intTypePromotion=3

Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 5

Chia sẻ: Ajsdk Askdakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
88
lượt xem
30
download

Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 5', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 5

 1. Ph−¬ng tr×nh ph¶n STT Tªn thÝ nghiÖm C¸ch tiÕn hµnh HiÖn t−îng øng vµ gi¶i thÝch 2 TÝnh tÈy mµu cña + Bá mét miÕng v¶i n−íc Gia-ven hoÆc giÊy mµu vµo èng nghiÖm + Nhá tiÕp vµi giät n−íc Gia-ven. 3 Bµi tËp: ph©n biÖt 4 dung dÞch: HCl, NaCl, NaNO3, NaOH GV: HS: Yªu cÇu HS nªu hiÖn t−îng cña c¸c thÝ B¸o c¸o thÝ nghiÖm. nghiÖm 1, 2. − HS nªu c¸ch ph©n biÖt 4 dung dÞch ë thÝ nghiÖm 3. GV: NhËn xÐt vµ bæ xung. Ho¹t ®éng 3 (10 phót) Dän, röa dông cô vµ lµm t−êng tr×nh. 65
 2. Ch−¬ng 6 Nhãm Oxi TiÕt 62 Kh¸i qu¸t vÒ nhãm oxi A - Môc tiªu 1. VÒ kiÕn thøc: HS biÕt: KÝ hiÖu ho¸ häc, tªn gäi vµ mét sè tÝnh chÊt vËt lÝ c¬ b¶n cña c¸c nguyªn tè trong nhãm VI A (nhãm oxi). HS hiÓu: − VÞ trÝ nhãm oxi trong b¶ng tuÇn hoµn (nhãm VI A). − C¸ch x¸c ®Þnh sè oxi ho¸ cña c¸c sè nguyªn tè trong hîp chÊt. − TÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc tr−ng cña nhãm lµ tÝnh phi kim m¹nh (nh−ng kÐm c¸c nguyªn tè nhãm halogen). − Sù biÕn ®æi ®é ©m ®iÖn, b¸n kÝnh nguyªn tö, n¨ng l−îng ion ho¸ vµ mét sè tÝnh chÊt vËt lÝ cña c¸c nguyªn tè trong nhãm. − Sù kh¸c nhau gi÷a oxi vµ c¸c nguyªn tè trong nhãm. − Sù biÕn ®æi tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c ®¬n chÊt trong nhãm. − Sù biÕn ®æi tÝnh chÊt c¸c hîp chÊt víi hi®ro vµ hîp chÊt hi®roxit cña c¸c nguyªn tè trong nhãm. − Mèi quan hÖ gi÷a cÊu t¹o (cÊu h×nh electron) vµ tÝnh chÊt. 2. VÒ kÜ n¨ng: − ViÕt ®−îc cÊu h×nh electron d¹ng tæng qu¸t cña nhãm VI A vµ cña c¸c nguyªn tè trong nhãm ë d¹ng « l−îng tö ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n vµ kÝch thÝch. − Dùa vµo cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng cã thÓ dù ®o¸n ®−îc tÝnh oxi ho¸ m¹nh cña c¸c nguyªn tè trong nhãm vµ mét sè tÝnh chÊt kh¸c cña nguyªn tö. − ViÕt ®−îc c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc chøng minh tÝnh oxi ho¸ cña c¸c nguyªn tè trong nhãm. 66
 3. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: − B¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc (b¶ng 6.1, SGK). − M¸y tÝnh, m¸y chiÕu. HS: ¤n l¹i kiÕn thøc vÒ cÊu t¹o nguyªn tö, kÜ n¨ng viÕt cÊu h×nh; c¸c kh¸i niÖm vÒ sè oxi ho¸, ®é ©m ®iÖn, n¨ng l−îng ion ho¸, b¸n kÝnh nguyªn tö. C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 (9 phót) I. vÞ trÝ nhãm oxi trong b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè GV: HS: ChiÕu b¶ng tuÇn hoµn lªn mµn h×nh vµ KÕt luËn: Nhãm VI A gåm c¸c nguyªn h−íng dÉn HS quan s¸t c¸c nguyªn tè tè oxi (O), l−u huúnh (S), selen (Se), trong nhãm VIA. telu (Te) vµ poloni (Po) gäi lµ nhãm oxi. − Oxi lµ nguyªn tè phæ biÕn nhÊt trªn Yªu cÇu HS viÕt kÝ hiÖu ho¸ häc vµ gäi tªn c¸c nguyªn tè trong nhãm. Cho biÕt tr¸i ®Êt, chiÕm kho¶ng 20% thÓ tÝch tr¹ng th¸i tån t¹i ë ®iÒu kiÖn th−êng vµ kh«ng khÝ, kho¶ng 50% khèi l−îng vá tÝnh phæ biÕn trong tù nhiªn cña chóng. tr¸i ®Êt, kho¶ng 60% khèi l−îng c¬ thÓ con ng−êi, 89% khèi l−îng n−íc. − L−u huúnh cã nhiÒu trong lßng ®Êt, cã trong thµnh phÇn cña dÇu th«, khãi nói löa, c¬ thÓ sèng. − Selen lµ chÊt b¸n dÉn r¾n, mµu n©u ®á. Selen dÉn ®iÖn kÐm trong bãng tèi, dÉn ®iÖn tèt khi ®−îc chiÕu s¸ng. − Telu lµ chÊt r¾n, mµu x¸m, thuéc lo¹i nguyªn tè hiÕm. − Poloni lµ nguyªn tè kim lo¹i, cã tÝnh phãng x¹. 67
 4. Ho¹t ®éng 2 II. cÊu t¹o nguyªn tö cña nh÷ng nguyªn tè trong nhãm oxi (10 phót) 1) Gièng nhau GV: HS: H−íng dÉn HS viÕt cÊu h×nh electron − Nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè nhãm líp ngoµi cïng cña c¸c nguyªn tè trong oxi cã 6 electron líp ngoµi cïng nhãm oxi vµ biÓu diÔn d−íi d¹ng « (ns2np4) → cã 2e ®éc th©n ë tr¹ng th¸i l−îng tö. c¬ b¶n. Yªu cÇu HS nhËn xÐt sù gièng nhau vÒ: ↑↓ ↑ ↑ ↑↓ - CÊu t¹o líp vá electron. ns2 np4 - Kh¶ n¨ng nhËn electron ®Ó cã sè oxi ho¸ −2. − Nguyªn tö cña nh÷ng nguyªn tè nµy GV bæ xung, nhËn xÐt. cã kh¶ n¨ng thu thªm 2 electron ®Ó ®¹t cÊu h×nh electron b·o hoµ bÒn v÷ng (ns2np6). → C¸c nguyªn tè trong nhãm oxi cã tÝnh oxi ho¸ vµ cã thÓ t¹o nªn nh÷ng hîp chÊt, trong ®ã chóng cã sè oxi ho¸ −2. Ho¹t ®éng 3 2) Sù kh¸c nhau gi÷a oxi vµ c¸c nguyªn tè trong nhãm HS: GV: Th¶o luËn theo nhãm vµ tr¶ lêi c¸c néi GV h−íng dÉn HS tr¶ lêi c¸c néi dung: − So s¸nh cÊu h×nh electron cña nguyªn dung: tö O víi c¸c nguyªn tö cßn l¹i trong − So víi O c¸c nguyªn tö S, Se, Te cßn cã ph©n líp d trèng (ch−a cã electron) ë nhãm (S, Se, Te). − Nh÷ng electron líp ngoµi cïng cña tr¹ng th¸i c¬ b¶n: c¸c nguyªn tö S, Se, Te khi ®−îc kÝch − Khi bÞ kÝch thÝch, c¸c electron ë ph©n thÝch, chóng cã thÓ chuyÓn ®Õn nh÷ng líp np vµ ns lÇn l−ît cã thÓ nh¶y lªn obitan d cßn trèng ®Ó t¹o ra líp ngoµi ph©n líp nd ®Ó t¹o ra 4 hoÆc 6 electron cïng cã nhiÒu electron ®éc th©n h¬n, ®éc th©n. 68
 5. h·y cho biÕt cã bao nhiªu tr−êng hîp → cã 2 tr−êng hîp kÝch thÝch: nh− vËy? ↑ ↑↑↑ ↑↓ nd1 3 np ns2 KÝch ↑↓ ↑ ↑ thÝch ↑↓ nd0 ↑↑ 4 np ↑↑↑ ns2 ↑ nd2 3 np ns1 GV gîi ý HS kÕt luËn vÒ sè electron cña KÕt luËn: c¸c nguyªn tö ë tr¹ng th¸i kÝch thÝch. Khi tham gia ph¶n øng víi nh÷ng nguyªn tè cã ®é ©m ®iÖn lín h¬n, nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè S, Se, Te cã kh¶ n¨ng t¹o nªn nh÷ng hîp chÊt cã liªn kÕt céng ho¸ trÞ, trong ®ã chóng cã sè oxi ho¸ + 4 hoÆc + 6. GV: GV chiÕu ®Ò bµi tËp sè 3 vµ sè 4 (SGK) lªn mµn h×nh ®Ó HS luyÖn tËp. Ho¹t ®éng 4 III. TÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong nhãm oxi 1) TÝnh chÊt cña ®¬n chÊt (5 phót) HS: GV: Dùa vµo b¶ng ®é ©m ®iÖn, b¸n kÝnh Th¶o luËn theo nhãm vµ ®−a ra c¸c nhËn xÐt: nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè, GV yªu − Lµ nh÷ng nguyªn tè phi kim m¹nh cÇu HS nhËn xÐt: (trõ Po). − Møc ®é tÝnh phi kim cña c¸c nguyªn − Cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh, tuy nhiªn yÕu tè trong nhãm oxi? h¬n halogen cïng chu k×. 69
 6. − So s¸nh tÝnh phi kim cña c¸c nguyªn − TÝnh chÊt nµy gi¶m dÇn tõ O ®Õn Te. tè nhãm oxi víi halogen trong cïng chu k×? − Sù biÕn ®æi tÝnh phi kim (tõ O ®Õn Te)? Ho¹t ®éng 5 GV: 2) TÝnh chÊt cña hîp chÊt (5 phót) HS: GV h−íng dÉn HS chuÈn bÞ: − ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña hîp chÊt HS th¶o luËn nhãm vµ tr×nh bµy: víi hi®ro, hîp chÊt hi®roxit cña c¸c − Hîp chÊt víi hi®ro: nguyªn tè nhãm oxi? H 2O H2S H2Se H2Te − Dùa vµo sù biÕn ®æi b¸n kÝnh nguyªn Láng (KhÝ mïi khã chÞu) tö, ®é ©m ®iÖn vµ quy luËt biÕn ®æi tÝnh Dung dÞch chÊt cña hîp chÊt theo nhãm A trong trong n−íc TÝnh axÝt yÕu b¶ng tuÇn hoµn, h·y rót ra c¸c kÕt luËn − Hîp chÊt hi®roxit lµ nh÷ng axit: H2SO4; vÒ sù biÕn ®æi: + §é ©m ®iÖn cña c¸c hîp chÊt víi H2SeO4; H2TeO4 − §é bÒn gi¶m dÇn theo d·y: hi®ro cña c¸c nguyªn tè nhãm oxi. + TÝnh axit cña c¸c hi®roxit cña c¸c H2SO4; H2SeO; H2TeO4 nguyªn tè nhãm oxi. Ho¹t ®éng 6 Cñng cè bµi (1 phót) GV h−íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp 1, 2, 5 (SGK). 70
 7. TiÕt 63 oxi A - Môc tiªu 1. HS biÕt: øng dông vµ ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ oxi. 2. HS hiÓu: − TÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña oxi lµ tÝnh oxi ho¸ m¹nh. − Nguyªn t¾c ®iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm lµ ph¶n øng ph©n huû hîp chÊt giµu oxi vµ kh«ng bÒn. 3. HS vËn dông: − ViÕt ph−¬ng tr×nh ho¸ häc chøng minh tÝnh chÊt oxi ho¸ m¹nh cña oxi vµ mét sè ph−¬ng tr×nh ho¸ häc ®iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm. − Gi¶i ®−îc mét sè bµi tËp cã néi dung liªn quan. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: − M¸y tÝnh, m¸y chiÕu, c¸c phÇn mÒm thÝ nghiÖm. − Dông cô vµ ho¸ chÊt phôc vô cho thÝ nghiÖm. + Ho¸ chÊt: Na, Mg, C, S, BH2O2, MnO2, H2O, C2H5OH. + Dông cô: B×nh tam gi¸c cã nót, mu«i thuû tinh, bé dông cô ®iÒu chÕ oxi tõ chÊt láng. HS: ¤n tËp c¸c tÝnh chÊt cña nhãm oxi. C - TiÕn tr×nh d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 I. cÊu t¹o ph©n tö oxi (5 phót) GV: HS: Th¶o luËn nhãm Gîi ý HS th¶o luËn: 224 8 O: 1s 2s 2p − ViÕt cÊu h×nh electron cña oxi? 71
 8. − BiÓu diÔn sù ph©n bè electron trong Sù ph©n bè trong c¸c obitan: c¸c obitan (« l−îng tö) − NhËn xÐt sè electron ®éc th©n. − ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña O2. ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑↓ 1s2 2s2 2p4 → CTPT: O2 → CTCT: O=O Ho¹t ®éng 2 II. tÝnh chÊt vËt lÝ vµ tr¹ng th¸i tù nhiªn cña oxi (2 phót) GV: HS: Thu s½n mét b×nh khÝ oxi vµ cho HS Th¶o luËn: quan s¸t, tõ ®ã rót ra nhËn xÐt vÒ tÝnh − Oxi lµ chÊt khÝ kh«ng mµu, kh«ng chÊt vËt lÝ. mïi, kh«ng vÞ, h¬i nÆng h¬n kh«ng khÝ: 32 ≈ 1,1 >1 d O2 = 29 KK - KhÝ O2 tan Ýt trong n−íc. - KhÝ O2 duy tr× sù sèng, sù ch¸y. - Oxi ho¸ láng ë −183oC (p=1atm) GV: GV bæ xung c¸c tÝnh chÊt cÇn thiÕt (theo SGK). Ho¹t ®éng 3 III. tÝnh chÊt ho¸ häc cña oxi (5 phót) GV: HS: th¶o luËn: −Nguyªn tö O (2s22p4) cã 6 electron Tæ chøc cho HS tr¶ lêi c¸c néi dung: −Dùa vµo cÊu h×nh electron vµ ®é ©m líp ngoµi cïng, ®Ó ®¹t cÊu h×nh electron 26 ®iÖn cña O h·y so s¸nh víi ®é ©m ®iÖn cña khÝ hiÕm (2s 2p ), nã dÔ nhËn thªm cña c¸c nguyªn tè kh¸c? Rót ra tÝnh 2 electron → O cã sè oxi ho¸ (−2): −2 chÊt ®Æc tr−ng cña oxi? Møc ®é ho¹t 0 O +2e→ O ®éng? 72
 9. − Dù ®o¸n sè oxi ho¸ cña oxi trong c¸c → Oxi thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸. − χO = 3,44 chØ nhá h¬n χF = 3,98 → ph¶n øng? oxi thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ m¹nh. ⇒ Oxi lµ nguyªn tè phi kim ho¹t ®éng, cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh. Ho¹t ®éng 4 1) T¸c dông víi kim lo¹i (5 phót) GV: HS: H−íng dÉn c¸c nhãm HS lµm mét sè Quan s¸t thÝ nghiÖm vµ rót ra nhËn xÐt, thÝ nghiÖm vÒ ph¶n øng cña oxi víi kim viÕt ph−¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c ph¶n lo¹i: øng: +1 −2 0 0 to - §èt ch¸y Na trong b×nh ®ùng khÝ oxi. 4 Na + O2 ⎯⎯ 2 Na 2 O → - §èt ch¸y Mg trong b×nh ®ùng khÝ +2 −2 0 0 to 2 Mg + O2 ⎯⎯ 2 Mg O → oxi. ⇒ Oxi t¸c dông víi hÇu hÕt c¸c kim lo¹i (trõ Au, Pt...) t¹o ra hîp chÊt ion. Ho¹t ®éng 5 2) T¸c dông víi phi kim (5 phót) GV: HS: H−íng dÉn c¸c nhãm HS lµm mét sè Quan s¸t thÝ nghiÖm vµ rót ra nhËn xÐt, thÝ nghiÖm vÒ ph¶n øng cña oxi víi phi viÕt ph−¬ng tr×nh ho¸ häc: +4 −2 kim: 0 0 to S + O 2 ⎯⎯ S O 2 → - §èt ch¸y S trong b×nh khÝ O2 +4 −2 0 0 to C + O 2 ⎯⎯ C O 2 → - §èt ch¸y C trong b×nh khÝ O2 +5 −2 - §èt ch¸y P trong b×nh khÝ O2 0 0 to 4 P + 5 O2 ⎯⎯ 2 P2 O5 → Yªu cÇu HS nhËn xÐt, viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra? X¸c ®Þnh sè oxi ⇒ Oxi t¸c dông víi nhiÒu phi kim t¹o ra oxit, lµ nh÷ng hîp chÊt céng ho¸ trÞ ho¸? cã cùc. 73
 10. Ho¹t ®éng 6 3) T¸c dông víi hîp chÊt (5 phót) GV: HS: H−íng dÉn c¸c nhãm HS lµm thÝ Quan s¸t thÝ nghiÖm. nghiÖm: §èt ch¸y r−îu C2H5OH ®ùng trong b¸t sø ngoµi kh«ng khÝ. GV: HS: Yªu cÇu HS quan s¸t hiÖn t−îng, rót ra − Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ch¸y cña nhËn xÐt vµ viÕt ph−¬ng tr×nh ho¸ häc C2H5OH trong oxi kh«ng khÝ: −2 +4 cña ph¶n øng. 0 to C 2 H5OH + 3 O2 ⎯⎯ 2 C O2 → −2 + 3H2 O ⇒ ë nhiÖt ®é cao, nhiÒu hîp chÊt v« c¬ GV: Bæ sung: C¸c qu¸ tr×nh oxi ho¸ ®Òu to¶ vµ h÷u c¬ (C2H5OH, H2S...) ch¸y trong nhiÖt, trong c¸c hîp chÊt t¹o thµnh oxi khÝ oxi t¹o ra oxit lµ nh÷ng hîp chÊt cã sè oxi ho¸ −2 (trõ hîp chÊt víi flo vµ céng ho¸ trÞ. hîp chÊt peoxit) Ho¹t ®éng 7 IV. øng dông cña oxi (5 phót) GV: HS: H−íng dÉn HS nghiªn cøu SGK vµ qua - Nhu cÇu thë, h« hÊp trong ®êi sèng thùc tÕ rót ra mét sè øng dông cña oxi con ng−êi vµ ®éng vËt. trong ®êi sèng c«ng nghiÖp. - Sö dông trong c«ng nghiÖp, y häc, vò ChiÕu h×nh 6.3 (tr 160, SGK) lªn mµn trô... h×nh cho HS nhËn xÐt. V. ®iÒu chÕ oxi (5 phót) Ho¹t ®éng 8 1) Trong phßng thÝ nghiÖm GV: HS: H−íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm ®iÒu − C¸c nhãm HS lµm thÝ nghiÖm. chÕ vµ thu khÝ oxi tõ KMnO4. Ph©n tÝch − NhËn xÐt: Trong phßng thÝ nghiÖm, mét sè kÜ thuËt. ng−êi ta ®iÒu chÕ O2 b»ng ph¶n øng 74
 11. − L¾p h¬i chóc miÖng èng nghiÖm ph©n huû nh÷ng hîp chÊt giµu oxi vµ xuèng. Gi¶i thÝch? kÐm bÒn víi nhiÖt. − V× sao ph¶i thu khÝ oxi b»ng c¸ch ®Èy VÝ dô: KMnO4, KClO3, H2O2 n−íc? C¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc: Yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ oxi trong phßng thÝ nghiÖm. to 2KMnO4 ⎯⎯ K2MnO4 + MnO2 + → + O2 ↑ tO MnO 2KClO3 ⎯⎯⎯⎯⎯ 2KCl + 3O2 ↑ → 2 MnO 2H2O2 ⎯⎯⎯→ 2H2O + O2 ↑ 2 Ho¹t ®éng 9 2) Trong c«ng nghiÖp (5 phót) GV: HS: Giíi thiÖu mét sè ph−¬ng ph¸p s¶n a) Tõ kh«ng khÝ: (s¬ ®å SGK, tr 161) xuÊt O2 dïng trong c«ng nghiÖp vµ b) Tõ n−íc: h−íng dÉn HS viÕt ph−¬ng tr×nh ho¸ §iÖn ph©n dung dÞch n−íc cã chøa häc. NaOH, H2SO4: 1 dp H2O ⎯⎯ H2↑ + O2↑ → 2 H 2SO 4 Ho¹t ®éng 10 Cñng cè bµi − bµi tËp vÒ nhµ (3 phót) GV: Gióp HS tãm t¾t l¹i nh÷ng kiÕn thøc träng t©m ®· häc. H−íng dÉn HS gi¶i bµi tËp: 1, 2, 3, 4, 5 (SGK). 75
 12. TiÕt 64 Ozon vμ hi®ro peoxit A - Môc tiªu 1. HS biÕt: − CÊu t¹o ph©n tö O3 vµ H2O2. − Mét sè øng dông cña O3 vµ H2O2. 2. HS hiÓu: − O3 vµ H2O2 cã tÝnh oxi ho¸ lµ do dÔ ph©n huû t¹o ra O2. − H2O2 cã tÝnh khö vµ tÝnh oxi ho¸ lµ do nguyªn tè oxi trong H2O2 cã sè oxi ho¸ −1 lµ sè oxi ho¸ trung gian gi÷a sè oxi ho¸ 0 vµ −2 cña oxi. 3. HS vËn dông: − Gi¶i thÝch ®−îc viÖc øng dông O3, H2O2 lµm chÊt tÈy mµu vµ s¸t trïng. − ViÕt ®−îc c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc minh ho¹ cho tÝnh chÊt ho¸ häc cña O3 vµ H2O2. − Ph©n biÖt ®−îc tÝnh oxi ho¸ cña O3 m¹nh h¬n O2 nhê c¸c ph¶n øng. − Gi¶i thÝch ®−îc mét sè bµi tËp cã néi dung liªn quan. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: − Ho¸ chÊt: H2O2, dung dÞch KI, dung dÞch KMnO4, dung dÞch H2SO4 lo·ng, hå tinh bét, qu× tÝm. − Dông cô: èng nghiÖm, èng hót, kÑp èng nghiÖm, gi¸ èng nghiÖm. − M¸y tÝnh, m¸y chiÕu. HS: ¤n tËp vÒ tÝnh chÊt cña oxi. C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS I. ozon GV: Th«ng b¸o: oxi (O2) vµ ozon (O3) lµ hai d¹ng thï h×nh cña nguyªn tè oxi. 76
 13. Ho¹t ®éng 1 (5 phót) GV: 1) CÊu t¹o ph©n tö cña ozon HS: H−íng dÉn HS ph©n tÝch: − Ph©n tö ozon cã ba nguyªn tö oxi liªn Th¶o luËn, ®Ò xuÊt c«ng thøc cÊu t¹o cña ozon (O3): kÕt víi nhau. − Mçi nguyªn tö oxi cã 6 electron O ngoµi cïng. Liªn kÕt Liªn kÕt céng cho − nhËn ho¸ trÞ − VËn dông quy t¾c b¸t tö (8e) viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña O3 O O GV: NhËn xÐt: Yªu cÇu HS nhËn xÐt c«ng thøc cÊu t¹o − Ozon cã 3 nguyªn tö oxi liªn kÕt víi cña O3: nhau. − Ph©n lo¹i liªn kÕt. − Nguyªn tö oxi trung t©m t¹o nªn mét liªn kÕt cho − nhËn víi mét trong hai − Sè liªn kÕt. nguyªn tö oxi vµ hai liªn kÕt céng ho¸ trÞ víi nguyªn tö oxi cßn l¹i. Ho¹t ®éng 2 (15 phót) 2) TÝnh chÊt cña ozon a) TÝnh chÊt vËt lÝ GV: HS: H−íng dÉn HS ®äc SGK ®Ó rót ra c¸c KÕt luËn: − Ozon lµ chÊt khÝ. tÝnh chÊt vËt lÝ cña ozon? − Tr¹ng th¸i? − Mïi ®Æc tr−ng. − Mµu s¾c? mïi vÞ? − Mµu xanh nh¹t. − NhiÖt ®é s«i (ho¸ láng)? − Ho¸ láng ë −112oC (tos) − Kh¶ n¨ng hoµ tan? − Ozon tan nhiÒu trong n−íc h¬n oxi. b) TÝnh chÊt ho¸ häc GV: HS: Gîi ý HS ph©n tÝch: ph©n tö O3 cã mét ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: liªn kÕt cho − nhËn kÐm bÒn h¬n liªn O3 → O2 + O kÕt ®«i → cã kh¶ n¨ng ph©n huû thµnh O2 vµ O. 77
 14. GV: HS: S¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ph©n huû O3 lµ NhËn xÐt: ozon cã tÝnh oxi ho¸ rÊt oxi nguyªn tö cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh h¬n m¹nh, m¹nh h¬n oxi. oxi ph©n tö. H·y so s¸nh tÝnh oxi ho¸ C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: cña ozon vµ oxi? Ag + O2 (kh«ng x¶y ra). 2Ag + O3 → Ag2O + O2 (1) O2 + KI + H2O (kh«ng x¶y ra) O3 + 2KI + H2O → I2 + 2KOH + O2 (2) GV: H−íng dÉn HS viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc ®Ó chøng minh cho tÝnh oxi ho¸ m¹nh cña ozon vµ so s¸nh kh¶ n¨ng ph¶n øng víi oxi. GV: H−íng cho HS: ph¶n øng (2) dïng ®Ó nhËn biÕt khÝ ozon v× trong s¶n phÈm cã I2 t¹o ra lµm xanh hå tinh bét. GV h−íng cho HS lµm bµi tËp 2 (SGK) ®Ó luyÖn tËp. Ho¹t ®éng 3 (5 phót) 3) øng dông cña ozon GV: HS: H−íng dÉn HS ®äc SGK, rót ra c¸c NhËn xÐt: − Lµm s¹ch kh«ng khÝ, khö trïng (y tÕ). nhËn xÐt vÒ øng dông cña ozon. − TÈy tr¾ng (c«ng nghiÖp). GV: Bæ xung: trªn tÇng cao cña khÝ quyÓn, − B¶o vÖ tr¸i ®Êt, ng¨n ngõa tia tö ngo¹i O3 ®−îc t¹o thµnh tõ O2 do ¶nh h−ëng (tù nhiªn). cña tia cùc tÝm (uv) hoÆc sù phãng ®iÖn trong c¬n d«ng: uv 3O2 ⎯⎯ 2O3 → 78
 15. II. Hi®ro peoxit Ho¹t ®éng 4 1) CÊu t¹o ph©n tö cña hi®ro peoxit GV: HS: H−íng dÉn HS t×m hiÓu c«ng thøc ph©n Th¶o luËn: tö vµ c«ng thøc cÊu t¹o cña hi®ro peoxit − C«ng thøc ph©n tö: H2O2 theo SGK: − C«ng thøc cÊu t¹o: − C«ng thøc ph©n tö. H − C«ng thøc cÊu t¹o. OO − NhËn xÐt vÒ c¸c liªn kÕt trong ph©n tö. H − Sè oxi ho¸ cña oxi trong ph©n tö. − Ph©n tö H2O gåm 2 liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc H – O vµ mét liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cùc O – O. − Sè oxi ho¸ cña O lµ −1. Ho¹t ®éng 5 (10 phót) GV: 2) TÝnh chÊt cña hi®ro peoxit Cho HS quan s¸t lä ®ùng H2O2 vµ t×m a) TÝnh chÊt vËt lÝ hiÓu SGK ®Ó rót ra c¸c tÝnh chÊt vËt lÝ HS: c¬ b¶n: NhËn xÐt: − Tr¹ng th¸i? − Hi®ro peoxit lµ chÊt láng. − Mµu s¾c? − Kh«ng mµu. − Khèi l−îng riªng? − d = 1,45 gam/cm3 − NhiÖt ®é ®«ng ®Æc? − to (ho¸ r¾n) = −0,48oC. − Kh¶ n¨ng hoµ tan? − Tan trong n−íc theo bÊt k× tØ lÖ nµo. Ho¹t ®éng 6 b) TÝnh chÊt ho¸ häc GV: HS: H−íng dÉn HS lµm c¸c thÝ nghiÖm sau: C¸c nhãm HS thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm. TN1: TÝnh bÒn cña ph©n tö H2O2. 79
 16. TN1: TÝnh bÒn cña ph©n tö H2O2 GV: Cho vµo èng nghiÖm kho¶ng 2 ml dung Bæ sung: H2O2 lµ chÊt kÐm bÒn, dÔ bÞ dÞch H2O2, cho tiÕp mét Ýt MnO2. ph©n huû thµnh H2O vµ O2, ph¶n øng → èng nghiÖm nãng lªn → ph¶n øng to¶ nhiÒu nhiÖt. Sù ph©n huû x¶y ra to¶ nhiÖt → khÝ O2 tho¸t ra. nhanh nÕu cã mÆt chÊt xóc t¸c MnO2. MnO2 2H2O2 ⎯⎯⎯→ 2H2O + O2 ↑ TN2: TÝnh oxi ho¸ cña H2O2 TN2: TÝnh oxi ho¸ cña H2O2 − Cho vµo èng nghiÖm kho¶ng 4 ml dung dÞch H2O2, cho thªm kho¶ng 2ml dung dÞch KI (kh«ng lÊy d−). − LÊy 1/2 thÓ tÝch dung dÞch ph¶n øng, nhá vµi giät hå tinh bét → dung dÞch mµu xanh → cã I2 − LÊy 1/2 thÓ tÝch cßn l¹i cho ph¶n øng víi phenolphtalein → mµu hång → dung dÞch baz¬. −1 −1 −2 0 GV: H2 O2 + 2K I → I 2 + 2K O H Yªu cÇu HS x¸c ®Þnh chÊt oxi ho¸ vµ chÊt khö trong ph¶n øng trªn. GV H2O2: chÊt oxi ho¸. h−íng dÉn HS viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n KI : chÊt khö. −1 +3 −2 +5 øng H2O2 víi KNO2? kÕt luËn? H2 O2 + K N O2 → H2 O + K N O3 H2O2: chÊt oxi ho¸. KNO2: chÊt khö. KÕt luËn: H2O2 cã tÝnh oxi ho¸ khi t¸c dông víi chÊt khö. TN3: TÝnh khö cña H2O2 TN3: TÝnh khö cña H2O2 − Cho vµo èng nghiÖm kho¶ng 2 ml dung dÞch KMnO4 lo·ng, nhá thªm vµi giät dung dÞch H2SO4 lo·ng. Thªm vµo dung dÞch thu ®−îc kho¶ng 2 ml dung dÞch H2O2 80

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản