intTypePromotion=1

Thiết kế bài giảng lịch sử 11

Chia sẻ: Le Khanh Huan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:196

1
173
lượt xem
68
download

Thiết kế bài giảng lịch sử 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ năm học 2007 – 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sách giáo khoa (SGK) Lịch sử 11 mới theo ch-ơng trình cải cách. Nhằm hỗ trợ cho việc dạy – học môn Lịch sử 11 theo ch-ơng trình mới, chúng tôi cho ra mắt bạn đọc bộ sách Thiết kế bài giảng Lịch sử 11, gồm 2 tập. Sách giới thiệu cách thiết kế bài giảng Lịch sử 11 theo tinh thần đổi mới ph-ơng pháp dạy, học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh (HS). Về Nội dung : Sách bám...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bài giảng lịch sử 11

 1. NguyÔn thÞ th¹ch ThiÕt kÕ Bμi gi¶ng lÞch sö 11 tËp mét Nhμ xuÊt b¶n Hμ Néi
 2. Lêi nãi ®Çu Tõ n¨m häc 2007 – 2008, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh s¸ch gi¸o khoa (SGK) LÞch sö 11 míi theo ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch. Nh»m hç trî cho viÖc d¹y – häc m«n LÞch sö 11 theo ch−¬ng tr×nh míi, chóng t«i cho ra m¾t b¹n ®äc bé s¸ch ThiÕt kÕ bμi gi¶ng LÞch sö 11, gåm 2 tËp. S¸ch giíi thiÖu c¸ch thiÕt kÕ bµi gi¶ng LÞch sö 11 theo tinh thÇn ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y, häc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc nhËn thøc cña häc sinh (HS). VÒ Néi dung : S¸ch b¸m s¸t néi dung s¸ch gi¸o khoa LÞch sö 11 ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch gåm 24 bµi. Ngoµi ra, s¸ch cã më réng, bæ sung thªm mét sè néi dung liªn quan ®Õn bµi häc b»ng nhiÒu ho¹t ®éng nh»m cung cÊp thªm t− liÖu ®Ó c¸c thÇy, c« gi¸o tham kh¶o, vËn dông tuú theo ®èi t−îng häc sinh tõng ®Þa ph−¬ng. VÒ ph−¬ng ph¸p d¹y – häc : S¸ch ®−îc triÓn khai theo h−íng tÝch cùc hãa ho¹t ®éng cña häc sinh, lÊy c¬ së cña mçi ho¹t ®éng lµ nh÷ng viÖc lµm cña häc sinh d−íi sù h−íng dÉn, gîi më cña thÇy, c« gi¸o. S¸ch còng ®−a ra nhiÒu h×nh thøc ho¹t ®éng hÊp dÉn, phï hîp víi ®Æc ®iÓm m«n häc, ®¶m b¶o tÝnh ch©n thùc vµ khoa häc, gióp c¸c em lÜnh héi kiÕn thøc lÞch sö mét c¸ch cã chÊt l−îng nhÊt, nhí bµi vµ thuéc bµi ngay trªn líp. §ång thêi, s¸ch cßn chØ râ ho¹t ®éng cô thÓ cña gi¸o viªn vµ häc sinh trong mét tiÕn tr×nh D¹y – häc, coi ®©y lµ hai ho¹t ®éng cïng nhau trong ®ã c¶ gi¸o viªn (GV) vµ häc sinh ®Òu lµ chñ thÓ. Chóng t«i hi väng bé s¸ch nµy sÏ lµ tµi liÖu tham kh¶o h÷u Ých cho c¸c thÇy, c« gi¸o d¹y m«n LÞch sö 11 trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ bµi gi¶ng cña m×nh vµ rÊt mong nhËn ®−îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ b¹n ®äc gÇn xa ®Ó bé s¸ch ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. t¸c gi¶
 3. lÞch sö thÕ giíi CËn ®¹i PhÇn I (tiÕp theo) Ch−¬ng I c¸c n−íc ch©u ¸, ch©u phi vμ khu vùc MÜ latinh (thÕ kØ XIX ®Õn ®Çu thÕ kØ XX) Bμi 1 NhËt b¶n i. Môc tiªu bμi häc 1. KiÕn thøc • HS cÇn hiÓu râ : Nh÷ng c¶i c¸ch Thiªn hoµng Minh TrÞ 1868, thùc chÊt lµ mét cuéc c¸ch m¹ng t− s¶n, ®· lµm cho NhËt B¶n tõ mét n−íc n«ng nghiÖp l¹c hËu trë thµnh mét n−íc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i, ph¸t triÓn nhanh chãng trong giai ®o¹n ®Õ quèc chñ nghÜa. Nhê ®ã mµ NhËt B¶n gi÷ v÷ng ®−îc ®éc lËp d©n téc, trong khi ®ã hÇu hÕt c¸c n−íc ch©u ¸ lµ thuéc ®Þa cña CN§Q. • HS thÊy ®−îc chÝnh s¸ch x©m l−îc rÊt sím cña NhËt B¶n còng nh− nh÷ng cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp v« s¶n tõ cuèi thÕ kØ XIX ®Õn ®Çu thÕ kØ XX. 2. T×nh c¶m, th¸i ®é, t− t−ëng • HS cÇn nhËn thøc râ vai trß, ý nghÜa cña nh÷ng chÝnh s¸ch c¶i c¸ch ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi. • §ång thêi th«ng qua bµi gi¶ng, HS cã thÓ thÝch ®−îc v× sao chiÕn tranh th−êng g¾n liÒn víi chñ nghÜa ®Õ quèc.
 4. 3. KÜ n¨ng • HS cÇn n¾m v÷ng kh¸i niÖm “c¶i c¸ch” vµ gi¶i thÝch ®−îc : T¹i sao l¹i gäi lµ cuéc Duy t©n Minh TrÞ ë NhËt B¶n n¨m 1868. • RÌn luyÖn cho HS kÜ n¨ng sö dông b¶n ®å. ii. ThiÕt bÞ, tμi liÖu d¹y - häc • L−îc ®å vÒ sù bµnh tr−íng cña ®Õ quèc NhËt cuèi thÕ kØ XIX - ®Çu thÕ kØ XX. • Mét sè tranh ¶nh vÒ n−íc NhËt ®Çu thÕ kØ XX : ¶nh Thiªn hoµng Minh TrÞ vµ mét sè tiÕn bé khoa häc cña NhËt B¶n thêi k× nµy. iii. TiÕn tr×nh d¹y – häc 1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. Giíi thiÖu bµi míi – GV dïng b¶n ®å NhËt B¶n vµ giíi thiÖu víi HS : §©y lµ mét quèc gia ®¶o ë ch©u ¸. §Êt n−íc NhËt B¶n tr¶i dµi theo h×nh c¸nh cung gåm 4 ®¶o chÝnh : Honshu (B¶n Ch©u), Hokai®« (B¾c H¶i ®¶o), Kyushu (Cöu Ch©u) vµ Shik«ku (Tø quèc). DiÖn tÝch chõng 374000 km2, NhËt B¶n n»m ë vßng cung nói löa vµ lu«n x¶y ra chÊn ®éng. §Êt n−íc cã nhiÒu nói, Ýt s«ng, s«ng ng¾n, ®ång b»ng trång trät chØ chiÕm 15% diÖn tÝch, ®Êt ®ai kh« c»n, Ýt tµi nguyªn, nh−ng nh©n d©n NhËt B¶n víi truyÒn thèng tù c−êng ®· ph¶i vËt lén vÊt v¶ ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn Vµo thêi k× ®Çu cËn ®¹i, NhËt B¶n ®· t×m ®−îc con ®−êng tù héi nhËp víi thÕ giíi ph¸t triÓn. Víi c«ng cuéc Duy t©n Minh TrÞ, NhËt B¶n ®· trë thµnh mét ®Õ quèc t− b¶n duy nhÊt ë ch©u ¸ : H«m nay chóng ta häc bµi NhËt B¶n (§Çu thÕ kØ XIX - §Çu thÕ kØ XX) 3. Bµi míi Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Môc tiªu cÇn ®¹t Tr¶ lêi 1) NhËt B¶n tõ ®Çu thÕ GV yªu cÇu HS ®äc SGK – Tõ ®Çu thÕ kØ XIX, sau môc 1 vµ sau ®ã ®Æt c©u kØ XIX ®Õn tr−íc n¨m hái : h¬n 200 n¨m thèng trÞ, 1868 – Nªu nh÷ng nÐt næi bËt chÕ ®é M¹c Phñ T«-ku-ga- – §Õn gi÷a thÕ kØ XIX cña t×nh h×nh NhËt B¶n oa, ®øng ®Çu lµ S«gun chÕ ®é M¹c phñ, ®øng tõ ®Çu thÕ kØ XIX ®Õn (T−íng qu©n) ®· l©m vµo n¨m 1868 ®Çu lµ S«gun ®· khñng
 5. t×nh tr¹ng khñng ho¶ng ho¶ng trÇm träng, x· héi NhËt chøa nhiÒu m©u nghiªm träng. X· héi thuÉn ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. NhËt chøa ®ùng nhiÒu m©u thuÉn ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc : kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. + VÒ kinh tÕ. – Kinh tÕ. • N«ng nghiÖp vÉn dùa + N«ng nghiÖp vÉn dùa trªn quan hÖ s¶n xuÊt trªn quan hÖ s¶n xuÊt phong kiÕn l¹c hËu. phong kiÕn l¹c hËu. • §Þa chñ bãc lét n«ng • N«ng d©n bÞ bãc lét d©n nÆng nÒ, nép t« 50% nÆng nÒ (nép t« 50%). sè thu ho¹ch • §ãi kÐm mÊt mïa • §ãi kÐm, mÊt mïa th−êng x¶y ra. th−êng xuyªn x¶y ra. + ë thµnh thÞ • ë c¸c thµnh thÞ : Kinh • Kinh tÕ hµng hãa ph¸t tÕ hµng hãa ph¸t triÓn. • C«ng tr−êng thñ c«ng triÓn. • C«ng tr−êng thñ c«ng xuÊt hiÖn, mÇm mèng kinh tÕ TBCN ph¸t triÓn xuÊt hiÖn • MÇm mèng kinh tÕ t− nhanh chãng. TBCN ph¸t triÓn nhanh + VÒ x· héi : – X· héi Bªn c¹nh tÇng líp t− s¶n + Giai cÊp t− s¶n ngµy th−¬ng nghiÖp ra ®êi tõ cµng giÇu cã, nh−ng kh«ng l©u, t− s¶n c«ng nghiÖp cã quyÒn lùc chÝnh trÞ. ®· h×nh thµnh ngµy cµng + N«ng d©n bÞ phong giÇu cã, nh−ng t− s¶n kiÕn bãc lét nÆng nÒ. c«ng th−¬ng l¹i kh«ng + ThÞ d©n rÊt khèn khæ cã quyÒn lùc vÒ chÝnh trÞ • N«ng d©n nghÌo khæ v× sù bãc lét cña phong kiÕn. • ThÞ d©n võa bÞ phong kiÕn khèng chÕ võa bÞ
 6. nhµ bu«n vµ bän cho vay nÆng l·i bãc lét. + VÒ chÝnh trÞ : – ChÝnh trÞ : • §Õn gi÷a thÕ kØ XIX, + §èi ngo¹i. NhËt B¶n vÉn lµ mét • Gi÷a thÕ kØ XIX, NhËt quèc gia phong kiÕn, B¶n vÉn lµ mét quèc gia Thiªn hoµng cã vÞ trÝ tèi phong kiÕn. cao (chØ trªn danh • Thiªn hoµng cã quyÒn nghÜa) thùc quyÒn thuéc lùc tèi cao (trªn danh vÒ S«gun, ®ãng ë phñ nghÜa). Chóa (M¹c Phñ). • Thùc quyÒn thuéc vÒ S«gun • Gi÷a lóc m©u thuÉn → Gi÷a lóc m©u thuÉn trong lßng x· héi NhËt trong lßng x· héi NhËt gay g¾t, chÕ ®é M¹c Phñ gay g¾t, chÕ ®é M¹c Phñ khñng ho¶ng nghiªm lung lay, c¸c n−íc ph−¬ng träng th× c¸c n−íc t− b¶n T©y dïng ¸p lùc buéc ph−¬ng T©y, dïng ¸p lùc NhËt B¶n ph¶i “më cöa”. qu©n sù ®ßi NhËt B¶n ph¶i “më cöa”. + §èi ngo¹i N¨m 1854, mét h¹m ®éi • N¨m 1854, MÜ buéc cña MÜ ®· ®Õn NhËt B¶n NhËt kÝ hiÖp −íc, më hai dïng vò lùc buéc M¹c cöa biÓn cho MÜ vµo Phñ ph¶i kÝ hiÖp −íc, më bu«n b¸n, tiÕp ®ã : Ph¸p, hai cöa biÓn Si-m«-®a vµ Nga, §øc còng ®ua nhau H«-k«-®a-tª cho MÜ Ðp NhËt B¶n kÝ mét lo¹t bu«n b¸n, tiÕp ®ã Ph¸p, hiÖp −íc bÊt b×nh ®¼ng Nga, §øc còng ®ua nhau Ðp NhËt B¶n kÝ hiÖp −íc bÊt b×nh ®¼ng. → Nh− vËy, ®Õn gi÷a thÕ → Nh− vËy, gi÷a thÕ kØ kØ XIX, NhËt B¶n ®· l©m XIX, NhËt B¶n l©m vµo
 7. vµo cuéc khñng ho¶ng cuéc khñng ho¶ng trÇm trÇm träng, ®øng tr−íc träng, ®øng tr−íc sù lùa sù lùa chän : hoÆc lµ tiÕp chän : hoÆc lµ tiÕp tôc tôc duy tr× chÕ ®é phong duy tr× chÕ ®é phong kiÕn b¶o thñ l¹c hËu ®Ó kiÕn l¹c hËu b¶o thñ ®Ó bÞ c¸c n−íc ®Õ quèc x©u bÞ c¸c n−íc ®Õ quèc x©u xÐ hoÆc canh t©n ®Êt xÐ, hoÆc lµ canh t©n ®Êt n−íc ®−a NhËt B¶n ph¸t n−íc, theo con ®−êng triÓn theo con ®−êng c¸c c¸c n−íc ph−¬ng T©y ®Ó n−íc ph−¬ng T©y. giµu m¹nh lªn. GV gi¶i thÝch thªm së dÜ, c¸c n−íc t− b¶n ¢u, MÜ lóc nµy ®ßi NhËt B¶n “më cöa” ®Ó giao l−u bu«n b¸n, ®Æc biÖt lµ MÜ chó ý ®Õn NhËt v× NhËt cã thÓ thµnh n¬i dõng ch©n cho c¸c tÇu MÜ råi táa ra c¸c khu vùc Trung Quèc vµ Th¸i B×nh D−¬ng. – N¨m 1864, sù can thiÖp cña n−íc ngoµi vµo NhËt B¶n ngµy cµng t¨ng. H¹m ®éi MÜ – Anh – Ph¸p – Hµ Lan tÊn c«ng Shimonoseki, ®ßi quyÒn qua l¹i c¶ng nµy. Tr¶ lêi : 2) Cuéc Duy t©n Minh GV giíi thiÖu víi HS h×nh – Sau mét lo¹t nh÷ng TrÞ 1 SGK : Thiªn hoµng hiÖp −íc M¹c Phñ kÝ víi a)Hoµn c¶nh Minh TrÞ (1852 – 1912). n−íc ngoµi, c¸c tÇng líp Sau mét lo¹t hiÖp −íc Sau ®ã GV gi¶i thÝch : nh©n d©n trong x· héi bÊt b×nh ®¼ng M¹c Phñ ph¶n øng m¹nh mÏ. – Minh TrÞ (Meiji) lµ kÝ víi n−íc ngoµi – Phong trµo ®Êu tranh hiÖu cña Hoµng ®Õ NhËt – Nh©n d©n NhËt rÊt c¨m chèng S« gun vµo nh÷ng B¶n Mót-xu-hi-t«. n¨m 60 cña thÕ kØ XIX phÉn víi chÕ ®é.
 8. ®· lµm sôp ®æ chÕ ®é. N¨m 1867 «ng lªn ng«i – Nh÷ng n¨m 60 cña thÕ M¹c Phñ Thiªn hoµng khi míi 15 kØ XIX, phong trµo ®Êu – Th¸ng 1 – 1868 sau khi tuæi, nh−ng lµ ng−êi th«ng tranh chèng S«gun ®· lµm lªn ng«i, Thiªn hoµng minh vµ dòng c¶m. Khi sôp ®æ chÕ ®é M¹c Phñ. Minh TrÞ ®· thùc hiÖn lªn ng«i Thiªn hoµng ®· – Th¸ng 1 – 1868, Thiªn thùc hiÖn cuéc “C¶i c¸ch mét lo¹t c¶i c¸ch tiÕn bé hoµng Minh TrÞ ®· lªn Minh TrÞ” (Minh TrÞ cã nh»m ®−a NhËt B¶n ng«i, thùc hiÖn mét lo¹t nghÜa lµ sù cai trÞ s¸ng tho¸t khái t×nh tr¹ng mét c¶i c¸ch tiÕn bé nh»m suèt). Nh÷ng c¶i c¸ch n−íc phong kiÕn l¹c hËu. ®−a NhËt B¶n tho¸t khái nµy ®· thñ tiªu chÕ ®é §ã lµ cuéc Duy t©n t×nh tr¹ng mét n−íc phong kiÕn ph©n t¸n, sù Minh TrÞ, ®−îc tiÕn hµnh phong kiÕn l¹c h©u. §ã c¶n trë cña chÕ ®é phong trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc : lµ cuéc Duy t©n Minh kiÕn, më ®−êng cho kinh chÝnh trÞ, kinh tÕ, qu©n TrÞ ®−îc tiÕn hµnh trªn tÕ t− b¶n ph¸t triÓn, t¹o sù, v¨n hãa, gi¸o dôc... tÊt c¶ mäi lÜnh vùc : thùc lùc cho NhËt B¶n chÝnh trÞ, kinh tÕ, qu©n tho¸t khái ¸ch n« dÞch sù, v¨n ho¸, gi¸o dôc... cña n−íc ngoµi – Duy t©n lµ ®i theo c¸i míi. Cho nªn ng−êi ta gäi cuéc c¶i c¸ch cña Thiªn hoµng ë NhËt B¶n n¨m 1868 lµ cuéc Duy t©n Minh TrÞ. – Tr−íc khi Thiªn hoµng Minh TrÞ lªn ng«i, ë NhËt B¶n, Thiªn hoµng chØ trªn danh nghÜa, thùc quyÒn n»m trong tay S«gun (T−íng qu©n). – Sau ®ã GV yªu cÇu HS ®äc SGK môc 2 vµ ®Æt c©u hái : Nªu hoµn c¶nh cuéc Duy t©n Minh TrÞ ë NhËt B¶n n¨m 1868 ?
 9. Hái Tr¶ lêi b) Néi dung – Néi dung chÝnh cña – VÒ chÝnh trÞ – ChÝnh trÞ cuéc Duy t©n Minh TrÞ + NhËt hoµng tuyªn bè + Tuyªn bè thñ tiªu chÕ lµ g× ? thñ tiªu chÕ ®é M¹c Phñ. ®é M¹c Phñ. + Thµnh lËp chÝnh phñ + Thµnh lËp chÝnh phñ míi, trong ®ã ®¹i biÓu míi trong ®ã phÇn lín lµ cña tÇng líp quý téc t− tÇng líp quý téc t− s¶n. s¶n ®ãng vai trß quan + Thùc hiÖn b×nh ®¼ng träng. c«ng d©n + Thùc hiÖn quyÒn b×nh + N¨m 1889 HiÕn ph¸p ®¼ng cña c«ng d©n. míi ra ®êi, quyÕt ®Þnh chÝnh thÓ qu©n chñ lËp hiÕn. + N¨m 1889, HiÕn ph¸p – Kinh tÕ míi ®−îc ban hµnh, chÕ + Thùc hiÖn thèng nhÊt ®é qu©n chñ lËp hiÕn tiÒn tÖ, thèng nhÊt thÞ ®−îc thµnh lËp. tr−êng. – VÒ kinh tÕ + Xãa bá ®éc quyÒn + Thi hµnh thèng nhÊt tiÒn ruéng ®Êt cña phong kiÕn. tÖ, thèng nhÊt thÞ tr−êng. + T¨ng c−êng ph¸t triÓn + Xãa bá ®éc quyÒn kinh tÕ ë n«ng th«n. ruéng ®Êt cña phong kiÕn. + X©y dùng h¹ tÇng c¬ + T¨ng c−êng ph¸t triÓn së cÇu cèng, ®−êng s¸. kinh tÕ t− b¶n ë n«ng th«n. + X©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®−êng s¸, cÇu cèng. – VÒ qu©n sù – Qu©n sù : + Qu©n ®éi ®−îc tæ chøc + Qu©n ®éi ®−îc tæ chøc theo kiÓu ph−¬ng T©y theo kiÓu ph−¬ng T©y. Thùc hiÖn chÕ ®é nghÜa + Thùc hiÖn chÕ ®é vô qu©n sù thay thÕ chÕ nghÜa vô qu©n sù. ®é Tr−ng binh. + C«ng nghiÖp ®ãng tÇu + C«ng nghiÖp ®ãng tÇu ®−îc chó träng ph¸t triÓn. chiÕn, s¶n xuÊt vò khÝ, + Ngoµi ra cßn tiÕn hµnh ®¹n d−îc ®−îc chó träng. s¶n xuÊt vò khÝ, ®¹n + Chó ý mêi chuyªn gia d−îc vµ mêi chuyªn gia qu©n sù n−íc ngoµi. qu©n sù n−íc ngoµi.
 10. – VÒ v¨n hãa – gi¸o dôc – V¨n hãa – gi¸o dôc + Thi hµnh gi¸o dôc b¾t + Thi hµnh gi¸o dôc b¾t buéc, chó träng néi dung buéc. khoa häc - kÜ thuËt trong + Chó träng néi dung ch−¬ng tr×nh gi¶ng d¹y. khoa häc kÜ thuËt trong – Cö HS giái ®i du häc ë ch−¬ng tr×nh gi¶ng d¹y. ph−¬ng T©y. + Cö HS giái ®i du häc ë ph−¬ng T©y. Hái Tr¶ lêi Em cã nhËn xÐt g× vÒ HS th¶o luËn theo nhãm, nh÷ng néi dung cña cuéc sau ®ã c¸c nhãm tr×nh Duy t©n Minh TrÞ vµ ý bµy tr−íc líp, cuèi cïng nghÜa næi bËt cña cuéc GV tæng kÕt th¶o luËn c¶i c¸ch nµy ? GV tæng kÕt th¶o luËn – Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng cuéc Duy t©n Minh TrÞ n¨m 1868 lµ cuéc c¸ch m¹ng t− s¶n. Bëi v× : §Çu n¨m 1868 chÕ ®é M¹c Phñ - ChÕ ®é phong kiÕn ë NhËt B¶n chÊm døt. ChÝnh quyÒn phong kiÕn cña S«gun ®· chuyÓn sang tay quý téc t− s¶n hãa ®øng ®Çu lµ Thiªn hoµng Minh TrÞ. HiÕn ph¸p n¨m 1889 ®· quyÕt ®Þnh chÝnh thÓ qu©n chñ lËp hiÕn. – VÒ kinh tÕ : thùc hiÖn thèng nhÊt tiÒn tÖ, thèng nhÊt thÞ tr−êng (GV gi¶i thÝch thªm : mét n−íc giµu m¹nh lµ ®Êt n−íc cã thÞ tr−êng thèng nhÊt; kinh tÕ hµng hãa ph¸t triÓn, tiÒn tÖ thèng nhÊt). • Chó ý x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. – Qu©n ®éi tæ chøc theo kiÓu ph−¬ng T©y, theo chÕ ®é nghÜa vô qu©n sù, chó ý ®Õn khoa häc kÜ thuËt, vò khÝ ®¹n d−îc. – V¨n hãa gi¸o dôc : ChÝnh phñ rÊt coi träng c¶i c¸ch trong gi¸o dôc. Cuèi cïng kh¼ng ®Þnh. Tuy r»ng cuéc Duy t©n Minh TrÞ lµ cuéc c¸ch m¹ng t− s¶n do liªn minh quý téc t− s¶n tiÕn hµnh “tõ trªn xuèng” cßn nhiÒu h¹n chÕ. Nh−ng cuéc c¶i c¸ch Minh TrÞ ®· më ®−êng cho CNTB ph¸t triÓn ë NhËt, ®−a NhËt trë thµnh n−íc cã kinh tÕ c«ng th−¬ng nghiÖp ph¸t triÓn nhÊt ch©u ¸, t¹o thùc lùc ®Ó gi÷ v÷ng ®éc lËp chñ quyÒn tr−íc sù x©m l−îc cña ®Õ quèc ph−¬ng T©y.
 11. Tr¶ lêi 3) NhËt B¶n chuyÓn GV yªu cÇu HS ®äc GSK – Trong 30 n¨m cuèi thÕ sang giai ®o¹n ®Õ quèc môc 3 vµ ®Æt c©u hái. kØ XIX, nhÊt lµ sau cuéc chñ nghÜa. – T¹i sao nãi : Cuèi thÕ chiÕn tranh Trung – NhËt (1894 – 1895), CNTB a) Kinh tÕ : kØ XIX. NhËt B¶n ®· ph¸t triÓn nhanh chãng ë chuyÓn sang giai ®o¹n – Kho¶ng 30 n¨m cuèi NhËt : §Õ quèc chñ nghÜa ? thÕ kØ XIX, nhÊt lµ sau + C«ng nghiÖp nÆng: chiÕn tranh Trung – NhËt ®−êng s¾t, ngo¹i th−¬ng hµng h¶i cã nhiÒu (1894 – 1895) kinh tÕ chuyÓn biÕn quan träng. NhËt ph¸t triÓn nhanh + C«ng nghiÖp hãa kÐo chãng. theo sù tËp trung cña + C«ng nghiÖp nÆng, c«ng nghiÖp, th−¬ng nghiÖp vµ ng©n hµng. ®−êng s¾t, ngo¹i th−¬ng, + NhiÒu c«ng ti ®éc hµng h¶i cã nhiÒu quyÒn xuÊt hiÖn : MÝt- chuyÓn biÕn quan träng. x−i, MÝt-su-bi-si... C¸c + NhiÒu c«ng ti ®éc c«ng ty nµy lµm chñ quyÒn ra ®êi : MÝt-x−i, MÝt-su-bi-si... nhiÒu ng©ng hµng hÇm – C¸c c«ng ti nµy cã kh¶ má, nhµ m¸y xÝ nghiÖp... n¨ng chi phèi vµ lòng cã kh¶ n¨ng chi phèi, vµ ®o¹n kinh tÕ NhËt. lòng ®o¹n c¶ kinh tÕ lÉn – Cã sù liªn kÕt gi÷a t− chÝnh trÞ NhËt B¶n. b¶n c«ng nghiÖp vµ t− b¶n ng©n hµng. – Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ b) §èi ngo¹i (*) GV giíi thiÖu víi HS cña kinh tÕ NhËt B¶n + Do cã thùc lùc vÒ kinh h×nh 2 : LÔ kh¸nh thµnh cuèi thÕ kØ XIX → ®Çu tÕ vµ qu©n sù, cho nªn mét ®oµn tÇu ë NhËt thÕ kØ XX ®· t¹o nªn søc cuèi thÕ kØ XIX → ®Çu B¶n. m¹nh kinh tÕ vµ qu©n sù chÝnh trÞ cho giíi cÇm thÕ kØ XX, NhËt ®· thùc quyÒn thùc hiÖn chÝnh hiÖn chÝnh s¸ch x©m s¸ch x©m l−îc, bµnh l−îc, bµnh tr−íng thÕ tr−íng thÕ lùc lùc. + ChiÕn tranh §µi Loan (1874) + ChiÕn tranh Trung –
 12. NhËt (1894 – 1985) + ChiÕn tranh Nga – NhËt (1904 – 1905) → Nh÷ng th¾ng lîi trong c¸c cuéc chiÕn tranh nµy ®· ®em l¹i cho NhËt B¶n nhiÒu hiÖp −íc cã lîi vÒ ®Êt ®ai vµ tµi chÝnh. GV dïng l−îc ®å vÒ sù bµnh tr−íng cña ®Õ quèc NhËt ®Ó minh häa vÊn ®Ò nµy. – Sau chiÕn tranh Trung – NhËt (1894 – 1895) qu©n NhËt uy hiÕp B¾c Kinh, chiÕm cöa biÓn L÷ ThuËn, nhµ Thanh ph¶i nh−îng §µi Loan vµ b¸n ®¶o Liªu §«ng cho NhËt – Sau chiÕn tranh Nga – NhËt (1904 – 1905) Nga ph¶i nh−îng cho NhËt c¶ng L÷ ThuËn, ®¶o Xa - kha-lin, thõa nhËn cho NhËt chiÕm ®ãng TriÒu Tiªn. Sau cuéc chiÕn tranh, NhËt ®· trë thµnh 1 c−êng quèc ë ViÔn §«ng (GV cã thÓ liªn hÖ ¶nh h−ëng cña cuéc chiÕn tranh Nga – NhËt ®èi víi c¸c sÜ phu tiÕn bé ®Çu XX ë ViÖt Nam vµ c¸ch m¹ng ViÖt Nam).
 13. – Cïng víi sù ph¸t triÓn c) X· héi cña CNTB NhËt, quÇn + Cïng víi sù ph¸t triÓn chóng nh©n d©n bÞ bÇn cña chñ nghÜa t− b¶n, cïng hãa nÆng nÒ. quÇn chóng nh©n d©n bÞ + C«ng nh©n ph¶i lµm viÖc tõ 12 → 14 giê/ngµy bÇn cïng hãa nÆng nÒ. trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tåi + C«ng nh©n lµm viÖc tÖ, l−¬ng thÊp kÐm. cùc khæ 12 → 14 giê + NhiÒu phong trµo c«ng trong 1 ngµy, l−¬ng thÊp nh©n bïng næ ®ßi t¨ng kÐm. l−¬ng gi¶m giê lµm. + NhiÒu phong trµo c«ng + Sù ph¸t triÓn cña phong nh©n bïng næ ®ßi t¨ng trµo c«ng nh©n lµ c¬ së l−¬ng, gi¶m giê lµm. thµnh lËp c¸c nghiÖp ®oµn N¨m 1901, §¶ng X· héi – N¨m 1901, §¶ng X· d©n chñ NhËt B¶n ®−îc héi d©n chñ NhËt B¶n thµnh lËp d−íi sù l·nh ®¹o ®−îc thµnh lËp. cña Ca-tai-a-ma Xen GV minh häa thªm. – N¨m 1898 Héi nghiªn cøu Chñ nghÜa X· héi ra ®êi, ë NhËt. N¨m 1900 ®æi thµnh hiÖp héi x· héi chñ nghÜa. Ngµy 20 – 5 – 1901, §¶ng X· héi d©n chñ NhËt thµnh lËp do Katayamasen vµ K«tuku s¸ng lËp. Víi c−¬ng lÜnh vµ chñ tr−¬ng ®Êu tranh hîp ph¸p, thùc hiÖn mét sè môc tiªu. + Kh«ng ph©n biÖt chñng téc vµ chÕ ®é chÝnh trÞ, thùc hiÖn bèn biÓn lµ nhµ. + V× thÕ giíi hßa b×nh vµ gi¶i trõ qu©n bÞ. + Xãa bá x· héi cã giai cÊp. + Quèc h÷u hãa ruéng ®Êt. 4. Cñng cè : * T¹i sao nãi cuéc Duy t©n Minh TrÞ cã ý nghÜa nh− mét cuéc c¸ch m¹ng t− s¶n (GV gîi ý ®Ó HS tr¶ lêi) : L·nh ®¹o, nhµ n−íc míi, nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn c¶i c¸ch vÒ mäi mÆt. • Cuéc c¶i c¸ch Minh TrÞ do Thiªn hoµng tiÕn hµnh (1868) lËt ®æ chÕ ®é M¹c Phñ, chÊm døt chÕ ®é phong kiÕn ë NhËt chÝnh quyÒn phong kiÕn S«gun chuyÓn sang tay quý téc t− s¶n hãa ®øng ®Çu lµ Thiªn hoµng Minh TrÞ.
 14. • Nh÷ng c¶i c¸ch chÝnh trÞ, kinh tÕ, qu©n sù,v¨n hãa gi¸o dôc mang tÝnh chÊt t− s¶n râ rÖt, thèng nhÊt thÞ tr−êng, thèng nhÊt tiÒn tÖ, xãa bá quyÒn së h÷− ruéng ®Êt phong kiÕn... t¹o ®iÒu kiÖn cho kinh tÕ t− b¶n ph¸t triÓn nhanh chãng trªn con ®−êng t− b¶n chñ nghÜa. * Dùa vµo l−îc ®å (h×nh 3) tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh vÒ sù bµnh tr−íng cña §Õ quèc NhËt cuèi thÕ kØ XIX – ®Çu thÕ kØ XX. 5. Bµi tËp vÒ nhµ : T¹i sao cuèi thÕ kØ XIX, hÇu hÕt c¸c n−íc ch©u ¸ ®· trë thµnh thuéc ®Þa hoÆc phô thuéc cña c¸c n−íc ®Õ quèc ph−¬ng T©y. Nh−ng NhËt B¶n l¹i gi÷ v÷ng ®−îc ®éc lËp, tho¸t khái ¸ch thèng trÞ cña ®Õ quèc ph−¬ng T©y vµ v−¬n lªn nhanh chãng trë thµnh c−êng quèc. (C©u hái nµy GV ch÷a ë tiÕt sau) Bμi 2 Ên ®é i. Môc tiªu bμi häc 1. KiÕn thøc • HS cÇn n¾m ®−îc : Sù thèng trÞ tµn b¹o cña chÕ d©n Anh ®èi víi nh©n d©n Ên §é cuèi thÕ kØ XIX - ®Çu thÕ kØ XX lµ nguyªn nh©n cña phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh ë Ên §é. • Vai trß cña giai cÊp t− s¶n Ên §é, ®Æc biÖt lµ vµi trß cña §¶ng Quèc ®¹i trong phong trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc. • Tinh thÇn ®Êu tranh kiªn c−êng bÊt khuÊt cña nh©n d©n Ên §é ®−îc thÓ hiÖn qua c¸c cuéc khëi nghÜa mµ ®iÓn h×nh lµ cuéc khëi nghÜa Xi -pay 2. T×nh c¶m, th¸i ®é, t− t−ëng • Båi d−ìng cho HS lßng c¨m thï sù thèng trÞ d· man, tµn b¹o cñ© thùc d©n Anh ®èi víi nh©n d©n Ên §é. • Lßng kh©m phôc c¸c cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n Ên §é chèng chÕ ®é thùc d©n Anh.
 15. 3. KÜ n¨ng • RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông b¶n ®å. • KÜ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh c¸c sù kiÖn lÞch sö. ii. ThiÕt bÞ, tμi liÖu d¹y - häc • L−îc ®å phong trµo c¸ch m¹ng Ên §é cuèi thÕ kØ XIX – ®Çu thÕ kØ XX • Tranh ¶nh vÒ ®Êt n−íc Ên §é (cuèi XIX - ®Çu XX) • ¶nh Til¾c (1856 -1920) iii. TiÕn tr×nh d¹y – häc 1. æn ®Þnh tæ chøc líp 2. KiÓm tra bµi cò – T¹i sao nãi : Cuéc Duy t©n Minh TrÞ ë NhËt B¶n n¨m 1868 lµ cuéc c¸ch m¹ng t− s¶n. – ý nghÜa lÞch sö cña cuéc Duy T©n Minh TrÞ 1868 ë NhËt. 3. Giíi thiÖu bµi míi GV dïng b¶n ®å Ên §é, giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ®Êt n−íc vµ lÞch sö Ên §é thêi k× më ®Çu lÞch sö cËn ®¹i. – Ên §é lµ mét quèc gia réng lín, ®«ng d©n thø hai thÕ giíi, n»m ë phÝa Nam ch©u ¸, réng gÇn 4 triÖu km2. §©y lµ ®Êt n−íc cã nÒn v¨n hãa l©u ®êi vµ ph¸t triÓn rùc rì. Ên §é lµ thÞ tr−êng lÝ t−ëng bËc nhÊt ë ph−¬ng §«ng cña c¸c n−íc ph−¬ng T©y. – Tõ thÕ kØ XVII, c¸c n−íc ph−¬ng T©y ®· nhßm ngã vµ tõng b−íc th©m nhËp vµo thÞ tr−êng Ên §é. – §Õn gi÷a thÕ kØ XIX, thùc d©n Anh ®· hoµn thµnh viÖc x©m l−îc Ên §é. – D−íi sù thèng trÞ d· man, tµn b¹o cña thùc d©n Anh nh©n d©n Ên §é rÊt khèn khæ, m©u thuÉn d©n téc ë Ên §é rÊt gay g¾t, nh©n d©n Ên §é ®· liªn tiÕp ®øng lªn ®Êu tranh giµnh ®éc lËp, ®iÓn h×nh lµ cuéc khëi nghÜa Xipay (1857- 1859), phong trµo ®Êu tranh cña giai cÊp t− s¶n víi sù ra ®êi cña §¶ng Quèc ®¹i, cuéc b·i c«ng cña c«ng nh©n Bombay n¨m 1908. §ã lµ néi dung chÝnh cña bµi häc h«m nay.
 16. 5. D¹y – häc bµi míi Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Môc tiªu cÇn ®¹t Tr¶ lêi 1) T×nh h×nh kinh tÕ, x· GV yªu cÇu HS ®äc SGK – Gi÷a thÕ kØ, thùc d©n héi Ên §é nöa sau thÕ môc 1, sau ®ã ®Æt c©u Anh ®· hoµnh thµnh viÖc hái. kØ XIX x©m l−îc vµ ®µn ¸p bé – H·y nªu nh÷ng nÐt lín a) Kinh tÕ : m¸y cai trÞ ë Ên §é. trong chÝnh s¸ch thèng – Gi÷a thÕ kØ XIX thùc trÞ cña thùc d©n Anh ë – VÒ kinh tÕ : d©n Anh hoµn thµnh x©m Ên §é. + Më réng c«ng cuéc l−îc Ên §é. khai th¸c Ên §é mét c¸ch – Chóng b¾t ®Çu më quy m«. réng khai mét c¸ch quy • Ra søc v¬ vÐt l−¬ng m«. thùc, nguyªn liÖu bãc lét + Ra søc v¬ vÐt l−¬ng c«ng nh©n rÎ m¹t ®Ó thu thùc, nguyªn liÖu. lîi nhuËn. + Bãc lét nh©n c«ng. • Ên §é trë thµnh quèc + Ên §é lµ thuéc ®Þa gia quan träng nhÊt cña quan träng cña Anh. thùc d©n Anh → §êi sèng nh©n d©n v« → §êi sèng cña nh©n cïng cùc khæ, n¹n ®ãi d©n Ên §é rÊt cùc khæ. liªn tiÕp x¶y ra. Trong h¬n 25 n¨m cuèi thÕ kØ XIX ®· cã 18 n¹n ®ãi liªn tiÕp x¶y ra lµm cho 26 triÖu ng−êi chÕt. VÒ chÝnh trÞ – x· héi b) ChÝnh trÞ - x· héi : + ChÝnh phñ Anh n¾m – ChÝnh phñ Anh n¾m quyÒn cai trÞ trùc tiÕp quyÒn cai trÞ trùc tiÕp Ên §é. Ên §é. • Ngµy 1 – 1– 1877, N÷ Ngµy 1/1/1877, N÷ hoµng Anh (Vict«ria) chÝnh thøc hoµng Anh tuyªn bè tuyªn bè lªn ng«i vua ë ®ång thêi lµ N÷ hoµng Ên §é. Ên §é.
 17. • Thùc hiÖn chÝnh s¸ch + §Ó t¹o chç dùa v÷ng ch¾c cho nÒn thèng trÞ “chia ®Ó trÞ”. • Mua chuéc c¸c tÇng cña m×nh ë Ên §é, thùc d©n Anh ®· thùc hiÖn líp cã thÕ lùc trong giai chÝnh s¸ch “chia ®Ó trÞ” cÊp phong kiÕn. • T×m c¸ch mua chuéc • Kh¬i s©u sù c¸ch biÖt c¸c tÇng líp cã thÕ lùc vÒ chñng téc, t«n gi¸o, trong giai cÊp phong ®¼ng cÊp ë Ên §é. kiÕn b¶n xø. • Kh¬i s©u sù c¸ch biÖt vÒ chñng téc, t«n gi¸o vµ ®¼ng cÊp trong x· héi. GV tæng kÕt vµ chuyÓn ý : TÊt c¶ nh÷ng chÝnh s¸ch bãc lét nÆng nÒ ®ã cña thùc d©n Anh ë Ên §é ®· dÉn tíi m©u thuÉn gi÷a thùc d©n Anh vµ toµn thÓ nh©n d©n Ên §é rÊt s©u s¾c. Cho nªn nhiÒu cuéc khëi nghÜa ®· bïng næ. §iÓn h×nh nhÊt lµ cuéc khëi nghÜa Xi pay (1857 – 1859) 2) Cuéc khëi nghÜa Tr¶ lêi GV yªu cÇu HS ®äc SGK Xi pay (1857 – 1859) – Do sù ¸p bøc bãc lét môc 2 (c¶ líp cïng theo a) Nguyªn nh©n nÆng nÒ cña thùc d©n dâi). Sau ®ã GV ®Æt c©u Anh, m©u thuÉn gi÷a thùc * Nguyªn nh©n s©u xa. hái. d©n Anh ngµy cµng s©u – Do ¸ch ¸p bøc tµn b¹o – Em h·y tr×nh bµy s¾c, dÉn ®Õn nhiÒu cuéc cña thùc d©n Anh, m©u nguyªn nh©n bïng næ khëi nghÜa, ®iÓn h×nh nhÊt thuÉn gi÷a nh©n d©n Ên cuéc khëi nghÜa Xi pay lµ cuéc khëi nghÜa Xipay. §é vµ thùc d©n Anh rÊt
 18. s©u s¾c. Cho nªn nhiÒu – Binh lÝnh Ên §é bÞ thùc cuéc khëi nghÜa d· bïng d©n Anh ®èi xö tµn tÖ, tinh thÇn d©n téc vµ tÝn næ ë Ên §é. §iÓn h×nh lµ ng−ìng cña hä lu«n bÞ cuéc khëi nghÜa Xi pay. xóc ph¹m nghiªm träng. * Nguyªn nh©n trùc tiÕp • Hä rÊt bÊt b×nh víi – Thùc d©n Anh ®èi xö thùc d©n Anh, khi ra tµn tÖ víi binh lÝnh Ên chiÕn trËn ph¶i dïng ®¹n §é, tinh thÇn d©n téc tÝnh ph¸o cã tÈm mì lîn, mì ng−ìng cña hä bÞ xóc bß. Muèn b¾n lo¹i ®¹n ph¹m. nµy, ng−êi lÝnh ph¶i dïng – Hä ph¶n ®èi sÜ quan r¨ng ®Ó xÐ c¸c lo¹i giÊy Anh b¾t hä b¾n ®¹n ph¸o b«i mì ®ã, trong khi mµ ®Çu ®¹n bäc giÊy b«i nh÷ng ng−êi lÝnh Xi pay mì lîn, mì bß,tÝn ng−ìng theo ®¹o Hin®u (kiªng thÞt cña hä kiªng lo¹i mì ®ã. bß) vµ theo ®¹o Håi Cho nªn khëi nghÜa Xipay (kiªng thÞt lîn). V× thÕ hä bïng næ. ®· chèng lÖnh cña sÜ quan Anh vµ næi dËy khëi nghÜa Hái Tr¶ lêi b) DiÔn biÕn – Tr×nh bµy diÔn biÕn cña – R¹ng s¸ng ngµy – R¹ng s¸ng ngµy cuéc khëi nghÜa Xipay 10/5/1857 ë Mi-rót (gÇn 10/5/1857 ë Mi-rót (gÇn (C¶ líp theo dâi) §ª li) khi thùc d©n s¾p ¸p §ª-li) 3 trung ®oµn gi¶i 85 binh lÝnh Xi pay Xipay næi dËy khëi tr¸i lÖnh, th× ba trung nghÜa v©y b¾t bän chØ ®oµn Xipay ®· næi dËy huy Anh. khëi nghÜa v©y b¾t bän – N«ng d©n c¸c vïng l©n chØ huy Anh. cËn ®· næi dËy h−ëng – N«ng d©n c¸c vïng l©n øng. cËn ®· ®øng lªn h−ëng øng gia nhËp nghÜa qu©n. – Thõa th¾ng nghÜa qu©n – Thõa th¾ng, nghÜa ®· tiÕn vÒ §ª-li. Cuéc qu©n tiÕn vÒ §ª-li. Cuéc khëi nghÜa nhanh chãng khëi nghÜa nhanh chãng lan kh¾p miÒn B¾c vµ mét lan kh¾p miÒn B¾c vµ mét phÇn miÒn T©y Ên §é. phÇn miÒn T©y Ên §é.
 19. – NghÜa qu©n ®· lËp – NghÜa qu©n ®· lËp ®−îc chÝnh quyÒn vµ gi¶i ®−îc chÝnh quyÒn vµ gi¶i phãng mét sè thµnh phè phãng mét sè thµnh phè lín. lín. – Cuéc khëi nghÜa tån t¹i – Cuéc khëi nghÜa tån t¹i ®−îc kho¶ng 2 n¨m th× bÞ kho¶ng 2 n¨m th× bÞ ®µn thùc d©n Anh dèc toµn ¸p d· man. lùc ®µn ¸p d· man cuéc khëi nghÜa (nhiÒu nghÜa qu©n bÞ trãi vµo miÖng nßng sóng ®¹i b¸c råi bÞ b¾n cho tan x−¬ng, n¸t thÞt). GV minh häa thªm. Ngµy 10 – 5 – 1857, bÊt m·n tr−íc viÖc bän chØ huy Anh b¾t giam nh÷ng ng−êi lÝnh cã t− t−ëng bµi Anh, ba trung ®oµn Xipay vµ nh©n d©n næi dËy khëi nghÜa. Sau khi giÕt hÕt bän chØ huy Anh, nghÜa qu©n tiÕn vÒ §ª-li ®−îc nh©n d©n h−ëng øng, më réng cæng thµnh cho vµo. §ång thêi, c¸c ®¬n vÞ Xi pay vµ nh©n d©n ë ®ã cïng næi dËy giµnh thñ ®« vÒ tay m×nh. NghÜa qu©n tiÕn vÒ cung ®iÖn, t«n ®¹i biÓu cuèi cïng cña v−¬ng triÒu §¹i M«g«n lµ v−¬ng c«ng Ba-ha-®ua lµ ®¹i v−¬ng tèi cao cña Ên §é. • Nh−ng thùc tÕ quyÒn ®iÒu hµnh n»m trong tay c¸c ñy ban khëi nghÜa gåm 6 ®¹i biÓu binh sÜ vµ ®¹i biÓu thÞ d©n. TiÕp theo §ª-li, phong trµo réng kh¾p miÒn B¾c, miÒn Trung Ên §é. Hái Tr¶ lêi c) ý nghÜa lÞch sö Tr×nh bµy ý nghÜa lÞch sö – MÆc dï thÊt b¹i, nh−ng – Cuéc khëi nghÜa tiªu cña cuéc khëi nghÜa Xipay cuéc khëi nghÜa Xipay cã biÓu cho tinh thÇn ®Êu ý nghÜa lÞch sö to lín. tranh bÊt khuÊt cña nh©n • Nã tiªu biÓu cho tinh d©n Ên §é, chèng l¹i thÇn ®Êu tranh bÊt khuÊt thùc d©n Anh, gi¶i phãng d©n téc. cña nh©n d©n Ên §é, chèng l¹i thùc d©n Anh, gi¶i phãng d©n téc.
 20. 3) §¶ng Quèc ®¹i vµ Tr¶ lêi GV yªu cÇu HS ®äc môc phong trµo d©n téc * §¶ng Quèc ®¹i. 3 GSK vµ sau ®ã ®Æt c©u (1885 – 1908) hái. – Sù thµnh lËp. a) §¶ng Quèc §¹i – Em h·y tr×nh bµy sù ra + Tõ gi÷a thÕ kØ XIX, ®êi cña §¶ng Quèc ®¹i. giai cÊp t− s¶n vµ c¸c * Sù thµnh lËp tÇng líp trÝ thøc Ên §é – Tõ gi÷a thÕ kØ XIX giai ®· dÇn ®ãng vai trß quan cÊp t− s¶n vµ tÇng líp trÝ träng trong ®êi sèng x· thøc Ên §é ®· ph¸t triÓn. héi. – §Æc biÖt lµ giai cÊp t− • Hä më nhiÒu xÝ nghiÖp s¶n trªn con ®−êng ph¸t dÖt ë c¸c thµnh phè, hä triÓn bÞ thùc d©n Anh lµm ®¹i lÝ cho c¸c hµng k×m h·m. bu«n cña Anh. – Cho nªn, cuèi n¨m 1885 §¶ng Quèc ®¹i, – T− s¶n Ên §é muèn chÝnh ®¶ng ®Çu tiªn cña ®−îc tù do kinh doanh, ®ßi ®−îc tham gia chÝnh giai cÊp t− s¶n Ên §é ra quyÒn, nh−ng thùc d©n ®êi. Nã lµ mèc ®¸nh dÊu Anh k×m h·m. giai cÊp t− s¶n Ên §é ®· b−íc lªn vò ®µi chÝnh trÞ. + Cho nªn, cuèi n¨m 1885, §¶ng Quèc ®¹i, chÝnh ®¶ng ®Çu tiªn cña giai cÊp t− s¶n Ên §é ®−îc thµnh lËp, ®¸nh dÊu mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cña giai cÊp t− s¶n Ên b−íc lªn vò ®µi chÝnh trÞ. – Ho¹t ®éng : * Ho¹t ®éng. + Trong 20 n¨m ®Çu – Trong 20 n¨m ®Çu (1885 – 1905), §¶ng (1885 – 1905), §¶ng Quèc ®¹i chñ tr−¬ng dïng Quèc ®¹i chñ tr−¬ng ph−¬ng ph¸p «n hßa ®Ó dïng biÖn ph¸p «n hßa ®ßi chÝnh phñ thùc d©n ®ßi thùc d©n Anh tiÕn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2