The Rules for being Human

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

1
104
lượt xem
26
download

The Rules for being Human

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

When you were born, you didn't come with an owner's manual; these guidelines make life work better. (Khi sinh ra, bạn chẳng thể nào có một quyển sách giáo khoa để chỉ vẽ cho riêng mình; những hướng dẫn sau đây sẽ làm cuộc sống bạn tốt đẹp hơn.)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: The Rules for being Human

  1. The Rules for being Human When you were born, you didn't come with an owner's manual; these guidelines make life work better. (Khi sinh ra, bạn chẳng thể nào có một quyển sách giáo khoa để chỉ vẽ cho riêng mình; những hướng dẫn sau đây sẽ làm cuộc sống bạn tốt đẹp hơn.) 1. You will receive a body. You may like it or hate it, but it's the only thing you are sure to keep for the rest of your life. (Bạn sẽ nhận được một thân xác. Có thể thích hoặc ghét nó, thế nhưng đó là thứ duy nhất bạn chắc chắn sẽ phải giữ gìn nó trong suốt quãng đời của mình.) 2. You will learn lessons. You are enrolled in a full-time informal school called "Life on Planet Earth". Every person or incident is the Universal Teacher. (Bạn sẽ học những bài học. Bạn sẽ được ghi danh vào trường thân thiện mang tên “Cuộc sống trên Địa cầu”, học trọn giờ trong ngày. Mọi người hay mọi việc diễn ra trong đó đều là người thầy lớn của bạn.) 3. There are no mistakes, only lessons. Growth is a process of experimentation. "Failures" are as much a part of the process as "success." (Không có lỗi lầm, chỉ có những bài học. Lớn lên là tiến trình của những trải nghiệm. “Thất bại” là mẹ của “thành công”.) 4. A lesson is repeated until learned. It is presented to you in various forms until you learn it -- then you can go on to the next lesson. (Một bài học cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nào bạn thuộc. Nó chính là hiện thân của bạn ở nhiều trạng thái khác nhau. Chỉ khi bạn hiểu nó, bạn mới có thể bước qua bài học khác.)
  2. 5. If you don't learn easy lessons, they get harder. External problems are a precise reflection of your internal state. When you clear inner obstructions, your outside world changes. Pain is how the universe gets your attention. (Nếu bạn không học những bài luận, chúng sẽ ngày càng khó hơn. Những khúc mắc bên ngoài là phản chiếu chính xác nhất nội tâm của bạn. Khi bạn thấu suốt chính mình, bạn sẽ kiểm soát được sự thay đổi của thế giới. Nỗi đau là cách mà vạn vật muốn thu hút lấy sự quan tâm của bạn.) 6. You will know you've learned a lesson when your actions change. Wisdom is practice. A little of something is better than a lot of nothing. (Bạn sẽ hiểu ra mình sẽ học được một bài học khi hành động của mình thay đổi. Khôn ngoan là thực hành. Biết chút ít còn hơn không biết gì.) 7. Others are only mirrors of you. You cannot love or hate something about another unless it reflects something you love or hate in yourself. (Những người khác chỉ là tấm gương của bạn. Bạn không thể yêu hay ghét một thứ gì trừ khi nó phản chiếu việc chính bạn yêu hay ghét.) 8. Your life is up to you. Life provides the canvas; you do the painting. Take charge of your life -- or someone else will. (Cuộc sống tùy thuộc vào bạn. Cuộc sống chỉ cung cấp vải bạt, bạn mới là người vẽ nên những bức tranh. Hãy gánh vác trách nhiệm hay mang lấy một ai đó trong đời bạn.) 9. You always get what you want. Your subconscious rightfully determines what energies, experiences, and people you attract -- therefore, the only foolproof way to know what you want is to see what you have. There are no victims, only students.
  3. (Bạn sẽ luôn luôn đạt được những gì mình mong muốn. Tiềm thức của bạn hoàn toàn quyết định năng lực, kinh nghiệm và những người mà bạn thu hút; chính vì vậy, cách thức dễ dàng nhất để biết được những gì bạn muốn là hãy nhìn vào những gì bạn có. Chẳng có người bị lừa, chỉ có người học hỏi tìm tòi.) 10. There is no right or wrong, but there are consequences. Moralizing doesn't help. Judgments only hold the patterns in place. Just do your best. (Chẳng có đúng hay sai, chỉ có kết quả. Lên mặt dạy đời chẳng giúp ích được gì. Còn phát xét chỉ tổ chẳng lung lay được ai. Chỉ cần hành động với những gì tốt nhất.) 11. Your answers lie inside you. Children need guidance from others; as we mature, we trust our hearts, where the Laws of Spirit are written. You know more than you have heard or read or been told. All you need to do is to look, listen, and trust. (Câu trả lời nằm bên trong bạn. Con nít cần chỉ bảo của người lớn; nhưng khi trưởng thành, tự chúng ta phải tin vào con tim của mình, nơi mà Luật-tinh-thần mách bảo. Bạn biết rõ hơn là những gì bạn nghe, đọc hay được kể lại. Những gì bạn cần làm là nhìn, lắng nghe và tin tưởng.) 12. You will forget all this. But you can remember any time you wish. (Bạn sẽ quên hết những điều này. Nhưng bạn có thể nhớ lại tất cả bất cứ lúc nào bạn muốn.) (From the book "If Life is a Game, These are the Rules" by Cherie Carter- Scott) Người gửi bài: Lê Cao
Đồng bộ tài khoản