Thiết bị lạnh ô tô P15

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
69
lượt xem
32
download

Thiết bị lạnh ô tô P15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống điều hòa không khí điều khiển tự động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị lạnh ô tô P15

 1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 3.9. 3.9. H TH NG I U HÒA KHÔNG KHÍ I U KHI N T 3.9 HÒA NG H th ng i u hòa không khí i u khi n t ng (ATC) là m t h th ng g m các b c m bi n và các b i u khi n, cho phép ngư i lái xe thi t t m t nhi t mong mu n t i u i u khi n, sau ó các h th ng t i u ch nh và duy trì nhi t óm t cách t ng. H u h t các h th ng ATC d a trên n n t ng c a h th ng i u hòa không khí thông thư ng c ng v i s i u khi n t ng. B ph n i u khi n t ng này có th d ch chuy n c a h n h p nhi t , i u ch nh t c qu t gió, thay i c a ch c năng và s b trí c ng n p khí vào. Trong h th ng ATC, có m t nhóm các b c m bi n phát hi n s thay i nhi t , các thi t b i u khi n xác nh các ch làm vi c d a trên các tín hi u t các c m bi n và m t b ch p hành ư c d n ng b i các b i u khi n làm d ch chuy n các cánh gió và các b ph n khác. H th ng ATC r t a d ng, nhưng chúng có nguyên lý làm vi c và m t s thi t b gi ng nhau (hình 3.35). T t c cùng ph i h p v i nhau m t cách ch t ch , giúp cho vi c i u khi n nhi t t ng chính xác và thích ng các ch làm vi c c a ng cơ cũng như các y u t môi trư ng tác ng luôn thay i (hình 3.36). H.3.35. Thi t b c m bi n ư c s d ng trong h th ng ATC
 2. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.36. Sơ ph i h p làm vi c c a h th ng ATC Các lo i c m bi n trong h th ng i u khi n ATC u s d ng các c m bi n nhi t i n g i là nhi t i n tr . Nhi t i n tr là m t i n tr mà giá tr s thay it l ngh ch v i s thay i c a nhi t : Khi nhi t tăng thì i n tr s gi m xu ng và ngư c l i- nh ng giá tr này thay i m tt l ã ư c xác nh. C m bi n môi trư ng xung quanh o nhi t bên ngoài ôtô và thư ng ư c g n v i o n d n không khí s ch bên ngoài vào c a ng d n. m t vài ôtô, nó ư c g n t i v b o v b t n nhi t ho c là phía kho ng không phía sau c a t m lư i ch n ng trư c b t n nhi t (giàn ngưng) (hình 3.37).
 3. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.37. C m bi n nhi t môi trư ng(b) C m bi n nhi t trong ôtô ư c t ch p hút gió n i v i h p c a qu t th i gió. S ho t ng c a qu t th i khí s t o ra dòng khí i qua c m bi n. H.3.38. V trí t c m bi n nhi t trong ôtô C m bi n nhi t ng cơ, c m bi n này giúp b i u khi n không ho t ng h th ng sư i m trư c khi dung d ch làm ngu i ư c nung nóng lên. m t vài h th ng còn có b c m bi n nhi t m t tr i ư c g n trên t m lư i ch n b i, c m bi n này o t i tr ng nhi t b c x làm tăng nhi t bên trong ôtô (hình 3.39).
 4. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.39. C m bi n nhi t ca ng cơ và c m bi n m t tr i Trong h th ng i u hòa không khí t ng, b i u khi n nhi t t ng v n hành theo nh ng tín hi u t các c m bi n n t o ra nh ng tác ng như mong mu n t i cơ c u d n ng. V i lo i i u khi n nhi t b ng b khu ch i bao g m c m bi n nhi t khí trong xe, c m bi n nhi t không khí môi trư ng, c m bi n m t tr i, i n tr t nhi t , b khu ch i h th ng và m t motor servo i u khi n hòa tr n khí (hình 3.40). H.3.40. H th ng i u khi n nhi t t ng dùng b khu ch i
 5. Giáo trình Thi t b l nh ôtô Trong ó b khu ch i h th ng s i u khi n các ch làm vi c c a các thi t b trong b i u khi n. Các c m bi n tr c m bi n m t tr i ư c m c n i ti p vào b khu ch i h th ng (hình 3.41). V i: • R2 : Bi n tr thay i theo nhi t t trư c (tín hi u nhi t t trư c). • R1 : v i Rpo ( i n tr c a chi t áp th hi n tín hi u v trí cánh i u khi n hòa tr n khí), RR ( i n tr c a c m bi n nhi t trong xe th hi n tín hi u nhi t trong xe), Ram ( i n tr c a c m bi n nhi t môi trư ng th hi n nhi t môi trư ng). H.3.41. Sơ c a b khu ch i h th ng i u khi n S thay i c a các i n tr này ư c ưa vào b khu ch i h th ng như là nh ng thay iv i n áp (Vi). Vi là s s t áp x y ra trên R1 t o b i Vo, Vo do b khu ch i h th ng t o ra và chia b i R1 và R2. Vì v y, Vi thay i khi i n tr R1(Rpo + RR + Ram) hay R2 thay i. M i liên h gi a Vi và Vo cho phép b khu ch id n ng motor servo i u khi n hòa tr n khí. Ho bên bên trong xe Ho t ng do s thay i nhi t Khi nhi t t trư c và nhi t trong xe g n b ng nhau: R1 và R2 g n b ng nhau, Vi ≈1/2 Vo. Do ó, b khu ch i vi sai s g i m t i n áp th p n b khu ch i chuy n i1 và 2, và motor servo i u khi n hòa tr n khí ư c gi tình tr ng hi n th i.
 6. Giáo trình Thi t b l nh ôtô Khi nhi t trong xe th p hơn nhi t t trư c: i u này x y ra khi t nhi t cao hơn, k t qu là làm gi m R2; hay khi nhi t bên trong gi m xu ng dư i nhi t t trư c, k t qu là làm tăng RR. Trong các trư ng h p trên, R2 tr nên nh hơn R1 làm cho Vi l n hơn 1/2 Vo, do v y cho phép b khu ch i vi sai phát hi n ra s thay i này. B khu ch i vi sai sau ó c p i n áp “H” (cao) n b khu ch i chuy n i 2 và “L” (th p) n b khu ch i chuy n i 1. i u này s d n ng motor servo i u khi n hòa tr n khí (v i dòng i n ch y theo hư ng t dư i lên), motor s quay cánh i u khi n hòa tr n khí n “L” tăng t l c a lu ng khí i qua b sư i m, vì v y tăng ư c nhi t khí th i vào. i u này làm gi m Rpo ( i n tr c a chi t áp g n v i cánh i u khi n hòa tr n khí), làm gi m d n Vi, cho n khi motor servo i u khi n hòa tr n khí ng ng ho t ng. Khi nhi t trong xe cao hơn nhi t t trư c: tr ng thái này x y ra khi t nhi t gi m xu ng, k t qu là làm tăng R2, hay khi nhi t trong xe tăng lên trên nhi t t trư c, k t qu là làm gi m RR. Trong trư ng h p này, R2 tr nên l n hơn R1, k t qu là làm cho Vi nh hơn 1/2 Vo, do ó cho phép b khu ch i vi sai phát hi n ra s thay i ó. B khu ch i vi sai sau ó c p i n áp “H” (cao) n b khu ch i chuy n i 1 và “L” (th p) nb khu ch i chuy n i 2. i u này s d n ng motor servo i u khi n hòa tr n khí (v i dòng i n ch y theo hư ng t trên xu ng), motor s quay cánh i u khi n hòa tr n khí n “L” gi m t l c a lu ng khí i qua b sư i m, vì v y tăng ư c nhi t khí th i vào. i u này làm tăng Rpo ( i n tr c a chi t áp g n v i cánh i u khi n hòa tr n khí), làm tăng d n d n V1 cho n khi motor servo i u khi n hòa tr n khí ng ng ho t ng. Hi trư Hi u ch nh nhi t theo nhi t môi trư ng Hi u ch nh theo nhi t môi trư ng: vi c gi cho nhi t khí th i vào không i làm mát hay sư i m bên trong xe, trong trư ng h p nhi t môi trư ng thay i s làm cho nhi t bên trong xe cũng thay i tương ng. Vì lý do này, m t c m bi n
 7. Giáo trình Thi t b l nh ôtô nhi t môi trư ng (Ram) ư c m c n i ti p v i c m bi n nhi t trong xe (RR) và chi t áp (Rpo), do v y cho phép Vi thay i bù l i s thay i nhi t c a môi trư ng. H.3.42. Sơ hi u ch nh nhi t bên trong ôtô theo nhi t môi trư ng C m bi n t a nhi t c a m t tr i: các tia n ng chói chang s làm cho con ngư i c m th y nóng r t nhanh, nhưng c n ph i có th i gian nh ng tia n ng như v y sư i m không khí xung quanh ngư i. Vì lý do này, nhi t không khí do qu t th i ra không th thay i m t cách nhanh áp ng v i s thay i v s t a nhi t c a m t tr i. Do ó, m t c m bi n t a nhi t m t tr i ư c s d ng nh n bi t tr c ti p s thay i v nhi t c a m t tr i, do v y cho phép nh ng hi u ch nh c n thi t ư c th c hi n k p th i dòng dòng khí ( i u khi n khí ra) i u khi n ch i u khi n ch dòng khí t ng chuy n i ch phân b dòng khí t FACE n BE-LEVEL n FOOT hay ngư c l i tùy theo chuy n ng c a motor servo i u khi n hòa tr n khí (nhi t khí th i ra) và tr ng thái ho t ng (b t hay t t) c a máy nén (hình 3.43).
 8. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.43. Sơ i u khi n ch dòng khí i u hòa trong h th ng Ch dòng khí ư c chuy n i theo cách sau: chuy n ng c a ti p i m ng trong công t c i u khi n ch dòng khí n i v i cánh i u khi n hòa tr n khí, ư c ưa vào b khu ch i h th ng, b này sau ó s cho ra các tín hi u i u khi n dn ng motor servo i u khi n ch dòng khí. Nhưng ch c năng i u khi n này ch ho t ng khi c n i u khi n t c qu t th i khí trên b ng i u khi n ch dòng khí ư c t t i v trí AUTO và công t c ch dòng khí t ng cũng ư c t AUTO. Lúc này, tùy theo ch s d ng dòng khí do lái xe cài t mà b khu ch i h th ng s cho ra các tín hi u i u khi n motor servo ho t ng, làm d ch chuy n ti p i m ng i u khi n các ch dòng khí i u hòa nhi t trong h th ng. Motor servo i u khi n ch dòng khí ư c g n phía bên c a b sư i g t. C n i u khi n ch th i khí ư c g n trên b ng i u khi n làm cho b khu ch i h th ng g i các tín hi u n motor, sau ó motor quay chuy n cánh i u khi n ch dòng khí thông qua thanh n i truy n ng.
 9. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.44. Motor servo i u khi n ch dòng khí Cơ c u d n ng trong h th ng i u khi n ATC v n hành c ng n p không khí vào các c a ch b ng vi c s d ng các thi t b d n ng b ng chân không, gi ng như là h th ng i u khi n b ng tay. C a h n h p nhi t ư c n i v i cơ c u tr l c thông qua m t thanh liên k t. Thi t b tr l c cũng v n hành m t van trư t i u khi n chân không n cơ c u d n ng c a và công t c dùng cho vi c i u khi n t c qu t gió (hình 3.45). Tr c tác ng c a cơ c u tr l c ư c n i v i tay quay c a h n h p nhi t , van chân không và các công t c qu t gió. Khi nó du i ra hoàn toàn s v n hành b sư i m ho t ng ch t i a, và khi rút l i hoàn toàn nó v n hành h th ng làm l nh t i a.
 10. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.45. Cơ c u tr l c chân không trong h th ng ATC M t vài h th ng ki m soát nhi t t ng ATC ư c i u khi n b ng c m i u khi n i n t EATC s d ng các cơ c u d n ng c a b ng thi t b chân không, và i u khi n chúng thông qua các van solenoid. B i u khi n EATC g i tín hi u n t ng solenoid riêng bi t. Tín hi u này làm cho các van di chuy n n v trí ON ho c OFF. C a h n h p nhi t ư c v n hành nh m t thi t b tr l c b ng i n, thi t b này có th di chuy n c a n b t kỳ v trí nào ư c ch n có ư c m t nhi t h nh p chính xác (hình 3.46) H.3.46. i u khi n c a h n h p nhi t b ng thi t b tr l c b ng i n
 11. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.47. M ch i n d n ng cơ c u i u khi n c a h n h p không khí
Đồng bộ tài khoản