Thiết bi lạnh ô tô P2

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
194
lượt xem
113
download

Thiết bi lạnh ô tô P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thiết bi lạnh ô tô P2

  1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 1.2. THU HÒA 1.2. CƠ S LÝ THUY T I U HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ Ngày nay, cùng v i s ti n b c a khoa h c k thu t, n n công nghi p ôtô ã và ang r t phát tri n. Nh ng xe ra i sau này ư c c i ti n ti n nghi, an toàn và hi n i hơn nh ng chi c xe i cũ. Trên ôtô hi n i u ư c trang b h th ng i u hòa không khí, h th ng này góp ph n áng k vào vi c t o ra s tho i mái, d ch u và kh e kho n cho hành khách trong xe. Máy i u hòa nhi t i u ch nh không khí trong xe mát m ho c m áp; m ư t ho c khô ráo, làm s ch b i, kh mùi; c bi t r t có l i nh ng nơi th i ti t nóng b c ho c khi b k t xe trên ư ng dài. Và là m t trang b c n thi t giúp cho ngư i lái xe i u khi n xe an toàn. H1.1. H th ng i u hòa không khí trên ôtô hi n i Không khí trong ôtô thích h p nh t là khi s trao i nhi t gi a ngư i trong xe v i môi trư ng xung quanh ti n hành i u ki n cư ng c c ti u c a h th ng t iu ch nh thân nhi t c a ngư i. t o s thích h p trên, có th b ng bi n pháp t nhiên ho c b ng thi t b . Bi n pháp u g n li n v i môi trư ng không khí bên ngoài, nên không khí bên trong ôtô s b thay i theo vùng xe ch y, t c c a xe, i u ki n th i ti t khi ch y xe và i u ki n phát nhi t máy móc cũng như s h p th nhi t c a v xe. Bi n pháp sau s t o ư c vùng ti u khí h u trong xe thích h p v i ngư i trên xe. Do
  2. Giáo trình Thi t b l nh ôtô v y, h th ng i u không khí ư c s d ng r ng rãi và ngày càng hoàn ch nh hơn trên ôtô hi n i. Trư c khi xem xét các thi t b ư c s d ng trong h th ng này, ta hãy cp nm ts y ut nh hư ng t i ngư i trên xe gây b i b u không khí trong cabin – t ó có th i u ch nh cho thích h p. Khi cabin có nhi u ngư i, m i cá th có nh ng thích nghi riêng, nhưng nhìn chung v n có m t i u ki n khí h u gây c m giác d ch u chung. Chính vì v y mà vùng ti u khí h u trong cabin xe c n i u trên nhưng quan i m tác d ng riêng, c bi t ưu tiên i v i v trí c a ngư i lái xe – ngư i ch u trách nhi m i u hành xe. Ch ng h n, nhi t th p trong cabin s mau chóng làm m t m i ngư i lái xe, có th t o ra nh ng ho t ng kém chính xác (t 10 ÷20%), làm gi m các ch s tâm lý c a ngư i lái xe. nh hư ng c a i u ki n nhi t lên các ph n cơ th con ngư i cũng khác nhau: u thì nh y c m v i b c x nhi t còn chân tay thì v i s l nh giá. Trong xe, c n duy trì nhi t ng u trên m t ph n m t ph ng n m ngang và gi m d n theo cao trong xe nhưng chênh l ch l n nh t không quá 3 ÷ 4 0C, n u chênh nhi t l n hơn s d n t i phá v s i u ch nh nhi t c a cơ th con ngư i. c i m c a vùng ti u khí h u trong xe là s tu n hoàn c a không khí. T c luân chuy n dư i 0,1 m/s là không phù h p v i lái xe. m tương i trong xe cũng là n t y u t quan tr ng, nh t là khi xe ch ông ngư i thích h p là 30 ÷ 60%. Lư ng b i, khí CO2, hơi nhiên li u, khí x trong không khí cabin cũng không ư c quá gi i h n cho phép.
  3. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.1.2. Các ngu n gây ra s c nóng bên trong xe. Nh ng yêu c u và m c tiêu trên ch ư c th c hi n t t khi khoang không gian c n làm l nh ư c bao kín, cách ly h n v i các ngu n nhi t xung quanh. Vì v y cabin ôtô c n ph i ư c bao kín và cách nhi t t t. có th bi t và hi u ư c h t nguyên lý làm vi c, c imcutoc ah th ng i u hòa không khí trên ôtô, ta c n ph i tìm hi u k hơn v cơ s lý thuy t căn b n c a h th ng i u hòa không khí. Qui trình làm l nh ư c mô t như là m t ho t ng tách nhi t ra kh i v t th - ây cũng chính là m c ích chính c a h th ng làm l nh và i u hòa không khí. V y nên, h th ng i u hòa không khí ho t ng d a trên nh ng nguyên lý cơ b n sau: - Dòng nhi t luôn truy n t nơi nóng n nơi l nh. - Khi b nén ch t khí s làm tăng nhi t . - S giãn n th tích c a ch t khí s phân b năng lư ng nhi t ra kh p m t vùng r ng l n và nhi t c a ch t khí ó s b h th p xu ng.
  4. Giáo trình Thi t b l nh ôtô - làm l nh m t ngư i hay m t v t th , ph i l y nhi t ra kh i ngư i hay v t th ó. - M t s lư ng l n nhi t lư ng ư c h p th khi m t ch t l ng thay i tr ng thái bi n thành hơi. u ư c thi t k d a trên Cơ s lý thuy t thuy T t c các h th ng i u không khí ôtô c a ba c tính căn b n: Dòng nhi t, s h p th nhi t, áp su t và i m sôi. Dòng nhi t: “Nhi t” truy n t nh ng vùng có nhi t Dòng cao hơn (các ph n t có chuy n ng m nh hơn) n nh ng vùng có nhi t th p hơn (các ph n t có chuy n Fahrenheit (300F) ư c ng y u hơn). Ví d m t v t nóng 30 t k bên v t nóng 80 Fahrenheit (800F), thì nhi t s truy n t v t nóng 800F sang v t nóng 300F – chênh l ch nhi t gi a hai v t càng l n thì dòng nhi t lưu thông càng m nh. S truy n nhi t có th ư c truy n b ng: D n nhi t, i lưu, b c x hay k t h p gi a ba cách trên. D n nhi t: Là s truy n có hư ng c a nhi t trong m t v t hay s d n nhi t x y ra gi a hai v t th khi chúng ư c ti p xúc tr c ti p v i nhau. Ví d , n u nung nóng m t u thanh thép thì u kia s d n d n m lên do s d n nhi t. S i lưu: Là s truy n nhi t qua s di chuy n c a m t ch t l ng ho c m t ch t lưu khí ã ư c làm nóng hay ó là s truy n nhi t t v t th này sang v t th kia nh trung gian c a kh i không khí bao quanh chúng. Ví d , khi nhi t ư c c p t i ph n áy m t bình ch a khí hay ch t l ng, các ph n t ã ư c làm nóng lên s chuy n ng lên phía trên, ch t l ng hay ch t khí n ng và l nh t nh ng vùng xung quanh s chìm xu ng chi m ch ch t khí hay ch t l ng ã ư c làm nóng và n i lên phía trên. S b c x : Là s phát và truy n nhi t dư i d ng các tia h ng ngo i, m c dù gi a các v t không có không khí ho c không ti p xúc nhau. Ta c m th y m khi ư ng dư i ánh sáng m t tr i hay c dư i ánh èn pha ôtô n u ta ng g n nó. ó là b i nhi t c a m t tr i hay èn pha ã ư c bi n thành các tia h ng ngo i và khi các tia này ch m vào m t v t nó s làm cho các ph n t c a v t ó chuy n ng, gây cho ta c m giác nóng. Tác d ng truy n nhi t này g i là b c x .
  5. Giáo trình Thi t b l nh ôtô S h p th nhi t: V t ch t có th t n t i m t trong ba tr ng thái: th r n, th l ng, th khí. Mu n thay i tr ng thái c a v t th , c n ph i truy n d n m t nhi t lư ng. n 320F (00C), nư c s Ví d lúc ta h nhi t nư c xu ng ông thành á, nó ã thay i tr ng thái t th l ng sang th r n. n 2120F (1000C), nư c s sôi và b c hơi (th khí). N u nư c ư c un nóng ây có i u c bi t thú v khi thay i nư c á (th r n) thành nư c (th l ng) và nư c thành hơi nư c (th khí). Trong quá trình làm thay i tr ng thái c a nư c, ta ph i tác ng nhi t vào, nhưng lư ng nhi t này không th o lư ng c th ư c. Ví d kh i nư c 320F, ta nung nóng cho nó tan ra, nhưng nư c á ang tan v n gi á ang nhi t 320F. n 2120F nư c s sôi. Ta truy n ti p thêm nhi u ư c nhi t un nư c nóng c a hơi nư c cũng ch th y 2120F ch nhi t n a cho nư c b c hơi, n u o nhi t không nóng hơn. Lư ng nhi t b h p th m t trong nư c á, trong nư c sôi làm thay i tr ng thái c a nư c g i là n nhi t – hi n tư ng n nhi t là nguyên lý cơ b n c a quá trình làm l nh ng d ng cho t t c h th ng i u hòa không khí. Áp su t và i m sôi: Áp su t gi vai trò quan tr ng Áp và i v i ho t ng c a h th ng i u hòa không khí. Khi tác ng áp su t trên m t ch t l ng thì s làm thay i i m sôi c a ch t l ng này. Áp su t càng l n, i m sôi càng cao có nghĩa là nhi t lúc ch t l ng sôi cao hơn so v i khi áp su t bình thư ng. Ngư c l i n u gi m áp su t tác ng lên m t v t ch t thì i m sôi c a v t ch t y s h xu ng. Ví d i m sôi c a nư c áp su t bình thư ng là 1000C. i m sôi này có th tăng cao hơn b ng cách tăng áp su t trên ch t l ng ng th i cũng có th h th p i m sôi b ng cách gi m b t áp su t trên ch t l ng ho c t ch t l ng trong chân không. i v i i m ngưng t c a hơi nư c, áp su t cũng có tác d ng tương ương như th . Trong h th ng i u hòa không khí, cũng như h th ng i n l nh ôtô ã ng d ng hi n tư ng này c a áp su t i v i s b c hơi và ngưng t c a m t s lo i ch t l ng c bi t tham gia vào quá trình sinh l nh và i u hòa c a h th ng. Nh ng ch t l ng này ư c g i là môi ch t l nh hay còn g i là tác nhân l nh, gas l nh, ch t sinh hàn.
  6. Giáo trình Thi t b l nh ôtô ơn v BTU ( British Thermal Unit) ơn o nhi t lư ng truy n t v t th này sang v t th kia ngư i ta thư ng dùng n 10F ( 0,550C) thì c n ơn v BTU. N u c n nung 1 pound nư c ( 0,454 kg) nóng ph i truy n cho nư c 1 BTU nhi t. Năng su t c a c a m t h th ng i n l nh ôtô ư c nh rõ b ng 1 BTU/gi , vào kho ng 12000-24000 BTU/gi .
Đồng bộ tài khoản