intTypePromotion=1

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 2

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
355
lượt xem
148
download

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

mô hình thí nghiệm nên phần thuyết minh chỉ đưa ra phương pháp để tính toán, để có một kích thước chính xác cần các số liệu thực tế để thay vào công thức từ đó mới xác định được kích thước thật của một hệ thống khuấy trộn. Khi tính toán trục khuấy phải biết được sơ đồ chịu lực của nó. Các điều kiện cơ bản để trục khuấy có thể làm việc được chính là điều kiện bền và điều kiện ổn định, vì vậy cần phải tính toán trục khuấy theo các điều kiện dao...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 2

  1. Chương 2: TÍNH TOAÙN TRUÏC KHUAÁY TROÄN Vì ñaây laø moâ hình thí nghieäm neân phaàn thuyeát minh chæ ñöa ra phöông phaùp ñeå tính toaùn, ñeå coù moät kích thöôùc chính xaùc caàn caùc soá lieäu thöïc teá ñeå thay vaøo coâng thöùc töø ñoù môùi xaùc ñònh ñöôïc kích thöôùc thaät cuûa moät heä thoáng khuaáy troän. Khi tính toaùn truïc khuaáy phaûi bieát ñöôïc sô ñoà chòu löïc cuûa noù. Caùc ñieàu kieän cô baûn ñeå truïc khuaáy coù theå laøm vieäc ñöôïc chính laø ñieàu kieän beàn vaø ñieàu kieän oån ñònh, vì vaäy caàn phaûi tính toaùn truïc khuaáy theo caùc ñieàu kieän dao ñoäng, theo ñoä cöùng vaø theo ñieàu kieän beàn. Vieäc tính toaùn truïc theo oån ñònh dao ñoäng chính laø xaùc ñònh kích thöôùc cuûa truïc sao cho vaän toác tôùi haïn 1 cuûa noù thoaû maõn vôùi caùc yeâu caàu veà oån ñònh theo baûn sau:
  2. Baûng 3.1 Ñieàu kieän oån ñònh cuûa truïc Moâi tröôøng Cöùng Deûo khuaáy Cô caáu khuaáy Caùc kieåu coøn Cô caáu khuaáy baûn laïi quay raát nhanh   Khí 1  0.7 1  0.7    0.7 vaø  1.3  1.6 Loûng-Loûng, 1 1 Loûng-Raén   0.45  0.55 1   Loûng-Khí 1  0..4 1  0.6 n Truïc quay vôùi vaän toác goùc  nhoû hôn vaän toác goùc tôùi haïn 30 1 goïi laø truïc cöùng vaø ngöôïc laïi (nghóa laø >1) goïi laø truïc deûo. Khi truïc quay vôùi taàn soá =1 thì seõ daãn tôùi coäng höôûng, luùc naøy chuyeån vò cuûa truïc seõ tôùi voâ cuøng neáu khoâng coù löïc caûn. Aûnh höôûng cuûa söùc caûn taïi caùc vuøng xa coäng höôûng (caùc vuøng laøm vieäc) laø khoâng ñaùng keå. Söùc caûn chæ aûnh höôûng lôùn leân chuyeån vò cuûa truïc trong vuøng coäng höôûng, coøn haàu nhö ít aûnh höôûng tôùi giaù trò cuûa taàn soá dao ñoäng rieâng (toác ñoä tôùi haïn) cuûa truïc.
  3. Trong tính toaùn kyõ thuaät hoaëc xaùc ñònh ñöôøng kính truïc töø ñieàu kieän oån ñònh dao ñoäng roài kieåm tra hoaëc kieåm tra truïc theo ñieàu kieän oån ñònh dao ñoäng vaø ñieàu kieän cöùng sau khi xaùc ñònh kích thöôùc cuûa noù töø ñieàu kieän beàn. Tính toaùn truïc theo ñieàu kieän cöùng nhaèm kieåm tra xem chuyeån vò daøi ôû traïng thaùi ñoäng cuûa truïc taïi caùc tieát dieän ñaëc bieät (nhö nôi ñaëc hoäp ñeäm, nôi coù theå xaûy ra va chaïm giöõa caùnh khuaáy vaø caùc thieát bò) coù naèm trong phaïm vi cho pheùp hay khoâng. Tính toaùn truïc theo beàn laø kieåm tra ñoä beàn uoán xoaén cuûa truïc taïi caùc tieát dieän nguy hieåm. Coù hai loaïi sô ñoà truïc khuaáy: loaïi truïc moät nhòp vaø loaïi consol. Caùc böôùc tính toaùn truïc nhö sau:  Xaùc ñònh ñöôøng kính sô boä cuûa truïc theo xoaén (toát nhaát laø tính theo xoaén vaø uoán): 16 M x dt  3  cp (3-1) Trong ñoù: dt – ñöôøng kính truïc, m  cp – öùng suaát caét cho pheùp, N / m 2 Mx – momen xoaén coù theå xaùc ñònh theo coâng
  4. C x N dc thöùc Mx   ÔÛ ñaây: Nñc – coâng suaát ñoäng cô, W  – vaän toác goùc cuûa truïc, s-1 Cx – heä soá dao ñoäng taûi, thöôøng laáy 1.1-1.6  Kieåm tra ñoä cöùng cuûa truïc taïi caùc tieát dieän nguy hieåm nhö hoäp ñeäm, choã maéc caùnh khuaáy neáu gaàn thaønh thieát bò: f i  f cp (3-2) Trong ño: fi – ñoä voõng cuûa truïc taïi tieát dieän nguy hieåm f cp – ñoä voõng cho pheùp taïi tieát dieän nguy hieåm töông öùng  Kieåm tra truïc theo ñieàu kieän oån ñònh (dao ñoäng). Trong tröôøng hôïp naøy vaän toác quay cuûa truïc phaûi thoaû maõn caùc ñieàu kieän oån ñònh nhö baûng 3.1. Neáu ñöôøng kính cuûa truïc chæ tính sô boä theo xoaén thì caàn kieåm tra beàn theo caû xoaén vaø uoán taïi caùc tieát dieän nguy hieåm. Sau ñaây trình baøy caùch xaùc ñònh vaän toác goùc tôùi haïn thöù nhaát 1 cuûa truïc thöôøng gaëp laø truïc consol 3.1.1 Xaùc ñònh vaän toác goùc tôùi haïn thöù nhaát cuûa truïc baèng ñoà thò Vaän toác goùc tôùi haïn thöù nhaát 1 cuûa truïc (khoâng keå kieåu caùnh khuaáy, loaïi thuøng khuaáy, loaïi moâi tröôøng khuaáy) coù theå xaùc ñònh theo coâng thöùc 2 EJ 1  ,rad/s (3-3) L2 m1 Trong ñoù: L – chieàu daøi chung cuûa truïc khuaáy, m J – momen quaùn tính cuûa truïc khuaáy, m4
  5. m1 – khoái löôïng moät met chieàu daøi truïc, kg/m  – heä soá, phuï thuoäc vaøo tæ leä khoái löôïng cô caáu m khuaáy vaø khoái löôïng truïc k  k vaø phuï thuoäc vaøo tæ leä chieàu daøi m1 L l ; mk-khoái löôïng cô caáu khuaáy, kg; l-khoaûng caùch giöõa cô L caáu khuaáy vaø moät goái ñôõ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản