Thiết bị phân chi pha lỏng và pha rắn_chương 11

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
204
lượt xem
57
download

Thiết bị phân chi pha lỏng và pha rắn_chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các máy dùng để phân chia các hệ không đồng nhất trong trường ly tâm được gọi là máy ly tâm và máy phân ly. Khác với máy ly tâm, máy phân ly có yếu tốn phân ly cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị phân chi pha lỏng và pha rắn_chương 11

 1. Chæång 11 THIÃÚT BË PHÁN CHIA PHA LOÍNG VAÌ PHA RÀÕN Caïc maïy duìng âãø phán chia caïc hãû khäng âäöng nháút trong træåìng ly tám âæåüc goüi laì maïy ly tám vaì maïy phán ly. Khaïc våïi maïy ly tám, maïy phán ly coï yãúu täú phán ly cao, bãö màût kãút tuía phaït triãøn, mæïc âäü phán chia caïc hãû phán taïn cao nãn nàng suáút ráút låïn âãún 300 m3/h. Trong cäng nghiãûp vi sinh thæåìng sæí duûng caïc maïy ly tám vaì phán ly khaïc nhau âãø phán chia caïc hãû dë thãø. 11.1. CAÏC THIÃÚT BË ÂÃØ LY TÁM HUYÃÖN PHUÌ Caïc maïy ly tám âæåüc æïng duûng räüng raîi âãø taïch caïc tiãøu pháön äøn âënh trong dung dëch caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc, caïc dung dëch ræåüu khoíi chãú pháøm hoaût hoaï laìm làõng etanol, axetol vaì caïc dung mäi hæîu cå khaïc, taïch sinh khäúi khoíi dung dëch canh træåìng, âãø taïch phæïc hoaût hoaï sinh hoüc (khi kãút tuía bàòng muäúi) tæì caïc dung dëch, cuîng nhæ âãø phán chia caïc häùn håüp cháút loíng hay caïc huyãön phuì. Caïc hãû phán taïn thä thæåìng âæåüc phán chia dæåïi taïc âäüng cuía troüng læûc. Tuy nhiãn khi tyí troüng cuía caïc cáúu tæí coï âäü chãûnh lãûch nhoí vaì âäü nhåït cuía cháút loíng khäng âäöng nháút cao thç sæû làõng xaíy ra ráút cháûm. Do æïng suáút cuía træåìng læûc ly tám quaïn tênh låïn hån nhiãöu láön æïng suáút cuía træåìng troüng læûc, cho nãn viãûc phán chia dæåïi taïc âäüng cuía træåìng ly tám xaíy ra ráút nhanh vaì hoaìn toaìn. Trong caïc thiãút bë cäng nghiãûp viãûc phán chia bàòng phæång phaïp ly tám âæåüc æïng duûng âãø taïch caïc tiãøu pháön coï kêch thæåïc tæì 25 mm âãún 0,5 µm. Phæång phaïp ly tám dæûa trãn cå såí taïc âäüng cuía træåìng ly tám tåïi hãû khäng âäöng nháút gäöm hai hoàûc nhiãöu pha. Ly tám caïc hãû cháút loíng khäng âäöng nháút âæåüc thæûc hiãûn bàòng hai phæång phaïp: loüc ly tám qua tæåìng âäüt läù cuía räto, vaïch loüc âæåüc âàût åí pháön trong cuía räto (maïy ly tám loüc) vaì qua räto làõng coï âoaûn äúng liãön (maïy ly tám làõng). Âäöng thåìi caïc maïy ly tám täøng håüp kãút håüp caí hai nguyãn tàõc phán chia loüc - làõng cuîng âæåüc sæí duûng. Khi taïch huyãön phuì trong caïc maïy ly tám loüc åí trong räto, dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám cháút loíng âæåüc loüc qua vaíi loüc hay læåïi kim loaûi, âäöng thåìi caïc tiãøu pháön pha ràõn bë làõng xuäúng; cháút loíng qua saìng vaì sau âoï qua läù trong räto, xäúi maûnh vaìo tæåìng cuía 223
 2. maïy ly tám, coìn càûn âæåüc thaïo ra trong thåìi gian räto quay hoàûc laì sau khi maïy ngæìng. Khi phán chia caïc huyãön phuì trong caïc maïy ly tám làõng, caïc tiãøu pháön ràõn coï tyí troüng låïn hån tyí troüng cáúu tæí cháút loíng âæåüc làõng xuäúng (dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám trong âoaûn äúng räto) taûo thaình låïp voìng khuyãn. Cáúu tæí loíng cuîng taûo thaình låïp voìng khuyãn nhæng nàòm gáön truûc quay hån, cháút loíng trong âæåüc dáùn ra ngoaìi qua meïp traìn hay nhåì äúng huït; càûn âæåüc thaïo ra theo haình trçnh xaí hay sau khi thiãút bë ngæìng. Viãûc phán chia nhuî tæång xaíy ra tæång tæû: åí tæåìng räto taûo ra låïp cháút loíng nàûng, coìn gáön truûc quay - låïp cháút loíng nheû. 11.1.1. Phán loaûi caïc maïy ly tám Caïc maïy ly tám cäng nghiãûp âæåüc chia ra: Theo nguyãn tàõc phán chia - kãút tuía, phán chia (phán ly), loüc vaì täøng håüp. Theo âàûc tênh tiãún haình quaï trçnh ly tám - chu kyì vaì liãn tuûc. Theo dáúu hiãûu vãö kãút cáúu - nàòm ngang (coï truûc nàòm ngang), nghiãng (coï truûc nghiãng) vaì âæïng. Theo phæång phaïp thaíi càûn ra khoíi räto. Khi saín xuáút caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc thæåìng sæí duûng caïc maïy ly tám taïc âäüng chu kyì, thaíi càûn bàòng cå khê hoaï hay thuí cäng, coìn khi saín xuáút låïn - caïc maïy ly tám tæû âäüng hoaï taïc âäüng liãn tuûc. Khi læûa choün caïc maïy ly tám cáön phaíi dæûa vaìo caïc âàûc tênh cäng nghãû cuía chuïng vaì caïc tênh cháút lyï hoüc cuía váût liãûu âem gia cäng (âäü phán taïn cuía pha ràõn, âäü nhåït cuía pha loíng vaì näöng âäü cuía noï). Näöng âäü huyãön phuì bàòng tyí säú giæîa læåüng pha ràõn vaì täøng læåüng huyãön phuì. Näöng âäü huyãön phuì coï thãø thãø hiãûn bàòng pháön tràm theo khäúi læåüng hay pháön tràm theo thãø têch. Hiãûu näöng âäü giæîa pha ràõn vaì pha loíng caìng låïn thç nàng suáút cuía maïy ly tám làõng caìng cao. Læûc ly tám Pl (N) laì âäüng læûc cuía quaï trçnh ly tám: mv 2 GΩ 2 R GR ω 2 Pl = = = 2 g 900 trong âoï: m - khäúi læåüng cuía maïy vaì cháút loíng, kg; v - täúc âäü biãn, m/s; R - baïn kênh bãn trong cuía thuìng quay, m; G - troüng læåüng cuía váût thãø quay, N; ω - täúc âäü goïc cuía thuìng quay, âäü/s πω (Ω = ); 30 g - gia täúc råi tæû do, m/s2. 224
 3. Yãúu täú phán chia laì mäüt trong nhæîng chuáøn cå baín âãø læûa choün maïy ly tám hay maïy phán ly. Yãúu täú phán chia xaïc âënh gia täúc cuía træåìng ly tám âæåüc phaït triãøn trong maïy, coï bao nhiãu láön låïn hån gia täúc troüng læûc. Yãúu täú phán chia âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc: Ω2R ω 2R f p = ≅ . g 900 Yãúu täú phán chia caìng cao thç khaí nàng phán chia cuía maïy caìng låïn. Yãúu täú phán chia seî tàng âaïng kãø khi tàng säú voìng quay cuía räto. Kyï hiãûu nàng suáút cuía maïy laì chè säú cå baín cuía maïy hoaût âäüng: ∑ = Fl f p trong âo : Fl - diãûn têch bãö màût làõng cuía xilanh, m2. 11.1.2. Maïy ly tám daûng làõng vaì daûng loüc Caïc maïy ly tám thuäüc daûng naìy âæåüc bët kên, coï thiãút bë âiãûn an toaìn vaì thaíi càûn åí phêa trãn bàòng phæång phaïp thuí cäng. Dáùn âäüng maïy ly tám âæåüc thæûc hiãûn tæì âäüng cå qua truyãön âäüng bàòng dáy âai hçnh thang. Trong caïc maïy loaûi naìy coï khoaï liãn âäüng cho âäüng cå vaì nàõp voí khi giaím aïp suáút khê trå trong caïc khoang voí dæåïi 1470 Pa. Caïc chi tiãút cuía maïy tiãúp xuïc våïi saín pháøm âæåüc chãú taûo bàòng theïp 12X18H10T. Trong cäng nghiãûp vi sinh maïy ly tám âæïng coï kêch thæåïc nhoí âæåüc sæí duûng räüng raîi do âäü kên vaì tênh an toaìn cao. Loaûi naìy ráút thuáûn låüi cho nhiãöu quaï trçnh taïch vaì laìm saûch mäüt læåüng væìa phaíi caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc. Âàûc tênh kyî thuáût cuía chuïng âæåüc nãu åí baíng 11.1. 11.1.3. Maïy ly tám äúng (maïy ly tám siãu täúc) Âãø laìm trong caïc huyãön phuì coï chæïa mäüt læåüng khäng âaïng kãø caïc taûp cháút ràõn coï âäü phán taïn cao, âãø taïch caïc taûp cháút ràõn coï âäü phán taïn cao vaì caïc nhuî tæång thæåìng sæí duûng maïy ly tám siãu täúc. Khi laìm trong huyãön phuì coï chæïa pha ràõn coï âäü phán taïn cao hån 1% thç caïc maïy ly tám siãu täúc âæåüc hoaût âäüng theo chu kyì vaì thaïo càûn bàòng phæång phaïp thuí cäng. Khi taïch nhuî tæång thç caïc maïy ly tám siãu täúc hoaût âäüng liãn tuûc. Bäü pháûn kãút cáúu quan troüng cuía maïy ly tám siãu täúc thuäüc loaûi OTP vaì PTR laì loaûi räto äúng. Maïy siãu ám cao täúc (hçnh 11.1) âæåüc làõp âàût trãn bãû bàòng gang 8, âäöng thåìi cuîng laì voí âãø baío vãû maïy vaì noï gäöm räto 9, âènh dáùn âäüng 2 âæåüc näúi våïi truûc, bäü haîm vaì caïc khåïp näúi âãø thu nháûn vaì thaïo cháút loíng 4 vaì 7. Âáöu trãn cuía räto âæåüc näúi våïi âènh dáùn âäüng qua truûc, coìn âáöu dæåïi thç tyì tæû do vaìo äúng dáùn hæåïng, cho pheïp trung tám quay cuía räto luän åí hæåïng troüng tám vç âaïy räto chuyãøn dåìi vaìo vë trê troüng tám. 225
 4. Baíng 11.1. Âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc maïy ly tám làõng vaì loüc ОВБ - 403K - 04 Caïc chè säú ОВБ - 303K - 04 ФВБ - 403K - 04 Räto, mm âæåìng kênh trong 300 400 chiãöu cao hoaût âäüng 150 200 Yãúu täú pháön chia khi säú voìng quay, voìng/phuït 1500 375 500 2440 1000 1300 3460 2000 2680 4250 3000 - Dung têch, m3 0,05 0,1 Taíi troüng låïn nháút, kg 10 20 Thåìi gian, s tàng täúúc haîm 90 90 Cäng suáút âäüng cå, kW 90±30 90±30 Säú voìng quay cuía truûc, voìng/phuït 3 3 Kêch thæåïc cå baín, mm 2850 2850 Khäúi læåüng, kg 1160×700×765 1160×700×765 400 420 Khaí nàng chuyãøn dåìi tæû do âæåüc giaím âãún täúi thiãøu nhàòm giaím sæû nguy hiãøm khi xuáút hiãûn æïng læûc låïn trong caïc äø bi vaì loaûi træì rung âäüng gáy ra sæû phaï huyí cán bàòng. Bãn trong räto làõp caïnh quaût 5 âãø truyãön täúc âäü goïc cuía räto cho cháút loíng. Phåït chàõn 3 åí dæåïi coï läù trung tám âãø thu nháûn cháút loíng. Ly tám siãu täúc daûng äúng laìm viãûc våïi säú voìng quay cuía räto tæì 8000 âãún 45000 voìng/phuït. Dáùn âäüng maïy ly tám âæåüc thæûc hiãûn tæì âäüng cå 1 nàòm åí pháön trãn cuía maïy, qua truyãön âäüng dáy âai deût coï cå cáúu càng âai daûng con làn eïp 10. Khi maïy hoaût âäüng, huyãön phuì qua voìi phun cuía äúng naûp liãûu vaìo pháön dæåïi cuía räto vaì khi quay cuìng räto huyãön phuì seî chaíy theo tæåìng cuía noï theo hæåïng doüc truûc. Theo mæïc âäü chuyãøn âäüng doüc theo räto, huyãön phuì bë phán låïp tæång xæïng våïi Hçnh 11.1.Maïy ly tám siãu täúc 226
 5. tyí troüng cuía caïc pháön trong thaình pháön cháút loíng. Khi âoï tiãøu pháön ràõn trong traûng thaïi lå læíng bë taïch ra khoíi cháút loíng, vaì bë làõng trãn tæåìng räto, coìn cháút loíng qua läù trãn åí âáöu räto âæåüc âæa vaìo ngàn roït, vaì sau âoï vaìo thuìng chæïa. Nhåì khäng xaíy ra biãún âäøi âaïng kãø hæåïng chuyãøn âäüng cuía cháút loíng vaì nhæîng doìng xoaïy räúi, nãn loaûi træì âæåüc khaí nàng taïi xám nháûp cuía caïc tiãøu pháön vaìo huyãön phuì. Khi kãút thuïc sæû phán chia, maïy âæåüc dæìng laûi nhåì bäü haîm 6, thaïo räto cuìng càûn, thiãút láûp sæû an toaìn vaì làûp laûi chu kyì hoaût âäüng. Ly tám nhuî tæång âæåüc tiãún haình nhæ sau: nhuî tæång theo äúng tiãúp liãûu vaìo pháön dæåïi cuía räto vaì theo mæïc âäü chuyãøn âäüng lãn, trãn âæåüc phán ra thaình nhæîng cáúu tæí nàûng vaì nheû. Cáúu tæí nàûng seî qua caïc läù âæåüc phán bäø åí tæåìng räto räöi vaìo âéa roït åí dæåïi vaì tiãúp tuûc qua âoaûn äúng âãø âæa ra ngoaìi. Caïc bäü pháûn tiãúp xuïc træûc tiãúp våïi saín pháøm âãöu âæåüc chãú taûo bàòng theïp 12X18H10T vaì 20X13. Khoang bãn trong cuía khung bàòng gang âæåüc phuí låïp sån chëu axit. Caïc maïy ly tám siãu täúc ráút goün, tiãûn låüi cho thao taïc vaì coï säú voìng quay låïn, màûc dáöu âæåìng kênh räto nhoí (baíng 11.2). Baíng 11.2. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy ly tám siãu täúc OTP- 101K-1 OTP-151K-1 Caïc chè säú PTP -101K-1 PTP- 151K-1 Âåìng kênh trong cuía räto, mm 105 150 Säú voìng quay låïn nháút cuía räto, voìng/phuït 15000 13530 Yãúu täú phán chia låïn nháút 13200 15250 Taíi troüng låïn nháút, kg 10 20 Cäng suáút âäüng cå âiãûn, kW 2,2 7,5 Kêch thæåïc cå baín cuía maïy våïi âäüng cå, mm 850×730×1720 1070×740×2050 Khäúi læåüng, kg 560 850 Khi tàng säú voìng quay cuía räto lãn bao nhiãu láön, âäöng thåìi giaím âæåìng kênh cuía noï xuäúng báúy nhiãu láön thç täúc âäü biãn vaì æïng suáút trong træåìng laì khäng âäøi. Yãúu täú phán chia âäúi våïi caïc maïy siãu täúc 12000 ÷ 51000. Nhæåüc âiãøm cuía caïc maïy ly tám siãu täúc: tênh hoaût âäüng chu kyì, cáön thiãút phaíi thaïo vaì làõp thæåìng xuyãn, thaïo cháút làõng vaì ræía räto bàòng phæång phaïp thuí cäng, sæû täön taûi truyãön âäüng bàòng dáy âai. 11.1.4. Maïy ly tám làõng nàòm ngang coï bäü thaïo cháút làõng bàòng vêt taíi Maïy ly tám làõng nàòm ngang âæåüc æïng duûng âãø phán chia huyãön phuì coï haìm læåüng thãø têch pha ràõn tæì 1 âãún 40%, coï kêch thæåïc caïc tiãøu pháön låïn hån 2 ÷ 5 µm vaì sai khaïc 227
 6. giæîa tyí troüng pha ràõn vaì loíng låïn hån 200 kg/m3. Theo chæïc nàng cäng nghãû, caïc maïy ly tám âæåüc chia ra laìm ba nhoïm: laìm trong vaì phán cáúp, làõng vaûn nàng vaì làõng bàòng phæång phaïp khæí næåïc. Ly tám laìm trong âæåüc æïng duûng âãø tinh chãú huyãön phuì coï pha ràõn phán taïn cao våïi näöng âäü tháúp, âãø tinh chãú huyãön phuì khoíi caïc tiãøu pháön coï kêch thæåïc låïn hån 5 µm træåïc khi naûp chuïng âãún caïc maïy phán ly kiãøu âéa vaì maïy phán ly siãu täúc vaì âäöng thåìi âãø laìm giaím näöng âäü pha ràõn trong huyãön phuì. Caïc maïy ly tám laìm trong vaì phán cáúp coï yãúu täú phán chia låïn hån 2500 vaì tyí säú giæîa chiãöu daìi hoaût âäüng cuía räto vaì âæåìng kênh laì 1,6 ÷ 2,2. Caïc maïy ly tám làõng vaûn nàng âæåüc æïng duûng âãø phán chia huyãön phuì coï näöng âäü pha ràõn nhoí vaì trung bçnh. Khi âoï nháûn âæåüc cháút loíng nguyãn cháút vaì cháút làõng coï âäü áøm khäng låïn. Yãúu täú phán chia bàòng 2000 ÷ 3000, tyí säú giæîa chiãöu daìi hoaût âäüng cuía räto vaì âæåìng kênh 1,6 ÷2,2. Ly tám làõng bàòng phæång phaïp khæí næåïc âæåüc æïng duûng âãø phán chia caïc huyãön phuì thä coï näöng âäü cao. Tênh theo cháút ràõn loaûi naìy coï nàng suáút låïn, âäöng thåìi cháút ràõn nháûn âæåüc coï âäü áøm khäng låïn làõm. Yãúu täú phán chia nhoí hån 2000, tyí säú chiãöu daìi hoaût âäüng cuía räto vaì âæåìng kênh khäng låïn hån 2. Maïy ly tám làõng nàòm ngang (hçnh 11.2) coï räto nàòm ngang hçnh xilanh - noïn 8, bãn trong âæåüc làõp vêt taíi 7. Vêt taíi vaì räto cuìng quay mäüt chiãöu, nhæng våïi säú voìng quay khaïc nhau. Hçnh 11.2. Maïy ly tám làõng nàòm ngang: 1- Cå cáúu ngæng maïy khi quaï taíi; 2- Cæía thaïo; 3-Voí coï caïc vaïch bãn trong, 4- Cäúng naûp liãûu; 5, 10- Bãû tæûa räto; 6- Khoang âãø thaïo cháút loíng “nguyãn cháút”; 7- Vêt taíi; 8- Räto xilanh- noïn; 9- Khoang âãø thaïo càûn; 11- Bäü truyãön âäüng Vêt taíi váûn chuyãøn cháút làõng doüc theo räto âãún cæía thaïo 2 nàòm trong pháön thàõt laûi cuía räto. Räto âæåüc làõp cäú âënh trãn hai bãû tæûa 5 vaì 10 vaì âæåüc quay nhåì âäüng cå vaì 228
 7. truyãön âäüng bàòng âai hçnh thang. Dáùn âäüng vêt taíi âæåüc thæûc hiãûn tæì räto cuía maïy ly tám qua bäü truyãön âäüng 11. Voí bao phuí láúy räto, coï caïc vaïch ngàn 3 taûo ra caïc khoang âãø thaïo cháút làõng 9 ra khoíi khoang, âãø thaïo cháút loíng “nguyãn cháút “ 6. Trong træåìng håüp quaï taíi thç cå cáúu an toaìn 1 seî hoaût âäüng laìm ngæìng maïy âäöng thåìi naûp caïc tên hiãûu aïnh saïng vaì baïo âäüng. Khi maïy hoaût âäüng, huyãön phuì naûp theo äúng 4 vaìo khoang trong cuía vêt taíi räöi qua cæía thaïo 2 âãø vaìo räto. Dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám, huyãön phuì âæåüc phán chia vaì caïc tiãøu pháön cuía pha ràõn âæåüc làõng trãn tæåìng cuía räto. Cháút loíng trong chaíy vaìo cæía roït, traìn qua ngæåîng roït vaì âæåüc thaïo ra khoíi räto. Âæåìng kênh cuía ngæåîng traìn âæåüc âiãöu chènh båíi van âiãöu tiãút. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy ly tám daûng làõng nàòm ngang âæåüc nãu åí baíng 11.3. Baíng 11.3. Âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc maïy ly tám håí làõng nàòm ngang 202K - 3 vaì Caïc chè säú 321K - 5 352K -3 202K - 5 Âæåìng kênh trong låïn nháút cuía räto, mm 200 325 350 Säú voìng quay låïn nháút cuía räto voìng/phuït 6000 3500 4000 Yãúu täú phán chia låïn nháút 4000 2230 3140 Tyí säú giæîa chiãöu daìi hoaût âäüng cuía räto vaì âæåìng kênh 3 1,66 2,85 Cäng suáút âäüng cå, kW 5,5 7,5 30 Kêch thæåïc cå baín, mm 1455 ×1080×740 1560×970×650 2530×1850×1075 Khäúi læåüng, kg 637 660 2240 Tiãúp baíng 11.3 352K - 5 vaì 501K - 6 vaì 802K -4 Caïc chè säú 202K - 6 502K-4 Âæåìng kênh trong låïn nháút cuía räto, mm 350 500 800 Säú voìng quay låïn nháút cuía räto voìng/phuït 4000 2650 1850 Yãúu täú phán chia låïn nháút 3140 1960 1500 Tyí säú giæîa chiãöu daìi hoaût âäüng cuía räto vaì âæåìng kênh 1,8 1,86 1,61 Cäng suáút âäüng cå, kW 22 30 75 Kêch thæåïc cå baín, mm 2160 ×1850×1075 2585×2200×1080 3950×2660×1370 1550 3400 7835 229
 8. Khäúi læåüng, kg Hoaût âäüng cuía maïy ly tám âæåüc âiãöu chènh båíi säú voìng quay cuía räto bàòng caïch thay âäøi âæåìng kênh baïnh âai, thay âäøi täúc âäü naûp huyãön phuì vaì thay âäøi giaï trë âæåìng kênh cuía ngæåîng traìn. 11.1.5. Caïc maïy ly tám làõng tæû âäüng coï dao thaïo càûn Âãø taïch caïc huyãön phuì khoï loüc coï pha ràõn gäöm nhæîng haût nhoí våïi kêch thæåïc 5 ÷ 40 µm khäng hoaì tan vaì coï näöng âäü thãø têch 10% thæåìng sæí duûng caïc maïy ly tám làõng daûng kên coï dao thaïo càûn. Maïy ly tám daûng làõng tæû âäüng (hçnh 11.3) coï räto ngang âæåüc làõp cäú âënh trong caïc äø bi làõc. Trãn nàõp ly tám âæåüc làõp äúng naûp liãûu, cå cáúu càõt cháút càûn, phãùu thaïo liãûu, bäü âiãöu chènh mæïc låïp cháút liãûu vaì chuyãøn haình trçnh cuía dao. Maïy ly tám âæåüc trang bë thãm caïc cå cáúu thaïo cháút loíng âaî âæåüc laìm trong, gäöm äúng thaïo coï xi lanh thuyí læûc vaì van tiãút læu âãø âiãöu chènh täúc âäü quay cuía äúng thaïo. Coï thãø phán chia huyãön phuì bàòng hai phæång phaïp. Phæång phaïp âáöu laì åí chäù: huyãön phuì âæåüc naûp âáöy vaìo räto, sau âoï phán chia häùn håüp, thaïo pha ràõn qua äúng thaïo, räöi sau âoï thaïo pha loíng âaî âæåüc laìm trong. Viãûc naûp huyãön phuì seî âæåüc dæìng laûi mäüt caïch tæû âäüng sau khi âaût âæåüc mæïc càûn quy âënh, tiãúp theo tiãún haình vàõt. Duìng dao quay troìn hay chuyãøn âäüng tënh tiãún âãø càõt cháút càûn âaî âæåüc vàõt khä vaì cho qua phãùu chæïa âãø thaíi khoíi thiãút bë. Phæång phaïp hoaût âäüng thæï hai cuía maïy ly tám làõng nhæ sau: huyãön phuì cho vaìo räto mäüt caïch liãn tuûc, pha ràõn âæåüc gom laûi trong räto, coìn pha loíng âæåüc laìm trong räöi cho chaíy traìn qua meïp vaì âæåüc thaïo ra khoíi maïy. Sæû naûp liãûu cho maïy ly tám âæåüc tiãúp tuûc cho âãún khi räto chæïa âáöy càûn. Pha loíng coìn laûi seî qua äúng thaïo âãø thaïo ra khoíi räto. Khi phán chia caïc saín pháøm dãù näø cáön phaíi naûp khê trå vaìo voí maïy ly tám. Baíng 11.4. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy ly tám làõng tæû âäüng Caïc chè säú 903K - 1 2003K - 1 Âæåìng kênh trong cuía räto, mm 900 2000 Säú voìng quay låïn nháút cuía räto, voìng/phuït 1700 760 Yãúu täú phán chia låïn nháút 1450 640 Sæïc chæïa, m3 0,3 1,25 Taíi troüng låïn nháút, kg 150 1500 Cäng suáút âäüng cå, kW 30 75 Kêch thæåïc cå baín, mm 3180×370×2100 4200×4660×4550 Khäúi læåüng, kg 9593 19300 230
 9. 1000 - 1500 Hæåïng A H B F I K M C G L D E Hçnh 11-3. Maïy ly tám làõng tæû âäüng: B- Naûp huyãön phuì; C- Thaïo cháút loíng âaî âæåüc laìm trong; D- Thaïo cháút loíng nguyãn cháút; E- Thaíi næåïc roì rè; F- Thaíi håi ra khoíi voí; G- Thaíi cháút làõng; H- Naûp khê trå; I- Naûp cháút loíng âãø ræía càûn; k- Thaíi khê; L- Naûp næåïc vaìo âãûm kên; M- Thaíi næåïc ra khoíi âãûm kên 231
 10. 11.1.6. Maïy ly tám loüc vaì ly tám làõng kiãøu treo coï dáùn âäüng åí trãn Loaûi naìy âæåüc sæí duûng âãø gia cäng huyãön phuì coï pha ràõn hoaì tan vaì khäng hoaì tan, âàûc biãût laì âãø gia cäng axit ascorbic. Duìng dao âãø càõt cháút càûn trong maïy khi giaím säú voìng quay cuía räto. Caïc bäü pháûn kãút cáúu chung cuía maïy ly tám kiãøu treo gäöm räto âæïng vaì truûc coüc såüi, âáöu trãn cuía truûc âæåüc làõp vaìo gäúi hçnh cáöu. Gäúi hçnh cáöu âæåüc âàût cao hån troüng tám cuía hãû quay vaì laì hãû cuía caïc äø làõc nàòm trong cäúc, âæåüc tæûa tæû do trãn bãö màût cáöu cuía voí boüc bäü dáùn âäüng. Làõp voí cuía bäü dáùn âäüng trãn thanh theïp doüc hçnh chæî U. Dáùn âäüng âæåüc thæûc hiãûn tæì âäüng cå näúi våïi truûc maïy ly tám qua khåïp âaìn häöi. Naûp huyãön phuì tæì trãn vaìo maïy ly tám loüc khi säú voìng quay cuía räto giaím, sau âoï tàng säú voìng quay âãún trë säú låïn nháút, vàõt, ræía vaì laûi vàõt cháút loíng. Trong caïc maïy ly tám làõng, huyãön phuì âæåüc naûp vaìo khi täúc âäü quay cuía räto hoaût âäüng. Duìng phanh âai gàõn trong muî cuía bäü dáùn âäüng âãø haîm maïy ly tám, cuîng nhæ duìng âäüng cå âiãûn coï kãút cáúu cho pheïp haîm khi quay ngæåüc chiãöu. Voí cuîng laì thuìng âãø âæûng pháön loüc, tæì âoï âæåüc thaïo ra qua khåïp näúi nàòm åí dæåïi âaïy thuìng. Maïy ly tám daûng ΦПН khäng âæåüc bët kên, chuïng âæåüc trang bë räto coï gåì trãn âäüt läù, bäü âiãöu chènh mæïc taíi troüng räto. Maïy ly tám ОПН âæåüc trang bë thãm aïo håi âãø âun noïng. Cháút liãûu cho räto làõng mäüt caïch liãn tuûc qua äúng naûp liãûu coï voìi phun. Cháút loüc âæåüc thaïo ra khoíi räto mäüt caïch liãn tuûc qua äúng thaíi di âäüng, coìn càûn (âaût âæåüc låïp bãö daìy låïn nháút) thç thaïo giaïn âoaûn vaìo thuìng chæïa khi giaím säú voìng quay cuía räto âãún 100 voìng/phuït. Baíng 11.5. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy ly tám Caïc chè säú ФПН - 10054- 1 Âæåìng kênh trong cuía räto, mm 1000 Säú voìng quay låïn nháút voìng/ phuït 1500 Yãúu täú phán chia låïn nháút 1250 Sæïc chæïa, m3 0,215 Taíi troüng låïn nháút, kg 320 Cäng suáút âäüng cå, kW 30 Kêch thæåïc cå baín, mm 2000×1380×4200 232
 11. Khäúi læåüng, kg 2700 11.1.7. Maïy ly tám daûng ФПД Loaûi naìy âæåüc sæí duûng âãø phán chia caïc huyãön phuì maì pha ràõn cuía chuïng khäng thãø taïch âæåüc bàòng phæång phaïp cå hoüc. Thaïo càûn qua âaïy räto. Caïc cæía thaïo càûn âæåüc âoïng kên nhåì cän khoaï hay âáûy kên bàòng âéa phán phäúi. Hçnh 11.4. Maïy ly tám daûng ΦПД-120 (ПМ-1200): 1- ÄÚng näúi dæåïi cuía voí; 2- Caïc truûc âåî; 3- Cå cáúu âãø háúp; 4- Cå cáúu ræía; 5- Cå cáúu khoaï chuyãön cuía nàõp; 6- Nàõp voí; 7- Khu caïc äø truûc; 8- Khu dáùn âäüng; 9- Âäüng cå âiãûn; 10- Khåïp näúi bàòng cao su; 11- Phanh âai; 12- Bäü giaím xoïc bàòng cao su; 13- Khu dáùn âäüng; 14- Truûc; 15- Khoaï âiãöu khiãøn; 16- Voí; 17- Räto; 18- Cän khoaï; 19- Âaïy voí; 20- Khåïp thaïo; 21- Bäü phán tuû Huyãön phuì âæåüc naûp vaìo khi nàõp trãn âoïng kên (hçnh 11.4), coï säú voìng quay cuía räto 333 voìng/phuït, cän khoaï haû xuäúng vaì huyãön phuì âæåüc âáøy âãún âéa phán phäúi laìm tàng khaí nàng phán bäø âãöu huyãön phuì trong räto. Sau khi thaïo liãûu thç tàng dáön säú voìng quay cuía räto âãún 1000 voìng/phuït. Kãút thuïc quaï trçnh vàõt vaì ræía càûn thç cho maïy ngæìng laûi, náng cän khoaï vaì càûn âæåüc thaïo ra qua âaïy räto. Taíi troüng låïn nháút cuía maïy ly tám 450 kg våïi yãúu täú phán chia cæûc âaûi 670. 11.1.8. Maïy ly tám kiãøu chäúng näø Khi saín xuáút caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc trong caïc giai âoaûn taïch, thæåìng sæí duûng caïc dung mäi hæîu cå. Cho nãn sæû phán chia caïc hãû nhæ thãú cáön phaíi tiãún haình trong caïc maïy ly tám âæûåüc saín xuáút åí daûng chäúng näø. Caïc maïy ly tám thuäüc caïc daûng ОГШ, ФГН vaì ΦМБ âæåüc sæí duûng räüng raîi nháút. 233
 12. Caïc maïy ly tám thuäüc caïc daûng ОГШ-353K-2 vaì 353K-9 âæåüc chãú taûo bàòng theïp khäng gè 12X18H10T ráút thuáûn tiãûn âãø taïch caïc huyãön phuì dãù chaïy vaì dãù näø. Baíng 11.6. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy ly tám ОГШ-353K-2 vaì 353K-9 âãø taïch caïc huyãön phuì dãù chaïy vaì dãù näø Caïc chè säú ОГШ -353K- 2 vaì 353K- 9 Âæåìng kênh trong cuía räto, mm 350 Säú voìng quay låïn nháút, voìng/phuït 3600 Yãúu täú phán chia låïn nháút 2500 Tyí säú giæîa chiãöu daìi hoaût âäüng cuía räto vaì âæåìng kênh 2,85 Aïp suáút khê trå trong voí maïy, Pa 4900 Cäng suáút âäüng cå, kW 30 Kêch thæåïc cå baín, mm 2530×1850×1076 Khäúi læåüng, kg 2500 Maïy ly tám tæû âäüng daûng ΦГН-1254K-7 âæåüc duìng âãø taïch caïc hoaût hoaï sinh hoüc bë kãút tuía båíi caïc dung mäi hæîu cå. Chuïng âæåüc sæí duûng âãø trêch ly huyãön phuì trong mäüt khoaíng räüng cuía âäü phán taïn vaì näöng âäü cuía pha ràõn våïi kêch thæåïc khaïc nhau cuía caïc haût. Maïy ly tám hoaût âäüng dæåïi aïp suáút 3,8 kPa coï thäøi khê trå. Maïy ly tám ΦГН-1254K-7 (hçnh 11.5) làõp âàût trãn bãû gang vaì gäöm coï voí, cuûm Hçnh 11.5. Maïy ly tám tæû âäüng daûng Φ ГН - 1254 K- 7 kiãøu chäúng näø: 1- ÄÚng naûp liãûu ; 2- Bäü âiãöu chènh mæïc càûn; 3- Phãùu thaïo; 4- ÄÚng gheïp; 5- Cå cáúu taïi sinh caïc læåïi loüc; 6- Nàõp phêa træåïc; 7- Cå cáúu thaïo 234 càûn; ø
 13. van chênh vaì âäüng cå thuyí læûc. Bãn trong voí coï räto 8, âæåüc làõp trãn truûc chênh, truûc chuyãøn âäüng âæåüc nhåì âäüng cå vaì bäü truyãön dáùn âai hçnh thang, cæía 6 âæåüc keûp chàût baín lãö trãn bãû âãø âoïng kên voí. ÅÍ pháön trãn cuía voí coï caïc âoaûn äúng âãø xaí håi vaì thäøi khê trå, coìn pháön dæåïi - caïc âoaûn äúng âãø thaïo cháút loüc vaì van thaïo dung dëch ræía. Trãn nàõp coï gàõn dao quay, bäü âiãöu chènh taíi troüng räto, caïc âoaûn äúng âãø ræía càûn vaì caïc thiãút bë loüc. Van naûp liãûu vaì âäöng häö âo chuyãøn âäüng cuía huyãön phuì âæåüc näúi våïi äúng naûp liãûu, coìn van ræía maïy vaì van ræía læåïi loüc thç näúi våïi äúng ræía. Säú voìng quay cuía räto khi ræía bàòng 70 ÷ 80 voìng/phuït vaì âæåüc âaím baío båîi bäü dáùn âäüng phuû, gäöm thiãút bë dáùn âäüng thuyí læûc coï khåïp truûc mäüt chiãöu vaì traûm båm dáöu. Måí dáùn âäüng phuû chè sau khi ngæìng dáùn âäüng chênh. Huyãön phuì naûp vaìo räto qua van naûp liãûu vaì âæåüc âiãöu chènh nhåì bäü âiãöu chènh taíi troüng. Sau khi taïch pha loíng khoíi saín pháøm ràõn, coï thãø tiãún haình ræía saín pháøm bàòng cháút loíng âæåüc âæa qua van vaì äúng ræía. Duìng dao coï cå cáúu càõt âãí càõt càûn vaì sau âoï cho qua maïng âãø vaìo thuìng nháûn. Thåìi gian thao taïc loüc, vàõt, ræía vaì taïi sinh caïc læåïi loüc âæåüc xaïc âënh nhåì råle thåìi gian. Baíng 11.7. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy ly tám tæû âäüng kiãøu chäúng näø Caïc chè säú ФГН-1254K-7 ФГН-633K-2 Âæåìng kênh trong cuía räto, mm 1250 630 Säú voìng quay cuía räto, voìng/phuït 1000 2390 Yãúu täú phán chia låïn nháút 710 2000 Taíi troüng låïn nháút, kg 400 40 Cäng suáút âäüng cå, kW cuía maïy ly tám 40 20 cuía traûm båm 2,2 0,6 Kêch thæåïc cå baín, mm 4560×3560×3090 3130×1965×1570 Khäúi læåüng, kg 6730 1352 Maïy ly tám daûng ΦМБ-603-2 laì thiãút bë kên, chäúng näø, taïc âäüng tuáön hoaìn våïi âäüng cå âæåüc làõp âäöng truûc våïi truûc cuía räto. Táút caí caïc cuûm cå baín cuía maïy âãöu âæåüc làõp trãn khung treo nhåì caïc thanh âåî åí trãn ba truû. Räto quay âæåüc nhåì âäüng cå näúi våïi truûc qua khåïp näúi ly håüp khåíi âäüng. Âãø dæìng räto mäüt caïch nhanh choïng vaì ãm, maïy cáön làõp bäü haîm tæû âäüng. Nàõp voí vaì cå cáúu âoïng kên âæåüc tæû âäüng hoaï vaì coï thãø måí ra chè sau khi dæìng hàón. 235
 14. Naûp huyãön phuì theo äúng qua cå cáúu eïp neïn âãø phán bäø âãöu. Sæïc chæïa cuía räto 0,08 m3, taíi troüng låïn nháút 100 kg. Aïp suáút hoaût âäüng cuía khê trå 2,94 KPa. Säú voìng quay låïn nháút cuía räto 1450 voìng/phuït, yãúu täú phán chia cæûc âaûi 945. Cäng suáút cuía âäüng cå 5,5 kW. Kêch thæåïc cå baín 1375×1415× 1635 mm. Váût liãûu cuía caïc bäü pháûn tiãúp xuïc våïi saín pháøm - theïp cacbon âæåüc phuí cháút deío. Maïy coï trang bë bäü âiãöu khiãøn. 11.2. CAÏC MAÏY PHÁN LY Viãûc phán chia caïc hãû ra thaình caïc pháön coï tyí troüng khaïc nhau âæåüc tiãún haình coï hiãûu quaí nháút khi phán ly. Phán ly âaî âæåüc sæí duûng räüng raîi khi tuyãøn tinh náúm men gia suïc vaì náúm men baïnh mç, khi phán chia caïc nhuî tæång vaì laìm trong caïc dung dëch caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc træåïc khi cä trong caïc thiãút bë cä vaì trong caïc thiãút bë siãu loüc. ÆÏng duûng caïc maïy phán ly cho pheïp gia cäng mäüt khäúi læåüng låïn caïc loaûi huyãön phuì khoï loüc, cho pheïp tàng cæåìng viãûc taïch vaì cä caïc vi sinh váût vaì caïc tiãøu pháön ràõn coï kêch thæåïc låïn hån 0,5 µm. Theo muûc âêch cuía cäng nghãû, caïc maïy phán ly cháút loíng theo phæång phaïp ly tám âæåüc chia ra laìm nàm nhoïm: - Caïc maïy phán ly âãø taïch hai cháút loíng khäng hoaì tan våïi nhau (vê duû næåïc vaì parafin) âäöng thåìi loaûi cáúu tæí lå læíng khoíi cháút loíng; - Bäü loüc âãø loaûi caïc cáúu tæí lå læíng (caïc tãú baìo cuía huyãön phuì vi sinh) khoíi cháút loíng; - Bäü loüc - bäü phán chia âæåüc hoaût âäüng chuí yãúu phuû thuäüc vaìo sæû làõp raïp räto; - Maïy cä âàûc âãø tàng näöng âäü caïc cáúu tæí lå læíng hay caïc cáúu tæí keo cuía huyãön phuì vi sinh, âäöng thåìi våïi viãûc phán chia saín pháøm trong træåìng håüp nhuî tæång; - Maïy phán cáúp âãø phán loaûi caïc cáúu tæí lå læíng cuía huyãön phuì theo kêch thæåïc hay theo tyí troüng caïc haût. Theo phæång phaïp thaíi cháút làõng tæì räto, caïc maïy phán ly âæåüc chia ra loaûi maïy phán ly thaïo bàòng xung âäüng ly tám (tæû thaïo liãûu), loaûi maïy phán ly thaïo bàòng ly tám liãn tuûc (coï äúng thäøi thàóng) vaì loaûi maïy phán ly thaïo càûn bàòng phæång phaïp thuí cäng khi dæìng räto. Nàng suáút cuía maïy phán ly phuû thuäüc vaìo caïc tênh cháút hoaï lyï cuía váût liãûu gia cäng, cuîng nhæ vaìo mæïc âäü cä âàûc âæåüc yãu cáöu. Yãúu täú phán chia cuía maïy phán ly phuû thuäüc vaìo caïc chè säú kãút cáúu vaì âæåüc tênh theo cäng thæïc: ( f p = iΩ 2tgϕ R max − R min 3 3 ) trong âoï : i - säú âéa; 236
 15. Ω - täúc âäü goïc cuía träúng, âäü/s; ϕ - goïc nghiãng taûo ra giæîa âéa vaì màût phàóng ngang, âäü; Rmax vaì Rmin - baïn kênh låïn nháút vaì baïn kênh beï nháút cuía âéa, mm. 11.2.1. Maïy phán ly - maïy laìm làõng trong Maïy phán ly laìm làõng daûng âéa âæåüc sæí duûng trong cäng nghãû vi sinh âãø laìm trong cháút loíng vaì taïch caïc håüp cháút cuía caïc cháút loíng hay cuía caïc huyãön phuì. Thuäüc loaûi naìy bao gäöm caïc maïy phán ly kên daûng АСЭ-Б, ОДЛ-637, АСЭ coï bäü thaïo càûn bàòng xung âäüng ly tám. Maïy phán ly daûng АСЭ-Б (hçnh 11.6) gäöm khung maïy 2 coï cå cáúu dáùn âäüng, träúng quay coï van âãø thaïo cháút loíng giæîa caïc âéa, cå cáúu nháûn vaì thaïo 18, thuyí traûm 7 vaì bäü haîm .Bãn trong voí maïy phán ly làõp caïc cå cáúu dáùn âäüng, täúc kãú voìng 5, bäü haîm vaì thuyí traûm. ÅÍ pháön trãn cuía voí coï áu 8, bãn trong noï coï thuìng 9 âãø chæïa cháút loíng giæîa caïc âéa. Áu 8 âæåüc làõp thãm hai âoaûn äúng âãø naûp vaì thaïo cháút loíng laûnh trong quïa trçnh phán ly. Träúng quay laì bäü pháûn hoaût âäüng cå baín, dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám trong khäng gian giæîa caïc âéa xaíy ra hiãûn tæåüng taïch caïc haût lå læíng tæì cháút loíng canh træåìng. Trong voí 11 cuía träúng quay âæåüc làõp bäü giæî âéa 14, bäü âéa 15, pittäng 13 vaì van 10. Thuyí traûm âæåüc âàût trong áu âãø âiãöu khiãøn âoïng, thaïo träúng quay vaì måí caïc van. Träúng quay âæåüc nhåì âäüng cå riãng biãût. Âäüng cå näúi våïi truûc ngang 4 qua khåïp näúi, do âoï nhæîng biãún âäøi âaïng kãø cuía momen xoàõn bë triãût tiãu. Khåïp ly håüp ma saït baío âaím cho truyãön âäüng quay khäng âäøi vaì nhëp nhaìng. Cháút loíng canh træåìng theo äúng naûp trung tám 19 vaìo khoang trong cuía bäü giæî âéa, sau âoï vaìo khoang khäng gian chæïa buìn 23 cuía träúng. Dæåïi taïc duûng cuía læûc ly tám, nhæîng haût nàûng vaì låïn nháút cuía sinh khäúi bë bàõn tåïi ngoaûi vi cuía träúng, coìn cháút loíng coï caïc haût sinh khäúi nhoí hån thç vaìo tuïi cuía caïc âéa hçnh noïn. Âäü moíng cuía låïp vaì tênh phán táöng cuía doìng chaíy seî baío âaím taïch nhæîng haût sinh khäúi nhoí nháút trong khäng gian giæîa caïc âéa åí trãn bãö màût trong cuía caïc âéa. Cháút loíng âaî âæåüc laìm trong chaíy ngæåüc lãn theo caïc raînh ngoaìi cuía bäü giæî âéa vaìo khoang cuía âéa aïp læûc 17 vaì âæåüc thaïo ra khoíi träúng, coìn caïc haût sinh khäúi âaî âæåüc taïch ra chuyãøn xuäúng theo bãö màût caïc âéa vaìo khoaíng khäng chæïa buìn. Khi khoaíng khäng chæïa buìn âaî âáöy thç ngæìng naûp canh træåìng cháút loíng vaì nhåì hai cå cáúu van roït maì cháút loíng âaî âæåüc laìm trong tæì khoaíng khäng giæîa caïc âéa vaìo thuìng chæïa. Nhåì cå cáúu thaïo maì sinh khäúi âæåüc âáøy vaìo thuìng chæïa buìn 22. Sau khi ngæìng naûp næåïc âãûm vaìo khoang trãn pittäng, âoïng kên träúng quay vaì chu kyì cäng nghãû âæåüc làûp laûi. Âãø bêt kên khoaíng khäng gian chæïa buìn trong maïy phán ly kiãøu ly tám coï bäü thaïo càûn bàòng xung âäüng cáön phaíi taûo âäü chãnh lãûch aïp suáút giæîa cháút loíng bãn trong träúng vaì aïp suáút 237
 16. cuía pháön tæí âæa vaìo bãö màût kên. Âãø thæûc hiãûn âæåüc âiãöu âoï coï thãø sæí duûng cháút âãûm phuû, khäng khê, cuîng coï thãø laì loì xo hay caïc pháön tæí âaìn häöi khaïc. Âæåìng kênh träúng quay 600 mm, khe håí giæîa caïc âéa 0,5 mm, säú voìng quay cuía träúng 5000 voìng/phuït. Saín pháøm ra Saín pháøm vaìo 20 17 21 16 15 14 13 22 12 11 23 10 9 8 7 24 25 6 26 1 4 3 27 2 1 Hçnh 11.6. Maïy phán ly daûng АСЭ-Б: 1,6- Caïc nuït; 2- Khung maïy; 3- Bäü chè mæïc dáöu; 4- Truûc ngang; 5- Täúc kãú voìng; 7- Thuyí traûm; 8- Áu; 9- Thuìng thu nháûn; 10- Van; 11- Voí träúng quay; 12- Âaïy träúng; 13; Pittäng; 14- Bäü giæî âéa; 15- Âéa; 16- Nàõp träúng; 17- Âéa aïp læûc; 18- Cå cáúu nháûn vaì thaïo; 19- ÄÚng trung tám; 20,21- Caïc voìng càng; 22- Thuìng chæïa buìn; 23- Khoaíng khäng gian chæïa buìn; 24- ÄØ truûc trãn; 25- Loì xo truûc trãn; 26- Truûc âæïng; 27- Gäúi tæûa Baíng 11.8. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy phán ly coï bäü thaïo càûn ly tám xung âäüng Caïc chè säú АСЭБ ВСЛ ФЕВ 238
 17. Nàng suáút , l/h 2000 2000 1600 Säú âéa 135 ÷155 100 91 Thãø têch khäng gian chæïa buìn, l 16 9 - Cäng suáút âäüng cå, kW 13 14 14 Kêch thæåïc cå baín, mm 1450×1070×1560 1560×1160×1870 1245×1090×1520 Khäúi læåüng, kg 1440 1412 1122 11.2.2. Caïc maïy phán ly coï bäü thaïo càûn liãn tuûc bàòng ly tám Âãø phán chia caïc huyãön phuì náúm men, trong cäng ghiãûp vi sinh thæåìng sæí duûng maïy phán ly coï thaïo càûn liãn tuûc. Âoï laì loaûi maïy phán ly - cä âàûc kên bàòng âéa coï bäü thaïo càûn liãn tuûc bàòng phæång phaïp ly tám vaì thaïo chaíy tæû do cáúu tæí loíng. Maïy phán ly (hçnh11.7) gäöm khung 1 våïi cå cáúu dáùn âäüng, träúng quay 2 våïi caïc âéa vaì truûc, bäü pháûn chæïa cháút cä náúm men 4 vaì âoaûn äúng âãø thaïo cháút loíng canh træåìng âaî xæí lyï 3. Dáùn âäüng maïy phán ly âæåüc thæûc hiãûn tæì âäüng cå riãng biãût qua khåïp näúi ly håüp ma saït vaì bäü truyãön truûc vêt baïnh vêt coï täúc âäü cao. Träúng quay âæåüc làõp âàût tæû do trãn truûc con vaì âæåüc làõp vaìo caïc raînh xeí cuía truûc bàòng thanh giàòng, nhåì âoï âaím baío viãûc tæû âiãöu chènh tám cuía träúng quay. Bãn trong träúng âæåüc làõp caïc âéa hçnh noïn coï caïc gåì trãn bãö màût ngoaìi, khoaíng caïch giæîa caïc âéa bàòng 0,8 mm. Gia cäú caïc tuïi trong äúng quay nàòm trong bäü giæî âéa. ÅÍ pháön dæåïi cuía maïy theo voìng troìn phán bäø caïc raînh xuyãn qua âæåüc âàût caïc äúng thaïo cháút cä náúm men. Huyãön phuì náúm men naûp qua äúng phán phäúi vaìo khoang trong cuía bäü giæî âéa, taûi âáy nhåì caïc gåì cuía noï maì chuyãøn âäüng quay âæåüc truyãön âãún. Huyãön phuì chaíy qua giæîa bäü giæî âéa vaì âaïy träúng. Dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám, caïc tãú baìo náúm men låïn hån bàõn vaìo ngoaûi vi cuía träúng quay. Huyãön phuì tæì khoang chæïa náúm men vaìo tuïi cuía caïc âéa hçnh noïn vaì trong chãú âäü chaíy táöng thç bë traìn ra thaình låïp moíng âãöu nhau. Dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám caïc tãú baìo náúm men, khi coï tyí troüng låïn so våïi pha loíng, làõng trãn bãö màût trong cuía caïc âéa vaì âæåüc chuyãøn âaío theo bãö màût vaìo khäng gian chæïa buìn cuía träúng. Cháút cä náúm men qua miãûng phun ngoaìi vaìo thuìng chæïa. Coï thãø âiãöu chènh näöng âäü náúm men trong huyãön phuì cä âàûc bàòng phæång phaïp thay âäøi âæåìng kênh caïc läù trong miãûng phun, tuy nhiãn tyí säú caïc âæåìng kênh läù åí trong vaì bãn ngoaìi cuía miãûng phun låïn hån 1:1/7. Khi giaím læåüng miãûng phun thç mæïc âäü cä huyãön phuì náúm men tàng lãn laìm cho nàng suáút cuía maïy giaím. Cháút loíng âæåüc phán ly khi qua tuïi cuía caïc âéa, chaíy ngæåüc lãn doüc theo bãö màût ngoaìi cuía bäü giæî âéa vaì chaíy vaìo khoang räöi âæåüc thaïo ra ngoaìi nhåì âéa aïp læûc. Mæïc âäü cä huyãön phuì phuû thuäüc vaìo näöng âäü náúm men trong huyãön phuì ban âáöu. Khi näöng âäü cuía náúm men coï 75% næåïc, bàòng 20 ÷ 30 g/l, mæïc âäü cä laì 8 ÷ 10%, coìn khi näöng âäü 80 ÷ 120 g/l laì 5 ÷ 6%. Cä huyãön phuì âãún haìm læåüng náúm men 550 ÷ 600 g/l âæåüc tiãún haình trong khoaíng 2 ÷ 3 mæïc phán ly liãn tuûc. 239
 18. Cháút làõng cáön phaíi âaût âäü deío âãø cho noï khäng thãø chaíy ra khoíi voìi phun, khäng bêt voìi vaì khäng taûo voìm bãn trong räto. Liãn quan våïi âiãöu âoï viãûc loüc så bäü coï aính hæåíng täút tåïi hoaût âäüng cuía maïy phán ly. LoÜc så bäü qua bäü loüc læåïi âãø loaûi caïc taûp cháút cå hoüc, laìm báøn khoaíng khäng gian giæîa caïc âéa vaì laìm báøn caïc läù trong miãûng phun. Sæí duûng caïc maïy phán ly trãn âãø thu nháûn caïc cháút càûn coï âäü áøm nhoí nháút laì khäng cáön thiãút. Hçnh 11.7. Maïy ly tám COC -501K-3 240
 19. Hiãûn nay nhiãöu næåïc âaî saín xuáút caïc maïy phán ly âãø cä náúm men gia suïc vaì caïc saín pháøm vi sinh khaïc coï nàng suáút âãún 200.000 l/h (loaûi FEUX), träúng quay âæåüc làõp äúng aïp læûc âãø thaíi caïc haût ràõn. Dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám, trong täø håüp gäöm caïc âéa hçnh noïn cuía träúng quay, huyãön phuì âæåüc phán ra caïc haût ràõn vaì pha loíng. Caïc haût nàûng bàõn vaìo thaình äúng vaì xa hån âãún ngoaûi vi, räöi theo mäüt loaût äúng (nhåì voìi phun) åí âáöu trong vaìo khoang åí âaïy träúng. ÄÚng aïp læûc cäú âënh bãn trong cä kãút cháút cä vaì dæåïi aïp læûc âæåüc thaïo qua äúng vaìo pháön trãn cuía träúng. Cháút loíng trong âæåüc thaïo ra khoíi träúng qua cæía thoaït. Baíng 11.6. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy phán ly âãø cä huyãön phuì náúm men FEU X-420 T31C (Thuyñ Âiãøn) COC - 501K -3(СДГ - 50) FEUX - 412 (Thuyñ Âiãøn) COC - 501K -1(СДГ-35) TA - 205 - 01167 (Âæïc) СДЕ 901; Т-01 СДЛ Caïc chè säú Nàng suáút tênh theo huyãön phuì ban âáöu, m3/h 15÷25 20÷35 40÷50 70÷80 200 80÷90 100 Âæåìng kênh träúng, mm 516 516 650 900 900 900 800 Cäng suáút âäüng cå, kW 20 30 75 132 150 135 55 Tiãu thuû nàng læåüng riãng, kW/kg - 0,19 0,064 0,084 - 0,09 0,06 11.2.3 Maïy phán ly vi khuáøn täúc âäü cao daûng AX - 213 Maïy phán ly vi khuáøn täúc âäü cao daûng AX-213 thuäüc maïy phán lyï måïi nháút vaì hiãûn âaûi. Yãúu täú phán chia cuía noï bàòng 142000, nhåì âoï coï thãø taïch caïc haût coï âæåìng kênh âãún 0,0005 mm. Nàng suáút cuía maïy âaût 36 m3/h. Caïc haût ràõn âæåüc phán ly táûp trung åí ngoaûi vi cuía träúng quay - ngoaìi vuìng phán ly - vaì trong khoaíng thåìi gian 4 ÷ 5 phuït thç thaïo ra ngoaìi nhàòm traïnh sæû ngàn caín doìng tiãúp theo. Maïy phán ly vi khuáøn laìm viãûc liãn tuûc, khäng cáön phaíi ngæìng âãø laìm saûch, coï hãû thäúng âiãöu khiãøn quaï trçnh thaïo dåî caïc haût ràõn, quaï trçnh ræía khäng cáön phaíi thaïo träúng quay vaì hoaìn toaìn âæåüc tæû âäüng hoaï. Maïy phán ly vi khuáøn (hçnh11.8) âæåüc làõp âàût trãn bãû 13 coï bäún chán giaím xoïc 10, âaím baío tênh äøn âënh vaì loaûi træì dao âäüng cuía maïy khi hoaût âäüng. Bãn trong voí coï 241
 20. truûc âæïng, träúng quay 2 âæåüc làõp chàût trãn truûc hçnh thaình daûng loîi - äúng. Caïc äø truûc trãn vaì dæåïi âæåüc làõp trong caïc bäü giaím xoïc bàòng cao su âãø loaûi træì rung âäüng. Hãû bäi trån bàòng phun dáöu taûo sæång muì âæåüc tiãún haình khi truûc quay. Träúng cuía maïy phán ly vi khuáøn âæåüc trang bë caïc tuïi 3 âãø gom haût ràõn. Caïc màût bãn cuía tuïi âæåüc xãúp thaình goïc âãø hæåïng caïc haût ràõn vaìo caïc äúng xaí. Sæû bäú trê caïc äúng xaí theo doüc truûc cho pheïp âaím giæî sæû hoaìn chènh tæåìng ngoaìi cuía träúng, vaì laìm cho noï coï âäü bãön cå hoüc låïn. Sæû täön taûi voìng haîm laìm cho âæåìng kênh nhoí laûi nhàòm giaím khäúi læåüng vaì tàng âäü bãön thiãút bë nhæng cho pheïp âaût täúc âäü cao. Âäüng cå 12 âæåüc làõp trãn bãû. Truyãön âäüng quay tåïi truûc träúng nhåì âai âån deût. Khåïp näúi tæì tênh 11 baío âaím viãûc måí vaì dæìng truûc mäüt caïch ãm thuáûn. Maïy phán ly vi khuáøn âæåüc trang bë bäü haîm bàòng thuí cäng âãø taïc âäüng tåïi tang cuía thuìng chæïa dáöu âàût åí trong âaïy voí truûc. Hçnh 11.8. Maïy phán ly vi khuáøn coï täúc âäü cao AX - 213 cuía Haîng α-Lavale: 1- ÄÚng naûp cháút loíng âãø laìm trong; 2- Träúng; 3- Caïc tuïi âãø chæïa caïc haût ràõn; 4- Âéa aïp læûc; 5- Váût âãûm kên; 6- Voìi âãø xaí caïc haût ràõn; 7- Caïc âéa; 8- Voí truûc; 9- Bäü tra dáöu; 10- Bäü giaím xoïc; 11- Khåïp näúi tæì tênh; 12- Âäüng cå; 13- Bãû maïy 242

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản