c nh sát Nh t B n. Năm 1932, môn Judo ư c B Giáo D c Nh t B n chính th c ưa vào gi ng d y t i các trư ng ti u h c và trung h c trong nư c. Bên c nh công lao trong lĩnh v c võ thu t, Kano còn ư c m i ngư i tôn sùng trên nhi u lĩnh v c chính tr , xã h i khác. Ông luôn n l c h t mình và không ng ng tìm ki m nh ng tinh hoa làm giàu cho t nư c và con ngư i Nh t B n. i u Kano khi n ngư i ta kính ph c hơn n a, ó là b n tính h t s c khiêm như ng ông. Chuy n k r ng, trư c khi qua i, Kano cho g i các môn c a mình và trăn tr i l i r ng: “Khi ta qua i ng chôn ta v i chi c ai en, mà hãy chôn ta v i chi c ai tr ng”. Trong võ thu t Judo, h th ng ai ng g m 7 c p, trong ó ai tr ng là c p th p nh t dành cho nh ng ngư i m i nh p môn, ngư c l i - ai en dành cho nh ng ngư i ã t n ng c p cao nh t. Kano là t m gương v s khiêm t n mà m i chúng ta c n h c t p. Tinh th n t ào luy n bao gi cũng là y u t quy t nh thành công. Ngay c khi ã tr thành m t chuyên gia 4
 5. trên lĩnh v c nào i n a chúng ta cũng ng bao gi thôi h c h i. Ng ng h c h i, ta s d n tr nên xơ c ng, b o th và t ánh m t i v th c a mình. NH NG CON NGƯ I ÁNG NGƯ NG M N u ai ó h i tôi r ng “Th n tư ng c a b n là ai?”. Tôi s không do d áp l i r ng, ó là Wendy Stocker và Thomas Alva Edison. Trư c h t, tôi mu n nói v Wendy - m t h c sinh c a trư ng Trung h c Trung ông. Khi t t nghi p, cô bé ch t i m s trung bình khiêm t n là 3,5. Sau ó Wendy vào i h c, cô tham gia r t nhi u ho t ng th thao c a trư ng và các phong trào khác c a h c sinh, sinh viên. Tuy nhiên, i u tôi ngư ng m nh t Wendy là kh năng ánh máy v i t c 40 t m t phút ngay t khi là m t sinh viên năm nh t. Tôi quên chưa nói v i b n Wendy Stocker b khuy t t t b m sinh. Cô y không có tay! i u kì di u cô y làm nên chính là b ng nh ng ngón chân c a mình. Y u t nào ã t o nên m t con ngư i v i ý chí phi thư ng không gì có th khu t ph c như v y? Trư c khi i vào v n này, tôi mu n nói n th n tư ng th hai c a tôi - Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison là ngư i ã phát minh ra bóng èn i n, máy camera và bình c quy dùng cho xe hơi. Nơi làm vi c c a Edison là m t khu nhà ơn sơ và cũ k . ó, ông cùng ngư i con trai thư ng mi t mài nghiên c u t sáng n t n khuya v i mong mu n nh ng phát minh c a h ngày càng hoàn thi n. M t bu i t i, khi ang c g ng tìm ra phương pháp duy trì kh năng n p i n cho bình c quy thì nh ng hóa ch t do ti p xúc v i nhau b t ng n và bùng cháy. Ng n l a nhanh chóng thiêu r i các d ng c thí nghi m và lan ra c ngôi nhà. Phát hi n ám cháy t ngôi nhà, con trai c a Edison l p t c ch y v c u cha vì s ông s li u lĩnh c u l y nh ng công trình c i ã nghiên c u. Anh ch y vòng quanh ngôi nhà và c u nguy n cha mình ã s m thoát kh i ám cháy. n l n th hai, anh th phào nh nhõm khi th y cha ang ng m t góc khu t. Bàn tay ám y khói, mái tóc s m màu vì tro b i, ánh m t ông dõi nhìn v phía ng n l a ang thiêu r i công trình thí nghi m c a mình. Con trai c a Edison b t khóc trong n i xúc ng: 5
 6. - Cha, con ã r t s khi nghĩ cha không th thoát ư c. M t v n nhìn v ám cháy, Edison nói v i con: - Con trai, hãy g i m l i ây. - Sao v y cha? Edison quay l i và nháy m t v i con: - Vì m con s ng m t ngôi làng nh và bà y chưa t ng th y m t ám cháy như th này bao gi . Sau khi ng n l a ư c d p t t, ngôi nhà tr thành m t ng nát và méo mó. Edison quay sang con r i h i: - Con có bi t vùng này ai có máy kéo không? - Con bi t, nhưng làm gì v y cha? - Vì chúng ta c n xây l i m t nơi làm vi c m i con . ã n lúc r i. i u gì khi n cho Wendy Stocker và Thomas Alva Edison v ng vàng và l c quan n v y? Và, âu là ng l c khi n h có th vư t qua m i khó khăn ngăn tr trư c m t? Nh ng ngư i sáng su t s xem khó khăn là bàn p ti n xa hơn. Trái l i, nh ng k nhu như c l i l y ó làm l i bào ch a cho s th t b i c a mình. Câu tr l i n m thái c a h . Thái là y u t quy t nh t t c . M i ngư i u có quy n n m gi và ki m soát m t thái s ng riêng cho b n thân. Nó là y u t còn quan tr ng hơn c h c th c, ngo i hình và ti n b c. Chính thái s quy t nh b n ư c m i ngư i yêu quý hay ghen ghét, xem thư ng. Nó là y u t kéo m i ngư i l i g n b n hay yh ra xa b n. Bên c nh ó, thái còn quan tr ng hơn c nh ng k năng c n thi t t ư c thành công. John D. Rockefeller t ng nói: “Tôi ánh giá cao ngư i v a có năng l c v a có thái h p tác t t v i m i ngư i hơn là b t kỳ kh năng vư t tr i nào khác mà h s h u”. Gi cho mình m t thái úng n cũng có nghĩa là b n ang phát huy m t cách cao nh t tài s n quý báu c a mình. 6
 7. i u quan tr ng không ph i là gia ình b n ang lâm vào tình tr ng khó khăn như th nào, ông ch c a b n i x v i b n ra sao hay b n ki m ư c bao nhiêu ti n. Cái quan tr ng hơn nhi u chính là thái c a b n v i gia ình, v i nh ng v n c a b n thân, v i quy n l c và ti n b c. Thái t o nên m i s khác bi t trên th gi i này. Khó khăn th thách trong cu c s ng là i u không th tránh kh i. i u áng nói là nh ng ngư i sáng su t s bi n khó khăn thành kinh nghi m s ng, là bàn p ti n xa hơn. Trái l i, k nhu như c l i l y ó làm l i bào ch a cho th t b i c a mình. B i v y, ngư i ta th t có lý khi cho r ng: “Cu c s ng ch có 10% là t o hóa dành cho b n, còn l i 90% là thái c ab n i v i chúng như th nào”. Và cũng t thái , ph m ch t và nhân cách con ngư i ư c hình thành. T O THI N C M Hawaii, chúng tôi có truy n th ng trao t ng vòng hoa cho ngư i khác bày t s thân thi n, lòng bi t ơn, l i chào t m bi t, ho c cũng có khi là s hi u khách. Vòng hoa thư ng ư c mang vào c . Nó ư c k t t nhi u lo i hoa khác nhau - hoa pikake, plumeria, ho c pua keniken… M i loài mang m t mùi hương riêng - c trưng c a x s Hawaii xinh p. Có khi ó là hương thơm thoang tho ng, ng t ngào, có khi l i là hương thơm ngào ng t khi n lòng ngư i ngây ng t. eo vòng hoa trên ngư i, i n âu không khí xung quanh cũng như l ng ng, di dàng nl . i u này khi n tôi ch t có m t liên tư ng r ng, thái c a con ngư i cũng gi ng như vòng hoa y. M i ngư i u s h u m t vòng hoa cho riêng mình. Vì v y, vi c k t lên ó loài hoa nào ph thu c vào quy n ch n l a c a chúng ta. M t tâm h n tinh t k t h p v i ôi tay khéo léo s làm nên m t vòng hoa th m s c, ngát hương. Tương t , luôn gi cho mình m t thái s ng tích c c, hòa nhã, vui v , tràn y tin yêu, ta s tr nên áng yêu và ón nh n ư c nhi u yêu thương hơn t nh ng ngư i xung quanh. Nói cách khác, dù mu n hay không mu n thì trong m i ngư i ut nt ic m tt t l n m t x u. Bi t phát huy m t tích c c và lo i b m t tiêu c c chính là bí quy t ưa chúng ta n thành công. 7
 8. THÁI NH HƯ NG N S C KH E Khi căng th ng hay m t m i, cơ th b n s ti t ra kích thích t adrenalin. Ch t này ư c di chuy n vào máu, làm tăng t c m i ho t ng cũng như c m xúc c a b n. C th hơn, nó s khi n ho t ng c a tim ư c tăng cư ng, năng lư ng trong b n bùng n và cư ng làm vi c s tăng lên m t cách nhanh chóng. M t l n, trong lúc ch y b , tôi băng qua m t kho ng sân tr ng mà không bi t bên kia rào ch n là hai con chó gi ng c kh ng l - loài chó v i nh ng chi c răng nanh d t n. V a thoáng th y bóng tôi, chúng b ng nh y x c lên và c t ti ng s a m ĩ. Gi t thót ngư i, tôi ho ng s b ch y trư c hai con v t to l n ang ch c nh y x vào mình. C v y, ba chân b n c ng, tôi c thoát th t nhanh mà quên m t r ng gi a tôi và chúng v n còn hàng rào ch n. Adrenalin là m t ch t kích thích m nh. Tuy nhiên n u nó liên t c ư c ti t ra thì cơ th chúng ta s g p nhi u b t l i. Tương t , m t thái không t t cũng khi n cơ th vào tr ng thái không n nh và luôn t chúng ta vào th phòng th . Ch ng h n, khi b n gi m t thái không t t, t ng lư ng nh adrenalin s liên t c ư c y vào máu, b n s tr nên cáu b n, khó ch u. Th m chí cho dù m i êm ng tám ti ng i n a, sáng hôm sau th c d y b n v n có th c m th y m t m i, u o i. Các nhà nghiên c u y h c kh ng nh: s m t m i và căng th ng gây h i cho cơ th nhi u hơn chúng ta v n tư ng. V m t sinh lý, chúng ta b tác ng b i nhi u y u t như n i s hãi, s b t an hay b t c trư c nh ng v n không tìm ra cách gi i quy t. Khi ó h mi n d ch s y u i, kh năng ch ng i v i m t s virus và b nh t t s gi m xu ng. Trư ng h p c a b n tôi dư i ây có th xem là m t trong nh ng trư ng h p thư ng g p trong cu c s ng. Anh y là ngư i r t chăm lo cho s c kh e c a b n thân. Hàng ngày, anh ch ăn nh ng th c ăn t t nh t, t p luy n th thao u n và ki m soát lư ng cholesterol (ch t béo gây xơ c ng ng m ch). Tuy nhiên anh y l i m c ph i m t căn b nh tr m kha – b nh lo l ng. Anh lo l ng t nh ng chuy n nh nh t nh t, n nh ng chuy n to l n s p di n ra trong tương lai s p t i. T t c nh ng lo l ng y vây ch t tâm h n anh tư ng ch ng n ng t th . Căng th ng v tinh th n khi n anh ngày càng s t gi m nghiêm tr ng v th ch t. Dù ch m i 52 tu i nhưng trông anh y không khác nào ngư i ngoài 60. áng bu n hơn, tình tr ng quá căng th ng khi n anh ph i tr giá b ng s s p c a m t m i quan h l ra r t t t p – hôn nhân tan v . 8
 9. Anh b n tôi qua i khi chưa tròn 60 tu i. M c dù chăm chút cho th ch t r t k lư ng nhưng anh l i b qua m t y u t c bi t quan tr ng – i s ng tinh th n mà bi u hi n chính là thái s ng. Thái bi quan, âu lo không nguôi ã cư p m t nh ng năm tháng l ra anh ư c s ng trong s bình yên và th a mãn. Nghiên c u cho th y, kích thích t adrenalin có trong máu s làm tăng lư ng cholesterol lên 40%. Trong cu c s ng, nhi u ngư i s n sàng tuân theo nh ng ch ăn nghiêm ng t và u ng thu c liên t c nh m gi m lư ng cholesterol, nhưng h l i quên m t m t i u ơn gi n r ng, thái s ng chính là phương thu c hi u nghi m nh t. B n có th nói tình tr ng s c kh e c a b n ph thu c vào nh ng gì b n ăn, nhưng nhưng th c t không b ng nh ng gì ang ng n s ch tâm h n b n. 9
 10. Chương 1 HÃY CH N L A Phúc thay ai có tâm h n nghèo khó, vì Nư c Tr i là c a h . Phúc thay ai hi n lành, vì h s ư c t H a làm gia nghi p. Phúc thay ai xót thương ngư i, vì h s ư c Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm h n trong s ch, vì h s ư c nhìn th y Thiên Chúa. Phúc thay ai xây d ng hòa bình, vì h s ư c g i là con Thiên Chúa. Mathew 5:3,4, 7-9 10
 11. Bài gi ng trên núi ư c xem là m t trong nh ng l i rao gi ng n i ti ng nh t c a Chúa Giêsu. Và i v i nh ng tín Thiên Chúa thì bài gi ng y chính là h ng ân mà Ngài ban t ng cho con ngư i. V i tôi, nh ng i u Chúa mu n nh n g i trong l i gi ng y có th gói g n th này: “Thái , quan i m s ng c a m i ngư i s quy t nh cu c i c a h ”. Thiên Chúa bi t r ng vi c nâng cao nh n th c l ph i cho các môn cũng như cho con ngư i là i u r t quan tr ng. B i v y, trư c khi t màu nhi m c a mình cho các môn th y, Ngư i thư ng dùng d ngôn d y h nh ng bài h c v thái , ch cho h cách ti p c n giáo phái Fa-ri. N u t ng c Bài gi ng trên núi b n s th y ó không ch ch a ng chi u sâu tri t lý mà còn th hi n m t t m lòng bao dung cao c . T t c nh m hư ng con ngư i n m t cu c s ng cao p và ý nghĩa hơn. ng dư i góc khoa h c, có m t quy t c cho r ng: n u m t gi thi t sai thì k t lu n cũng s sai. Ch ng h n, n u b n tính nh m ngay t phép toán u tiên 2+2=5, thì m i phép toán sau ó ub nh hư ng. Tương t , n u không có m t thái và quan i m nh t quán v cu c s ng và con ngư i, chúng ta s không tránh kh i v trong các m i quan h , ph i i di n v i s th t v ng và nh ng ư c mơ không bao gi thành hi n th c. M i ngư i u c n có m t thái s ng úng n. Hãy gi cho tâm h n ư c trong s ch, nhìn i b ng cái nhìn l c quan, tích c c, thành công t t s m m cư i v i chúng ta. 11
 12. Thái không úng và cái giá ph i tr Câu chuy n sau do m t v th ng c Ngân hàng Hoa Kỳ k l i, chuy n x y ra vài năm trư c ây. Chi nhánh Los Angeles c a Ngân hàng Hoa Kỳ t a l c trong m t cao c văn phòng cùng v i r t nhi u công ty khác, các t ng bên dư i ư c thi t k dành cho vi c u xe. Nhi u năm li n, khách n ngân hàng u ư c mi n phí u xe n u có th c hi n giao d ch và ư c ghi nh n trên phi u gi xe. Tuy nhiên, nh ng năm sau ó nhi u ngư i b t u l i d ng ưu ãi này. Có khi, h ch th c hi n m t giao d ch giá tr r t nh không ph i tr phí u xe, i l i h có th thong th d o chơi trong các khu mua s m t i cao c. Chiêu th c khôn khéo y c a khách hàng ã bu c ngân hàng ph i ch m d t s ưu ái trên, và t ó v sau, t m th ch ư c gi m giá tính theo th i gian khách u xe. Bu i sáng hôm ó, m t ngư i àn ông trung niên ăn m c r t gi n d - qu n jean, áo sơ mi v i flanen bư c vào ngân hàng. Theo oàn ngư i, ông cũng x p hàng ch n lư t mình. Dòng ngư i ch m ch m ti n v phía trư c và ch ng m y ch c ông ta ã ng trư c m t cô nhân viên t i qu y. Sau khi g i m t s ti n nh vào tài kho n, ông ưa t m phi u gi xe ư c ghi nh n. t m nh t m phi u xu ng bàn, cô nhân viên nói b ng gi ng khó ch u r ng ông ph i tr phí u xe. - Sao v y? Trư c ây làm gì có chuy n này? – Ngư i àn ông h i. V n v i v l nh lùng, cô nhân viên v a b n r n v i dòng ngư i phía trư c, v a tr l i: - ây là lu t m i. Tôi không t o ra chúng, tôi ch là ngư i thi hành mà thôi. - Nhưng tôi là khách c a ngân hàng này bi t bao năm nay r i. Chí ít thì cô cũng ghi nh n lên phi u cho tôi như trư c ây v n làm ch . - Ông nghe này. N u có th c m c gì, xin hãy g p giám c i u hành. Tôi còn r t nhi u khách hàng ang ch . Ông mà ra v lúc này thì m i vi c s t t p hơn y. Ngư i àn ông quay ra và m t l n n a ng vào hàng dài nh ng khách hàng ang ch i. n lư t mình, v khách yêu c u nhân viên t i qu y cho rút toàn b s ti n 4,2 tri u USD trong tài kho n và sang g i vào m t ngân hàng khác. V y là, chính thái c a cô nhân viên ã khi n ngân hàng m t i 4.2 tri u USD. Do ó, ng bao gi ánh giá th p h u qu mà m t thái không hay có th mang l i. 12
 13. M t t m bi n treo t i m t cây xăng cũ ti t l m t s th t áng cho chúng ta ph i suy ng m: Vì sao khách hàng r i b ta? Lý do: - 1% là h qua i. - 3% là h ã chuy n n nơi khác. - 5% do v trí c a ta không thu n l i iv ih . - 7% do h không hài lòng v i ch t lư ng s n ph m. - 84% khách hàng b i là do thái không t t c a nhân viên! L a ch n cu c s ng cho mình Vi c ch n l a gi a s ng và ch t, gi a yêu thương hay thù h n, gi a nh ng l i c u chúc hay s nguy n r a u ph thu c vào b n thân m i ngư i. Cu c s ng như chúng ta mong mu n ư c t o nên t s l a ch n c a chính chúng ta. L i ích c a nh ng quy t nh úng n, cũng như h u qu c a nh ng ch n l a sai l m là i u ta có th d dàng th y ư c. Tôi nh , trong m t chương trình trò chơi truy n hình vào th p niên 70, khán gi trư ng quay ư c trao cơ h i tr thành ngư i chơi v i i u ki n h s ph i c i trang thành m t con v t, cây c i ho c v t d ng nào ó, mi n sao thu hút ư c s chú ý c a MC Monty Hall. M t l n, Monty ã ch n m t ph n c i trang thành con gà và m i cô xu ng sân kh u. V i v m t ph n kh i và y háo h c, ngư i ph n băng qua các hàng gh m t cách nhanh chóng. Monty ch tay vào ba cánh c a phía sau và nói: “Xin chào! Ch s ư cs h ut tc nh ng gì n m sau m t trong ba cánh c a này. V y ch s ch n c a nào?”. Dư i khán ài, nhi u c ng viên hò hét r t sôi n i: “M t”,“Không, ch n hai i”, “Ba i”. Ngư i ph n ch n cánh c a s ba. Lúc này Monty nói: “Trư c khi bi t mình s ư c s h u gì, tôi mu n ch th y nh ng món quà n m sau hai cánh c a kia. Ch ng ý ch ?”. Cánh c a th nh t m ra l m t chi c Mercedes Benz bóng loáng. Khán gi cũng như ngư i ph n không gi u ư c v ti c nu i. 13
 14. Cánh c a th hai m ra và ph n thư ng là m t chi c du thuy n cùng m t kỳ ngh t i Acapulco. M t l n n a, m i ngư i trong trư ng quay l i “ ” lên ti c ti c nu i. - Và bây gi - Monty nói - Chúng ta hãy xem ngư i chơi hôm nay nh n ư c gì sau cánh c a th ba này! Cánh c a t t m ra và bên trong là m t con l a. Gương m t ngư i ph n thoáng m t v h t h ng, y ti c nu i. Trên khán ài nhi u ngư i cũng l c u, xua tay ti c cho ngư i chơi. T trư ng h p nêu trên, tôi mu n chia s v i b n m t tình hu ng còn t i t hơn. Hãy tư ng tư ng trò chơi di n ra th này: Monty nói: - Ch s ư c s h u t t c nh ng gì phía sau m t trong ba cánh c a này. V y ch ch n c a nào? Nhưng ch ã. Trư c khi quy t nh, hãy tôi ti t cho ch th y i u gì phía sau m i cánh c a nhé. Sau cánh c a th nh t là m t chi c xe hơi m i, sau cánh c a th hai là chi c du thuy n và m t kỳ ngh t i Acapulco. Và cánh c a th ba che khu t m t con l a. Ch rõ r i ch ? - Vâng, tôi ã rõ. ám ông bên dư i như oán trư c ư c ngư i ph n s ch n gì. - Và bây gi , cô s ch n cánh c a nào, th nh t, th hai hay th ba? Thoáng m t chút im l ng, l ng nghe ti ng c ng hào h ng c a khán gi , cô lên ti ng: - Vâng, tôi xin ch n cánh c a th ba. T t nhiên, ây ch là m t tình hu ng tôi t tư ng tư ng ra mà thôi. Nghe có v khó tin, nhưng th c ch t không ít ngư i trong chúng ta v n l a ch n theo cách ó. Dù th y trư c h u qu c a nh ng quy t nh không úng ho c s ng mà không có thái tích c c, nhưng chúng ta v n ngoan c làm theo. Và ch ng có gì ph i ng c nhiên khi các m i quan h c a ta b t u r n v , b n bè d n r i b ta, và ta b ng vu t m t nh ng cơ h i t t l ra n m trong t m tay. M i s thay i u c n có th i gian. Có th lúc u, b n s c m th y l l m, khó ch p nh n, nhưng d n d n nó s tr nên t nhiên và c n thi t. i u quan tr ng là b n ng bao gi t b trư c m t thay i tích c c. Hãy cùng tôi i ti p nh ng chương sau khám phá i u gì có th làm thay i cu c s ng c a b n, khi n cu c s ng c a b n thêm phong phú, tươi vui. 14
 15. Chương 2 THAY I CÁCH NHÌN B t kì m t quan i m nào cũng có th thay i, i u quan tr ng là b n có “mu n” thay i hay không mà thôi. M i th không b ng dưng mà có, thái cũng v y. có m t thái s ng úng n, trư c tiên ta c n hình thành nó, r i d n d n phát tri n nó lên, bi n nó thành tài s n quý giá cho b n thân. M t s ngư i t ch i vi c thay i, h cho r ng: “Tôi ã quen s ng như th này t nh , thay i ch làm cho cu c s ng thêm r c r i mà thôi!”; ho c “Cha m sinh mình ra th nào thì c th y, thay i làm gì cho m t!”. B n c n bi t r ng, không bao gi là quá tr cho m t s thay i. Nh thay i, con ngư i m i có nh ng bư c ti n vư t b c. Không ch p nh n thay i, cu c s ng c a b n s tr nên nghèo nàn, th m chí b n s g p nh ng r c r i l n. B n g i m t cái cây không âm ch i n y l c, không ra hoa k t trái là gì? ó ch ng ph i là “cây ch t” hay sao? Con ngư i chúng ta cũng v y. Cu c s ng s luôn ư c v n hành t t n u ta không ng ng hoàn thi n b n thân. Nh ng ngư i không ch u thay i cho phù h p v i bi n c cu c i s ch ng th nào thích nghi ư c v i hoàn c nh. Có th h v n hi n h u, nhưng cu c s ng c a h s b tách bi t, không b t nh p ư c v i ng lo i c a mình. M t câu chuy n khá hài hư c th này: Vào m t bu i sáng, m t ngư i àn ông vùng Texas bư c vào nhà th , trên u i m t chi c mũ r t to. Ông rón rén n ch cô thư ký và nói b ng gi ng m m, nhưng r t t tin: - Tôi n g p con heo u àn c a nhà th này. - Con... gì? – ôi m t cô thư ký tròn xoe nhìn ngư i àn ông y ng c nhiên. - Con heo u àn. Ngư i hay ng trư c nhà th gi ng gi i th này th n vào m i sáng ch nh t y. Tôi ch mu n g p ông ta m t lát trư c khi tr v nông tr i. Quá kinh ng c trư c cách ăn nói b t kính c a v khách, sau m t thoáng b i r i, cô thư ký c t ti ng tr l i: 15
 16. - Thưa ông, ây chúng tôi không dùng cách xưng hô thi u tôn tr ng như th . Ngư i mà ông nói n chúng tôi g i là “ c Cha”, ho c “M c sư”. - À...ra th . Tôi xin l i, nhưng tôi hoàn toàn không có ý b t kính âu. Tôi v a bán ư c m t lư ng hàng l n trong kho và mu n óng góp s ti n m t tri u ô la cho nhà th . Cô thư ký ch t hi u ra v n và ti p l i: - Ông i ây nhé, tôi s i kêu con heo ó. Không ph i ng u nhiên mà m t nhà khoa h c n i ti ng t ng nói: “C th gi i luôn ghét s thay i, nhưng ó l i là i u giúp cho trái t t n t i”. Còn b n, b n ón nh n s thay i như th nào? N u t ch i thay i và luôn s ng m t cách th ng, tin theo s m nh thì cu c s ng c a b n ch ng ph i quá vô v , t nh t sao? I U GÌ NH HƯ NG CHO CU C S NG C A B N? Trư c kia, khi chưa có các phương ti n k thu t tiên ti n như bây gi , ngư i ta ph i s d ng loa ho c còi m i khi c n báo ng cho tàu thuy n trên bi n. L n n , m t chi n h m quân s ang ch m ch m lư t i, r sóng vư t qua nh ng làn nư c b bao ph b i l p sương dày c. B t ng , v thuy n trư ng phát hi n phía xa, qua làn sương có m t m sáng gi ng như m t con tàu ang di chuy n v phía mình. Ông l p t c c m loa lên nói l n: “Tôi là sĩ quan Smith thu c l c lư ng h i quân Hoa kỳ. Yêu c u chuy n hư ng 100 v phía Nam. Chúng ta ang trên cùng m t t a , r t có th s có va ch m. Tôi ưa ra l i ngh m t cách nghiêm túc”. Qua làn sương m t gi ng nói vang lên: “Tôi là th y th Jones. Yêu c u i hư ng 100 v phía B c”. Viên sĩ quan th m nghĩ: “H n ta ch là m t tên th y th quèn mà dám ưa ra l i ngh cho m t sĩ quan h i quân c p cao như th sao? H n nghĩ mình là ai v y?”. Ngay l p t c ông m loa lên và nói b ng gi ng y quy n l c: “Sĩ quan Smith thu c l c lư ng h i quân Hoa kỳ. Yêu c u chuy n hư ng 100 v phía Nam. Chúng tôi ang n g n”. V n gi ng nói y v ng l i qua làn sương: “Tôi th y th Jones. Hãy chuy n hư ng 100 v phía B c”. 16
 17. Viên sĩ quan th t s n i gi n trư c v ngoan c c a ngư i th y th . “Xin nh c l i tôi là sĩ quan h i quân Hoa kỳ, yêu c u chuy n hư ng ngay l p t c. Chúng tôi là m t chi n h m quân s ”. Câu tr l i v n kiên nh: “Th y th Jones yêu c u Ngài cho tàu chuy n hư ng v hư ng B c 100. ây là ng n h i ăng”. Thái c a ta cũng gi ng như ngư i ch o con tàu v y. Bên c nh vi c cho tàu ho t ng tuân theo nh ng nguyên t c riêng c a nó, ta còn ph i bi t xem xét k trên ch ng ư ng mình i có á ng m hay không. L a ch n như th nào là do b n thân m i ngư i. LÒNG TIN N uc inh ninh r ng mình không th thay i ư c gì, chúng ta s ch ng bao gi có ư c ni m tin th c hi n ngay c khi i u ó là có th . Ni m tin ưa l i ng l c và s c m nh cho con ngư i. Có ni m tin m i vi c u có th thành công. Ngư c l i, khi ánh m t ni m tin, ta s không kh i rơi vào hoang mang, nghi ng và lo s . i u này cũng có nghĩa là ta ang t phá h y t t c nh ng n l c c a b n thân. Trong kinh thánh, Chúa luôn s n lòng nâng nh ng ai tin vào Ngư i. Luca, o n 8 k l i r ng, m t ngư i àn bà b băng huy t trong nhi u năm li n, không ai có th ch a kh i. M t l n, gi a ám ông ang chen l n, xô y, bà c ti n v phía c Giê-su và ch m vào tua áo c a Ngư i v i ni m tin r ng mình s ư c c u ch a. T c thì, máu ngưng ch y. Th y v y, c Giê-su quay l i và nói v i bà: "Này con, lòng tin c a con ã c u ch a con". M i chúng ta sinh ra u ư c ban t ng m t tinh th n minh m n t ó làm cho cu c s ng c a mình t t p hơn. B i v y, ng bao gi t b ni m tin vào b n thân, tin vào cu c i. 17
 18. S c m nh c a ni m tin T i trư ng i h c Nam California, các sinh viên ư c thông báo r ng, b t c ai n u t ư c i m cao nh t trong kỳ thi cu i khóa s p t i s có cơ h i tr thành tr gi ng cho v giáo sư toán h c. Thông tin ó khi n George Dansig – m t nam sinh viên trong trư ng vui m ng n n i êm ó anh không tài nào ng ư c. Ư c mơ l n nh t c a George là tr thành giáo sư, và ây th t s là m t cơ h i quý giá. Không gì có th ngăn c n George th c hi n ư c mơ c a mình. Anh quy t tâm tr l i úng t t c các câu h i trong bài ki m tra. Vào ngày thi, George mi t mài ôn bài quên c th i gian. Khi ngư c nhìn ng h , anh b ng gi t mình vì th y ã tr gi thi n 15 phút. T c t c, George thu d n sách v và ch y n phòng thi. R t may h i ng coi thi v n ch p nh n cho anh tham d . thi khó hơn George mong i. Tuy nhiên, anh v n n l c h t mình, c g ng hoàn thành h t các câu h i. Khi chu n b n p bài, George ch t chú ý n hai câu h i n a ư c ghi trên b ng. oán r ng ây là hai câu h i c ng i m, George ti p t c làm chúng vào m t sau bài thi. úng là hai câu h i quá hóc búa. M hôi George b t u r n ra, th m ư t áo, tâm trí anh t p trung cao cho vi c tìm ra l i gi i. Cu i cùng, George cũng gi i quy t ư c câu h i u tiên. V i tinh th n hăng say, anh ti p t c chuy n sang v n còn l i v i s c g ng nhi u hơn. Tuy nhiên, ây không ph i là v n ơn gi n, nó ph c t p hơn nhi u so v i câu h i trư c. M hôi b t u ch y dài trên trán. Trong u George thoáng ý nghĩ: “N u mình không tìm ư c l i gi i cho câu này, s có ngư i khác làm ư c và như v y cơ h i dành cho mình s tu t m t”. V a lúc ó, giáo sư tuyên b h t th i gian và yêu c u n p bài. Quá th t v ng, George ng i s p xu ng gh như m t ngư i th t b i th m h i. êm hôm ó, anh không sao ch p m t ư c. H t xoay ngư i qua ph i r i l i qua trái, George nghĩ v i u x u nh t có th x y ra. Sáng hôm sau, George mi n cư ng n trư ng v i ý nghĩ r ng ch c ch n mình s ph i nghe tên c a m t ai ó ư c xư ng lên mà không ph i là mình. V m t v n còn h c hác sau m t êm m t ng , George t t bư c vào l p. V giáo sư ng d y và nói: - George Dansig! Em ã m ra m t l ch s m i cho môn toán h c. 18
 19. - Thưa th y, em không hi u. - Hôm qua em ã n tr ph i không, George? - D vâng. Em xin l i... ch vì em lo ôn bài. - À không... không... th y gi i thích... Em th y y George à, ây là m t bài ki m tra r t khó. Trư c kỳ thi, th y ã c nh báo v i nhi u sinh viên r ng có r t nhi u v n nan gi i v n chưa tìm ư c l i gi i trong toán h c và m t s câu h i trong bài ki m tra này cũng n m trong s ó. Th t ra thì th y ã vi t hai trong s nh ng v n chưa có l i áp vào thi – và em...George ... em ã gi i quy t ư c m t trong chúng. Chúng ta hãy th t ra trư ng h p, trư c khi làm bài thi George ư c báo trư c là anh không th gi i quy t bài toán ó, r ng ó là i u hoàn toàn n m ngoài kh năng c a anh, li u anh ta có n l c vư t qua như v y không? Câu tr l i ch c ch n s là “không”. B i v y, không có gì là vô lý khi nói: ni m tin s bi n nh ng i u tư ng như không th thành có th . ng ng i kh ng nh ni m tin Cùng m t công vi c trong m t môi trư ng và th i gian làm vi c như nhau, nhưng m t ngư i lên ti ng ph nh: “Tôi không th ”. Ngư c l i, ngư i khác l i nói: “Tôi có th làm ư c”. V y ai úng? Câu tr l i là c hai. Câu chuy n sau k v m t ngư i àn ông Scotland. Ông ta làm vi c r t chăm ch và cũng là ngư i y tham v ng, luôn hư ng mình n nh ng m c tiêu cao nh t. Không nh ng th ông còn áp t l i s ng và làm vi c y lên nh ng ngư i xung quanh. L n n , trong lúc cùng th c hi n m t d án, ông ã nh ra nh ng th i h n dư ng như b t kh thi cho m i ngư i. M t ng nghi p b c xúc lên ti ng: - Này, không ph i vi c gì cũng có th hoàn thành trong m t s m m t chi u ư c âu. - Tôi bi t ch . ó là do tôi không ph i là ngư i lãnh o d án này mà thôi. B n có tin r ng, chính nh ng gi i h n t t ra ã ngăn c n con ngư i? B n có ch p nh n nh ng i u mà ngư i khác ch p nh n như m t s th t hi n nhiên? 19
 20. N u thu n theo nh ng khuôn m u có s n m t cách th ng, b n s tr thành m t k t m thư ng và ch ng bao gi phát huy h t ư c kh năng c a b n thân. Thái chính là thư c o chính xác nh t lòng tin c a m i ngư i. Frank Lloyd Wright, 83 tu i – m t nhà ki n trúc sư vĩ i – khi ư c h i âu là công trình mà ông cho là thành công nh t, áng nh nh t trong s nghi p c a mình. Ông tr l i m t cách gi n d r ng: “Chính là cái k ti p trong s nghi p c a tôi”. Tương lai s tươi sáng và y h a h n khi b n s h u nh ng nh n th c úng n, nh ng thái tích c c. B n s có thêm nhi u năng lư ng, s c sáng t o m i, nh ó s tr trung, năng ng b n cũng tăng lên. Bão t nt âu? M i ngư i thư ng cho r ng con thuy n càng nh thì càng an toàn khi lênh ênh trong vùng bi n ng, mi n là ng nư c vào trong thuy n. Vi c nâng cao nh n th c i n thành công cũng gi ng như vi c b o v con thuy n t phía trong, ng nó ng p nư c v y. Th c t cho th y, không ít ngư i m c dù có thái s ng tích c c nhưng h v n g p tr c tr . Có m t bài thơ c th này: Thuy n v phía ông, thuy n v phía tây Gió nhè nh , mây l ng l Chính cánh bu m, không ph i ng n gió ã ưa thuy n xuôi v b n Khi nh ng cơn bão bùng lên T a chông gai trên ư ng i Chính ti ng nói trái tim S d n d t con ư ng ta i Cũng có th ví thái s ng như cánh bu m kia. Cánh bu m giúp con thuy n gi ư c b ng gi a nh ng ng n sóng chao o; giúp con thuy n không b gió l c cu n xoay và nh n chìm gi a lòng i dương. Tương t , thái s d n d t ta vư t qua nh ng giông bão c a cu c i. ưa ta n b n b h nh phúc. 20
Đồng bộ tài khoản