intTypePromotion=1
ADSENSE

Thăm dò thị phần Heniken tại Tp.hcm

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

135
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu thị trường là một bộ phận rất quan trọng trong marketing , nó quyết định đến chiến lược kinh doanh của từng doanh nghiệp đối với từng sản phẩm và dịch vụ của mình. Heniken là một doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới về sản phẩm bia , đã có mặt tại thị trường việt nam hơn1 năm. với mục đích nghiên cứu sự lớn mạnh của một doanh nghiệp nước ngoài tại việt nam, cũng như chỗ đứng của đonah nghiệp trong lòng người dân thành phố....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thăm dò thị phần Heniken tại Tp.hcm

  1. Trư ng H kinh t TPHCM L p 24 k29 B moân Maketing Nhoùm th c hi n: HTF Thaùng10/2004 Lôøi môû ñaàu: Nghieân cöùu thò tröôøng laø moät boä phaän raát quan troïng trong Maketing, noù quyeát ñònh ñeán chieán löôïc kinh doanh cuûa töøng doanh nghieäp ñoái vôùi töøng saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa mình. Heineken laø moät doanh nghieäp noåi tieáng treân theá giôùi veà saûn phaåm bia, ñaõ coù maët taïi thò tröôøng Vieät Nam hôn möôøi naêm. Vôùi muïc ñích tìm hieåu, nghieân cöùu söï lôùn maïnh cuûa moät doanh nghieäp nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam, cuõng nhö choã ñöùng cuûa doanh nghieäp trong loøng ngöôøi daân thaønh phoá. Nhoùm HTF ñaõ raát coá gaéng nhaèm naém baét nhöõng thoâng tin caàn thieát vaø coù caùi nhìn töông ñoái chính xaùc veà thöông hieäu Heineken. Trong quaù trình tìm hieåu, chaéc chaén seõ gaëp phaûi nhöôõng thieáu soùt, khieám khuyeát. Raát mong nhaän ñöôïc söï ñoùng goùp cuûa quyù baïn ñeå baøi baùo caùo ñöôïc hoaøn chænh. HTF Nhöõng thoâng tin veà Heineken. Nhöõ Baùo caùo keát quaû thaêm doø. Baù Nhaän ñònh veà saûn phaåm &ø ñeà xuaát phöông höôùng. Nhaä g. HTF 1
  2. HTF Naêm 1886, Gerald Adriaan Heineken ñaõ khaùm phaù ra moät loaïi men ñoõc nhaát voâ nhò. Veà sau loaïi men naøy ñöôïc söû duïng vaøo quaù trình saûn xuaát bia Heineken. Heineken ñaõ tìm thaáy giaù trò ñích thöïc cuûa nhöõng gioït bia töø nguoàn thieân nhieân. OÂng ñaõ keát hôïp moät loaïi men ñaëc bieät vôùi tinh chaát caây hubloâng (caây hoa bia) vaø 100% luùa maïch. Töø ñoù, oâng taïo ra moät loaïi bia mang höông vò Heineken. Sau hôn 130 naêm, töøng chai bia mang nhaõn hieäu Heineken vaãn ñöôïc pha cheá vôùi coâng thöùc aáy. Moät bí maät giuùp Heineken taïo ñöôïc danh tieáng cuûa rieâng mình trong theá giôùi bia laø vaãn duy trì ñöôïc chaát löôïng vaø muøi vò ngoït ngaøo cuûa noù trong suoát hôn moät traêm naêm qua. HTF V i s m nh s n xu t ra lo i bia t tiêu chu n ch t lư ng t t nh t có th . Heineken ã dành s chú ý n m i khâu c a vi c s n xu t bia. T vi c s d ng máy móc, thi t b t tiêu chu n k thu t cao n vi c ki m tra ch t lư ng nghiêm ng t. Heiheken tin ch c các khâu s n xu t c a h s t tiêu chu n cao t o ra m t lo i bia t t nh t. Ngoài ra, b o trì tiêu chu n c a Heineken, t t c các nư c s n xu t bia mang thương hi u Heineken u ph i g i nh ng m u bia n Hà Lan giám nh ch t lư ng. Nh ng quá trình nghiêm ng t y nh m mang n cho b n ch t lư ng bia cao nh t c a Heineken. HTF 2
  3. 12,195 chai Heineken ñöôïc tieâu thuï trong 1 phuùt. Moãi phuùt, ngöôøi uoáng bia treân theá giôùi ñaõ baät 12,195 chai Heineken. Moät naêm öôùc tính khoaûng hôn 6 tyû chai Heineken ñöôïc baät ra Heinekem ñaõ nhaän ñöôïc nhieàu giaûi thöôûng cao quyù bao goàm: “Diplome D’Honneur Amsterdam” vaøo 1883 vaø “Best Award for Grand Prix Paris” vaøo 1889. Ngoaøi ra coøn voâ soá caùc giaûi khaùc do ngöôøi tieâu duøng baàu choïn. HTF HTF HTF 3
  4. Nhoùm ñaõ khaûo saùt 162 phieáu vôùi: 115 phieáu nam, 47 nöõ. Nhoùm tuoåi: 75 phieáu töø 18-25, 47 phieáu töø 25-30, 30 phieáu töø 35-50, 10 phieáu töø 50 tuuoåi trôû leân. Vaø ñöa ra keát quaû: HTF 1. Anh (chò) coù thöôøng uoáng bia khoâng? Thöôøng xuyeân: 25% Thænh thoaûng: 49% Ít khi: 17% Khoâng: 9% 2. Anh (chò) thöôøng duøng bia naøo? Heineken: 42% Tiger: 20% Saøi Goøn: 28% Loaïi khaùc: 10% 3. Anh (chò) coù bieát bia Heineken khoâng? Coù: 96%ù Khoâng: 4% HTF 4. Anh (chò) bieát Heineken töø nguoàn thoâng tin naøo? Ti vi: 61% Baùo chí: 11% Quaûng caùo coâng coäng: 10% Baïn beø, ngöôøi thaân: 18% 5. Anh (chò) ñaùnh giaù veà nhöõng maãu bia Heineken nhö theá naøo? Raát hay: 42% Hay: 32% Ñöôïc: 22% Teä: 3% Raát teä: 1% 6. Theo anh (chò) kieåu daùng, maøu saéc cuûa chai (lon) Haineken laø: Sang troïng: 40% Ñeïp: 42% Bình thöôøng: 17% Xaáu: 1% HTF 4
  5. 7. Anh (chò) ñaõ töøng söû duïng bia Heineken chöa? Coù: 86% Chöa: 14% 8. Anh (chò) caûm thaáy höông vò bia Heineken nhö theá naøo? Ngon: 77% Khoâng ngon: 5% Bình thöôøng: 18% 9. Ñoä coàn cuûa bia Heineken theo anh (chò) laø: Raát cao: 5% Cao: 23% Vöøa: 58% Thaáp: 12% Raát thaáp: 2% HTF 10. Bia Heineken coù hôïp “gu” vôùi anh (chò) khoâng? Coù: 80% Khoâng: 20% 11. Anh chò coù bieát ñeán caùc chöông trình khuyeán maõi cuûa bia Heineken khoâng? Coù: 50% Khoâng: 50% 12. Anh (chò) coù bieát ñeán caùc chöông trình taøi trôï cuûa bia Heineken khoâng? Coù: 56% Khoâng: 44% HTF 13. Anh (chò) coù nhaän xeùt gì veà giaù thaønh bia Heineken? Raát cao: 10% Cao: 62% Vöøa: 24% Thaáp: 3% Raát thaáp: 1% 14. Anh (chò) coù deã daøng tìm mua bia Heineken luùc caàn khoâng? Coù: 82% Khoâng: 18% 15. Nhu caàu uoáng bia cuûa anh (chò) laø: Giaûi khaùt: 11% Giao tieáp: 44% Tieäc tuøng: 35% Khaùc: 10% HTF 5
  6. HTF Bia Heineken raát ñöôïc öa chuoäng treân thò tröôøng vaø raát nhieàu tieàm naêng môû roäng thò phaàn ôû nöôùc ta. Bia Heineken raát thích hôïp vôùi caùc buoåi lieân hoan, tieäc nhöng giaù vaãn coøn cao so vôùi thu nhaäp cuûa phaàn ñoâng ngöôøi daân. Do ñoù, noù chæ ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa ña soá ngöôøi coù thu nhaäp cao. HTF Caùc chöông trình quaûng caùo cuûa bia Heineken gaây ñöôïc nhieàu söï chuù yù töø phía ngöôøi tieâu duøng, ñaëc bieät laø caùc maãu quaûng caùo treân tivi raát coù hieäu quaû. Chöông trình khuyeán maõi khaù haáp daãn nhöng khoâng raàm roä laøm cho nhieàu ngöôøi khoâng bieát ñeán. Caùc chöông trình do Heineken taøi trôï cuõng khoâng ñöôïc coâng chuùng chuù yù nhieàu. HTF 6
  7. Caùc chöông trình khuyeán maõi caàn phoå bieán vaø haáp daãn hôn. Heä thoáng phaân phoái cuûa bia Heineken phaûi roäng raõi vaø tieáp caän hôn nöõa ngöôøi tieâu duøng taïi khaép caùc tænh vaø vuøng treân caû nöôùc. Taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng taøi trôï thieát thöïc nhaèm khoâng maát thò phaàn so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh. HTF Caùc baïn thöïc hieän: Nguyeãn thò Thuøy Döông. Leâ thò Hoa. Maõ Ñaït Hy. Vuõ thò Luyeân. Döông Hyû Phuùc. Lyù Thuùy Phöôïng. Huyønh Thanh Sôn. Phaïm thò Dieäu Thanh. Döông Thaùi Thuyeân. Laâm Khaûi Trí. HTF 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2