intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế mạng điện khu vực có 2 nguồn cung cấp và 9 phụ tải, chương 15

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

165
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ các bảng 5.2 và 5.3 tính được tổng công suất yêu cầu trên thanh góp 110 kV của hệ thống và nhà máy điện bằng: Syc = 307,008 + j166,677 MVA Để đảm bảo điều kiện cân bằng công suất trong hệ thống, các nguồn điện phải cung cấp đủ công suất theo yêu cầu. Vì vậy tổng công suất tác dụng do nhà máy và hệ thống cung cấp bằng: Pcc = 307,008 MW Khi hệ số công suất của các nguồn là 0,85 thì tổng công suất phản kháng của hệ thống và nhà máy điện có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế mạng điện khu vực có 2 nguồn cung cấp và 9 phụ tải, chương 15

  1. Chương 15: C©n b»ng chÝnh x¸c c«ng suÊt trong hÖ thèng Tõ c¸c b¶ng 5.2 vµ 5.3 tÝnh ®-îc tæng c«ng suÊt yªu cÇu trªn thanh gãp 110 kV cña hÖ thèng vµ nhµ m¸y ®iÖn b»ng: Syc = 307,008 + j166,677 MVA §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn c©n b»ng c«ng suÊt trong hÖ thèng, c¸c nguån ®iÖn ph¶i cung cÊp ®ñ c«ng suÊt theo yªu cÇu. V× vËy tæng c«ng suÊt t¸c dông do nhµ m¸y vµ hÖ thèng cung cÊp b»ng: Pcc = 307,008 MW Khi hÖ sè c«ng suÊt cña c¸c nguån lµ 0,85 th× tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cña hÖ thèng vµ nhµ m¸y ®iÖn cã thÓ ph¸t ra b»ng: Qcc = 307,008  0,620 = 190,266 MVAr Nh- vËy: Scc = 307,008 + j190,266 MVA Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn nhËn thÊy r»ng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng do nguån cÊp lín h¬n c«ng suÊt ph¶n kh¸ng yªu cÇu(296MVA) nªn kh«ng cÇn bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trong chÕ ®é phô t¶i cùc ®¹i.
  2. 5.2. ChÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu C«ng suÊt cña c¸c phô t¶i trong chÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu cho trong b¶ng 5.4 Hé Smin, Hé Smin, tiªu thô MVA tiªu thô MVA 1 16+j7,75 6 16+j7,75 2 13+j6,29 7 15+j7,26 3 15+j7,26 8 17+j7,24 4 17+j10,54 9 15+j6,39 5 15+j6,39 B¶ng 5.4. C«ng suÊt cña c¸c phô t¶i trong chÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu
  3. Khi phô t¶i cùc tiÓu sÏ cho mét m¸y ph¸t cña nhµ m¸y ®iÖn ngõng lµm viÖc ®Ó b¶o d-ìng, ®ång thêi ba m¸y ph¸t cßn l¹i sÏ ph¸t 85% c«ng suÊt ®Þnh møc. Nh- vËy tæng c«ng suÊt do nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn ph¸t ra b»ng: PF = 3  85%  60 = 153 MW QF = 153.0,62 = 94,86 MVAr SF = 153 + j 94,86 MVA Tæng c«ng suÊt t¸c dông tù dïng trong nhµ m¸y b»ng: Ptd = 10%PF®m = 10%  3  60 = 18 MW Qtd = 18  0,88 = 15,84 MVAr Std = 18 +j15,84 MVA C«ng suÊt ch¹y vµo cuén d©y h¹ ¸p cña tr¹m t¨ng ¸p cña nhµ m¸y ®iÖn: Sh = SF-Std = 153+j94,86 -(18+j15,84) = 135 +j79,02 MVA Tæn thÊt c«ng suÊt trong tr¹m t¨ng ¸p cña nhµ m¸y ®iÖn:  0,315 167,36 2   10,5  167,36 2  Sb  3  0,07  ( )   j 3  0,48    3 80    3  100  80    0,67  j13,69 MVA C«ng suÊt ph¸t vµo thanh gãp cao ¸p cña tr¹m t¨ng ¸p b»ng: Sc = Sh-  Sb = 135 + j79,02 -(0,67 + j13,69) = 134,33 + j65,33 MVA XÐt chÕ ®é vËn hµnh kinh tÕ c¸c tr¹m h¹ ¸p khi phô t¶i cùc tiÓu.
  4. Trong chÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu cã thÓ c¾t bít mét m¸y biÕn ¸p trong c¸c tr¹m, song cÇn ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn sau: m(m  1).P0 S pt  Sgh  Sdm . Pn §èi víi tr¹m cã hai m¸y biÕn ¸p th×: 2 P0 Sgh  Sdm . Pn KÕt qu¶ tÝnh gi¸ trÞ c«ng suÊt phô t¶i Spt vµ c«ng suÊt giíi h¹n Sgh cho trong b¶ng 5.5. Phô t¶i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sgh,MVA 22,23 17,38 - 22,23 17,38 22,23 - 22,23 17,38 Spt, MVA 17,78 14,44 - 20 16,3 16,66 - 18,48 16,30 B¶ng 5.5. Gi¸ trÞ Spt vµ Sgh cña c¸c tr¹m h¹ ¸p C¸c kÕt qu¶ tÝnh ë trªn cho thÊy r»ng trong chÕ ®é phô t¶i cùc tiÓu th× tÊt c¶ c¸c tr¹m cã 2 m¸y biÕn ¸p ®Òu vËn hµnh víi 1 m¸y biÕn ¸p. TÝnh chÕ ®é cña m¹ng ®iÖn khi phô t¶i cùc tiÓu ®-îc tiÕn hµnh t-¬ng tù nh- chÕ ®é cùc ®¹i. C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n cho trong b¶ng 5.6.
  5. Qc, S’, ΔSd, S”, Sb , ΔSb, MVA MVA MVA MVA MVA MVA 19,311+j9,4 19,105+j9,1 r 19,035+j10,0 0,035+j0,8 0,206+j0,321 1,34 62 41 01 01 61,687+j37, 3,156+j4,110 58,531+j33, 1,42 14,531+j9,66 0,031+j0,6 66 55 2 72 -40,951- 2,982+j2,851 -43,933- 1,19 14,531+j9,66 0,031+j0,6 15,334+j8,7 j20,637 15,09+j8,41 j23,488 15,024+j9,85 0,024+j0,5 2 72 0,244+j0,318 1,92 33 5 5 60 19,557+j10, 19,109+j10, 19,039+j12,6 0,039+j0,8 0,448+j0,697 2,87 803 247 37 98 14,758+j6,6 14,585+j6,4 14,527+j7,62 0,027+j0,6 0,173+j0,226 1,61 41 15 5 00 18,441+j8,2 18,101+j7,8 18,031+j9,43 0,031+j0,7 0,340+j0,443 2,07 92 49 9 19 19,287+j9,5 19,105+j9,3 19,035+j10,0 0,035+j0,8 0,182+j0,283 1,17 94 11 01 01 14,235+j8,5 0,151+j0,197 14,084+j8,3 1,32 14,026+j9,28 0,026+j0,6 66 69 9 14 15,355+j7,4 0,268+j0,349 15,087+j7,0 2,26 15,029+j8,93 0,029+j1,6 26 77 7 72 B¶ng 5.6. C¸c dßng c«ng suÊt vµ tæn thÊt c«ng suÊt trong tæng trë MBA vµ trªn ®-êng d©y khi phô t¶i cùc tiÓu
  6. §-êng SNi, d©y MVA 19,311+j8,12 N§-1 2 N§-2 61,687+j36,2 4 HT-2 -40,951- 15,334+j6,81 j21,827 N§-3 3 19,557+j7,93 N§-4 3 14,758+j5,03 HT-5 1 18,441+j6,22 N§-6 2 19,287+j8,42 HT-7 4 HT-8 14,235+7,246 HT-9 15,355+j5,16 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2