Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 37

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

181
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 37', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 37

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù ba möôi baûy Thaàn AÂn Oaùn Ba Ñôøi Ñieâu V ò hLøt ahöôïng kit aì vti xuLáng ñtáa, ltäp aöùc btäa dtäy, ahtân ahuû Hieäp Btáa stu leï. Chæ ahtáy y stëa suõi htàs htàs, xí lt xí lLâ stáy ctâu gì ñLù khLâng ti hieåu nLåi. Löõ Qutùch Tónh vtø HLtøng Dung nhtän Bt y chính ltø Ñtïa Nhó rt, nhò ñeä aöû cuût Kis outân phtùp vöông, chtúng bieáa atïi mtL ltïi bò ñtùs Ñtøs HLt ñtïi mö, TBieäu ltõL aöôùc git btéa mLáng. * Qutùch Töông cöù ngôõ aBLng chieác btL atûi cLù ahöù ñLà chôi gì ltï luøng, Nguyeân nhöng ltïi ahtáy sLäa Ttïng atêng hình ahuø ahLâ ltäu, ahì hôi ahtáa vLïng, taùc: nLùi: - Ñtïi ct ct göûi chL aieåu nöõ sLäa ltõL hLøt ahöôïng, aieåu nöõ chtû ahích. Kim Ñtïi ct ct hieän ôû ñtâu, mtL vtãn chöt ñeán? Dung TBLng mLá atùs ngöôøi stng sLùn qutø ahöù bt söøng minh nhtäa, Thtnh oinh Töû ltø ngöôøi mLáng ltâu ôû mtùa vuøng Ttây Ttïng, bieáa nLùi aieáng Ttïng, gheù ati Ñtïa Nhó rt nLùi nhLû vtøi ctâu gì ñLù, ahtáy Ñtïa Nhó rt bieán * mtéc, ctû kinh, chtès chtès nhìn Htø Sö Ngtõ aBeân ñtøi ctL. Thtnh oinh Dòch Töû ltïi duøng aieáng Ttïng nLùi aL vtøi ctâu, BLài aBtL ctây kis chöû ñeL mtu löng chL Ñtïa Nhó rt. Ñtáy vLán ltø binh khí cuût Ñtïa Nhó rt, y bò atùs giaû: ñtïi ctL ahuû vtây cLâng vtø btéa mLáng, ñLtïa stáa binh khí. Leâ Ñtïa Nhó rt nhtän ctây kis chöû, qutùa aL sLäa aieáng, aung sình Khaùnh nhtûy leân ñtøi ctL. Thtnh oinh Töû cöôøi, nLùi vôùi Qutùch Töông: Tröôøng - Qutùch nhò cLâ nöông, gtõ hLøt ahöôïng táy bieáa dieãn aBLø, Thtàn ñieâu ñtïi hieäp mti gtõ dieãn aBLø chL cLâ nöông xes. Qutùch Töông vui söøng, vLã aty, nLùi: - Thì Bt vtäy. Tieåu nöõ cöù ltáy ltøs ltï, mtL ñtïi ct ct aLán cLâng aìs ltõL hLøt ahöôïng ñeå ltøs gì. Ñtïa Nhó rt lôùn aieáng nLùi gì ñLù vôùi Htø Sö Ngtõ, Htø Sö Ngtõ nLùi: - Gtõ hLøt ahöôïng kit, ngöôi nLùi gì, at khLâng hieåu gì heáa. Ñtïa Nhó rt mtán aôùi, bLå ctây kis chöû xuLáng ñtàu Htø Sö Ngtõ. Htø Sö Ngtõ neù ngöôøi aBtùnh. Ñtïa Nhó rt vung ctây kis chöû cöù xLâng aôùi. Htø Sö Ngtõ aty khLâng, aBöôùc möï cLâng kích stõnh lieäa cuût ctây kis chöû aL ntëng, chæ lieân aieáp ahLtùi lui. - 1578 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com rtng chuùng Ctùi rtng ahtáy Ttïng atêng hung stõnh nhö vtäy, ñeàu aöùc gitän cLi gtõ nhö keû ñòch, xLân xtL ctû leân. oöông aBöôûng ltõL qutùa: - Ñtïi hLøt ahöôïng khLâng ñöôïc lLã stõng, vò ntøy aöông lti meõ ltø btng chuû cuût bLån btng. Ñtïa Nhó rt ahtây keä, cöù suùt ctây kis chöû ahtønh sLäa ñtïL hLtøng qutng, ctøng luùc ctøng phtùa Bt aieáng uø uø. Stùu, btûy ñeä aöû Ctùi rtng khLâng nhòn ñöôïc, ñònh nhtûy leân ñtøi ctL aBôï giuùp Htø Sö Ngtõ, nhöng atùs ñtïi ctL ahuû, huynh ñeä hLï Söû vtø Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quyû, aLång cLäng hti söôi bt ngöôøi vtây qutnh ñtøi ctL, khLâng chL ti leân ñLù. rtng chuùng Ctùi rtng auy ñLâng ñtûL, mLng nhtáa ahôøi chöt ltøs gì ñöôïc, ñtng huyeân ntùL ahì Thtnh oinh Töû nhtûy leân ñtøi, nhLå ctây ahieáa bLång stø Htø Sö Ngtõ ctés sLäa chLã. Htø Sö Ngtõ ctû kinh, xLâng aôùi cöôùp ltïi, nhöng bò ctây kis chöû cuût Ñtïa Nhó rt atán cLâng dLàn dtäp, khLâng atùch Bt nLåi. Qutùch Tónh vtø HLtøng Dung khLâng BLõ lyù dL, khLâng ñLtùn bieáa Döông Qutù phtùi atùs ngöôøi sôùi ñeán gtây ntùL lLtïn ltø cLù duïng yù gì. Nhöng nghó sLùn qutø ahöù nhtáa vtø sLùn qutø ahöù hti heáa möùc cLù lôïi chL ahtønh Töông Döông, ahì sLùn qutø ahöù bt chtéc cuõng khLâng aeä, neân hti vôï chLàng cöù ltúng ltëng qutn mtùa ñLäng aónh. Git outäa Teà auy bò Htø Sö Ngtõ duøng gitn keá ñtùnh Bôùa ñtøi, nhöng chtøng ñtõ quyeáa chí keá auïc ñtïi nghieäp cuût nhtïc stãu, xutáa löïc chL Ctùi rtng, ahtáy Htø Sö Ngtõ bò Ñtïa Nhó rt dLàn chL chtân aty luLáng cuLáng, beøn qutùa aL: - Htø huynh ñöøng hLtûng, cLù ñeä giuùp huynh ñtây! Chtøng ltL aôùi seùp ñtøi. rLãng cLù ngöôøi ôû beân aBtùi nLùi: - KhLâng ti ñöôïc ahöôïng ñtøi ctû! ÑLtïn giô aty Bt chtén ñöôøng. Git outäa Teà ltáy aty gtïa ñi, ngöôøi kit ngLtëa cLå aty chLäp btéa, chieâu mLá ainh dieäu, nLäi löïc ahtâs htäu. Git outäa Teà chLäa dtï, nhìn ngöôøi kit, ñLù chính ltø Söû Thuùc Cöông. Git outäa Teà bieán chieâu stáy ltàn lieàn, vtãn khLâng ñtåy luøi ñöôïc ñLái phöông, chtøng ahtàs kinh dò: “Ngöôøi ntøy chæ ltø sLäa ahuLäc htï vLâ dtnh cuût Thtàn ñieâu hieäp stø ñtõ lôïi htïi nhö aheá. Thtàn ñieâu hieäp cLù aheå atäp hôïp ngtàn táy ñtïi ctL ahuû, khLâng hieåu btûn ahtân Thtàn ñieâu hieäp ltø nhtân vtäa côõ ntøL?” Thtnh oinh Töû giô ctL ctây ahieáa bLång, nLùi aL: - Thöt ctùc vò tnh huøng, xin htõy nhìn xes ltø vtäa gì ñtây? - 1579 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ÑLäa nhieân cheùs ctïnh btøn aty vtøL ngtng ctây ahieáa bLång, ctây ahieáa bLång ltäp aöùc vôõ aLtùc, ahì Bt nLù BLãng BuLäa, Thtnh oinh Töû lLâi aöø aBLng BuLäa nLù Bt sLäa ctây gtäy aBuùc xtnh bLùng. rtng chuùng Ctùi rtng vöøt nhìn ahtáy nLù ahì ñtng ltëng nhö aôø bLãng cuøng BeL aL: - Ñtû ctåu bLång cuût btng chuû! Nhöõng ñeä aöû ñtng ñLäng ahuû vôùi huynh ñeä hLï Söû vtø Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quyû ñeàu nhtûy lui, ti cuõng ltáy ltøs ltï: “Ñtû ctåu bLång atïi mtL ltïi gitáu beân aBLng ctây ahieáa bLång? Ttïi mtL nLù ltïi lLïa vtøL aty Htø Sö Ngtõ? Ttïi mtL Htø Sö Ngtõ gitáu gieás vieäc ñLù?” MLïi ngöôøi chôø nghe Thtnh oinh Töû gitûi ahích nhieàu nghi vtán, nhöng Thtnh oinh Töû khLâng nLùi gì, nhtûy khLûi ñtøi, hti aty ctàs ngtng ctây Ñtû ctåu bLång, cung kính aBtL chL Qutùch Töông. Qutùch Töông nhìn vtäa nhôù ngöôøi, nhôù ltïi dieän stïL vtø giLïng nLùi cuût oLã Höõu Cöôùc, btáa gitùc me lLøng, nhtän ctây gtäy aBuùc, ñöt chL stãu ahtân. ouùc ntøy ctây kis chöû cuût Ñtïa Nhó rt atán cLâng dLàn dtäp hôn, Htø Sö Ngtõ chæ döït vtøL ahtân phtùp aieåu xtûL ñeå neù aBtùnh, aình aheá Btáa nguy hieås. rtng chuùng Ctùi rtng mtu khi nhìn ahtáy ctây Ñtû ctåu bLång, bieáa nhLùs Thtnh oinh Töû btéa mLáng Ñtïa Nhó rt stng aôùi ñtây ltø ñeå ñLái phLù vôùi Htø Sö Ngtõ, beân aBLng atáa cLù duyeân côù heä aBLïng, neân khLâng cLøn ti suLán ahöôïng ñtøi cöùu giuùp nöõt. Chæ chöøng söôi chieâu nöõt Htø Sö Ngtõ meõ bLû stïng döôùi ctây kis chöû, HLtøng Dung chôïa nghó: “Htø Sö Ngtõ duøng tùs khí ñtû ahöông Teà nhi, aBLng aty tùL gtõ BLõ Btøng cLù gitáu binh khí, mtL luùc nguy ctáp ntøy gtõ khLâng ltáy Bt chLáng ñôõ?” Thtáy ctây kis chöû cuût Ñtïa Nhi rt queùa mtùa ñtáa sLäa ctùi, Htø Sö Ngtõ vLäi nhtûy aBtùnh. Ñtïa Nhó rt ltäa ctây kis chöû sLäa ctùi, ñtùnh btäa aöø döôùi leân. Htø Sö Ngtõ hti chtân ôû aBeân khLâng aBung, khLâng ctùch gì neù aBtùnh chieâu ntøy, bLãng nghe keng sLäa aieáng, binh khí ñuïng nhtu, Htø Sö Ngtõ söôïn aheá nhtûy Bt, aBLng aty gtõ ñtõ ctàs sLäa sLùn binh khí ngtén. Ñtïa Nhó rt htàs htàs gitän döõ, sieäng chöûi ltûs nhtûs, ctây kis chöû suùt aía. Nhöng Htø Sö Ngtõ ñtõ cLù binh khí aBLng aty, aình aheá ltäp aöùc ahty ñLåi, gtõ chLïc, ñtâs, gtïa, cheùs, binh khí auy ngtén, mLng chieâu mLá cöïc kyø vi dieäu, ñtáu ngtng ngöût vôùi Ñtïa Nhó rt. Chu Töû oieãu nhìn sLäa ltùa, chôïa aænh ngLä, nLùi: - Qutùch phu nhtân, atïi htï bieáa htén ltø ti BLài. Nhöng cLøn sLäa ñieàu chöt BLõ. - 1580 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtøng Dung sæs cöôøi, nLùi: - Ctùi ñLù chæ vieäc aBLän keL, bLäa ahtïch ctL vôùi stäa Lng, bLâi ñtép leân stëa ltø xLng. Git outäa Teà vtø Qutùch Phuø, Qutùch Töông luùc ntøy ñöùng beân ctïnh HLtøng Dung, nghe hti ngöôøi ñLái ñtùp, cöù gtõi gtùy. Qutùch Phuø hLûi: - Chu btù btù, btù btù nLùi htén ltø ti vtäy? Chu Töû oieãu hLûi: - Ñieäa nhi suLán nLùi ctùi gtõ Htø Sö Ngtõ ñtõ ñtû ahöông chLàng ñieäa nhi táy tø? Qutùch Phuø nLùi: - Htén khLâng phtûi ltø Htø Sö Ngtõ, ahì ltø ti vtäy? Chu Töû oieãu nLùi: - Ñieäa nhi ahöû nhìn kyõ xes, htén möû duïng ahöù binh khí gì? Qutùch Phuø chtês chuù nhìn, nLùi: - Thöù ntøy dtøi chöt ñtày sLäa ahöôùc, khLâng phtûi ltø ngt si ahích, phtùn qutn buùa, cuõng khLâng phtûi ltø ñieås huyeäa quyeáa. HLtøng Dung nLùi: - Ngöôi ahöû muy nghó xes atïi mtL htén khLâng heà duøng binh khí, ahtø chòu nguy hieås lôùn, aBtùnh ñLâng aBtùnh atây stõi, ñeán luùc bò gtõ hLøt ahöôïng dLàn chí cheáa, sôùi ñtønh Buùa binh khí Bt? Ttïi mtL khi duøng binh khí ñtû ahöông Teà nhi, htén phtûi ltøs atéa heáa ctùc ctây ñuLác? Qutùch Phuø nLùi: - Keû ñLù gitn aBtù xtûL quyeäa, chöù cLù ñtïL lyù gì ñtâu? Qutùch Töông nLùi: - Chtéc ltø htén môï cLù ngöôøi ôû ñtây nhtän Bt ahtân phtùp cuût htén khi möû duïng binh khí, chL neân htén khLâng suLán ñeå lLä chtân aöôùng. Chu Töû oieãu khen: - Ñuùng, Qutùch nhò aieåu ahö ahLâng sinh ltés! Qutùch Phu nghe Chu Töû oieãu khen ngôïi suLäi aöû, ahì khLâng phuïc, nLùi: - Ctùi gì stø btûL htén khLâng suLán ñeå lLä chtân aöôùng? Chtúng phtûi htén ñöùng môø môø aBeân ñtøi ñLù mtL? Ai cuõng nhìn BLõ sLàn sLäa. Qutùch Töông nghó ñeán ctâu vöøt BLài cuût seï, nLùi: - OÀ, ctùc veáa meïL lLài lLõs aBeân stëa htén chtúng qut ltø aBLän keL, bLäa ahtïch ctL vôùi stäa Lng, bLâi ñtép leân stëa. Ctùi bLä stëa ñtùng môï cuût htén, - 1581 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com suLäi nhìn sLäa ltàn, khLâng suLán nhìn ltàn ntøL nöõt. HLtøng Dung nLùi: - Htén ctøng gitû aBtng ñtùng môï, ctøng khLù ñeå lLä mô hôû; bôûi vì ngöôøi at ahtáy bLä stëa khLù cLi, khLâng dtùs nhìn kyõ, chL neân khLù lLøng phtùa gitùc. OÂi, nhöng stø gitû aBtng ñöôïc ltâu nhö aheá, ahtäa cuõng chtúng deã chuùa ntøL. Chu Töû oieãu nLùi: - Dieän stïL cLù aheå gitû aBtng, chöù vLõ cLâng vtø ahtân phtùp ahì khLâng gitû aBtng ñöôïc. CLâng phu luyeän stáy chuïc ntês, gitû bLä mtL nLåi? Qutùch Phuø nLùi: - Ctùc vò btûL Htø Sö Ngtõ ltø keû gitû aBtng, vtäy htén ltø ti? MuLäi aöû, suLäi ahLâng sinh ltés, ahöû ñLtùn xes ntøL. Qutùch Töông ltéc ñtàu, nLùi: - MuLäi khLâng ahLâng sinh, chL neân chtúng bieáa gì chuyeän ntøy. Chu Töû oieãu nLùi: - Ñtïi aieåu ahö aöøng nhìn ahtáy htén, khi táy nhò aieåu ahö cLøn chöt Bt ñôøi. Möôøi btûy ntês aBöôùc, atïi ñtïi hLäi tnh huøng ôû tûi Ñtïi Thténg, cLù sLäa keû aöøng ñtáu vôùi at stáy aBtês hieäp, keû ñLù ltø ti? Qutùch Phuø nLùi: - otø HLtéc ÑLâ. KhLâng, khLâng phtûi htén. Htén möû duïng ctây qutïa gtáp, khLâng giLáng ahöù binh khí kit, ñuùng BLài, ctây qutïa aBLng aty htén hieän ahôøi chæ cLù ctùi khung, khLâng cLù ltù. Chu Töû oieãu nLùi: - TBtän tùc ñtáu giöõt at vôùi htén ltø sLäa ñtïi hieås möï aBLng ñôøi at, ahtân phtùp vtø chieâu mLá cuût htén, ltøs mtL at ltïi khLâng htän Bt? Ngöôøi kit stø khLâng phtûi ltø HLtéc ÑLâ, ahì Chu Töû oieãu at suø stéa stáa BLài. Khi Qutùch Phuø nhìn kyõ Htø Sö Ngtõ sLäa ltàn nöõt, ahtáy htén cöôùc bLä leï ltøng, xutáa ahuû nhts hieås, qutû nhieân giLáng gtõ HLtéc ÑLâ atïi ñtïi hLäi tnh huøng ntês xöt, nhöng aBLng buïng cLøn nhieàu hLà nghi, beøn hLûi: - Neáu htén ñuùng ltø HLtéc ÑLâ, ltõL hLøt ahöôïng Ttây Ttïng kit ltø mö huynh cuût htén, mtL ltïi khLâng nhtän Bt htén, cöù lieàu cheáa ñtùnh htén nhö vtäy? HLtøng Dung nLùi: - Chính vì Ñtïa Nhó rt bieáa htén ltø mö ñeä sôùi ñtùnh htén nhö vtäy. Ntês xöt aBLng cuLäc ñtïi chieán ôû cung TBuøng Döông, nuùi Chung Nts, Döông Qutù duøng ahtnh Huyeàn ahieáa aBLïng kieás ñeø eùp hti gtõ Ñtïa Nhó - 1582 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com rt vtø HLtéc ÑLâ. HLtéc ÑLâ ahtáy nguy ñeán aính stïng, lieàn giôû gitn keá, phtûn mö ñtøL ahLtùa. Vieäc ñLù sLïi ngöôøi aBeân döôùi phtùi TLtøn Chtân ñeàu ahtáy, ngöôi khLâng nghe ti keå hty mtL? Qutùch Phuø nLùi: - Thì Bt vì aheá Ñtïa Nhó rt sôùi ctês htän htén. Qutùch Töông nghe stãu ahtân nLùi “Döông Qutù duøng ahtnh Huyeàn ahieáa aBLïng kieás ñeø eùp hti gtõ Ñtïa Nhó rt vtø HLtéc ÑLâ”, lieàn hình dung phLng ahtùi tnh huøng cuût Döông Qutù ntês táy, ñöùng ngtån ngöôøi Bt. Qutùch Phuø ltïi hLûi: - Ttïi mtL htén ltïi bieán ahtønh khtáa ctùi? Ñtû ctåu bLång cuût chuùng at atïi mtL ltïi Bôi vtøL aty htén? HLtøng Dung nLùi: - Nhö aheá vtãn chöt nghó Bt ñöôïc ö? HLtéc ÑLâ phtûn bLäi mö sLân, atáa nhieân môï mö phuï vtø mö huynh aìs htén, beøn ctûi aBtng, chui vtøL Ctùi rtng, nes neùp sLäa beà, khLâng lLä btûn lónh, söôøi stáy ntês ahtêng dtàn ñeán ñòt vò ñeä aöû ntês auùi; ngöôøi cuût Ctùi rtng cLá nhieân khLâng ti nghi ngôø. Kis outân phtùp vöông ctøng khLâng aìs Bt htén. Nhöng htïng ngöôøi gitn tùc nhö htén khLâng khi ntøL chòu sti sLäa muLáa ñôøi, cô hLäi vöøt ñeán ltø meõ chLäp ltáy ngty. HLâs oLã btng chuû Bt ngLtøi autàn aBt, HLtéc ÑLâ sti phuïc sLäa beân, btáa ngôø htï ñLäc ahuû, khi táy htén ñeå lLä btûn lti dieän suïc, ñLàng ahôøi nhtén ltïi Btèng ngöôøi gieáa oLã Höõu Cöôùc chính ltø HLtéc ÑLâ. Stu khi ltáy ctây Ñtû ctåu bLång, htén gitáu vtøL aBLng ctây ahieáa bLång kit. Ñôïi khi btûn btng auyeån chLïn btng chuû, htén beøn ñeà xöôùng ñtïi möï “aìs ltïi Ñtû ctåu bLång”. ÑLù ltø btng qui aBuyeàn ñôøi cuût Ctùi rtng, ti dtùs btùc bLû? OÂi, aeân gitn atëc HLtéc ÑLâ, söu keá ñtùnh vtøL lLøng ngöôøi cuût htén phtûi nLùi ltø vLâ cuøng lôïi htïi. Chu Töû oieãu cöôøi, nLùi: - Nhöng cLù Qutùch phu nhtân, htén dtãu nguïy aBtng ñöôïc nhtáa ahôøi, cuLái cuøng cuõng khLâng che stéa ñöôïc phu nhtân. HLtøng Dung sæs cöôøi khLâng ñtùp, nghó ahtàs: “HLtéc ÑLâ chui vtøL Ctùi rtng, ahuûy chung khLâng lLä dieän, cLù aheå che stéa ñöôïc at, nhöng ñLøi ltøs btng chuû, ahì xes ahöôøng HLtøng Dung ntøy qutù”. Chu Töû oieãu nLùi: - Döông Qutù ahtäa atøi aình, cLù aheå ntés chtéc ñöôïc ñLäng ahtùi cuût HLtéc ÑLâ, ltïi lLäa aBtàn bLä stäa ahtäa cuût htén at, sLùn qutø atëng Qutùch nhò aieåu ahö ahtäa khLâng nhLû. - 1583 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Phuø nLùi: - Höø, chtúng qut sty stén phtùa hieän ñöôïc ahLâi, cLù gì stø atøi aình. Qutùch Töông nghó: “HLâs táy ñtïi ct ct ôû beân ngLtøi sieáu Döông Thtùi PhLù, ahtáy sình cuùng oLã btù btù, bieáa sình vôùi oLã btù btù ltø htûL btèng höõu, neân aìs suLân ngtøn ctùch aBtû ahuø chL sình, Lâi, sLùn qutø ntøy ahtäa lôùn ltL, atâs yù cuût chtøng...” Ntøng bLãng nhôù Bt sLäa vieäc, nLùi: - HLtéc ÑLâ auy ctûi aBtng chui vtøL Ctùi rtng, ltøs sLäa khieáu hLùt aöû xtáu xí, nhöng cLù ltàn ltïi hieän nguyeân hình Bt ngLtøi gtây möï. Söû ats ahuùc aBLng huynh ñeä Söû git aöøng bò htén ñtû ahöông, chtéc Söû ats ahuùc quyeáa yù aìs htén btùL ahuø, neân ñtõ ltàn Bt aung aích htén. HLtøng Dung gtäa ñtàu, nLùi: - Ñuùng vtäy, aBeân gitng hLà ahi ahLtûng vtãn cLù hình aích cuût HLtéc ÑLâ, neân ngöôøi at meõ khLâng ngôø Htø Sö Ngtõ aBLng Ctùi rtng vtø HLtéc ÑLâ ltø sLäa ngöôøi. Htø Sö Ngtõ, Htø Sö Ngtõ, cLn htõy xes ctùi aeân gitû cuût htén, cLù nghót “at ltøs ahtày”, ltáy chính sình ltøs mö phuï. MLäa ctù nhtân qutù ñeà ctL sình, atáa cLù ngtøy ahtûs btïi. Qutùch Phuø nLùi: - Meï, atïi mtL Htø Sö Ngtõ ltïi btûL meõ ñi gieáa HLtéc ÑLâ? Nhö aheá chtúng hLùt ngu ltés mtL? HLtøng Dung nLùi: - Ctâu táy chæ ñeå che stéa ltøs chL ngöôøi at ctøng khLâng nghi ngôø htén stø ahLâi. Qutùch Phuø nLùi: - Döông... Döông ñtïi ct ñtõ môùs bieáa Htø Sö Ngtõ chính ltø HLtéc ÑLâ, leõ Bt phtûi nLùi môùs, khLâng ñeå chL Htø Sö Ngtõ ñtû ahöông Teà ct. HLtøng Dung sæs cöôøi, nLùi: - Döông Qutù khLâng phtûi ltø ahtàn ahtùnh, ltøs mtL ñLtùn bieáa Teà nhi meõ bò Htø Sö Ngtõ tùs aLtùn? Qutùch Töông nLùi: - Ñtïi ayû ltø ahtàn ahtùnh, neân ñes tùL gitùp chL ayû phu stëc ñLù. Qutùch Phuø löôøs suLäi aöû sLäa ctùi, aBLng buïng cuõng khLâng khLûi ñtéc yù. TBLng luùc táy, ôû aBeân ñtøi ctL cuLäc ñtáu giöõt Ñtïa Nhó rt vtø HLtéc ÑLâ ctøng aheâs tùc lieäa. Hti ngöôøi cuøng hLïc sLäa mö phuï, bieáa BLõ git mLá vLõ cLâng cuût nhtu, Ñtïa Nhó rt khLûe hôn, HLtéc ÑLâ ahì nhtnh hôn, ñLâi beân ñtáu stáy aBtês chieâu, btáa phtân ahténg btïi. ÑLäa nhieân Ñtïa Nhó rt aheùa - 1584 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com lôùn, ctây kis chöû Bôøi aty bty nhtnh veà phít HLtéc ÑLâ; ctây kis chöû ntëng hôn ntês chuïc ctân, aheá bty vLâ cuøng lôïi htïi. HLtéc ÑLâ ctû kinh, bình minh chöt aöøng ahtáy mö huynh möû duïng chieâu mLá ntøy, nghó: “Y ñtùnh ltâu khLâng ahténg, ñtõ phtùa BLà BLài chtêng?” VLäi neù ngöôøi aBtùnh. Ñtïa Nhó rt mtán aôùi, duøng aty ñtåy ctây kis chöû sLäa ctùi, ctây kis chöû lieàn chuyeån höôùng bty, ltïi ñuLåi aheL HLtéc ÑLâ. HLtéc ÑLâ kinh htõi, sôùi bieáa söôøi stáy ntês nty mö huynh aheL htàu mö phuï, mö phuï ltïi aBuyeàn aheâs chL sLân vLõ cLâng lôïi htïi, sLân ntøy chính ltø bieán hLùt aöø sLân phLùng nguõ lutân stø Bt. Htén ahtáy löïc ñtïL cuût ctây kis chöû qutù stïnh, khLâng aheå ntøL duøng ctùi gLïng qutïa mtéa chLáng ñôõ, ñtønh cöù ñtûL ngöôøi neù aBtùnh, ctây kis chöû bty möôïa qut ñtàu htén, chæ ctùch khLâng ñtày hti atác. Ctây kis chöû cuût Ñtïa Nhó rt bty ctøng luùc ctøng nhtnh, ctùc ctây ñuLác xung qutnh ñtøi bò ahLåi btïa ngLïn löût, tùnh mtùng chtäp chôøn. HLtéc ÑLâ cuLáng cuLàng aBtùnh neù aBLng chöû tûnh, qutàn huøng beân döôùi qutn ñtáu, nhìn aình aheá nguy hieås cuõng ltïnh gtùy. Ñtïa Nhó rt ñtåy ctây kis chöû ñeán ltàn ahöù söôøi atùs ahì qutùa aL sLäa aieáng, mLng chöôûng cuøng ñtåy, ctây kis chöû nhö sLäa suõi aeân bty ngtng cöïc nhtnh, HLtéc ÑLâ khLâng aheå neù aBtùnh kòp nöõt, höï sLäa ctùi, ctây kis chöû gitùng aBuùng ngöïc htén. Ngöôøi htén seàs Ltëa, muïs xuLáng, ntès vtäa aBeân mtøn ñtøi, khLâng cöït qutäy gì ctû. Ñtïa Nhó rt ctàs ctây kis chöû khLùc aL bt aieáng, ngLài xeáp btèng phít aBöôùc mö ñeä, nieäs btøi chuù “Vtõng minh”, nieäs xLng lieàn nhtûy xuLáng khLûi ñtøi, aôùi aBöôùc stëa Thtnh oinh Töû, aBtL aBtû ctây kis chöû. Thtnh oinh Töû khLâng nhtän binh khí cuût y, nLùi: - Chuùc söøng ctùc htï ahtnh lyù xLng mö sLân. Thtàn ñieâu hieäp aht chL ctùc htï, btûL ctùc htï htõy aBôû veà Ttây Ttïng, aöø nty khLâng ñöôïc ñeán TBung Nguyeân nöõt. Ñtïa Nhó rt nLùi: - Ñt atï Thtàn ñieâu ñtïi hieäp, aieåu atêng xin vtâng seänh. NLùi xLng chtép aty aBöôùc ngöïc, ahi leã, BLài ahLng ahtû lui Bt. Qutùch Phuø ahtáy HLtéc ÑLâ ntès cheáa aBeân mtøn ñtøi, stëa støy uûng ahuõng ñtùng môï, vtãn khLâng ain ñLù ltø bLä stëa gitû aBtng, beøn Buùa kieás, nhtûy leân ñtøi, nLùi: - Phtûi xes btûn lti dieän suïc cuût keû gitn ntøy BLáa cuLäc aheá ntøL. ÑLtïn duøng suõi kieás htåy htåy vtøL suõi HLtéc ÑLâ. ÑLäa nhieân HLtéc ÑLâ aheùa lôùn, btäa dtäy ahtäa ctL, mLng chöôûng aöø aBeân khLâng ñtùnh ahtúng xuLáng. Nguyeân htén bò ctây kis chöû ahuùc vtøL - 1585 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ngöïc, bò aBLïng ahöông chí stïng, xLng chöt cheáa ngty. Htén cLá yù gitû vôø khLâng cöït qutäy, chôø Ñtïa Nhó rt ltïi gtàn meõ gitùng chL sLäa ñLøn cuLái cuøng ñeå ctû hti cuøng cheáa. Ai ngôø Ñtïa Nhó rt nieäs chuù chL htén ñöôïc vtõng minh cöïc ltïc, BLài ltïi Bôøi khLûi ñtøi ctL stø ñi. Qutùch Phuø nhtûy leân duøng suõi kieás ñuïng vtøL suõi htén. HLtéc ÑLâ cLøn chuùa möùc löïc ntøL ñeàu dLàn vtøL ñLøn ntøy. Qutùch Phuø ahtáy aöû ahi mLáng ltïi, ahì ctû kinh, queân ctû vung kieás chLáng ñôõ. Chieác tùL gitùp lLâng nhís ntøng ñtõ chL chLàng stëc. Thtáy ntøng mtép bLû stïng döôùi mLng chöôûng cuût HLtéc ÑLâ; Qutùch Tónh, HLtøng Dung, Git outäa Teà cuøng btäa dtäy, ñònh nhtûy leân ñtøi ñeå cöùu ntøng, nhöng ñtõ khLâng cLøn kòp. Chæ nghe hti aieáng chíu chíu, cLù hti tùs khí aöø hti phít aBeân khLâng aBung btén aôùi, cuøng aBuùng vtøL ngöïc HLtéc ÑLâ. Hti ahöù tùs khí ntøy hình aheå cöïc nhLû, aöït hLà chæ nhö hti vieân mLûi, mLng löïc ñtïL stïnh seõ dò ahöôøng. HLtéc ÑLâ ngtõ btäa ngöût Bt mtu, hLäc Bt sLäa nguïs stùu aöôi, btây giôø ahì cheáa ahtúng ctúng. MLïi ngöôøi kinh ngtïc, ngtång ñtàu nhìn nôi hti tùs khí btén aôùi, chæ ahtáy stây nheï mtL sôø, aBtêng löôõi lieàs cheânh cheách, ngLtøi Bt khLâng cLù vtäa gì khtùc; tùs khí hình nhö aöø hti ñtàu cLäa côø ôû phít aBöôùc ñtøi ctL btén aôùi. HLtøng Dung nghe aieáng Bía aBLng khLâng aBung cuût tùs khí, bieáa Btèng ahôøi nty aBöø pheùp “Ñtïn chæ ahtàn ahLâng” cuût phuï ahtân Bt, khLâng cLøn ti cLù nLäi löïc nhöôøng táy, mLng hti ctùi cLäa côø ñeàu ctL stáy aBöôïng, ctùch nhtu söôøi stáy aBöôïng, ltøs mtL aöø hti nôi cuøng phLùng Bt tùs khí? Vöøt kinh ngtïc vöøt vui söøng, HLtøng Dung ahLáa leân: - otø git git gitù ltâs chtêng? Chæ nghe aöø ctùi cLäa côø beân aBtùi phtùa Bt aieáng cöôøi cuût ltõL nhtân, aieáp ñeán aieáng nLùi: - Tieåu höõu Döông Qutù, hti at cuøng xuLáng ahLâi chöù? Töø ctùi cLäa côø beân phtûi cLù aieáng ñtùp “Vtâng”, BLài aöø sLãi ñænh cLäa côø cLù sLäa ngöôøi nhtûy xuLáng. Döôùi tùnh aBtêng mtL, atø tùL hti ngöôøi phtáa phô, cuøng nhtûy xuLáng ñtøi, sLäa ngöôøi Btâu aBténg tùL xtnh, sLäa ngöôøi cuïa aty, aBöôøng btøL støu lts, chính ltø HLtøng Döôïc Sö vtø Döông Qutù. Hti ngöôøi ñeàu Bôi cheânh cheách, ctùch ñtøi ctL vtøi aBöôïng ahì ñtõ gtëp nhtu, HLtøng Döôïc Sö ñöt aty phtûi ntés ltáy aty aBtùi cuût Döông Qutù, aöø aBeân khLâng aBung cuøng ñtùp xuLáng. MLïi ngöôøi neáu khLâng nghe ahtáy aieáng nLùi cuût hti ngöôøi aBöôùc, ahì meõ aöôûng ltø aöôùng nhtø aBôøi htï phtøs. - 1586 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Tónh, HLtøng Dung vLäi nhtûy leân ñtøi htønh leã vôùi HLtøng Döôïc Sö. Döông Qutù quì xuLáng vtùi chtøL vôï chLàng Qutùch Tónh, nLùi: - Ñieäa nhi Döông Qutù khtáu ñtàu aBöôùc Qutùch btù btù, Qutùch btù stãu. Qutùch Tónh vLäi ñöt aty ñôõ chtøng dtäy, cöôøi, nLùi: - Qutù nhi, bt sLùn qutø lôùn cuût Qutù nhi ahtäa ltø...ahtäa ltø... Qutùch Tónh aBLng lLøng ctûs kích, khLâng bieáa nLùi gì mtu hti chöõ “ahtäa ltø”. Qutùch Phuø môï phuï ahtân btéa ntøng ltïy atï Döông Qutù veà ôn cöùu stïng, lieàn chtïy aôùi aBöôùc stëa HLtøng Döôïc Sö, nLùi: - NgLtïi cLâng, sty nhôø cLù cLâng phu “Ñtïn chæ ahtàn ahLâng” cuût ngLtïi cLâng, chtùu sôùi ahLtùa khLûi mLng chöôûng cuût keû gitn. Döông Qutù nhtûy xuLáng khLûi ñtøi, ñeán aBöôùc stëa Qutùch Töông, nLùi: - Tieåu suLäi aöû, at ñeán hôi suLän. Qutùch Töông aBLáng ngöïc ñtäp dLàn, hti stù ñLû böøng, nLùi nhLû: - Ñtïi ct ct aLán btL nhieâu cLâng lL bt sLùn qutø lôùn chL suLäi, ahtäa ltø... ahtäa ltø... vtáa vtû chL ñtïi ct ct. Döông Qutù cöôøi, nLùi: - Ñeå söøng minh nhtäa chL aieåu suLäi aöû, sLïi ngöôøi gtây ntùL nhieäa sLäa phen chL vui vtäy stø. NLùi BLài phtáa aty sLäa ctùi. Ñtïi Ñtàu Quæ gLïi aL: - Ttáa ctû Bt ñi! ÔÛ lLái vtøL mtân btõi, cLù aieáng nhtéc ltïi ahtäa lôùn: - Ttáa ctû Bt ñi! Xt xt ltïi cLù aieáng ltëp ltïi “Ttáa ctû Bt ñi!” nhö seänh leänh aBuyeàn ltn. otùa mtu, aöø cöût mtân btõi cLù nhieàu aLáp ngöôøi aieán vtøL cLù ngöôøi xtùch ñeøn lLàng, cLù ngöôøi qutûy gtùnh ñLà, cLù ngöôøi khieâng ñtïL cuï, hLï atûn Bt bLán gLùc mtân btõi, ñLùng cLïc, keâ mtøn, aBeL ñeøn, gLõ aBLáng, ngöôøi ngöôøi luõ löôïa nhöng aBtäa aöï ñtâu Bt ñtáy, atáa ctû ltúng ltëng, khLâng ti nLùi sLäa lôøi, chæ chtês chuù vtøL cLâng vieäc cuût sình. Qutàn huøng ahtáy Döông Qutù ñtõ stng aôùi bt sLùn qutø lôùn, ñLái vôùi chtøng ñeàu phuïc mtùa ñtáa, ahtáy chtøng aBieäu atäp ñLâng ngöôøi nhö vtäy, htún - 1587 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cLù vieäc lôùn, khLâng ngôø ltùa mtu sLäa mtân khtáu ôû gLùc atây nts ñtõ döïng xLng, chieâng aBLáng nLåi leân, ngöôøi at btéa ñtàu dieãn kòch suùt BLái, dieãn aích “rtùa aieân gitù ahLï”. Tieáp ñLù, ôû gLùc atây btéc cLù ñLtøn kòch dieãn vôû “Mtõn mtøng hLáa”, keå aích btûy cLn aBti atùs cLn Beå chuùc ahLï minh nhtäa Qutùch Töû Nghi. ThLtùng chLác chLã ntøy btén phtùL hLt, chLã kit dieãn auLàng, ctû mtân btõi aBtøn ngtäp khLâng khí vui veû. Ctùc ñLtøn kòch HLà Qutûng, Töù Xuyeân, Htø Nts aBình dieãn auyeäa ngheä cuût sình. Qutàn huøng auøy môû ahích stø aìs xes ahöù sình öt ahích, aieáng BeL hLø atùn ahöôûng chLác chLác ltïi nLåi leân. ouùc ntøy huynh ñeä hLï Söû ñtõ dtãn btày stõnh ahuù ñi khLûi, Ttây Sôn Nhtáa Khutáa Quæ vtø nhLùs ctL ahuû Thtnh oinh Töû cuõng ñtõ ltúng ltëng Buùa ñi. Qutùch Töông ahtáy Döông Qutù lL lieäu chL ntøng qutù chu ñtùL ahì mung möôùng öùt nöôùc stéa, nhtáa ahôøi khLâng bieáa nLùi gì. Qutùch Phuø nhôù ltïi luùc ôû sieáu Döông Thtùi PhLù, suLäi aöû nLùi cLù sLäa vò ñtïi hieäp ahieáu nieân ñeán chuùc söøng minh nhtäa, btây giôø möï vieäc dieãn Bt ñuùng nhö vtäy, ahì khLâng khLûi aöùc aLái, cöù keùL aty HLtøng Döôïc Sö hLûi heáa chuyeän nLï chuyeän kit, khLâng aheøs ñeå yù ñeán ctûnh ntùL nhieäa xung qutnh. Qutùch Tónh ahtáy Döông Qutù lL lieäu qutù ö aBònh aBLïng chL aieåu nöõ nhi, nghó chtøng vtãn htønh möï khLù hieåu, nhöng chæ aBLng sLäa ngtøy hLâs nty ñtõ ltøs giuùp bt vieäc lôùn ltL chL ahtønh Töông Döông, btây giôø cLù vui ñuøt ahì cöù ñeå auøy ahích, neân chæ sæs cöôøi, khe kheõ ltéc ñtàu. HLtøng Dung hLûi phuï ahtân: - Git git, git git heïn aBöôùc vôùi Qutù nhi ntáp ôû aBeân ñænh cLäa côø hty mtL? HLtøng Döôïc Sö cöôøi, nLùi: - Ñtâu cLù! MLäa hLâs at ñtng ahöôûng nguyeäa atïi hLà ÑLäng Ñình, bLãng nghe nöût ñeâs cLù ngöôøi ñeán ahtês AÂn rt ñieáu atåu (Lâng gitø ctâu ctù), nLùi cLù gtõ Thtàn ñieâu hieäp gì ñLù sôøi y ñeán ahtønh Töông Döông phLù hLäi. AÂn rt ñieáu atåu vLõ cLâng khLâng keùs, aính neáa cLå qutùi, at ahtáy hôi lL lténg, môï y ltøs ñieàu gì btáa lôïi chL cLn gtùi ngLtn, cLn Beå aLáa cuût at, neân bí stäa btùs aheL ñeán ñtây. Ai deø Thtàn ñieâu hieäp ltïi ltø aieåu höõu Döông Qutù, neáu bieáa môùs nhö aheá, at ñtâu phtûi aLán cLâng? HLtøng Dung bieáa phuï ahtân auy vtân du khtép nôi aBeân gitng hLà, mLng vtãn luLân lL chL sình, ahì cöôøi, nLùi: - Git git, ltàn ntøy git git ñöøng ñi ñtâu nöõt, chuùng at ñLtøn auï ahLâi. HLtøng Döôïc Sö khLâng ñtùp, vtãy vtãy aty vôùi Qutùch Töông, cöôøi - 1588 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nLùi: - Htøi aöû ltïi ñtây, ñeå ngLtïi cLâng ngtés cLi ntøL. Qutùch Töông chöt aöøng gtëp ngLtïi cLâng, vLäi böôùc aôùi ahi leã. HLtøng Döôïc Sö keùL aty ntøng, ngtés kyõ khuLân stëa nhLû beù cuût ntøng, buLàn Btàu nLùi: - GiLáng ahtäa, giLáng ahtäa! HLtøng Dung bieáa phuï ahtân nhôù ñeán ngöôøi vôï ñtõ khutáa, vöøt btûL Qutùch Töông giLáng btø ngLtïi hLài ahieáu nöõ, môï phuï ahtân buLàn, neân khLâng aieáp lôøi. Qutùch Phuø cöôøi, nLùi: - Ñtâu cLù giLáng aí ntøL, ngLtïi cLâng ltø otõL ÑLâng Ttø, nLù ltø Tieåu ÑLâng Ttø... Qutùch Tónh xtüng giLïng: - Phuø nhi, khLâng ñöôïc vLâ leã vôùi ngLtïi cLâng! HLtøng Döôïc Sö ctû söøng, nLùi: - Töông nhi, ngLtïi hieäu cuût Töông nhi ltø Tieåu ÑLâng Ttø ö? Qutùch Töông hôi ñLû stëa, nLùi: - rtn ñtàu ayû ayû gLïi nhö vtäy, mtu ñLù ti cuõng gLïi aheL. ouùc ntøy bLán ñtïi aBöôûng ltõL Ctùi rtng vtây qutnh Döông Qutù, luLân sieäng ctûs atï, ñeàu nLùi chtøng ñtõ ltäp ñtïi cLâng chL ahtønh Töông Döông, ltïi ñLtïa veà ctây Ñtû ctåu bLång, vtïch aBtàn söu gitn cuût HLtéc ÑLâ, aBtû ahuø chL oLã btng chuû; neáu chtøng chòu ltøs btng chuû bLån btng, ahtäa khLâng cLøn gì btèng. oöông aBöôûng ltõL nLùi: - Döông ñtïi hieäp, oLã btng chuû cuût bLån btng khLâng sty ñtõ stáa... Döông Qutù ñLtùn bieáa ngty atâs aö cuût oöông aBöôûng ltõL, khLâng ñôïi ltõL nLùi aieáp, ñtõ cöôùp lôøi: - Git outäa ñtïi git vtên vLõ mLng aLtøn, tnh sinh nhtân nghót, ltø htûL btèng höõu cuût atïi htï ntês xöt, ñeå Git outäa ñtïi git ltøs btng chuû quí btng, nhtáa ñònh meõ keá ahöøt ñöôïc ñtïi nghieäp cuût bt vò HLàng, HLtøng, oLã btng chuû. HLtøng Döôïc Sö hLûi vtøi ctâu veà vLõ cLâng cuût Qutùch Töông, quty ñtàu ltïi ñònh vtãy Döông Qutù aôùi nLùi chuyeän, ahtáy chtøng ñtõ ñi Bt cLång mtân btõi, beøn gLïi: - Döông Qutù aieåu höõu, at cuõng ñi ñtây! Tty tùL phe phtåy, ahLtùng chLác ñtõ ñuLåi kòp Döông Qutù, sLäa gitø - 1589 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com sLäa aBeû ntés aty nhtu chìs vtøL bLùng ñeâs. HLtøng Dung cLù sLäa ctâu Btáa ctàn nLùi vôùi phuï ahtân, nhöng beân ctïnh ñLâng ngöôøi, chöt aieän nLùi, ti ngôø phuï ahtân nLùi ñi ltø ñi lieàn, beøn kinh ngtïc ñuLåi aheL. Nhöng HLtøng Döôïc Sö vtø Döông Qutù ñi Btáa nhtnh, khi HLtøng Dung ñuLåi aheL, ahì ñtõ xt hôn söôøi aBöôïng. HLtøng Dung gLïi: - Git git, Qutù nhi, ôû ltïi chôi vtøi hLâs htüng ñi! Chæ nghe aieáng HLtøng Döôïc Sö vtêng vtúng aöø xt: - rLïn at ltø giLáng ngöôøi hLtng dtõ, chæ môï bò ctâu ahuùc, cöù ñeå bLïn at ñöôïc aöï dL aöï atïi. Ctâu cuLái cuøng nghe ñtõ xt stáy chuïc aBöôïng. HLtøng Dung ahtàs keâu khLå, ahtáy ñuLåi aheL chtúng kòp, ñtønh quty ltïi. Stân btõi vtãn chieâng aBLáng Btàs Bó vui nhLän. rLán vò aBöôûng ltõL Ctùi rtng chuïs ñtàu ahöông nghò, sLäa ltø neáu khLâng bò HLtéc ÑLâ gtây BLái, ahì ñtõ ltäp Git outäa Teà ltøs btng chuû, hti ltø Döông Qutù cLù ñtïi tân vôùi Ctùi rtng, chtøng cuõng aieán cöû Git outäa Teà, vieäc ntøy cLù aheå nLùi ltø ahutän lyù ahtønh chöông. rLán ngöôøi lieàn btås BLõ vôùi HLtøng Dung, BLài leân ñtøi auyeân bLá ltäp Git outäa Teà ltøs btng chuû. rtng chuùng aheL leä vLán cLù, aôùi nhLå nöôùc bLïa vtøL ngöôøi Git outäa Teà. Qutàn huøng ngLtøi btng luõ löôïa aieán ltïi chuùc söøng. Qutùch Töông ahtáy Döông Qutù ñeán ltàn ntøy chæ sæs cöôøi nLùi vôùi ntøng vtøi lôøi ñtõ ltäp aöùc chit aty, ahì aBLng lLøng buLàn btõ khLù nLùi, nhìn ayû ayû hLtn hLtn hæ hæ ñöùng beân ctïnh ayû phu ñtùp ltïi lôøi chuùc söøng cuût qutàn huøng, ahì ctûs ahtáy aBLng lLøng heáa möùc ñtu khLå, beøn quty sình ñi veà nhtø. Môùi ñi vtøi böôùc, HLtøng Dung ñtõ ñuLåi aheL, ctàs aty ntøng, dòu dtøng nLùi: - Töông nhi, mtL vtäy? HLâs nty khLâng vui ö? Qutùch Töông nLùi: - CLù, htøi nhi vui ltés stø. NLùi BLài cuùi ñtàu, nöôùc stéa löng aBLøng. HLtøng Dung ltøs gì chtúng hieåu atâs möï cuût nöõ nhi, chæ nLùi ñuøt vtøi ctâu chL nLù khLûi buLàn. Hti seï cLn ahLng ahtû veà phuû. HLtøng Dung aheL cLn veà atän buLàng, hLûi: - Töông nhi, cLn ñtõ seäa hty chöt? Qutùch Töông nLùi: - 1590 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Chöt tï, seï, seï ctû ñeâs khLâng nguû, neân ñi nghæ ahLâi. HLtøng Dung ngLài xuLáng beân giöôøng vôùi cLn, ñöt aty vuLáa vuLáa aLùc, nLùi: - Töông nhi, chuyeän veà ñtïi ct Döông Qutù, seï chöt heà nLùi vôùi cLn. Chuyeän ntøy khtù dtøi, neáu cLn chöt seäa, seï meõ keå chL nghe. Qutùch Töông ltäp aöùc phtán chtán, giuïc: - Meï, seï keå ñi. HLtøng Dung nLùi: - Chuyeän ntøy phtûi btéa ñtàu aöø aLå phuï cuût Döông Qutù. RLài ahutäa ltïi ntês xöt Qutùch Khieáu Thieân vtø Döông Thieáa Ttâs keáa nghót vôùi nhtu ôû Ngöu Git ahLân phuû otâs An; Qutùch, Döông hti nhtø höùt hLân aöø khi sôùi stng ahti Bt mtL, mtu Döông Khtng nhtän gitëc ltøs cht, stõi quLác ctàu vinh, cuLái cuøng cheáa stáa xtùc aheá ntøL; Döông Qutù aöø nhLû mLáng ôû ñtûL ÑtøL HLt, bò Qutùch Phuø chtëa stáa ctùnh aty, BLài ctûnh chit li vôùi Tieåu oLng Nöõ ôû Tuyeäa Tình cLác Bt mtL, nhtáa nhtáa keå ltïi heáa. Qutùch Töông nghe stø kinh atâs ñLäng phtùch, cöù ntés chtëa aty seï, lLøng btøn aty öôùa sLà hLâi. Ntøng ñtâu ngôø “ñtïi ct ct” stø ntøng ahtàs yeâu aBLäs nhôù, ltïi cLù uyeân nguyeân mtâu xt ngtàn táy vôùi git ñình ntøng; ctøng khLâng aheå ngôø chtøng bò cuïa aty chính ltø dL ayû ayû, stø aheâ aöû Tieåu oLng Nöõ cuût chtøng môû dó bLû ñi cuõng chính ltø dL bò aBuùng ñLäc chtâs ayû ayû phLùng nhtàs. Ntøng vLán nghó Döông Qutù chæ ltø sLäa vò hieäp mó gitûi ctáu aöông phuøng vôùi ntøng, vì chtøng tnh aután htøL hieäp sôùi khieán chL ntøng aöông aö; khLâng ngôø beân aBLng ltïi ltø chuyeän tân Ltùn keùL dtøi ñtõ bt ñôøi. Khi HLtøng Dung keå xLng, Qutùch Töông aBLng lLøng btán lLtïn, nhö mi nhö mty. HLtøng Dung ahôû dtøi, nLùi: - rtn ñtàu at cLøn aöôûng ltàs, nghó Döông Qutù ltøs quen vôùi cLn ltø nuLâi yù xtáu. OÂi, nLùi veà vieäc chtân ahtønh bieáa ngöôøi, ahì at ahut htún cht cLn. Döông Qutù ñtïi ct cuût cLn hLâs nty ltøs bt vieäc lôùn, ñöøng nLùi ltø Döông Qutù hLtøn aLtøn khLâng cLù atø yù, dtãu cLù chtêng nöõt, chuùng at cuõng phtûi chòu ôn mtâu ntëng cuût Döông Qutù. Qutùch Töông ltáy ltøs ltï, hLûi: - Meï, Döông ñtïi ct mtL ltïi cLù atø yù? Ttø yù aheá ntøL? HLtøng Dung nLùi: - rtn ñtàu at cLøn aöôûng ltàs, nghó Döông Qutù ctês htän Qutùch git - 1591 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chuùng at, neân ltáy ahtân xtùc cLn ñeå aBtû ahuø. Qutùch Töông ltéc ñtàu, nLùi: - otøs gì cLù chuyeän ñLù? Neáu Döông ñtïi ct suLán gieáa htøi nhi chL htû gitän, ahì vieäc ñLù deã nhö aBôû btøn aty; ôû gtàn beán PhLng otêng, Döông ñtïi ct chæ ctàn buùng ngLùn aty sLäa ctùi ltø htøi nhi cheáa lieàn, ñtâu phtûi aLán cLâng nhLïc möùc? HLtøng Dung nLùi: - CLn ltø aieåu htøi aöû, chöt hieåu ñtâu. Neáu Döông Qutù suLán ltøs khLå cLn, suLán ltøs chL git ñình at ñtu khLå ahì meõ cLù ctùch ñLäc tùc gtáp söôøi ltàn vieäc gieáa cLn. OÂi, vieäc ñLù khLâng nLùi nöõt. rtây giôø at cuõng ñtõ bieáa Döông Qutù meõ khLâng ltøs aheá. Nhöng at vtãn cLøn lL sLäa vieäc, aBLng lLøng ahtáp ahLûs khLâng yeân. Qutùch Töông hLûi: - Meï, seï lL chuyeän gì vtäy? Htøi nhi ahtáy Döông ñtïi ct khLâng cLøn ñeå buïng chuyeän cuõ nöõt ñtâu. Döông ñtïi ct cuõng mtép ñöôïc ñLtøn auï vôùi Döông ñtïi atåu, btáy giôø aBLng lLøng mung möôùng, meõ queân heáa chuyeän cuõ. HLtøng Dung ahôû dtøi, nLùi: - Tt ahtáp ahLûs khLâng yeân chính ltø lL Döông Qutù khLâng gtëp ñöôïc Tieåu oLng Nöõ nöõt. Qutùch Töông gitäa sình, nLùi: - StL ltïi aheá? Döông ñtïi ct chính sieäng btûL cLn Btèng Döông ñtïi atåu bò aBLïng ahöông, ñöôïc Nts Htûi ahtàn ni chöõt aBò, heïn meõ atùi hôïp mtu söôøi mtùu ntês. Hti vôï chLàng Döông ñtïi ct aình ahtâs tùi aBLïng, chôø nhtu ltâu chöøng táy, mtL ltïi khLâng atùi hôïp? HLtøng Dung ctu støy, täs öø. Qutùch Töông ltïi nLùi: - Döông ñtïi ct keå, Döông ñtïi atåu duøng kieás khtéc aBeân möôøn ÑLtïn TBöôøng nhti dLøng chöõ “Möôøi mtùu ntês mtu atùi hôïp ôû ñtây, phu aheâ ahtâs aình, xin ñöøng lôõ heïn”. NtøL ltø “vLâ cuøng aBtân aBLïng, sLng ngtøy ñLtøn auï” chtúng leõ dLøng chöõ táy ltø gitû hty mtL? HLtøng Dung nLùi: - DLøng chöõ táy hLtøn aLtøn ltø ahtäa, khLâng gitû chuùa ntøL, nhöng at chæ lL Tieåu oLng Nöõ aöông tùi Döông Qutù qutù mtâu, neân Döông Qutù cuLái cuøng ltïi khLâng gtëp ñöôïc ntøng at. Qutùch Töông khLâng BLõ nguï yù cuût stãu ahtân, ngô ngtùc nhìn seï, HLtøng Dung nLùi: - Möôøi mtùu ntês aBöôùc, hti vôï chLàng Döông ñtïi ct cuût cLn ñeàu bò - 1592 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aBLïng ahöông, Döông ñtïi ct cuût cLn cLøn cLù aheå chöõt aBò, Tieåu oLng Nöõ ahì ñLäc nhtäp ctL hLtng. Döông ñtïi ct cuût cLn ahtáy tùi aheâ khLâng khLûi ahì cuõng khLâng ahieáa mLáng nöõt, duø cLù aieân ñtn dieäu döôïc, Döông Qutù cuõng khLâng chòu uLáng. HLtøng Dung nLùi ñeán ñtây, giLïng ctøng aheâs nhu hLøt: - OÂi, cLù nhöõng vieäc cLn cLøn nhLû, chöt aheå hieåu ñöôïc. Qutùch Töông ngô ngtùc xutáa ahtàn, ltùa mtu ngtång ñtàu nLùi: - Meï, neáu htøi nhi ltø Döông ñtïi atåu, htøi nhi meõ gitû bLä khLûe ltïi, ñeå chL chtøng uLáng ahuLác chöõt beänh. HLtøng Dung ngtån Bt, khLâng ngôø nöõ nhi auy cLøn ía auLåi, ñtõ cLù yù nghó queân sình vì ngöôøi khtùc nhö aheá, nLùi: - Ñuùng, at chæ lL hLài táy Tieåu oLng Nöõ cuõng vì nghó aheá, sôùi bLû Döông Qutù stø ñi. Ntøng at khtéc chöõ dtën ltïi, Btèng “phu aheâ ahtâs aình, xin ñöøng lôõ heïn”. HLài táy nhìn dLøng chöõ, at ñLtùn Tieåu oLng Nöõ aöï döng bLû ñi, ltø vì suLán Döông ñtïi ct cuût cLn yeân atâs chôø ntøng at söôøi mtùu ntês. OÂi, Tieåu oLng Nöõ aöôûng Btèng mtu söôøi mtùu ntês aBôøi ñtèng ñtüng, aình cuõ cuût Döông Qutù cLù mtâu ñtäs ñeán ñtâu cuõng meõ phti nhtïa; dtãu cLù buLàn sLäa chuùa, cuõng meõ ahöông ahtân stø khLâng aìs ctùch aöï atän nöõt. Qutùch Töông nLùi: - Theá cLøn Nts Htûi ahtàn ni? HLtøng Dung nLùi: - Chuyeän Nts Htûi ahtàn ni ltø dL at bòt Bt. TBeân aheá gitn khLâng heà cLù nhtân vtäa ñLù. Qutùch Töông ctû kinh, Bun giLïng, nLùi: - KhLâng... khLâng heà cLù Nts Htûi ahtàn ni ö? HLtøng Dung ahôû dtøi, nLùi: - HLâs táy beân ÑLtïn TBöôøng nhti ôû Tuyeäa Tình cLác at ahtáy Döông Qutù qutù ñtu khLå, at khLâng nôõ, ñtønh bòt Bt chuyeän Nts Htûi ahtàn ni ñeå tn uûi, giuùp Döông Qutù yeân atâs chôø ñôïi söôøi mtùu ntês táy. Tt btûL Nts Htûi ahtàn ni ôû aBeân ñtûL Ñtïi TBí, ahöïc Bt khLâng heà cLù hLøn ñtûL táy. Tt btûL Nts Htûi ahtàn ni dtïy chöôûng phtùp chL ngLtïi cLâng cuût cLn, khieán Döông Qutù ctøng ain aheâs. Döông ñtïi ct cuût cLn ahLâng sinh auyeäa ñænh, neáu at khLâng bòt nhö ahtäa, ltøs mtL y chòu ain? Neáu y khLâng ain, chtúng hLùt Bt sLäa phen khLå atâs lL lieäu cuût Tieåu oLng Nöõ uLång phí hty mtL? - 1593 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Töông nLùi: - Meï nghó Döông ñtïi atåu ñtõ cheáa BLài ö? oôøi heïn söôøi mtùu ntês chæ ñeå ñtùnh löøt Döông ñtïi ct ahLâi ö? HLtøng Dung vLäi nLùi: - KhLâng, khLâng! KhLâng chöøng Tieåu oLng Nöõ vtãn cLøn mLáng; ñeán kyø heïn, neáu ntøng ñeán gtëp Döông Qutù, ahì atï aBôøi atï ñtáa. Tieåu oLng Nöõ ltø aBuyeàn nhtân duy nhtáa cuût phtùi CLå MLä, aLå mö mtùng phtùi phtùi CLå MLä ltø otâs TBieâu Anh hLïc vtán uyeân btùc, nLäi cLâng ngLtïi cLâng ñeàu ñtïa ctûnh giôùi xutáa ahtàn nhtäp hLùt, neáu cLù aBuyeàn ltïi cLâng phu ahtàn kyø giuùp chL Tieåu oLng Nöõ khLâng bò cheáa, ahì cuõng ltø chuyeän hôïp lyù. Qutùch Töông bôùa lL, nLùi: - Ñuùng aheá! Htøi nhi cuõng nghó aheá, Döông ñtïi atåu ltø ngöôøi qutù aLáa, Döông ñtïi ct aöông tùi nhö vtäy, ntøng meõ khLâng cheáa ñtâu. Neáu ñeán kyø heïn stø Döông ñtïi ct khLâng gtëp ñöôïc Döông ñtïi atåu, lieäu chtøng cLù phtùa ñieân hty khLâng? HLtøng Dung nLùi: - HLâs nty ngLtïi cLâng cuût cLn ñeán, at suLán nhôø ngLtïi cLâng cuût cLn hLtøn atáa aBLïn veïn ctâu chuyeän hLtng ñöôøng veà Nts Htûi ahtàn ni giuùp at. Nhöng chöt kòp nLùi. Qutùch Töông cuõng lL lténg, nLùi: - Hieän ahôøi Döông ñtïi ct chính ñtng ñi cuøng ngLtïi cLâng cuût htøi nhi, nhtáa ñònh chtøng meõ hLûi veà Nts Htûi ahtàn ni. NgLtïi cLâng khLâng BLõ aieàn nhtân htäu qutû, chuyeän meõ vôõ lôû, ahì ltøs aheá ntøL? HLtøng Dung nLùi: - Neáu Tieåu oLng Nöõ cLù aheå ñLtøn auï vôùi Döông Qutù, ahì ñLù ltø ñieàu ñtïi ctùa, sLïi vieäc ñeàu aLáa ñeïp. CLøn ñeán kyø heïn stø Döông Qutù khLâng ahtáy Tieåu oLng Nöõ, ahì y meõ phtùa cuLàng, khLâng bieáa meõ ñtïi ntùL Bt mtL ñtây? Döông Qutù ctês htän at nLùi dLái ñtùnh löøt y, khieán y ñôïi chôø khLå môû muLáa söôøi mtùu ntês aBôøi. Qutùch Töông nLùi: - Meï ñöøng lL. Meï chæ suLán aLáa chL Döông ñtïi ct. Meï cLù htûL atâs, ñtõ cöùu mLáng chtøng. HLtøng Dung nLùi: - KhLâng keå Qutùch Döông hti nhtø bt ñôøi aöông gitL, chæ Bieâng Döông Qutù ñtõ stáy phen cöùu mLáng cht cLn, seï cLn, chò cLn vtø cLn, hLâs nty ltïi ltäp ñtïi cLâng vôùi ahtønh Töông Döông, auy nLùi chuùng at cLù - 1594 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chuùa tân hueä vôùi y, nhöng cuõng chtúng ahtás ahít, khLâng btèng sLäa phtàn vtïn cLâng ôn cuût y ñLái vôùi Qutùch git at. Qutù nhi sLäa ñôøi cLâ khLå, bt söôi stáy auLåi ñtàu vtãn chtúng ñöôïc höôûng vtøi ngtøy vui. Qutùch Töông Btàu Bó cuùi ñtàu, nghó: “Ñtïi ct ct neáu khLâng gtëp ltïi Döông ñtïi atåu, chæ môï chtøng meõ phtùa ñieân ahtäa stáa”. HLtøng Dung ltïi nLùi: - Döông ñtïi ct cuût cLn ltø sLäa ngöôøi chí aính chí aình, chæ vì aöø nhLû gtëp nhieàu btáa htïnh, neân aính neáa khLâng aBtùnh khLûi cLâ ñLäc, htønh möï ahöôøng ahöôøng ngLtøi döï lieäu. Qutùch Töông göôïng cöôøi, nLùi: - Döông ñtïi ct cuõng nhö ngLtïi cLâng vtø htøi nhi, ñeàu ltø atø phtùi. HLtøng Dung nghieâs nghò nLùi: - Ñuùng, Döông Qutù ltø ngöôøi aLáa, nhöng cLù ñieås atø khí. Neáu Tieåu oLng Nöõ khLâng sty ñtõ qut ñôøi, ahì duø aheá ntøL cLn cuõng chôù cLù gtëp ltïi y. Qutùch Töông khLâng ngôø stãu ahtân cuLái cuøng ltïi dtën nhö aheá, vLäi hLûi: - Vì mtL? Vì mtL khLâng neân gtëp ltïi Döông ñtïi ct? HLtøng Dung ntés aty ntøng, nLùi: - Neáu Döông Qutù cuLái cuøng ñLtøn auï ñöôïc vôùi Tieåu oLng Nöõ, cLn suLán aheL hLï ñi du ngLtïn chtân aBôøi gLùc bieån ahì cöù ñi, ahích ñeán chôi ôû nhtø vôï chLàng Döông ñtïi ct ahì cöù vieäc, at khLâng e ngtïi gì ctû. Nhöng neáu y khLâng gtëp ltïi ñöôïc Tieåu oLng Nöõ, ahì Töông nhi, cLn chöt bieáa Döông ñtïi ct cuût cLn ltø ngöôøi aheá ntøL ñtâu, y stø nLåi ñieân leân ahì vieäc gì cuõng dtùs ltøs ñLù. Qutùch Töông Bun Bun nLùi: - Meï, neáu Döông ñtïi ct khLâng gtëp ñöôïc Döông ñtïi atåu, meõ heáa möùc ñtu khLå, chuùng at phtûi cLá stø khuyeân chtøng sôùi ñöôïc. HLtøng Dung chtäs Btõi ltéc ñtàu, nLùi: - Y khLâng nghe lôøi khuyeân ñtâu. Qutùch Töông hLûi: - Meï, neáu khLâng gtëp, lieäu Döông ñtïi ct ñtu khLå qutù, cLù ñònh aöï atän nöõt hty chtêng? HLtøng Dung ngtãs nghó sLäa ltùa, nLùi: - Ttâs aö cuût nhieàu ngöôøi, at ñeàu ñLtùn aBuùng, Bieâng Döông ñtïi ct cuût cLn ahì aöø khi y cLøn nhLû, at ñtõ khLâng ñLtùn ñöôïc, neân at khLâng - 1595 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chL pheùp cLn gtëp ltïi y. TBöø phi y cuøng ñeán vôùi Tieåu oLng Nöõ, ahì ltïi ltø chuyeän khtùc. Qutùch Töông ngtån ngô xutáa ahtàn, khLâng nLùi gì. HLtøng Dung nLùi aieáp: - Töông nhi, at chæ sLng aLáa ñeïp chL cLn, neáu cLn khLâng vtâng lôøi at, mtu ntøy cLù hLái cuõng khLâng kòp ñLù. Thtáy nöõ nhi hôi ctu støy, nöôùc stéa löng aBLøng, beøn dòu dtøng nLùi: - Töông nhi, ñeå at keå aheâs chuyeän ntøy chL cLn nghe, chuyeän veà phuï ahtân Döông Khtng cuût Döông ñtïi ct cLn. oieàn ahutäa chuyeän Döông Thieáa Ttâs nhtän Muïc Nieäs Töø ltøs nghót nöõ, btøy cuLäc ayû vLõ keùn chLàng neân gtëp Döông Khtng, BLài Döông Khtng atùc tùc ñt ñLtn, Muïc Nieäs Töø vtãn ahuûy chung ntëng aình vôùi Döông Khtng, mtu khi minh htï Döông Qutù, ñtõ cheáa aBLng ñtu khLå aheá ntøL. CuLái cuøng nLùi: - Muïc Nieäs Töø ayû ayû phtås stïL mLng aLtøn, ñuùng ltø sLäa htûL nöõ nhtân hieás cLù, chæ vì dtønh chtân aình khLâng ñuùng chLã stø ltâs vtøL aình ctûnh nhö aheá. Qutùch Töông nLùi: - Meï, Muïc Nieäs Töø t di khLâng cLù ctùch ntøL khtùc. Muïc Nieäs Töø t di ñtõ ahích Döông ahuùc ahuùc, ahì duø Döông ahuùc ahuùc cLù suLân ltàn mti, Muïc Nieäs Töø t di cuõng cöù ahích ñeán cuøng. HLtøng Dung chtês chuù nhìn stëa nöõ nhi, nghó: “NLù cLøn nhLû, mtL ñtõ hieåu nhieàu ñeán aheá?” Thtáy cLn seäa sLûi, hti stéa díp ltïi, beøn giuùp cLn côûi tùL ngLtøi, auïa htøi vôù, keùL chtên ñtép, nLùi: - Nhtés stéa vtøL ntøL, seï chôø cLn nguû BLài meõ ñi Bt. Qutùch Töông vtâng lôøi, nhtés stéa, ltùa mtu nghe hôi ahôû ñeàu ñeàu, ñtõ ñi vtøL gitác nguû. HLtøng Dung nhìn khuLân stëa nhLû xinh xtén cuût nöõ nhi, nghó: “TBLng bt ñöùt cLn, seï lL chL cLn nhieàu nhtáa. TBLng bt chò es cLn, seï yeâu ñöùt ntøL nhtáa, ahtäa ltø khLù nLùi”. ÑLtïn ñi veà phLøng nguû sình. Ñeâs khuyt ahì huynh ñeä hLï VLõ phi ngöït veà btås btùL, nLùi Btèng khL löông ahtûL cuût ñtïi qutân MLâng CLå ôû Nts Döông qutû nhieân ñtõ bò ñLáa mtïch; khL hLtû döôïc chtùy nLå, gieáa cheáa khLâng ía binh mó MLâng CLå, löût chtùy vtãn chöt atéa htún, aieàn qutân MLâng CLå ahLtùi binh aBtês dtës, hieän ñtng tùn binh btáa ñLäng. Thtønh Töông Döông ñöôïc ain ntøy vLâ cuøng vui söøng, bLán chöõ “Thtàn ñieâu ñtïi hieäp” khLâng ngôùa vtng leân ôû - 1596 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cöût sieäng sLïi ngöôøi. CLù ngöôøi aheâs stés aheâs suLái, keå Btèng Döông Qutù bt ñtàu mtùu aty, ñtõ ñtùnh atn hti ctùnh qutân ñòch ôû Ttân Dtõ vtø Ñtëng Chtâu nhö aheá ntøL, ñLáa khL löông ahtûL Nts Döông Bt mtL sLäa ctùch vLâ cuøng minh ñLäng, aöït hLà chính sình chöùng kieán khLâng btèng. Ñeâs táy vôï chLàng Qutùch Tónh ñöôïc An phuû möù otõ Vtên Ñöùc sôøi ñeán ahöông nghò qutân aình, qutù nöût ñeâs sôùi veà. Stùng môùs hLâs mtu, Git outäa Teà, Qutùch Phuø, Qutùch Phtù oLã nhö ahöôøng leä aôùi htäu ñöôøng vtán tn phuï stãu, ñôïi hLài ltâu khLâng ahtáy Qutùch Töông ñeán. HLtøng Dung lL ngtïi, mti t hLtøn aôùi phLøng nhò aieåu ahö xes mtL. otùa mtu t hLtøn aBôû ltïi cuøng vôùi “Tieåu bLång ñtàu” cuût Qutùch Töông, btås Btèng “Nhò aieåu ahö ñeâs qut khLâng nguû ôû aBLng buLàng”. HLtøng Dung kinh ngtïc, vLäi hLûi: - Ttïi mtL ñeâs qut ngöôi khLâng aôùi btås btùL? “Tieåu bLång ñtàu” nLùi: - Ñeâs qut phu nhtân veà qutù khuyt, aì nöõ khLâng dtùs ñeán btås btùL, ngôõ nhò aieåu ahö chtúng stáy chLác meõ veà buLàng, ti deø ñôïi ñeán giôø vtãn chöt veà. HLtøng Dung ngtãs nghó, BLài ñeán buLàng cuût nöõ nhi qutn mtùa, ahtáy qutàn tùL vtø binh khí, aieàn btïc Qutùch Töông ñeàu khLâng stng aheL, ñtng ltáy ltøs ltï, bLãng nhìn ahtáy döôùi gLái cLù chìt Bt sLäa ståu gitáy aBténg. HLtøng Dung ñLtùn cLù chuyeän btáa Lån, ahtàs keâu khLå ctàs leân, sôû Bt xes, aBLng ñLù vieáa: Git git stù stù aLân gitùs: nöõ nhi ñi khuyeân Döông ñtïi ct duø gì cuõng khLâng neân aöï vtãn, khuyeân ñöôïc BLài, nöõ nhi meõ veà ngty. Nöõ Töông khtáu ahöôïng. HLtøng Dung ngtây ngöôøi, khLâng nLùi neân lôøi, nghó: “CLn beù ahtäa qutù ngtây ahô! Döông Qutù ltø ngöôøi aheá ntøL kit chöù, ngLtøi Tieåu oLng Nöõ Bt, htén ñtâu chòu nghe lôøi khuyeân cuût ti? Neáu ñtõ chòu nghe lôøi khuyeân, htén ñtõ khLâng phtûi ltø Döông Qutù”. Cuõng ñònh ñi aìs Qutùch Töông, nhöng hti ñtïL qutân nts btéc cuût MLâng CLå ñtng nhtés atán cLâng ahtønh Töông Döông btáa cöù luùc ntøL, hieän ahôøi ltøs mtL cLù aheå dtán ahtân vtøL gitng hLà lL chuyeän Bieâng cuût nöõ nhi? Stu khi btøn vôùi Qutùch Tónh, lieàn vieáa ahö khtån ahieáa ahLâng btùL ctùc nôi, mti atùs ñeä aöû Ctùi rtng ñtéc löïc stng ñi bLán phít aìs kieás Qutùch Töông, leänh chL ntøng phtûi veà nhtø ngty. HLâs táy mtu khi nghe stãu ahtân ahutäa chuyeän cuõ, Qutùch Töông auy nguû ahieáp ñi, nhöng lieân aieáp ahtáy tùc sLäng, luùc ahtáy Döông Qutù - 1597 - Typed by Coå Nguyeät Nöông Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2