intTypePromotion=3

The present simple tense

Chia sẻ: Lê Văn Nam Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
78
lượt xem
18
download

The present simple tense

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu trình bày chi tiết về lý thuyết thì hiện tại đơn và bài tập minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về thì này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: The present simple tense

  1. The present simple tense A.GRAMMAR: The present simple tense: 1. To Be:  ( am / is / are ) a) Affirmative:   S + am / is / are + …………..                     Ex: We are students. b) Negative: S + am / is / are + not + …………                     Ex: My mother is not a farmer.                                               isn’t  c) Interrogative: Am / Is / Are + S + ……………….?          Ex: Is your brother a worker? → Yes, he is / No, he isn’t.  2. Ordinary verbs: a) Affirmative: ( Khẳng  định ) I   /   We   /   You   /   They   /   S   (   Số  V nhiều ) He / She / It / S ( số ít )  V( s / es )                Ex:  I go to school every day.                    She goes to school every day. b) Negative: ( phủ định ) I / We / you / they / S ( số nhiều ) do not ( don’t) V(bare  He / She / It / S ( số ít ) does not( doesn’t ) infinitive)           Ex:   I don’t go to school on Sundays.         She doesn’t go to school on Sundays. c) Interrogative (nghi vấn)  Do We / you / they / …. V   (bare  Does  He / she / ……. infinitive ) ?          Ex1: Do you play volleyball?                                     → Yes, I do / No, I don’t                                 Ex2 : Does  Lan listen to music after school?                           ­Yes, she does   /   No, she doesn’t  + Use:  Diễn tả một sự thật ở hiên tại, một quy luật, một chân lý hiển nhiên               Diễn tả một thói quen,môt sự việc lập đi lập lại ở hiện tại, một phong tục.  Note: Trong thời hiện tại thường, các ngôi (thứ nhất số ít/nhiều, thứ 3 số nhiều) được  chia như ví dụ tổng quát 1/ trên đây, riêng ngôi thứ 3 (ba) số ít (He, she, it ­ Tom, John,   Hoa ...), ta cần lưu ý các quy tắc sau:    1.  Phải thêm "s" vào sau động từ ở câu khẳng định. ( V+s)                         Ví dụ:   He likes reading books.                                     She likes pop music.                           ­ Câu phủ định  (Xem ví dụ tổng quát 2/ trên đây ) 
  2.                         ­ Câu nghi vấn?  (Xem ví dụ tổng quát 2/ trên đây)   2.  Ngoài việc "s" vào sau động từ, ta phải đặc biệt chú ý những trường hợp sau:                         2.1. Những động từ (Verbs) tận cùng bằng những chữ  sau đây thì phải  thêm "ES".  S,    X,    Z,    CH,    SH,   O  (do, go)  + ES Ví dụ:     misses miss mix mixes buzz buzzes watch watches wash washes do does go goes                          Ví dụ:   He often kisses his wife before going to work.                                     Tom brushes his teeth everyday.                   2.2.   Những  động từ  (Verbs) tận cùng bằng "Y" thì phải xét hai (2) trường  hợp sau đây. v       Nếu trước Y là nguyên âm (vowel) thì sẽ  chia như  quy tắc 2.1 trên  đây. Y ­­­­ Y + S We play  She/he plays  Ví dụ:  She plays the piano very well. v      Nếu trước Y là phụ âm (consonant) thì sẽ chia như sau:         (Y ­­­­ IES) We carry  She/he carries They  She/he worries   worry  Ví dụ:  He often carries money with him whenever he goes out.  v      Các trạng từ dùng trong thời HTT:  ­         Always, usually, often, not often, sometimes, occasionally, never;  ­         Everyday, every week/month/year..., on Mondays, Tuesdays, .... , Sundays. ­         Once/twice / three times... a week/month/year ...;  ­         Every two weeks, every three months (a quarter) ­         Whenever, every time, every now and then, every now and again, every so  often  v      Cách phát âm: Với các ngôi thứ ba (3) số ít, đuôi "S" được đọc như sau:  Cách đọc Các động từ có kết thúc với  đuôi
  3. /s/ F,  K,  P,  T /iz/ S,   X,   Z,   CH,   SH, CE, GE +  ES /z/ Không thuộc hai loại trên B­Exercises 7.My mother often (teach)..........me English  Bài tập 1 thì hiện tại đơn cơ bản: Dùng  on Saturday evenings. "do not" hoặc "does not" để hoàn thành  8.I like Math and she (like)..........Literature. những câu sau 9.My sister (wash)..........dishes every day. 1.I ....... prefer coffee. 10. They (not/ have)..........breakfast every  2. She ....... ride a bike to her office. morning. 3.Their friends ....... live in a small house. 4. They ....... do the homework on weekends. Bài tập thì hiện tại đơn 4: Hoàn thành  5. Mike ....... play soccer in the afternoons. cách câu sau với từ trong ngoặc 6. The bus ....... arrive at 8.30 a.m. 1. My brothers (sleep) on the floor. (often)  7. We ....... go to bed at midnight. =>  8. My brother ....... finish work at 8 p.m. 2. He (stay) up late? (sometimes)  =>  Bài tập 2 thì hiện tại đơn: Hoàn thành  3. I (do) the housework with my brother.  cách câu sau (always)  1. ....... Jack like eating hamburgers? => Yes,  =>  ........ 4. Peter and Mary (come) to class on time.  2. ....... you get up early on Sundays? =>  (never)  No, ........ =>  3. ....... the students always work hard for the  5. Why Johnson (get) good marks? (always)  exam? => No, ........ =>  4. ....... the train leave at noon every day? =>  6. You (go) shopping? (usually)  Yes, ........ =>  5. ....... he often play the guitar? => No, ........ 7. She (cry). (seldom)  6. ....... they take a taxi to school every  =>  morning? => Yes, ........ 8. My father (have) popcorn. (never)  7. ....... Anna and Daisy visit their old  =>  teachers on winter holidays? => No, ........ 8. ....... water boil at 100 degrees Celsius? =>  Bài tập 5 về thì hiện tại đơn: Yes, ........ Mary is a teacher. She teaches English. The  children love her and they (1).........a lot from  Bài tập thì hiện tại đơn 3: Hoàn thành  her. Mary (2).........home at 3.00 and  (3).........lunch. Then she sleeps for an hour.  các câu sau In the afternoon she (4).........swimming or  1.Robin (play)..........football every Sunday. she cleans her house. Sometimes she  2. We (have)..........a holiday in December  (5).........her aunt and (6).........tea with her.  every year. Every Sunday she does the shopping with  3.He often (go)..........to work late. her friends. 4. The moon (circle)..........around the earth. 5.The flight (start)..........at 6 a.m every  Bài tập thì hiện tại đơn 6: Thursday. 6. Peter (not/ study)..........very hard. He  My cousin, Peter (have)...........a dog. It  never gets high scores. (be)...........an intelligent pet with a short tail 
  4. and big black eyes. Its name (be)...........Kiki  and it (like)...........eating pork. However, it  (never/ bite)...........anyone; sometimes it  (bark)...........when strange guests visit. To be  honest, it (be)...........very friendly. It (not/  like)...........eating fruits, but it (often/  play)...........with them. When the weather  (become)...........bad, it (just/ sleep)...........in  his cage all day. Peter (play)...........with Kiki  every day after school. There  (be)...........many people on the road, so Peter  (not/ let)...........the dog run into the road. He  (often/ take)...........Kiki to a large field to  enjoy the peace there. Kiki (sometimes/  be)...........naughty, but Peter loves it very  much.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản