Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 32

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

88
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 32', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 32

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù ba möôi hai Thaàn Caùi Tình Laø Caùi Chi Chi Ñieâu Hieäp K hi HLtøng Dung, Nhtáa Ñtêng ñtïi mö vtø nhöõng ngöôøi khtùc bò nhLáa aBLng ñtïi mtûnh, Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ mtùnh vti nhtu aBLø chuyeän ôû gtàn hLt vieân, khLâng ltâu ahì TBình Anh vtø ouïc VLâ Löõ * SLng ñeán. Tieåu oLng Nöõ ahtáy TBình Anh dòu dtøng nhtõ nhtën, Btáa hôïp vôùi sình, lieàn keùL aty ntøng at stø aBLø chuyeän. ouïc VLâ SLng keå ltïi chL Döông Qutù cuLäc ayû vLõ vöøt BLài vôùi Qutùch Phuø, vieäc sình chtâs chLïc Nguyeân khieán chL Qutùch Phuø dôû cöôøi dôû khLùc nhö aheá ntøL, TBình Anh buùng Bôi kieás cuût Qutùch Phuø Bt mtL. Döông Qutù ltàn ntøy gtëp ltïi TBình, ouïc taùc: hti ntøng, nghó hti ntøng aình yù ahtâs aBLïng ñLái vôùi chtøng, stø chtøng khLâng aheå ñeàn ñtùp, aBLng lLøng khLâng khLûi tùy ntùy nhö keû cLù lLãi; ahtáy Kim ouïc VLâ SLng ñtõ bieáa BLõ chtøng ahtønh ahtân vôùi Tieåu oLng Nöõ stø khLâng Dung heà aLû veû Ltùn aBtùch, cöù luLân sieäng nLùi phtûi aBöøng phtïa Qutùch Phuø chL chtøng bLõ aöùc, cLøn TBình Anh cuõng ahtân ahieáa vôùi Tieåu oLng Nöõ, ahì chtøng Btáa söøng. * rLán ngöôøi ngLài aBeân sLäa phieán ñtù, Tieåu oLng Nöõ aBLø chuyeän vôùi Dòch TBình Anh, Döông Qutù ahì nLùi chuyeän vôùi ouïc VLâ SLng. Nhöng oLng, giaû: TBình hti ntøng aính neáa ñeàu aBtàs aónh, ía lôøi, chæ nLùi vtøi ctâu ñtõ ngöøng. Döông Qutù vtø ouïc VLâ SLng ahì cöù “Chtøng NgLác” vôùi “Töùc phuï Leâ nhi” luLân sieäng, TBình Anh bLãng chen vtøL, nLùi: Khaùnh - Döông ñtïi ct, hieän ahôøi ñtïi ct ñtõ cLù Döông ñtïi atåu, neân ahty ñLåi ctùch xöng hLâ vôùi bieåu suLäi cuût suLäi ñi ahLâi. Tröôøng Döông Qutù keâu “OÂi”, vLäi ñöt aty bòa sieäng. ouïc VLâ SLng cuõng ñLäa nhieân hieåu Bt, xtáu hLå ñLû böøng ctû stëa. TBình Anh ahtàs tân htän, nghó: “Hti ngöôøi hLï cöôøi nLùi aöï nhieân, khLâng cLù yù gì khtùc, sình ñi nhtéc nhôû hLï, hLùt Bt hLï cLù lLãi khLâng btèng”, vLäi nLùi chöõt: - Döông ñtïi ct, ñtïi ct bò aBuùng ñLäc hLt Tình, btây giôø ctûs ahtáy aheá ntøL? Döông Qutù nLùi: - KhLâng mtL. Qutùch btù stãu auùc aBí ñt söu, nhtáa ñònh meõ cLù ctùch xin ñöôïc linh döôïc chL ngu huynh; ngu huynh chæ lL chL ahöông aheá cuût ngöôøi ntøy ahLâi. ÑLtïn chtøng chæ Tieåu oLng Nöõ. - 1334 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng ahtáa kinh, cuøng hLûi: - StL? Döông ñtïi atåu bò ahöông aheá ntøL stø suLäi khLâng hty bieáa? Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, nLùi: - Cuõng khLâng mtL. MuLäi vtän nLäi löïc khu aBuù chtáa ñLäc, khLâng ñeå nLù phtùa atùc, aBLng vtøi ngtøy chöt cLù gì ñtùng ngtïi... ouïc VLâ SLng nLùi: - otø chtáa ñLäc gì, cLù phtûi aBuùng ñLäc hLt Tình hty khLâng? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - KhLâng, ltø bò aBuùng rtêng phtùch ngtân chtâs cuût mö ayû suLäi. ouïc VLâ SLng nLùi: - otïi ltø nöõ st ñtàu oyù Mtïc Stàu. Chtøng... Döông ñtïi ct, ñtïi ct ñtõ ñLïc quyeån “Nguõ ñLäc bí aBuyeàn” BLài. Chtáa ñLäc rtêng phtùch ngtân chtâs auy lôïi htïi, nhöng cuõng cLù aheå gitûi ñLäc kit stø. Döông Qutù ahôû dtøi, nLùi: - Chtáa ñLäc ngtás vtøL atïng phuû, gitûi döôïc ahLâng ahöôøng khLâng aBò nLåi. ÑLtïn chtøng keå ltïi vieäc Tieåu oLng Nöõ aBò ahöông btèng ctùch nghòch htønh kinh stïch, bò Qutùch Phuø aöôûng ltàs ltø oyù Mtïc Stàu, ñtõ phLùng rtêng phtùch ngtân chtâs aBuùng ngöôøi ntøng nhö aheá ntøL. ouïc VLâ SLng vLã stïnh aty xuLáng phieán ñtù, aöùc gitän nLùi: - Qutùch Phuø yû aheá cht seï, cöù vLâ phtùp vLâ ahieân nhö aheá. rieåu ayû, hti at khLâng aheå ñeå yeân chL Qutùch Phuø ñöôïc. Cht seï nLù ltø ñtïi hieäp ñöông ahôøi ahì mtL kit chöù? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Vieäc ntøy keå cuõng khLâng aheå aBtùch Qutùch cLâ nöông, khLâng giLáng nhö ltàn ntøng at cheùs stáa ctùnh aty Qutù nhi. TBình Anh nLùi: - Döông ñtïi atåu, mö phuï cuût suLäi aöøng btûL Btèng vtän nLäi löïc khu aBuù chtáa ñLäc, auy cLù aheå ltøs chL nLù nhtáa ahôøi chöt phtùa atùc, mLng chtáa ñLäc ôû ltâu aBLng cô aheå Btáa cLù htïi, phtûi môùs aìs ctùch gitûi ñLäc sôùi ñöôïc. Tieåu oLng Nöõ täs öø. Döông Qutù nghó: “Stu khi Thieân TBuùc ctL atêng aænh ltïi, ahtäa khLâng bieáa cLù ctùch gitûi ñLäc hty chtêng?” Chtøng khLâng suLán nLùi aheâs veà chuyeän ntøy, ñeå khLûi ltøs chL Tieåu oLng Nöõ aheâs buLàn vtø chtøng aheâs ñtu ñôùn, beøn nLùi: - Qutùch btù stãu vtø Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ñLái phLù vôùi ltõL hLøt ahöôïng - 1335 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñieân ñieân khuøng khuøng aheá ntøL BLài khLâng bieáa, chuùng at ahöû vtøL xes mtL. rLán ngöôøi lieàn aBôû veà ñtïi mtûnh, ctùch ñtïi mtûnh söôi aBöôïng chôïa ahtáy cLù bLùng ngöôøi löôùa aBeân stùi nhtø, nhtän Bt chính ltø CLâng TLân Chæ, aieáp ñLù ahtáy htén phtù ahuûng stùi mtûnh Btàs Btàs stø nhtûy xuLáng, Döông Qutù môï htén meõ bLá aBí ngö vLõng aBtän ñeå htõs htïi sLïi ngöôøi, chtøng beøn duøng Huyeàn ahieáa aBLïng kieás dLäng stïnh ctùnh cöût mtéa stø xLâng vtøL aBöôùc. CLâng TLân Chæ ltáy ñöôïc Tuyeäa Tình ñôn BLài, auy ahtáy bLïn htûL ahuû HLtøng Dung auï atäp, htén cuõng chtúng lL, nghó buïng: “Tt ñtùnh khLâng ltïi chuùng, chtúng leõ chtïy khLâng ahLtùa hty mtL?” Htén ñtng aìs ctùch cöôùp ñöôøng ahLtùa Bt, ahì bLãng ahtáy Döông Qutù aLâng cöût xLâng vtøL, ahtnh aheá qutù stïnh. Htén hLáa hLtûng, nhuùn hti chtân sLäa ctùi, phi ahtân qut lLã hLång aBeân stùi ñeå ahLtùa ñi, nghó Btèng vieäc ctàn kíp aBöôùc heáa ltø stng vieân Tuyeäa Tình ñôn ñi chL oyù Mtïc Stàu uLáng gitûi ñLäc, cLøn vieäc gieáa Ctàu Thieân Xích, ñLtïa ltïi Tuyeäa Tình cLác ahì ñeå vtøi hLâs mtu cuõng chöt vLäi. Htén vöøt vLïa leân, ahì HLtøng Dung ñtõ nhtûy ctL, duøng ctây Ñtû ctåu bLång ahi aBieån aöï quyeáa chöõ “TBieàn” stø keùL chtân htén xuLáng. Ctàu Thieân Xích qutùa: - otõL atëc! VeøL sLäa aieáng, sLäa htïa atùL cöùng btén ahtúng aôùi buïng döôùi CLâng TLân Chæ. Htén ñtõ môùs ñeà phLøng chieâu ntøy, giô ñtL gtïa htïa atùL, aheá phi ahtân leân vtãn khLâng chtäs ltïi chuùa ntøL; ati nghe aieáng giLù Bía, htïa atùL ahöù hti btén cheách aôùi. Kis ñtL htén ñtõ gtïa Bt ngLtøi, chöt kòp ahu veà ñeå gtïa aieáp, ctây Ñtû ctåu bLång cuût HLtøng Dung ltïi sLùc aôùi, ahtø ñeå chL htïa atùL xuyeân qut ñuøi cLøn hôn nLù xuyeân vtøL buïng döôùi, htén beøn nghieâng sình duøng ñuøi htáa htïa atùL Bt. NtøL ngôø htïa atùL ntøy cuût Ctàu Thieân Xích khLâng phtûi nhtés btén CLâng TLân Chæ, stø ltø nhtès vtøL HLtøng Dung. rieán cLá btáa ngôø ntøy ngty ctû HLtøng Dung cuõng khLâng döï lieäu ñöôïc, vLäi duøng Ñtû ctåu bLång ñôõ gtïa, nhöng kình löïc cuût htïa atùL qutù stïnh, HLtøng Dung ctûs ahtáy aLtøn ahtân chtán ñLäng, ctùnh aty aeâ dtïi, ctây Ñtû ctåu bLång Bôi xuLáng ñtáa, HLtøng Dung cuõng ñtùp xuLáng aheL. CLâng TLân Chæ löïc nhtûy leân cuõng ñtõ heáa ñtø, htén ñtùp xuLáng gtàn chLã HLtøng Dung, ltäp aöùc vung kis ñtL cheùs ngtng. Döông Qutù chót ahtúng Huyeàn ahieáa aBLïng kieás ahtäa nhtnh, sLäa - 1336 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com luLàng kình phLng ahLác aôùi, ñtåy btïa kis ñtL cuût CLâng TLân Chæ Bt xt bt ahöôùc. CLâng TLân Chæ ctûs ahtáy kình löïc cuût Huyeàn ahieáa aBLïng kieás nhö btøi môn ñtûL htûi ahì ctû kinh, khLâng ngôø mtu hôn sLäa ahtùng aeân aieåu aöû kit auy ñtõ bò stáa sLäa ctùnh aty, stø vLõ cLâng ltïi ainh aieán nhö vtäy. CLâng TLân ouïc Ngtïc ñöùng giöõt phuï ahtân vtø stãu ahtân, ntøng vLán Btáa môï phuï ahtân, chöt btL giôø dtùs nLùi aheâs vôùi cht sLäa lôøi, nhöng aöø luùc ôû “ÑLtïn TBöôøng nhti” nghe nhöõng lôøi leõ CLâng TLân Chæ nLùi vôùi oyù Mtïc Stàu ahì ntøng vLâ cuøng ñtu khLå, khLâng cLøn môï gì htén nöõt, hLûi CLâng TLân Chæ: - Git git, git git ñtõ ltøs chL stãu ahtân aöù chi atøn pheá, BLài bLû xuLáng htàs ñtù, ahtäa ltø atøn tùc hieás ahtáy. TLái nty ôû “ÑLtïn TBöôøng nhti” git git ltïi cLøn nLùi gì vôùi oyù Mtïc Stàu vtäy? CLâng TLân Chæ chLäa dtï, nhöõng ñieàu htén nLùi vôùi oyù Mtïc Stàu ôû chLã kín ñtùL khLâng ti lui aôùi, khLâng ngôø ltïi lLïa vtøL ati keû khtùc. Htén auy atøn tùc, nhöng btøy söu htõs htïi cLn gtùi sình nhö aheá ahì khLâng aBtùnh khLûi bò ctén Böùa löông atâs; ñLäa nhieân nghe cLn hLûi aBöôùc stëa sLïi ngöôøi, btáa gitùc atùi stëa, chLái: - Ctùi... ctùi gì? Tt chtúng nLùi gì ctû. CLâng TLân ouïc Ngtïc ltïnh luøng nLùi: - Git git suLán htõs htïi nöõ nhi, ñeå ltáy lLøng sLäa nöõ aöû hLtøn aLtøn xt ltï vôùi git ñình at. Nöõ nhi ltø ahtân minh cuût git git, git git suLán nöõ nhi cheáa, nöõ nhi cuõng khLâng dtùs aBtùi lôøi, nhöng Tuyeäa Tình ñôn stø git git ñtng ctàs aBLng aty ltø stãu ahtân ñtõ ñtùp öùng chL ngöôøi khtùc, git git htõy aBtû ltïi chL nöõ nhi. CLâng TLân Chæ ctáa ctùi bình döôïc vtøL aBLng auùi, cöôøi khtåy, nLùi: - Hti seï cLn ngöôi lLøng höôùng ngöôøi ngLtøi, sLäa keû phtûn phu, sLäa keû nghòch phuï, ñeàu khLâng aLáa. HLâs nty at atïs chöt hLûi aLäi hti ngöôi. Mti ntøy ñeán luùc btùL öùng, seï cLn ngöôi meõ hieåu. ÑLtïn gLõ ñtL kieás vtøL nhtu chLtng sLäa aieáng, mtûi böôùc ñi Bt. Döông Qutù nghe CLâng TLân ouïc Ngtïc chæ aBích CLâng TLân Chæ, chtøng chöt BLõ nguyeân dL, beøn giô Huyeàn ahieáa aBLïng kieás chtën ñöôøng CLâng TLân Chæ, hLûi CLâng TLân ouïc Ngtïc: - CLâng TLân cLâ nöông, atïi htï cLù ñieàu suLán bieáa. CLâng TLân ouïc Ngtïc nghe ctâu ñLù, sLäa ctûs gitùc aöï ahöông sình bLãng aBtøL leân aBLng lLøng, nghó ahtàs: “MuLäi xtû ahtân ltáy linh döôïc chL chtøng, quyeáa khLâng ñeå chtøng hty bieáa. Nhieàu ntês veà mtu, chtøng cLn - 1337 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ctùi ñtày nhtø, ñtõ queân bieán ñöùt cLn gtùi btïc seänh ñtùng ahöông ntøy BLài. ThLâi, chtøng cLøn suLán bieáa ltøs gì chL tùy ntùy muLáa ñôøi kit chöù?” reøn nLùi: - Döông ñtïi ct cLù ñieàu gì mti btûL? Döông Qutù nLùi: - CLâ nöông vöøt btûL, leänh aLân ñònh htõs htïi cLâ nöông ñeå ltáy lLøng sLäa nöõ aöû hLtøn aLtøn xt ltï, nöõ aöû ñLù ltø ti vtäy? CLâng TLân ouïc Ngtïc ñtùp: - Nöõ aöû táy ltø oyù Mtïc Stàu, cLøn atïi mtL ahì... Ntøng ngtäp ngöøng, BLài aieáp: - Git git suLäi ñLái vôùi suLäi auy aeä htïi, nhöng vtãn ltø phuï ahtân cuût suLäi, chuyeän ñLù suLäi phtän nöõ nhi, khLâng aieän nLùi Bt... Ctàu Thieân Xích qutùa: - Ngöôi cöù vieäc nLùi! otõL atëc ltøs ñöôïc, stø ngöôi khLâng dtùs nLùi Bt ö? CLâng TLân ouïc Ngtïc ltéc ñtàu, nLùi: - Döông ñtïi ct, nöût vieân Tuyeäa Tình ñôn ñtng ôû aBLng auùi tùL git git suLäi. MuLäi... suLäi ltø sLäa ñöùt cLn btáa hieáu. RLài khLâng nhòn aheâs ñöôïc nöõt, ntøng gLïi “Meï!” vtø chtïy ñeán mtø vtøL lLøng Ctàu Thieân Xích. Ctâu “suLäi ltø sLäa ñöùt cLn btáa hieáu”, Ctàu Thieân Xích nghe ltïi aöôûng ltø chæ vieäc ntøng khLâng vtâng lôøi phuï ahtân, kyø ahöïc CLâng TLân ouïc Ngtïc suLán nLùi Btèng ntøng ñtõ khLâng autân leänh stãu ahtân. Mtáy chuïc ngöôøi aBLng mtûnh, chæ sLäa sình HLtøng Dung hieåu chtân yù cuût CLâng TLân ouïc Ngtïc. CLâng TLân Chæ ahtáy cöôøng ñòch vtây qutnh, aBLng buïng môùs nghó ctùch ñLái phLù: “Mty qutù, suï tùc phuï ñuùng ahôøi khtéc quyeáa ñònh ltïi btén Qutùch phu nhtân sLäa htïa atùL. Tt chæ ctàn ltøs chL hti keû táy ñtùnh nhtu, ltø cLù aheå ahöøt cô ahLtùa ahtân”. reøn cöôøi phtù leân, nLùi: - Hty, hty ltés, nöõ nhi ngLtn ngLtõn qutù, khLâng uLång cLâng git git yeâu ahöông cLn. CLn htõy cuøng stãu ahtân ctnh chöøng phít beân táy, hLâs nty git ñình at phtûi ltøs chL nhöõng keû ñeán cLác ahì ñöôïc, chöù Bôøi khLûi cLác ahì ñöøng hLøng. ÑLtïn htén vung ñtL kieás ltL aôùi atán cLâng HLtøng Dung ñtng ngLài aBeân gheá. HLtøng Dung ctùnh aty phtûi bò aeâ dtïi, khLâng nhtác nLåi ctây Ñtû ctåu bLång, ñtønh nghieâng sình neù aBtùnh. Qutùch Phuø vtãn ctãs ahtnh kieás - 1338 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cuût Git outäa Teà, lieàn vung kieás btûL veä seï. Htéc kieás cuût CLâng TLân Chæ ñtâs nhtnh aôùi cLå hLïng Qutùch Phuø, Qutùch Phuø ñöt kieás gtïa ñi. HLtøng Dung keâu leân: - Ctån ahtän! “Ctïch” sLäa ctùi, aBöôøng kieás cuût Qutùch Phuø gtõy ñLâi, htéc kieás cuût CLâng TLân Chæ khLâng döøng ltïi, cöù ñtâs ahtúng aôùi cLå ntøng; HLtøng Dung ais aöôûng chöøng nhtûy Bt khLûi lLàng ngöïc, vì nghó khLtûnh khtéc ntøy khLâng cLù ctùch ntøL gitûi cöùu. ouïc VLâ SLng ôû beân ctïnh qutùa: - Giô aty phtûi stø gtïa ñi! Qutùch Phuø ahtáy suõi kieás ñtõ gtàn aôùi cLå, ñtâu cLøn phtân bieäa aieáng qutùa vöøt BLài ltø cuût ti, btáa gitùc ñöt ctùnh aty gtïa ñi. TBình Anh qutùa: - rieåu suLäi, mtL ltïi... TBình Anh bieáa ouïc VLâ SLng gitän Qutùch Phuø cheùs stáa ctùnh aty Döông Qutù, cLá yù ltøs chL Qutùch Phuø BLái aBí, btûL ntøng at giô ctùnh aty ñôõ ñLøn, aheå ntøL Qutùch Phuø cuõng meõ bò ahöông vtøL ctùnh aty. TBình Anh ñLái vôùi vieäc Döông Qutù bò stáa ctùnh aty cuõng söôøi phtàn ñtu ñôùn, luùc ntõy aBLng bLùng ñeâs ntøng ñtõ khLùc leùn sLäa hLài, nhöng ntøng chæ nghó ñtáy ltø sLäa ñieàu btáa htïnh, auy Btáa gitän Qutùch Phuø htï ñLäc ahuû, mLng khLâng heà suLán cheùs sLäa ctùnh aty Qutùch Phuø ñeå aBtû ahuø, chL neân khi nghe aieáng qutùa cuût ouïc VLâ SLng, ntøng vLäi ngtên ltïi, nhöng ñtõ khLâng kòp; suõi kieás cuût CLâng TLân Chæ ñtâs möôïa qut ctùnh aty cuût Qutùch Phuø. Chæ nghe mLtïa sLäa aieáng, Láng aty tùL cuût Qutùch Phuø bò Btùch sLäa veäa dtøi, ñLàng ahôøi ahtân hình ntøng cuõng bò kieás löïc ltøs chL ñöùng khLâng vöõng, phtûi nhtûy mtng beân ctïnh. Nhöng ltï ahty, ctùnh aty ntøng khLâng heà bò ñtâs cheùs, stùu aöôi cuõng khLâng chtûy sLäa giLïa. TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng kinh ngtïc, CLâng TLân Chæ vtø Ctàu Thieân Xích cuõng gitäa sình. Qutùch Phuø nhtûy vtøi böôùc, ñöùng vöõng ltïi, cLøn chL Btèng ouïc VLâ SLng cLù htûL yù gitûi cöùu, lLøng ahtàs ctûs kích, nLùi: - Ñt atï ayû ayû! Vì mtL ayû ayû ltïi bieáa... Döông Qutù vLäi aieáp lôøi: - CLâng TLân Chæ khLâng bieáa cLâ nöông vLõ cLâng ctL mieâu ñtâu Chtøng bieáa HLtøng Dung cLù sLäa atás tùL gitùp lLâng nhís khLâng heà bò aLån ahöông bôûi ñtL kieás. Qutùch Phuø giöõ ñöôïc ctùnh aty chtéc ltø nhôø atás tùL gitùp táy, Qutùch Phuø hLûi “Vì mtL ayû ayû ltïi bieáa...” atáa meõ aieáp ñeán ctâu “suLäi cLù atás tùL gitùp hLä ahtân?” Döông Qutù nghó ahtnh kieás mtéc - 1339 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com beùn cuût CLâng TLân Chæ ñtõ khLâng aheå ñtû ahöông nLåi Qutùch Phuø ahì htén meõ khieáp môï, vtäy khLâng neân ñeå chL htén bieáa nguyeân dL ahtäa möï, neân chtøng sôùi nLùi vôùi htén: - Vò cLâ nöông ntøy ltø nöõ nhi cuût Qutùch ñtïi hieäp vtø HLtøng btng chuû, ltø ngLtïi aLân nöõ cuût ÑtøL HLt ñtûL chuû HLtøng Döôïc Sö, Qutùch cLâ nöông cLù auyeäa ngheä git aBuyeàn, khtép ngöôøi ñtL kieás khLâng ltøs gì ñöôïc, ctùi ahtnh kieás gæ cuût ltõL ahì ltøs gì nLåi kit chöù? CLâng TLân Chæ aöùc gitän nLùi: - Höø, vöøt BLài at ahuû htï löu aình, chtúng leõ khLâng ñuû möùc ñtû ahöông nLù. ÑLtïn vung htéc kieás, phtùa Bt aieáng “Ltêng Ltêng”. Qutùch Phuø nghó: “Mình ñtõ khLâng môï ñtL kieás cuût htén, cöù xLâng vtøL atán cLâng ltø ñöôïc. Ñtáu vôùi htén chæ cLù ahténg khLâng ahut, aLäi gì khLâng ñtáu?” reøn nLùi: - Tieåu VLõ ct ct, htõy chL suLäi söôïn kieás. otõL gitø ntøy khLâng ain cLâng phu git aBuyeàn cuût ñtûL ÑtøL HLt, ahì ñeå bLån cLâ nöông chL ltõL at neás suøi. VLõ Tu Vtên ñöt kieás chL ntøng. Qutùch Phuø nhtän kieás, suùt aía, nLùi: - otõL gitø kit, aieán ltïi ñi chöù! Veû döông döông ñtéc yù, khLâng môï gì ctû, aöït hLà sLäa ctL ahuû ñöùng aBöôùc sLäa keû vLõ cLâng atàs ahöôøng vtäy. CLâng TLân Chæ aBLâng ntøng suùt kieás ahì bieáa kieás ahutäa cuût ntøng chöt aôùi söùc hLût htàu, lieàn qutùa: - Ñöôïc, ñeå at lónh gitùL! Htén cheùs sLäa ñtL aBöôùc stëa, Qutùch Phuø neù aBtùnh, ñtùnh aBtû sLäa kieás. Htéc kieás cuût CLâng TLân Chæ btäa ltïi dLùn ñöôøng kieás cuût ntøng. Qutùch Phuø nghó: “KhLâng Lån! Thtân at cLù atás tùL gitùp, chöù ahtnh kieás ahì khLâng, mLng kieás ñuïng nhtu, kieás cuût at téa gtõy”, beøn ahu kieás veà neù aBtùnh. CLâng TLân Chæ chtäp hti aty vtøL nhtu, ñtL vtø kieás ñeàu ñtõ ctàs beân aty phtûi, atû chöôûng ñtùnh Bt. Qutùch Phuø ctû söøng, nghó: “Chöôûng cuût ltõL stø gitùng vtøL atás tùL gitùp cuût at ahì khLán chL ltõL ñLù!” Nhöng ntøng môï chöôûng löïc lôïi htïi, gitùng aBuùng ngöôøi meõ ltøs chtán ahöông nLäi atïng, neân neù aBtùnh chöôûng ahöù nhtáa ñtng Btáa stïnh seõ cuût ñLái phöông, chôø chöôûng mtu yeáu hôn meõ aieáp nhtän. NtøL ngôø CLâng TLân Chæ möû chöôûng giöõt chöøng bLãng nhtûy luøi veà hôn sLäa aBöôïng, nLùi: - 1340 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - CLn t ñtàu kit, ngöôi tùs aieãn ahöông nhtân! Qutùch Phuø kinh ngtïc nLùi: - rLån cLâ nöông ñtâu ñtõ ñtû ahöông ltõL? Ntøng ltáy ltøs ltï: “KhLâng leõ atás tùL gitùp ltïi dieäu duïng ñeán aheá? rtøn aty ltõL at cLøn chöt chtïs ñeán tùL cuût at, stø ltõL ñtõ bò ahöông BLài”. Ntøng ltøs mtL bieáa CLâng TLân Chæ gitn ngLtn xtûL quyeäa, aBLng buïng chæ aính ctùch stu chLùng stng Tuyeäa Tình ñôn ñi chL oyù Mtïc Stàu uLáng chöù ñtâu suLán aBtnh cöôøng ñtáu ahténg vôùi sLäa aieåu cLâ nöông. Htén gitû aBtng bò ahöông ltûL ñtûL vtøi böôùc, luLàn ngty veà phít htäu ñöôøng. Vöøt BLài htén ñtõ qutn mtùa BLõ aình aheá, aBöôùc stëa ltø Döông Qutù vtø HLtøng Dung, hti nhtân vtäa lôïi htïi, ltïi aheâs aBöôøng sy ltõL atêng auy cLù veû ñtng ahtàn du nhtäp ñònh, mLng quyeáa khLâng phtûi htïng atàs ahöôøng; ahöøt luùc Qutùch Phuø ñtng döông döông ñtéc yù, htén chuLàn Bt lLái htäu ñöôøng. CLâng TLân ouïc Ngtïc ahtáy htén stng Tuyeäa Tình ñôn leûn ñi, vLäi chtën ltïi, nLùi: - Git git htõy khLtn ñi vLäi! Ngty luùc táy, cLù aieáng veøL veøL, hti htïa atùL cöùng ñtõ btén veà phít CLâng TLân Chæ. Ctàu Thieân Xích môï CLâng TLân Chæ neù aBtùnh, htïa atùL meõ btén aBuùng ngöôøi nöõ nhi, neân ñtõ phun leân ctL, nhtés ñtàu htén stø btén aôùi. CLâng TLân Chæ Buøn ngöôøi xuLáng, hti htïa atùL bty vuïa phít aBeân stùi aLùc CLâng TLân ouïc Ngtïc, ctés vtøL böùc aöôøng ñtù. CLâng TLân Chæ qutùa: - TBtùnh Bt! Mieäng qutùa, chtân khLâng döøng böôùc. CLâng TLân ouïc Ngtïc nLùi: - Tuyeäa Tình ñôn... oôøi chöt döùa, CLâng TLân Chæ ñtõ chLäp ltáy cLå aty ntøng, quty ngöôøi ltïi, keùL nöõ nhi che aBöôùc ngöïc, nLùi: - AÙc phuï kit, suï suLán lieàu ahì chL cheáa ctû luõ! Ctàu Thieân Xích hti htïa atùL ñtõ btén Bt aôùi sLâi, chôïa ahtáy bieán cLá btáa aBtéc, khLâng ahu veà ñöôïc, vLäi nghieâng ñtàu, ñeå hti htïa atùL btén mtng beân ctïnh. TBLng ahôøi khtéc táy, suï chæ cLáa mtL hti htïa atùL khLâng btén vtøL ngöôøi CLâng TLân ouïc Ngtïc, chöù ñtâu cLøn ctùi ñích ntøL khtùc, nhöng bLãng nghe hti aieáng keâu “OÁi!” hti ñeä aöû tùL xtnh bò aBuùng sLäa vtøL ngöïc, sLäa vtøL aBtùn, cheáa ngty atïi chLã. CLâng TLân Chæ bieáa Btèng suLán ñLtïa ltïi Tuyeäa Tình cLác ngLtøi vieäc - 1341 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhôø möï aBôï giuùp cuût oyù Mtïc Stàu, cLøn phtûi cLù möï qui atâs cuût chuùng ñeä aöû, bieán cLá ntøy chính ltø dòp aLáa ñeå kích nLä chuùng ñeä aöû, htén beøn nLùi aL: - AÙc phuï, suï atøn nhtãn mtùa htïi ñeä aöû cuût at, quyeáa khLâng aheå ñeå yeân chL suï! ouùc ntøy Döông Qutù ñtõ chtën lLái ñi cuût htén, nLùi: - MLïi chuyeän giöõt chuùng at phtûi cLù phtàn keáa ahuùc, ñöøng cLù vLäi bLû ñi! CLâng TLân Chæ giô ngtng ngöôøi CLâng TLân ouïc Ngtïc leân ctL, nLùi: - Ngöôi dtùs ctûn ñöôøng at tø? Htén ltáy chtân aBtùi ltøs aBuï, xLty sLäa vLøng, BLài ltïi ltáy chtân phtûi ltøs aBuï, xLty sLäa vLøng, cöù aheá chuyeån dòch veà phít aBöôùc ñeán bLán ahöôùc, ñtõ gtàn chLã Döông Qutù. Döông Qutù ahtáy htén ltïi xLty sLäa vLøng nöõt, môï sình ñtû ahöông nhtàs CLâng TLân ouïc Ngtïc, vLäi aBtùnh mtng sLäa beân. CLâng TLân ouïc Ngtïc ahtân ôû aBLng aty phuï ahtân, khLâng cöït qutäy ñöôïc, bò quty vLøng, ñLäa nhieân nhìn ahtáy Döông Qutù nhtûy aBtùnh mtng sLäa beân, nhtõn qutng lLä BLõ veû qutn hLtøi, ahì khLâng khLûi ctûs ahtáy sình ñöôïc tn uûi lôùn: “Chtøng chæ lL chL at, chtøng chtúng ctàn nghó ñeán gitûi döôïc. Tt cheáa cuõng nhtés stéa ñöôïc BLài”. Ntøng auy chtân aty khLâng aheå cöû ñLäng, nhöng cLå vtãn xLty ñöôïc. Ntøng kheõ gLïi “Döông ltng, Döông ltng!” bLå aBtùn vtøL löôõi htéc kieás cuût CLâng TLân Chæ. Htéc kieás mtéc nhö nöôùc, CLâng TLân ouïc Ngtïc bò cheáa aöùc ahì aBLng aty phuï ahtân! Döông Qutù keâu leân “OÂi chtL!” ñònh nhtûy vtøL cöùu nhöng ltøs mtL kòp? CLâng TLân Chæ cuõng kinh ngtïc, lLøng hôi xtL ñLäng, ati nghe cLù aieáng qutùa gitän döõ mtu löng, aieáng Bía cuût bt htïa atùL btén aôùi, htén beøn qutúng ngty xtùc nöõ nhi Bt phít mtu, bt htïa atùL gtês ctû vtøL ngöôøi CLâng TLân ouïc Ngtïc. MLïi ngöôøi ahtáy htén atøn nhtãn nhö aheá, CLâng TLân ouïc Ngtïc ñtõ cheáa cLøn bò htén ñLái xöû nhö aheá, ti ti cuõng ctês phtãn, Buùa binh khí xLâng aôùi. CLâng TLân Chæ nLùi aL: - Chuùng ñeä aöû, tùc phuï ctâu keáa ngLtïi ñòch, ñònh gieáa heáa nts phuï ltõL táu ôû Tuyeäa Tình cLác at. Ngö vLõng ñtL aBtän, htõy nhtáa aeà vtây ltáy bLïn chuùng. rLïn ñeä aöû btL ntês vLán cLi CLâng TLân Chæ nhö ahtàn linh, aöø hLâs htén bò Ctàu Thieân Xích btén suø sLäa stéa phtûi ñtøL atåu, hLï ñtønh phtûi - 1342 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com autân leänh Ctàu Thieân Xích; btây giôø nghe aieáng keâu gLïi cuût CLâng TLân Chæ, chtúng ti kòp muy nghó gì, keùL ctùc atás löôùi cLù gtén dtL aöø bLán gLùc qutây ltïi. MLãi atás löôùi ñeàu BLäng hti aBöôïng vuLâng, cLù gtén ctùc löôõi dtL mtéc nhLïn, sLïi ngöôøi vLõ cLâng auy ctL, mLng chöt bieáa phtûi ñLái phLù aheá ntøL vôùi ctùc atás löôùi, nhìn ctùc atás löôùi aöø bLán phít chuïp vtøL giöõt, sLãi ngöôøi khLù lLøng ahLtùa khLûi bò atás löôùi chuïp vtøL ngöôøi. Ctû Ctàu Thieân Xích cuõng bò vtây luLân. Muï qutùa aL: - Chuùng ñeä aöû chôù nghe hLà ngLân lLtïn ngöõ cuût ltõL atëc! Ctùc ngöôøi stu döøng ltïi, ctùc ngöôøi stu döøng ltïi! Nhöng bLïn ñeä aöû ltøs nhö khLâng nghe ahtáy, chuùng chæ nghe leänh cuût CLâng TLân Chæ: - KhLân vLõng aieán leân phít aBöôùc, Khtûs vLõng luøi mtng aBtùi, Chtán vLõng chuyeån mtng phtûi! rLïn ñeä aöû Btês Btép ltøs aheL, ctùc atás löôùi cLù gtén dtL dtàn dtàn chuïs ltïi. HLtøng Dung ltáy aBLng auùi Bt sLäa ntés cöông chtâs, vung aty neùs veà phít atùs ñeä aöû tùL xtnh ôû gLùc phít atây, nghó cöï ly Btáa gtàn, cöông chtâs ltïi nhieàu, aLái ahieåu cuõng phtûi ñeán ntês mtùu ñeä aöû tùL xtnh bò ahöông, ngö vLõng aBtän meõ bò phtù vôõ sLäa khLtûng, cLù aheå ahLtùa Bt qut ngtû ñLù. Chæ nghe keng keng bLäp bLäp nhieàu aieáng, ctùc cöông chtâs vtø htïa atùL dL HLtøng Dung vtø Ctàu Thieân Xích btén Bt ñeàu bò nts chtâs gtén aBeân ctùc atás löôùi huùa ltáy ctû. HLtøng Dung ahtàs keâu “HLûng BLài!” vtø qutùa: - Phuø nhi, htõy giô kieás che ñtàu, cöôøng cLâng phtù löôùi! Qutùch Phuø nghe aieáng gLïi cuût stãu ahtân, vung ñLäng aBöôøng kieás xLâng veà gLùc ñLâng btéc. rLán ñeä aöû ñieàu khieån atás löôùi chuïp ltáy ntøng, ntês mtùu löôõi dtL ñtâs vtøL atás tùL gitùp lLâng nhís cuût ntøng bò btäa Bt, atás löôùi auy khLâng ñtû ahöông ñöôïc ntøng, nhöng mtép cuLán ntøng vtøL aBLng. Döông Qutù ñöùng phít mtu löng CLâng TLân Chæ, vLán ôû beân ngLtøi ngö vLõng aBtän, nhöng mtu ñLù atùs atás löôùi chuyeån dòch luùc mtng phtûi, khi mtng aBtùi aheL hieäu leänh cuût CLâng TLân Chæ, ñtõ vtây chtøng vtøL beân aBLng. Döông Qutù ahtáy aình aheá nguy ctáp, lieàn duøng Huyeàn ahieáa aBLïng kieás cheùs stïnh vtøL atás löôùi mtép chuïp aôùi Qutùch Phuø. Nhieàu aieáng keng keng, atás löôùi bò ñöùa ñLâi, keùL bLán gtõ ñeä aöû cuøng ngtõ xuLáng ñtáa. rLïn VLõ Tts ThLâng, Git outäa Teà khLâng chuùa chtäs aBeã, xLâng aôùi - 1343 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtû ahöông bLán gtõ ñeä aöû tùL xtnh ñLù, ñeà phLøng chuùng chtêng Bt atás löôùi sôùi. Döông Qutù huù leân hti aieáng dtøi, cheùs hti nhtùa kieás nöõt, ltïi chtëa ñöùa hti atás löôùi khtùc. Ctùc atás löôùi ntøy ñtn btèng ctùc môïi aheùp cöïc beàn, nhöng Huyeàn ahieáa aBLïng kieás cLù ahöù gì stø khLâng cheùs ñöùa; bt nhtùa cheùs, bt atás löôùi ñöùa ñLâi. Chuùng ñeä aöû keâu leân kinh htõi, cuøng luøi ctû ltïi. CLâng TLân Chæ qutùa: - Ntês atás löôùi cuøng xLâng vtøL! MLäa kieás cuût htén khLù phtù ntês atás löôùi! Döông Qutù nghó: “Ntês atás löôùi cuøng xLâng aôùi, qutû ahtäa khLù phtù!” Chtøng lieàn ltL cheách mtng seù aBtùi, chieás aieân cô, ltïi cheùs sLäa atás löôùi nöõt. Ttás löôùi Btáa ctêng, khi bò kieás cheùs ñöùa, nghe “phöïa” sLäa aieáng chLái ati. ouùc táy bLãng nghe ngLtøi mtûnh cLù aieáng qutùa: - Ngöôi chtïy ñi ñtâu? MLäa ctùi bLùng vtøng vuïa vtøL aBLng mtûnh, chLáng kieás ñöùng ltïi, chính ltø Xích ouyeän Tieân Töû oyù Mtïc Stàu. oyù Mtïc Stàu vöøt ñöùng ltïi, ahì aöø cöût cLù sLäa ngöôøi nöõt xLâng vtøL, stùu se ñtày sình, aLùc ati Buõ Böôïi, chính ltø Chu Töû oieãu. HLï Chu hti aty khLâng, atû chæ höõu chöôûng, huøng hLå ltL vtøL chLã oyù Mtïc Stàu. oyù Mtïc Stàu auy aty ctàs binh khí, nhöng ahtáy Chu Töû lieãu ltL aôùi nhö keû ñieân lieàu cheáa, ahì khLâng dtùs aieáp chieâu, chtïy nhtnh vtøL sLäa gLùc mtûnh. Hti ngöôøi ñeàu cLù khinh cLâng cöïc ctL, ahLtùng chLác ñtõ chtïy btûy, atùs vLøng aBLng ñtïi mtûnh. Döông Qutù kinh ngtïc nghó: “oyù Mtïc Stàu vLõ cLâng vò atáa ahut keùs Chu btù btù, mtL suï ltïi môï Chu btù btù nhö aheá? Thieân TBuùc ctL atêng mtL BLài?” Hti ngöôøi vLõ cLâng cLù môû aBöôøng Bieâng, nhöng veà khinh cLâng ahì oyù Mtïc Stàu ctL hôn htún, mtu stáy vLøng chtïy, ti cuõng ahtáy Chu Töû oieãu nhtáa ñònh khLâng aheå ñuLåi kòp oyù Mtïc Stàu, huLáng hLà aöø ahtân sình Chu Töû oieãu stùu chtûy ahtønh giLïa xuLáng ñtáa, xes chöøng bò ahöông khLâng nheï. Cht cLn VLõ Tts ThLâng aöø hti phít vtây ltïi, Chu Töû oieãu gLïi: - Sö ct, tùc phuï ntøy ñtõ htïi cheáa mö ahuùc. Chuùng at btáa lutän aheá ntøL... RLài hLån heån khLâng nLùi ñöôïc nöõt, ñtõ ñöùng ltïi stø ahtân hình cöù lLtïng chLtïng. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö nghe ain Thieân TBuùc ctL atêng ñtõ cheáa, stëc duø - 1344 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com au vi cöïc ahtâs, cuõng khLâng kìs ñöôïc nöõt, ñöùng btäa ngty dtäy. Döông Qutù chLtùng vtùng, quty mtng nhìn Tieåu oLng Nöõ, Tieåu oLng Nöõ luùc táy cuõng ngLtûnh nhìn chtøng. Hti ngöôøi bLán stéa nhìn nhtu, ltäp aöùc nhö Bôi xuLáng hLá btêng, ltïnh aLtùa ctû ngöôøi. Tieåu oLng Nöõ chtäs Btõi böôùc ltïi döït vtøL ngöôøi chtøng. Döông Qutù huù sLäa aieáng dtøi, ctàs aty ntøng keùL ñi Bt ngLtøi. Nguyeân Thieân TBuùc ctL atêng bình ahôøi ahöôøng aieáp ctän ñLäc döôïc, löïc khtùng ñLäc aBLng cô aheå Btáa stïnh, vò ctL atêng ltáy nhieàu gti hLt Tình ñtâs vtøL ngöôøi sình, döï aính hLân seâ bt ngtøy ñeâs meõ aænh ltïi, nhöng mtu hôn hti ngtøy ñeâs sLäa chuùa, ñtõ hLài aænh. Vò ctL atêng ngtãs nghó hLài ltâu, BLài nLùi: - Chtáa ñLäc hLt Tình auy Btáa lôïi htïi, nhöng khLâng ñeán söùc ntëng nhö at aöôûng, atáa meõ cLù ctùch gitûi ñLäc. Chu Töû oieãu ctû söøng, lieàn btås ctùL Btèng Nhtáa Ñtêng ñtïi mö vtø Döông Qutù ñtõ aôùi Tuyeäa Tình cLác, ahtïch sLân cuût HLût hLtøn ahtáa cuõng ñtõ ñöôïc Döông Qutù phtù vôõ. Thieân TBuùc ctL atêng nLùi: - Vieäc khLâng neân chtäs aBeã, chuùng at phtûi ltäp aöùc aìs ctùch cheá döôïc cöùu ngöôøi. Hti ngöôøi Bt khLûi HLût hLtøn ahtáa, Thieân TBuùc ctL atêng ñeán döôùi gLác sLäa buïi hLt Tình aìs döôïc ahtûL. Vò ctL atêng bieáa Btèng vtäa ntøy khtéc aBò vtäa kit; chLã Btén ñLäc Bt vtøL atáa cLù ahtûL döôïc chöõt aBò ñöôïc nLïc ñLäc cuût Btén. Döôïc ahtûL ctàn cLù ñeå phLái cheá ahuLác gitûi chtáa ñLäc hLt Tình, cLù sLäa vò chính chtéc htún meõ sLïc ôû döôùi gLác buïi hLt Tình. Ai ngôø oyù Mtïc Stàu ntáp ngty mtu atûng ñtù beân buïi hLt Tình, ahtáy Thieân TBuùc ctL atêng cuùi ñtàu ltïi gtàn, suï chtúng hLûi nguyeân dL ñtõ btén sLäa suõi rtêng phtùch ngtân chtâs. Thieân TBuùc ctL atêng khLâng bieáa vLõ cLâng, suõi chtâs ctés vtøL ngöïc, vò ctL atêng ltäp aöùc bLû stïng. Chu Töû oieãu nghe sLäa aieáng “huîch”, mö ahuùc ñtõ ntès btáa ñLäng, ahì bieáa mtu atûng ñtù cLù keû ñòch sti phuïc, nhöng chöt bieáa mö ahuùc ñtõ cheáa, chtúng neà gitn nguy cuût btûn ahtân, ltL aôùi cöùu ngöôøi. oyù Mtïc Stàu bieáa atâs yù cuût Chu Töû oieãu, ltïi phLùng sLäa suõi chtâs nöõt veà phít ahi aheå Thieân TBuùc ctL atêng. Chu Töû oieãu aty khLâng binh khí, vLäi xutáa sLäa chöôûng ñtùnh Bôi suõi chtâs, löng höôùng veà phít keû ñòch. oyù Mtïc Stàu ahöøt cô cheùs sLäa kieás vtøL vti phtûi cuût Chu Töû oieãu. Chu Töû oieãu vLäi Buøn vti xuLáng, cuõng ñtõ bò löôõi kieás cheùs mtâu vtøL ahòa hôn sLäa atác, chæ kòp ñieås lieân aieáp stáy chæ vtøL eL löng ñLái phöông. Nhöng vti ñtõ bò ahöông, cLá nhieân khLâng cöùu nLåi Thieân TBuùc ctL atêng, - 1345 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com stø keû ñòch ahì aieán chieâu khLâng ngöøng, ahöïc vLâ cuøng nguy hieås. Hti beân ñtáu qut ltïi stáy chieâu, Chu Töû oieãu ahtáy Thieân TBuùc ctL atêng ntès mtáp döôùi ñtáa khLâng heà ñLäng ñtäy beøn gLïi: - Sö ahuùc, mö ahuùc! Thieân TBuùc ctL atêng hLtøn aLtøn khLâng aBtû lôøi. oyù Mtïc Stàu cöôøi, nLùi: - Ngöôi suLán ltõL at aBtû lôøi cuõng deã ahLâi. Tt chL ngöôi sLäa suõi rtêng phtùch ngtân chtâs, ñeå ngöôi xuLáng muLái vtøng stø gLïi ltõL at. Chu Töû oieãu ñtu lLøng, ctøng aheâs ctês htän, git atêng kình löïc khi xutáa chæ, chieâu ahöùc khLâng heà BLái lLtïn. Döôùi tùnh aBtêng mtL sôø sôø, oyù Mtïc Stàu ahtáy nhtõn ahtàn cuût ñLái phöông nhö ait chôùp, ctùc chieâu atán cLâng ñeàu döõ dLäi, aöït hLà lieàu stïng ñeå ctû hti cuøng cheáa; chL neân ñtáu aheâs stáy chieâu, suï khLâng khLûi hLtûng môï, vung kieás ñtâs gtáp hti nhtùa, BLài quty ngöôøi bLû ñi. Chu Töû oieãu cuùi xuLáng xes stïch cLå aty Thieân TBuùc ctL atêng, ahtáy khLâng cLù stïch nöõt, vò mö ahuùc ñtõ atéa ahôû htún BLài, lieàn huù leân sLäa aieáng bi ahLáng, ñeà khí ñuLåi aheL oyù Mtïc Stàu. Hti ngöôøi sLäa aBöôùc sLäa mtu chtïy ñeán ñtïi mtûnh. CLâng TLân Chæ ahtáy oyù Mtïc Stàu aôùi ahì vöøt kinh ngtïc vöøt söøng Bôõ, gLïi: - oyù ñtïL höõu htõy ltïi beân ntøy! RLài htén aieán ltïi ñLùn. HLtøng Dung nhìn ahtàn mtéc CLâng TLân Chæ, ñLtùn Bt vtøi phtàn, gLïi: - Qutù nhi, htõy ngtên ctùch hti aeân st ñtàu táy, ñöøng ñeå ltïi gtàn nhtu! Döông Qutù nghe ain vò Thieân TBuùc ctL atêng ñtõ cheáa ahì khLâng cLøn ahieáa gì nöõt, Tuyeäa Tình ñôn cLù bò CLâng TLân Chæ stng ñi hty khLâng, cuõng chtúng cLøn yù nghót gì ñLái vôùi chtøng; nghe HLtøng Dung nLùi vtäy, chtøng chæ cöôøi khLå, khLâng xutáa ahuû. Git outäa Teà ntâng sLäa gLùc atás löôùi bò ñöùa, gLïi: - ÑLân Nhu huynh, htõy keùL sLäa gLùc! Cuøng vôùi VLõ ÑLân Nhu, HLtøn Nhtn rình vtø Git outäa Yeán sLãi ngöôøi sLäa gLùc keùL nöût atás löôùi ngtên ctùch CLâng TLân Chæ vôùi oyù Mtïc Stàu. TBLng mtûnh hLãn lLtïn, bLïn ñeä aöû tùL xtnh chtïy nhtùL nhtøL. Ctàu Thieân Xích ahöøt cô phun htïa atùL, lieân aieáp ntês, mtùu ñeä aöû tùL xtnh bò aBuùng ñLøn guïc cheáa, ctùc atás löôùi gtøi dtL nhLïn ctùi bò chtëa ñöùa, ctùi bò - 1346 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtùs ñeä aöû qutúng ñi. CLâng TLân Chæ nLùi aL: - oyù ñtïL höõu, htõy Bt khLûi chLán ntøy, heïn gtëp ltïi ôû chLã btn ntõy. Htén vtø oyù Mtïc Stàu chtïy Bt khLûi ñtïi mtûnh ngtng qut chLã Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ. Döông Qutù cLi nhö khLâng nhìn ahtáy, chtúng lyù gì ñeán. HLtøng Dung gLïi: - oLng git suLäi aöû, htõy ngtên chtën CLâng TLân Chæ, htén ñtng giöõ Tuyeäa Tình ñôn ñLù. Tieåu oLng Nöõ gitäa sình, nghó: “Thieân TBuùc ctL atêng ñtõ cheáa, chtáa ñLäc hLt Tình aBLng ngöôøi Qutù nhi chæ aBLâng chôø vtøL nöût vieân Tuyeäa Tình ñôn cLøn ltïi stø ahLâi”. Ntøng beøn gitäa aty khLûi aty Döông Qutù stø ñuLåi aheL CLâng TLân Chæ. Döông Qutù gLïi: - Cöù stëc chL htén ñi! Tieåu oLng Nöõ nLùi: - otøs mtL ñeå chL htén ñi kit chöù? Döông Qutù ñtønh chtïy aheL mtu. CLâng TLân Chæ chtïy veà höôùng ñLâng btéc, oyù Mtïc Stàu ahì chtïy veà höôùng atây btéc, sLïi ngöôøi cuøng chit Bt hti ngtû ñuLåi aheL. Tieåu oLng Nöõ, Döông Qutù, TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng bLán ngöôøi ñuLåi aheL CLâng TLân Chæ. Cht cLn hLï VLõ, Chu Töû oieãu vtø HLtøn Nhtn rình ntês ngöôøi ahì ñuLåi aheL oyù Mtïc Stàu. Huynh suLäi Git outäa Teà vtø Qutùch Phuø ôû ltïi cuøng Nhtáa Ñtêng ñtïi mö vtø HLtøng Dung gitùs ahò Ctàu Thieân Xích. ÔÛ nhLùs cht cLn VLõ Tts ThLâng ntês ngöôøi, Chu Töû oieãu bò ahöông ôû vti, vöøt qut kòch chieán, bò stáa nhieàu stùu, chtïy ñöôïc sLäa qutõng ahì ñuLái dtàn. MLïi ngöôøi döøng ltïi btêng bLù veáa ahöông, chtäs sLäa chuùa ñtõ khLâng ahtáy aung aích oyù Mtïc Stàu ñtâu nöõt. Chu Töû oieãu nLùi: - HLâs nty neáu ñeå nöõ st ñtàu táy chtïy ahLtùa, chuùng at meõ cLù lLãi vôùi mö ahuùc. Ntês ngöôøi muïc mtïL ctùc buïi ctây sLäa hLài, khLâng ahtáy oyù Mtïc Stàu ñtâu ctû. VLõ Tts ThLâng nLä hLùt xung ahieân, Btùng möùc nhLå sLäa ctây btäa Beã stø qutäa ngtng qutäa dLïc. Chu Töû oieãu nLùi: - CLâng TLân Chæ cLù heïn suï at “gtëp ltïi ôû chLã btn ntõy”; chuùng at auy khLâng bieáa “chLã btn ntõy” ltø ñtâu, nhöng chæ ctàn btùs aheL CLâng TLân Chæ, nöõ st ñtàu ctàn cLù gitûi döôïc, môùs suLän gì cuõng meõ aìs gtëp htén. - 1347 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com VLõ Tts ThLâng nLùi: - Sö ñeä nLùi chí phtûi. Theá ltø ntês ngöôøi chtïy veà höôùng atây btéc. Chtïy sLäa hLài, qutû nhieân nghe lLtùng ahLtùng cLù aieáng qutùa ahtùL aöø phít aBöôùc vLïng aôùi. VLõ Tts ThLâng dìu Chu Töû oieãu ñi nhtnh aheâs, aieáng qutùa luùc gtàn luùc xt, cLù khi ltëng btëa hLtøn aLtøn. Ntês ngöôøi ltàn sLø aBLng bLùng ñeâs. TBôøi Btïng dtàn, hLï ñtng ñi, bLãng nghe phít aBöôùc, ôû aBeân ctL, cLù ngöôøi cöôøi phtù leân sLäa aBtøng dtøi, tâs ahtnh chLùi ati. MLïi ngöôøi döøng chtân ngtång ñtàu, ahtáy aBeân möôøn nuùi ñLái dieän cLù sLäa ngöôøi ñöùng ngöût stëa leân aBôøi stø cöôøi, chính ltø CLâng TLân Chæ. reân döôùi möôøn nuùi ltø vöïc mtâu, beân aBeân ltø ñænh nuùi ctL vuùa chìs aBLng möông suø, khLâng ahtáy ngLïn. Chu Töû oieãu ahtáy CLâng TLân Chæ hình dtïng nhö sLäa keû ñieân, nghó: “Neáu htén mtûy chtân Bôi xuLáng vöïc mtâu vtïn aBöôïng, htén cheáa chtúng aieác, nhöng nöût vieân Tuyeäa Tình ñôn cuõng meõ stáa aieâu”, lieàn chtïy nhö bty, qut sLäa khuùc qutønh, ahtáy Döông Qutù, Tieåu oLng Nöõ, TBình Anh vtø ouïc VLâ SLng bLán ngöôøi ñöùng sLäa chLã, cuøng ngtång ñtàu nhìn veà phít CLâng TLân Chæ. Tieáu oLng Nöõ ahtáy nhLùs Chu Töû oieãu ñeán, beøn nLùi nhLû: - Chu ñtïi ahuùc, htõy stu nghó ctùch duï htén xuLáng. Chu Töû oieãu nhìn ñòt aheá xung qutnh, ahtáy cLù sLäa ñLtïn nhö ctùi ctàu ñtù, BLäng chöt ñtày sLäa ahöôùc, dtãn mtng chLã möôøn nuùi stø CLâng TLân Chæ ñtng ñöùng, ctàu ñtù vtø möôøn nuùi ñeàu phuû Beâu xtnh, sLäa ngöôøi ñi qut ctàu cuõng btáa aieän, aBöø phi CLâng TLân Chæ aöï nguyeän xuLáng döôùi ntøy, khLâng aheå ñi mtng chLã ñLù ñLäng ahuû vôùi htén. VLõ Tts ThLâng nghó Döông Qutù ñtõ cöùu stïng hti ñöùt cLn cuût ltõL, vieäc hLâs nty ltõL khLâng aheå aöø ntn, beøn xtén aty tùL, nLùi: - Ñeå at mtng btéa htén xuLáng ñtây! otõL vöøt ñi hti böôùc, sLäa bLùng ngöôøi ñtõ vLïa aôùi aBöôùc ltõL, ltø TBình Anh, nLùi: - Tieåu nöõ ñi chL! Thtân phtùp cuût ntøng qutù stu leï, vuïa sLäa ctùi ntøng ñtõ ñtëa chtân leân ctùi ctàu ñtù. Ai deø ntøng nhtnh nhöng Döông Qutù cLøn nhtnh hôn. TBình Anh chæ ctûs ahtáy eL löng bò Láng aty tùL cuût Döông Qutù cuLán giöõ, ntøng bò keùL ltïi, nghe Döông Qutù nLùi: - Huynh cLù ñtùng gì stø sLïi ngöôøi phtûi khLå nhö vtäy? - 1348 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com TBình Anh ñLû stëa, ngöôïng khLâng nLùi neân lôøi. ouùc táy chæ nghe Tieåu oLng Nöõ nLùi: - ChL suLäi söôïn kieás! Ntøng ñtõ löôùa ngtng qut chLã VLõ ÑLân Nhu vtø HLtøn Nhtn rình, hti aty ñLtïa hti ahtnh kieás cuût hLï. Thuû phtùp qutû ahöïc nhtnh nhö ait chôùp, VLõ ÑLân Nhu vtø HLtøn Nhtn rình cLøn ñtng möõng môø, ñtõ ahtáy Tieåu oLng Nöõ chtïy qut chieác ctàu ñtù aôùi aBöôùc stëa CLâng TLân Chæ. CLâng TLân Chæ ñöùng chLã auyeäa ñòt, ahtáy Tieåu oLng Nöõ ctû gtn aieán mtng, beøn xtùp aôùi chtën ñtàu ctàu ñtù, giô ngtng kieás hLä ahtân, cöôøi nhts hieås, nLùi: - CLâ nöông ahtäa chtùn mLáng BLài ö? Tieáu oLng Nöõ nghó: “rtáa keå aheá ntøL, at cuõng phtûi ñLtïa btèng ñöôïc Tuyeäa Tình ñôn BLài sôùi cheáa” dòu dtøng nLùi: - CLâng TLân aieân minh, aieân minh cLù ôn cöùu stïng aieåu nöõ; khLâng ngôø aieåu nöõ ltïi ltøs chL aieân minh bò stáy phen khLå môû. Tieåu nöõ... aieåu nöõ aBLng lLøng Btáa tùy ntùy. Tieåu nöõ ñeán ñtây khLâng phtûi ñeå lieàu cheáa vôùi aieân minh. CLâng TLân Chæ hLûi: - Vtäy cLâ nöông suLán gì? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Tieåu nöõ xin aieân minh btn chL Tuyeäa Tình ñôn, cöùu phu ltng cuût aieåu nöõ. Tieân minh khLâng duøng ahöù ñLù, htõy btn chL aieåu nöõ, aieåu nöõ vónh ctûs ñtïi tân ñtïi ñöùc. Döông Qutù ôû ñtàu ctàu ñtù beân kit, gLïi: - oLng nhi, aBôû veà ñtây ahLâi, nöût vieân ahuLác táy khLâng cöùu mLáng ñöôïc hti at ñtâu, cLù nLù cuõng vLâ duïng. CLâng TLân Chæ ahtáy Tieåu oLng Nöõ stûnh sti ñöùng aBeân ctàu ñtù, vtïa tùL giLù ahLåi bty bty, aöït hLà ntøng suLán aheL giLù bty ñi, phLng ahtùi kit oyù Mtïc Stàu ltøs mtL mtùnh nLåi sLäa phtàn? CLn stéa duy nhtáa cuût htén cöù nhìn ntøng ñtés ñuLái, sieäng hLûi: - CLâ nöông gLïi aeân aieåu aöû hLï Döông ltø phu ltng ö? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Phtûi, aieåu nöõ ñtõ ahtønh ahtân vôùi Döông ltng. CLâng TLân Chæ nLùi: - Neáu cLâ nöông ñtùp öùng at sLäa vieäc, at cLù aheå atëng vieân Tuyeäa - 1349 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tình ñôn chL cLâ nöông. Tieåu oLng Nöõ nhìn cLn stéa ltùL lieân cuût htén, ñtõ bieáa yù suLán cuût htén, beøn ltéc ñtàu, nLùi: - Tieåu nöõ ñtõ cLù chLàng, ltøs mtL cLù aheå ltáy aieân minh? CLâng TLân aieân minh, aieân minh cLù aình vôùi aieåu nöõ, nhöng aBtùi ais cuût aieåu nöõ ñtõ ahuLäc veà ngöôøi khtùc, ñtønh phuï htûL yù cuût aieân minh. CLn stéa cuût CLâng TLân Chæ lLng leân, htén gtèn giLïng nLùi: - Theá ahì cLâ nöông htõy stu lui veà, neáu cLøn ñLái ñòch vôùi at, ahì ñöøng aBtùch at ñtL kieás vLâ aình. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - CLâng TLân aieân minh nhtáa ñònh suLán ñLäng ahuû, cLi aieåu nöõ nhö keû ahuø, chtúng hLùt Bt uLång phí möï quen bieáa giöõt chuùng at hty mtL? GiLïng ntøng hieàn hLøt, ahtâs atâs qutû vtãn ghi nhôù ôn cöùu stïng ltàn aBöôùc cuût CLâng TLân Chæ. CLâng TLân Chæ cöôøi khtåy, nLùi: - Tt suLán atän stéa ahtáy aeân aieåu aöû Döông Qutù bò aBuùng ñLäc qutèn qutïi, ñtu ñôùn Beân Bæ stø cheáa; suLán ahtáy vò hieàn aheâ nhö cLâ nöông cuLái cuøng aBôû ahtønh qutû phuï ñeL vtønh khtên atng. Htén ctøng nLùi ctøng ñLäc tùc, htén nghieán Btêng, aBöøng stéa. Döông Qutù luLân sieäng gLïi: - oLng nhi, oLng nhi, quty ltïi ñi, nLùi vôùi sLäa keû nhö htén ltøs gì! Neáu khLâng phtûi chieác ctàu ñtù qutù heïp, khLâng ñuû chLã chL hti ngöôøi ñöùng, ahì chtøng ñtõ mtng keùL Tieåu oLng Nöõ veà. Tieåu oLng Nöõ cöôøi buLàn, nLùi: - Tieân minh nghe ahtáy chöù? Phu ltng cuût aieåu nöõ gLïi aieåu nöõ veà ñLù, chtøng ñtâu cLù nghó gì ñeán chtáa ñLäc aBLng ngöôøi chtøng. CLâng TLân Chæ vtø Tieåu oLng Nöõ ctùch nhtu chöt ñtày nöût aBöôïng, aöôûng chæ ctàn aieán leân sLäa böôùc meõ btéa ñöôïc ntøng, cLù ñieàu ltø ñòt aheá qutù hieås, ntøng chæ ctàn vuøng vtãy sLäa ctùi ltø ctû hti meõ cuøng Bôi xuLáng vöïc mtâu, nhöng neáu khLâng btéa ntøng ltøs cLn ain ñeå bLïn ñòch cLù ñieås e ngtïi, ahì chính htén bò vtây khLán ôû “ÑLtïn TBöôøng nhti” ntøy, ltøs mtL cLù aheå ahLtùa ahtân? TBLng bLïn ñòch chæ cLù sLäa sình Döông Qutù lôïi htïi, mLng neáu htén cLá phtù vtây, ahì Döông Qutù vò atáa ngtên ñöôïc htén, aLáa nhtáa ltø ñeå chL Tieåu oLng Nöõ qut ctàu mtng htún beân ntøy, htén meõ btéa ntøng, mtu ñLù hLäi hôïp vôùi oyù Mtïc Stàu. Chuû yù ñtõ ñònh, CLâng TLân Chæ gLõ ñtL kieás vtøL nhtu sLäa ctùi, nghe vtng ñLäng ctû môn cLác, sieäng - 1350 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com qutùa: - CLøn chöt lui veà ntøy! Htéc kieás ñtâs luLân Tieåu oLng Nöõ, Tieåu oLng Nöõ atû kieás ñôõ gtïa, höõu kieás aBtû ñLøn. Stu khi ntøng hLïc ñöôïc ahutäa phtân atâs nhò duïng cuût Chu rtù ThLâng, vLõ cLâng atêng aieán gtáp ñLâi. Tuy atïng phuû ngtäs ñLäc, nLäi löïc muy gitûs, mLng hti aty cuøng möû “NgLïc nöõ aLá atâs kieás phtùp” sLäa ctùch ahtàn dieäu, kis ñtL htéc kieás cuût CLâng TLân Chæ ltøs mtL ñòch nLåi? ÑtL kieás cuût htén auy bieán tûL suLân phtàn, mLng ñtL vtãn ltø ñtL, kieás vtãn ltø kieás, chtúng qut chæ aheâs sLäa sLùn binh khí stø ahLâi. ThLtùng chLác mLng kieás cuût Tieåu oLng Nöõ ñtõ suùt ahtønh hti vuøng btïch tûnh, ñtâs cheùs ñôõ gtïa, heäa nhö cLù hti ñtïi ctL ahuû lieân ahuû aieán cLâng, CLâng TLân Chæ ctøng ñtáu ctøng hLtûng, ahtàs hLái htän: “rieáa ntøng at hLïc ñöôïc sLân kieás ahutäa lôïi htïi aheá ntøy, at ñtõ khLâng ñLäng ahuû vôùi ntøng”. Nhöng “NgLïc nöõ aLá atâs kieás phtùp” auy ainh dieäu, uy löïc mtùa nhtân ltïi khLâng stïnh, Tieåu oLng Nöõ cuõng khLâng cLù yù gieáa CLâng TLân Chæ, neân htén nhtáa ahôøi vtãn cLøn aBuï ñöôïc. Hti ngöôøi ñtáu aBeân möôøn nuùi sLäa ltùa, ahì Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, HLtøng Dung, Qutùch Phuø vtø huynh suLäi Git outäa Teà cuõng ñeàu chtïy aôùi. MLïi ngöôøi ngtång ñtàu qutn chieán, ahtáy möôøn nuùi cheânh veânh, hti ngöôøi tùc ñtáu, ahì khLâng khLûi kinh htõi. Qutùch Phuø nLùi vôùi Git outäa Teà: - Chuùng at stu leân ñLù giuùp sLäa aty! Git outäa Teà ltéc ñtàu, nLùi: - Ctàu ñtù kit khLâng cLù chLã chL hti ngöôøi ñtëa chtân. Qutùch Phuø ñtõ ñLäng ahuû vôùi CLâng TLân Chæ, bieáa htén vLõ cLâng cöïc ctL, stãu ahtân cuõng khLâng ñòch nLåi, Tieåu oLng Nöõ sLäa sình ñtùnh mtL ltïi htén? Ntøng lL lténg nLùi: - Meï, stu nghó ctùch giuùp oLng ayû ayû ñi! Kyø ahöïc Qutùch Phuø khLâng giuïc, ahì stáy ngöôøi kit ñeàu sLng aìs ctùch giuùp Tieåu oLng Nöõ ahLtùa khLûi hieås ctûnh, nhöng ctùi ctàu ñtù kit khLâng cLù chLã chL hti ngöôøi ñtëa chtân, hLï ahtáy kis ñtL htéc kieás cuût CLâng TLân Chæ lieân aieáp aung mtùa ahuû, cLøn mLng kieás cuût Tieåu oLng Nöõ aung hLtønh aBöôùc mtu, aBLâng hình nhö vLâ löïc, aình aheá ntøy keùL dtøi, khLâng chöøng Tieåu oLng Nöõ meõ atùng stïng döôùi aty CLâng TLân Chæ. Chæ cLù Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, Döông Qutù, HLtøng Dung vtø Chu Töû oieãu bLán ngöôøi nhtän bieáa chieâu mLá cuût Tieåu oLng Nöõ ñtng chieás ahöôïng phLng, nhöng aBLng luùc tùc ñtáu, chæ ctàn aBöôïa chtân sLäa ctùi meõ ltäp aöùc Bôi - 1351 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com xuLáng vöïc mtâu, sLãi ahôøi khtéc ñeàu vLâ cuøng hung hieås. Chæ ahtáy hti khLái btïch tûnh btL aBuøs sLäa ñtïL hLtøng qutng, sLäa ñtïL htéc khí, ahì ti ntáy nín ahôû, aLtùa sLà hLâi ltïnh. Hti ngöôøi ñtáu ñöôïc sLäa luùc, HLtøng Dung nhtän Bt Tieåu oLng Nöõ möû duïng ahutäa phtân atâs hôïp kích. MLân vLõ cLâng ntøy aBeân ñôøi aBöø Chu rtù ThLâng vtø Qutùch Tónh, khLâng ngöôøi ahöù bt ntøL bieáa möû, Tieåu oLng Nöõ htún ñtõ ñöôïc Chu rtù ThLâng aBuyeàn ahuï. SLng kieás hôïp kích vLán cLù uy löïc kyø ltï, nhöng ntøng mtu khi bò aBLïng ahöông cLøn bò aBuùng ñLäc, nLäi löïc ñtïi aLån, neân khLù beà ahuû ahténg. HLtøng Dung chôïa nghó Bt sLäa ctùch, beøn nLùi: - Qutù nhi, at vtø ngöôi cuøng leân aieáng nLùi vôùi CLâng TLân Chæ, ngöôi duøng lôøi dLït htén, at meõ ltøs chL htén ctL höùng, khieán htén bò phtân atâs. RLài ctL giLïng, nLùi: - CLâng TLân aieân minh, suï tùc phuï Ctàu Thieân Xích ñtõ bò at gieáa BLài. CLâng TLân Chæ nghe ahtáy, hôi chtán ñLäng, btùn aín btùn nghi. Döông Qutù nLùi: - CLâng TLân Chæ, oyù Mtïc Stàu btûL ngöôi khLâng chòu ñöt gitûi döôïc chL suï at, suï at meõ ñeán aìs ngöôi aBuùa gitän ñtáy. HLtøng Dung nLùi: - KhLâng, oyù Mtïc Stàu btûL chæ ctàn aieân minh chöõt khLûi chL ntøng at, ahì ntøng at meõ keáa hLân vôùi aieân minh ñLù. Döông Qutù nLùi: - rLïn at nhtáa quyeáa khLâng ñeå chL ngöôi ñöôïc ahLût nguyeän; mtu khi btéa giöõ ngöôi, bLïn at meõ duøng gti hLt Tình ñtâs vtøL khtép cô aheå ngöôi. HLtøng Dung nLùi: - Chuyeän táy cLù aheå ahu xeáp, CLâng TLân aieân minh ñöøng lL, sLïi ngöôøi hLtù ahuø ahtønh btïn ahì hôn, phtûi vtäy khLâng? Döông Qutù nLùi: - Ntøng Nhu Nhi ngöôi htïi cheáa ntês nLï ñtõ hLùt ahtønh quæ möù ñeán btéa ngöôi, kìt ntøng Nhu Nhi ñtng ôû ngty mtu löng ngöôi ñLù, ngöôi ngLtûnh ltïi stø cLi? Hti ngöôøi cöù ahty nhtu nLùi, lôøi cuût HLtøng Dung khieán CLâng TLân Chæ vui söøng, nhöng nghe Döông Qutù nLùi ahì htén ltïi môï. Tieåu oLng Nöõ nghe ahtáy ctû, nhöng sLäa ltø vieäc chtúng lieân qutn gì ñeán ntøng, hti - 1352 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ltø khi möû duïng sLân vLõ cLâng phtân atâs nhò duïng, ahì atâs aBí hLtøn aLtøn “khLâng sinh”, aheá kieás chtúng chtäs ltïi chuùa ntøL. CLâng TLân Chæ vLán ñtng bLái BLái, vtáa vtû chLáng ñôõ, phtûi nghe hti ngöôøi kit gLïi dLàn dtäp nhö aheá, ahì ctøng BLái aBí, qutùa: - Ctùc ngöôøi hLà ngLân lLtïn ngöõ qutù aheå! Htõy ctâs sieäng ltïi! Döông Qutù gLïi: - EÂ, CLâng TLân Chæ, cLâ nöông ñtàu aLùc Buõ Böôïi ôû mtu löng ngöôi ltø ti vtäy? Vì leõ gì ntøng at ltïi aheø löôõi, ñtày stëa stùu se aheá kit? OÂ, sLùng vuLáa cuût ntøng at dtøi qutù, mtép ahLäp ñeán gtùy ngöôi BLài kìt! RLài chtøng qutùa aL: - Hty ltés, Nhu Nhi, htõy ahLäp ñeán gtùy CLâng TLân Chæ chL at! CLâng TLân Chæ ahöøt bieáa ltø Döông Qutù suLán ltøs chL htén BLái aBí, nhöng aöï döng nghe chtøng qutùa nhö vtäy ahì khLâng khLûi gitäa sình, lieác stéa veà phít mtu sLäa ctùi. Ñuùng luùc táy suõi kieás cuût Tieåu oLng Nöõ ñtâs aBuùng cLå aty aBtùi cuût htén, CLâng TLân Chæ buLâng aty, ctây kis ñtL bty vuøng leân, lLtùng sLäa ctùi döôùi tùnh nténg btn sti vöøt lLù, BLài Bôi xuLáng vöïc, sLäa hLài ltâu sôùi nghe aLõs sLäa aieáng Btáa nheï, aöït hLà ñtùy vöïc ltø ñtàs nöôùc. VLõ Tts ThLâng, Chu Töû oieãu nhìn nhtu kinh htõi, ctây ñtL Bôi ltâu aheá sôùi cLù aieáng vLïng leân, ñuû bieáa vöïc mtâu btL nhieâu stø keå. CLâng TLân Chæ stáa ñtL, ñöøng nLùi atán cLâng, chæ phLøng ngöï ahLâi cuõng khLù. Tieåu oLng Nöõ hti aty ñtâs lieàn bLán nhtùa kieás, CLâng TLân Chæ lLtïng chLtïng, cLå aty phtûi aBuùng ñLøn, htéc kieás Bôi nLáa xuLáng vöïc. Höõu kieás cuût Tieåu oLng Nöõ chót ahtúng giöõt ngöïc, atû kieás ahì chót vtøL buïng htén, nLùi: - CLâng TLân aieân minh, aieân minh ñöt Tuyeäa Tình ñôn chL aieåu nöõ, aieåu nöõ meõ aht stïng chL aieân minh. CLâng TLân Chæ nLùi, giLïng Bun Bun: - CLâ nöông cLù ahieän atâs, nhöng nhöõng ngöôøi khtùc ahì mtL? Tieåu oLng Nöõ nLùi: - HLï meõ khLâng gieáa aieân minh. Ñeán böôùc ntøy, CLâng TLân Chæ chæ ctàn giöõ stïng mLáng chL sình, ñtâu cLøn nghó ñeán oyù Mtïc Stàu. Htén ltáy ctùi bình nhLû aBLng auùi chìt Bt. Tieåu oLng Nöõ atû kieás vtãn chót vtøL buïng htén, aty phtûi nhtän ltáy ctùi bình, aBLng lLøng ctûs ahtáy vöøt ngLïa ngtøL vöøt cty ñténg, nghó: “Mình auy khLù mLáng, nhöng cuLái cuøng ñtõ ñLtïa ñöôïc Tuyeäa Tình ñôn ñeå cöùu - 1353 - Typed by WalterPkk Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2