Thiết bi lạnh ô tô P7

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
112
lượt xem
63
download

Thiết bi lạnh ô tô P7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết bị chống đóng băng bộ bốc hơi dùng bộ điều nhiệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bi lạnh ô tô P7

  1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 3.1. HƠI 3.1. THI T B CH NG ÓNG BĂNG B B C HƠI DÙNG B I U NHI T B i u nhi t ư c g n trên b b c hơi c a h th ng i u hòa không khí ôtô. Tín hi u nh n ư c t thermistor s d ng i u khi n nhi t . Khi nhi t c ab b c n 00C ho c th p hơn thì b ly h p i n t s b ng t i n, máy nén ngưng hơi gi m ho t ng b i s i u khi n c a b khuy ch i tín hi u c a thi t b . Ngoài ra, còn có ki u i u nhi t i u khi n b ng hơi áp l c ng t b ly h p i n t khi nhi t trong b b c hơi t n nhi t óng băng. 3.1.1.B 3.1.1.B 3.1.1. dùng n nhi t dùng ch t bán d n (Thermistor) Thermistor là m t ch t bán d n có th thay i v i b t c m t giá tr i n tr nào, ph thu c vào s thay i c a nhi t . Khi nhi t gi m xu ng, giá tr c a i n tr tăng lên. Khi nhi t tăng thì giá tr c a i n tr s gi m tương ng. H.3.1. th bi u di n s bi n thiên giá tr i n tr trong b n nhi t theo nhi t Thermistor ư c t trên các lá t n nhi t c a b b c hơi và c m bi n nhi t dòng môi ch t lưu thông trong b b c hơi (hình 3.2). Nhi t trong b b c hơi ư c i u khi n b ng s so sánh gi a tín hi u nh n ư c t thermistor và tín hi u t b in tr i u khi n nhi t , và ư c truy n n b khuy ch i i n t . Cu i cùng, s iu khi n ho t ng c a b ly h p i n t v i ti p i m ch n t vào v trí ON ho c OFF
  2. Giáo trình Thi t b l nh ôtô tùy theo nhi t trong b b c hơi (hình 3.3). Ti p i m c a b ly h p i n t v trí ON hay OFF t c là s i u khi n dòng môi ch t l nh lưu thông ho c không lưu thông trong h th ng i u hòa không khí. Lúc nhi t b b c hơi tăng lên n m c quy nh, thì ti p i m s óng m ch kh p ly h p kéo máy nén v n hành. H.3.2. V trí t Thermistor H.3.3. Sơ b i u khi n nhi t 3.1.2. dùng 3.1.2. B n nhi t dùng hơi áp l c B n nhi t lo i này g m có m t ng mao d n, màng ngăn và m t công t c vi m ch (hình 3.4). Trong ng mao d n có ch a y m t lo i hơi c bi t. ng mao d n ư c l p trên ư ng ng ra c a b b c hơi. Áp su t c a hơi ch a trong ng mao d n này thay i ph thu c vào s thay i nhi t c a hơi môi ch t l nh. H.3.4. B n nhi t dùng hơi áp l c Khi nhi t c a hơi môi ch t l nh t i ư ng ng ra c a b b c hơi tăng lên, thì áp su t bên trong c a ng mao d n cũng tăng lên, kéo theo áp su t phía dư i màng ngăn
  3. Giáo trình Thi t b l nh ôtô cũng tăng lên làm óng ti p i m c a công t c vi m ch ( v trí ON), b ly h p t có i n kéo máy nén làm vi c, nhi t c a b b c hơi cũng s gi m xu ng (hình 3.5). H.3.5. Sơ làm vi c c a thi t b n nhi t dùng hơi áp l c Ngư c l i, khi nhi t c a hơi môi ch t l nh gi m xu ng, thì áp su t trong ng mao d n gi m xu ng và ng t ti p i m c a công t c vi m ch (chuy n sang v trí OFF), làm cho b ly h p t m t i n, máy nén ngưng ho t ng n khi nhi t c ab b c hơi tăng lên n nhi t quy nh. Tóm l i, s làm vi c c a b ly h p t v i nhi m v i u khi n nhi t óng băng b b c hơi ph thu c vào nhi t hơi môi ch t l nh u ra c a b b c hơi.
Đồng bộ tài khoản