intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế CONTACTOR xoay chiều, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

157
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập sơ đồ động Xét tr-ờng hợp Công tắc tơ đặt ng-ợc: Lực cơ tác dụng bao gồm: - Lực ép tiếp điểm chính th-ờng mở - Lực ép tiếp điểm phụ th-ờng mở - Lực ép tiếp điểm phụ th-ờng đóng - Lực lò xo nhả - Trọng l-ợng phần động - Lực ma sát (bỏ qua) 51.2.. Tính toán các lực: á Lực ép tiếp điểm chính th-ờng mở: - Lực ép tiếp điểm cuối: Ftđ c = 6. Ftđ (3 tiếp điểm cầu) = 6. 336. = 21,78 (N) - Lực ép tiếp điểm đầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế CONTACTOR xoay chiều, chương 6

  1. Ch-¬ng 6 §Æc tÝnh c¬ 5.1. TÝnh tãan ®Æc tÝnh c¬ 5.1.1. LËp s¬ ®å ®éng XÐt tr-êng hîp C«ng t¾c t¬ ®Æt ng-îc: H×nh vÏ *  = m +1 H×nh vÏ *=0 H×nh vÏ Lùc c¬ t¸c dông bao gåm: - Lùc Ðp tiÕp ®iÓm chÝnh th-êng më - Lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô th-êng më - Lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô th-êng ®ãng - Lùc lß xo nh¶ - Träng l-îng phÇn ®éng - Lùc ma s¸t (bá qua) 5.1.2. TÝnh to¸n c¸c lùc: a/ Lùc Ðp tiÕp ®iÓm chÝnh th-êng më: - Lùc Ðp tiÕp ®iÓm cuèi: Ft® c = 6. Ft® (3 tiÕp ®iÓm cÇu) = 6. 3.36 = 21,78 (N) - Lùc Ðp tiÕp ®iÓm ®Çu:
  2. Ft® ® = 0,6.Ft® c = 0,6.21,78 = 13,07 (N) b/ Lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô th-êng më: - Lùc Ðp tiÕp ®iÓm cuèi: Ft® c = 4. Ft® phô (2 tiÕp ®iÓm cÇu) = 4.0,25= 1 (N) - Lùc Ðp tiÕp ®iÓm ®Çu: Ft® ® = 0,6. Ft® c = 0,6.1 = 0,6 (N) c/ Lùc Ðp tiÕp ®iÓm phô th-êng ®ãng: - Lùc Ðp tiÕp ®iÓm ®Çu: Ft® ® = Ft® c = 1 (N) - Lùc Ðp tiÕp ®iÓm cuèi: Ft® c = Ft® ® = 0,6 (N) d/ Lùc lß xo nh¶: - Lùc nh¶ ®Çu: Fnh ® = K®t (G® + Ft® ® ) Fnh ® = 1,2 .(3,36 +1) = 5,56 (N) trong ®ã: HÖ sè dù tr÷ Kdt = 1,1  1,3. Chän Kdt = 1,2 Träng l-îng phÇn ®éng: G® = mc. I®m = 3,36 (N) - Lùc nh¶ cuèi: Fnh c = 1,5 . Fnh ® = 1,5.5,56= 8,33 (N) 5.1.3. §å thÞ ®Æc tÝnh c¬ H×nh vÏ 5.2. TÝnh to¸n lß xo Chän lß xo xo¾n h×nh trô chÞu nÐn H×nh vÏ
  3. Lo¹i lß xo nµy cã -u ®iÓm Ýt bÞ ¨n mßn bÒn vÒ c¬, lµm viÖc linh ®éng kh«ng bÞ ph¸t nãng. Tra b¶ng 4-1 (TL1), chän vËt liÖu lµm lß xo lµ d©y thÐp c¸cbon TOTC9398-60 ®é bÒn trung b×nh, nh·n hiÖu II (): - §é bÒn giíi h¹n khi kÐo : 2200N/mm2 - Giíi h¹n mái cho phÐp khi uèn : 770N/mm2 - Giíi h¹n mái cho phÐp khi xo¾n : 480N/mm2 - Module ®µn håi : 200.103N/mm2 - Module tr-ît : 80.103N/mm2 - §iÖn trë suÊt : 0,19  0,22.10-6 m C¸c th«ng sè cña lß xo: H×nh vÏ 5.2.1. Lß xo nh¶ - TÝnh cho mét lß xo 5 Fnh ®Çu = 56;2 = 2,78 (N) 8 Fnh cuèi = 33;2 = 4,165 (N) Nh- vËy trong kho¶ng  = m+1 = 6 (mm) lß xo ph¶i sinh ®-îc lùc lµ: F = 4,165 -2,78 = 1,385 (N) - Theo c«ng thøc 4 - 31 (TL1), ®-êng kÝnh d©y lß xo lµ: d = 1,6 Error! Chän C = Error!= 10 F = Fnh cuèi 4 => d = 1,6 165.10;480 =0,471 (mm)
  4. VËy chän ®-êng kÝnh d©y lß xo lµ d= 1mm - §-êng kÝnh lß xo: D = C.d = 10.1 = 10 (mm) - Sè vßng lµm viÖc: W = Error!=Error! = 43 vßng víi f= m+l = 6 mm - Sè vßng kÕt cÊu: W= 43 + 2 = 45 vßng - B-íc lß xo: tk = d = 1 mm tn = d + Error!= 1 + Error!= 1,13 mm - ChiÒu dµi kÕt cÊu: lk = d. W = 1.43 = 43 mm ln = W.tn + 1,5.d = 43.1,13 + 1,5.1 = 50,23 (mm) - øng suÊt xo¾n thùc tÕ cña lß xo: x = Error!= Error!= 106,06 N/mm2 VËy x  [x] = 480 N/mm2 do ®ã lß xo chän tháa m·n yªu cÇu. - Kho¶ng lón thùc tÕ cña lß xo: x1 = Error! = Error!= 5,956 mm 5.2.2. Lß xo tiÕp ®iÓm chÝnh: - TÝnh cho mét lß xo 21 Fnh ®Çu = 78;3 = 7,26 (N) 13 Fnh cuèi = 07;3 = 4,36 (N)
  5. Nh- vËy trong kho¶ng  = f = l = 3 (mm) lß xo ph¶i sinh ®-îc lùc lµ: F = 7,26 - 4,36 = 2,9 (N) - Theo c«ng thø 4 - 31 (TL1), ®-êng kÝnh d©y lß xo lµ: d = 1,6 Error! Chän C = Error! = 9 4 => d = 1,6 36.9;480 = 0,46 (mm) VËy chän ®-êng kÝnh d©y lß xo lµ d= 0,9 mm - §-êng kÝnh lß xo: D= C.d= 9.0,9 = 8,1 (mm) - Sè vßng lµm viÖc W = Error!=Error! = 13 vßng víi f= l = 3 mm - Sè vßng kÕt cÊu: W= 13 + 2 = 15 vßng - B-íc lß xo: tk = d = 0,9 mm tn = d + Error!= 0,9 + Error!= 1,13 mm - ChiÒu dµi kÕt cÊu: lk = d. W = 0,9.13 = 11,7 mm ln = W.tn + 1,5.d = 13.1,13 + 1,5.0,9 = 16,04 (mm) - øng suÊt xo¾n thùc tÕ cña lß xo: x = Error!= Error!= 205,42 N/mm2 VËy x  [x] = 480 N/mm2 do ®ã lß xo chän tháa m·n yªu cÇu.
  6. - Kho¶ng lón thùc tÕ cña lß xo: x1 = Error! = Error!= 3,52 mm 5.2.3. Lß xo tiÕp ®iÓm phô: - TÝnh cho mét lß xo: Fnh ®Çu = Error! = 0,5 (N) 0 Fnh cuèi = 6;2 = 0,3 (N) Nh- vËy trong kho¶ng  = f= l = 1 (mm) lß xo ph¶i sinh ®-îc lùc lµ: F = 0,5 - 0,3 = 0,2 (N) - Theo c«ng thø 4 - 31 (TL1), ®-êng kÝnh d©y lß xo lµ: d = 1,6 Error! Chän C = Error! = 9 => d = 1,6 Error! = 0,22 (mm) VËy chän ®-êng kÝnh d©y lß xo lµ d= 0,3 mm - §-êng kÝnh lß xo: D= C.d= 9.0,3 = 2,7 (mm) - Sè vßng lµm viÖc W = Error!=Error! = 21 vßng víi f= l = 1 mm - Sè vßng kÕt cÊu: W= 21 + 2 = 23 vßng - B-íc lß xo: tk = 0,3 mm tn = d + Error!= 0,3 + Error!= 0,35 mm - ChiÒu dµi kÕt cÊu:
  7. lk = d. W = 0,3.21 = 6,3 mm ln = W.tn + 1,5.d = 21.0,35 + 1,5.0,3 = 7,8 (mm) - øng suÊt xo¾n thùc tÕ cña lß xo: x = Error!= Error!= 254,6 N/mm2 VËy x  [x] = 480 N/mm2 do ®ã lß xo chän tháa m·n yªu cÇu. - Kho¶ng lón thùc tÕ cña lß xo: x1 = Error! = Error!= 1,02 mm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2