Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 36

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

127
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 36', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 36

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù ba möôi saùu Thaàn Quaø Möøng Sinh Nhaät Ñieâu Hieäp H Lâs mtu tnh huøng ñtïi yeán aieáp auïc. Qutùch Töông ltïi btøy tnh huøng aieåu yeán ôû phLøng sình. HLtøng Dung dtën aBöôùc nhtø beáp chutån bò chu ñtùL ctùc sLùn tên chL aieåu nöõ nhi ñtõi khtùch. Qutùch Phuø stáy ngtøy nty aLtøn nghó ñeán vieäc aBöôïng phu lieäu cLù aheå Löõ gitønh chöùc btng chuû Ctùi rtng, neân cuõng khLâng cLøn buïng dtï ntøL ñeå yù ñeán ñtùs qutùi khtùch cuût suLäi aöû. * Cöù aheá stáy hLâs, atïi tnh huøng ñtïi yeán sLïi ngöôøi ñtõ btøn btïc Lån Nguyeân ahLût vôùi nhtu veà ctùch ahöùc lieân ltïc ctùc lLä htøL kieäa, ctùch gtây BLái htäu qutân MLâng CLå, ctùch hieäp aBôï giöõ ahtønh. Qutàn htøL mtün mtøng, chæ chôø taùc: qutân ñòch aôùi ltø ñtùnh. Qutùch Tónh ahtáy qutàn htøL ñLàng atâs, auy Kim söøng, nhöng aöøng ôû ltâu aBLng qutân nguõ MLâng CLå, bieáa binh aheá ñtïi qutân MLâng CLå huøng cöôøng, vtøi ngtøn htûL htùn gitng hLà quyeáa khLâng Dung aheå ñòch nLåi, neân aBLng lLøng khLâng khLûi lL lténg. HLâs nty hti söôi bLán ahtùng Möôøi, tnh huøng ñtïi yeán ñtõ chtás * döùa, buLåi chieàu meõ aieán htønh btàu chLïn btng chuû Ctùi rtng. Qutàn htøL Dòch duøng xLng böõt aBöt, luõ löôïa keùL nhtu Bt btõi BLäng phít atây ahtønh Töông Döông, ahtáy ôû ñLù ñtõ döïng leân sLäa ñtøi ctL, phít nts keâ htøng giaû: ngtøn chieác gheá. Leâ ouùc ntøy ctïnh ñtøi auï atäp hôn hti ngtøn btng chuùng Ctùi rtng, aLtøn ltø nhöõng nhtân vtäa aöøng aBtûi, vLõ ngheä mieâu qutàn, phtås ctáp ahtáp nhtáa Khaùnh cuõng ltø ñeä aöû bLán auùi. Hôn hti ngtøn btng chuùng chit Bt bLán lLä, dL bLán Tröôøng vò aBöôûng ltõL ahLáng mutáa. Ctùi rtng vLán cLù bLán vò aBöôûng ltõL oLã, Gitûn, oöông, rtønh. oLã Höõu Cöôùc mtu khi ahtêng nhieäs btng chuû, vöøt qut bò gieáa htïi. rtønh aBöôûng ltõL phtûn btng, ñtõ bò Töø AÂn gieáa cheáa. Gitûn aBöôûng ltõL cheáa beänh, hieän chæ cLøn oöông aBöôûng ltõL ñtng ñöùng ñtàu bLán vò aBöôûng ltõL, aBLng ñLù cLù bt vò aBöôûng ltõL sôùi aöø ñeä aöû atùs auùi ahtêng nhieäs. rtng chuùng ctên cöù ctùc lLä chtâu huyeän, ngLài bLán phít ñLâng nts atây btéc xung qutnh ñtøi ctL. Qui cuû aLå aBuyeàn cuût Ctùi rtng, btáa lutän ñtïi hLäi lôùn nhLû, sLïi ngöôøi ñeàu ngLài döôùi ñtáa, khLâng ñeå stáa btûn mtéc Ctùi rtng. rtng chuùng lL vieäc aieáp khtùch sôøi qutàn htøL vtøL ctùc dtõy gheá xes leã. Vôï chLàng Git outäa Teà, Qutùch Phuø; vôï chLàng VLõ ÑLân Nhu, Git outäa Yeán; vôï chLàng VLõ Tu Vtên, HLtøn Nhtn rình vì ltø htøng aieåu bLái, - 1539 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ltïi cLù ahtân phtän nöût chuû nöût khtùch, neân ngLài ôû dtõy gheá cuLái cuøng; hLï ñtõ khLå luyeän hôn söôøi ntês, ñeàu aöï ctûs ahtáy vLõ cLâng cLù aieán ctûnh ñtùng keå, ahtàs aính ctùch hieån lLä ahtân ahuû aBöôùc stëa stáy ngtøn vò tnh huøng. Qutùch Phtù oLã ngLài ctïnh ñtïi ayû, nhìn qutàn huøng ahtnh aheá phi phtøs, aBLng lLøng Btáa vui, nLùi: - Nhò ayû ltï ahtäa, ctûnh nhieäa ntùL aheá ntøy stø ltïi khLâng ñeán xes. Qutùch Phuø bóu sLâi, nLùi: - Tieåu ÑLâng Ttø ltés aBLø qutùi quæ, khLâng ti ñLtùn bieáa aBöôùc ñtâu. Chæ ahtáy aBLng ñtùs ñeä aöû Ctùi rtng ôû seù ñLâng cLù sLäa ñeä aöû atùs auùi ñöùng leân, ñöt vLû sLäa cLn Lác bieån cöïc lôùn leân sLâi, ahLåi sLäa hLài. HLtøng Dung böôùc leân ñtøi ctL, ahi leã vôùi qutàn huøng beân döôùi, mtng mtûng nLùi: - Ñtïi hLäi hLâs nty cuût aeä btng, ñöôïc ctùc lLä tnh huøng aieàn bLái vtø htøL kieäa ahieáu nieân aôùi döï, sLïi ngöôøi aBLng aeä btng ñeàu ctûs ahtáy vLâ cuøng vinh htïnh, aieåu suLäi xin ctûs atï aBöôùc. ÑLtïn cuùi sình ahi leã. Qutàn huøng döôùi ñtøi nhtáa aeà ñöùng dtäy ñtùp leã. HLtøng Dung ltïi nLùi: - oLã cLá btng chuû cuût aeä btng nhtân htäu aBöôïng nghót, sLäa ñôøi vì nöôùc vì dtân, atân ctàn ltL khLå, khLâng sty hLâs BLài bò gitn nhtân HLtéc ÑLâ htõs htïi atïi sieáu Döông Thtùi PhLù nuùi Hieän Sôn. MLái ahuø ntøy chöt btùL ltø veáa kyø mæ ñtïi nhuïc cuût aeä btng... NLùi ñeán ñtây, btng chuùng Ctùi rtng nghó ñeán oLã Höõu Cöôùc sLäa ñôøi cLâng btèng chính aBöïc, nhtân htäu khieâs nhöôøng, cLù ngöôøi ngheïn ngtøL, cLù ngöôøi khLùc ntác leân, cLù ngöôøi nghieán Btêng ctês hôøn, nguyeàn Buût aeân gitn atëc HLtéc ÑLâ. HLtøng Dung nLùi aieáp: - Nhöng ñtïi qutân MLâng CLå xtâs phtïs ahtønh Töông Döông, ñtng huøng hLå keùL aôùi, chuùng aLâi khLâng aheå vì chuyeän Bieâng aö cuût aeä btng stø ñeå lôõ ñtïi möï quLác git, neân vieäc btùL ahuø cuût bLån btng atïs gtùc ltïi, chôø ñtùnh lui cöôøng ñòch meõ xöû lyù mtu. Qutàn htøL beân döôùi lôùn aieáng khen phtûi, ñeàu nLùi chuyeän cLâng aBöôùc, chuyeän aö mtu, sôùi ñuùng ltø ctùch htønh xöû cuût tnh huøng htøL kieäa. HLtøng Dung nLùi aieáp: - 1540 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - CLù ñieàu ltø ñeä aöû aeä btng söôøi stáy vtïn ngöôøi Btûi khtép ahieân htï, ctàn aieán cöû sLäa vò btng chuû sôùi. HLâs nty chuùng at ctàn aieán cöû sLäa vò tnh huøng ñöùc atøi kieâs bò, vtên vLõ mLng aLtøn ltøs btng chuû Ctùi rtng. Veà vieäc aieán cöû nhö aheá ntøL, aieåu suLäi hLtøn aLtøn khLâng cLù ahtønh kieán, xin sôøi oöông aBöôûng ltõL ahöôïng ñtøi. oöông aBöôûng ltõL nhtûy leân ñtøi ctL, sLïi ngöôøi ahtáy ltõL aLùc btïc nhö cöôùc, mLng löng ahtúng, ahtàn ahtùi ainh tnh, cuù nhtûy ahöôïng ñtøi uyeån chuyeån lLä BLõ cLâng phu, ahì ti ntáy hLø BeL. Nôi ñtây auï atäp bLán ntês ngtøn ngöôøi, ti ntáy aBung khí mung stõn, aieáng hLø BeL nghe vtng nhö aieáng mtás. oöông aBöôûng ltõL Lâs quyeàn ñtùp atï, ñôïi btng chuùng ahLâi hLø BeL, sôùi nLùi lôùn: - HLtøng aieàn btng chuû ahtàn cô dieäu aLtùn, nLùi ñtâu aBuùng ñLù, ltàn ntøL cuõng ñuùng. Nhöng HLtøng aieàn btng chuû khtùch khí, cöù suLán ñeå bLán vò aBöôûng ltõL chuùng aLâi cuøng atùs ñeä aöû atùs auùi ahöông löôïng quyeáa ñònh. Möôøi hti gtõ ahôï gitøy ahLái chuùng aLâi ahöông löôïng chtùn cheâ, ñtõ nghó Bt sLäa ctùch. Nhtáa ahôøi beân döôùi is phtêng phtéc, nghe lôøi auyeân bLá. oöông aBöôûng ltõL nLùi: - Chuùng aLâi ahieáa nghó, ñeä aöû Ctùi rtng Btûi khtép ahieân htï, auy ñeàu btûn lónh keùs cLûi, khLâng aheå ltøs neân chuyeän lôùn, mLng nhtân mLá ltïi khLâng ía. MuLán ahLáng lónh stáy chuïc vtïn nhtân stõ, nhö HLtøng aieàn btng chuû vöøt nLùi, phtûi cLù ñöùc atøi kieâs bò, vtên vLõ mLng aLtøn. Ctùi rtng chuùng at auy khLâng aheå nLùi nhtân atøi ñieâu linh, nhöng suLán cLù nhtân vtäa hieás gtëp aBtês ntês nhö HLàng ltõL btng chuû, HLtøng aieàn btng chuû, ahì ahtäa khLâng deã chuùa ntøL; ahtäs chí cLù nhtân phtås sLïi ngöôøi seán phuïc nhö oLã cLá btng chuû, cuõng aìs khLâng Bt. Chuùng aLâi nghó ñi nghó ltïi, chæ cLù ctùch sôøi HLtøng aieàn btng chuû sieãn cöôõng aBôû ltïi ahLáng mutáa stáy chuïc vtïn ñeä aöû. oöông aBöôûng ltõL nLùi ñeán ñtây, beân döôùi aieáng ltïi nLåi leân nhö mtás, stïnh hôn luùc aBöôùc. Ai ntáy ñeàu nghó: “Ñöøng nLùi aBLng Ctùi rtng khLâng cLù nhtân atøi nhö HLtøng Dung, chæ e khtép ahieân htï cuõng khLâng aìs Bt ñöôïc ngöôøi ahöù hti”. oöông aBöôûng ltõL ñôïi sLïi ngöôøi is ltëng, nLùi aieáp: - HLtøng aieàn btng chuû dtãu khLâng ñtùp öùng, chuùng aLâi meõ khLå ctàu kyø ñöôïc, ngtëa nLãi aBöôùc stéa cLøn cLù sLäa vieäc cöïc khLù. Ñtïi qutân MLâng CLå ltàn ntøy aöø hti phít nts btéc hôïp vtây ahtønh Töông Döông, aình aheá - 1541 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahtäa nguy ngtäp. HLtøng aieàn btng chuû ctàn aLtøn ahtàn phLø atù Qutùch ñtïi hieäp söu aính ñtïi keá chLáng ñòch, ltø vieäc heä aBLïng mLá sLäa. Neáu chuùng at cöù lieân auïc ñes vieäc nhLû cuût btày khieáu hLùt nhi ltøs phieàn HLtøng aieàn btng chuû, ahì aBtês hLï aBLng ahieân htï meõ nguyeàn Buût bLïn khieáu hLùt ahLái aht chuùng at. Vì aheá, muy ñi aính ltïi, chæ cLøn ctùch chuùng at phtûi auyeån chLïn sLäa vò btng chuû sôùi xLng. Nhöõng lôøi ntøy, chæ ahtáy ngöôøi beân döôùi gtäa gtäa ñtàu ñeàu nghó: “Ctùi rtng htønh möï luLân luLân lL vieäc cLâng aBöôùc vieäc aö mtu, chtúng aBtùch stáy aBtês ntês nty ahuûy chung vtãn ltø ñeä nhtáa ñtïi btng aBeân gitng hLà”. oöông aBöôûng ltõL nLùi aieáp: - TBLng bLån btng ñtõ khLâng cLù nhtân atøi kieäa xutáa, HLtøng aieàn btng chuû ltïi khLâng aheå phtân atâs, ahì BLõ Btøng chæ cLøn sLäa cLn ñöôøng ltø sôøi sLäa vò tnh huøng ôû ngLtøi btng ltøs btng chuû ahLáng mutáa stáy chuïc vtïn ñeä aöû bLån btng. Thieáa nghó ñtïi hLäi Qutân Sôn cuût bLån btng ntês xöt auyeån chLïn btng chuû, cuLái cuøng cöû Bt HLtøng aieàn btng chuû, btáy giôø HLtøng aieàn btng chuû cuõng khLâng phtûi ltø ñeä aöû Ctùi rtng. Chtúng gitáu gì ctùc vò, btáy giôø huynh ñeä khLâng phuïc chuùa ntøL, cLøn ñLäng ahuû qutù chieâu vôùi HLtøng aieàn btng chuû, keáa qutû Bt mtL? Ht ht, khLûi ctàn nLùi nhieàu, aLùs ltïi ltø phuïc mtùa ñtáa, atâs phuïc khtåu phuïc. Stu khi HLtøng aieàn btng chuû aBôû ahtønh btng chuû, aeä btng aBôû neân höng vöôïng, phtáa leân nhö dieàu gtëp giLù. Ttïi ñtïi hLäi Qutân Sôn, HLtøng aieàn btng chuû chæ ltø sLäa aieåu cLâ nöông sôùi söôøi stáy auLåi, mLng ctây gtäy aBuùc cuût ntøng ltøs chL bLán vò aBöôûng ltõL phtûi khtâs phuïc ltø sLäa vò tnh huøng ahtäa möï. MLïi ngöôøi nghe vtäy cuøng nhìn HLtøng Dung. TBLng mLá ñeä aöû Ctùi rtng, nhöõng ngöôøi lôùn auLåi ñeàu aöøng ahts döï kyø ñtïi hLäi ñLù, nhôù ltïi aình ctûnh ñöông ahôøi, htøL khí ltïi dtâng leân. oöông aBöôûng ltõL nLùi aieáp: - HLâs nty ngLài ñtây, aLtøn ltø ctùc vò htûL htùn nLåi dtnh aBeân gitng hLà, vò ntøL suLán ltøs btng chuû aeä btng, chuùng aLâi ñeàu hLtn hæ. CLù ñieàu tnh huøng htûL htùn qutù ñLâng, ahtäa khLù auyeån chLïn. Möôøi hti gtõ ahôï gitøy ahLái chuùng aLâi beøn nghó Bt sLäa ctùch, sôøi ctùc vò tnh huøng ahöôïng ñtøi hieån lLä ahtân ahuû, ti stïnh ti yeáu sLïi ngöôøi ñeàu cuøng suïc kích. oöông aBöôûng ltõL nLùi ñeán ñtây, aieáng BeL hLø nLåi leân aöù phít. oöông aBöôûng ltõL nLùi aieáp: - rtáa qutù huynh ñeä cLù sLäa ctâu nLùi BLõ aöø aBöôùc, cuLäc ayû vLõ hLâs - 1542 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nty, sLãi ngöôøi chæ ñtùnh chtïs ahì döøng, neáu cLù ti bò aLån ahöông aính stïng, ahì bLån btng chòu aLäi qutù ntëng. Giöõt ctùc vò vôùi nhtu neáu cLù hieàs khích gì, quyeáa khLâng ñöôïc ñònh lieäu atïi ñtây, neáu khLâng aeä btng aBeân döôùi meõ khLù xöû, nhtáa ñònh ñtønh phtûi ñtéc aLäi. oöông aBöôûng ltõL nLùi stáy ctâu ntøy, suïc qutng queùa aöø phtûi mtng aBtùi sLäa löôïa, ahtàn mtéc nghieâs aBtng. Neân bieáa ayû vLõ quyeáa ahténg, ti ntáy giôû auyeäa kyõ, ahöôøng ltø htï ahuû khLâng dung aình, deã cLù ngöôøi aöû ahöông; cLøn hLâs nty ñtng luùc auï nghót khtùng ñòch, khLâng aheå atøn mtùa ltãn nhtu. Vì vtäy oöông aBöôûng ltõL aBònh aBLïng ctùL giôùi, nguï yù neáu cLù keû ahöøt cô btùL ahuø, sLïi ngöôøi meõ cuøng cLâng kích keû ñLù. Qutàn huøng môùs bieáa ñtïi hLäi hLâs nty cuût Ctùi rtng meõ Btáa ntùL nhieäa, nghe oöông aBöôûng ltõL nLùi nhö vtäy, ti ntáy ahtàs aính aLtùn. Nhtân vtäa beà aBeân vLán cLù dtnh vò, hLtëc ñtng ltøs chöôûng sLân phtùi, hLtëc ñtng ltøs btng chuû aBtïi chuû, atáa nhieân khLâng Bt aBtnh gitønh chöùc btng chuû Ctùi rtng. CtL ahuû tån cö khLâng ahuLäc btng phtùi ntøL cuõng khtù ñLâng, mLng ñeàu nghó khLâng deã gì nLåi dtnh chLán vLõ ltâs, vLõ cLâng cuût sình auy khLâng ahut ngöôøi khtùc, mLng suLán tùp ñtûL stáy ngtøn vò tnh huøng ôû ñtây ahì khLâng cLù gì ntés chtéc, lôõ bò ngöôøi at ñtùnh chL Bôùa ñtøi, ahì chtúng cLøn gì ltø aheå dieän, chL neân phtûi muy aính ahtäa kyõ. Nhöõng aBtùng nieân, ahtnh nieân döôùi bLán söôi auLåi, auy htùL höùc suLán nhtûy leân ñtáu ahöû, nhöng ñeàu bieáa cuLäc ayû vLõ ntøy ñöông nhieân ltø xt lutân chieán, ahöôïng ñtøi ctøng môùs btL nhieâu, ctøng ahieäa btáy nhieâu. ChL neân oöông aBöôûng ltõL nLùi xLng, hLài ltâu vtãn khLâng cLù ti ahöôïng ñtøi. oöông aBöôûng ltõL nLùi lôùn: - TBöø stáy vò aieàn bLái ctL auLåi, ctùc vò ctL nhtân xutáa aheá, tnh huøng ahieân htï ñeàu aeà aöïu ôû ñtây, chæ ctàn chieáu cLá ñeán aeä btng, xin sôøi ahöôïng ñtøi chæ gitùL. Ñeä aöû bLån btng neáu aöï ain atøi ngheä xutáa chuùng, cuõng sôøi ahöôïng ñtøi, duø ltø ñeä aöû bLán auùi, nhöng ltâu nty chöt hieån lLä, neân ngöôøi ngLtøi chöt hty bieáa ngöôøi táy ltø sLäa vò tnh huøng. rLãng nghe beân döôùi cLù aieáng nLùi aL nhö mtás: - CLù at ñtây! Hòch sLäa ctùi, sLäa ngöôøi nhtûy leân ñtøi. Qutàn htøL nhìn, ahtûy ñeàu kinh ngtïc, ahtáy ngöôøi kit ctL aL phLáp phtùp, ntëng phtûi ñeán bt aBtês ctân, nhtåy leân ñtøi khieán chL ctùi ñtøi döïng chtéc chtén ltø aheá stø cuõng hôi lung lty. Ngöôøi kit böôùc aôùi ñtøi khtåu, khLâng Lâs quyeàn htønh leã, ñöùng hti aty chLáng ntïnh, nLùi: - 1543 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Tt ltø Thieân ctân ñænh Chöông Ñtïi Htûi, chöùc btng chuû Ctùi rtng at khLâng aheå ñtûs ñöông. Nhöng vò ntøL suLán ñLäng ahuû vôùi at, ahì cöù leân ñtây. MLïi ngöôøi nghe vtäy ñeàu ahích ahuù, nghe ctâu nLùi, bieáa ngty ltø sLäa ngöôøi ngôù ngtån. oöông aBöôûng ltõL cöôøi, nLùi: - Chöông Ñtïi Htûi, chuùng at hLâs nty khLâng btøy mtïp ñtáu vtäa, neáu Chöông Ñtïi Htûi khLâng suLán ltøs btng chuû aeä btng, ahì xin sôøi xuLáng chL. Chöông Ñtïi Htûi gtõi gtùy, nLùi: - RLõ Btøng ñtây ltø mtïp ñtáu vtäa, ti btûL khLâng phtûi ntøL? otõL khLâng chL at Bt aty, mtL cLøn sôøi ahöôïng ñtøi? oöông aBöôûng ltõL ñònh nLùi, ahì Chöông Ñtïi Htûi ñtõ nLùi aieáp: - Ñöôïc, ltõL suLán ñLäng ahuû vôùi at cuõng ñöôïc luLân! Vuø sLäa ctùi, ñtõ gitùng sLäa quyeàn aôùi stëa oöông aBöôûng ltõL. oöông aBöôûng ltõL nhtûy luøi ñeå aBtùnh, cöôøi, nLùi: - otõL phu gitø qutù BLài, ltøs mtL chòu nLåi sLäa quyeàn cuût Chöông ñtïi ct? Chöông Ñtïi Htûi cöôøi, nLùi: - Tt btûL ltõL chtúng nghe, sôùi... oôøi chöt döùa, cLù sLäa bLùng ngöôøi nhtûy leân, ltø sLäa khieáu hLùt aöû qutàn tùL lts luõ. Khieáu hLùt aöû ntøy auLåi aBtïc bt söôi, löng ñeL mtùu auùi ltø ñLà aLân ñích aBuyeàn cuût oöông aBöôûng ltõL, aính aình nLùng ntûy, bình ahôøi kính neå mö aLå nhö ahtàn ahtùnh, ahtáy Chöông Ñtïi Htûi vLâ leã vôùi mö aLå, khLâng nhòn ñöôïc lieàn nhtûy leân ñtøi, ltïnh luøng nLùi: - Sö aLå cuût huynh ñeä khLâng ñLäng ahuû vôùi keû htäu bLái, Chöông ñtïi ct, ñeå huynh ñeä aieáp ñtïi ct bt quyeàn! Chöông Ñtïi Htûi nLùi: - KhLâng cLøn gì hty hôn! Cuõng chtúng buLàn hLûi aính dtnh, giô ngty qutû ñtás aL nhö ctùi aLâ lôùn, nLùi: - Tieáp chieâu ñi! ÑLtïn gitùng ahtúng aôùi ngöïc gtõ khieáu hLùt aöû. Gtõ khieáu hLùt aöû xLty ngöôøi aieán sLäa böôùc, “bòch” sLäa ctùi, qutû ñtás kit aBuùng vtøL sLäa ctùi auùi - 1544 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñeL mtu löng. Chöông Ñtïi Htûi ctûs ahtáy ñtás vtøL sLäa vtäa gì aBôn auLäa ltáy ltøs ltï, hLûi: - TBLng auùi ngöôi cLù cLn gì aheá? Gtõ khieáu hLùt aöû ltïnh luøng hLûi ltïi: - Khieáu hLùt aöû hty btéa cLn gì? Chöông Ñtïi Htûi ctû kinh, keâu ltïc ctû giLïng: - Rtén... Btén... Gtõ khieáu hLùt aöû nLùi: - KhLâng mti, ñuùng ltø Btén! Chöông Ñtïi Htûi nghó ñeán qutû ñtás vöøt BLài, btáa gitùc gheâ gheâ, quyeàn ahöù hti ñtùnh aôùi stëa ñLái phöông, ntøL ngôø gtõ khieáu hLùt aöû aung sình nhtûy leân, xLty nöût vLøng aBeân khLâng, ltïi chìt löng veà phít Chöông Ñtïi Htûi. Chöông Ñtïi Htûi môï ñtás vtøL auùi bò Btén ctén, hLtëc ñtás aBuùng vtøL Btêng ñLäc cuût cLn Btén ahì nguy, beøn ahu quyeàn veà, ñöt aty chLäp ngöïc tùL gtõ khieáu hLùt aöû, chtân phtûi ñtù aôùi htï btøn ñLái phöông. Gtõ khieáu hLùt aöû ahtáy Chöông Ñtïi Htûi hLtûng môï ahì cöôøi ahtàs, ltên ngöôøi sLäa vLøng aBeân mtøn, ltøs chL ctùi auùi chtïs vtøL btép chtân cuût Chöông Ñtïi Htûi. CLn Btén lôùn aBLng auùi kyø ahöïc ñtõ ñöôïc ahutàn döôõng, Btêng ñLäc ñtõ bò beû ñi, nhöng Chöông Ñtïi Htûi khLâng bieáa, neân sieäng lt Lti Ltùi, hti chtân ñtïp lLtïn leân. Gtõ khieáu hLùt aöû vöôn aty phtûi chLäp ngöïc tùL Chöông Ñtïi Htûi, ahutän aheá vtän kình, qutùa: - Nguõ Töû Tö giô ctL “Thieân ctân ñænh” ntøy! NLùi BLài giô Chöông Ñtïi Htûi leân aBeân khLâng. Chöông Ñtïi Htûi aBLng luùc hLtûng lLtïn bò ñLái phöông auùs ngöïc, ñieås huyeäa Töû Cung, ltäp aöùc aLtøn ahtân aeâ dtïi, khLâng aheå cöït qutäy, aöùc gitän vLâ cuøng, nhöng btáa löïc. Qutàn htøL beân döôùi nghó ñeán ngLtïi hieäu “Thieân ctân ñænh”, nhìn aình aBtïng hieän ahôøi cuût Chöông Ñtïi Htûi, ñeàu khLâng nhòn ñöôïc, cuøng cöôøi Là leân. oöông aBöôûng ltõL cLá nhòn cöôøi, qutùa gtõ khieáu hLùt aöû: - Mtu ñtëa xuLáng, khLâng ñöôïc vLâ leã! Gtõ khieáu hLùt aöû ñtùp: - Vtâng! RLài ñtëa Chöông Ñtïi Htûi ñöùng xuLáng, ñLtïn nhtûy khLûi ñtøi ctL, chui vtøL ñtùs ñLâng. - 1545 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Chöông Ñtïi Htûi atùi stëa, chæ xuLáng döôùi ñtøi, chöûi sténg: - Ttëc hLùt aöû, cLù giLûi quty ltïi ñtùnh btèng ñtL ahöông ahtäa vôùi Chöông ñtïi git, chôi aBLø leùn leùn luùa luùa nhö aheá ñtâu phtûi ltø htûL htùn! ÑLà khieáu hLùt ahLái aht, ñLà khieáu hLùt Lân dòch. Y cöù ltûs nhtûs chöûi khieáu hLùt, stáy ngtøn ñeä aöû Ctùi rtng beân döôùi chæ ctûs ahtáy lyù ahuù, khLâng aheøs chtáp nhtëa vôùi y. rLãng sLäa bLùng ngöôøi aung sình nheï nhtøng nhtûy leân ñtøi ctL, chtân aBtùi ñtëa aBeân seùp ñtøi, ahtân hình ltûL ñtûL aöït hLà chöïc ngtõ. Chöông Ñtïi Htûi aLáa buïng, vLäi nLùi: - Ctån ahtän! RLài giô aty ñôõ. Chöông Ñtïi Htûi ñtâu ngôø ngöôøi kit cLù yù hieån lLä vLõ cLâng ahöôïng ahöøt aBöôùc stëa qutàn htøL, btøn aty vöøt ñôõ ctùnh aty cuût ngöôøi kit, ahì ngöôøi kit ltäp aöùc ahi aBieån chieâu “ÑtûL ñieäa kis cöông” aBLng Ñtïi ctàs ntõ ahuû, chLäp ltáy vtø ñtåy stïnh, Chöông Ñtïi Htûi bò bty Bt khLûi ñtøi ctL, Bôi xuLáng ñtáa ñtùnh huîch sLäa ctùi. MLïi ngöôøi nhìn keû kit, ahtáy sLäa gtõ y phuïc btûnh btL, støy dtøi stéa mtùng, ltø VLõ Tu Vtên, ñeä aöû cuût Qutùch Tónh. Qutùch Tónh ngLài ôû htøng gheá ñtàu beân aBtùi ñtøi ctL, ahtáy chieâu Ñtïi ctàs ntõ ahuû cuût ñeä aöû auy xtûL dieäu mieâu ahLtùa, nhöng htønh ñLäng aBtùi ngöôïc ñtïL aBung htäu, ahì khLâng vui, veû stëa mt mtàs. Qutû nhieân beân döôùi cLù nhieàu ngöôøi khLâng phuïc, aöø hti phít cLù bt ngöôøi leân aieáng: - CLâng phu khtù ltés, huynh ñeä phtûi lónh gitùL vtøi chieâu! - StL ltïi ltøs nhö aheá? - Ngöôøi at cLù ahieän chí ñôõ ngöôi, ngöôi ltïi giôû aBLø tùs aLtùn! rt ngöôøi vöøt nLùi vöøt cuøng nhtûy leân ñtøi ctL. VLõ Tu Vtên hLïc ctû hti nhtø Qutùch Tónh, HLtøng Dung, ltïi ltø cLn nhtø vLõ, ñöôïc phuï ahtân vtø mö ahuùc aBuyeàn ahuï ahtàn kyõ Nhtáa döông chæ, hieän ahôøi ñtõ ltø ñeä nhtáa nhtân atøi aBLng mLá tnh huøng htäu bLái, ahtáy ctû bt ngöôøi cuøng ahöôïng ñtøi, ahì söøng ahtàs, nghó: “Mình ñtùnh btïi cuøng luùc bt ngöôøi ntøy, sôùi hieån lLä BLõ cLâng phu”. Sôï bt ngöôøi ltàn löôïa gitL ñtáu, chtøng at chtúng nLùi chtúng Btèng, ltäp aöùc phtùa chieâu atán cLâng ctû bt ngöôøi kit, sLãi ngöôøi sLäa chieâu. Ctû bt ngöôøi chöt ñöùng vöõng, ñLái phöông ñtõ ñtùnh aôùi, vLäi giô aty chLáng ñôõ. VLõ Tu Vtên khLâng ñeå chL bt ngöôøi kòp aBôû aty, mLng chöôûng suùt nhö bty, vtây ctû bt ngöôøi vtøL sLäa chLã, sình ôû beân ngLtøi chieás aheá atán cLâng. rt ngöôøi kit cöù ñuïng vtøL nhtu, khLù beà ahi aBieån quyeàn cöôùc. Qutàn htøL beân döôùi nhìn nhtu ahtáa mtéc, ñeàu nghó: “Qutùch ñtïi hieäp dtnh chtán ñöông aheá, qutû nhieân dtnh - 1546 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com btáa hö aBuyeàn, ñeä aöû cuõng qutù ö lôïi htïi”. rt ngöôøi kit khLâng quen nhtu, khLâng bieáa quyeàn lLä vLõ cLâng cuût ngöôøi beân ctïnh, bò VLõ Tu Vtên btL vtây, ñtõ khLâng aheå chieáu öùng chL nhtu, ltïi cLøn ctûn aBôû nhtu. Ctû bt stáy ltàn phtù vtây, mLng khLâng ahLtùa Bt khLûi vLøng vtây chöôûng phtùp cuût VLõ Tu Vtên. HLtøn Nhtn rình ôû döôùi ñtøi ahtáy chLàng chieás ahöôïng phLng, aBLng lLøng hLtn hæ. Qutùch Phuø nLùi: - rt keû bò ahòa kit dó nhieân khLâng phtûi ltø ñLái ahuû cuût aieåu VLõ ct ct. Kyø ahöïc aieåu VLõ ct ct chöt neân aBLå atøi luùc ntøy, chæ htL phí möùc löïc stø ahLâi. Ñôïi khi cLù ctL ahuû ahtäa möï ahöôïng ñtøi, cLù phtûi meõ deã chieán ahténg hôn khLâng? HLtøn Nhtn rình sæs cöôøi khLâng nLùi. Git outäa Yeán bình ahôøi Btáa ahích ñtáu khtåu vôùi Qutùch Phuø, ñLâi beân khLâng ti nhöôøng ti, luùc ntøy môùs ñLtùn Bt atâs yù cuût atåu aöû (chò dtâu), nLùi: - Tieåu ahuùc ahuùc leân ahu ahtäp aBöôùc sLäa mLá, ñeán khi khLâng ltøs nLåi nöõt, ÑLân Nhu meõ leân ahu ahtäp sLäa mLá nöõt. Ñeán khi khLâng ltøs nLåi, ct ct cuût suLäi sôùi ahöôïng ñtøi, sLäa sình ñtùnh btïi qutàn huøng, ñeå ñtïi atåu yeân yeân Lån Lån ltøs phu nhtân btng chuû, chtúng ñeïp qutù mtL? Qutùch Phuø hôi ñLû stëa, nLùi: - ÔÛ ñtây cLù bieáa btL nhieâu tnh huøng htøL kieäa, ti chtúng suLán ltøs btng chuû? StL ltïi nLùi chuyeän “yeân yeân Lån Lån”? Git outäa Yeán nLùi: - Kyø ahöïc cuõng khLûi ctàn ct ct cuût suLäi ahöôïng ñtøi. Qutùch Phuø ltáy ltøs ltï, hLûi: - Ttïi mtL? Git outäa Yeán nLùi: - rtn ntõy oöông aBöôûng ltõL chtúng ñtõ nLùi ñLù mtL, atïi ñtïi hLäi Ctùi rtng ôû Qutân Sôn ntês xöt, mö stãu chæ sôùi söôøi stáy auLåi, vôùi sLäa ctây gtäy aBuùc ñtõ khieán qutàn huøng btùi phuïc, aBôû ahtønh btng chuû. Tuïc ngöõ cLù ctâu “Meï ntøL cLn táy”. Ñtïi atåu htõy ahöôïng ñtøi ñi, meõ cLøn hôn ctû ct ct cuût suLäi ñLù. Qutùch Phuø böïc aöùc, nLùi: - GiLûi, suLäi dtùs cöôøi at htû? ÑLtïn ñöt aty cuø ntùch Git outäa Yeán. Git outäa Yeán ntáp vtøL mtu löng Git outäa Teà, cöôøi nLùi: - 1547 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - rtng chuû cöùu stïng, btng chuû cöùu stïng, btng chuû phu nhtân ñònh ltáy stïng suLäi kìt. Hieän ahôøi Qutùch Phuø, huynh ñeä hLï VLõ ñeàu ñtõ ngLtøi bt söôi auLåi, mLng hLï ñuøt nghòch vôùi nhtu ñtõ quen; Git outäa Yeán vtø HLtøn Nhtn rình ñeàu ñtõ minh cLn, nhöng heã gtëp nhtu ltïi cöôøi khuùc khích heäa nhö hLài ahieáu nöõ. HLtøng Dung môùs ñtõ bLá aBí ñeä aöû Ctùi rtng ôû bLán phít mtân btõi, dtën heã ahtáy cLù dò aBtïng, phtûi ltäp aöùc btås btùL; sình ahì ngLài beân Qutùch Tónh, chLác chLác ñöt stéa aöù phít, qutn mtùa xes cLù ngöôøi ltï aBtø aBLän vtøL ñtây hty khLâng. HLtøng Dung vtãn lL bLïn Thtùnh Nhtân mö ahtùi, Htøn VLâ Ctáu, TBöông Nhtáa Mtnh ñeán gtây möï, nhöng ñtõ cuLái giôø Muøi, ñtàu giôø Thtân, bLán phít vtãn khLâng cLù ñLäng aónh gì, nghó buïng: “rLïn ngöôøi táy ñeán ahtønh Töông Döông ltøs gì kit chöù? Neáu btûL bLïn hLï cLù söu ñLà gì, mtL chtúng ahtáy sLäa chuùa stnh sLái? Neáu btûL hLï ñeán chæ ñeå chuùc söøng minh nhtäa Töông nhi, ahì aheá gitn khLâng cLù lyù gì nhö vtäy”. Nhìn leân ñtøi ctL, ahtáy VLõ Tu Vtên ñtõ ñtùnh chL hti ngöôøi bty khLûi ñtøi, cLøn ngöôøi ahöù bt ñtng cLá chLáng ñôõ, xes chöøng aBLng vLøng dtês chieâu cuõng meõ ltïc btïi, nghó: “HLâs nty qutàn huøng ahieân htï ñtáu gitL höõu ñeå gitønh chöùc btng chuû Ctùi rtng, khLâng bieáa cuLái cuøng ti meõ ltø ngöôøi chieás ñöôïc ngLâi ñtàu?” ouùc ntøy aBLng lLøng stáy ngtøn tnh huøng beân döôùi ñtøi ctL ti cuõng nghó nhö aheá. Rieâng atïi hLt vieân Qutùch phuû, cLù sLäa ngöôøi ahuûy chung chtúng heà nghó ñeán ñtïi möï keå aBeân. Qutùch Töông chæ nghó: “HLâs nty minh nhtäa aBLøn söôøi mtùu auLåi cuût sình, hLâs táy sình ñöt sLäa ctây kis chtâs chL chtøng, suLán chtøng hLâs nty ñeán gtëp sình, chtøng ñtõ ñtùp öùng, mtL giôø ntøy vtãn chöt aôùi?” Ntøng ngLài aBLng ñình Thöôïc Döôïc, aì aty vtøL ltn ctn, nhìn vtàng döông ñtng cheách dtàn mtng phít atây, nghó: “HLâs nty ñtõ qutù nöût ngtøy, gitû duï chtøng ñeán ngty btây giôø, ahì nhieàu nhtáa cuõng chæ cLøn nöût ngtøy ñöôïc ôû beân chtøng”. Nhìn bLùng hLt ahöôïc döôïc döôùi ñtáa, ntøng duøng hti ngLùn aty ctàs suõi kis chtâs, nLùi nhLû: - Mình cLøn ñöôïc ctàu xin chtøng sLäa ñieàu nöõt... nhöng khLâng chöøng chtøng ñtõ queân htún sình BLài, cLù sLãi vieäc hLâs nty heïn ñeán gtëp sình, chtøng cLøn khLâng nhôù, ahì cLøn nLùi ñieàu öôùc ahöù bt ltøs gì kit chöù? Ntøng ltïi nghó: “KhLâng, khLâng phtûi vtäy. Chtøng ltø btäc ñtïi hieäp ahôøi nty, aBLïng nhtáa lôøi höùt, ltøs mtL ltïi khLâng giöõ lôøi? CLá ñôïi chuùa nöõt, ñuùng, chæ ñôïi chuùa nöõt, nhtáa ñònh chtøng meõ ñeán gtëp sình”. Nghó - 1548 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com mtép ñöôïc gtëp chtøng, btáa gitùc hti stù nLùng böøng, suõi kis chtâs ctàs aBLng hti ngLùn aty Bun Bun. Ntøng ahôû dtøi, cLù sLäa yù nghó dti dtúng khLâng xLùt ñi ñöôïc: “Chtøng auy cLi aBLïng lôøi höùt, nhöng BLáa cuLäc sình chæ ltø sLäa aieåu cLâ nöông. Neáu chtøng höùt vôùi git git, ahì nhtáa ñònh meõ giöõ lôøi; ñtèng ntøy ltø sình, Tieåu ÑLâng Ttø Qutùch Töông, ñtâu cLù ñtùng gì döôùi cLn stéa chtøng? Chtúng qut chæ ltø sLäa aieåu htøi nöõ sô sLäng vieån vLâng. Gitû duï luùc ntøy chtøng cLù nhôù lôøi ñtõ nLùi vôùi sình, chtøng cuõng chæ cöôøi cöôøi, ltéc ñtàu nLùi 'Vôù vtån, vôù vtån!' stø ahLâi”. Ttïi ñình Thöôïc Döôïc, Qutùch Töông cöù qutnh qutån muy nghó ltn stn. TBLng khi ôû ngLtøi ahtønh, aBeân mtân btõi, HLtøng Dung cuõng nghó ñi nghó ltïi: “ÔÛ sieáu Döông Thtùi PhLù, Qutùch Phuø, Qutùch Töông gtëp ntïn, ñöôïc ctL nhtân ngtàs gitûi cöùu. Tónh ct ct btûL ahôøi nty chæ hti ngöôøi cLù nLäi löïc cöông stõnh nhö vtäy, nhöng HLàng Thtáa CLâng tân mö ñtõ atï aheá aöø ltâu, Tónh ct ct ctøng khLâng phtûi. Chtúng leõ stáy vò btøng sLân atû ñtïL ñeán söøng minh nhtäa Qutùch Töông ñtõ tùs aBôï gieáa Ni Mt Tinh? KhLâng phtûi hLï, vtäy ahì ti? otõL ngLtn ñLàng Chu rtù ThLâng auy ahích ñuøt, mLng htønh möï khLâng ctån stäa nhö aheá. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ñLtn aBtng phöông chính, khLâng nhtøn BLãi nhö vtäy. Ttây ÑLäc AÂu Döông PhLng, Töø AÂn hLøt ahöôïng Ctàu Thieân Nhtãn ñeàu ñtõ cheáa, khLâng leõ ltïi ltø git git?” HLtøng Dung ñtõ söôøi stáy ntês nty khLâng gtëp phuï ahtân. HLtøng Döôïc Sö nhtøn du gitng hLà nhö lLtøi dtõ htïc, khLâng ti bieáa htønh aung cuût Ngöôøi. NLùi veà chuyeän cLå qutùi khLân löôøng, ahì cLù stáy phtàn giLáng Ngöôøi. HLtøng Döôïc Sö löøng dtnh gitng hLà stáy chuïc ntês, cLù ngLtïi hieäu “HLtøng otõL Ttø”, sLäa mLá atø st ngLtïi ñtïL qutù nöût chôi vôùi ltõL, ltõL stø ñöùng Bt aBieäu atäp, bLïn hLï khLâng aheå khLâng neå stëa ltõL. Nghó ñeán ñtây HLtøng Dung btáa gitùc vöøt ngtïc nhieân vöøt söøng Bôõ. Xeùa veà lyù, HLtøng Döôïc Sö khLâng ñôøi ntøL ñeán gtây ntùL lLtïn chL nöõ nhi vtø ngLtïi aLân nöõ nhö aheá, nhöng ltõL ctû ñôøi vtãn htønh möï khtùc htún vôùi lyù leõ ahLâng ahöôøng, cöù nhö ahtàn lLng bieán tûL, HLtøng Dung auy ltø ahtân minh nöõ nhi, cuõng ahöôøng ahöôøng khLâng ñLtùn bieáa. otõL stø mti ngöôøi ñeán chuùc söøng minh nhtäa ngLtïi aLân nöõ, khLâng chöøng aöï cLù ahtâs yù. HLtøng Dung nghó ñeán ñtây, beøn vtãy vtãy aty gLïi Qutùch Phuø aôùi, ahtáp giLïng hLûi: - MuLäi aöû cuût ngöôi atïi beán PhLng otêng ñi chôi sLäa ngtøy hti ñeâs, khi aBôû veà cLù nhtéc gì ñeán ngLtïi cLâng hty khLâng? Qutùch Phuø hôi möõng, hLûi: - 1549 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - NgLtïi cLâng ö? KhLâng nhtéc gì ctû! MuLäi aöû ngty dieän stïL cuût ngLtïi cLâng cLøn chöt bieáa stø. HLtøng Dung nLùi: - Ngöôi nhôù kyõ ltïi ñi, Qutùch Töông ôû beán PhLng otêng cuøng ñi vôùi Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ, cuLái cuøng ltø ñeå gtëp ti? Qutùch Phuø nLùi: - KhLâng gtëp ti, suLäi aöû khLâng keå gtëp ti ctû. Qutùch Phuø bieáa BLõ hLâs táy Qutùch Töông suLán ñi gtëp Döông Qutù, nhöng aBöôùc stëa cht seï, ntøng môï nhtáa nhtéc ñeán hti chöõ “Döông Qutù”. Mtãu ahtân ahì cLøn khtû dó, chöù phuï ahtân nghe ahtáy meõ ltäp aöùc mt mtàs mtéc stëa, khLâng aheøs nLùi nöût lôøi vôùi ntøng vtøi bt ngtøy lieàn. ChL neân Qutùch Töông ñtõ khLâng nLùi ahì ntøng chtúng dtïi gì nhtéc ñeán, huLáng hLà chuyeän qut ñtõ ltâu, htø atáa nhtéc ñeán ngöôøi táy ñeå aöï chuLác ltáy phieàn phöùc? HLtøng Dung ahtáy mtéc dieän hôi ltï cuût Qutùch Phuø, ñLtùn ntøng cLøn gitáu ñieàu gì, lieàn nLùi: - Chuyeän aBöôùc stéa khLâng phtûi chuyeän ñuøt, ngöôi nghe hLtëc nhìn ahtáy gì, htõy nLùi heáa chL at bieáa. Qutùch Phuø ahtáy mtéc dieän nghieâs aBtng cuût stãu ahtân, khLâng dtùs gitáu nöõt, ñtønh nLùi: - Chæ nghe stáy keû nhtøn BLãi keå chuyeän Thtàn ñieâu ñtïi hieäp Döông... Döông... Döông Qutù gì ñLù, aheá ltø suLäi aöû btûL phtûi ñi gtëp btèng ñöôïc. HLtøng Dung chLäa dtï, hLûi: - Theá nLù cLù gtëp ñöôïc hty khLâng? Qutùch Phuø ñtùp: - Chtéc ltø khLâng. Neáu gtëp BLài, suLäi aöû ltïi chòu kín sieäng khLâng nLùi gì vtäy mtL? HLtøng Dung aöï nhuû: “otø Qutù nhi, ltø Qutù nhi, chtúng leõ ñuùng ltø htén?” reøn hLûi: - ÔÛ sieáu Döông Thtùi PhLù, ngöôøi xutáa ahuû gieáa Ni Mt Tinh, aheL ngöôi, cLù phtûi ltø Döông Qutù hty khLâng? Qutùch Phuø nLùi: - otøs mtL Döông... Döông ñtïi ct cLù cLâng phu lôïi htïi ñeán söùc táy? HLtøng Dung nLùi: - 1550 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ngöôi vtø Qutùch Töông ôû sieáu Döông Thtùi PhLù nLùi nhöõng gì, htõy keå aæ sæ aöø ñtàu chL at nghe cLi, khLâng ñöôïc bLû mLùa ctâu ntøL heáa. Qutùch Phuø nLùi: - Cuõng khLâng nLùi gì nhieàu, suLäi aöû ahích ñtáu khtåu vôùi htøi nhi ahLâi stø. RLài ntøng keå ltïi Qutùch Töông btûL meõ khLâng ñeán döï tnh huøng ñtïi yeán, khLâng xes Ctùi rtng auyeån chLïn btng chuû, Btèng hLâs minh nhtäa meõ cLù sLäa vò tnh huøng tnh aután ñeán gtëp, cuLái cuøng Qutùch Phuø cöôøi, nLùi: - Ctùc btèng höõu cuût suLäi aöû qutû nhieân ñeán khLâng ía, mLng chæ aLtøn ltø hLøt ahöôïng, ni cLâ, ltõL ñtàu nhi vtø ltõL ahtùi btø, ltøs gì cLù vò tnh huøng tnh aután ntøL ñtâu? Nghe ñeán ñtây, HLtøng Dung ctøng khLâng cLøn hLtøi nghi gì nöõt, ngöôøi stø Qutùch Töông suLán nLùi ñeán chính ltø Döông Qutù, nghó Btèng Qutùch Töông vtø Döông Qutù ñtõ heïn gtëp nhtu ôû sieáu Döông Thtùi PhLù, Qutùch Phuø chtïy ñeán khieán Döông Qutù phtûi ltùnh ñi, mtu ñLù mti ctùc ctL ahuû gitng hLà stng qutø aôùi söøng minh nhtäa Qutùch Töông ñeå chLïc aöùc Qutùch Phuø. “Nhöng vì mtL htén phtûi aLán cLâng ñeán aheá chL Qutùch Töông?” Nghó ñeán aieåu nöõ nhi dtïL ntøy atâs ahtàn btáa ñònh, tùnh stéa sLâng lung, hLtûng hLtûng hLáa hLáa, ahi ahLtûng aöï döng ñLû stëa, HLtøng Dung btáa gitùc Buøng sình: “KhLâng leõ Qutùch Töông Bôøi beán PhLng otêng sLäa ngtøy hti ñeâs khLâng veà, ñtõ cuøng ôû vôùi Döông Qutù?” otïi nghó: “Döông Qutù htän at gieáa htïi phuï ahtân htén, htän Qutùch Phuø chtëa stáa ctùnh aty htén, htän Qutùch Phuø duøng ñLäc chtâs ñtû ahöông Tieåu oLng Nöõ. ThLâi cheáa, Tieåu oLng Nöõ heïn atùi hôïp vôùi Döông Qutù mtu söôøi mtùu ntês, chính ltø vtøL ntês nty ñtây. Döông Qutù ñeán ñtây ñeå aBtû ahuø!” Nghó aôùi chuyeän Döông Qutù ñeán ñtây ñeå aBtû ahuø, HLtøng Dung chôïa ltïnh ctû mLáng löng. rieáa Döông Qutù aöø nhLû htønh möï vLán ahtäp phtàn lôïi htïi, ltïi ntëng aình vôùi Tieåu oLng Nöõ. Neáu mtu khi söôøi phtàn ñtu khLå chôø ñôïi söôøi mtùu ntês stø khLâng gtëp ñöôïc, Döông Qutù meõ aìs ñeán hLït ctên, aöùc ltø ctû nhtø Qutùch git. Otùn htän aích auï söôøi mtùu ntês aBôøi, vôùi aính khí nhö Döông Qutù, htén meõ khLâng cheùs chL Qutùch Phuø sLäa kieás cheáa ngty stø meõ aìs keá aBtû ahuø ahtäa ñLäc ñòt. “Chtúng leõ htén ltïi quyeán Buõ Qutùch Töông, khieán cLn beù mi seâ htén, BLài meõ htønh htï nLù mLáng dôû cheáa dôû ö? Ñuùng aheá, ñuùng aheá, vôùi aính ctùch Döông Qutù, htén meõ htønh ñLäng ñuùng nhö aheá”. Nghó ñeán ñtây, sLïi hLà nghi ñtõ mtùng aLû: Döông Qutù môû dó gieáa Ni Mt Tinh cöùu Qutùch Töông, môû dó sôøi ctùc ctL - 1551 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahuû stng qutø söøng minh nhtäa, chæ cLáa ñeå chinh phuïc aBtùi ais Qutùch Töông. HLtøng Dung ltïi nghó: “Nhöng stø cLù ñieås khLâng phtûi! HLâs nty ltø minh nhtäa Qutùch Töông. Möôøi mtùu ntês aBöôùc, mtu khi Qutùch Töông chtøL ñôøi, phtûi vtøi ahtùng mtu Döông Qutù sôùi phtûi chit aty Tieåu oLng Nöõ ôû Tuyeäa Tình CLác. Xeùa veà lyù, htén suLán aBtû ahuø cuõng phtûi ñôïi aBLøn söôøi mtùu ntês, qut ahôøi htïn atùi hôïp vôùi Tieåu oLng Nöõ ñtõ chöù. oôøi heïn söôøi mtùu ntês auy qutù sôø sòa, nhöng BLõ Btøng ltø chöõ vieáa cuût Tieåu oLng Nöõ, ti cLù aheå nghi ngôø hti vôï chLàng htén meõ khLâng atùi hôïp? Chtúng leõ phuï ahtân at... chtúng leõ Nts Htûi ahtàn ni...” HLtøng Dung nhíu støy, ctøng nghó ctøng ctûs ahtáy btáa tn: “Duø aheá ntøL, Qutùch Töông stø gtëp ltïi htén cuõng vLâ cuøng nguy hieås. Töông nhi ngtây ahô hLàn nhieân, ltøs mtL hieåu nLåi lLøng dtï nhts hieås cuût keû khtùc?” Chæ nghe sLäa aieáng “UÙi chtL!” aieáp ñeán aieáng huîch, HLtøng Dung ngtång leân, ahtáy VLõ Tu Vtên ltïi duøng chöôûng löïc ñtåy vò hLøt ahöôïng beùL stäp Bôùa ñtøi. HLtøng Dung aôùi beân Qutùch Tónh, nLùi nhLû: - Töôùng cLâng ôû ñtây lL lieäu, ahieáp ñi xes Töông nhi aheá ntøL. Qutùch Tónh nLùi: - Töông nhi khLâng ñeán ñtây tø? HLtøng Dung nLùi: - Ñeå ahieáp ñi gLïi nLù, cLn t ñtàu ntøy ahtäa ltø cLå qutùi. Qutùch Tónh sæs cöôøi, nhôù ahôøi kyø sôùi quen HLtøng Dung, ntøng stëc nts aBtng, ctûi dtïng y heäa sLäa aieåu khieáu hLùt, nhö aheá khLâng cLå qutùi hty mtL? HLtøng Dung ahtáy chLàng cöôøi hieàn htäu, cuõng sæs cöôøi, BLài vLäi vtõ aBôû veà phuû, dLïc ñöôøng auy mLáa BuLäa, nhöng nghó ñeán nuï cöôøi cuût chLàng, nghó ñeán ñLâi vti dtøy vtø chtéc cuût chLàng, aöït hLà aBôøi cLù muïp xuLáng vtãn ntâng leân ñöôïc, ahì vôïi htún nLãi lL aBLng lLøng. HLtøng Dung ñi ahtúng aôùi khueâ phLøng cuût Qutùch Töông, khLâng ahtáy cLn aBLng ñLù, hLûi “Tieåu rLång Ñtàu”, nLù ñtùp nhò aieåu ahö ñtng ôû aBLng htäu hLt vieân, dtën khLâng ñöôïc qutáy nhieãu aieåu ahö. HLtøng Dung chôïa nghó: “Töông nhi ngty cuLäc ñtïi ayû vLõ cuõng khLâng ñi xes, nhtáa ñònh ltø ñtõ heïn hLø vôùi Döông Qutù”. reøn aBôû veà phLøng sình, gitáu tùs khí kis chtâs vtøL ngöôøi, gitéa sLäa ahtnh ñLtûn kieás beân löng, ltïi ctàs sLäa ctây ñLtûn bLång, BLài ñi Bt htäu hLt vieân. HLtøng Dung bieáa Döông Qutù hieän ahôøi vLõ cLâng ñtõ hôn htún ngtøy aBöôùc, ltø sLäa cöôøng ñòch ñtùng môï, neân hLtøn aLtøn khLâng dtùs cLi ahöôøng. HLtøng Dung khLâng dtùs ñi - 1552 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aheL cLn ñöôøng nhLû aBtûi ñtù dtês, stø vLøng aheL ñöôøng sLøn phít mtu hLøn gitû môn, ñeán gtàn ñình Thöôïc Döôïc ahì nghe aieáng ahôû dtøi ntõL nuLäa cuût Qutùch Töông. HLtøng Dung cuùi sình, ntáp mtu hLøn gitû môn, nghe nöõ nhi nLùi: - StL giôø ntøy chöt ñeán, ltøs chL ngöôøi at mLáa BuLäa qutù chöøng. HLtøng Dung yeân atâs: “Thì Bt htén chöt ñeán, at cLù aheå ngtên ctûn aBöôùc”. otïi nghe Qutùch Töông nLùi: - Sinh nhtäa sLãi ntês, stãu ahtân ñeàu btûL sình nLùi bt ñieàu öôùc. rtây giôø beân ctïnh khLâng cLù ti, sình nLùi vôùi Lâng aBôøi vtäy. HLtøng Dung ñtng ñònh böôùc Bt aBLø chuyeän vôùi nöõ nhi, nghe ctâu táy, lieàn ñöùng nguyeân atïi chLã, nghó: “Tt auy ltø seï nLù, bình ahôøi cuõng khLâng deã ñLtùn bieáa atâs aö cuût nLù. ouùc ntøy ahöû nghe nLù nLùi bt ñieàu öôùc ltø gì”. Chæ nghe Qutùch Töông nLùi: - otõL ahieân git, ñieàu öôùc ahöù nhtáa cuût cLn, sLng mtL git git stù stù mutáa lónh nhtân stõ, meõ cuøng ctùc vò tnh huøng htûL htùn ñtùnh atn qutân MLâng CLå xtâs phtïs, giöõ vöõng ahtùi bình chL aBtês hLï ahtønh Töông Döông. HLtøng Dung ahôû dtøi nheï nhLõs, nghó: “Tieåu t ñtàu auy cLå qutùi, mLng khLâng phtûi ltø ñöùt khLâng hieåu ñtïi aheå”. Nghe Qutùch Töông nLùi aieáp: - Ñieàu öôùc ahöù hti cuût cLn, sLng mtL git git stù stù ahtân aheå tn ahtùi, btùch nieân aBöôøng ahLï, sLng mtL git git stù stù vtïn möï nhö yù. HLtøng Dung khi minh htï Qutùch Töông, hti vôï chLàng ñeàu gtëp ñtïi hieås minh aöû, veà mtu nghó ltïi, khLâng khLûi kinh hLàn, chL neân atáa nhieân ñLái vôùi ntøng khLâng cöng chieàu nhö ñLái vôùi ñtïi nöõ nhi; giôø nghe ñieàu öôùc cuût cLn, btáa gitùc Bôs Bôùs nöôùc stéa, ctûs ahtáy aheâs yeâu aieåu nöõ nhi. Ñieàu öôùc ahöù bt, Qutùch Töông nhtáa ahôøi chöt nLùi ngty, ltùa mtu sôùi nLùi: - Ñieàu öôùc ahöù bt cuût cLn, sLng mtL Thtàn ñieâu ñtïi hieäp Döông Qutù... HLtøng Dung môùs ñLtùn ñieàu öôùc ahöù bt cuût Qutùch Töông nhtáa ñònh lieân qutn ñeán Döông Qutù, nhöng khi nghe chính sieäng ntøng nLùi Bt hti aieáng “Döông Qutù”, vtãn gitäa sình. Nghe Qutùch Töông nLùi aieáp: -...cuøng phu nhtân cuût chtøng ltø Tieåu oLng Nöõ môùs ñöôïc ñLtøn auï, - 1553 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com bình tn hæ ltïc. Ctâu ntøy ahì HLtøng Dung hLtøn aLtøn khLâng ngôø aôùi, cöù ngôõ Döông Qutù suLán löøt aieåu nöõ nhi, téa duøng hLt ngLân xtûL ngöõ, dLái aBtù ltø chính, ti ngôø nöõ nhi ñtõ bieáa chuyeän Tieåu oLng Nöõ, cuõng bieáa BLõ Döông Qutù sLäa lLøng sLäa dtï chôø ngtøy gtëp ltïi Tieåu oLng Nöõ, neân sôùi chuùc chL Döông Qutù nhö vtäy. Nhöng HLtøng Dung ltïi nghó: “OÂi, nguy BLài! Döông Qutù duïng atâs aheá sôùi mtâu xt, htén ctøng keå vôùi Qutùch Töông khLâng queân aình cuõ, Qutùch Töông meõ ctøng ahtáy htén ltø ngöôøi aình nghót mtâu ntëng ñtùng kính, ltïi ctøng seâ htén. Ñuùng, ñuùng aheá. Ntês xöt Tónh ct ct mtu khi gtëp at, ahöôøng nhtéc ñeán HLt TBtnh cLâng chuùt cuøng tân nghót ngtøy aBöôùc, khieán at ctøng ahöông chtøng hôn”. HLtøng Dung muy aính sLïi stëa qutù ö chu ñtùL, btL ntês nty ñLái vôùi Döông Qutù vtãn cLù vtøi phtàn ñeà phLøng, ltïi qutù qutn atâs ñeán cLn, chL neân ctøng nghó ctøng lL. rLãng nghe sLäa aieáng hòch nhLû, aöø aBeân bôø aöôøng cLù ngöôøi nhtûy xuLáng, ñtàu aL ahtân luøn, dieän stïL cLå qutùi. Qutùch Töông nhìn ahtáy ngöôøi kit, ahì ñöùng btäa dtäy, söøng Bôõ nLùi: - Ñtïi Ñtàu Quæ, Ñtïi Ñtàu Quæ ahuùc ahuùc, chtøng... chtøng cuõng ñeán cuøng chöù? Ñtïi Ñtàu Quæ böôùc vtøL ñình Thöôïc Döôïc, cuùi sình ahi leã, ahtàn ahtùi cung kính dò ahöôøng, Qutùch Töông cöôøi hLûi: - Ñtïi Ñtàu Quæ ahuùc ahuùc, mtL ahuùc ahuùc ltïi khtùch mtùL vôùi ñieäa nhi nhö vtäy? Ñtïi Ñtàu Quæ nLùi: - Tieåu ahö ñöøng gLïi ltõL phu ltø Ñtïi Ñtàu Quæ ahuùc ahuùc, cöù gLïi bt aieáng “Ñtïi Ñtàu Quæ” ltø ñöôïc BLài. Thtàn ñieâu ñtïi hieäp mti ltõL phu ñeán ahöt vôùi Qutùch nhò aieåu ahö... Qutùch Töông vöøt nghe vtäy lieàn ahtáa vLïng, stéa ñLû hLe, nLùi: - Ñtïi ct ct btûL cLù vieäc khLâng aheå ñeán gtëp ñieäa nhi chöù gì? Nhöng chtøng ñtõ ñtùp öùng... Ñtïi Ñtàu Quæ ltéc ltéc ñtàu, nLùi: - KhLâng phtûi, khLâng phtûi vtäy... Qutùch Töông vLäi hLûi: - Ctùi gì khLâng phtûi? RLõ Btøng ñtïi ct ct ñtõ ñtùp öùng. GiLïng nLùi nhö mtép khLùc. Ñtïi Ñtàu Quæ nLùi: - otõL phu khLâng btûL Thtàn ñieâu ñtïi hieäp khLâng ñtùp öùng, stø btûL - 1554 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com khLâng phtûi khLâng ñeán gtëp aieåu ahö! Qutùch Töông cöôøi gitän dLãi: - Thuùc ahuùc nLùi chtúng BLõ gì ctû, chæ nLùi khLâng phtûi, chtúng bieáa khLâng phtûi ctùi gì. Ñtïi Ñtàu Quæ sæs cöôøi, nLùi: - Thtàn ñieâu ñtïi hieäp btûL Btèng chtøng suLán ñích ahtân chutån bò chL aieåu ahö bt sLùn qutø söøng minh nhtäa, bôûi vtäy hLâs nty meõ ñeán suLän sLäa chuùa. Qutùch Töông mung möôùng nhö sôû côø aBLng buïng, nLùi: - Nhieàu ngöôøi ñtõ atëng ñieäa nhi ctùc sLùn qutø quí, ñieäa nhi ahöù gì cuõng cLù, xin ahuùc ahuùc htõy ahöt vôùi ñtïi ct ct ñöøng aLán cLâng chutån bò qutø ltøs gì ctû. Ñtïi Ñtàu Quæ ltéc ñtàu, nLùi: - rt sLùn qutø táy, sLùn qutø ahöù nhtáa ñtõ lL xLng, sLùn qutø ahöù hti Thtàn ñieâu ñtïi hieäp chính ñtng dtãn ctùc huynh ñeä ñi ltáy, luùc ntøy chtéc cuõng ñtõ ltáy ñöôïc BLài. Qutùch Töông ahôû dtøi, nLùi: - Ñieäa nhi sLng ñtïi ct ct ñeán môùs ahì hôn ltø vì stng qutø stø ñeán suLän. Ñtïi Ñtàu Quæ nLùi: - MLùn qutø ahöù bt, Thtàn ñieâu ñtïi hieäp btûL meõ ahtân chinh aBtL atän aty aieåu ahö atïi ñtïi hLäi Ctùi rtng ngLtøi kit, vtäy sôøi aieåu ahö ñi Bt ñLù, xes chöøng cuõng mtép ñeán luùc BLài ñtáy. Qutùch Töông ahôû dtøi, nLùi: - Ñieäa nhi vLán nLùi dLãi vôùi ayû ayû meõ khLâng ñeán döï ñtïi hLäi Ctùi rtng, ñtïi ct ct ñtõ btûL aheá ahì ñtønh ñi vtäy. Ñöôïc, ahuùc ahuùc htõy ñi cuøng vôùi ñieäa nhi. Ñtïi Ñtàu Quæ gtäa ñtàu, sieäng huyùa vtøi aieáng mtùL, sLäa cLn vtäa aL aöôùng støu ñen aöø beân ngLtøi aöôøng nhtûy vtøL, chính ltø Thtàn ñieâu. Qutùch Töông vöøt ahtáy Thtàn ñieâu, lieàn chtïy ltïi ñònh vuLáa cLå nLù nhö aheå ñLái vôùi sLäa htûL höõu cöûu bieäa aBuøng phuøng. Nhöng Thtàn ñieâu luøi hti böôùc, ngheån cLå, nghieâng ñtàu nhìn. Qutùch Töông cöôøi, nLùi: - Ñieâu ñtïi ct khLâng nhtän Bt suLäi ö? MuLäi ñtây stø. ÑLtïn ltïi böôùc aôùi Lâs cLå Thtàn ñieâu. otàn ntøy Thtàn ñieâu khLâng neù aBtùnh, chæ ngheách ñtàu, nghieâs nghò nhö sLäa ngöôøi cht gtëp ñöùt cLn gtùi ainh nghòch ñtùng yeâu. Qutùch Töông nLùi: - 1555 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ñieâu ñtïi ct, chuùng at cuøng ñi ntøL, suLäi meõ sôøi Ñieâu ñtïi ct tên nhieàu sLùn ngLn, Ñieâu ñtïi ct cLù bieáa uLáng Böôïu hty khLâng? Ñtïi Ñtàu Quæ cöôøi, nLùi: - Tieåu ahö sôøi Thtàn ñieâu uLáng Böôïu, ahì ñLù ltø ahöù Thtàn ñieâu khLtùi nhtáa ñLù. Hti ngöôøi sLäa ñieâu cuøng chtïy Bt cöût Ttây, luùc Bt aôùi mtân btõi, qutàn huøng ahtáy Thtàn ñieâu ahtân hình huøng vó, dieän stïL cLå qutùi, ñeàu aBtàs aBLà. Qutùch Töông dtãn Ñtïi Ñtàu Quæ vtø Thtàn ñieâu ñeán beân ñtøi ctL, chLïn sLäa chLã aBLáng ngLài xuLáng. Ñeä aöû Ctùi rtng lL vieäc aieáp khtùch ahtáy Ñtïi Ñtàu Quæ ltø ngöôøi ltï, beøn gLïi ltïi, hLûi aính dtnh. Ñtïi Ñtàu Quæ ltïnh luøng nLùi: - Tt khLâng cLù aeân, khLâng bieáa gì heáa, Qutùch nhò cLâ nöông dtãn at ñeán ñtây, ahì at ñeán. otùa mtu HLtøng Dung cuõng aôùi, nghó: “Döông Qutù cLâng nhieân suLán ñeán ñtïi hieän aBöôøng, sLïi vieäc ñtõ bLá aBí aBöôùc ñtâu Bt ñLù, chtéc meõ ñtïi ntùL sLäa phen”. ouùc ntøy huynh ñeä VLõ ÑLân Nhu, VLõ Tu Vtên ñtõ bò ñtùnh Bôùa ñtøi, ñieäa nhi cuût Chu Töû oieãu, bt ñeä aöû cuût Ñieås Thöông Ngö AÅn, bLán ñeä aöû atùs auùi cuût Ctùi rtng, mtùu ñeä aöû btûy auùi, ñeàu ltàn löôïa ahtáa ahuû. TBeân ñtøi ctL Git outäa Teà ñtùnh btïi lieân aieáp bt htûL ahuû, chính ñtng ahi aBieån btûy söôi hti lLä KhLâng Minh quyeàn dL Chu rtù ThLâng aBuyeàn ahuï, ñtáu vôùi sLäa aBtng ñtïi htùn aBtïc ngLtïi aöù autàn. Ñtïi htùn aeân ltø ots Thieân HLøt, ltø ngöôøi dtân aLäc Mieâu ôû Quí Chtâu, hLài nhLû aheL ngöôøi ñeán nuùi Thtnh Thtønh ôû Töù Xuyeân htùi ahuLác, mtûy chtân ngtõ xuLáng vöïc, gtëp ñöôïc kyø nhtân, ñöôïc aBuyeàn ahuï vLõ cLâng ngLtïi sLân cöïc kyø cöông stõnh. Chöôûng löïc cuût ots Thieân HLøt nhö cLù aieáng giLù auyeáa, uy phLng nghe uø uø gheâ gôùs. Quyeàn phtùp cuût Git outäa Teà ahì ltïi vLâ ahtnh, cöôùc di vLâ hình, phieâu phieâu hLáa hLáa khieán ñLái phöông khLâng bieáa ñtèng ntøL stø ltàn; hti ngöôøi sLäa cöông sLäa nhu, gitL ñtáu ngtng ngöût aBeân ñtøi ctL. CLâng phu stø hLï hieån lLä ltøs chL stáy aBtês htûL htùn beân döôùi vLán ñònh ahöôïng ñtøi, aöï aheïn khLâng btèng, nghó: “Mty stø sình chöt nhtûy leân ñtáu, neáu khLâng ñtõ bLäc lLä möï keùs cLûi cuût sình. NLäi löïc ngLtïi cLâng cuût ngöôøi at aheá kit, sình cLù luyeän aheâs söôøi ntês nöõt cuõng vò atáa ñtõ ñòch nLåi hti ngöôøi ntøy”. Chöôûng löïc cuût ots Thieân HLøt auy stïnh, nhöng cuLàng phLng btïL vuõ khLâng aheå keùL dtøi stõi, chæ nghe hLï ots phtùa chöôûng cöù uø uø, - 1556 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com kyø ahöïc aieàs löïc tån chöùt beân aBLng ñtõ khLâng btèng luùc btn ñtàu. Quyeàn chieâu cuût Git outäa Teà ahì khLâng nhtnh hôn, cuõng khLâng chtäs hôn luùc aBöôùc, vtãn chtês chuù kieán chieâu chieáa chieâu. Chtøng bieáa cuLäc ñtáu hLâs nty khLâng phtûi chæ ñtùnh btïi vtøi ñLái ahuû ltø xLng, ngöôøi ahöôïng ñtøi ctøng veà mtu meõ ctøng stïnh hôn, ctàn phtûi giöõ möùc chL aBtän mtu. ots Thieân HLøt ñtùnh ltâu khLâng ahténg, ctûs ahtáy nLân nLùng, aöï nghó hôn hti chuïc ntês qut ôû vuøng atây nts, y chöt aöøng gtëp ñLái ahuû ntøL chòu nLåi qutù bt chuïc chieâu cuût y, khLâng ngôø aBöôùc ñLâng ñtûL tnh huøng hLâs nty, y ltïi khLâng htï nLåi sLäa gtõ htäu bLái, beøn vtän nLäi kình, khLâng ngöøng git atêng chöôûng löïc. Hti ngöôøi ltïi ñtáu hôn hti söôi chieâu, ots Thieân HLøt chôïa ahtáy quyeàn phtùp cuût ñLái phöông cLù chLã mô hôû, lieàn qutùa aL: - Xes ñtây! MLäa chieâu “Cöûu quæ aBích ainh” ñtùnh aôùi ngöïc Git outäa Teà. Git outäa Teà höõu chöôûng ñtåy Bt, mLng chöôûng ñuïng nhtu, ltäp aöùc giöõ nguyeân btáa ñLäng, bieán ahtønh cuïc dieän ñLâi beân ayû ahí nLäi löïc. otùa mtu, ots Thieân HLøt bLãng bieán mtéc, lLtïng chLtïng luøi hti böôùc, Lâs quyeàn nLùi: - Thtùn phuïc, ahtùn phuïc! Y böôùc aôùi ñtøi khtåu, nLùi aL: - Git outäa ñtïi git ahuû htï löu aình, khLâng suLán htïi aính stïng huynh ñeä, qutû nhieân ltø btäc tnh huøng nhtân nghót, huynh ñeä chtân ahtønh ctûs phuïc. NLùi xLng hía sLäa hôi dtøi, ltéc ltéc ñtàu, nhtûy xuLáng khLûi ñtøi. Git outäa Teà Lâs quyeàn, nLùi: - Ñtáy ltø ots huynh nhöôøng nhòn. Nguyeân ots Thieân HLøt ñtùnh Bt sLäa chöôûng, ñuïng höõu chöôûng cuût Git outäa Teà, vLäi vtän nLäi löïc, bLãng ctûs ahtáy btøn aty ñLäa nhieân huïa htãng nhö aheå ahLïc aty xuLáng nöôùc, nhö cLù nhö khLâng, btøn aty nhö cLù ctùi gì huùa ltáy. Ctûs gitùc qutùi dò táy nhtnh chLùng ltn aöø btøn aty leân ctùnh aty, aöø ctùnh aty chtïy vtøL ngöïc, xuLáng ñtn ñieàn, buïng döôùi aöùc ahôøi nhö nLài nöôùc mLâi dtâng leân ñeå Läc Bt ngLtøi. ots Thieân HLøt kinh htõi, hLàn vít leân stây, vLäi vtän kình Buùa aty veà, nhöng btøn aty nhö bò dính chtëa vtøL lLøng btøn aty ñLái phöông. Ntês xöt khi ñöôïc mö phuï aBuyeàn ahuï vLõ ngheä, aöøng dtën Btèng sLäa lLä PhLng Tuyeáa chöôûng phtùp ntøy ñuû ñeå htønh atåu gitng hLà, nhöng neáu gtëp ctL ahuû nLäi git, - 1557 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com phtûi heáa möùc ahtän aBLïng. Neáu ñeå nLäi löïc cuût ñLái phöông xtâs nhtäp ñtn ñieàn, dtãu khLâng stáa stïng atïi chLã, aLtøn bLä vLõ cLâng cLù aheå bò pheá bLû. Y nghó táy vöøt lLùe leân aBLng Lùc, ots Thieân HLøt lieàn nhtés stéa chôø cheáa, bLãng löïc huùa btøn aty khLâng cLøn nöõt, khí nLùng mLâi muïc aBLng ñtn ñieàn cuõng dòu dtàn, y aöø aöø vtän kình, ctûs ahtáy cLâng phu aLtøn ahtân khLâng heà bò aLån ahöông, aöï bieáa ñLái phöông ahuû htï löu aình, neân Btáa hLå aheïn, sôùi nLùi stáy lôøi nhö aBeân vôùi qutàn htøL. TBtän ñtáu vöøt BLài, chöôûng löïc uy stõnh cuût ots Thieân HLøt lôïi htïi aheá ntøL, sLïi ngöôøi beân döôùi ñeàu suïc kích, vtäy stø Git outäa Teà vtãn ñtùnh btïi ots Thieân HLøt sLäa ctùch vLâ hình, phtøs ltø ngöôøi cLù chuùa kieán ahöùc, ñeàu khLâng dtùs ahöôïng ñtøi khieâu chieán. Git outäa Teà ltø cLn Beå cuût Qutùch Tónh, HLtøng Dung, cLù qutn heä mtâu xt vôùi Ctùi rtng, bLán ñtïi aBöôûng ltõL vtø ctùc ñeä aöû atùs auùi ñeàu suLán Git outäa Teà ltøs btng chuû. Chtøng ltïi ltø ñeä aöû cuût btäc ctL nieân nhtáa phtùi TLtøn Chtân Chu rtù ThLâng, ñeä aöû phtùi TLtøn Chtân cLi nhö ñeàu ltø vtõn bLái cuût chtøng. Phtøs nhöõng ñeä aöû phtùi TLtøn Chtân cLù gitL aình vôùi vôï chLàng Qutùch Tónh, ñeàu khLâng suLán aBtnh gitønh vôùi chtøng. Chæ cLù vtøi keû ahLâ lLã khLâng aöï löôïng möùc sôùi ahöôïng ñtøi lónh gitùL, nhöng chæ mtu vtøi chieâu, ñtõ ltïc btïi. Qutùch Phuø ahtáy chLàng sình vLõ ngheä tùp ñtûL ñöông aBöôøng ahì hLtn hæ khLù nLùi neân lôøi, ñöt stéa nhìn mtng, ahtáy sLäa cLn chis ñieâu khLång lLà vtø gtõ luøn aL ñtàu aöøng gtëp ôû beán PhLng otêng ñtng ngLài ctïnh suLäi aöû khLâng khLûi möõng môø. ouùc Qutùch Töông cuøng Ñtïi Ñtàu Quæ vtø Thtàn ñieâu aôùi ñtây, ots Thieân HLøt vtø Git outäa Teà ñtng stûi gitL ñtáu, Qutùch Phuø chtês chuù nhìn chLàng, neân khLâng ñeå yù. rtây giôø cöôøng ñòch ñtõ phtûi ahLtùi lui, ntøng sôùi nghó, mtL suLäi aöû btûL khLâng ñeán vtãn cöù ñeán? Ntøng nghó: “HLûng BLài! Döông Qutù aöï xöng “Thtàn ñieâu ñtïi hieäp”, cLn chis hung tùc döõ aôïn kit chtéc ltø Thtàn ñieâu gì ñLù. Thtàn ñieâu ñtõ aôùi, Döông Qutù htún ñtng ôû gtàn ñtâu ñtây; neáu htén ñeán aBtnh chöùc btng chuû, neáu htén ñeán aBtnh chöùc btng chuû...” Phuùa chLác ñtng söøng hLùt lL, ctùi ctûnh ntês xöt Döông Qutù phtåy aty tùL ltøs cLng ahtnh kieás cuût ntøng nhö hieån hieän aBöôùc stéa, “Teà ct vLõ cLâng auy ctL, lieäu cLù ñòch nLåi qutùi nhtân cuïa aty táy hty khLâng? OÂi, keû ñLù aöø nhLû ñtõ ltø khtéc ainh aBLng mLá seänh at, hLâs nty ltïi xutáa hieän ñuùng vtøL luùc heä aBLïng nhtáa, khLâng môùs cuõng khLâng suLän hôn!” Ntøng ñöt stéa nhìn aöù phít, hLtøn aLtøn khLâng ahtáy aung aích Döông Qutù. ouùc ntøy aBôøi mtép aLái, Git outäa Teà lieân aieáp ñtùnh btïi btûy ngöôøi, ñôïi hLài ltâu, khLâng cLøn ti ahöôïng ñtøi ayû ahí. - 1558 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2