thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 11

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
82
lượt xem
33
download

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên nhân gây ra cặp nhiệt ký sinh là do gấp khúc dây, nhiễm bẩn hoá học, bức xạ hạt nhân (biến đổi nguyên tố). Mối hàn cũng phải nhỏ tới mức tối đa, bởi vì nếu vùng hàn có kích thước lớn thì giữa các điểm khác nhau có thể nhiệt độ sẽ khác nhau tạo ra suất điện động ký sinh. Có ba kỹ thuật chính thường được sử dụng để hàn cặp nhiệt: - Hàn thiếc khi nhiệt độ sử dụng không quá cao. - Hàn xì bằng đèn xì axêtylen. - Hàn bằng tia lửa điện....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 11

  1. Chương 11: Phöông phaùp cheá taïo vaø sô ñoà ño 5.4.3.1 Cheá taïo ccëp nhieät vaø voû baûo veä Trong khi cheá taïo caëp nhieät caàn phaûi traùnh taïo ra nhöõng caëp nhieät kyù sinh. Nguyeân nhaân gaây ra caëp nhieät kyù sinh laø do gaáp khuùc daây, nhieãm baån hoaù hoïc, böùc xaï haït nhaân (bieán ñoåi nguyeân toá). Moái haøn cuõng phaûi nhoû tôùi möùc toái ña, bôûi vì neáu vuøng haøn coù kích thöôùc lôùn thì giöõa caùc ñieåm khaùc nhau coù theå nhieät ñoä seõ khaùc nhau taïo ra suaát ñieän ñoäng kyù sinh. Coù ba kyõ thuaät chính thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå haøn caëp nhieät: - Haøn thieác khi nhieät ñoä söû duïng khoâng quaù cao. - Haøn xì baèng ñeøn xì axeâtylen. - Haøn baèng tia löûa ñieän. Ñeå traùnh moïi tieáp xuùc ôû ngoaøi moái haøn, daây ñöôïc ñaët söù caùch ñieän. Söù caùch ñieän phaûi trô veà hoaù hoïc vaø coù ñieän trôû lôùn. Caáu truùc caëp nhieät-söù caùch ñieän thöôøng khoâng beàn vöõng cô hoïc, bôûi vaäy ñeå baûo veä, ngöôøi ta coøn trang bò theâm moät lôùp voû boïc beân ngoaøi. Voû boïc naøy ñaûm baûo kín ñeå khí khoâng loït qua vaø choáng ñöôïc thaêng giaùn nhieät ñoä ñoät ngoät. Noù thöôøng ñöôïc laøm baèng söù hoaëc baèng theùp. Neáu voû baèng theùp thì moái haøn coù theå thì moái haøn coù theå tieáp xuùc vôùi voû theùp ñeå giaûm thôøi gian hoài ñaùp. 5.4.3.2 Sô ñoà ño Treân hình 5.5 bieåu dieãn sô ñoà ño thoâng duïng cuûa caëp nhieät . Ñieàu kieän laép raùp töøng ñoâi cuøng nhieät ñoä: - Caùc moái haøn A/M1 vaø B/M1 cuûa caëp nhieät.
  2. - Caùc moái haøn cuûa caùc daây kim loaïi trung gian M1/ M2vaøM2/ M3 Khi ñoù trong maïch chæ coù suaát ñieän ñoäng Seebeck cuûa caëp nhieät. Thöïc vaäy, toång suaát ñieän ñoäng trong tröôøng hôïp naøy ñöôïc vieát döôùi daïng bieåu thöùc: Tref Taù Taø Taø Taø eP  h dT  h dT  P   hM 2 dT  PM 2 / M 3   hM 3 dT  Tc Taù A/ B B M1 M 1/ M 2 Tc Tref Taù Taø Taù Tref Tc   hM 2 dT  P h h Tref P Taø M 3/ M 2 Taù M 2 / M1  M1 dT  P M 1/ A  A dT Taø Taù Tref A M1 (Ta1) M2 (Ta2) M3 M1 B (Ta1) M2 (Ta2) Tc Tre f Thieá t bò ño Hình 5.5 Sô ñoà laép raùp caëp nhieät vôùi thieát bò ño. Nghóa laø: TRe f  h  h A dT  E A / B Tref eP Tc A/ B P A/ B  B TcTref TC (5-23) Sô ñoà vi sai: ñöôïc aùp duïng ñeå ño hieäu nhieät ñoä giöõa hai ñieåm ñaët ôû hai moái haøn A/B cuûa caëp nhieät. Vôùi ñieàu kieän laø caùc moái haøn gioáng nhau ñaët ôû cuøng nhieät ñoä A/M1, M1/M2, M2/ M3 trong maïch seõ xuaát hieän suaát ñieän ñoäng Seebeck:EA/B. Neáu khoaûng nhieät ñoä töø TC1 ñeán TC2 nhoû, naêng suaát nhieät ñieän coù theå coi laø khoâng ñoåi vaø ta coù:
  3. E AC/1BC 2  s TC1  TC 2  T T (5-24) 5.4.3.3 Phöông phaùp ño Suaát ñieän ñoäng Seebeck ño giöõa hai ñaàu caëp nhieät seõ cung caáp thoâng tin veà nhieät ñoä caàn ño. Chuùng chæ coù theå ñöôïc xaùc ñònh chính xaùc neáu nhö ta giaûm ñeán möùc toái thieåu söï suït aùp do coù doøng ñieän chaïy trong caùc phaàn töû caëp nhieät vaø daây daãn: noùi chung raát khoù ñoùn bieát ñieän trôû cuûa chuùng vì ñieän trôû laø haøm cuûa nhieät ñoä moâi tröôøng vaø nhieät ñoä caàn ño. Ngöôøi ta thöôøng aùp duïng hai phöông phaùp ño suaát ñieän ñoäng: - Söû duïng milivoân keá coù ñieän trôû trong raát lôùn ñeå giaûm suït theá treân daây daãn. - Söû duïng phöông phaùp xung ñoái ñeå cho doøng ñieän chaïy qua caëp nhieät baèng khoâng. Treân hình 5.6 bieåu dieãn sô ñoà ño suaát ñieän ñoäng cuûa caëp nhieät duøng milivoân keá. Giaû söû : Rt laø ñieän trôû cuûa caëp nhieät. Rl laø ñieän trôû cuûa daây noái . Rv laø ñieän trôû cuûa milivoân keá. khi ñoù ñieän aùp giöõa hai ñaàu cuûa milivoân keá ñöôïc bieåu dieãn bôûi bieåu thöùc: T T Rv Vm  E AC/ BRe f Rt  Rl  Rv (5-25)
  4. A Milivon keá (Rl) (Rv) (Rt) B Tc Tref Hình 5.6 Ño suaát ñieän ñoäng cuûa caëp nhieät baèng milivon keá. nghóa laø : T T  R  Rl  E AC/ BRe f  Vm 1  t   Rv  (5-26) Vì ñieän trôû cuûa caëp nhieät vaø daây noái chöa bieát neân ñeå giaûm sai soá ngöôøi ta choïn sao cho: Rv  Rt + Rl Treân hình 5.7 bieåu dieãn sô ñoà ño suaát ñieän ñoäng baèng phöông phaùp xung ñoái. a) + G Rh TcTref Tref EA/B Re + E - Tc b) I + - Rh TcTref Tref EA/B Re + 1 - E - G Tc + 2 R' Ee - Hình 5.7 Ño suaát ñieän ñoäng baèng phöông phaùp xung ñoái.
  5. Nguyeân taéc cuûa phöông phaùp xung ñoái laø ñaáu vôùi suaát ñieän ñoäng caàn ño moät ñieän aùp ñoái V sao cho ñieän aùp naøy ñuùng baèng giaù trò suaát ñieän ñoäng. Giaù trò cuûa V coù theå ño ñöôïc chính xaùc, thoâng thöôøng ñaây laø ñieän aùp rôi treân moät ñieän trôû coù doøng chaïy qua. Caëp nhieät noái tieáp vôùi moät ñieän keá G vaø ñöôïc ñaáu song song vôùi moät ñieän trôû chuaån Re. Doøng ñieän I chaïy qua ñieän trôû Re coù theå ñieàu chænh ñöôïc ñeå sao cho kim ñieän keá chæ soá 0 (nghóa laø doøng ñieän chaïy qua ñieän keá baèng 0). Ta coù: T T E AC/ BRe f  Re I (5-27) Doøng ñieän I coù theå ñieàu chænh baèng moät bieán trôû con chaïy Rh (maéc noái tieáp vôùi nhuoàn ñieän) vaø ñöôïc ño baèng miliampe keá (hình 5.7a). Cuõng coù theå ñieàu chænh vaø ño doøng I nhôø moät pin maãu ñaáu theo sô ñoà hình 5.7b. Trong tröôøng hôïp hình 5.7b : Ee = R’I (5-28) Do ñoù: T T Re E AC/ `BRe f  Ee R' (5-29)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản