intTypePromotion=3

Thơ tình _Nguyễn Nhật Ánh

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
63
lượt xem
14
download

Thơ tình _Nguyễn Nhật Ánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đừng như công chúa Ngủ mê trong rừng Nằm hoài trên cỏ Có ngày đau lưng Mà như cô Tấm Ngồi bên hiên nhà Để anh qua ngõ Có người trông ra Đừng như trái thị Rớt bị bà già Cất trong hũ gạo Coi chừng chuột tha Mà như hoa thắm Lung linh trong vườn Một lần lỡ ngắm Một đời lỡ thương Đừng như, em nhé Đông xám lạnh lùng Mà như, em nhé Xuân hồng bâng khuâng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thơ tình _Nguyễn Nhật Ánh

 1. MUÅC LUÅC Sonne 6 Khöng àïì 7 Àûâng voâ naát thû em 8 Tuyïn ngön tònh yïu 9 Cêìu Mirabeau 10 Giaä tûâ 12 Nïëu anh yïu... 13 Ba nùm xa caách 14 Mùåt trúâi cuãa nhûäng ngûúâi khöng nguã 15 Khi àöi ta chia tay 16 AÁnh saáng 17 Khöng àïì 18 Khöng àïì 19 Chuyïån mûúâi nùm 20 Chó cêìn àöi mùæt 22 Khöng àïì 23 Linh caãm ngûúâi àang yïu 25 Em baão anh ài ài... 26 Chaâng khöng noái gò hïët 27 Tònh yïu 28
 2. Thuá nhêån 29 Hònh tam giaác muön àúâi 31 Khöng hïì coá 32 AÁo kim tuyïën 33 Nïëu àang àïm baåch dûúng 34 Töi nhúá 35 Yïn lùång 36 Ta chùèng cêìn möåt nûãa caái gò àêu 37 Tònh nhên 38 Yïu maäi khöng thöi 39 Nhû tiïëng goåi... 40 Khöng àïì 41 Tònh yïu vúái töi... 42 Trïn àúâi naây... 43 Vö àïì 44 Em nhû thïë naâo 45 Triïåu nùm 46 AÁp maá em... 47 Ai ngaây xûa... 48 RU 49 Ngûúâi khöíng löì mùæt xanh 50 Em àaä yïu anh höìi trûúác 52 Vò anh nïëm 54 Coá möåt lêìn 55 Vïì tònh yïu 56 Nhûäng böng hoa taân uáa 57 Ngön ngûä cuãa tònh yïu 58 Khöng àïì 59 Gûãi phûúng xa 60 Khöng àïì 61
 3. Cêy mêm xöi maâu xaám 62 Thêåt àêëy 63 Tûúng tû hoaâi... daâi tûúng tû 64 Khuác haát 66 Gioá 67 Hai cú thïí 68 Khöng múã mùæt 69 Luáa àaä chñn röìi 70 Töi laâ möåt doâng söng nhoã 71 Quaán haâng phuâ thuãy 72 Pari ban àïm 73 Gûãi... 74 Àïm 76 Lúâi tûå thuá 77 Töi yïu em... 79 Tiïëng voång 80 Vïì tònh yïu... 81 Anh khöng vñ muâa xuên àúâi em 82 Sonne 83 Sonne 84 Triïët lyá cuãa tònh yïu 85 Haäy biïët quyá 86 Khöng àïì 87 Anh muöën em... 88 Khöng àïì 89 Khöng àïì 91 Vïì tònh yïu 92 Muâa thu àïën 93 Khöng àïì 94 Tûâ thuúã chaâng ài 95
 4. Ngùæm trùng nhúá ngûúâi xa 96 Tiïëng chim trong àïm 97 Tònh yïu 98 Àúåi anh vïì 99 Múái höm qua 101 Vö àïì 103 Àïm yïn tônh 104 Baâi thú trong ngöi möå cöí 105 Em chúâ chaâng... 106 Nïëu anh laâ ... 107 Nïëu trúâi xêëu... 108 Xindy 109 Caác cö gaái 110
 5. LOUIS ARAGON (Phaáp) Noái vúái Elxa Töi noái vïì gioá àöng Laâm möi chuáng mònh bõ nûát Töi noái vïì thúâi gian bay vun vuát Laâm nhûäng ngaây treã qua ài. Töi noái vïì quaã tim Khöng phaãi bùçng sùæt àaá vö tri Nïn mïìm trong tiïëng nêëc. Töi noái vïì aánh saáng ngaây gay gùæt Laâm mùæt chuáng mònh cay. Töi noái vïì aánh saáng ngaây Vaâ nhû con chim eán mï bay Nhûng vêîn khöng quïn tòm vïì töí cuä. Khi töi noái thêåt nhoã Vïì veã àeåp trïn àúâi Laâ noái vïì em thöi. Nguyïîn Minh Hoaâng dõch
 6. FEÁLIX ARVETS (Phaáp) Sonne Loâng ta chön möåt khöëi tònh Tònh trong giêy phuát maâ thaânh thiïn thêu. Tònh tuyïåt voång, nöîi thaãm sêìu Maâ ngûúâi gieo thaãm cú hêìu khöng hay. Húäi úi, ngûúâi àoá, ta àêy Sao ta thui thuãi thaáng ngaây chiïëc thên. Dêîu ta ài troån àûúâng trêìn Tònh ta àêu daám möåt lêìn heá möi. Ngûúâi duâ ngoåc noái hoa cûúâi, Nhòn ta nhû thïí nhòn ngûúâi khöng quen! Àûúâng àúâi lùång leä goát tiïn Ngúâ àêu chên àaåp lïn trïn khöëi tònh. Möåt niïìm tiïët liïåt àoan trinh Xem thú naâo biïët coá mònh úã trong. Xem röìi loâng laåi hoãi loâng Ngûúâi àêu taã úã mêëy doâng thú àêy? Khaái Hûng dõch
 7. ANNA AKHMATOVA (Nga) Khöng àïì Kyã niïåm vïì mùåt trúâi trong tim dêìn tùæt Thaãm coã heáo vaâng Ngoån gioá thöíi nhûäng böng tuyïët àêìu muâa lêët phêët Nheå nhaâng, mún man. Trong nhûäng doâng kïnh khöng coân soáng gúån Mùåt nûúác trêìm tû Chùèng bao giúâ núi àêy coân xao àöång, ÖÌ, chùèng bao giúâ! Giûäa nïìn trúâi in boáng chuâm liïîu ruã Nhû chiïëc quaåt xoâe xanh. Coá leä töët hún, khi em khöng phaãi Laâ vúå cuãa anh. Kyã niïåm vïì mùåt trúâi trong tim dêìn tùæt Gò vêåy? Boáng töëi chùng? Coá leä thïë! Qua möåt àïm cuäng kõp Sang àöng. Trêìn Minh Têm dõch Anna Akhmatova (Nga)
 8. ANNA AKHMATOVA (Nga) Àûâng voâ naát thû em Anh thên yïu, àûâng voâ naát thû em Haäy kiïn nhêîn àoåc àïën cuâng, anh nheá Em àaä chaán laâm ngûúâi xa laå Chaán vêåt vúâ trïn bûúác àûúâng anh. Àûâng nghi ngúâ em, àûâng giêån, àûâng buöìn Em laâ cuãa anh, laâ ngûúâi yïu anh àoá Khöng phaãi cö beá loå lem, chùèng laâ cöng chuáa Em cuäng khöng phaãi laâ tu sô nûäa röìi. Em giaãn àún mùåc aáo baåc maâu Em trong àúâi thûúâng, ài giaây veåt goát... Nhûng vêîn nhû xûa, voâng tay riïët chùåt Vêîn nöîi kinh hoaâng trong àöi mùæt múã to. Anh thên yïu, àûâng voâ naát thû em Àûâng khoác vò sûå döëi lûâa thaánh thiïån Trong haânh trang ngheâo, chó giaâu kyã niïåm Têån àaáy tuái cuãa mònh, anh haäy giûä thû em. Höì Bêët Khuêët dõch
 9. MANGLIO ANEGETTA (El Salvador) Tuyïn ngön tònh yïu Vò em chaán caãnh àöåc thên Àïm àïm gùåp laåi trïn giûúâng Caái boáng cuãa mònh àïm trûúác Vò em buöìn nhû muöën chïët Khi thêëy rñu ra rñu rñt Thiïn haå tûâng àöi trïn àûúâng. Vò nhû ngêët búãi cö àún Vò cùn nhaâ em tröëng vùæng Vò em àau àêìu, àau lùæm Vò nhûäng giêëc mú haäi huâng... Vò nhûäng con meâo haâng xoám Vò nhûäng treã nhoã xinh xinh Vò em biïët mònh xinh àeåp Vò phaát àiïn búãi anh nhòn Vò em khoác khi thûác giêëc Vò em phêån gaái yïëu mïìm Nïn em ûúác muöën: anh laâ chöìng em. Yïën Phi dõch
 10. GUILLAUME APOLLINAIRE (Phaáp) Cêìu Mirabeau Dûúái cêìu Mirabeau tröi doâng Vaâ tònh ta nûäa Chùèng biïët anh coân nïn nhúá Niïìm vui laåi àïën sau nöîi ûu phiïìn? Àïm cûá vïì giúâ cûá àiïím Thaáng ngaây ài anh vêîn coân àêy. Tay trong tay mònh cûá àöëi mùåt nhau Caánh tay mònh laâm cêìu Dûúái cêìu qua qua maäi Laân nûúác chaán chûúâng vò aánh mùæt thiïn thu. Àïm cûá vïì giúâ cûá àiïím Thaáng ngaây ài anh vêîn coân àêy. Tònh yïu ra ài nhû nûúác kia tuön chaãy Tònh yïu ra ài Cuöåc àúâi sao maâ chêåm rò Hy voång sao maâ dûä döåi. Àïm cûá vïì giúâ cûá àiïím Thaáng ngaây ài anh vêîn coân àêy. Ngaây qua röìi laåi tuêìn qua Maâ quaá khûá
 11. Vaâ nhûäng cuöåc tònh khöng trúã laåi Dûúái cêìu Mirabeau tröi maäi doâng Seine. Àïm cûá vïì giúâ cûá àiïím Thaáng ngaây ài anh vêîn coân àêy. Hoaâng Hûng dõch
 12. GUILLAUME APOLLINAIRE (Phaáp) Giaä tûâ Chuâm thaåch thaão naây anh àaä ngùæt Muâa thu chïët röìi xin em nhúá cho. Mònh seä chùèng gùåp nhau trïn coäi thïë Hûúng thúâi gian àêy chuâm thaåch thaão Xin nhúá rùçng anh vêîn àúåi chúâ. Hoaâng Hûng dõch
 13. V. BABAIAN (Nga) Nïëu anh yïu... Nïëu anh yïu möåt ngûúâi naâo maänh liïåt, Maâ khöng may tònh yïu tùæt - sau naây Xin chúá chaåm vaâo tro tònh àaä chïët: Tro seä laâm boãng tay! Thaái Baá Tên dõch
 14. BAÅCH CÛ DÕ (Trung Quöëc) Ba nùm xa caách Xa nhau möåt chuyïën ba nùm, Ngoáng nhau chung boáng trùng rùçm nhúá nhau. Trúâi xanh, trùng saáng, loâng àau, Ba mûúi saáu àöå trûúác sau trùng troân. Taãn Àaâ dõch
 15. G. BAIRON (Anh) Mùåt trúâi cuãa nhûäng ngûúâi khöng nguã Öi mùåt trúâi cuãa nhûäng ngûúâi khöng nguã Ngöi sao buöìn vúái nghòn tia saáng nhoã Lung linh nhiïìu nhûng bêët lûåc trûúác maân àïm, Àûa anh vïì vúái kyã niïåm êëm ïm. Vaâ quaá khûá nhû em àûáng àoá, Höìi höåp chaáy maâ khöng lûãa àoã. Baån tònh úi, tröng em gêìn maâ xa, Em saáng nhiïìu sao giaá laånh loâng ta? Thaái Baá Tên dõch
 16. G. BAIRON (Anh) Khi àöi ta chia tay Nhúá khöng em, thuúã noå, Khi àöi ta chia tay - Hai àûáa cuâng àau khöí Nhòn nhau lïå tuön àêìy. Vaâ ngaây êëy hön em, Hön àöi möi buöët laånh, Anh àaä thêëy trong tim Nhûäng thaáng nùm hiu quaånh. Phaãi chùng gioåt sûúng rúi Trïn mi anh buöíi noå Àaä theo anh suöët àúâi Vaâ nay thaânh giöng töë? Hai ta giêëu tònh yïu Àïí khöng ai àûúåc biïët. Anh thêìm àau khöí nhiïìu Vò yïu em tha thiïët. Nïëu ta coân gùåp nhau Sau bao nùm xa vùæng, Biïët àoán em thïë naâo Ngoaâi nûúác mùæt, im lùång? Thaái Baá Tên dõch
 17. W. BAUDILLION (Anh) AÁnh saáng Àïm coá ngaân con mùæt Ngaây chó möåt maâ thöi Trêìn gian naây seä tùæt Nïëu thiïëu aánh mùåt trúâi. Têm thûác ngaân con mùæt Traái tim möåt maâ thöi aánh saáng àúâi luåi tùæt Khi tònh yïu xa rúâi. Liïîu Nga Àoan dõch
 18. OLGA BERGOLX (Nga) Khöng àïì Em nhúá laåi chuyïån ngaây quaá khûá Khuác haát ngêy thú möåt thúâi thiïëu nûä “Ngöi sao chaáy buâng trïn söng Neva Vaâ tiïëng chim kïu nhûäng buöíi chiïìu taâ". Nùm thaáng àùæng cay hún, nùm thaáng ngoåt ngaâo hún Em múái hiïíu bêy giúâ anh coá lyá. Duâ chuyïån xong röìi. Anh àaä xa caách thïë, Em haát khaác xûa röìi, khoác cuäng khaác xûa. Lúáp treã lúán lïn giúâ laåi haát theo ta, Laåi nhùæp võ ngoåt ngaâo thuúã trûúác, Vêîn söng Neva, chiïìu taâ, aánh nûúác Nhûng nghô cho cuâng hoå coá löîi àêu anh? Bùçng Viïåt dõch
 19. W. BAUDILLION (Anh) Khöng àïì Anh haäy trúã vïì trong giêëc mú em, Dêîu trong mú anh khöng coân nhû aãnh, Anh möåt thuúã nhû cuöåc àúâi, nhû chim, nhû nùæng, Nhû tuöíi thanh xuên, nhû haånh phuác vö búâ. Anh bêy giúâ àaä úã rêët xa, Khoaãng caách bao la xoáa nhoâa hònh daáng, Chó coân laåi trong tim nùæm tro taân aãm àaåm, Chùèng thïí naâo chaáy lûãa nûäa àêu anh. Chó mònh em coá löîi, chó mònh em, Vò àaä vöåi buöng anh ra quaá súám, Vò vêîn söëng traái tim àêìy kiïu haänh, Öi loâng khaát theâm chùèng thïí naâo yïn. Anh haäy trúã vïì trong giêëc mú em, Dêîu trong mú anh khöng coân nhû aãnh, Anh möåt thuúã nhû cuöåc àúâi, nhû chim, nhû nùæng Nhû tuöíi thanh xuên, nhû haånh phuác vö búâ. Ngên Xuyïn dõch
 20. A.BÏXXONOV ( Nga) Chuyïån mûúâi nùm Tùång Olga Bergolx Chó coá möåt lêìn thöi Em hoãi, anh im lùång Thïë maâ em húân giêån Àïí chuáng mònh xa nhau. Biïët ài àêu, vïì àêu, Coân àoâ khöng bïën àúåi. Öi cêy xanh tònh àúâi Coá nghe loâng ta goåi? Nhûäng muâa xuên àaä qua Tiïëng ve vïì thöín thûác Gioá thöíi vaâo àïm heâ Kïí chuyïån mûúâi nùm trûúác. Chó coá möåt lêìn thöi Em hoãi, anh im lùång Thïë maâ em húân giêån Àïí chuáng mònh xa nhau. Núi tònh yïu bùæt àêìu Cuäng laâ àiïìu khoá nhêët Traái tim duâ biïët haát

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản