Thiết bi lạnh ô tô P4

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
134
lượt xem
85
download

Thiết bi lạnh ô tô P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thiết bi lạnh ô tô P4

  1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 1.4. HÒA 1.4. I U HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ “ i u hòa không khí” là thu t ng chung hòa ch nh ng thi t b m b o không khí trong phòng nhi t và m thích h p. Khi nhi t trong phòng cao, nhi t ư cl y i gi m nhi t (g i là “làm l nh”) và ngư c l i khi nhi t trong phòng th p, nhi t ư c cung c p tăng nhi t (g i là “sư i”). M t khác, hơi nư c ư c thêm vào hay l y i kh i không khí mb o m trong phòng m c thích h p. Do v y, trong h th ng i u hòa không khí trên ô tô nói chung bao g m m t b thông gió, m t b hút m, m t b sư i m và m t b làm l nh. Các b ph n này làm sư làm vi c c l p ho c ph i h p, liên k t v i nhau t o ra m t không gian ư c i u hòa không khí v i nh ng thông s i u hòa thích ng v i các yêu c u t ra c a con ngư i, t o nên s tho i mái, d ch u và m t b u không khí trong lành cabin ô tô. 1.4.1. 1.4.1. B thông gió H.1.4. H th ng thông gió có i u khi n Không khí trong xe ph i ư c lưu thông, thay i nh m t o ra s trong lành, d ch u cho nh ng ngư i ng i trong xe. Vì v y, trên ô tô ph i có h th ng thông gió, ó là m t thi t b th i khí s ch t môt trư ng bên ngoài vào bên trong xe, và cũng có tác
  2. Giáo trình Thi t b l nh ôtô d ng làm thông thoáng xe. Có hai cách thông gió: thông gió không i u khi n và thông gió có i u khi n (còn g i là thông gió cư ng b c). S thông gió không i u khi n x y ra khi các c a s ư c m ; còn s thông gió có i u khi n thông qua m t h th ng thông gió g m qu t th i gió và các ư ng ng d n không khí t o ra s tu n hoàn c a không khí trong xe, không ph thu c vào t c c a xe. Qu t th i gió cũng là m t b ph n c a h th ng sư i m và i u hòa không khí. Trên m t s ôtô con hi n i, còn có ki u h th ng thông gió dùng năng lư ng m t tr i. Khi bên trong c a m t xe ang u tr nên quá nóng, c m bi n nhi t môi trư ng s t óng m ch cho m t qu t thông gió nh . Ngu n cung c p cho qu t ư c l y t bin m t tr i t trên nóc xe. Qu t ho t ng s y không khí nóng trong xe ra ngoài và hút không khí mát hơn vào trong xe. Khi qu t thông gió ngưng ho t ng ho c nh ng ngày th i ti t mát, không c n s thông gió, năng lư ng t pin m t tr i s n p vào Accu. 1.4.2. sư 1.4.2. B sư i m Là m t thi t b s y nóng không khí s ch l y t ngoài vào trong cabin ôtô sư i m gian hành khách, ng th i làm tan băng kính ch n gió c a ôtô. Có nhi u ki u thi t b sư i m như: b sư i dùng nư c làm mát, dùng nhi t khí cháy và dùng khí x , tuy nhiên ki u thi t b sư i s d ng nư c làm mát thư ng ư c s d ng r ng rãi trên các ôtô. Trong ó, nư c làm mát tu n hoàn qua két sư i làm các ng sư i nóng lên và qu t th i gió s th i không khí qua két sư i s y nóng không khí. Tuy nhiên, do nư c làm mát óng vai trò ngu n nhi t nên két sư i s không ư c nóng lên khi ng cơ v n còn ngu i vì v y nhi t khí th i qua giàn sư i s không tăng.
  3. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.1.5. H th ng sư i m không khí trên ôtô B sư i m ư c i u khi n b i các c n g t ho c núm xoay trong b ng i u khi n c a h th ng. Thư ng có 3 s i u khi n cơ b n: i u khi n ch c năng, i u khi n nhi t và i u khi n t c th i gió. i u khi n ch c năng xác nh ngõ ra nào s phát khí nóng. i u khi n nhi t là i u ti t nhi t c a không khí và i u khi n t c th i gió là i u khi n t c qu t th i. Khi d ch chuy n các núm (ho c c n g t) i u khi n ch c năng và nhi t s làm thay i v trí c a các c a nhi t bên trong b sư i. Thay i v trí c a các c a nhi t s thay i lư ng khí i ngang qua lõi nhi t t ó i u khi n ư c nhi t không khí phát ra cũng như ngõ ra c a nó. Các c a ư c i u khi n b ng cáp ho c motor chân không. Khi xoay các núm i u khi n, chân không t c m ng n p s ư c truy n n motor v n hành nó. Khi màng c a motor chân không chuy n ng tác ng lên cơ c u òn b y thay i v trí các c a th i lu ng không khí ã ư c sư i m. Không khí t lò sư i ư c phân ph i n các c a trên b ng i u khi n n dãy gh phía sau và n kính ch n gió làm tan băng, cũng có th có vòi khí làm tan băng kính các c a phía trư c và kính phía sau. 1.4.3. làm và 1.4.3. S làm l nh và làm mát không khí trong ôtô Máy i u hòa không khí trên xe ôtô là m t h th ng làm l nh cơ khí ki u khí nén. S làm l nh ư c t o ra b ng cách nén khí sau khi h p th nhi t bên trong xe (khoang
  4. Giáo trình Thi t b l nh ôtô hành khách). Sau ó nhi t ư c truy n qua h th ng lam l nh ra không khí bên ngoài. V trí c a các b ph n trong h th ng i u hòa không khí ôtô: H.1.6. V trí các b ph n trong h th ng HKK ôtô 1. Giàn sư i m 6.C a không khí tu n hoàn tr l i 2. Máy nén 7. C a l y không khí t bên ngoài 3. Giàn nóng 8. B ng i u khi n 4. Giàn l nh 9. ng phân ph i lu ng không khí l nh. 5. Qu t l ng sóc 10. H p thông gió. M t chu trình làm l nh cơ b n bao g m các bư c sau ây nh m l y nhi t, làm l nh kh i không khí và phân ph i lu ng khí mát trong cabin ôtô: - Môi ch t l nh ư c bơm i t máy nén dư i áp su t cao và nhi t cao, giai o n này môi ch t l nh ư c bơm n b ngưng t th hơi. - T i b ngưng t nhi t c a môi ch t r t cao, ư c qu t gió th i mát giàn nóng, môi ch t ang th hơi ư c gi i nhi t, ngưng t thành l ng dư i áp su t cao nhi t th p. - Môi ch t l nh d ng th l ng ti p t c lưu thông n bình l c/hút m, t i ây môi ch t l nh ư c làm tinh khi t hơn nh ư c hút h t hơi m và t p ch t nh các lư i l c và các h t hút m bên trong bình ch a.
  5. Giáo trình Thi t b l nh ôtô - Van giãn n hay van ti t lưu i u ti t lưu lư ng c a môi ch t l ng phun vào b b c hơi hay giàn l nh, làm h th p áp su t c a môi ch t l nh. Do gi m áp nên nhi t sôi c a môi ch t gi m xu ng, cùng v i s tác ng c a nhi t không khí bên trong cabin xe ã làm cho môi ch t sôi lên, nên tr ng thái c a môi ch t lúc này là t th l ng bi n thành th hơi trong b b c hơi. - Trong quá trình b c hơi, môi ch t l nh h p thu nhi t r t m nh làm cho toàn b giàn l nh gi m nhi t xu ng, r i nh qu t gió giàn l nh hút kh i không khí bên trong cabin ôtô th i qua b b c hơi và ra l i cabin nh các c a s d n gió – làm l nh kh i không khí bên trong cabin ôtô. - Bư c k ti p là môi ch t l nh tr ng thái hơi áp su t th p ư c h i v máy nén nh chu trình hút c a máy nén, và l i ư c bơm i. K t thúc m t chu trình làm l nh và bt u chu trình m i. H.1.7. Chu trình làm l nh cơ b n c a h th ng HKK ôtô
  6. Giáo trình Thi t b l nh ôtô Thông thư ng, h th ng i u hòa không khí ôtô có th ư c chia ra làm 2 ph n: Ph n cao áp nhi t và Ph n h áp nhi t. Ph n cao áp nhi t thu c phía môi ch t ư c bơm i dư i áp su t và nhi t cao, nh ng thi t b ch y u phía có áp l c, nhi t cao làm máy nén, b ngưng t , bình s y l c môi ch t. Ph n h áp nhi t c a h th ng là ph n môi ch t l nh h i v máy nén dư i áp su t và nhi t th p, các thi t b ch y u phía áp l c, nhi t th p bao g m b b c hơi và thi t b giãn n (van ti t lưu). H.1.8. H th ng ư c chia thành 2 ph n: cao áp và h áp V trí các b ph n cũng như chu trình làm l nh cơ b n c a h th ng i u hòa không khí ôtô ư c trình bày trên có th tương t i v i nh ng h th ng ư c l p trên các xe ôtô khác. Ch khác nhau nh ng c i m c u t o c th c a t ng b ph n ư c s d ng trong h th ng i u hòa không khí trên ôtô ư c s n xu t ra b i nh ng hãng khác nhau mà thôi. 1.4.4. Phân lo i và 1.4.4. Phân c i m h th ng i u hòa không khí hòa H th ng i u hòa không khí ôtô ư c phân lo i theo v trí l p t và theo ch c năng c a c m i u hòa. 1.4.4.1. 1.4.4.1. Phân lo i theo v trí l p t 1. Ki u táplô: 1. ki u này, i u hòa không khí ư c g n v i b ng táplô i u khi n c a ôtô. c i m c a ki u này là, không khí l nh t c m i u hòa ư c th i th ng n m t trư c ngư i lái nên hi u qu làm l nh có c m giác l n hơn so v i công
  7. Giáo trình Thi t b l nh ôtô su t c a i u hòa, có các lư i c a ra không khí l nh có th ư c i u ch nh b i b n thân ngư i lái nên ngư i lái ngay l p t c c m nh n th y hi u qu làm l nh (hình 1.9). H.1.9. H th ng i u hòa không khí ki u taplo 2. Ki u khoang hành lý: hành ki u khoang hành lý, i u hòa không khí ư c t c p sau xe. C a ra và c a vào c a không khí l nh ư c t lưng gh sau. Do c m i u hòa g n c p sau nơi có s n kho ng tr ng tương i l n, nên i u hòa ki u này có ưu i mc am tb i u hòa v i công su t giàn l nh l n và có công su t làm l nh d tr ( hình 1.10). H.1.10. H th ng i u hòa không khí ki u khoang hành lý 3. Ki u kép: Khí l nh ư c th i ra t phía trư c và phía sau bên trong xe. 3. c tính làm l nh bên trong xe r t t t, s phân b nhi t bên trong xe ng u, có th t ư c m t môi trư ng r t d ch u trong xe ( hình 1.11). H.1.11. H th ng i u hòa không khí ki u kép 1.4.4.2. Phân lo i theo ch c năng 1.4.4.2.
  8. Giáo trình Thi t b l nh ôtô Do ch c năng và tính năng c n có c a h th ng i u hòa khác nhau tùy theo môi trư ng t nhiên và qu c gia s d ng, h th ng i u hòa không khí có th chia thành 2 lo i tùy theo tính năng c a nó. 1. Lo i ơn: Lo i này bao g m m t b thông thoáng ư c n i ho c là v i b 1. sư i ho c là h th ng làm l nh, ch dùng sư i m hay làm l nh (hình 1.12). H.1.12. H th ng i u hòa không khí ki u ơn 2. Lo i cho t t c các mùa: Lo i này k t h p m t b thông gió v i m t b sư i mùa: m và h th ng làm l nh. H th ng i u hòa này có th s d ng trong nh ng ngày l nh, m làm khô không khí. Tuy nhiên, nhi t trong khoang hành khách s b h th p xu ng, i u ó có th gây ra c m giác l nh cho hành khách. Nên tránh i u ó h th ng này s cho không khí i qua két sư i s y nóng. i u này cho phép i u hòa không khí m b o ư c không khí có nhi t và m thích h p. ây chính là ưu i m chính c a i u hòa không khí lo i 4 mùa (hình 1.13).
  9. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.1.13. H th ng i u hòa không khí lo i b n mùa Lo i này cũng có th chia thành lo i i u khi n nhi t thư ng, lái xe ph i i u khi n nhi t b ng tay khi c n. Và lo i i u khi n t ng, nhi t bên ngoài và bên trong xe luôn ư c máy tính nh n bi t và b sư i hay b i u hòa không khí s t ng ho t ng theo nhi t do lái xe t ra, vì v y duy trì ư c nhi t bên trong xe luôn n nh. Còn trong các h th ng i u hòa không khí và h th ng l nh trên các xe ông l nh, xe l a, các xe ôtô v n t i l n…cũng v n áp d ng theo nguyên lý làm l nh trên, nhưng v m t thi t b và s b trí c a các b ph n trong h th ng thì có s thay i cho thích ng v i c i m c u t o và nh ng yêu c u s d ng phù h p v i công d ng c a t ng lo i thi t b giao thông v n t i nh m ph c v t t hơn cho nhu c u c a con ngư i. Trong ph m vi tài li u này ch cp n h th ng i u hòa không khí trên các xe du l ch lo i 4 ch mà thôi.
Đồng bộ tài khoản