intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

THIẾT KẾ CHỌN MẪU

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

277
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một mẫu tốt : mẫu không lệch, ước lượng chính xác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THIẾT KẾ CHỌN MẪU

  1. L a ch n các ph n t • ðám ñông Chng b y THI T K CH N M U • Ph n t c a ñám ñông • Ch n m u Nguy n H u Lam Tr n Quang Trung lam@ueh.edu.vn tqt@ueh.edu.vn • T ng ñi u tra 7-1 7-2 Thi t k ch n Th b c câu h i Th nào là m t m u t t? m u trong Nghiên c u - Qu n lý quá trình nghiên c u • ðúng ñ n: không ch ch D ng ch n m u Xác ñ nh ñám ñông liên quan Phi xác su t Xác su t • Ư c lư ng chính xác: sai s ch n m u L a ch n k thu t Nh n d ng các l ym u danh sách ch n m u Không ch p Lư ng giá và ch n nh n ði u ch nh / xây d ng danh sách ch n m u danh sách ch n m u Ch p nh n Xác su t Xác ñ nh nh ng quy t c c a danh sách ch n m u L ym u Phi xác su t 7-3 7-4 Các lo i thi t k ch n m u Cơ s ñ i di n • Ch n m u xác su t Ch n ph n t Xác su t Phi xác su t Không h n ch ng u nhiên ñơn gi n Thu n ti n • Ch n m u phi xác su t H n ch ng u nhiên ph c h p Có m c ñích H th ng Phán ñoán C m Quota Phân t ng Snowball Kép 7-5 7-6 1
  2. Các bư c thi t k ch n m u Các khái ni m giúp hi u k thu t ch n m u xác su t • ðám ñông có liên quan? • Sai s ch n m u • Các tham s quan tâm? • Danh sách ch n m u? • Kho ng tin c y • Lo i m u? • C m u? • ð nh lý gi i h n trung tâm • Chi phí? 7-7 7-8 Thi t k ch n m u xác su t Thi t k ch n m u phân t ng • Ch n m u ng u nhiên ñơn gi n Ch n m u phân t ng • Ch n m u h th ng • tăng hi u su t v m t th ng kê c a m u • cung c p ñ d li u ñ phân tích các t ng • Ch n m u phân t ng • cho phép dùng các quy trình và phương pháp khác nhau –T l – Không t l – T l • Ch n m u theo c m – Không t l • Ch n m u kép 7-9 7-10 Thi t k ch n m u theo c m Ch n m u phi xác su t • M c ñ thu n nh t c a các c m? Lý do s d ng • S tìm các c m b ng hay không b ng nhau? • Quy trình ñáp ng th a ñáng các m c tiêu ch n m u • Ta s ch n c m l n như th nào? • Chi phí th p • Ta s dùng c m m t bư c hay nhi u bư c? • Th i gian có h n • C m u c n thi t? • Không b nhi u sai s do con ngư i như ch n m u ng u nhiên hoàn toàn • Không có s n danh sách c a ñám ñông 7-11 7-12 2
  3. Ch n m u phi xác su t • Ch n m u ti n l i • Ch n m u có m c tiêu – Ch n m u có phán ñoán – Ch n m u theo Quota • Ch n m u theo m ng quan h (Snowball) 7-13 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2