intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế logic mạch số, chương 3

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

446
lượt xem
136
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+Thiết kế,chọn các phần tử mạch: 4 phần tử nhớ JK-FF và các phần tử logic tổ hợp. +2 phương pháp thiết kế bộ đếm: Thiết kế đồng bộ hợăc không đồng bộ. a.1Thiết kế đồng bộ: Lập bảng mã hóa theo bìa Karough,bảng kích,từ đó ta tìm được hệ phương trình kích: J1=QcQbQa K=Qa J2=K2=QbQa J3= Qd Qa K3=Qa J4=K4=1 Sơ đồ mạch: a.2Thiết kế không đồng bộ: Từ hệ ph-ơng trình kích mạch đếm đồng bộ ta có: J1=QcQb ; K1=1 ; Xung nhịp Ck1=Qa J2=K2=Qa ; Ck2=Qb J3= Qd ; K3=1 ; Ck3=Qa J4=K4=1 ; Ck4= Xung đếm. Sơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế logic mạch số, chương 3

  1. Chương 3: Khèi ®Õm *Bé ®Õm thuËn 10: B¶ng tr¹ng th¸i: t t+1 Qd Qc Qb Qd Qc Qb Qa Qa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 +ThiÕt kÕ,chän c¸c phÇn tö m¹ch: 4 phÇn tö nhí JK-FF vµ c¸c phÇn tö logic tæ hîp. +2 ph-¬ng ph¸p thiÕt kÕ bé ®Õm: ThiÕt kÕ ®ång bé hî¨c kh«ng ®ång bé. a.1>ThiÕt kÕ ®ång bé:
  2. LËp b¶ng m· hãa theo b×a Karough,b¶ng kÝch,tõ ®ã ta t×m ®-îc hÖ ph-¬ng tr×nh kÝch: J1=QcQbQa K1=Qa J2=K2=QbQa J3= Qd Qa K3=Qa J4=K4=1 S¬ ®å m¹ch: a.2>ThiÕt kÕ kh«ng ®ång bé: Tõ hÖ ph-¬ng tr×nh kÝch m¹ch ®Õm ®ång bé ta cã: J1=QcQb ; K1=1 ; Xung nhÞp Ck1=Qa J2=K2=Qa ; Ck2=Qb J3= Qd ; K3=1 ; Ck3=Qa J4=K4=1 ; Ck4= Xung ®Õm. S¬ ®å m¹ch:
  3. *KL: Thùc tÕ m¹ch ®Õm 10(®Õm thuËn) dïng lµ IC ®Õm: 7490/74LS90
  4. b>Khèi gi¶i m·: *M¹ch gi¶i m· BCD 4 bit ra m· 7 thanh: Víi LED 7 thanh: B¶ng tr¹ng th¸i ho¹t ®éng m¹ch gi¶i m·: Chữ ABCD a b c d e số f g 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5 0 1 0 1 0 1 6 0 1 1 0 1 1 1 1 0 7 0 1 1 1 0 1 8 1 0 0 0 0 1 1 0 0
  5. 9 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 ThiÕt kÕ m¹ch dïng c¸c phÇn tö logic tæ hîp: a = C + A + B D +DB b = A +B c = A+ C +B+D d = C + A +D + B D e = CD +B D f = A + C D + B D + BC g = C D + B D +B C + B *KL: Thùc tÕ dïng IC gi¶i m·: 7447/74LS47
  6.  74LS90,74LS47,LED Anot chung.  SN7490(7490),SN7447(7447),LED Katot chung.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2