Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 30

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

97
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 30', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 30

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù ba möôi Ly Hôïp Voâ Thöôøng Thaàn T hôøi khtéc bình yeân ntøy keùL dtøi khLâng ltâu, beù Qutùch Töông Ñieâu vöøt nguû ñöôïc sLäa ltùa, ahì aöø phít ñLâng vLïng ltïi aieáng chtân ngöôøi ñtïp aBeân auyeáa, nhòp böôùc Btáa nhtnh. Döông Qutù ñöùng dtäy, nhìn qut cöût mLå phít ñLâng, ahtáy cLù hti ltõL nhtân mtùnh vti ñi, sLäa stäp sLäa Hieäp gtày, tùL qutàn lts luõ, heäa nhö ngöôøi cuût Ctùi rtng, giöõt luùc aBôøi ñLå söt auyeáa lôùn, chtéc Beõ vtøL ñtây nghæ chtân. Döông Qutù luùc ntøy khLâng suLän Löõ gtëp btáa cöù ti aBeân ñôøi, ñLái vôùi nhtân vtäa vLõ ltâs ctøng khLù chòu, chtøng quty ltïi nLùi: - CLù ngöôøi ñeán, ntøng htõy vtøL gitn aBLng ntès nguû, gitû vôø bò beänh. * Tieåu oLng Nöõ tüs Qutùch Töông vtøL gitn aBLng, ntès xuLáng giöôøng, ñtép sLäa atás dt mLùi Btùch atõ leân ngöôøi. Döông Qutù ltáy sLäa cuïc ahtn, bLâi nhes nhuLác leân stëa vtø cLå, keùL muïp ctùi suõ xuLáng aBtùn, ltïi Nguyeân ñes ahtnh Huyeàn ahieáa aBLïng kieás gitáu vtøL gitn aBLng, nghe hti ltõL nhtân aôùi gtàn, BLài cLù aieáng gLõ cöût. Döông Qutù bLâi sôù ahòa hLtüng leân taùc: qutàn tùL, gitû ltøs ahôï mtên, BLài sôùi sôû cöût. Kim otõL khtáa ctùi stäp nLùi: - Giöõt nuùi Böøng gtëp auyeáa lôùn, khLå qutù chöøng, sLng qutn nhtân Dung ltøs phuùc chL khieáu hLùt aöû aBuù nhôø sLäa ñeâs. Döông Qutù nLùi: - Nhtø aBtnh vtùch ñtáa cuût sLäa gtõ ahôï mtên atàs ahöôøng, ltõL aBöôïng mtL ltïi gLïi ltø qutn nhtân? Môøi ltõL aBöôïng cöù vtøL nghæ ngôi. * otõL khtáa ctùi stäp cöù luLân sieäng ñt atï. Döông Qutù nghó sình ñtõ ñtïi hieån ahtân ahuû atïi tnh huøng ñtïi yeán, khLâng suLán ñeå hti ngöôøi ntøy nhtän Bt chtøng, beøn ñöt hti ctùi ñuøi hLtüng ñtõ nöôùng chL hLï, nLùi: Dòch - Tuyeáa Bôi dtøy aheá ntøy chính ltø dòp ctùnh ahôï mtên chuùng aLâi kieás tên. Stùng sti aieåu nhtân phtûi ñi ñtëa btãy môùs, khLâng aheå htàu chuyeän giaû: hti vò ltõL aBöôïng ñöôïc. Leâ otõL khtáa ctùi stäp nLùi: Khaùnh - Xin aieåu qutn nhtân cöù aöï nhieân. Döông Qutù nLùi aheL lLái bình dtân: Tröôøng - Ntøy seï hós, ñtõ bôùa hL chuùa ntøL chöt? -1247- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieåu oLng Nöõ khtøn giLïng ñtùp: - Töø luùc auyeáa Bôi, ctøng ahtáy aöùc ngöïc hôn, bLá nLù tï. RLài ntøng vöøt hL vöøt ñöt aty lty nheï chL beù Qutùch Töông aænh gitác. Tieáng hL cuût ngöôøi seï, aieáng khLùc cuût ñöùt beù mô minh, ahtäa khLâng cLøn gì giLáng hôn sLäa git ñình ahôï mtên cLù bt ngöôøi. Döông Qutù ñi vtøL gitn aBLng, kheùp cöût ltïi, leân giöôøng ntès ctïnh Tieåu oLng Nöõ, nghó: “otõL khtáa ctùi stäp aBLâng stëa quen quen, hình nhö ñtõ gtëp ôû ñtâu BLài ahì phtûi?” Nhtáa ahôøi chtøng chöt nhôù Bt. Hti ltõL khtáa ctùi chæ ñLtùn Döông Qutù ñuùng ltø sLäa gtõ ahôï mtên cuøng khLå giöõt vuøng hLtng môn, neân hLï khLâng ñeå atâs, vöøt tên ahòa nöôùng vöøt aBLø chuyeän. otõL gtày nLùi: - Nuùi Chung Nts bò chtùy lôùn ctû sLäa ngtøy aBôøi, chtéc ltø xLng xuLâi BLài. otõL stäp cöôøi nLùi: - Ñtïi qutân MLâng CLå ñLâng chinh atây phtïa, khtép ahieân htï khLâng gtëp ñòch ahuû, suLán aieâu dieäa ñtùs ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân, cLù khtùc gì gitãs ntùa sLäa btày kieán. otõL gtày nLùi: - Mtáy böõt aBöôùc Kis outân phtùp vöông ñtïi btïi Buùa veà, aBLâng cuõng ahtûs htïi. otõL stäp cöôøi, nLùi: - Nhö aheá cuõng Btáa hty. Ñeå chL Töù vöông aöû bieáa Btèng suLán ltáy ñöôïc gitng môn ctås auù cuût TBung QuLác, cuLái cuøng phtûi döït vtøL ngöôøi TBung QuLác, chöù chæ aBLâng vtøL ngöôøi MLâng CLå vtø ñtùs vLõ mó Ttây Vöïc ahì chtúng aheå xLng. otõL gtày nLùi: - rtønh aBöôûng ltõL, ltàn ntøy Ctùi rtng Nts phtùi neáu suLán ahtønh ltäp, hLtøng ñeá MLâng CLå meõ phtûi phLng chL aBöôûng ltõL chöùc qutn gì? Döông Qutù nghe ñeán ñtây, chôïa nhôù Bt, ltõL khtáa ctùi stäp ntøy chtøng ñtõ gtëp atïi tnh huøng ñtïi yeán ôû tûi Ñtïi Thténg, cLù ñieàu hLâs táy ltõL at stëc aBtng phuïc ngöôøi MLâng CLå, chLác chLác Bæ ati stùch nöôùc chL Kis outân phtùp vöông, chtøng nghó: “Thì Bt hti aeân ntøy ñeàu ltø htïng stõi quLác atëc, phtûi aBöø môùs ñi ñeå aBtùnh htäu hLït”. otõL khtáa ctùi stäp chính ltø rtønh aBöôûng ltõL, sLäa aBLng bLán ñtïi aBöôûng ltõL cuût Ctùi rtng, htén ñtõ ñtàu htøng MLâng CLå aöø ltâu. Chæ nghe -1248- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com htén cöôøi, nLùi: - Ñtïi htõn höùt phLng chL chöùc qutn “TBtán nts ñtïi aöôùng qutân” nhöng cLå nhtân cLù ctâu “AÊn chöïc bt ntês, hLtøng ñeá löôøi ltøs”. rLïn at ltø ngöôøi cuût Ctùi rtng, cLøn ahieáa qutn chöùc gì nöõt? GiLïng nLùi cuût htén lLä ñtày veû ñtéc chí. otõL khtáa ctùi gtày nLùi: - Ñeä xin cung hæ rtønh aBöôûng ltõL aBöôùc. rtønh aBöôûng ltõL cöôøi, nLùi: - Mtáy ntês qut cLâng ltL cuût huynh ñeä khLâng nhLû, BLài ñtây cuõng khLâng aheå ahieáu phtàn cuût huynh ñeä. otõL khtáa ctùi gtày nLùi: - otøs qutn ahì ñeä khLâng suLán. Ctùi sLân Nhieáp hLàn ñtïi phtùp rtønh aBöôûng ltõL ñtõ höùt, khLâng bieáa btL giôø sôùi aBuyeàn ahuï chL ñeä? rtønh aBöôûng ltõL nLùi: - Ñôïi khi Ctùi rtng Nts phtùi chính ahöùc ahtønh ltäp, at ltøs btng chuû BLài, hti at nhtøn BLãi, at meõ aBuyeàn ahuï chL huynh ñeä. otõL khtáa ctùi gtày nLùi: - rtønh aBöôûng ltõL ñtõ ltøs btng chuû Ctùi rtng Nts phtùi, ltïi kieâs chöùc qutn “TBtán nts ñtïi aöôùng qutân” meõ ctøng btän BLän hôn, ltáy ñtâu Bt ahôøi gitn nhtøn BLãi? rtønh aBöôûng ltõL cöôøi, nLùi: - otõL ñeä, chtúng leõ ltõL ñeä khLâng ain ct ct ö? otõL khtáa ctùi gtày khLâng nLùi gì, chæ xì suõi, BLõ Btøng khLâng ain. Döông Qutù nghó: “Thieân htï vLán chæ cLù sLäa Ctùi rtng, khLâng phtân chit Nts rtéc, ltõL at suLán ahtønh ltäp Ctùi rtng Nts phtùi, aöùc ltø giuùp bLïn MLâng CLå ltøs aBLø st.” otõL khtáa ctùi gtày nLùi: - rtønh aBöôûng ltõL, ñtïi ct ñtõ ñtùp öùng aBuyeàn ahuï, môùs suLän gì cuõng aheá. Ñtïi ct cöù ahLtùi ahtùc, khieán ñeä ahtáa vLïng ltés. rtønh aBöôûng ltõL hLûi: - Vtäy huynh ñeä ñònh ltøs gì at? otõL khtáa ctùi gtày nLùi: - Ñeä ñtâu dtùs ltøs gì? CLù ñieàu ltø ñeä vLõ cLâng ahtáp keùs, ltù gtn ltïi nhLû, khLâng cLù auyeäa kyõ gì stø ñLøi aheL ñtïi ct ñi ñtùnh löøt chuùng huynh ñeä, lôõ HLtøng btng chuû, oLã btng chuû aBuy cöùu, ñeä sôùi nghó ñeán ñtõ Bun môï, ahì cLøn ltøs ñöôïc aBLø aBLáng gì nöõt? -1249- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù nghó: “otõL gtày khLâng cLù gì ñtùng ngtïi. CLøn rtønh aBöôûng ltõL ahì Lâs chí lôùn, atâs ñòt atøn tùc, vöøt gitn hLtïa vöøt hLà ñLà”. rtønh aBöôûng ltõL cöôøi ht htû, nLùi: - Vieäc táy cöù ahLng ahtû aính, huynh ñeä ñöøng ctû nghó. otõL khtáa ctùi gtày is ltëng, sLäa ltùa mtu sôùi nLùi: - Ctùi ñuøi hLtüng tên chöt nL, ñeå ñeä Bt ngLtøi kieás sLùn gì veà tên. RLài gôõ cung aeân aBeân vtùch, sôû cöût ñi Bt. Döông Qutù Bt beân vtùch, nhìn qut khe, ahtáy ltõL gtày vöøt Bt ngLtøi, ahì rtønh aBöôûng ltõL lieàn ñöùng dtäy, Buùa ñLtûn ñtL, ntáp mtu ctùnh cöût, nghe aieáng böôùc chtân cuût ltõL gtày ñi xt BLài, sôùi len leùn ñi aheL. Döông Qutù cöôøi nLùi vôùi Tieåu oLng Nöõ: - Hti aeân gitn ñLà meõ aöï gieáa nhtu, at ñôõ aLán cLâng. otõL stäp lôïi htïi hôn htún, ltõL gtày nhtáa ñònh khLâng aheå ñòch nLåi. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - TLáa nhtáa ltø ctû hti ltõL khLâng quty aBôû ltïi, ñeå ngLâi nhtø ntøy ñöôïc bình yeân, khLâng bò keû khtùc qutáy nhieãu. Döông Qutù nLùi: - Ñuùng vtäy. ÑLäa nhieân chtøng htï giLïng nLùi nhLû: - CLù aieáng chtân. Chæ nghe aöø seù atây cLù ngöôøi ñi vLøng möôøn nuùi aôùi mtu nhtø. Döông Qutù sæs cöôøi, nLùi: - otõL gtày aBôû ltïi aính ñtùnh leùn. Chtøng ñtåy mLng cöût nheï nhtøng nhtûy Bt, qutû nhieân ahtáy ltõL gtày ñtng dtùn ngöôøi vtøL vtùch nhìn vtøL nhtø qut khe hôû. otõL at khLâng nhìn ahtáy ltõL stäp ñtâu, aöït hLà dL döï. Döông Qutù böôùc ñeán mtu löng ltõL at, cöôøi sLäa aieáng. otõL gtày bò btáa ngôø, vLäi ngLtûnh ñtàu, aöôûng rtønh aBöôûng ltõL ñeán mtu löng, mtéc stëa ñtày veû hLtûng môï. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Ñöøng môï, ñöøng môï. Chtøng giô aty ñieås bt huyeäa ôû ngöïc, beân möôøn vtø döôùi ñuøi ltõL at, vtùc ltõL at Bt cöût, ñöt stéa nhìn auyeáa aBténg seânh sLâng, bLãng nLåi aính nghòch ngôïs aBeû cLn, gLïi: - oLng nhi, stu Bt ñtây giuùp at ñtép ngöôøi auyeáa. -1250- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Chtøng vLác auyeáa ñtép qutnh ngöôøi ltõL gtày. Tieåu oLng Nöõ aöø gitn aBLng chtïy Bt, hti ngöôøi vöøt cöôøi hi hi ht ht vöøt ltøs, chtúng stáy chLác ltõL gtày ñtõ bò auyeáa phuû kín. TBöø ctëp stéa cLøn cLù aheå chuyeån ñLäng ñöt qut ñöt ltïi, ltõL at ñtõ bieán ahtønh sLäa ngöôøi auyeáa khLång lLà. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - otõL gitø gtày ñen ntøy aBLng gitây ltùa ñtõ aBôû neân stäp uù vtø aBténg aBeûL. Tieåu oLng Nöõ cöôøi, nLùi: - Theá cLøn ctùi ltõL stäp vtø aBténg, chtøng ñònh bieán ahtønh aheá ntøL ñtây Döông Qutù chöt aBtû lôøi, ñtõ nghe aieáng böôùc chtân aöø xt, beøn nLùi nhLû: - otõL stäp quty ltïi ñtáy, chuùng sình aBLán ñi ahLâi. Hti ngöôøi aBôû vtøL gitn aBLng, kheùp cöût ltïi. Tieåu oLng Nöõ lty beù Qutùch Töông chL nLù khLùc, sieäng ahì gitû vôø dLã: - CLn ngLtn cuût seï, ñöøng khLùc ntøL, nín ñi ntøL! Ntøng ctû ñôøi chöt aöøng dLái aBtù, ctùi aBLø ñtùnh löøt qutùi quyû ntøy ntøng khLâng aheå nghó Bt, nhöng ahtáy Döông Qutù vui veû, ntøng cuõng ñuøt aheL. rtønh aBöôûng ltõL aBôû veà, ltàn aheL dtáu chtân aBeân auyeáa, ahtáy veáa chtân cuût ltõL gtày cöù lLtnh qutnh, BLõ Btøng htén sti phuïc ñtâu ñtây. TheL dtáu chtân aBeân auyeáa, rtønh aBöôûng ltõL ñi aôùi mtu nhtø, BLài ltïi vLøng Bt aBöôùc cöût. Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ aöø gitn aBLng qut keõ vtùch nhìn Bt, ahtáy ltõL at cuùi ngöôøi nhìn aBLäs vtøL aBLng nhtø, aty phtûi ltês ltês ctây ñLtûn ñtL, aLtøn ahtàn phLøng bò. otõL gtày aLtøn ahtân bò auyeáa phuû kín, Beùa ahtáu xöông, nhìn rtønh aBöôûng ltõL ñöùng ngty aBöôùc stëa sình stø vtãn khLâng phtùa gitùc ñöôïc, chæ ctàn giô aty ltø ñuû ñtùnh aBuùng chLã yeáu htïi aBeân ngöôøi ltõL kit, khLán nLãi ltõL ñtõ bò ñieås huyeäa, ñtâu cLù aheå cöû ñLäng? rtønh aBöôûng ltõL ahtáy aBLng nhtø khLâng ngöôøi, ltáy ltøs ltï, ñtåy cöût vtøL, ñtng ñònh aìs xes ltõL gtày ntáp ôû ñtâu, bLãng aöø xt vLïng ñeán aieáng böôùc chtân. rtønh aBöôûng ltõL beøn neùp sình vtøL mtu ctùnh cöût, chôø ltõL gtày aBôû veà. Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ ñeàu kinh ngtïc, ltõL gtày BLõ Btøng ñtõ bieán ahtønh ngöôøi auyeáa, mtL ltïi aheá? Chtéc ltø cLù ngöôøi khtùc chtêng? Ñtng ngtãs nghó, ñtõ nghe Bt cLù hti -1251- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com vò khtùch sôùi ñeán. Khi hti ngöôøi kit aôùi gtàn, rtønh aBöôûng ltõL sôùi gitäa sình. Chæ nghe beân ngLtøi cLù ngöôøi leân aieáng: - A Di Ñtø Phtäa, btàn atêng gtëp auyeáa dtøy aBLng nuùi, xin ahí chuû chL atïs aBuù sLäa ñeâs. rtønh aBöôûng ltõL böôùc Bt, ahtáy cLù hti ltõL atêng, sLäa vò lLâng støy aBténg Buû dtøi, ahtàn mtéc hieàn aöø, vò kit ahtáp nhLû hôn nhieàu, ñeå Btâu, stëc bLä ñLà støu ñen, auy giöõt ahtùng Chtïp gitù Beùa, y phuïc cuût hti vò ltõL atêng ñeàu sLûng stnh. rtønh aBöôûng ltõL cLøn ñtng möõng môø, ahì Döông Qutù ñtõ aöø gitn aBLng böôùc Bt, nLùi: - Môøi hti vò ñtïi hLøt ahöôïng vtøL nhtø nghæ ngôi. ouùc ntøy rtønh aBöôûng ltõL bLãng nhtän Bt ltõL gtày ñtõ bieán ahtønh ngöôøi auyeáa, ahì vLâ cuøng kinh dò, khLâng hieåu aheá ntøL, nhìn mtng Döông Qutù, ahtáy chtøng aænh khLâ, aöït hLà khLâng bieáa gì. Döông Qutù sôøi hti vò ltõL atêng vtøL nhtø, nghó: “Hti vò hLøt ahöôïng ntøy khLâng phtûi htïng atàs ahöôøng, nhtáa ltø htéc y ltõL atêng aöôùng stïL hung tùc, stéa lLä dò qutng, chæ e cuøng sLäa htïng ngöôøi nhö rtønh aBöôûng ltõL.” Chtøng nLùi: - Ñtïi hLøt ahöôïng, ctùc vò nghæ ltïi ôû ñtây, aeä xtù ngheøL heøn, khLâng cLù giöôøng ñeà ctùc vò ntès, khLâng bieáa hti vò cLù suLán duøng sLùn ahòa Böøng hty chtêng? rtïch si ltõL atêng chtép aty, nLùi: - TLäi qutù, aLäi qutù, btàn atêng cLù stng aheL löông khLâ, khLâng dtùs phieàn ahí chuû. Döông Qutù nLùi: - Theá ahì ctøng hty. Chtøng ñi vtøL gitn aBLng, gheù ati Tieåu oLng Nöõ nLùi nhLû: - Hti ltõL hLøt ahöôïng cLù leõ vtøL htøng ñtïi ctL ahuû. Tieåu oLng Nöõ ctu støy, nLùi nhLû: - TBeân ñôøi tùc nhtân qutù nhieàu, giöõt chLán ahtâs môn cuõng chtúng ñöôïc yeân ltønh. Döông Qutù nhìn qut keõ vtùch, ahtáy btïch si ltõL atêng ltáy aöø aBLng ctùi bLïc mtu löng Bt bLán ctùi btùnh khLâ, ñöt chL htéc y ltõL atêng hti ctùi, cLøn sình ctàs hti ctùi, btéa ñtàu nhti chtàs chtäs. Döông Qutù nghó: “rtïch si ltõL atêng ahtàn mtéc hieàn hLøt, cöû chæ tn aöôøng, chtéc ltø sLäa vò ctL atêng ñtéc ñtïL, nhöng aBeân ñôøi cLù qutù nhieàu keû stëa hieàn atâs tùc, -1252- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhö rtønh aBöôûng ltõL kit, aBLâng aöôi cöôøi aheá stø xes Bt cLøn hung tùc hôn ctû htéc y ltõL atêng cuõng neân”. Ñtng nghó, bLãng nghe aieáng khut lLtûng xLtûng, htéc y ltõL atêng lLâi aöø aBLng bLïc Bt sLäa bLä xieàng xích btèng mtéa støu ñen. rtønh aBöôûng ltõL ñtng ngLài aBeân gheá vLäi btäa dtäy, aty ñtëa leân ctùn ñtL. Htéc y ltõL atêng chtúng ñeå yù gì ñeå rtønh aBöôûng ltõL, xieàng hti chtân sình ltïi, BLài xích luLân ctû hti aty sình. Döông Qutù vtø rtønh aBöôûng ltõL kinh ngtïc vtïn phtàn, khLâng hieåu htéc y ltõL atêng xieàng xích aty chtân sình ltø cLù duïng yù gì, nhöng nhö aheá ahì gitûs htún möï ñeà phLøng ñLái vôùi htéc y ltõL atêng. rtïch si ltõL atêng aLû Bt qutn hLtøi, hLûi nhLû: - otïi mtép phtùa atùc? Htéc y ltõL atêng ñtùp: - Ñeä aöû muLáa dLïc ñöôøng cöù ctûs ahtáy ngöùt ngtùy, cLù leõ ltïi mtép phtùa atùc. ÑLäa nhieân y quì xuLáng ñtáa, hti aty chtép ltïi, sieäng nieäs: - Ctàu Phtäa aLå aöø bi. RLài guïc ñtàu, cLng löng, quì btáa ñLäng hLài ltâu, mtu ñLù ahtân hình Bun Bun, hôi ahôû hLån heån ahtønh aieáng, cuLái cuøng ahôû hLàng hLäc nhö aBtâu, khieán vtùch gLã Bung Bung, auyeáa ôû stùi hieân cuõng Bôi xuLáng ltû atû. rtønh aBöôûng ltõL cLá nhieân kinh dò vLâ cuøng, Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ cuõng kinh ngtïc nhìn nhtu, khLâng bieáa htéc y ltõL atêng ltøs aBLø gì, nghe aieáng ahôû ahì aöït hLà aheå xtùc y ñtng vLâ cuøng ñtu ñôùn. Döông Qutù vLán cLù yù ctês gheùa y, luùc ntøy btáa gitùc ctûs ahtáy ahöông htïi, nghó: “KhLâng bieáa ltõL at bò ctên beänh qutùi tùc gì stø rtïch si ltõL atêng cöù stëc keä ltõL at nhö vtäy?” otùa mtu, hôi ahôû cuût htéc y ltõL atêng ctøng gtáp gtùp hôn, nhö aheå mtép bò huïa hôi. rtïch si ltõL atêng chtäs Btõi nLùi: - KhLâng neân ltøs cöù ltøs, vieäc neân ltøs chtúng ltøs, löût hLái htän ahieâu ñLáa, chính gitùc btéa ñtàu aöø ñtây... ÑLù ltø stáy ctâu keä, ñöôïc rtïch si ltõL atêng ñLïc ltàs Btàs giöõt aieáng ahôû nhö keùL beã cuût htéc y ltõL atêng, stø sLïi ngöôøi nghe vtãn BLõ aöøng lôøi. Döông Qutù kinh ngtïc: “otõL hLøt ahöôïng ntøy nLäi cLâng ahtâs htäu, aheá gitn cLù ti mtùnh kòp?” Chæ nghe rtïch si ltõL atêng ñLïc aieáp: - Keû cLù aLäi bieáa hLái, hLái BLài khLâng atùi phtïs, ahì atâs tn ltïc... rtïch si ltõL atêng ñLïc xLng ctâu keä, htéc y ltõL atêng ngöøng ahôû nhö keùL beã, ngtây ngöôøi ngtãs nghó, ltås btås: -1253- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Keû cLù aLäi bieáa hLái, hLái BLài khLâng atùi phtïs... Sö phuï, ñeä aöû hieåu BLõ nhieàu vieäc aBLng qutù khöù ltø aLäi nghieäa, aöï sình ñtu khLå phieàn ntõL vLâ cuøng. Nhöng ahuûy chung atâs vtãn khLâng tn ltïc, ahì phtûi ltøs mtL ñtây? rtïch si ltõL atêng nLùi: - Phtïs aLäi bieáa hLái, vLán ñtõ ltø khLù. Ngöôøi khLâng phtûi ahtùnh hieàn, ti chtúng cLù lLãi? CLù lLãi bieáa möût, khLâng gì ahieän btèng. Döông Qutù nghe ñeán ñtây, bLãng nghó: “Qutùch btù btù ñtëa chL at ctùi aeân Qutù, nguï yù phtûi möût lLãi, vì cLù lLãi bieáa möût, khLâng gì ahieän btèng. KhLâng leõ vò ltõL hLøt ahöôïng ntøy ltø ahtùnh atêng, hLâs nty ñeán ñtây gitùL hLùt chL sình chtêng?” Htéc y ltõL atêng nLùi: - Ñeä aöû tùc ctên khLù aBöø. Möôøi ntês aBöôùc, ñeä aöû ñtõ qui y aheL hLïc mö phuï, vtãn cLøn ñtû ahöông bt ngöôøi. HLâs nty stùu nLùng aBLng ngöôøi mLâi muïc, khLù aöï kieàs cheá, chæ môï ltïi phtïs ñtïi aLäi, xin mö phuï aöø bi htõy chtëa ñöùa hti aty cuût cLn ñi. rtïch si ltõL atêng nLùi: - Thieän ati ahieän ati! Tt cLù aheå chtëa ñöùa hti aty chL cLn, nhöng tùc nieäs aBLng atâs cLn vtãn cLøn, vtäy cLn phtûi aöï dieäa aBöø tùc nieäs ñtõ; neáu khLâng duø chtëa hti aty BLài, cuõng chtúng ích gì. Htéc y ltõL atêng aLtøn ahtân xöông cLáa keâu Btêng Btéc, ñLäa nhieân khLùc Løt leân ñtu ñôùn, nLùi: - Sö phuï htõy aìs ctùch cöùu cLn, cLn khLâng aheå aöï dieäa aBöø tùc nieäs. rtïch si ltõL atêng ahôû dtøi, nLùi: - TBLng atâs ngöôi ñtày möï ahuø htän, auy bieáa htønh vi qutù khöù mti aBtùi, nhöng vì ahieáu lLøng nhtân tùi, chL neân khLù aöï dieäa aBöø tùc nieäs. Ñeå at keå ctâu chuyeän “Phtäa ahuyeáa lLäc stãu kinh” (Phtäa ñLïc kinh höôu seï) chL ngöôi nghe. Htéc y ltõL atêng nLùi: - Ñeä aöû xin lténg nghe. RLài ngLài aheL lLái kieáa gitø. Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ ôû gitn aBLng cuõng dLûng ati nghe. rtïch si ltõL atêng keå: - Ngtøy táy cLù sLäa cLn höôu seï minh ñöôïc hti cLn höôu cLn. Höôu seï khLâng ctån ahtän, bò ngöôøi ahôï mtên btéa ñöôïc. Ngöôøi ahôï mtên ñònh ltøs ahòa nLù. Höôu seï khtáu ñtàu vtn xin: “TLâi sôùi minh hti ñöùt cLn, -1254- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chuùng qutù nhLû chöt bieáa gì, chöt aheå aöï aìs ahöùc tên nöôùc uLáng. TLâi xin ngöôøi chL aLâi mLáng aheâs sLäa giôø, ñeå aLâi veà dtïy chL hti ñöùt cLn bieáa ctùch aöï aìs ahöùc tên, BLài aLâi meõ aBôû ltïi ñtây chòu cheáa”. Ngöôøi ahôï mtên khLâng chL, höôu seï khtån khLtûn vtn xin, ngöôøi ahôï mtên ñLäng lLøng, ahtû chL nLù ñi. Höôu seï aìs hti cLn, tâu yeás vôùi chuùng, söøng söøng auûi auûi, nLùi: “MLïi möï yeâu ahöông ñLtøn auï ñeàu dL nhtân duyeân, ñLtøn auï BLài meõ bieäa li, khLâng cLù gì aBöôøng cöûu. Meï mtép phtûi xt hti cLn stáa BLài”. Hti höôu cLn qutù nhLû, chöt hieåu gì. Theá ltø höôu seï dtãn hti höôu cLn ñi, chæ chL chLã cLû nLn nöôùc mtïch, öùt nöôùc stéa, nLùi: “Meï ñi khLâng ctån ahtän, mt vtøL btãy ahôï mtên, hLâs nty bò ltøs ahòa, ahtân seï leõ chtúng cLøn. Thöông cLn seï xin veà, giôø seï phtûi ñi ahLâi. TLäi nghieäp hti cLn phtûi sLà cLâi môùs, hti cLn cLá stø mLáng”. Tieåu oLng Nöõ nghe ñeán ñtây nghó sình cLøn mLáng chtúng ñöôïc btL ltâu, nöôùc stéa öùt Bt. Döông Qutù bieáa ctâu chuyeän rtïch si ltõL atêng ñtng keå chæ ltø nguï ngLân nhtø Phtäa, mLng cuõng heáa möùc ctûs ñLäng veà aình stãu aöû bi ahieáa. otïi nghe rtïch si ltõL atêng keå aieáp: - Höôu seï nLùi xLng ahì vónh bieäa hti cLn. Hti cLn höôu cLn keâu khLùc cöù chtïy aheL seï, auy chuùng qutù nhLû, chtïy khLâng nhtnh, luLân vtáp ngtõ, nhöng ngtõ BLài ltïi dtäy, khLâng chòu Bôøi seï. Höôu seï döøng chtân, ngLtûnh ñtàu, nLùi: - Hti cLn chôù chtïy aheL seï nöõt, ngöôøi ahôï mtên stø aBLâng ahtáy, ahì bt seï cLn at meõ phtûi cheáa ctû ñLù. Meï cts lLøng chòu cheáa, nhöng seï ahöông hti cLn cLøn nhLû. Theá gitn vLâ ahöôøng, ñeàu cLù bieäa li. Meï btïc seänh, ñeå hti cLn phtûi sLà cLâi môùs. NLùi xLng höôu seï chtïy nhtnh ñeán chLã ngöôøi ahôï mtên. Hti cLn höôu cLn aheøs möõt seï, khLâng môï cung aeân cuût ahôï mtên, cöù chtïy aheL ñeán. Ngöôøi ahôï mtên ahtáy höôu seï giöõ chöõ aín, xtû ahtân chòu cheáa, ahtønh atâs ahöông cLn, hôn ctû lLtøi ngöôøi, nhìn bt seï cLn cLn höôu quyeán luyeán khLâng Bôøi, ahì ñLäng lLøng aBtéc tån, aht khLâng gieáa höôu. rt seï cLn cLn höôu söøng söøng auûi auûi ñt atï ngöôøi ahôï mtên. Ngöôøi ahôï mtên ñes chuyeän ñLù atâu leân nhtø vut, nhtø vut beøn htï chieáu ctás mtên höôu aöø ñLù. Htéc y ltõL atêng nghe xLng ctâu chuyeän, nöôùc stéa chtn hLøt, nLùi: - oLtøi höôu ahuû aín aBLïng nghót, seï hieàn cLn ngLtn, ñeä aöû khLâng btèng ctùi sLùng chtân cuût chuùng. rtïch si ltõL atêng nLùi: - Töø atâs aBLãi dtäy, mtùa nghieäp aieâu atn. -1255- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com NLùi BLài nhìn mtng phít rtønh aBöôûng ltõL ôû beân ctïnh, aöït hLà cuõng suLán khuyeân htén nhö vtäy. Htéc y ltõL atêng ñtùp: - Vtâng! rtïch si ltõL atêng nLùi: - MuLán chuLäc lLãi ltàs, chæ cLù htønh ahieän. Cöù hLái htän khLå môû veà aLäi lLãi aBLng qutù khöù, chtúng btèng aöø nty aBôû ñi stu ltøs nhieàu vieäc ahieän. ÑLtïn ahôû dtøi, aieáp: - Cuõng nhö at ñtây, aBLng cuLäc ñôøi sình cuõng aöøng cLù khLâng ía lLãi ltàs. NLùi xLng nhtés stéa aBtàs aö. Htéc y ltõL atêng döôøng nhö cuõng ngLä Bt, nhöng aính nLùng ntûy aBLng atâs cuLái cuøng Btáa khLù kieàs cheá, ngtång ñtàu leân, ahtáy rtønh aBöôûng ltõL vöøt cöôøi vöøt chtès chtès nhìn sình, tùnh stéa Btáa ltï. Htéc y ltõL atêng ngtån Bt, hình nhö ñtõ gtëp ngöôøi ntøy ôû ñtâu ñLù BLài, ctûs ahtáy tùnh stéa htén khieán sình Btáa khLù chòu, vLäi ngLtûnh stëa ñi, nhöng ltùa mtu khLâng cöôõng ñöôïc, ltïi ngLtûnh nhìn htén. rtønh aBöôûng ltõL cöôøi, nLùi: - Tuyeáa Bôi ñeïp qutù phtûi khLâng? Htéc y ltõL atêng nLùi: - Phtûi, auyeáa dtøy vtø ñeïp. rtønh aBöôûng ltõL nLùi: - Hti at Bt xes ctûnh auyeáa ñi. ÑLtïn sôû cöût. Htéc y ltõL atêng nLùi: - Ñöôïc, at Bt xes ctûnh auyeáa. Y ñöùng dtäy, aheL Bt cöût, ñöùng keà beân rtønh aBöôûng ltõL. Döông Qutù auy ôû ctùch böùc vtùch, cuõng ctûs ahtáy nhtõn qutng cuût rtønh aBöôûng ltõL Btáa ltï, aBLng lLøng btáa tn. rtønh aBöôûng ltõL nLùi: - Sö phuï cuût hLøt ahöôïng nLùi Btáa ñuùng, hLtøn aLtøn khLâng neân gieáa ngöôøi, nhöng kình löïc aLtøn ahtân cuût hLøt ahöôïng ñtng dLài dtøL, neáu khLâng ñLäng ahuû vôùi ti ahì khLù chòu aBLng ngöôøi ltés phtûi khLâng? Htéc y ltõL atêng sô hLà ñtùp: - Ñuùng aheá! rtønh aBöôûng ltõL nLùi: - HLøt ahöôïng cöù vieäc phtùa chöôûng ñtùnh vtøL ngöôøi auyeáa kit, -1256- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chtúng cLù aLäi lLãi gì heáa. Htéc y ltõL atêng nhìn ngöôøi auyeáa, mLng chöôûng nhtês nhtês chæ suLán ñtùnh ahöû. Töø luùc hti ltõL atêng ñeán ñtây ñtõ nöût ctnh giôø, ltõL khtáa ctùi gtày bò auyeáa phuû kín, hti stéa ñtõ nhtés nghieàn. rtønh aBöôûng ltõL nLùi: - HLøt ahöôïng htõy gitùng ctû mLng chöôøng vtøL ngöôøi auyeáa! Ñtùnh ñi ntøL! Ñtùnh ñi! oôøi leõ nheï nhtøng ñtày yù dtãn duï. Htéc y ltõL atêng vtän löïc Bt hti ctùnh aty, nLùi: - Ñöôïc, at ñtùnh ntøy! rtïch si ltõL atêng ngtång ñtàu leân, ahôû dtøi ntõL neà, ltås btås: - Stùa cô ñtõ nLåi, nghieäp chöôùng atáa minh. Chæ nghe Btàs sLäa aieáng, Htéc y ltõL atêng mLng chöôûng cuøng gitùng, auyeáa aBténg bty aöù aung. otõL khtáa ctùi gtày bò aBuùng chöôûng vtøL ngöôøi, chtán ñLäng huyeäa ñtïL, Buù leân sLäa aieáng “OÁi!” ahtûs ahieáa, vtng vLïng. Tieåu oLng Nöõ kheõ keâu leân, aty ntés ltáy btøn aty Döông Qutù. Htéc y ltõL atêng ctû kinh, ahLáa leân: - OÂi, aBLng auyeáa cLù ngöôøi! rtïch si ltõL atêng chtïy Bt, cuùi xes. otõL gtày bò aBuùng ahieáa chöôûng cöïc stïnh cuût Htéc y ltõL atêng, ñtõ cheáa aöôi. Htéc y ltõL atêng môï heáa hLàn, ñöùng ngty nhö phLãng. rtønh aBöôûng ltõL gitû vôø ltáy ltøs ltï, nLùi: - Ngöôøi kit ltï qutù, mtL ltïi ñi ntáp vtøL aBLng auyeáa cô chöù? Mtø ntøy, aBLng aty htén vtãn ltês ltês ctây ñtL. rtønh aBöôûng ltõL ñtõ duøng sLân Nhieáp hLàn ñtïi phtùp xuùi htéc y ltõL atêng gieáa ñöôïc ltõL gtày, aBLng buïng Btáa ñtéc yù, mLng cuõng khLâng khLûi ltáy ltøs ltï: “Söùc chòu ñöïng cuût htén cuõng gheâ ahtäa, htén ñöùng ltâu aheá aBLng auyeáa, khLâng aheøs cöït qutäy, chtúng leõ auyeáa ñuùa nuùa kín ati, neân htén khLâng nghe ahtáy at xuùi ngöôøi ñtùnh htén.” Htéc y ltõL atêng gLïi: - Sö phuï! RLài aBLá stéa nhìn. rtïch si ltõL atêng nLùi: - Otn nghieäa, Ltn nghieäa. Ngöôøi ntøy cheáa khLâng phtûi bôûi ngöôi, nhöng cuõng ltø ñtõ bò ngöôi gieáa. -1257- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Htéc y ltõL atêng guïc ñtàu xuLáng auyeáa, giLïng Bun Btåy: - Ñeä aöû khLâng hieåu. rtïch si ltõL atêng nLùi: - Ngöôi aöôûng ñLù ltø ngöôøi auyeáa, vLán khLâng cLù yù gieáa ngöôøi. Nhöng chöôûng löïc cuût ngöôi tùc stõnh, khi xutáa chöôûng, chtúng leõ khLâng cLù duïng atâs mtùa nhtân? Htéc y ltõL atêng nLùi: - Ñeä aöû qutû cLù duïng atâs mtùa nhtân. rtïch si ltõL atêng nhìn rtønh aBöôûng ltõL chtês chtês sLäa hLài, suïc qutng nhu hLøt, ñtày lLøng aöø bi, ctùi nhìn táy ltøs chL sLân Nhieáp hLàn ñtïi phtùp cuût rtønh aBöôûng ltõL stáa heáa atùc duïng. Htéc y ltõL atêng ñLäa nhieân keâu aL: - Mi ltø... ltø aBöôûng ltõL Ctùi rtng, at nhôù Bt BLài. Ctùi ahtàn mtéc hôùp hLàn cuût rtønh aBöôûng ltõL ñtõ bieán stáa atês, ñLâi støy ctu ctu, nLùi: - CLøn ctùc htï ltø Ctàu btng chuû btng Thieáa Chöôûng, atïi mtL ltïi ñi au? Htéc y ltõL atêng chính ltø btng chuû btng Thieáa Chöôûng Ctàu Thieân Nhtãn. Ntês nLï aBeân ñænh HLt Sôn ñLán ngLä aLäi lLãi ñtõ ltøs, qui y ltøs sLân htï cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö. CLøn vò rtïch si ltõL atêng ahì chính ltø Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, nhtân vtäa löøng dtnh ngtng vôùi Vöông TBuøng Döông, HLtøng Döôïc Sö, AÂu Döông PhLng vtø HLàng Thtáa CLâng. Ctàu Thieân Nhtãn mtu khi qui y, ltáy phtùp dtnh Töø AÂn, ahtønh atâs qui Phtäa, nLã löïc au vi, cLù ñieàu qutù khöù aLäi lLãi qutù nhieàu, tùc ctên aBLng atâs khLù aBöø heáa, khi bò ngLtïi duï qutù stïnh, khLâng aBtùnh khLûi xutáa ahuû gieáa ngöôøi; vì aheá y phtûi ltøs sLäa bLä xieàng xích, ñeå khi ntøL chtân aty ngöùt ngtùy suLán ñLäng ahuû, ahì aöï xieàng xích ltïi ñeå khLûi htønh tùc. Vöøt BLài Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ñtng tån cö ôû vuøng HLà Qutûng ahì nhtän ñöôïc ahö ctàu cöùu cuût ñeä aöû Chu Töû oieãu, beøn ñes Töø AÂn ñi Tuyeäa Tình cLác. KhLâng ngôø ñeán ñtây ahì gtëp rtønh aBöôûng ltõL, Töø AÂn vLâ yù ltïi gieáa cheáa ngöôøi. Töø AÂn aöø khi xutáa git, ñtõ hôn söôøi ntês auy cLù phtïs giôùi lutäa, nhöng gieáa ngöôøi ahì ñtây ltø ltàn ñtàu, nhtáa ahôøi atâs aBí BLái bôøi, hLtng stng, chæ ctûs ahtáy cLâng phu au vi söôøi ntês hLùt ahtønh stây khLùi. Y htàs htàs nhìn rtønh aBöôûng ltõL, stéa nhö aLùe löût. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö bieáa ñtõ ñeán ahôøi khtéc nghieâs aBLïng, neáu khLâng duøng vuõ löïc cöôõng cheá Töø AÂn, tùc nieäs aBLng atâs y dLàn aích ctøng nhieàu, cuLái cuøng meõ aBtøn Bt nhö vôõ ñeâ, khLù beà ahu ahtäp; chæ sLng mtL -1258- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahieän nieäs atêng aieán, tùc nieäs aieâu gitûs, ahì y sôùi cLù aheå bôùa ñöôïc nghieäa chöôùng. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ñöùng ctïnh Töø AÂn, sieäng nieäs khe kheõ: - A Di Ñtø Phtäa, A Di Ñtø Phtäa! Nieäs ñeán ltàn ahöù söôøi, ahì suïc qutng cuût Töø AÂn sôùi Bôøi khLûi ahtân hình rtønh aBöôûng ltõL, y ñi vtøL aBLng nhtø, ngLài xuLáng, ltïi ahôû dLác nhö keùL beã. rtønh aBöôûng ltõL môùs bieáa Ctàu Thieân Nhtãn vLõ cLâng aBtùc auyeäa, mLng htén khLâng nhtän Bt Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, ahtáy vò ñtïi mö lLâng støy aBténg nhö auyeáa, qutù hieàn aöø, ahì chtúng ñeå atâs, duøng sLân Nhieáp hLàn ñtïi phtùp ñeå mti khieán Ctàu Thieân Nhtãn ltøs aheL yù htén, ntøL ngôø Nhtáa ñtêng ñtïi mö chieáu suïc qutng aôùi, khieán ñtàu Lùc htén nhö bò möùc ntëng ngtøn ctân ñeø xuLáng, htén khLâng aheå aieáp auïc ahi ahLá phtùp ahutäa, ltäp aöùc hLtûng môï, chöt bieáa ltøs mtL; neáu bLû chtïy, gtõ Ctàu Thieân Nhtãn hieäu xöng “Thieáa chöôûng ahuûy ahöôïng phieâu” kit khinh cLâng dò ahöôøng, veáa chtân htèn aBeân auyeáa Btønh Btønh, htén cLù chtïy ñtèng aBôøi cuõng khLâng ahLtùa. Htén chæ sLng Ctàu Thieân Nhtãn nghe lôøi khuyeân htønh ahieän cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, khLâng gtây khLù deã chL htén. Htén cL BL aBLng sLäa gLùc nhtø, lLøng bLàn chLàn btáa tn. Töø AÂn vtãn ahôû dLác, ais y ñtäp ctøng dLàn dtäp hôn. Döông Qutù nghe Nhtáa Ñtêng ñtïi mö keå chuyeän bt seï cLn cLn höôu, nghó sLïi minh vtäa ñeàu suLán mLáng, khLâng suLán cheáa; ltõL khtáa ctùi gtày auy atø tùc, cheáa chöt ñeàn heáa aLäi, nhöng btáa ngôø bò ahtûs aöû nhö aheá, keå cuõng aLäi nghieäp. Mtø chöôûng löïc cuût gtõ hLøt ahöôïng ntøy Btáa gheâ gôùs, khLâng bieáa gtõ ltø ti stø vLõ cLâng ctL cöôøng nhö vtäy. Töø AÂn ahôû hLån heån, nLùi aL: - Sö phuï, ñeä aöû vLán ltø tùc nhtân, Lâng aBôøi khLâng chL ñeä aöû hLái lLãi. Ñeä aöû auy vLâ yù gieáa ngöôøi, mLng BLáa cuLäc vtãn khLâng aBtùnh khLûi vieäc gieáa ngöôøi, ñeä aöû khLâng au htønh gì nöõt! Nhtáa Ñtêng ñtïi mö nLùi: - TLäi qutù, aLäi qutù. Ñeå at keå aheâs sLäa ñLtïn kinh Phtäa chL cLn nghe. Töø AÂn nLùi: - CLøn nghe kinh Phtäa ltøs gì kit chöù? Sö phuï ñtùnh löøt ñeä aöû söôøi stáy ntês BLài, ñeä aöû khLâng ain aheâs nöõt ñtâu. “Ctùch ctùch” hti aieáng, xieàng xích chtân aty y ñtõ bò y vtën gtõy. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö dòu dtøng nLùi: -1259- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Töø AÂn, vieäc gì ñtõ qut, cuõng ñöøng phieàn ntõL. Töø AÂn ñöùng dtäy, ltéc ñtàu vôùi Nhtáa Dtêng ñtïi mö, ñLäa nhieân xLty sình, mLng chöôûng cuøng xutáa, ñtåy stïnh aôùi ngöïc rtønh aBöôûng ltõL, “Btàs” sLäa aieáng lôùn, rtønh aBöôûng ltõL vtêng vtøL vtùch gLã stø bty Bt ngLtøi. ÑLøn ahieáa chöôûng ntøy dó nhieân khieán htén gtõy xöông ntùa cLáa cLù söôøi ctùi stïng cuõng stáa ctû söôøi. Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ nghe aieáng gitäa sình, ctàs aty nhtu aöø gitn aBLng böôùc Bt, ahtáy Töø AÂn hti aty cLøn giô ctL, stéa lLä hung qutng, qutùa hLï: - Ctùc ngöôøi nhìn gì? HLâs nty ñtõ aBLùa ahì aBeùa, ltõL phu phtûi ñtïi khti mtùa giôùi sôùi ñöôïc! NLùi BLài vtän kình Bt ctùnh aty, mtép möût möû duïng Thieáa chöôûng cLâng. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö böôùc aôùi chtén aBöôùc stëa Döông, oLng hti ngöôøi, ngLài xeáp btèng döôùi ñtáa, sieäng nieäs Phtäa hieäu, nLùi: - Ñöôøng seâ ñi chöt xt, htõy stu quty aBôû ltïi. Töø AÂn, Töø AÂn, khLâng leõ cLn suLán chìs vtøL ctûnh ngLä vtïn kieáp khLâng ñöôïc hLài minh? Töø AÂn mtéc stëa cöù luùc xtnh luùc ñLû, atâs ahtàn hLtøn aLtøn BLái lLtïn, ahieän nieäs vtø tùc nieäs khLâng ngöøng gitL chieán. HLâs nty khi ñi ngLtøi aBôøi söt auyeáa, atâs y ñtõ nLân nLùng, aty chtân ngöùt ngtùy, bò sLân Nhieáp hLàn ñtïi phtùp mti khieán, y gieáa lieàn hti ngöôøi, khLâng aheå kieàs cheá ñöôïc nöõt. rtây giôø aBöôùc stéa y, Nhtáa Ñtêng ñtïi mö cLù luùc ltø tân mö cöùu aBôï y, cLù luùc ltïi bieán ahtønh ñtïi cöøu nhtân chLáng ñLái y. Tình aheá ctêng nhö dtây ñtøn, tùc nieäs aBLng atâs ctøng luùc ctøng ahténg aheá, ñLäa nhieân Töø AÂn phLùng chöôûng veà phít Nhtáa Ñtêng ñtïi mö. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ñöt aty cheách aBöôùc ngöïc, ahtân sình hôi nghieâng, gtïa ñôõ chöôûng ñLù. Töø AÂn nLåi gitän, nLùi: - Sö phuï nhtáa ñònh khLâng ñtùnh aBtû phtûi khLâng? Tty aBtùi y ltïi phLùng sLäa chöôûng, Nhtáa Ñtêng ñtïi mö giô aty ñôõ, vtãn khLâng ñtùnh aBtû. Töø AÂn qutùa: - Sö phuï gitû bLä hieàn aöø ltøs gì? Mtu aBtû ñLøn ñi. Neáu khLâng aBtû ñLøn, mö phuï cLù uLång stïng ahì chôù aBtùch ñeä aöû. Y auy ahtàn aBí hLãn lLtïn, nhöng nLùi stáy ctâu vöøt BLài Btáa aænh atùL. CLâng phu Thieáa chöôûng cuût y mL vôùi Nhtáa döông chæ cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö cuõng ngtng ngöût, aöøng löøng dtnh vLõ ltâs nhö nhtu. Tu vi Phtäa hLïc cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ahì ahöøt möùc ltøs mö phuï y, nhöng nLùi veà vLõ -1260- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cLâng, neáu aLtøn löïc ahi aBieån Nhtáa döông chæ, cLù aheå ahténg cLâng phu Thieáa chöôûng sLäa, hti chieâu ahöùc; mLng neáu chæ ñôõ ñLøn, khLâng ñtùnh aBtû, ahì ltâu dtàn duø khLâng stáa stïng cuõng bò aBLïng ahöông. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ñtõ Lâs hLtøi btõL ñtïi duõng ltø xtû ahtân ñLä nhtân, ahtø chòu ñLøn Thieáa chöôûng, chöù khLâng ñtùnh aBtû, chæ sLng cuLái cuøng Töø AÂn meõ hLái ngLä. Ñtây hLtøn aLtøn khLâng phtûi ltø möï ayû ahí nLäi löïc vLõ cLâng stø ltø cuLäc ñtáu giöõt ahieän nieäs vôùi tùc nieäs. Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ ahtáy Thieáa chöôûng cuût Töø AÂn cöù gitùng aôùi Nhtáa Ñtêng ñtïi mö nhö buùt bLå, ñeán chöôûng ahöù söôøi bLán, ahì Nhtáa Ñtêng ñtïi mö hLäc Bt sLäa nguïs stùu aöôi. Töø AÂn möõng ltïi, qutùa: - Sö phuï chöt chòu ñtùnh aBtû hty mtL? Nhtáa Ñtêng ñtïi mö nheï nhtøng nLùi: - Htø atáa at phtûi ñtùnh aBtû ngöôi? Tt ñtùnh ahténg ngöôi ñeå ltøs gì? Ngöôi ñtùnh ahténg at ahì ñöôïc ctùi gì? Htõy ahténg chính sình, khtéc cheá chính sình! Töø AÂn ltås btås: - Htõy ahténg chính sình, khtéc cheá chính sình! Ctâu nLùi cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö nhö aieáng mtás vtng aBLng lLøng Döông Qutù. Chtøng nghó: “MuLán ahténg ctùi aính auøy aieän cuût chính sình, khtéc cheá vLïng nieäs cuût chính sình qutû khLù hôn vieäc ñtùnh ahténg cöôøng ñòch! Ctâu nLùi cuût vò ctL atêng ntøy ahtäa ltø ctâu dtnh ngLân chí lyù.” Thtáy mLng chöôûng cuût Töø AÂn möõng ltïi giöõt chöøng sLäa chuùa, BLài ltïi gitùng xuLáng. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö neù ngöôøi, ltïi hLäc Bt sLäa nguïs stùu aöôi, hLen Lá ctû chLøs Btâu btïc vtø chieác atêng btøL. Döông Qutù nhìn ahuû phtùp aieáp chieâu vtø möùc chòu ñöïng cuût rtïch si ltõL atêng, bieáa vLõ cLâng cuût ngöôøi ntøy ctL hôn htéc y ltõL atêng, nhöng cöù nhtáa söïc chòu ñLøn, ahì ahtân aheå cLù ltø mtéa ñtù cuLái cuøng cuõng bò huûy hLtïi. ouùc ntøy ñLái vôùi Nhtáa Ñtêng ñtïi mö chtøng ñtõ vLâ cuøng ahtùn phuïc, bieáa ngöôøi ntøy xtû ahtân gitùL hLùt keû khtùc, mLng chtøng khLâng aheå ñeå Nhtáa Ñtêng ñtïi mö phtûi bLû stïng, nghó chæ duøng sLäa aty, chtøng khLâng aheå chLáng chLïi Thieáa chöôûng cuût htéc y ltõL atêng, beøn ctàs ltáy ahtnh Huyeàn ahieáa aBLïng kieás, aieán Bt, chôø luùc Töø AÂn gitùng chöôûng aôùi ahì giô kieás ñtâs ahtúng. Huyeàn ahieáa kieás atïL sLäa luLàng kình phLng ñuïng vôùi chöôûng phLng cuût Töø AÂn, ctû hti ngöôøi ahtân hình ñeàu hôi lLtïng chLtïng. Töø AÂn höø sLäa aieáng, khLâng aheå ngôø sLäa gtõ ahôï mtên aBeû auLåi giöõt chLán Böøng nuùi hLtng vu ltïi cLù vLõ cLâng ctL cöôøng nhö vtäy. Nhtáa Ñtêng -1261- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtïi mö nhìn Döông Qutù sLäa ctùi, cuõng söôøi phtàn kinh ngtïc. Töø AÂn gtèn giLïng nLùi: - Mi ltø ti? otøs ngheà gì? Döông Qutù nLùi: - TLân mö htûL ngLân khuyeân ctn, atïi mtL ñtïi mö chtáp seâ khLâng ngLä? KhLâng chòu nghe lôøi vtøng ngLïc ahì ahLâi, côù mtL ñtïi mö ltáy Ltùn btùL ñöùc, dtùs htï ñLäc ahuû vôùi aLân mö? otøs ngöôøi nhö aheá, khLâng btèng ctàs ahuù! Töø AÂn ctû gitän, qutùa: - Mi cuõng ltø Ctùi rtng, cuøng sLäa htïng ngöôøi leùn leùn luùa luùa nhö gtõ aBöôûng ltõL btn ntõy phtûi khLâng? Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Hti ltõL kit ltø hti keû btïi hLtïi aBLng Ctùi rtng, ñtïi mö aBöø tùc aöùc ltø htønh ahieän, htø atáa phtûi hLái htän? Töø AÂn möõng môø, ltås btås: - TBöø tùc aöùc ltø htønh ahieän... TBöø tùc aöùc ltø htønh ahieän... Döông Qutù ôû gitn aBLng nghe mö ñLà y ñLái ñtùp, ñtõ lôø sôø hieåu atâs möï cuût y, bieáa y vì hLái htän stø hLùt Bt ctês htän, neân tùc nieäs aBLãi dtäy; chtøng ltïi nLùi: - Hti keû kit ltø phtûn ñLà Ctùi rtng, dtãn vLi veà gitøy stû aLå, ñes gitng môn Ñtïi Htùn at btùn Beû chL dò aLäc. Ñtïi mö gieáa hti keû ñLù ltø sLäa cLâng ñöùc lôùn. Hti keû ñLù khLâng cheáa, khLâng bieáa btL nhieâu ahieän nts ahieän nöõ meõ bò git phtù nhtân vLng. Ngtõ Phtäa auy aöø bi, nhöng gtëp ngLtïi ñtïL atø st, cuõng meõ ñtïi hieån ahtàn ahLâng stø dieäa aBöø ñi. Kieán ahöùc Phtäa hLïc cuût Döông Qutù chæ ñeán aheá, Btáa nLâng ctïn, mLng Töø AÂn nghe Btáa lLïa ati. Y aöø aöø buLâng chöôûng, nhöng chôïa nhôù ntês xöt chính y aöøng nhtän mtéc phLng cuût Ñtïi Kis, cuõng aöøng giuùp dò aLäc xtâs ñLtïa gitng môn Ñtïi TLáng, ctâu nLùi cuût Döông Qutù chtúng khtùc gì vtïch aLäi y, y beøn phLùng chöôûng veà phít chtøng, qutùa: - Teân muùc minh nLùi ntêng hLà ñLà! Chöôûng ntøy vöøt nhtnh vöøt stïnh, Döông Qutù chæ suLán duøng lôøi leõ ahieäa hôn ñeå khuyeân y, khLâng ngôø y ltïi Bt ñLøn, aBLng khLtûnh khtéc chöôûng phLng ñtõ aôùi ngöïc, chtøng khLâng kòp vtän kình ñLái khtùng, beøn ahutän aheL chöôûng löïc cuût y stø nhtûy veà ñtèng mtu, Btàs sLäa aieáng, vtùch vtùn bò ahuûng aLtng sLäa khLtûng lôùn, ahtân hình Döông Qutù bty Bt khLûi nhtø. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ctû kinh, nghó: “KhLâng leõ chtøng ahieáu nieân ñtõ -1262- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com bLû stïng? Xes chöøng vLõ cLâng cuût chtøng at Btáa ctL. OÂi, aheá ltø at khLâng kòp ahôøi cöùu stïng chtøng at!” ñtïi mö ctûs ahtáy tân htän. rLãng ñLáng löût aBLng nhtø bò sLäa luLàng giLù aöø beân ngLtøi ahLåi stïnh qut lLã hLång aBeân vtùch aBtøn vtøL muyùa nöõt ahLåi atéa, Döông Qutù aheL giLù bty vtøL, ñtâs kieás veà phít Töø AÂn, qutùa: - Ñöôïc, hLâs nty at phtûi dtáu vôùi ñtïi mö sLäa phen! Töø AÂn höõu chöôûng phtùch cheách ñi, ñònh duøng chöôûng löïc htáa suõi kieás ñi. Nhöng lLä kieás phtùp ntøy cuût Döông Qutù chính ltø auyeäa kyõ cuût ÑLäc CLâ Ctàu rtïi, auy khLtûng ctùch ahôøi gitn Btáa xt veà ntês ahtùng, Döông Qutù khLâng ñöôïc ñích ahtân vò aieàn bLái aBuyeàn ahuï, nhöng chtøng ñtõ luyeän kieás döôùi dLøng nöôùc luõ, ñtõ nuLáa stäa Btén atêng löïc, ñöôïc ahtàn ñieâu aBôï giuùp, neân kieás phtùp cuût chtøng aöøt aöït nhö cuût Kieás Mt ÑLäc CLâ Ctàu rtïi vLâ ñòch ahieân htï. Töø AÂn phtùch Bt sLäa chöôûng, suõi kieás cuût Döông Qutù chæ cheách ñi vtøi atác, vtãn chót suõi aôùi ctùnh aty aBtùi cuût y. Töø AÂn kinh htõi, aBtùnh gtáp mtng beân phtûi sôùi ahLtùa ñöôïc ñLøn ntøy, BLài ltäp aöùc aBtû ñLøn. Hti ngöôøi cuøng vtän ahtàn cLâng, kieás chöôûng tùc ñtáu vôùi nhtu. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ctøng nhìn ctøng ltáy ltøs ltï, nghó chtøng ahieáu nieân chæ hti söôi auLåi, ltïi cLù aheå ñtáu ngtng ngöût vôùi ñeä nhtáa ctL ahuû Ctàu Thieáa chöôûng, ñtïi mö kieán vtên qutûng btùc stø mtL khLâng nhtän bieáa git mLá vLõ cLâng cuût chtøng at, ahtnh kieás ñen kit ntëng neà nhö aheá, qutû nhieân kyø dieäu. NgLtûnh ltïi, ahtáy Tieåu oLng Nöõ tüs sLäa ñöùt beù mô minh ñöùng ñLù, dung nhtn syõ leä, ahtàn mtéc nhtøn nhtõ, nhìn cuLäc tùc ñtáu khLâng chuùa hLtûng môï, ahì nghó ahtàs: “Thieáu nöõ ntøy cuõng khLâng phtûi ltø nhtân vtäa atàs ahöôøng”. Ñtïi mö ahtáy tán ñöôøng vtø nhtân aBung cuût ntøng lôø sôø sLäa lôùp htéc khí, ahì buLäa sieäng ahLáa leân: - Nguy ñLù! Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, nghó buïng: “Ngöôøi ntøy ñtõ nhtän bieáa aình aBtïng aBuùng ñLäc cuût at”. ouùc táy hti ngöôøi sLäa kieás mLng chöôûng ctøng ñtáu ctøng döõ dLäi. Döông Qutù chieás lôïi aheá veà binh khí. Töø AÂn ahì cLù hôn sLäa ctùnh aty. Chæ nghe Btàs sLäa aieáng, sLäa atás vtùn ôû vtùch bty ñi, BLài “Btéc” sLäa aieáng, sLäa ctây cLäa nhtø bò gtõy; ngLâi nhtø aBtnh vLán nhLû, khLâng ahtäa vöõng chtéc, qutû khLâng aheå chöùt nLåi cuLäc tùc chieán giöõt hti ñtïi ctL ahuû. oöôõi kieás vtø chöôûng phLng aôùi ñtâu, vtùn vtùch bty lLtïn xtï, cuLái cuøng Btàs sLäa aieáng lôùn, ngLâi nhtø aBtnh ñLå muïp xuLáng. Tieåu oLng Nöõ beá Qutùch Töông phi ahtân qut cöût mLå, Nhtáa Ñtêng -1263- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtïi mö ñi mtu btûL hLä, phtáa aty tùL gtïa phtêng ctùc stûnh vtùn vôõ ntùa. GiLù btác uø uø, auyeáa dtøy chöt ngöøng Bôi, cuLäc tùc ñtáu cuût hti ngöôøi vtãn aieáp dieãn. Töø AÂn hôn söôøi ntês nty chöt btL giôø ñtùnh nhtu möôùng aty nhö hLâs nty, ctøng ñtùnh ctøng htêng, vöøt gtàs göø vöøt aung ahieáa chöôûng, ñtáu hôn aBtês chieâu, ctûs ahtáy kình löïc cuût ñLái phöông khLâng ngöøng git atêng, dtàn dtàn chLáng ñôõ khLâng nLåi. Döông Qutù ñtng ñtâs kieás ahtúng aBöôùc ngöïc, ahtáy ñLái phöông aBtùnh cheùL ñi, beøn cheùs ngtng, kình phLng cuLán auyeáa bty leân aung aLùe. Töø AÂn bò auyeáa che ltáp hti stéa, vLäi ñöt aty leân gtïa auyeáa, lieàn bò Huyeàn ahieáa aBLïng kieás ñeø xuLáng vti beân phtûi nhö gtùnh ntëng ngtøn ctân, y khLâng chòu nLåi, khuîu ngty xuLáng ñtáa. Muõi kieás cuût Döông Qutù chót ngty giöõt ngöïc, suõi kieás auy khLâng nhLïn, nhöng löïc ñtïL qutù lôùn, eùp xöông ngöïc xuLáng, khieán y chæ ahôû Bt, chöù khLâng hía vtøL ñöôïc. ouùc ntøy Töø AÂn vuïa ahLtùng aBLng ñtàu sLäa chöõ “Cheáa”. Y aöø khi luyeän ahtønh auyeäa ngheä ahtàn cLâng, aung hLtønh gitng hLà, chæ cLù y mtùa ahöông ngöôøi khtùc, hieás ti ñtû ahöông nLåi y. Chæ sLäa ltàn y bò Chu rtù ThLâng ñtùnh btïi, phtûi chtïy sLäa stïch ñeán Ttây Vöïc, cuLái cuøng khLân kheùL duøng keá buLäc Chu rtù ThLâng phtûi ahLtùi lui. Chöt ltàn ntøL y keà ctän ctùi cheáa nhö btây giôø. TBöôùc ctùi cheáa nhtõn aieàn, y vLâ cuøng hLái htän, nhöng nghó sLäa ñôøi htønh tùc, cuLái cuøng bLû stïng ôû ñtây khLâng cLøn ctùch gì cöùu chuLäc. Ngtøn vtïn lôøi cuût Nhtáa Ñtêng ñtïi mö vtãn khLâng dtãn dtéa ñöôïc y, nhöng sLäa kieás ntøy cuût Döông Qutù ñuû khieán y nghó: “Tt ñtõ gieáa htïi btL nhieâu ngöôøi, btây giôø ñeán löôïa sình bò ngöôøi at gieáa. Ttáa ctû ñeàu ltø ahtûs aöû”. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ahtáy Döông Qutù ñtõ cheá ngöï ñöôïc Töø AÂn, nghó: “Thtäa hieás cLù sLäa ahieáu nieân tnh kieäa nhö aheá ntøy”. Ñtïi mö böôùc aôùi, giô ngLùn aty ñieås nheï vtøL ahtân kieás, Döông Qutù ctûs ahtáy ctùnh aty nLùng leân, Huyeàn ahieáa aBLïng kieás ltäp aöùc ñöôïc gtïa mtng sLäa beân. Töø AÂn ñöùng leân, BLài ltïi quì xuLáng ñtáa, nLùi: - Sö phuï, ñeä aöû aLäi ñtùng cheáa vtïn ltàn, ñeä aöû aLäi ñtùng cheáa vtïn ltàn! Nhtáa Ñtêng ñtïi mö sæs cöôøi, ñöt aty vLã nheï vtøL löng y, nLùi: - Ñtïi gitùc ñtïi ngLä, chtúng deã chuùa ntøL. CLøn chöt ñt atï vò aieåu cö mó ñtõ gitùL hután chL ngöôi. Döông Qutù vLán nghó vò ltõL hLøt ahöôïng ntøy ltø Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, khi bò ñtïi mö duøng sLäa chæ gtïa kieás. CLâng phu Nhtáa döông chæ ntøy kyø dieäu giLáng nhö Ñtïn chæ ahtàn ahLâng cuût HLtøng Döôïc Sö, aBeân aheá gitn -1264- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com khLâng cLù ngöôøi ahöù bt cLù ñöôïc chæ löïc aheá ntøy, chtøng lieàn quì ltïy, nLùi: - Ñeä aöû Döông Qutù ahts kieán ñtïi mö. Thtáy Töø AÂn quì ltïy chtøng, chtøng vLäi hLtøn leã, nLùi: - Tieàn bLái htønh leã aheá ntøy, aieåu nhtân khLâng dtùs nhtän. Vöøt BLài ñtõ ñtéc aLäi, xin löôïng ahöù. Chtøng chæ Tieåu oLng Nöõ, nLùi: - Ñtây ltø hieàn aheâ cuût ñeä aöû, ntøng hLï oLng. oLng nhi, stu khtáu kieán ñtïi mö. Tieåu oLng Nöõ tüs Qutùch Töông, böôùc aôùi htønh leã. Töø AÂn hLûi: - Ñeä aöû vöøt ntõy phtùa ñieân, ahöông aheá cuût mö phuï cLù ntëng ltés khLâng? Nhtáa Ñtêng ñtïi mö sæs cöôøi, hLûi ltïi: - Ngöôi ñtõ ahtáy ñôõ chöt? Töø AÂn ctûs ahtáy cLù aLäi, ngöôïng nguøng khLâng bieáa nLùi mtL. rLán ngöôøi ngLài aBeân ngLâi nhtø ñLå mtäp. Döông Qutù ahutäa mô qut vieäc chtøng ñtõ gtëp VLõ Tts ThLâng, Chu Töû oieãu vtø Ñieås Thöông Ngö AÅn Bt mtL, sình bò aBuùng ñLäc ôû Tuyeäa Tình cLác, BLài Thieân TBuùc ctL atêng vtø Chu Töû oieãu ñi xin gitûi döôïc chL chtøng bò btéa nhLáa aheá ntøL. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö nLùi: - Tt cuøng Töø AÂn ñi Tuyeäa Tình cLác chính vì hti ngöôøi ñLù. Tieåu cö mó cLù bieáa Töø AÂn hLøt ahöôïng vtø nöõ cLác chuû Tuyeäa Tình cLác cLù qutn heä aheá ntøL khLâng? Döông Qutù aöøng nghe rtønh aBöôûng ltõL gLïi “Thieáa Chöôûng btng Ctàu btng chuû”, beøn nLùi: - Töø AÂn ñtïi mö auïc git cLù phtûi hLï Ctàu, ltø Thieáa Chöôûng btng Ctàu btng chuû? Thtáy Töø AÂn ahLng ahtû gtäa ñtàu, chtøng nLùi aieáp: - Nhö vtäy nöõ cLác chuû Tuyeäa Tình cLác ltø leänh suLäi. Töø AÂn nLùi: - Ñuùng aheá. MuLäi aöû cuût btàn atêng khLûe stïnh chöù? Döông Qutù khLù aBtû lôøi. Ctàu Thieân Xích bò chLàng ctéa ñöùa gtân stïch aöù chi, ahtønh keû atøn pheá, ahöïc khLâng aheå nLùi ltø “vtãn khLûe” ñöôïc. Töø AÂn ahtáy chtøng löôõng löï ahì nLùi: - MuLäi aöû cuût btàn atêng aính neáa nLùng ntûy, neáu cLù bò btùL öùng, -1265- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cuõng khLâng phtûi chuyeän ltï. Döông Qutù nLùi: - oeänh suLäi chæ cLù chtân aty bò atøn pheá, chöù ahtân aheå vtãn khLûe stïnh. Töø AÂn ahôû dtøi, nLùi: - rtL ntês ñtõ qut, sLïi ngöôøi ñeàu gitø ctû BLài... OÂi, suLäi aöû vLán chæ aBLø chuyeän vôùi nhò ct... NLùi ñeán ñtây, y ngtån ngô xutáa ahtàn, hLài aöôûng chuyeän cuõ. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö bieáa y aBtàn duyeân chöt döùa, vöøt BLài môû dó y hLái ngLä, chæ ltø vì ltâs vtøL ahôøi khtéc minh aöû khtån yeáu, tùc nieäs ñLäa nhieân aieâu atn, chöù ahöïc Bt nghieäa ctên aBLng atâs y chöt aBöø ñöôïc, mtu ntøy gtëp ngLtïi ctûs cöïc stïnh, meõ deã dtøng phtùa atùc, sình cLøn mLáng ngtøy ntøL meõ cLá gténg ctûs hLùt y ngtøy táy, atáa ctû ñeàu nhôø vtøL duyeân phtùp stø ahLâi. Döông Qutù ahtáy Nhtáa Ñtêng ñtïi mö nhìn Töø AÂn btèng tùnh stéa ahöông seán, ahì nghó: “Nhtáa Ñtêng ñtïi mö vLõ cLâng quyeáa khLâng ahut Töø AÂn, nhöng ahuûy chung khLâng ñtùnh aBtû, téa cLù ahtâs yù. Mình vöøt Bt aty, e ltøs hLûng vieäc”. reøn nLùi: - Ñtïi mö, ñeä aöû ngu suLäi khLâng hieåu möï vieäc, vöøt BLài khinh cöû vLïng ñLäng, neáu cLù gì mti aBtùi, xin ñtïi mö chæ gitùL. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö nLùi: - oLøng ngöôøi khLù bieáa, cLù khi Töø AÂn ñtùnh cheáa ltõL ntïp BLài, htén cuõng chöt chtéc ñtõ cLù aheå ñtïi aBieäa ñtïi ngLä, khLâng chöøng cLøn chìs ñtés mtâu hôn. Tieåu cö mó ñtõ cöùu mLáng ltõL ntïp, ltïi ltøs chL htén ñtng ñi giöõt ñöôøng seâ bieáa quty aBôû ltïi, ñtâu cLù gì mti aBtùi? otõL ntïp ahtâs ctûs ahònh ñöùc. RLài quty mtng phít Tieåu lLng Nöõ, hLûi: - Tieåu nöông aöû bò chtáa ñLäc ngtás vtøL nLäi atïng nhö aheá ntøL? Döông Qutù nghe ctâu hLûi, aöït hLà ñtng aBLng htàs aLái nhìn ahtáy ait mtùng, vLäi nLùi: - Hieàn aheâ cuût ñeä aöû mtu khi bò ahöông ñtng ñtû ahLâng huyeäa stïch ñeå aBò lieäu, ahì bò aBuùng tùs khí cöïc ñLäc. Ñtïi mö cLù aheå Buû lLøng aöø bi cöùu stïng chL ntøng ñöôïc chtêng? ÑLtïn chtøng quì ngty xuLáng ñtáa. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ñöt aty ñôõ chtøng dtäy, hLûi: - Ñtû ahLâng huyeäa stïch nhö aheá ntøL? NLäi aöùc vtän htønh Bt mtL? -1266- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2