thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 6

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
171
lượt xem
80
download

thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một cơ cấu có lưu lượng riêng không dương điển hình là bơm ly tâm trong đó lưu lượng cung cấp từ bơm sẽ giảm khi áp suất cản của hệ thống tăng. Nếu cửa thoát của bơm ly tâm hoàn toàn bị chặn thì bơm sẽ ngừng hoạt động, và lưu lượng cung cấp là zero. Bơm ly tâm được minh hoạ ở hình 4.1 với các đặc tính của hệ thống. Bánh công tác quay và làm cho lưu chất bị hút vào cổng vào của bơm và sau đó lưu chất được đưa ra cổng thoát bởi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển máy trộn, chương 6

  1. Chương 6: BÔM COÙ LÖU LÖÔÏNG RIEÂNG KHOÂNG DÖÔNG (BÔM LY TAÂM) Moät cô caáu coù löu löôïng rieâng khoâng döông ñieån hình laø bôm ly taâm trong ñoù löu löôïng cung caáp töø bôm seõ giaûm khi aùp suaát caûn cuûa heä thoáng taêng. Neáu cöûa thoaùt cuûa bôm ly taâm hoaøn toaøn bò chaën thì bôm seõ ngöøng hoaït ñoäng, vaø löu löôïng cung caáp laø zero. Bôm ly taâm ñöôïc minh hoaï ôû hình 4.1 vôùi caùc ñaëc tính cuûa heä thoáng. Baùnh coâng taùc quay vaø laøm cho löu chaát bò huùt vaøo coång vaøo cuûa bôm vaø sau ñoù löu chaát ñöôïc ñöa ra coång thoaùt bôûi taùc ñoäng cuûa löïc ly taâm. Bôm coù löu löôïng rieâng khoâng döông ñöôïc öùng duïng giôùi haïn trong vieäc cung caáp theâm (trôï giuùp) cho caùc heä thoáng bôm löu löôïng rieâng döông chính, cho caùc heä thoáng chuyeån dòch löu chaát, cho caùc heä thoáng laøm nguoäi vaø ñieàu hoaø.
  2. Löu Löôïng Coån g vaøo thoâ ng"maé t" Quaït Huù t Coång Thoaù t AÙp Suaát Toái Ña Hình 4.1 Bôm ly taâm: sô ñoà hoaït ñoäng vaø ñöôøng ñaëc tính löu löôïng/aùp suaát 4.2 BÔM COÙ LÖU LÖÔÏNG RIEÂNG DÖÔNG (BÔM THEÅ TÍCH) Bôm löu löôïng rieâng döông ñöôïc trình baøy ôû hình 4.2 Xem khoaûng dòch chuyeån cuûa bôm laø L vaø vaän toác cuûa bôm laø np(voøng/ phuùt). Vaäy löu löôïng rieâng cho moät voøng :  d 2  Dp    4 L   
  3. L Ñöôøng np (voøng/phuùt) Thoaù t Ñöôøng kính d Ñöôøng Huùt Hình 4.2 Bôm coù löu löôïng rieâng döông Goïi Qp löu löôïng cung caáp thaät cuûa bôm trong moät phuùt, Tp laø momen xoaén trung bình, vaø Pp laø löôïng taêng aùp qua bôm. Khi ñoù: Löu löôïng bôm lyù thuyeát =Löu rieâng trong moät voøng  Soá voøng quay trong moät phuùt =Dp  np Löu löôïng thaät cuûa bôm luoân nhoû hôn löu löôïng lyù thuyeát do söï roø ræ vaø thaát thoaùt ôû beân trong heä thoáng: Löu löôïng thaät cuûa bôm/Löu löôïng lyù thuyeát = hieäu suaát theå tích = pv khi ñoù: Qp p v  Dp  np Hieäu suaát theå tích cuûa bôm seõ giaûm khi aùp suaát toaøn phaàn qua bôm taêng vaø toác ñoä taêng
  4. 5 Trong taát caû caùc ñaïi löôïng vaät lyù, nhieät ñoä laø moät trong soá nhöõng ñaïi löôïng ñöôïc quan taâm nhieàu nhaát. Ñoù laø vì nhieät ñoä coù vai troø quyeát ñònh trong nhieàu tính chaát cuûa vaät chaát. Moät trong nhöõng ñaëc ñieåm taùc ñoäng cuûa nhieät ñoä laø laøm thay ñoåi moät caùch lieân tuïc caùc ñaïi löôïng chòu söï aûnh höôûng cuûa noù, thí duï nhö aùp suaát vaø theå tích cuûa moät chaát khí, söï thay ñoåi pha hay ñieåm Curi cuûa caùc vaät lieäu töø tính. Bôûi vaäy, trong nghieân cöùu khoa hoïc, trong coâng nghieäp vaø trong ñôøi soáng haøng ngaøy vieäc ño nhieät ñoä laø raát caàn thieát. Tuy nhieân, ñeå ño ñöôïc trò soá chính xaùc cuûa moät nhieät ñoä laø vaán ñeà khoâng ñôn giaûn. Vì phaàn lôùn caùc ñaïi löôïng vaät lyù ñeàu coù theå xaùc ñònh moät caùch ñònh löôïng nhôø so saùnh chuùng vôùi moät ñaïi löôïng cuøng baûn chaát ñöôïc coi laø ñaïi löôïng so saùnh. Nhöõng ñaïi löôïng nhö vaäy goïi laø ñaïi löôïng môû roäng vì chuùng coù theå xaùc ñònh ñöôïc baèng boäi soá hoaëc öôùc soá cuûa ñaïi löôïng chuaån (ñaïi löôïng so saùnh). Ngöôïc laïi, nhieät ñoä laø ñaïi löôïng gia taêng: vieäc nhaân hoaëc chia nhieät ñoä khoâng coù moät yù nghóa vaät lyù roõ raøng. Bôûi vaäy, vieäc nghieân cöùu cô sôû vaät lyù ñeå thieát laäp thang ño nhieät ñoä laø ñieàu caàn laøm tröôùc khi coù theå noùi ñeán vieäc ño nhieät ñoä Coù nhieàu caùch ño nhieät ñoä, trong ñoù coù theå lieät keâ caùc phöông phaùp chính sau ñaây: - Phöông phaùp quang: döïa treân söï phaân boá phoå böùc xaï nhieät do dao ñoäng nhieät (hieäu öùng Doppler). - Phöông phaùp cô: döïa treân söï giaõn nôû cuûa vaät raén cuûa chaát loûng hoaëc khí (vôùi aùp suaát khoâng ñoåi), hoaëc döïa treân toác ñoä aâm thanh.
  5. - Phöông phaùp ñieän: döïa treân söï phuï thuoäc cuûa ñieän trôû vaøo nhieät ñoä, hieäu öùng Secbeck, hoaëc döïa treân söï thay ñoåi taàn soá dao ñoäng cuûa thaïch anh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản