intTypePromotion=1

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 1

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
420
lượt xem
192
download

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình khuấy hệ lỏng rất thường gặp trong công nghiệp: công nghiệp hoá chất, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp luyện kim, công nghiệp vật liệu xây dựng… Quá trình khuấy có thể được thực hiện trong các ống có chất lỏng chảy qua, trong các bơm vận chuyển, trên đĩa của các tháp tinh luyện cũng như trong các thiết bị khuấy hoạt động nhờ năng lượng cơ học đưa vào qua cơ cấu khuấy hoạt động nhờ năng lượng của khí nén. Quá trình khuấy cơ học được sử dụng nhằm mục đích: Tạo ra các hệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 1

  1. Chương 1: GIÔÙI THIEÄU VEÀ HEÄ THOÁNG KHUAÁY TROÄN Quaù trình khuaáy heä loûng raát thöôøng gaëp trong coâng nghieäp: coâng nghieäp hoaù chaát, coâng nghieäp thöïc phaåm, coâng nghieäp luyeän kim, coâng nghieäp vaät lieäu xaây döïng… Quaù trình khuaáy coù theå ñöôïc thöïc hieän trong caùc oáng coù chaát loûng chaûy qua, trong caùc bôm vaän chuyeån, treân ñóa cuûa caùc thaùp tinh luyeän cuõng nhö trong caùc thieát bò khuaáy hoaït ñoäng nhôø naêng löôïng cô hoïc ñöa vaøo qua cô caáu khuaáy hoaït ñoäng nhôø naêng löôïng cuûa khí neùn. Quaù trình khuaáy cô hoïc ñöôïc söû duïng nhaèm muïc ñích:  Taïo ra caùc heä ñoàng chaát töø caùc theå tích loûng-loûng, loûng- khí, loûng-raén coù tính chaát thaønh phaàn khaùc nhau.  Taêng cöôøng quaù trình trao ñoåi nhieät.  Taêng cöôøng quaù trình trao ñoåi chaát bao goàm quaù trình chuyeån khoái vaø quaù trình hoaù hoïc. Ba loaïi quaù trình ñieån hình naøy thöïc hieän vôùi caùc loaïi ñoàng theå vaø dò theå khaùc nhau nhö heä loûng-loûng, loûng-khí, loûng-raén. 1.1 GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ HEÄ THOÁNG KHUAÁY TROÄN TRONG COÂNG NGHIEÄP Theo nguyeân lyù laøm vieäc ngöôøi ta chia ra laøm hai loaïi: lieân tuïc vaø giaùn ñoaïn. Loaïi laøm vieäc giaùn ñoaïn goàm caùc loaïi sau:  Maùy khuaáy thuøng quay hình truï naèm ngang, thaúng ñöùng, truïc cheùo, hình luïc giaùc naèm ngang, chöõ V.  Maùy khuaáy naèm ngang moät truïc, hai truïc.
  2.  Maùy khuaáy vít taûi thaúng ñöùng.  Maùy khuaáy lôùp soâi coù caùnh ñaûo. Loaïi laøm vieäc lieân tuïc goàm caùc loaïi sau:  Maùy troän vít taûi naèm ngang moät truïc, hai truïc.  Maùy troän ly taâm. 1.2 CAÙC CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ QUAÙ TRÌNH KHUAÁY TROÄN 1.3.1 Möùc Ñoä Khuaáy Troän Laø söï phaân boá töông hoã cuûa hai hay nhieàu chaát sau khi troän. Noù laø chæ tieâu ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû khuaáy vaø coù theå söû duïng ñeå ñaùnh giaù cöôøng ñoä khuaáy. Theo coâng thöùc Hixon-Tenry thì möùc ñoä khuaáy laø I X i n (1-1) n : soá maãu thöû Xi : noàng ñoä maãu thöû laàn i vaø ñöôïc xaùc ñònh i Xi  neáu  i   i 0 i0 1  i Xi  neáu  i   i 0 1  i0 Trong ñoù  i ,  i 0 laø phaàn theå tích cuûa caáu töû i trong maãu thöû vaø trong toaøn boä thieát bò. 1.3.2 Cöôøng Ñoä Khuaáy Ngöôøi ta thöôøng duøng moät trong caùc ñaïi löôïng sau ñaây bieåu thò cöôøng ñoä khuaáy:  Soá voøng quay n cuûa caùnh khuaáy.  Vaän toác voøng V cuûa ñaàu caùnh khuaáy.
  3. 2  Chuaån soá Reynolds Re= nd ñaëc tröng cho quaù trình V khuaáy.  Coâng suaát khuaáy rieâng: nghóa laø coâng suaát chi phí ñeå khuaáy moät ñôn vò theå tích N Nv  V (1-2) 1.3.3 Hieäu Quaû Khuaáy Hieäu quaû khuaáy ñöôïc xaùc ñònh baèng naêng löôïng tieâu hao ñeå ñaït ñöôïc hieäu öùng coâng ngheä caàn thieát. Thieát bò khuaáy coù hieäu quaû cao neáu noù ñaït ñöôïc yeâu caàu ñeà ra vaø toán ít naêng löôïng nhaát vaø ngöôïc laïi.
  4. 2 NHIEÄM VUÏ CUÛA LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP Vôùi nhöõng ñoøi hoûi veà maët kyõ thuaät ñaõ neâu trong chöông tröôùc cuõng nhö nhu caàu thöïc teá ngaøy moät cao trong saûn xuaát coâng nghieäp baét buoäc ngöôøi kyõ sö phaûi coù trình ñoä kyõ thuaät cao vaø kinh nghieäm thöïc teá phong phuù. Do vaäy vôùi kieán thöùc cuûa mình, ñeà taøi cuûa em chæ trình baøy nhöõng vaán ñeà ñôn thuaàn veà maët kyõ thuaät maø moät ngöôøi kyõ sö khi thieát keá phaûi quan taâm ñeán. Ñeà taøi giôùi thieäu veà caùc phöông phaùp ño möùc vaø nhieät ñoä thoâng duïng trong kyõ thuaät vaø trong coâng nghieäp saûn xuaát, ñoàng thôøi thuyeát minh cuõng neâu leân moät vaøi phöông phaùp ñeå xöû lyù tín hieäu laáy ñöôïc töø caûm bieán theo hai höôùng xöû lyù phaàn cöùng hoaëc phaàn meàm (ôû moâ hình laø caùch ño möùc söû duïng phaàn meàm). Maët khaùc luaän vaên cuõng trình baøy caùc vaán ñeà kyõ thuaät coù lieân quan ñeán moâ hình nhö nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa caùc loaïi bôm, sô ñoà maïch ñieän khueách ñaïi töông thích giöõa heä ñieàu khieån vôùi vaø cô caáu chaáp haønh. Ngoaøi ra, phaàn thuyeát minh cung’ giôùi thieäu moät caùch cô baûn noäi dung phaàn lyù thuyeát ñieàu khieån môø ñeå töø ñoù coù theå phaùt trieån ñeà taøi theo höôùng öùng duïng logic môø trong phaàn xöû lyù nhieät ñoä cuûa moâ hình. Hoaëc coù theå höôùng ñeà taøi theo vieäc ño möùc chaát loûng theo tính lieân tuïc, ñaây khoâng phaûi laø phaàn môùi nhöng laïi raát caàn thieát trong saûn xuaát vì caùc loaïi caûm bieán möùc raát hieám vaø ñaét ôû thò tröôøng Vieät Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản