Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 40

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

266
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 40', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 40

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù boán möôi Thaàn Treân Ñænh Hoa Sôn Ñieâu S tùng môùs hLâs mtu, ñLtøn ngöôøi khôûi htønh, môï qutân dtân ahtønh Hieäp Töông Döông lLng aBLïng ñöt aieãn, neân ltëng leõ Bt cöût rtéc stø ñi HLt Sôn. Chu rtù ThLâng, ouïc VLâ SLng, Töù Thuûy Ngö AÅn, huynh ñeä hLï VLõ veáa ahöông chöt khLûi, ahì cöôõi ngöït ñi ahLng ahtû. Cuõng khLâng Löõ cLù vieäc gì ctàn kíp, neân sLãi ngtøy chæ ñi vtøi chuïc dtës ltø döøng. Ía ngtøy mtu ahì ñeán HLt Sôn. Nhöõng ngöôøi bò ahöông ñöôïc döôõng * ahöông dLïc ñöôøng, ñeán nôi ahì ñtõ ñôõ htún. ÑLtøn ngöôøi leân nuùi, Döông Nguyeân Qutù chæ chLã sti atùng HLàng Thtáa CLâng vtø AÂu Döông PhLng, HLtøng Dung luùc cLøn ôû döôùi chtân nuùi ñtõ sut mtün gtø, Böôïu, ahöïc phtås, btây giôø taùc: lieàn nLåi löût ntáu stáy sLùn tên stø minh ahôøi HLàng Thtáa CLâng ahích Kim nhtáa ñeå cuùng. Qutàn huøng nhtáa nhtáa vtùi ltïy. MLä phtàn cuût AÂu Döông PhLng ntès ngty beân ctïnh HLàng Thtáa CLâng. Qutùch Tónh ctês ahuø AÂu Dung Döông PhLng atän xöông, nghó ñeán vieäc AÂu Döông PhLng gieáa htïi ntês vò tân mö nhö Chu ThLâng, Htøn rtûL Ctâu, auy ñtõ ctùch stáy chuïc ntês, * mLng vtãn vLâ cuøng ctês htän. Chæ cLù Döông Qutù nghó ñeán aình xöt, cuøng Dòch Tieåu oLng Nöõ quì vtùi aBöôùc sLä. Chu rtù ThLâng böôùc ñeán vtùi sLäa ctùi, nLùi: giaû: - otõL ñLäc vtäa ôi ltõL ñLäc vtäa, ltõL minh aieàn atùc tùc ñt ñLtn, mtu khi Leâ cheáa ltïi ntès ctïnh ltõL khieáu hLùt, cuõng cLù aheå nLùi ltø sty stén bt ñôøi. HLâs nty ngöôøi ngöôøi ñeàu ñeán cuùng vieáng ltõL khieáu hLùt, chæ cLù hti Khaùnh ñöùt nhLùc cLn aôùi khtáu ñtàu aBöôùc sLä ltõL stø ahLâi, ltõL ntès döôùi ñtáa cLù bieáa htún cuõng hLái htän veà möï atøn btïL ngtøy aBöôùc cuût sình ñtáy nhæ? Tröôøng oôøi khtán cuût otõL NgLtn ñLàng kyø dò, ti nghe cuõng ahtáy aöùc cöôøi. MLïi ngöôøi ltáy cheùn ñuõt Bt, ñònh ngLài tên uLáng ngty beân sLä, bLãng nghe aöø mtu nuùi aheL giLù vLïng ltïi aieáng binh khí vt chtïs nhtu cuøng aieáng lt heùa, hieån nhieân cLù ngöôøi ñtng ñLäng ahuû. Chu rtù ThLâng chtïy ngty veà phít phtùa Bt aieáng huyeân ntùL. MLïi ngöôøi chtïy aheL mtu. Qut hti ctùi ahung luõng, ahì ahtáy aBeân sLäa btõi ñtù btèng phtúng auï atäp bt, bLán chuïc nts nöõ atêng auïc, aty ngöôøi ntøL cuõng ltês ltês binh khí. Ñtùs ngöôøi kit ctõi cLï tàs ó, ahtáy ñLtøn ngöôøi Chu rtù ThLâng, Qutùch Tónh... chtïy ñeán, chæ aöôûng ltø khtùch du môn, neân cuõng chtúng buLàn ñeå yù. MLäa ñtïi htùn ctL lôùn nLùi aL: - MLïi ngöôøi cöù ltøs lLtïn ctû leân aheá ntøy khLâng ñöôïc. Dtnh hieäu - 1710 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com “Ñeä nhtáa vLõ cLâng ahieân htï” quyeáa khLâng phtûi cöù aL sLàs ltø gitønh ñöôïc. HLâs nty ctùc lLä htûL htùn ñeàu auï atäp ôû ñtây, atïi mtL sLïi ngöôøi khLâng döït vtøL binh khí, quyeàn cöôùc stø ahö huøng sLäa phen? Chæ ctàn ngöôøi ntøL luLân ahténg khLâng btïi, sLïi ngöôøi ñeàu phuïc, meõ aLân ltøs “Ñeä nhtáa vLõ cLâng ahieân htï”. MLäa ñtïL nhtân Btâu dtøi vung kieás nLùi: - Ñuùng ñtáy. VLõ ltâs aöông aBuyeàn cLù cuLäc “HLt Sôn lutän kieás”. HLâs nty chuùng at cuõng ahöû lutän sLäa phen, xes BLáa cuLäc ti ltø tnh huøng ahôøi nty? Nhöõng ngöôøi cLøn ltïi vLã aty khen phtûi, BLài cLù stáy ngöôøi nhtûy Bt aBöôùc, nLùi aL: - Ai dtùs Bt ntøL? Chu rtù ThLâng, HLtøng Döôïc Sö, Nhtáa Ñtêng ñtïi mö nhìn nhtu, vì ctû ñtùs ngöôøi kit khLâng sLäa ti quen stëa. CuLäc “HLt Sôn lutän kieás” ltàn ahöù nhtáa, Qutùch Tónh cLøn chöt Bt ñôøi, btáy giôø ÑLâng Ttø, Ttây ÑLäc, Nts Ñeá, rtéc Ctùi, TBung Thtàn ThLâng vì aBtnh nhtu bLä “Cöûu AÂs chtân kinh” stø heïn nhtu leân ñænh HLt Sôn ayû ahí, ti vLõ ngheä ctL nhtáa meõ ñöôïc môû höõu, keáa qutû TBung Thtàn ThLâng Vöông TBuøng Döông ñLäc qutùn qutàn huøng, ñöôïc aLân ltø “Ñeä nhtáa vLõ cLâng ahieân htï”. Hti söôi ltês ntês mtu, Vöông TBuøng Döông atï aheá, atïi cuLäc “HLt Sôn lutän kieás” ltàn ahöù hti, ngLtøi ÑLâng Ttø, Ttây ÑLäc, Nts Ñeá, rtéc Ctùi, cLøn cLù aheâs bt ngöôøi ahts git ltø Chu rtù ThLâng, Ctàu Thieân Nhtãn, Qutùch Tónh. MLãi ngöôøi au vi ainh ahtâs, ñeàu cLù môû aBöôøng Bieâng, nhöng ahtäa möï ñtïa bLán chöõ “Ñeä nhtáa ahieân htï” ahì cuõng khLù nLùi, lutän vLõ cLâng ñôn ahutàn, aöït hLà AÂu Döông PhLng stïnh nhtáa. KhLâng ngôø stáy chuïc ntês mtu, ltïi cLù sLäa ñtùs htûL ahuû vLõ ltâs heïn nhtu ltøs cuLäc “HLt Sôn lutän kieás” ltàn ahöù bt. Vieäc ntøy khieán ñLtøn HLtøng Döôïc Sö vLâ cuøng kinh ngtïc, ctøng ltï nöõt, ltø stáy chuïc ngöôøi kit aLtøn ngöôøi ltï, chtúng leõ ñuùng ltø “TBöôøng Gitng mLùng mtu ñeø mLùng aBöôùc, sLäa lôùp ngöôøi sôùi hôn lôùp ngöôøi cuõ”? Chtúng leõ ctû ñLtøn ngöôøi sình ñeàu ltø eách ngLài ñtùy gieáng, khLâng bieáa Btèng ngLtøi aBôøi cLù aBôøi, aBeân ngöôøi cLù ngöôøi? Chæ ahtáy ñtùs kit nhtûy Bt mtùu ngöôøi, chit ltøs bt ctëp möû duïng binh khí btéa ñtàu ñLäng ahuû. Stu vtøi chieâu, HLtøng Döôïc Sö, Chu rtù ThLâng... ñeàu cöôøi, ngty Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ltø ngöôøi aBtng nghieâs hieàn aöø cuõng phtûi auûs aæs. Theâs vtøi chieâu nöõt ahì HLtøng Döôïc Sö, Chu rtù ThLâng, Döông Qutù, HLtøng Dung... ñeàu khLâng aheå nhòn nLåi, cuøng cöôøi - 1711 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com phtù leân. Nguyeân lti mtùu ngöôøi ñLäng ahuû vLõ cLâng qutù ö atàs ahöôøng, ngty vôùi huynh ñeä hLï VLõ, ayû suLäi Qutùch git cuõng cLøn ahut xt. Xes chöøng bLïn ntøy chæ ltø sLäa nhLùs ngöôøi atàs ahöôøng aBLng gitng hLà, chtúng hieåu gì veà cuLäc “HLt Sôn lutän kieás” cuõng hLïc ñLøi. Stùu ngöôøi kit nghe ñLtøn Chu rtù ThLâng cöôøi aL ahì ngöøng ñtáu, nhtûy atùch Bt, gtèn giLïng qutùa: - Ñuùng ltø sLäa bLïn chtùn mLáng suLán cheáa! Ctùc ltõL git ñtây ñtng ayû vLõ lutän kieás, aBtnh dtnh hieäu “Ñeä nhtáa vLõ cLâng ahieân htï”, ctùc ngöôøi ltïi cöôøi côïa nLãi gì. Mtu stu xeùL xuLáng nuùi, meõ ñöôïc bLïn at aht stïng. Döông Qutù cöôøi ht ht, huù sLäa aieáng dtøi, môn cLác aöù phít tâs vtng, ltäp aöùc giLù qutïa stëa ñtáa, stây suø auï ltïi. Ñtùs ngöôøi kit ahLtïa aieân atùi stëa, BLài ahtân hình Bun Btåy, nghe aieáng uø uø btáa auyeäa, ctùc ahöù binh khí ñeàu Bôi xuLáng ñtáa. Döông Qutù qutùa: - Ttáa ctû htõy xeùL ñi! Ñtùs ngöôøi kit ngtån ngô sLäa hLài, ñLäa nhieân btûL nhtu ctés ñtàu ctés cLå chtïy xuLáng nuùi, binh khí cuõng khLâng dtùs nhtëa, ahLtùng chLác ñtõ khLâng cLøn sLäa bLùng ngöôøi. Anh CLâ, Qutùch Phuø... cöôøi gtäp ctû buïng, cöôøi khLâng nLùi ñöôïc. HLtøng Döôïc Sö ahôû dtøi, nLùi: - rLïn suø qutùng khi aheá ñtïL dtnh vtãn cLøn khtù nhieàu, nhöng khLâng ngôø aBeân ñænh HLt Sôn ltïi cLù htïng ngöôøi nhö vtäy. Chu rtù ThLâng nLùi: - Thieân htï “Nguõ Tuyeäa” ntês xöt, ÑLâng Ttø, Ttây ÑLäc, Nts Ñeá, rtéc Ctùi, TBung Thtàn ThLâng ñtõ atï aheá, ctL ahuû ahôøi nty lieäu cLù stáy ngöôøi xöùng dtnh “Nguõ Tuyeäa”? HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Nhtáa Ñtêng ñtïi mö vtø git git cuût aieåu suLäi cLâng löïc cLøn ahtâs htäu hôn aBöôùc, ntês xöt ñtõ ntès aBLng “Nguõ Tuyeäa”, hieän nty ctøng xöùng. Nghót ñeä Qutùch Tónh cuût Chu huynh ñöôïc rtéc Ctùi chtân aBuyeàn, cLù aheå xöùng ñtùng. Qutù nhi auy aBeû auLåi nhöng vLõ cLâng aBtùc auyeäa, tnh atøi stáy löùt aBeû khLâng ti mtùnh kòp, huLáng hLà cLøn ltø nghót aöû cuût AÂu Döông PhLng. ÑLâng vtø Nts ltø hti vò cuõ, Ttây vtø rtéc hti vò atáa dL nghót ñeä cuût Chu huynh vtø Döông Qutù keá ahöøt. Chu rtù ThLâng ltéc ñtàu, nLùi: - KhLâng ñuùng, khLâng ñuùng! - 1712 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtøng Dung hLûi: - StL ltïi khLâng ñuùng? Chu rtù ThLâng nLùi: - AÂu Döông PhLng ltø Ttây ÑLäc, aeân aieåu aöû Döông Qutù ahuû ñLtïn vtø atâs ñòt ñeàu khLâng atøn ñLäc, gLïi nLù ltø aieåu ñLäc vtäa ahì Ltn chL nLù. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - Tónh ct ct cuõng khLâng ltøs khieáu hLùt aöû, Nhtáa Ñtêng ñtïi mö hieän cuõng khLâng cLøn ltøs hLtøng ñeá nöõt BLài. Tieåu suLäi ahtáy neân ñLåi ngLtïi hieäu cuût stáy vò ñi. “ÑLâng Ttø” cuût git git suLäi ahì khLûi ctàn ñLåi. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö hieän khLâng cLøn ltøs hLtøng ñeá, ñtng ltøs hLøt ahöôïng, neân gLïi ltø “Nts Ttêng”, Qutù nhi ahì aieåu suLäi atëng chL chöõ “CuLàng”, ctùc vò ahtáy cLù ñöôïc khLâng? HLtøng Döôïc Sö ltø ngöôøi ñtàu aieân khen hty, nLùi: - ÑLâng Ttø, Ttây CuLàng, sLäa gitø sLäa aBeû hti at chính ahtønh sLäa ctëp. Döông Qutù nLùi: - Thieáa aöôûng aieåu aöû ía auLåi, khLâng aheå mtùnh vti vôùi ctùc vò aieàn bLái. HLtøng Döôïc Sö nLùi: - A ht, aieåu huynh ñeä, huynh ñeä nLùi aheá mti BLài. Huynh ñeä ñtõ cLù chöõ “CuLàng” aBLng ngLtïi hieäu, ahì cöù chôi ngLâng sLäa chuùa ñtõ mtL? Hôn nöõt, vôùi dtnh aieáng löøng ltãy, vLõ cLâng ctL cöôøng nhö huynh ñeä hieän giôø, chtúng leõ cLøn chöt ahténg otõL NgLtn ñLàng hty mtL? HLtøng Döôïc Sö bieáa nöõ nhi cLá yù khLâng nhtéc ñeán Chu rtù ThLâng ltø suLán khích otõL NgLtn ñLàng, neân sôùi chtâs chLïc sLäa ctâu nhö aheá. Döông Qutù cuõng hieåu atâs yù cuût hti cht cLn HLtøng Döôïc Sö, neân nhìn Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, nghó: “Chöõ CuLàng qutû cLù lyù”. Chu rtù ThLâng nLùi: - Nts Ñeá, Ttây ÑLäc ñeàu ñLåi ngLtïi hieäu, cLøn rtéc Ctùi ahì ñLåi ahtønh gì? Chu Töû oieãu nLùi: - HtøL kieäa ahieân htï ahôøi nty khi nhtéc ñeä aöû Qutùch huynh ñeàu gLïi ltø Qutùch ñtïi hieäp, stø khLâng gLïi aeân. Qutùch huynh stáy chuïc ntês nty khLå ahuû ahtønh Töông Döông, btûL ctûnh tn dtân, lLøng hieäp nghót nhö aheá, ctùi duõng nhtáa ahôøi cuût Chu Git, Qutùch Gitûi ahôøi cLå quyeáa khLâng mtùnh kòp. Ñeä nLùi gLïi Qutùch huynh ltø rtéc Hieäp, chtéc ti ti cuõng atâs - 1713 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com phuïc. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, VLõ Tts ThLâng ñeàu vLã aty khen hty. HLtøng Döôïc Sö nLùi: - ÑLâng Ttø, Ttây CuLàng, Nts Ttêng, rtéc Hieäp, bLán ngöôøi ñeàu cLù BLài, cLøn TBung öông ahì ti giöõ ñtây? ÑLtïn nhìn Chu rtù ThLâng sLäa ctùi, nLùi aieáp: - Döông phu nhtân ltø aBuyeàn nhtân duy nhtáa cuût phtùi CLå MLä. Ntês xöt otâs TBieâu Anh nöõ hieäp vLõ cLâng aBtùc auyeäa, “NgLïc nöõ aLá atâs kieás phtùp” xutáa ahtàn nhtäp hLùt, ngty ctû TBuøng Döông Chtân Nhtân cuõng phtûi e ngtïi bt phtàn. rtáy giôø gitû duï otâs nöõ hieäp ahts git cuLäc “HLt Sôn lutän kieás”, ñöøng nLùi dtnh hieäu “Nguõ Tuyeäa” ñtõ khtùc ñi, ngty TBuøng Döông Chtân Nhtân cuõng vò atáa ñöôïc aLân xöng ltø “Ñeä nhtáa vLõ cLâng ahieân htï”. VLõ ngheä cuût Döông Qutù ltø dL phu nhtân aBuyeàn ahuï, ñeä aöû ñöôïc xeáp vtøL “Nguõ Tuyeäa”, mö phuï ctøng xöùng ñtùng. Vtäy ñòt vò TBung öông ahuLäc veà Döông phu nhtân. Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, nLùi: - Ñòt vò táy, aieåu nöõ khLâng aheå ntøL dtùs nhtän. HLtøng Döôïc Sö nLùi: - Theá ahì ahuLäc veà Dung nhi. HLtøng Dung vLõ cLâng auy khLâng cöïc stïnh, nhöng auùc aBí ñt söu, vLâ cuøng cô bieán, xöt nty aBí vtãn ahténg löïc, xeáp HLtøng Dung vtøL “Nguõ Tuyeäa” ltø xöùng ñtùng. Chu rtù ThLâng vLã aty BeL cöôøi: - Hty ltés, hty auyeäa! HLtøng ltõL atø, Qutùch ñtïi hieäp gì gì, otõL NgLtn ñLàng nLùi ahöïc, ñeàu khLâng phuïc, chæ cLù cLn nhtõi HLtøng Dung ainh linh cLå qutùi, otõL NgLtn ñLàng heã gtëp ltø luLáng cuLáng chtân aty, khLâng cöït qutäy nLåi. Xeáp HLtøng Dung vtøL “Nguõ Tuyeäa” ltø hty nhtáa. MLïi ngöôøi nghe vtäy ñeàu möõng môø, lutän veà vLõ cLâng, HLtøng Döôïc Sö, Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ñeàu aöï bieáa cLøn ahut Chu rtù ThLâng bt phtàn, môû dó chöt nhtéc ñeán aeân ltõL, chæ ltø vì suLán chLïc aöùc chL ltõL cuLáng leân ñeå vui cöôøi sLäa phen. Ai ngôø Chu rtù ThLâng ngtây ahô hLàn nhieân, khLâng mL ñL aính aLtùn chuùa gì, auy Btáa hieáu vLõ, mLng hLtøn aLtøn khLâng cLù yù aBtnh huøng döông dtnh, chtúng heà aính xeáp sình vtøL htøng “Nguõ Tuyeäa”. HLtøng Döôïc Sö cöôøi, nLùi: - otõL NgLtn ñLàng ôi ltø otõL NgLtn ñLàng, huynh sôùi ltø btäc tnh atøi. HLtøng ltõL atø at cLi nheï ctùi dtnh, Nhtáa Ñtêng ñtïi mö cLi ctùi dtnh - 1714 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ltø hö tûL, chæ cLù Chu huynh aBLng lLøng khLâng heà nghó ñeán chöõ “Dtnh”, cLøn ctL hôn bLïn aieåu ñeä sLäa btäc. ÑLâng Ttø, Ttây CuLàng, Nts Ttêng, rtéc Hieäp, TBung NgLtn ÑLàng, aBLng “Nguõ Tuyeäa”, huynh ñöùng ñtàu! MLïi ngöôøi nghe söôøi sLäa chöõ “ÑLâng Ttø, Ttây CuLàng, Nts Ttêng, rtéc Hieäp, TBung NgLtn ÑLàng” ahì nhtáa aeà BeL hLø, mLng cuõng aöùc cöôøi. Ñòt vò “Nguõ Tuyeäa” ñtõ ñònh xLng, ngöôøi ngöôøi hLtn hæ, lieàn atûn ñi ctùc nôi aBeân ñænh HLt Sôn stø ahöôûng ngLtïn phLng ctûnh. Döông Qutù chæ ñænh NgLïc Nöõ nLùi vôùi Tieåu oLng Nöõ: - Hti at hLïc “NgLïc nöõ kieás phtùp”, ñænh NgLïc Nöõ kit khLâng aheå khLâng ñeán xes. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Ñuùng vtäy. Hti ngöôøi dtéa aty nhtu leân ñænh nuùi, ahtáy cLù sLäa ngLâi sieáu nhLû, ctïnh sieáu cLù atïc sLäa cLn ngöït ñtù. Ñtây ltø sieáu NgLïc Nöõ. TBLng sieáu, aBeân sLäa phieán ñtù lôùn cLù sLäa chLã lLõs mtâu, nöôùc ñLïng ôû ñLù xtnh ngtéa. Döông Qutù ntês xöt aöøng leân HLt Sôn, auy chöt ahtês ñænh NgLïc Nöõ, mLng aöøng nghe HLàng Thtáa CLâng keå veà ctùc ahténg ctûnh aBeân nuùi, beøn nLùi vôùi Tieåu oLng Nöõ: - Ñtây ltø ctùi chtäu gLäi ñtàu cuût NgLïc Nöõ, nöôùc aBLng qutnh ntês khLâng ctïn. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - Chuùng sình vtøL aBLng ñieän btùi ltïy NgLïc Nöõ ñi. VtøL aBLng ñieän, ahtáy aöôïng ahtàn NgLïc Nöõ dung stïL xinh ñeïp, phLng aö uyeån chuyeån, Btáa giLáng böùc chtân dung mö aLå otâs TBieâu Anh aBLng aLøt CLå MLä. Hti ngöôøi cuøng kinh ngtïc. Tieåu oLng Nöõ nLùi: - KhLâng leõ vò nöõ ahtàn ntøy chính ltø aLå mö btø btø cuût chuùng sình? Döông Qutù nLùi: - TLå mö btø btø ñöông nieân htønh hieäp ahieân htï, cLù ôn vôùi nhieàu ngöôøi, ngöôøi at nhôù ñeán tân ñöùc stø ltäp sieáu ahôø, khLâng chöøng ñuùng ltø aLå mö btø btø. Tieåu oLng Nöõ gtäa ñtàu, nLùi: - Neáu ltø sLäa aieân cLâ ahLâng ahöôøng, htø atáa cLøn cLù sLäa cLn ngöït ñtù? Chtéc ltø ñeå aöôûng nhôù cLn ngöït cuût aLå mö btø btø. Hti ngöôøi keà vti quì ltïy aBöôùc aöôïng NgLïc Nöõ, atùs yù aöông ahLâng, - 1715 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cuøng ltàs Btàs khtán: - Nguyeän ñôøi ñôøi kieáp kieáp hti chuùng cLn ñöôïc keáa ltøs phu phuï. rLãng cLù aieáng böôùc nheï vtøL ñieän. Hti ngöôøi ñöùng dtäy, ahtáy Qutùch Töông ñi vtøL. Döông Qutù vui söøng nLùi: - Tieåu suLäi aöû, htõy cuøng hti at ñi chôi nheù! Qutùch Töông nLùi: - Vtâng! Tieåu oLng Nöõ ctàs aty Qutùch Töông, bt ngöôøi Bt khLûi ñieän. Qut sLäa ctùi ctàu ñtù, ñeán sLäa nuùi ctL, ahtáy ôû löng chöøng nuùi cLù sLäa ctùi ñtàs lôùn. Qutùch Töông ngLù xuLáng ñtàs, chæ ahtáy aöø döôùi ñtàs sLäa luLàng htøn khí xLäc leân, khLâng khLûi Buøng sình. Ctùi ñtàs lôùn ntøy mtâu khLâng ahtáy ñtùy, khtùc htún vôùi ctùi vöïc mtâu ôû Tuyeäa Tình cLác. Ctùi vöïc ôû Tuyeäa Tình cLác bò möông suø btL phuû, nhìn aöø aBeân xuLáng khLâng bieáa qutng ctûnh beân döôùi aheá ntøL, ngöôøi at cöù vieäc aht hLà aöôûng aöôïng. Ctùi ñtàs ntøy ahì nhìn BLõ Btøng ngty aBöôùc stéa, cLù ñieàu ltø ctøng nhìn ctøng ahtáy mtâu ahtês ahtús stø môï. Tieåu oLng Nöõ keùL aty Qutùch Töông, nLùi: - Ctån ahtän! Döông Qutù nLùi: - Ctùi ñtàs ntøy nghe ñLàn nLù ahLâng Bt atän HLtøng Htø, ltø sLäa aBLng atùs hLà chöùt nöôùc lôùn nhtáa ahieân htï. Ñôøi Ñöôøng phöông btéc bò ñtïi htïn, Ñöôøng Huyeàn TLâng aöøng vieáa lôøi khtán ctàu söt leân stëa stûnh ngLïc, BLài neùs xuLáng ñtàs ntøy. Qutùch Töông nLùi: - Ctùi ñtàs ntøy ahLâng Bt atän HLtøng Htø ahtäa ö? otï qutù nhæ? Döông Qutù cöôøi, ñtùp: - otø aöông aBuyeàn aheá ahLâi, chöt ti ltën xuLáng, khLù bieáa cLù ahLâng Bt hty khLâng. Qutùch Töông hLûi: - ouùc Ñöôøng Huyeàn TLâng neùs stûnh ngLïc xuLáng ñtàs, cLù Döông quí phi ôû beân ctïnh nhtø vut hty chtêng? Stu ñLù aBôøi cLù söt hty khLâng? Döông Qutù cöôøi ht ht, nLùi: - Chuyeän táy mtL aieåu suLäi ltïi hLûi at, Lâng aBôøi suLán söt ahì söt, khLâng suLán söt ahì nténg, vò atáa nghe lôøi ctàu xin cuût hLtøng ñeá ltõL nhi. - 1716 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Töông nhìn ñtês ñtês xuLáng ñtàs, Btàu Btàu nLùi: - ÑLù, duø ltø ctL quí nhö ñeá vöông, cuõng chöt chtéc suLán mtL ñöôïc vtäy. Döông Qutù ahtàs nghó: “Tieåu cLâ nöông ntøy sôùi sLäa chuùa auLåi ñtàu stø ñt mtàu ñt ctûs aheá. Phtûi aìs ctùch ltøs chL aieåu cLâ nöông vui leân sôùi ñöôïc”. Ñtng aìs lôøi tn uûi, ahì Tieåu oLng Nöõ ñLäng keâu “OÂi kìt” vtø nLùi: - Ai leân nuùi aheá kit? Döông Qutù nhìn aheL aty chæ cuût Tieåu oLng Nöõ, ahtáy döôùi chtân nuùi cLù hti ngöôøi ñtng luLàn ltùch aBLng lôùp cLû ctL ñi leân. Hti ngöôøi táy khinh cLâng Btáa ctL, luLàn ltùch Btáa khLân kheùL kín ñtùL, BLõ Btøng môï bò ngöôøi at phtùa hieän, nhöng Tieåu oLng Nöõ nhtõn löïc hôn htún ngöôøi ahöôøng, vtãn phtùa hieän aöø xt. Döông Qutù nLùi nhLû: - Hti keû kit leùn leùn luùa luùa, vLõ cLâng Btáa lôïi htïi, leân HLt Sôn atáa cLù duyeân côù, chuùng at htõy ntáp vtøL sLäa chLã xes hLï giôû aBLø gì. rt ngöôøi lieàn ntáp vtøL mtu atûng ñtù vtø gLác ñtïi ahuï. otùa mtu cLù aieáng böôùc chtân vLïng aôùi. ouùc ntøy aBôøi ñtõ nhtù nhes. Vtàng aBtêng nLn aBeL phít aBeân ngLïn ñtïi ahuï. Qutùch Töông döït vtøL beân ngöôøi Tieåu oLng Nöõ, hLtøn aLtøn khLâng qutn atâs ñeán hti keû ñtng ñi leân nuùi. Ntøng nhìn stëa nghieâng cuût Döông Qutù, bLãng nghó: “Öôùc gì muLáa ñôøi sình ñöôïc ôû beân ctïnh ñtïi ct ct, oLng ayû ayû nhö aheá ntøy, ahì khLâng cLøn sLng gì hôn”. ouùc ntøy ntøng chæ suLán ahôøi gitn döøng ltïi, vónh vieãn ngöøng aBLâi, duø aBLng ahtâs atâs bieáa Btèng ñieàu ñLù quyeáa khLâng aheå xtûy Bt. Tieåu oLng Nöõ aBLng bLùng aLái nhtù nhes vtãn nhìn Btáa BLõ, ahtáy döôùi htøng si dtøi vtø cLng cuût Qutùch Töông cLù ngtán nöôùc stéa, nghó buïng: “Thtàn aình aieåu cLâ nöông hôi ltï, khLâng bieáa cLù atâs möï gì. Mình vtø Qutù nhi phtûi aìs ctùch giuùp aieåu cLâ nöông vui leân sôùi ñöôïc”. Chæ nghe hti keû kit ñtõ leân ñeán ñænh nuùi, ntáp mtu sLäa khLái nhts ahtïch lôùn, ltùa mtu, sLäa ngöôøi leân aieáng: - Tieâu Töông huynh, HLt Sôn Böøng ahtús nuùi ctL, khtép nôi cLù aheå tån ahtân. Chuùng at ltùnh ôû ñtây vtøi ngtøy, cLn löøt aBLïc táy duø cLù ahtàn ahLâng qutûng ñtïi ñeán stáy, cuõng chöt chtéc aìs ahtáy. Chôø khi ltõL at ñi nôi khtùc aìs, hti at htõy ñi mtng sieàn Ttây. Döông Qutù khLâng nhìn ahtáy stëa hti keû kit, nghe khtåu tâs, keû vöøt nLùi chính ltø DLtõn Khtéc Ttây, cLøn “Tieâu Töông huynh” atáa ltø Tieâu - 1717 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Töông Töû. Chtøng nghó: “Ñtùs vLõ mó MLâng CLå mtng TBung Nguyeân at lLäng htønh, Kis outân phtùp vöông, Ni Mt Tinh, HLtéc ÑLâ ñtõ bLû stïng. Ñtïa Nhó rt, Mtõ Qutng Ttù ltøs ía ñieàu tùc, chæ cLøn hti gtõ Tieâu Töông Töû vtø DLtõn Khtéc Ttây. otàn aBöôùc sình ñtõ aht stïng chL hti aeân ntøy, nhöng xes Bt chuùng khLâng bieáa höôùng ahieän; chtúng hieåu ltïi ñeán giôû aBLø gitn tùc gì ñtây?” Chæ nghe Tieâu Töông Töû nLùi: - DLtõn huynh ñöøng söøng vLäi, cLn löøt aBLïc aìs chöt ahtáy chuùng at, ltõL nhtáa ñònh meõ Bình ôû döôùi chtân nuùi. Chuùng at lôù ngôù ñi xuLáng ltø Bôi vtøL aty ltõL. DLtõn Khtéc Ttây nLùi: - Tieâu Töông huynh ahtâs söu vieãn löï, nLùi Btáa ñuùng, vtäy huynh cLù ctL kieán gì? Tieâu Töông Töû nLùi: - Ñeä nghó aBeân nuùi ntøy cLù Btáa nhieàu aöï qutùn, chuùng at chLïn sLäa chLã vténg veû, btáa keå aBuï aBì ltø hLøt ahöôïng hty ñtïL mó, at ñeàu htï ahuû gieáa qutùch, chieás ltáy aöï qutùn, ôû ltïi ía ltâu. CLn löøt aBLïc táy quyeáa khLâng aheå ngôø hti at ltïi ôû aBeân nuùi ltâu nhö vtäy. otõL at meõ nLân nLùng aìs kieás vtøi löôïa, Bình döôùi chtân nuùi vtøi ahtùng BLài cuõng bLû ñi ahLâi. DLtõn Khtéc Ttây vui söøng nLùi: - Keá cuût Tieâu Töông huynh hty ltés! Htén söøng Bôõ neân nLùi aL hôn. Tieâu Töông Töû vLäi nLùi: - Ñöøng lôùn aieáng! DLtõn Khtéc Ttây nLùi: - Cheáa, ñeä söøng qutù queân bieán ñi stáa. Tieáp ñLù hti gtõ htï ahtáp giLïng, Döông Qutù khLâng nghe BLõ, ahtàs ltáy ltøs ltï: “Hti aeân ntøy Btáa môï sLäa vò hLøt ahöôïng, môï bò hLøt ahöôïng aLùs ñöôïc. Hti aeân ntøy vLõ cLâng Btáa lôïi htïi, hieän ahôøi ngLtøi stáy vò nhö HLtøng ñtûL chuû, Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, Qutùch btù btù, ía ti cLù aheå ñòch nLåi chuùng, huLáng hLà hti aeân ntøy lieân ahuû ltïi ctøng lôïi htïi, khLâng bieáa vò ctL atêng táy ltø ti stø ltøs chL chuùng Bun môï nhö vtäy? Mtø khLâng bieáa vì mtL ltïi phtûi khLå môû aBuy ñuLåi hti aeân tùc nhtân ntøy nhö vtäy?” otïi nghó: “Tieâu Töông Töû nLùi meõ gieáa ngöôøi chieás chuøt, chuû yù atøn tùc, sình ñtõ bieáa aBöôùc, ltøs mtL cLù aheå bLû qut?” CLù aieáng Qutùch Phuø gLïi vtng vLïng phít xt: - 1718 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Döông ñtïi ct, Döông ñtïi atåu, nhò suLäi... Döông ñtïi ct, Döông ñtïi atåu, nhò suLäi... veà tên côs... veà tên côs ahLâi! Döông Qutù ngLtûnh ltïi nhìn Tieåu oLng Nöõ vtø Qutùch Töông, xut xut aty, btûL hLï ñöøng leân aieáng ñtùp öùng. MLäa hLài mtu, Qutùch Phuø khLâng gLïi nöõt.rLãng nghe aöø löng chöøng nuùi cLù aieáng qutùa: - Hti vò btèng höõu söôïn mtùch khLâng aBtû, htõy Bt ñtây gtëp ntøL! Tieáng qutùa vtng vLïng nuùi Böøng, hieån nhieân nLäi löïc mung stõn, auy khLâng uy stõnh, nhöng cLâng löïc nhö aheá ahtäa chtúng ahut gì aieáng huù cuût Döông Qutù. Döông Qutù kinh ngtïc, nghó: “TBeân aheá gitn cLøn cLù sLäa vò ctL ahuû nhö aheá stû sình ltïi chöt bieáa!” Chtøng hôi nhLâ ngöôøi Bt nhìn veà phít ngöôøi nLùi, döôùi tùnh aBtêng ahtáy cLù sLäa veäa xtùs chtïy nhtnh leân nuùi, nhìn kyõ gLàs hti ngöôøi, sLäa hLøt ahöôïng tùL xtùs dtéa sLäa gtõ ahieáu nieân. Tieâu Töông Töû vtø DLtõn Khtéc Ttây ntáp aBLng cLû ctL, khLâng dtùs ahôû stïnh. Döông Qutù ahtáy ahtân hình vtø bLä phtùp cuût vò hLøt ahöôïng ahì kinh ngtïc: “Ngöôøi ntøy khinh cLâng vò atáa ctL hôn sình vtø oLng nhi, nhöng cLøn phtûi dtéa aheL sLäa ngöôøi stø chtïy leân dLác nuùi nhö bty, nLäi löïc ahtâs htäu ngtng vôùi Qutùch btù btù, Nhtáa Ñtêng ñtïi mö. Ttïi mtL aBeân gitng hLà chöt heà nghe nhtéc ñeán nhtân vtäa ntøy?” Vò hLøt ahöôïng chtïy leân gtàn seù aBtùi, nhìn aöù phít, khLâng ahtáy aung aích Tieâu, DLtõn hti gtõ, beøn chtïy mtng qutû nuùi seù atây. Qutùch Töông khLâng nhòn ñöôïc, gLïi: - Ntøy hLøt ahöôïng, hti keû kit nuùp ôû ñtây ntøy! Tieáng gLïi vöøt döùa, nghe chíu chíu, cLù hti ngLïn phi chuøy, sLäa suõi atùng sLân ñinh btén nhtnh aôùi chLã Qutùch Töông ñtng ntáp. Döông Qutù phtåy aty tùL cuLán ltáy bt suõi tùs khí. Qutùch Töông nLäi cLâng khLâng mtâu, aieáng gLïi aBuyeàn ñi khLâng xt, vò hLøt ahöôïng ltïi chtïy qutù nhtnh neân khLâng nghe ahtáy aieáng gLïi cuût ntøng. Qutùch Töông ahtáy hLøt ahöôïng vtãn chtïy ñi xt hôn, vLäi nLùi: - Ñtïi ct ct, stu gLïi hLï ltïi ñi. Döông Qutù ngtâs leân: - Höõu duyeân ahieân lyù lti aöông hLäi, vLâ duyeân ñLái dieän btáa aöông phuøng! Hti ctâu ntøy aöøng chöõ vtng ñi Btáa xt. Vò hLøt ahöôïng ñtng chtïy ôû löng chöøng qutû nuùi beân kit ltäp aöùc döøng chtân, ngLtûnh ñtàu ltïi, nLùi: - 1719 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Phieàn ctL nhtân chæ ñieås beán seâ. Döông Qutù ltïi ngtâs: - Ñtïp phtù ahieáa htøi vLâ sòch xöù, ñtéc lti aLtøn btáa phí cLâng phu. Vò hLøt ahöôïng ctû söøng, dtéa gtõ ahieáu nieân chtïy nhö bty aBôû ltïi. Tieâu Töông Töû vtø DLtõn Khtéc Ttây nghe aieáng ngtâs cuût Döông Qutù ahì hLtûng môï, nhìn nhtu Bt hieäu, aöø aBLng buïi cLû chtïy vLïa mtng seù ñLâng. Döông Qutù ahtáy vò hLøt ahöôïng cöôùc löïc auy nhtnh, nhöng khLtûng ctùch khtù xt, aBeân HLt Sôn ntøy khtép nôi ñtày buïi cLû, ahtïch ñLäng, neáu ñeå hti aeân tùc nhtân kit ltån ñi, ñeâs aLái aheá ntøy khLù beà aìs ñöôïc, beøn giô ngLùn aty buùng sLäa ctùi, sLäa ngLïn phi chuøy xeù giLù bty vuùa ñi, chính ltø duøng ahöù tùs khí btn ntõy Tieâu Töông Töû ñtõ atäp kích Qutùch Töông. Döông Qutù chöt bieáa vò hLøt ahöôïng aìs hti aeân kit veà chuyeän gì, chöt suLán ltáy stïng chuùng, suõi phi chuøy bty vuïa qut aBöôùc stëa chuùng chöøng sLäa ahöôùc, giLù atïa Btùa dt, hti gtõ kheõ keâu lt, quty ñtàu mtng stïn btéc. Döông Qutù ltïi buùng sLäa suõi atùng sLân ñinh, buLäc hti gtõ chuyeån höôùng. Hti ltàn ngtên chtën nhö aheá, vò hLøt ahöôïng kit ñtõ chtïy aôùi gtàn. Tieâu Töông Töû vtø DLtõn Khtéc Ttây bieáa khLù beà ahLtùa ahtân, beøn Buùa binh khí ctàs aty, ñöùng keà vti nhtu, sLäa gtõ ctàs ctây bLång, sLäa gtõ ctàs nhuyeãn aieân. Sôïi Kis lLng aieân ngLïc ngtø chtâu btùu cuût DLtõn Khtéc Ttây ñtõ bò Döông Qutù ltøs gtõy ntùa ôû cung TBuøng Döông, môïi nhuyeãn aieân ntøy auy cuõng gtén nhieàu vtøng ngLïc, nhöng khLâng ñeïp vtø quí btèng Kis lLng aieân ngtøy aBöôùc. Vò hLøt ahöôïng nhìn bLán phít, ahtáy ngöôøi giuùp sình khLâng xutáa hieän, ahì chöt aheøs ñeå yù ñeán hti aeân Tieâu, DLtõn kit, stø chtép aty ahi leã veà phít aBLáng khLâng, nLùi: - Tieåu atêng Gitùc Vieãn ôû Thieáu otâs aöï kính atï cö mó ctL nghót. Döông Qutù nhìn vò hLøt ahöôïng, ahtáy ahtân hình ctL ctL, phLng ahtùi nhL nhtõ, neáu khLâng stëc atêng btøL ahì giLáng nhö sLäa ahö minh aöôùng cLâng. SL vôùi vò hLøt ahöôïng ntøy, HLtøng Döôïc Sö cLù bt phtàn môn ltâs phLùng auùng hôn, Chu Töû oieãu ahì cLù bt phtàn mtng aBLïng cung ñình hôn. HLøt ahöôïng Gitùc Vieãn auLåi aBtïc nguõ autàn, ñuùng ltø sLäa vò auùc nhL uyeân ahtâs qutûng btùc, sLäa dtnh git kinh ahutäa mieâu nhtân. Döông Qutù khLâng dtùs xes ahöôøng, lieàn aöø chLã ntáp böôùc Bt, vtùi dtøi ñtùp leã, nLùi: - Tieåu aöû Döông Qutù btùi kieán ñtïi mö. Chtøng nghó: “Phöông aBöôïng vtø ahuû aLøt Ñtïa Mt vieän cuût Thieáu - 1720 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com otâs aöï sình ñeàu quen bieáa, au vi vLõ cLâng cuût hti ngöôøi táy xes chöøng khLâng btèng vò ctL atêng ntøy, atïi mtL sình chöt heà nghe hLï nhtéc ñeán vò ntøy?” Gitùc Vieãn cung kính nLùi: - Tieåu atêng ñöôïc Döông cö mó aLân phtïs, sty stén qutù chöøng. RLài btûL gtõ ahieáu nieân ñöùng beân ctïnh: - Mtu khtáu ñtàu chtøL Döông cö mó. Gtõ ahieáu nieân böôùc leân quì ltïy, Döông Qutù ñtùp nöût leã. ouùc ntøy Tieåu oLng Nöõ vtø Qutùch Töông cuõng ñeàu xutáa hieän, Gitùc Vieãn chtép aty Btáa söïc cung kính. Tieâu Töông Töû vtø DLtõn Khtéc Ttây ñöùng chLân chtân atïi chLã; neáu xLâng aôùi ñLäng ahuû, aöï bieáa khLâng phtûi ltø ñLái ahuû cuût Gitùc Vieãn, Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ, neáu bLû chtïy, cuõng hLtøn aLtøn khLâng aheå ahLtùa ahtân. Hti gtõ ñöùng ñLù, stéa ltùL lieân, chôø cô hLäi. Döông Qutù nLùi: - Thuû aLøt ot Htùn ñöôøng VLâ Stéc ahieàn mö cuût quí aöï htøL mtûng khLtùng ñtïa, aöông gitL vôùi atïi htï ñtõ hôn söôøi ntês. Stùu ntês aBöôùc, atïi htï cLù ñöôïc phöông aBöôïng quí aöï Thieân Minh ahieàn mö sôøi ñeán nuùi Thieáu Thtáa leã Phtäa, ñöôïc aBLø chuyeän vôùi phöông aBöôïng vtø Thuû aLøt Ñtïa Mt vieän VLâ Töôùng ahieàn mö, sôû BLäng atàs stéa. CLù leõ khi táy ñtïi mö ñi vténg, neân atïi htï khLâng cLù duyeân btùi kieán. Thtàn ñieâu ñtïi hieäp Döông Qutù dtnh aieáng ltãy löøng ahieân htï, mLng Gitùc Vieãn ltïi khLâng bieáa, chæ nLùi: - Thì Bt Döông cö mó cLù quen bieáa Thieân Minh mö ahuùc, VLâ Töôùng mö huynh vtø VLâ Stéc mö huynh. Tieåu atêng nhtän sLäa chöùc vò tn nhtøn ôû Ttøng kinh ctùc, bt chuïc ntês nty khLâng heà böôùc Bt khLûi cöût, chæ vì chöùc phtän ahtáp keùs, neân khLâng dtùs gitL aieáp vôùi quí khtùch ñeán btûn aöï. Döông Qutù ahtàs ltáy ltøs ltï: “Thieân htï ahtäa ltø BLäng lôùn, btäc kyø atøi dò ntêng nôi ntøL cuõng cLù. Vò Gitùc Vieãn ñtïi mö ntøy vLõ cLâng auyeäa aheá stø gitáu kín khLâng lLä, aBLng Thieáu otâs aöï e Btèng cuõng khLâng ti hty bieáa, neáu khLâng VLâ Stéc gitL htûL vôùi sình nhö aheá, neáu bieáa btûn aöï cLù sLäa nhtân vtäa côõ ñLù, htún ñtõ keå vôùi sình”. Döông Qutù vtø Gitùc Vieãn ñLái ñtùp vôùi nhtu, ctùnh HLtøng Döôïc Sö ñtõ nghe ahtáy, bieáa seù nuùi ntøy cLù chuyeän, beøn nhtáa aeà keùL ñeán. TBLng luùc Döông Qutù vtø Gitùc Vieãn nLùi chuyeän, sLïi ngöôøi ñtõ aôùi nôi, Döông Qutù lieàn dtãn kieán sLïi ngöôøi. HLtøng Döôïc Sö, Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, Chu - 1721 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com rtù ThLâng, Qutùch Tónh, HLtøng Dung nLåi dtnh ñtõ stáy chuïc ntês aBLng vLõ ltâs, cLù aheå nLùi btáa cöù ti aBLng gitng hLà cuõng ñeàu bieáa, Bieâng Gitùc Vieãn ltïi khLâng heà bieáa, chæ cung kính htønh leã vtø mti gtõ ahieáu nieân vtùi ltïy sLïi ngöôøi. MLïi ngöôøi ahtáy Gitùc Vieãn uy nghi, nghieâs aBtng, cuõng khLâng khLûi kính neå. Gitùc Vieãn ahi leã xLng, beøn chtép aty nLùi vôùi Tieâu Töông Töû vtø DLtõn Khtéc Ttây: - Tieåu atêng gitùs qutûn Ttøng kinh ctùc, chæ sLäa aBtng gitáy bò stáa, aieåu atêng cuõng bò nghieâs aBtùch, cuLán kinh ahö stø hti vò ñtõ söôïn, xin aBtû ltïi chL, ahtäa ctûs ñtïi ñöùc. Döông Qutù vöøt nghe ñtõ bieáa Tieâu Töông Töû vtø DLtõn Khtéc Ttây tên ctép cuLán kinh ahö gì ñLù ôû Ttøng kinh ctùc cuût Thieáu otâs aöï, neân Gitùc Vieãn sôùi nhtáa quyeáa ñuLåi aheL, mLng ahtáy ñLái vôùi hti aeân ñtïL atëc, Gitùc Vieãn cLøn nLùi ntêng aöû aeá ahì ahtäa khLâng ngôø. DLtõn Khtéc Ttây cöôøi hi hi nLùi: - Ñtïi mö nLùi mti BLài. Hti chuùng aLâi gtëp btáa htïnh, sty ñöôïc ñtïi mö ahi tân ahu löu, btùL ñtùp cLøn chöt kòp, ti ltïi ñi söôïn kinh ahö cuût ñtïi mö stø khLâng aBtû ltïi, phieàn ñtïi mö phtûi ctáa cLâng aheL ñLøi? Hôn nöõt, hti chuùng aLâi hLtøn aLtøn khLâng phtûi ltø ñeä aöû cöût Phtäa, ñi söôïn kinh ahö cuût ñtïi mö ltøs gì kit chöù. DLtõn Khtéc Ttây xutáa ahtân buLân btùn chtâu btùu, sieäng löôõi gitûL hLtïa, lôøi htén vöøt nLùi nghe cuõng cLù lyù. Nhöng ctùnh Döông Qutù ahöøt bieáa htén vtø Tieâu Töông Töû khLâng phtûi ltø ngöôøi löông ahieän, kinh ahö stø chuùng ñtùnh ctép cuõng khLâng phtûi ltø kinh Phtäa ahLâng ahöôøng, stø htún ltø quyeàn kinh kieás phLå cuût phtùi Thieáu otâs. Cöù nhö Döông Qutù, chæ ctàn nhtûy aôùi gitùng chL sLãi aeân sLäa chöôûng, luïc mLtùa kinh ahö aBLng ngöôøi chuùng ltø xLng, htø atáa phtûi phí lôøi? SLng Gitùc Vieãn ltø ngöôøi nhL nhtõ, ltïi nLùi vôùi sLïi ngöôøi: - Söï vieäc aheá ntøL, aieåu atêng xin ahöt cuøng ctùc vò, sLng ctùc vò bình ñtïL lyù chL. Qutùch Töông khLâng nhòn ñöôïc, lieàn nLùi: - Ñtïi mö, hti ngöôøi ntøy leùn luùa ntáp ôû chLã kit, btøn nhtu gieáa ngöôøi cöôùp chuøt, sty stø bò ñtïi mö aìs ahtáy. Neáu hLï khLâng Btép atâs htønh tùc, ahì mtL ltïi cLù söu ñLà xtáu xt nhö vtäy? Gitùc Vieãn höôùng veà phít Tieâu, DLtõn hti gtõ, nLùi: - TLäi qutù, aLäi qutù, hti vò cö mó cLù nghieäa atâs nhö aheá, htõy môùs ahtønh atâs hLái ctûi. - 1722 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com MLïi ngöôøi ahtáy Gitùc Vieãn nLùi ntêng htønh möï cLù phtàn cLå huû, aöït hLà hLtøn aLtøn khLâng BLõ aheá möï, ñLái vôùi hti aeân gitn tùc stø ltïi khuyeân chuùng ahtønh atâs hLái ctûi, ahì khLâng khLûi aöùc cöôøi. DLtõn Khtéc Ttây ahtáy Gitùc Vieãn khLâng ñLäng ahuû, stø ñònh nLùi lyù leõ, ahì cLù aheâs vtøi phtàn hi vLïng, beøn nLùi: - MLïi ngöôøi ctàn phtûi bình ñtïL lyù cô stø? Gitùc Vieãn gtäa ñtàu, nLùi: - Thöt ctùc vò, sLäa hLâs aieåu atêng ñtng ñLïc kinh ahö aBLng Ttøng kinh ctùc, bLãng nghe mtu nuùi cLù aieáng tåu ñtû, BLài cLù ngöôøi keâu cöùu. Tieåu atêng chtïy Bt xes, ahtáy hti vò cö mó ñtây ntès döôùi ñtáa, bò bLán vLõ qutn MLâng CLå ñtùnh chL chæ cLøn ahôû ahLi ahLùp, aieåu atêng khLâng nôõ lLøng ntøL, lieàn aôùi khuyeân bLán vò vLõ qutn, BLài dìu hti vò cö mó bò ahöông vtøL Ttøng kinh ctùc nghæ ngôi. Xin cöù hLûi hti vò cö mó ñtây, cLù ñuùng vtäy khLâng? DLtõn Khtéc Ttây nLùi: - KhLâng mti. Ñuùng ltø nhö aheá, bôûi vtäy hti chuùng aLâi vLâ cuøng ctûs kích ôn cöùu stïng cuût ñtïi mö. Döông Qutù höø sLäa aieáng, nLùi: - Vôùi vLõ cLâng cuût hti vò cö mó ntøy, ñöøng nLùi bLán vLõ qutn MLâng CLå, duø bLán chuïc, ahtäs chí bLán aBtês vLõ mó MLâng CLå cuõng khLâng ñtùnh ngtõ nLåi. Gitùc Vieãn ñtïi mö ñtõ bò hti gtõ ntøy ñtùnh löøt BLài. Gitùc Vieãn ltïi nLùi: - Hti vò ñtây döôõng ahöông sLäa ngtøy, nLùi ntès sLäa chLã buLàn qutù, xin aieåu atêng chL söôïn kinh ahö. Tieåu atêng ahieáa nghó hLtèng phtùp qutûng ñtïL ltø vieäc aLáa, stáy khi ñöôïc hti vò cö mó ntûy minh aueä ctên, ahtân ctän Phtäa phtùp, aheá ltø lieàn chL hLï söôïn ñLïc stáy bLä kinh ahö. Ai ngôø cLù sLäa buLåi aLái hti vò cö mó ntøy nhtân luùc aieåu atêng ahts ahieàn nhtäp ñònh, ltïi ltáy ñi bLán quyeån “Kinh otêng Gitø” stø aieåu ñeä aöû Qutân rtûL ñtng auïng. Töï aieän ltáy ñi, khLâng sôû sieäng hLûi, khLù aBtùnh khLûi vi phtïs ctùi ñtïL cuût btäc qutân aöû, vtäy xin hti vò aBtû ltïi chL. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö Phtäa hLïc ainh ahtâs, Chu Töû oieãu aheL htàu mö phuï ltâu ngtøy, cuõng aöøng ñLïc khLâng ía kinh Phtäa, nghe nLùi aheá, ñeàu nghó: hti keû ntøy ltáy aBLäs kinh ahö aBLng Thieáu otâs aöï, sình cöù ngôõ chæ ltø mtùch quyeàn kinh kieás phLå, ti deø ltïi ltø bLán quyeån “Kinh otêng Gitø”. rLä “Kinh otêng Gitø” auy ltø dL Ñtïa Mt aLå mö môû aBuyeàn, nhöng aBLng kinh ltïi cheùp Btèng ñLù ltø yeáu chæ ahuyeáa phtùp cuût Phtäa Nhö oti aBeân ñtûL otêng Gitø, sinh atâs kieán aính, auyeân ahuyeáa Phtäa phtùp Ñtïi - 1723 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahöøt, khLâng lieân qutn gì ñeán vLõ cLâng. Hti aeân tùc nhtân ntøy ltáy aBLäs stng ñi ltøs gì? Hôn nöõt “Kinh otêng Gitø” aBLng ahieân htï nôi ntøL cuõng cLù, khLâng phtûi ltø bí kíp, vì mtL Gitùc Vieãn ltïi aBuy ñuLåi ñeán cuøng, atáa beân aBLng cLù chuyeän gì ñtây. Chæ nghe Gitùc Vieãn nLùi: - rLán quyeån “Kinh otêng Gitø” táy ltø nguyeân btûn Ñtïa Mt aLå mö stng aheL khi ñi mtng phít ñLâng, vieáa btèng vtên aöï Thieân TBuùc, chæ e hti vò cö mó khLâng bieáa ñLïc, aBLng khi ñLù ltø vtäa btùu aBuyeàn ahuï btL ñôøi cuût Thieáu otâs bLån aöï. MLïi ngöôøi chôïa hieåu: “Thì Bt ltø nguyeân btûn Ñtïa Mt aLå mö stng aheL aöø Thieân TBuùc mtng, atáa quí gitù vLâ cuøng.” DLtõn Khtéc Ttây cöôøi hi hi, nLùi: - Hti chuùng aLâi khLâng bieáa vtên aöï Thieân TBuùc, ti ltïi ñi söôïn ñLïc bLä kinh táy? Tuy gLïi ltø btùu vtäa, nhöng ñes btùn cuõng chtúng ñtùng gitù btL nhieâu. TBöø ctL atêng Phtäa git, chtúng ti ahieáa ñeán nLù. Mtø ctùc ñtïi hLøt ahöôïng hLùt duyeân qut ngtøy, ltøs gì cLù aieàn btïc ñeå sut. MLïi ngöôøi nghe htén gitûL bieän ñtõ aöùc gitän, Bieâng Gitùc Vieãn vtãn ñieàs ñtïs nLùi: - rLä “Kinh otêng Gitø” aLång cLäng cLù bLán btûn dòch Htùn vtên khtùc nhtu, hieän cLøn giöõ ñöôïc bt btûn. MLäa ltø btûn dòch cuût rtïa Ñtø ot ahôøi oöu TLáng, aeân ltø “otêng Gitø A rtïa Ñt ot btûL kinh”, gLàs bLán quyeån, ngöôøi ñôøi gLïi ltø “rLán quyeån otêng Gitø”. Hti ltø btûn dòch ahôøi Nguyeân Nguïy cuût rLà Ñeà oöu Chi dòch, aeân ltø “Nhtäp otêng Gitø kinh” gLàs söôøi quyeån, ngöôøi ñôøi gLïi ltø “söôøi quyeån otêng Gitø”. rt ltø btûn dòch ahôøi nhtø Ñöôøng cuût rtûL ThLt Ntn Ñtø, aeân ltø “Ñtïi Thöøt Nhtäp otêng Gitø kinh” gLàs btûy quyeån, ngöôøi ñôøi gLïi ltø “rtûy quyeån otêng Gitø”. TBLng bt btûn dòch táy, btûn “rtûy quyeån otêng Gitø” dòch BLõ yù, deã hieåu nhtáa, aieåu atêng cLù stng aheL ñeán ñtây neáu hti vò cö mó atâs ctän Phtäa phtùp, aieåu atêng mtün lLøng göûi atëng. Neáu hti vò suLán btûn “rLán quyeån otêng Gitø” hLtëc btûn “Möôøi quyeån otêng Gitø”, cuõng khLâng phtûi ltø khLâng aheå, aieåu atêng meõ ñi aìs stng aôùi. NLùi ñLtïn Buùa aöø aBLng Láng aty tùL Bt btûn “rtûy quyeån otêng Gitø”, ñöt chL gtõ ahieáu nieân, mti stng atëng DLtõn Khtéc Ttây. Döông Qutù nghó ahtàs: “Vò Gitùc Vieãn ñtïi mö ntøy qutù ö cLå huû, ía ahtáy aBeân ñôøi, chtúng aBtùch bLä kinh ahö dL ñtïi mö gitùs qutûn bò hti aeân tùc nhtân ltáy ñi.” Chæ nghe chtøng ahieáu nieân nLùi: - 1724 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Sö phuï, hti keû kit cLù söu ñLà btáa löông, hLï ltáy stáa bLä kinh quí, ñtâu phtûi ltø cLù atâs ctän Phtäa phtùp? Chtøng ahieáu nieân ahtân hình nhLû beù, nhöng lôøi nLùi chöùng aLû aBung khí mung stõn, giLïng vtng nhö chuLâng. MLïi ngöôøi ahtáy chtøng at dieän stïL kyø dò, aBtùn nhLïn gtùy nhLû, ngöïc BLäng chtân dtøi, stéa aBLøn ati aL, auy chæ ñLä söôøi hti, söôøi bt auLåi, nhöng Btáa chöõng chtïc, uy nghieâs. Döông Qutù ltáy ltøs ltï, hLûi: - Vò aieåu huynh ñeä ntøy ctL aính ñtïi dtnh ltø gì? Gitùc Vieãn nLùi: - Tieåu ñLà hLï TBöông, aeân Qutân rtûL, aöø nhLû mLáng aBLng Ttøng kinh ctùc, giuùp aieåu atêng queùa nhtø, phôi mtùch, auy htén gLïi aieåu atêng ltø mö phuï, kyø ahöïc htén chöt xuLáng aLùc, vtãn cLøn ltø auïc git ñeä aöû. Döông Qutù khen: - Dtnh mö xutáa ctL ñLà, ñeä aöû cuût ñtïi mö khí vuõ btáa phtøs. Gitùc Vieãn nLùi: - Sö phuï khLâng phtûi dtnh mö, nhöng aeân ñLà nhi ntøy ahì qutû ltø btáa phtøs. Chæ aieác aieåu atêng au vi nLâng ctïn, khLâng khLûi ahieäa ahLøi chL nLù. Qutân rtûL, hLâs nty ngöôi ñöôïc gtëp nhieàu btäc ctL mó, ñuùng ltø ats minh höõu htïnh, ngöôi htõy ahænh gitùL ctùc vò. Tuïc ngöõ cLù ctâu “Nghe ngöôøi khLân nLùi chuyeän sLäa buLåi hôn ñLïc mtùch söôøi ntês”. TBöông Qutân rtûL ñtùp: - Vtâng. Chu rtù ThLâng nghe Gitùc Vieãn cöù nLùi vLøng vL ñtâu ñtâu stõi, auy möï vieäc khLâng lieân qutn ñeán sình, nhöng cuõng ltø ngöôøi ñtàu aieân heáa nhòn nLåi, leân aieáng: - Ntøy hti gtõ Tieâu Töông Töû vtø DLtõn Khtéc Ttây kit, hti ñöùt bty löøt ñöôïc vò ñtïi hLøt ahöôïng chöù khLâng löøt nLåi otõL NgLtn ñLàng ntøy. Hti ñöùt bty cLù bieáa “Nguõ Tuyeäa” ahôøi nty gLàs nhöõng ti khLâng? DLtõn Khtéc Ttây nLùi: - KhLâng, xin nLùi chL bieáa. Chu rtù ThLâng döông döông ñtéc yù nLùi: - Ñöôïc, hti ñöùt bty ñöùng chL vöõng stø nghe ñtây: ÑLâng Ttø, Ttây CuLàng, Nts Ttêng, rtéc Hieäp, TBung NgLtn ÑLàng. TBLng “Nguõ Tuyeäa”, otõL NgLtn ñLàng ntøy ñöùng ñtàu, hieåu chöt. otõL NgLtn ñLàng ñtõ ñöùng ñtàu “Nguõ Tuyeäa”, lôøi nLùi atáa nhieân cLù möùc ntëng. rLä kinh ahö táy at nLùi - 1725 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ltø hti ñöùt bty ltáy aBLäs, aöùc ltø hti ñöùt bty ltáy aBLäs. ChL duø khLâng phtûi hti ñöùt bty ltáy aBLäs, ahì nLù cuõng ñtng ôû aBLng ngöôøi hti ñöùt bty, stu ltáy Bt aBtû chL ñtïi hLøt ahöôïng! Neáu aBì hLtõn, sLãi ñöùt meõ tên sLäa ctùi btïa ati, BLài aính mtu. Hti ñöùt bty ahích chìt stù beân aBtùi hty stù beân phtûi ntøL? NLùi ñLtïn ltõL xLt xLt hti aty chutån bò ñLäng ahuû. Tieâu Töông Töû vtø DLtõn Khtéc Ttây ctu støy, ahtàs bieáa otõL NgLtn ñLàng vLõ cLâng ctL ltï ahöôøng, nLùi mtL ltøs vtäy ñtng chöt bieáa ltøs aheá ntøL, ahì Gitùc Vieãn nLùi: - Chu cö mó nLùi mti BLài! Theá möï khLâng qut ñöôïc sLäa chöõ “oyù”. rLä “Kinh otêng Gitø” hti vò cö mó neáu ñtõ söôïn, aöùc ltø ñtõ söôïn. Neáu khLâng söôïn, aöùc ltø khLâng söôïn. Neáu qutû ahtäa hti vò cö mó khLâng söôïn, ahì cLù lyù ntøL ltïi vu chL hLï ltáy aBLäs? Chu rtù ThLâng cöôøi ht htû, nLùi: - Ctùc vò xes ñtïi hLøt ahöôïng ntøy cLù Bt mtL khLâng? Tt giuùp y ñLøi ltïi bLä kinh, y ltïi ñi ahtnh sinh chL keû ctép, cLù lyù ntøL nhö aheá? Ñtïi hLøt ahöôïng, at nLùi chL hLøt ahöôïng bieáa, otõL NgLtn ñLàng at cöù ahích vu chL hti ñöùt kit ltáy aBLäs ñtáy. rLä kinh táy neáu qutû ahtäa chuùng chöt ltáy aBLäs, ahì at ñLtn chtéc Btèng ngty ngtøy sti hti ñöùt kit meõ ñeán Thieáu otâs aöï ltáy aBLäs. NLùi aLùs ltïi, qutân aBLäs ctép ltø qutân aBLäs ctép, chöt aBLäs ctép, ahì meõ aBLäs ctép. HLâs qut chöt aBLäs ctép, ngtøy sti atáa aBLäs ctép, hLâs nty ñtõ aBLäs ctép, ngtøy sti aieáp auïc aBLäs ctép. Gitùc Vieãn gtäa ñtàu lit lòt, nLùi: - Chu cö mó nLùi Btáa hôïp vôùi ahieàn leã. Phtäa git nLùi mtéc aöùc ltø khLâng, khLâng aöùc ltø mtéc, Btnh giôùi giöõt mtéc vtø khLâng, vLán khLâng neân phtân ñònh sLäa ctùch göôïng eùp. NLùi “ltáy aBLäs mtùch” e btáa nhtõ, chi btèng nLùi ltø “khLâng hLûi cöù söôïn”. Hti vò cö mó neáu ñtõ cLù ctùi atâs “khLâng hLûi cöù söôïn”, ahì duø chöt “khLâng hLûi cöù söôïn”, aheå ntøL cuõng “khLâng hLûi cöù söôïn”. MLïi ngöôøi nghe hti beân nLùi lyù, sLäa ngöôøi cLå huû, sLäa ngöôøi ctû vuù ltáp sieäng es, ti cuõng cLù ctùi lyù cuût sình, neáu cöù aieáp auïc, khLâng bieáa btL giôø sôùi döøng. Döông Qutù cöôùp lôøi Chu rtù ThLâng, nLùi vôùi hti gtõ Tieâu, DLtõn: - Hti ñöùt ngöôi giuùp MLâng CLå xtâs phtïs cöông ahLå cuût bLïn at, gieáa htïi btùch aính nöôùc at, cLù cheáa cuõng chöt heáa aLäi. Nhöng hLâs nty cLù hti vLõ hieäp ctL atêng Nhtáa Ñtêng ñtïi mö vtø Gitùc Vieãn ñtïi mö ôû ñtây, neáu at xutáa ahuû gieáa hti ñöùt ngöôi, hti vò ctL atêng htún khLâng nôõ - 1726 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhìn. Vtäy at chæ chL hti cLn ñöôøng chL hti ñöùt ngöôi aöï löïc chLïn, sLäa ltø ngLtn ngLtõn ñöt aBtû bLä kinh ahö, aöø nty khLâng ñöôïc ñtëa chtân leân TBung ThLå. Hti ltø sLãi ñöùt aieáp sLäa chöôûng cuût at, mLáng cheáa auøy vtän khí cuût aöøng ñöùt. DLtõn, Tieâu nhìn nhtu, khLâng dtùs aieáp lôøi. Hti gtõ aöøng tên ñLøn cuût Döông Qutù, ahöøt bieáa sLäa chöôûng cuût chtøng, chuùng khLâng aheå chòu nLåi. DLtõn Khtéc Ttây nghó: “Chæ ctàn qut ñöôïc hLâs nty, sti mtu luyeän ahtønh vLõ cLâng, meõ aBôû ltïi btùL ahuø Böût htän. TBLng ñtùs ngöôøi kit, chæ cLù Gitùc Vieãn hLøt ahöôïng ltø deã nLùi chuyeän nhtáa, suLán ahLtùa ntïn, phtûi döït vtøL gtõ hLøt ahöôïng táy”, beøn nLùi: - Döông ñtïi hieäp, chuyeän giöõt atïi htï vtø ñtïi hieäp, ñeå mtu htõy aính. Ñtïi hieäp vLõ cLâng ctL hôn atïi htï, atïi htï khLâng dtùs ñtéc aLäi vôùi ñtïi hieäp. CLøn chuyeän cLù söôïn kinh ahö hty khLâng, cöù ñeå Gitùc Vieãn ñtïi mö btøn aính aæ sæ vôùi hti chuùng aLâi, vieäc táy ñtâu cLù lieân qutn ñeán Döông ñtïi hieäp? Döông Qutù chöt aBtû lôøi, Gitùc Vieãn ñtõ gtäa ñtàu lit litï, nLùi: - Ñuùng, ñuùng aheá, DLtõn cö mó nLùi Btáa cLù lyù. Döông Qutù ltéc ñtàu cöôøi khLå, ngLtûnh ñtàu ltïi, ahtáy TBöông Qutân rtûL suïc qutng lLng ltnh, ngLï ngutäy suLán htønh ñLäng. Döông Qutù beøn nhtùy stéa, nguï yù btûL ctäu at cöù htønh ñLäng, chtøng meõ ñöùng mtu hLã aBôï. TBöông Qutân rtûL hieåu yù, nLùi aL: - DLtõn cö mó, hLâs táy aieåu aöû ñtng ñLïc kinh ôû htønh ltng, cö mó leûn ñeán mtu löng aieåu aöû, ñieås huyeäa aieåu aöû BLài ltáy ñi bLán quyeån “Kinh otêng Gitø”, chuyeän táy cLù hty khLâng? DLtõn Khtéc Ttây ltéc ñtàu nLùi: - Neáu at suLán söôïn mtùch, ahì at chæ vieäc hLûi söôïn ltø aieåu mö phuï chL söôïn, htø atáa phtûi ñieås huyeäa? Gitùc Vieãn gtäa ñtàu nLùi: - ÔØ, ôø, keå cuõng cLù lyù. TBöông Qutân rtûL nLùi: - Hti vò btûL khLâng heà söôïn, vtäy cLù dtùs ñeå chL aieåu aöû luïc mLtùa aBeân ngöôøi hty khLâng? Gitùc Vieãn nLùi: - Khtùs ngöôøi ahì qutù ö vLâ lyù. Nhöng vuï ntøy phtûi aBtùi chöt BLõ, hti vò cö mó cLù ctùch gì hty, cLù aheå chL bieáa? - 1727 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com DLtõn Khtéc Ttây ñtng ñònh gitûL bieän, Döông Qutù cöôùp lôøi: - Gitùc Vieãn ñtïi mö, hti aeân gitn atëc kit quyeáa khLâng cLù yù aieàs atâs Phtäa hLïc, bLán quyeån “Kinh otêng Gitø” cLù ñieås ntøL ñtëc dò hty khLâng? Gitùc Vieãn hôi aBtàs ngtâs, nLùi: - Ngöôøi xutáa git khLâng nLùi dLái, Döông cö mó ñtõ hLûi, aieåu atêng ñtønh nLùi ahtäa. reân leà bLä “Kinh otêng Gitø” cLøn cLù sLäa bLä kinh ahö khtùc, dL chính Ñtïa Mt mö aLå aöï aty vieáa, gLïi ltø bLä “Cöûu Döông chtân kinh”. oôøi ntøy vöøt döùa, ti ntáy gitäa sình. Thôøi aBöôùc ctùc vLõ mó aBtnh ñLtïa “Cöûu AÂs chtân kinh” stø dtãn ñeán chLã cheùs gieáa nhtu khtép ctû ahieân htï, cuLái cuøng ntês ñtïi ctL ahuû auï atäp atïi “HLt Sôn lutän kieás”, bLä kinh ñLù BLáa cuLäc dL Vöông TBuøng Döông ltø ngöôøi vLõ cLâng ctL nhtáa môû höõu. Stu ñLù vieäc HLtøng Döôïc Sö ñuLåi heáa ñeä aöû, Chu rtù ThLâng bò nhLáa ôû ñtûL ÑtøL HLt, AÂu Döông PhLng stéc beänh atâs ahtàn, ÑLtøn hLtøng git xutáa git ñi au btL nhieâu vieäc ñeàu cLù lieân qutn ñeán bLä “Cöûu AÂs chtân kinh”. Ai deø ngLtøi bLä “Cöûu AÂs chtân kinh”, Ñtïa Mt mö aLå cLøn vieáa bLä “Cöûu Döông chtân kinh”. rLán chöõ ntøy sLïi ngöôøi ltàn ñtàu nghe ahtáy, cLøn bLä “Cöûu AÂs chtân kinh” ahì qutù nLåi aieáng, HLtøng Döôïc Sö, Chu rtù ThLâng, Qutùch Tónh, HLtøng Dung, Döông Qutù, Tieåu oLng Nöõ ñeàu ñtõ aBöôùc mtu nghieân atäp, vLõ cLâng Thieáu otâs aöï ltø dL Ñtïa Mt mö aLå môû aBuyeàn, bLä kinh dL mö aLå aöï aty vieáa Bt atáa nhieân Btáa heä aBLïng, qutàn huøng vöøt nghe ahtáy ñeàu gitäa sình. Gitùc Vieãn khLâng ahtáy möï kinh ngtïc cuût sLïi ngöôøi, nLùi aieáp: - Chöùc phtän cuût aieåu atêng ltø gitùs qutûn Ttøng kinh ctùc, atáa ctû ctùc bLä kinh ahö atáa nhieân ñeàu phtûi xes qut sLäa löôïa. Cöù ngôõ aBLng kinh Phtäa aLtøn cheùp nhöõng ctâu dtnh ngLân chí lyù, mLng aieåu atêng ltïi ñLïc ahtáy aBLng bLä “Cöûu Döông chtân kinh” Btáa nhieàu phtùp sLân cöôøng ahtân kieän aheå, dòch aBôï atåy auûy, aieåu atêng nhtáa nhtáa luyeän aheL stáy chuïc ntês nty, keáa qutû ltø btùch beänh khLâng minh; stáy ntês qut beøn aBuyeàn ahuï sLäa mLá sLân deã luyeän chL Qutân rtûL. rLä “Cöûu Döông chtân kinh” chtúng qut chæ dtïy ngöôøi at btûL döôõng ctùi ahtân xtùc höõu mtéc höõu aöôùng stø ahLâi, ctùi ahtân xtùc ntøy vLán cuõng khLâng ñtùng gì chL ltés. rLä kinh ahö auy dL Ñtïa Mt mö aLå aBöôùc atùc, cuLái cuøng chæ ltø ctùi hLïc bæ aöôùng aieåu ñtïL, duø cLù bò stáa ñi cuõng khLâng mtL. Nhöng bLä kinh “otêng Gitø” ltø ñtïi ñieån cuût nhtø Phtäa, hti vò cö mó ltïi khLâng bieáa vtên aöï Thieân TBuùc, cLù söôïn cuõng vLâ duïng. Chi btèng htõy aBtû ltïi chL aieåu atêng. - 1728 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù ahtàs kinh htõi: “Gitùc Vieãn ñtõ hLïc xLng cLâng phu ahöôïng ahöøt aBLng vLõ hLïc stø hLtøn aLtøn khLâng bieáa, cöù aöôûng chæ ltø phtùp sLân cöôøng ahtân kieän aheå, btùch beänh khLâng minh stø ahLâi. Chuyeän ltï nhöôøng ntøy, aBLng vLõ ltâs chöt aöøng xtûy Bt. Neáu sình khLâng atän stéa chöùng kieán Gitùc Vieãn ñtïi mö cLá chtáp, sLäa söïc giöõ leã, téa meõ chL Btèng Gitùc Vieãn cLá yù gitû bLä, gitáu kín vLõ cLâng. Chtúng aBtùch ctùc vò ahieàn mö ctL atêng Thieân Minh, VLâ Stéc, VLâ Töôùng chung mLáng vôùi Gitùc Vieãn stáy chuïc ntês aBLng chuøt stø khLâng bieáa Btèng ñtng ôû beân ctïnh sLäa dò nhtân”. Nhtáa Ñtêng ñtïi mö ahì nghó ahtàs: “Vò mö huynh btûL “Cöûu Döông chtân kinh” chæ ltø ctùi hLïc bæ aöôùng aieåu ñtïL, qutû nhieân ahtâs ngLä Phtäa lyù. Ctùi hLïc Thieàn aLâng cLá nhtès sinh atâs kieán aính. Neáu bieáa “Cöûu Döông chtân kinh” ltø vLõ cLâng, ahì Gitùc Vieãn ñtõ chtúng hLïc aheL”. DLtõn Khtéc Ttây vLã vLã aBeân ngöôøi, cöôøi, nLùi: - Ttïi htï aöù ñtïi giti khLâng, aBeân ngöôøi ltøs gì cLù kinh ahö? Tieâu Töông Töû cuõng phtåy phtåy tùL, nLùi: - Ttïi htï cuõng khLâng cLù. TBöông Qutân rtûL bLãng nLùi: - Ñeå aieåu aöû ltïi mLtùa! Chtøng at böôùc aôùi giô aty ntén ntén ngöïc DLtõn Khtéc Ttây. DLtõn Khtéc Ttây aty aBtùi chLäp cLå aty TBöông Qutân rtûL, aty phtûi ñtåy nheï vtøL vti ctäu at sLäa ctùi, TBöông Qutân rtûL ltäp aöùc bò ngtõ lLän sLäa vLøng. Gitùc Vieãn keâu leân: - UÙi chtL, khLâng hty BLài, Qutân rtûL! Ngöôi htõy khí aBtàs Vu Uyeân, löïc ngöng Sôn Ctên, xes y cLù ñtåy nLåi ngöôi xeâ dòch khLâng ntøL? TBöông Qutân rtûL bLø dtäy, nLùi: - Vtâng, ahöt mö phuï! ÑLtïn ltL ngöôøi veà phít DLtõn Khtéc Ttây. MLïi ngöôøi ñtng chtùn chöôøng, chôïa nghe Gitùc Vieãn chæ ñieås vLõ ngheä chL TBöông Qutân rtûL, ñeàu vui ahích, nghó buïng: “KhLâng ngôø vò hLøt ahöôïng qutân aöû ntøy cuõng bieáa dtïy ñLà ñeä ñtùnh nhtu”. Chæ ahtáy TBöông Qutân rtûL xLâng ahtúng ñeán, DLtõn Khtéc Ttây chLäp ltáy ctùnh aty chtøng at stø ñtåy veà phít aBöôùc sLäa ctùi. TBöông Qutân rtûL y aheL ctùch bình ahôøi mö phuï ñtõ dtïy, khí aBtàs htï btøn, ctùi ñtåy cuût ñLái phöông chæ khieán nöût ahtân aBeân hôi nghieâng, cLøn aLtøn ahtân khLâng bò xeâ dòch. DLtõn Khtéc Ttây kinh ngtïc, nghó: “Tt chæ e ngtïi Chu rtù - 1729 - Typed by TieuLongNu Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2