intTypePromotion=3

Theo dõi tái phát tân sinh trong biểu mô cổ tử cung sau khoét chóp

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
9
lượt xem
0
download

Theo dõi tái phát tân sinh trong biểu mô cổ tử cung sau khoét chóp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: đánh giá tỉ lệ tái phát dị sản CTC sau khi khoét chóp điều trị tổn thương tân sinh trong biểu mô CTC (CIN) vừa và nặng trong thời gian 42 tháng và các yếu tố có liên quan đến sự tái phát. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu với đối tượng là những bệnh nhân được chẩn đoán CIN II và III, và đã được khoét chóp bằng vòng điện, dao hoặc laser tại bệnh viện Hùng Vương và bệnh viện Từ Dũ từ năm 1996 đến 2001. Dữ liệu tái khám bao gồm những ghi nhận về tế bào học, soi CTC, và sinh thiết (nếu có) .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Theo dõi tái phát tân sinh trong biểu mô cổ tử cung sau khoét chóp

THEO DOÕI TAÙI PHAÙT TAÂN SINH TRONG BIEÅU MOÂ COÅ TÖÛ CUNG<br /> SAU KHOEÙT CHOÙP<br /> Nguyeãn Ngoïc Thoa*, Ñoaøn Chaâu Quyønh**<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Muïc tieâu: ñaùnh giaù tæ leä taùi phaùt dò saûn CTC sau khi khoeùt choùp ñieàu trò toån thöông taân sinh trong<br /> bieåu moâ CTC (CIN) vöøa vaø naëng trong thôøi gian 42 thaùng vaø caùc yeáu toá coù lieân quan ñeán söï taùi phaùt.<br /> Thieát keá nghieân cöùu: nghieân cöùu ñoaøn heä hoài cöùu vôùi ñoái töôïng laø nhöõng beänh nhaân ñöôïc chaån<br /> ñoaùn CIN II vaø III, vaø ñaõ ñöôïc khoeùt choùp baèng voøng ñieän, dao hoaëc laser taïi beänh vieän Huøng Vöông vaø<br /> beänh vieän Töø Duõ töø naêm 1996 ñeán 2001. Döõ lieäu taùi khaùm bao goàm nhöõng ghi nhaän veà teá baøo hoïc, soi<br /> CTC, vaø sinh thieát (neáu coù) .<br /> Keát quaû: cho thaáy tæ leä taùi phaùt laø 9,7% trong thôøi gian theo doõi 42 thaùng, hay xaûy ra nhaát trong<br /> khoaûng thôøi gian töø 12 – 24 thaùng (77.8%), tæ leä taùi phaùt cao hôn ôû nhoùm khoâng ñöôïc moâ taû bôø sang<br /> thöông treân maãu khoeùt choùp so vôùi nhoùm coù moâ taû bôø sang thöông xa bôø phaãu thuaät.<br /> <br /> SUMMARY<br /> RECURRENCE OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA AFTER CONIZATION<br /> Nguyen Ngoc Thoa, Doan Chau Quynh<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 152 – 155<br /> <br /> Objective: the aim of this study was to determine the rate of recurrent dysplasia after conization to<br /> treat CIN II and III, with 42 months follow – up duration and variables which were associated with<br /> recurrence.<br /> Study design: a retrospective cohort study was performed for women who were diagnosed CIN II, III<br /> and underwent LEEP, cold – knife conization or laser conization at Hung Vuong hospital and Tu Du<br /> hospital between 1996 and 2001. Follow – up data included findings of repeated cytologic examination,<br /> colposcopy, and biopsy if performed.<br /> Results: the overall recurrent CIN rate was 9,7%, the most recurrent rate occured in the duration<br /> between 12 – 24 months. Participants with unapplicable margins had a higher recurrent rate than those<br /> with applicable margins which were negative.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Ung thö coå töû cung (CTC) laø nguyeân nhaân gaây töû<br /> vong ñöùng haøng thöù ba treân theá giôùi. Vôùi nhöõng tieán<br /> boä cuûa y hoïc, ung thö CTC coù theå ñöôïc phaùt hieän sôùm<br /> ngay ôû giai ñoaïn taân sinh trong bieåu moâ CTC (CIN)<br /> qua teá baøo hoïc (Pap’ smear), soi CTC vaø sinh thieát<br /> CTC neáu nghi ngôø khi soi CTC. Ñieàu naøy ñaõ goùp phaàn<br /> naâng cao hieäu quaû ñieàu trò, giaûm töû suaát ôû phuï nöõ vaø<br /> giaûm gaùnh naëng kinh teá – xaõ hoäi cho vieäc ñieàu trò ung<br /> * Boä moân Saûn ÑH Y Döôïc TP. HCM<br /> <br /> 152<br /> <br /> thö CTC.<br /> Coù nhieàu phöông phaùp ñieàu trò CIN nhö: theo doõi,<br /> ñoát ñieän, ñoát laser, phaãu thuaät laïnh, khoeùt choùp hoaëc<br /> caét töû cung. Ñeå löïa choïn caùch ñieàu trò naøo coøn tuyø<br /> thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá nhö: tuoåi, möùc ñoä toån thöông,<br /> mong muoán coù con cuûa beänh nhaân vaø nguoàn nhaân<br /> löïc, taøi löïc cuûa töøng ñôn vò ñieàu trò. Rieâng ñoái vôùi CIN<br /> II vaø III thì coù theå caét töû cung hoaëc khoeùt choùp baèng<br /> dao, laser hay voøng ñieän.<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Theo nhieàu y vaên treân theá giôùi cuõng nhö trong<br /> nöôùc, tyû leä taùi phaùt dò saûn sau khoeùt choùp caùc toån<br /> thöông ôû CTC laø raát khaùc nhau. Coù nhöõng nghieân<br /> cöùu cho tæ leä thaønh coâng raát cao, ña soá hôn 90%,<br /> nhöng cuõng coù nhöõng nghieân cöùu cho tæ leä thaønh<br /> coâng raát thaáp khoaûng 60 – 70%. Coù leõ do caùc<br /> nghieân cöùu treân khaùc nhau veà thieát keá nghieân cöùu,<br /> ñoái töôïng nghieân cöùu, caùch tieán haønh nghieân cöùu<br /> cuõng nhö caùch choïn maãu.<br /> Muïc ñích cuûa nghieân cöùu naøy laø ñaùnh giaù söï taùi<br /> phaùt dò saûn CTC sau khi khoeùt choùp caùc toån thöông<br /> CIN II vaø III qua moät thôøi gian theo doõi laâu daøi. Beân<br /> caïnh ñoù, chuùng toâi cuõng tìm caùc yeáu toá laøm taêng<br /> nguy cô taùi phaùt dò saûn sau khoeùt choùp nhö möùc ñoä dò<br /> saûn ôû maãu khoeùt choùp, tình traïng bôø sang thöông coù<br /> ñöôïc xaùc ñònh xa bôø phaãu thuaät hay khoâng cuõng nhö<br /> thôøi gian theo doõi sau khi khoeùt choùp.<br /> <br /> THIEÁT KEÁ NGHIEÂN CÖÙU<br /> Ñaây laø moät nghieân cöùu ñoaøn heä hoài cöùu döïa vaøo<br /> nhöõng hoà sô cuûa beänh nhaân ñaõ ñöôïc khoeùt choùp vì<br /> CIN II vaø III (dò saûn CTC vöøa vaø naëng) taïi beänh vieän<br /> Huøng Vöông vaø beänh vieän Töø Duõ trong khoaûng thôøi<br /> gian töø thaùng 1 naêm 1996 ñeán thaùng 6 naêm 2001.<br /> Nhöõng beänh nhaân naøy ñeàu taùi khaùm ñaày ñuû theo lòch<br /> moãi 6 thaùng sau khi khoeùt choùp vaø toång thôøi gian taùi<br /> khaùm laø 42 thaùng. Coù 105 beänh nhaân ñuû ñieàu kieän<br /> ñöôïc choïn vaøo maãu nghieân cöùu. Nhöõng beänh nhaân<br /> khoâng taùi khaùm ñaày ñuû hoaëc caét töû cung ngay sau khi<br /> khoeùt choùp seõ khoâng ñöôïc choïn vaøo maãu. Ngöôøi thöïc<br /> hieän khoeùt choùp laø caùc baùc só coù kinh nghieäm trong<br /> ngaønh phuï khoa.<br /> Trong quaù trình taùi khaùm sau khi khoeùt choùp,<br /> beänh nhaân seõ ñöôïc theo doõi baèng pap’s, soi CTC theo<br /> ñònh kyø 2 thaùng sau khoeùt choùp vaø moãi 6 thaùng sau<br /> ñoù. Neáu pap’s vaø soi coù keát quaû baát thöôøng thì ngöôøi<br /> soi seõ thöïc hieän sinh thieát CTC.<br /> Laàn taùi khaùm ñöôïc goïi laø baát thöôøng khi keát quaû<br /> pap’s baát thöôøng keøm keát quaû soi CTC baát thöôøng vaø<br /> ñöôïc kieåm chöùng vôùi sinh thieát ngay luùc soi coù keát<br /> quaû laø nhieãm HPV, dò saûn nheï, vöøa, naëng hoaëc ung<br /> thö CTC. Laàn taùi khaùm ñöôïc goïi laø bình thöôøng khi<br /> keát quaû soi laø bình thöôøng keøm pap’s trong giôùi haïn<br /> <br /> bình thöôøng hoaëc teá baøo bieán ñoåi laønh tính (vieâm) ,<br /> hoaëc coù nghi ngôø qua soi CTC nhöng keát quaû sinh<br /> thieát laø vieâm CTC.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU<br /> Toång soá caùc tröôøng hôïp ñuû ñieàu kieän ñöôïc choïn<br /> vaøo maãu nghieân cöùu laø 105 beänh nhaân. Tuoåi beänh<br /> nhaân töø 19 – 65, taäp trung nhieàu nhaát ôû nhoùm tuoåi<br /> 30 – 39 (42,9%) , nhoùm tuoåi < 20 laø 1%, nhoùm tuoåi<br /> hôn 50 laø 7,6%, 91,4% naèm trong ñoä tuoåi sinh saûn<br /> (20–50 tuoåi) . Ña soá beänh nhaân laø noäi trôï (40%) ,<br /> 24,8% laø buoân baùn, 17,1% laø nhaân vieân vaên phoøng,<br /> coøn laïi laø coâng nhaân vaø caùc ngheà töï do khaùc. Caùc<br /> beänh nhaân coù soá laàn mang thai trung bình laø 3,03<br /> (thay ñoåi töø 0 – 12, ñoä leäch chuaån laø 2,13) , soá laàn<br /> sanh trung bình laø 2,29 (thay ñoåi töø 0 – 10, ñoä leäch<br /> chuaån laø 1,69) .<br /> Ña soá caùc beänh nhaân phaùt hieän CIN qua khaùm<br /> phuï khoa ñònh kyø (69,5%). 53,3% beänh nhaân khoeùt<br /> choùp vì CIN III, coøn laïi laø CIN II. 81,9% beänh nhaân coù<br /> keát quaû khoeùt choùp laø CIN II vaø III, soá coøn laïi laø CIN I<br /> vaø ung thö CTC taïi choã. Coù 74,3% maãu khoeùt choùp<br /> ñöôïc moâ taû bôø sang thöông xa bôø phaãu thuaät.<br /> Baûng 1. Lí do ñeán khaùm<br /> Lí do khaùm<br /> <br /> Taàn soá<br /> <br /> Tæ leä(%)<br /> <br /> Huyeát traéng<br /> <br /> 9<br /> <br /> 8,6<br /> <br /> Ra huyeát AÑ<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4,8<br /> <br /> Khaùm phuï khoa<br /> <br /> 73<br /> <br /> 69,5<br /> <br /> Tuyeán tröôùc chuyeån<br /> <br /> 15<br /> <br /> 14,3<br /> <br /> Khaùc<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2,9<br /> <br /> Toång coäng<br /> <br /> 105<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> Nhaän xeùt: phaàn lôùn beänh nhaân ñöôïc phaùt hieän beänh<br /> qua khaùm phuï khoa ñònh kyø (69,5%).<br /> Baûng2. Chæ ñònh khoeùt choùp<br /> Chæ ñònh<br /> <br /> Taàn soá<br /> <br /> Tæ leä(%)<br /> <br /> CIN II<br /> <br /> 49<br /> <br /> 46,7<br /> <br /> CIN III<br /> <br /> 56<br /> <br /> 53,3<br /> <br /> Toång<br /> <br /> 105<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> Taàn suaát chæ ñònh khoeùt choùp vì CIN II vaø CIN III<br /> gaàn nhö töông ñöông.<br /> <br /> 153<br /> <br /> Baûng 3. Phöông phaùp khoeùt choùp<br /> <br /> BAØN LUAÄN<br /> <br /> Phöông phaùp<br /> <br /> Taàn soá<br /> <br /> Tæ leä(%)<br /> <br /> Dao ñieän<br /> <br /> 13<br /> <br /> 12,4<br /> <br /> Dao thöôøng<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4,7<br /> <br /> LEEP<br /> <br /> 76<br /> <br /> 72,4<br /> <br /> Laser<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1,5<br /> <br /> Toång<br /> <br /> 105<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> Baûng 4. Keát quaû khoeùt choùp<br /> Keát quaû<br /> <br /> Taàn soá<br /> <br /> Tæ leä(%)<br /> <br /> CIN I<br /> <br /> 18<br /> <br /> 17,1<br /> <br /> CIN II<br /> <br /> 32<br /> <br /> 30,5<br /> <br /> CIN III<br /> <br /> 54<br /> <br /> 51,4<br /> <br /> CIS<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1,0<br /> <br /> Toång coäng<br /> <br /> 105<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> Baûng 5. Maãu khoeùt choùp coù moâ taû bôø sang thöông xa<br /> bôø phaãu thuaät<br /> Bôø sang thöông<br /> <br /> Taàn soá<br /> <br /> Tæ leä(%)<br /> <br /> Coù moâ taû<br /> <br /> 78<br /> <br /> 74,3<br /> <br /> Khoâng moâ taû<br /> <br /> 27<br /> <br /> 25,7<br /> <br /> Toång coäng<br /> <br /> 105<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> Baûng 6. Keát quaû taùi khaùm<br /> Thaùng<br /> <br /> Bìnhthöôøng N (%)<br /> <br /> 6 thaùng<br /> <br /> Baát thöôøng<br /> N (%)<br /> <br /> Coäng doàn<br /> <br /> 105(100,0)<br /> <br /> 0 (0,0)<br /> <br /> 0 (0,0)<br /> <br /> 12 thaùng<br /> <br /> 103 (98,1)<br /> <br /> 2 (1,9)<br /> <br /> 2 (1,9)<br /> <br /> 18 thaùng<br /> <br /> 103 (98,1)<br /> <br /> 2 (1,9)<br /> <br /> 4 (3,8)<br /> <br /> 24 thaùng<br /> <br /> 102 (97,1)<br /> <br /> 3 (2,9)<br /> <br /> 7 (6,7)<br /> <br /> 30 thaùng<br /> <br /> 105 (100,0)<br /> <br /> 0 (0,0)<br /> <br /> 7 (6,7)<br /> <br /> 36 thaùng<br /> <br /> 104 (99,0)<br /> <br /> 1 (1,0)<br /> <br /> 8 (8,7)<br /> <br /> 42 thaùng<br /> <br /> 104 (99,0)<br /> <br /> 1 (1,0)<br /> <br /> 9 (9,7)<br /> <br /> Baûng 7. Moái lieân quan giöõa bôø sang thöông vaø söï taùi<br /> phaùt<br /> Taùi phaùt Khoâng taùi phaùt Toång coäng<br /> Bôø sang thöông roõ<br /> <br /> 3<br /> <br /> 75<br /> <br /> 78<br /> <br /> Bôø sang thöông khoâng<br /> moâ taû<br /> <br /> 6<br /> <br /> 21<br /> <br /> 27<br /> <br /> Toång coäng<br /> <br /> 9<br /> <br /> 96<br /> <br /> 105<br /> <br /> Söï taùi phaùt xaûy ra nhieàu hôn ôû nhoùm khoâng ñöôïc<br /> moâ taû bôø sang thöông coù xa bôø phaãu thuaät hay khoâng.<br /> <br /> 154<br /> <br /> Khoeùt choùp ñöôïc xem nhö laø moät chæ ñònh ñieàu trò<br /> chuû yeáu ñoái vôùi sang thöông taân sinh trong bieåu moâ<br /> CTC möùc ñoä II vaø III. Qua nghieân cöùu 105 beänh nhaân<br /> CIN II vaø III sau khoeùt choùp 42 thaùng, chuùng toâi coù tæ leä<br /> taùi phaùt CIN laø 9,7% vaø taäp trung nhieàu trong khoaûng<br /> thôøi gian töø 12 ñeán 24 thaùng. Tæ leä taùi phaùt töông<br /> ñöông vôùi caùc taùc giaû Tröông Thò Xinh(1), Trang Trung<br /> Tröïc(2), Phaïm Vieät Thanh(5),Oyesanva et al(6), Whiteley<br /> and Ohla(7),Prendivilleet al(8), Luesley et al(9). Tuy nhieân,<br /> caùc nghieân cöùu naøy khoâng thuaàn nhaát veà thôøi gian<br /> theo doõi cuõng nhö chæ ñònh khoeùt choùp. Coù nhöõng<br /> nghieân cöùu choïn taát caû nhöõng beänh nhaân chæ theo doõi<br /> 6 thaùng vaø cuõng coù nhöõng nghieân cöùu choïn beänh<br /> nhaân khoeùt choùp vì CIN I hoaëc pap’s baát thöôøng. Maët<br /> khaùc, cuõng coù nhöõng nghieân cöùu chæ söû duïng pap’s<br /> trong luùc taùi khaùm vaø chæ soi CTC khi coù nghi ngôø hoaëc<br /> pap’s baát thöôøng. Nhöng keát quaû cuûa chuùng toâi laïi cao<br /> hôn haún so vôùi caùc taùc giaû Gold et al(11), Wright et al(12),<br /> Lund et al(13), Gonzalez et al(14). Sôû dó keát quaû taùi phaùt<br /> ñoù cao hôn haún vì tæ leä bôø phaãu thuaät vaãn coøn sang<br /> thöông khaù cao: 22%(11), 28%(12,14), 45%(13).<br /> Caùc tröôøng hôïp taùi phaùt ñeàu ôû möùc CIN I, vôùi 2<br /> tröôøng hôïp ñöôïc xöû trí ñoát ñieän vaø ñoát laïnh. Caùc<br /> tröôøng hôïp naøy ñöôïc theo doõi moãi 6 thaùng vôùi keát quaû<br /> bình thöôøng sau 6 thaùng ñeán 1 naêm. Thôøi gian taùi<br /> phaùt thöôøng taäp trung vaøo khoaûng 12 ñeán 24 thaùng.<br /> Vaán ñeà bôø phaãu thuaät khoâng ñöôïc moâ taû coù coøn<br /> sang thöông hay khoâng ñaõ coù raát nhieàu tranh luaän töø<br /> tröôùc ñeán nay. Nhieàu döõ lieäu cho thaáy bôø phaãu thuaät<br /> vaãn coøn sang thöông seõ cho tæ leä taùi phaùt cao ñaùng keå<br /> 29%11,31%14, 47%13. Trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi<br /> chæ coù 74,3% maãu khoeùt choùp ñöôïc moâ taû bôø sang<br /> thöông xa bôø phaãu thuaät, coøn laïi khoâng ñöôïc moâ taû bôø<br /> sang thöông. Thieát nghó nhoùm khoâng ñöôïc moâ taû bôø<br /> sang thöông trong nghieân cöùu cuûa chuùng toâi cuõng coù<br /> theå coøn soùt laïi sang thöông nôi bôø phaãu thuaät. Vaø keát<br /> quaû nghieân cöùu cho thaáy moät tæ leä taùi phaùt cao ôû nhoùm<br /> khoâng ñöôïc moâ taû bôø phaãu thuaät (22% taùi phaùt ôû nhoùm<br /> khoâng ñöôïc moâ taû bôø phaãu thuaät, 3.8% taùi phaùt ôû<br /> nhoùm coù moâ taû bôø sang thöông xa bôø phaãu thuaät) .<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> KEÁT LUAÄN<br /> Khoeùt choùp laø moät phöông phaùp ñieàu trò hieäu quaû<br /> ñoái vôùi sang thöông CIN II vaø III. Tuy nhieân, söï taùi<br /> phaùt cuõng coù theå xaûy ra, nhaát laø khi toån thöông coøn<br /> soùt laïi nôi bôø phaãu thuaät. Do ñoù, beänh nhaân neân ñöôïc<br /> tham vaán sau khi khoeùt choùp veà söï taùi phaùt ngay caû<br /> khi ñaõ laáy heát sang thöông, vaø cuõng neân nhaán maïnh<br /> taàm quan troïng cuûa vieäc taùi khaùm sau khoeùt choùp.<br /> Thôøi gian xaûy ra taùi phaùt taäp trung vaøo naêm thöù 2<br /> vaø thöa daàn sau 36 thaùng. Neân chaêng vieäc taùi khaùm<br /> seõ ñònh kyø moãi 6 thaùng trong 2 naêm ñaàu vaø moãi naêm<br /> sau ñoù neáu khoâng taùi phaùt.<br /> Moät vieäc caàn nhaán maïnh ñoái vôùi nhaø giaûi phaãu<br /> beänh laø caàn phaûi moâ taû moâ hoïc nôi bôø phaãu thuaät cuûa<br /> maãu khoeùt choùp. Ñieàu naøy seõ giuùp cho ngöôøi laâm saøng<br /> theo doõi kyõ hôn hoaëc coù höôùng ñieàu trò trieät ñeå hôn.<br /> <br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tröông Thò Xinh, Nguyeãn Thò Phöông Thaûo. Ñaùnh giaù<br /> keát quaû ñieàu trò caùc toån thöông dò saûn coå töû cung baèng<br /> Laser CO2 thöïc hieän taïi beänh vieän Huøng Vöông. Luaän<br /> vaên toát nghieäp chuyeân khoa I, 1996; 38 – 39.<br /> Trang Trung Tröïc, Nguyeãn Thò Loan Anh, Nguyeãn Thò<br /> Kim Hoa vaø coäng söï. Ñoä chính xaùc cuûa pheát teá baøo coå<br /> töû cung taïi beänh vieän phuï saûn Töø Duõ naêm 2003. Hoäi<br /> nghò Vieät - Phaùp veà saûn phuï khoa vuøng Chaâu AÙ Thaùi<br /> Bình Döông laàn IV. 2004; 298 – 299.<br /> Nguyeãn Ngoïc Thoa, Nguyeãn Thò Thu Ba. Ñaùnh giaù caùc<br /> tröôøng hôïp khoeùt choùp taïi beänh vieän Huøng Vöông.<br /> Luaän vaên toát nghieäp chuyeân khoa I. 1993; 28.<br /> Runge HM., Ross A. Boä moân phuï saûn ÑHYD Tp HCM.<br /> Ñaùnh giaù phieán ñoà coå töû cung baát thöôøng. Ñieàu trò caùc<br /> toån thöông tieàn xaâm laán CTC. Module 2. 59 – 70.<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> Phaïm Vieät Thanh. Hieäu quaû ñieàu trò taân sinh trong<br /> bieåu moâ coå töû cung baèng voøng caét ñoát. Luaän vaên<br /> chuyeân khoa caáp II.<br /> Oyesanya OA, Amerasinghe C, Manning EA. A<br /> comparision between loop diathermy conization and<br /> cold-knife conization for management of cervical<br /> dysplasia associated with unsatisfactory colposcopy.<br /> Gynecol Oncol 1993;50:84-8.<br /> Whiteley PF, Olah KS. Treatment of cervical<br /> intraepithelial neoplasia: experience with low voltage<br /> diathermy loop. Am J Obstet Gynecol 1990; 162:1272-7.<br /> Prendiville W, Cullimore J, Norman S. Large loop<br /> excision of the transformation zone (LLETZ): a new<br /> method of management for women with cervical<br /> intraepithelial neoplasia. BGOG 1989;96: 1054-60.<br /> Luesley DM, Cullimore J, Redman CW, Lawton FG, et<br /> al. Loop diathemy excision of the cervical<br /> transformation zone in patients with abnormal<br /> cervical smears. BJOG 1990;300: 1690-3.<br /> Murdoch JB, Morgan PR, Lopes A, Monaghan JM.<br /> Histological incomplete excision of CIN after large<br /> loop excision of the transformation zone (LLETZ)<br /> merits careful follow up, not retreatment. BJOG<br /> 1992;99: 990-3.<br /> Gold M, Dunton CJ, Murray J, Macones J, et al. Loop<br /> electrocautery<br /> excisional<br /> procedure:<br /> therapeutic<br /> effectiveness as an ablation and a conization<br /> equivalent. Gynecol Oncol 1996;61: 241-4.<br /> Wright TC Jr, Gagnon S, Richart RM, Ferenczy A.<br /> treatment of cervical intraepithelial neoplasia using<br /> the loop electrosurgycal excision procedure. Obstet<br /> gynecol 1992;79: 173-8.<br /> Lund ED, Robinson WR, Adams J, O’Quinn AJ. The<br /> predictive value of LEEP specimen margin status for<br /> residual/ recurrent cervical intraepithelial neoplasia.<br /> Gynecol Oncol 1997;64: 307.<br /> Capt D, Gonzalez I., Zahn CM., Retzloff MMG., et al.<br /> Recurrence of dysplasia after loop electrosurgical<br /> excision procedures with long-term follow-up. Am J<br /> Obstet Gynecol 2001; 184 (3): 315-320.<br /> <br /> 155<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản