intTypePromotion=1

thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 27

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
143
lượt xem
48
download

thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập tổng mặt bằng thi công A. Tổng quan Tổ chức xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các công tác trên công trường bao gồm các việc làm đường thi công, làm hệ cung cấp điện thi công, cung cấp nước thi công, thoát nước mặt bằng, lán trại tạm, kho tàng bãi chứa vật tư, bãi chứa nhiên liệu, các xưởng gia công phục vụ xây dựng... Việc xây dựng cơ sở hạ tầng nằm trong quá trình chuẩn bị xây dựng nếu tiến hành tốt sẽ mang lại hiệu quả cao trong quá trình thi công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế trường học 5 tầng, có cầu thang bộ lên xuống giữa các tầng, chương 27

  1. Chương 27: TÝnh to¸n c¸c hÖ sè - Thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh: T = 196 ngµy. - Tæng sè c«ng: S = 10329 c«ng. S 10329 - Sè c«ng trung b×nh : ATB =   52, 7 c«ng T 196 - Sè c«ng d- : SD¦ = 1394 c«ng - Sè c«ng lín nhÊt : AMax = 84 c«ng AMax 84 - HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ : K1    1, 594 ATB 52, 7 S D¦ 1394 - HÖ sè ph©n bè lao ®éng : K1    0,135 S 10329
  2. II. LËp tæng mÆt b»ng thi c«ng A. Tæng quan Tæ chøc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng phôc vô c¸c c«ng t¸c trªn c«ng tr-êng bao gåm c¸c viÖc lµm ®-êng thi c«ng, lµm hÖ cung cÊp ®iÖn thi c«ng, cung cÊp n-íc thi c«ng, tho¸t n-íc mÆt b»ng, l¸n tr¹i t¹m, kho tµng b·i chøa vËt t-, b·i chøa nhiªn liÖu, c¸c x-ëng gia c«ng phôc vô x©y dùng... ViÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng n»m trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ x©y dùng nÕu tiÕn hµnh tèt sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p chÝnh sau nµy. Tuy nhiªn cã ®iÒu m©u thuÉn gi÷u ®Çu t- cho c¬ së h¹ tÇng chØ phôc vô thi c«ng víi gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y dùng. Thêi gian thi c«ng th-êng diÔn ra kh«ng l©u, nÕu ®Çu t- lín th× thêi gian khÊu hao qu¸ ng¾n so víi ®êi sö dông cña s¶n phÈm lµm ra dÉn ®Õn ph¶i ph©n bæ cho gi¸ c¸c c«ng viÖc sÏ ®-îc bµn giao. NÕu lµm qu¸ s¬ sµi kh«ng ®¸p øng ®-îc nhiÖm vô dÉn tíi viÖc khã kh¨n cho c«ng t¸c x©y dùng. Th«ng th-êng ph¶i kÕt hîp quan ®iÓm vÖ sinh an toµn, v¨n minh c«ng nghiÖp còng nh- kinh tÕ kü thuËt trong sù bè trÝ c¬ së h¹ tÇng c«ng tr-êng. V× vËy muèn h¹ ®-îc chi phÝ cho nh÷ng c«ng tr×nh phôc vô kiÓu nµy, cÇn tËn dông c¬ së cña x· héi thÞ tr-êng ®ang cã, còng nh- sö dông khoa häc ë møc cao. B. TÝnh to¸n lËp tæng mÆt b»ng thi c«ng. 1. C¬ së vµ môc ®Ých tÝnh to¸n :
  3. a. C¬ së tÝnh to¸n: - C¨n cø theo yªu cÇu cña tæ chøc thi c«ng, tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh x¸c ®Þnh nhu cÇu cÇn thiÕt vÒ vËt t-, vËt liÖu, nh©n lùc, nhu cÇu phôc vô. - C¨n cø vµo t×nh h×nh cung cÊp vËt t- thùc tÕ . - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ vµ mÆt b»ng c«ng tr×nh, bè trÝ c¸c c«ng tr×nh phôc vô, kho b·i, trang thiÕt bÞ ®Ó phôc vô thi c«ng . b. Môc ®Ých tÝnh to¸n: - TÝnh to¸n lËp tæng mÆt b»ng thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hîp lý trong c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý, thi c«ng, hîp lý trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, tr¸nh hiÖn t-îng chång chÐo khi di chuyÓn . - §¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ phï hîp trong c«ng t¸c phôc vô thi c«ng, tr¸nh tr-êng hîp l·ng phÝ hay kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu . - §Ó ®¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh t¹m, c¸c b·i vËt liÖu, cÊu kiÖn, c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ ®-îc sö dông mét c¸ch tiÖn lîi nhÊt. - §Ó cù ly vËn chuyÓn lµ ng¾n nhÊt, sè lÇn bèc dì lµ Ýt nhÊt . - §¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ phßng chèng ch¸y næ. 2. TÝnh to¸n: a. Sè l-îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trªn c«ng tr-êng: * Sè c«ng nh©n x©y dùng c¬ b¶n trùc tiÕp thi c«ng: - Theo biÓu ®å tiÕn ®é thi c«ng ta cã : Atb = 53 ng-êi * Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c x-ëng phô trî:
  4. B = m A  20 53 = 11 ng-êi 100 100 * Sè c¸n bé c«ng nh©n kü thuËt: C = 4%(A+B) = 4%(53+11) = 3 ng-êi * Sè c¸n bé nh©n viªn hµnh chÝnh: D = 5%(A+B+C) = 5%(53+11+3) = 3 ng-êi * Nh©n viªn phôc vô (y tÕ, ¨n ch-a …): E = 5%(A+B+C+D) = 5%(53+11+3+3) = 4 ng-êi Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng tr-êng (cã kÓ ®Õn 2% èm, 4% nghØ phÐp) : G = 1,06(53+11 + 3 + 3+4) = 78 ng-êi b. DiÖn tÝch kho b·i: * Kho Xi m¨ng: Dùa vµo c«ng viÖc ®-îc lËp ë tiÕn ®é thi c«ng th× ngµy thi c«ng tèn nhiÒu xi m¨ng nhÊt (®æ t¹i chç) lµ ngµy ®æ bª t«ng mãng vµ cét; cßn bª t«ng dÇm, sµn th× dïng bª t«ng th-¬ng phÈm. VËy xi m¨ng cÇn dù tr÷ ®ñ mét ®ît bª t«ng mãng lµ: XM = 60,13 . 0,342 . 1,025 = 21,08 T Ngoµi ra t¹i kho lu«n lu«n cã mét l-îng dù tr÷ ®Ó lµm c¸c c«ng viÖc phô(= 5000kg). Cho c¸c c«ng viÖc sau khi ®æ bª t«ng mãng: VËy l-îng xi m¨ng ë t¹i kho kú nµy lµ: XM = 21,08 + 5 = 26,08T Q dt TÝnh diÖn tÝch kho: F = D max
  5. F : DiÖn tÝch kho Qdt : L-îng xi m¨ng dù tr÷ Dmax: §Þnh møc s¾p xÕp vËt liÖu = 1,1T/m2 25,03 F=  20,06m 2 , Chän F = 24 m2 1,3 * Kho thÐp: L-îng thÐp trªn c«ng tr-êng dù tr÷ ®Ó gia c«ng vµ l¾p ®Æt cho 1 tÇng gåm: DÇm - sµn - cét - cÇu thang. VËy l-îng lín nhÊt lµ: 4,54 + 8,64 = 13,18 T §Þnh møc: Dmax = 1,5 T/m2 13,18 TÝnh diÖn tÝch kho: F =  8,78m 2 1,5 §Ó thuËn tiÖn cho viÖc s¾p xÕp v× chiÒu dµi cña thÐp ta chän: F = 50 m2 = (4x12,5) m2 * Kho chøa cèt pha: L-îng gç sö dông lín nhÊt lµ gç v¸n khu«n dÇm, sµn: Qdt = 742,98 x 0,03 x 1,35 = 30,1 m3 §Þnh møc: Dmax = 1 m3/m2 30,1 DiÖn tÝch kho: F =  30,1m 2 , chän F = 32 m2 1 * DiÖn tÝch b·i chøa c¸t: C¸t cho mét ngµy cã khèi l-îng cao nhÊt lµ ngµy ®æ bª t«ng lín nhÊt ( bª t«ng mãng): 60,13 x 0,455 = 27,36 m3 §Þnh møc: 1 m2 chøa 0,6 m3
  6. 27,36 DiÖn tÝch b·i : F =  45,6m 2 , chän F = 50 m2 0,6 * DiÖn tÝch b·i chøa ®¸ 1x2: Khèi l-îng ®¸ 1x2 lín nhÊt cho mét ®ît ®æ bª t«ng ®ã lµ bª t«ng mãng, cã khèi l-îng bª t«ng b»ng 60,13 m3 §Þnh møc: Dmax = 2,5m3/m2 DiÖn tÝch b·i: F = 60,13x0,841x1,1  22,25m 2 , chän F = 24 m2 2,5 * DiÖn tÝch b·i chøa g¹ch: Khèi l-îng x©y lµ Vx©y =73,09 m3 , Theo ®Þnh møc dù to¸n sè 24/2005/Q§ -BXD ngµy 29/7/ 05 ( m· hiÖu …..) ta cã khèi l-îng g¹ch lµ : 73,09  550 = 40199,5 viªn ( cho tÇng 1 ) Do khèi l-îng g¹ch kh¸ lín, dù kiÕn cung cÊp g¹ch lµm 2 ®ît cho c«ng t¸c x©y mét tÇng, mét ®ît cung cÊp lµ: Qdt = 40200/2 = 20100viªn §Þnh møc xÕp: Dmax = 700v/m2 DiÖn tÝch kho: F = 1,2. 20100  34,46m 2 700 Chän F = 40m2 bè bè trÝ chñ yÕu ë mÆt tr-íc gÇn m¸y vËn th¨ng, vµ ë xung quanh c«ng tr×nh. Mçi b·i cã F’= 5x4 m = 20 m2. ChiÒu cao xÕp h =1,5 m * Nhu cÇu nhµ t¹m trªn c«ng tr-êng. Tªn phßng ban DiÖn tÝch(m2)
  7. -Nhµ lµm viÖc cho c¸n bé kü 3x4=12 thuËt -Nhµ ë cho c¸n bé kü thuËt 3x4=12 -Nhµ lµm viÖc cho c¸n bé hµnh 3x4=12 chÝnh -Kho dông cô 18 -Nhµ y tÕ 12 -Nhµ ë tËp thÓ 60 -Nhµ ¨n tËp thÓ 48 -Nhµ t¾m 10 -Nhµ vÖ sinh 10 -Nhµ b¶o vÖ 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2