Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chia sẻ: Ngo Van Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

11
7.724
lượt xem
1.453
download

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác cho thấy sự biến đổi của các xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên. Vận dụng lý luận đó vào phân tích xã hội tư bản, tìm ra các quy luật vận động của nó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  1. TH I K QUÁ LÊN CNXH VI T NAM 1-Quan m c a ch ngh a Mác-Lênin v th i kì quá lên ch ngh a xã h i Lý lu n v hình thái kinh t - xã h i c a C.Mác cho th y s bi n i c a các xã h i là quá trình l ch s t nhiên. V n d ng lý lu n ó vào phân tích xã h i t b n, tìm ra các quy lu t v n ng c a nó, C.Mác và Ph. ngghen u cho r ng, ph ng th c s n xu t t n ch ngh a có tính ch t l ch s và xã h i t b n t t y u b thay th b ng xã h i m i- xã i c ng s n ch ngh a. ng th i C.Mác và Ph. nghghen c ng d báo trên nh ng nét l n v nh ng c tr ng c b n c a xã h i m i, ó là: có l c l ng s n xu t xã h i cao; ch s h u xã h i t li u s n xu t c xác l p, ch ng i bóc l t ng i b th tiêu; s n xu t nh m th a mãn nhu c u c a m i thành viên trong xã h i, n n s n xu t c ti n hành theo m t ho ch th ng nh t trên ph m vi toàn xã h i, s phân ph i s n ph m bình ng; s il p gi a thành th và nông thôn, gi a lao ng trí óc và chân tay b xóa b ... xây d ng xã h i m i có nh ng c tr ng nh trên c n ph i qua hai giai n: giai n th p hay giai n u và giai n sau hay giai n cao. Sau này V.I.Lênin g i giai n u là ch ngh a xã h i và giai n sau là ch ngh a c ng s n. C.Mác g i giai n u xã h i ch ngh a là th i k quá chính tr lên giai n cao c a xã h i c ng n. n d ng h c thuy t C.Mác vào công cu c xây d ng ch ngh a xã h i Liên Xô tr c ây, V.I.Lênin ã phát tri n lý lu n v th i k quá lên ch ngh a xã h i. i dung c b n c a lý lu n ó là: a) Th i k quá lên ch ngh a xã h i là t t y u khách quan, t c qu c gia nào i lên ch ngh a xã h i u ph i tr i qua, k c các n c có n n kinh t r t phát tri n t nhiên, i v i các n c có n n kinh t phát tri n, th i k quá lên ch ngh a xã h i có nhi u thu n l i h n, có th di n ra ng n h n so v i các n c i lên ch ngh a xã i b qua ch t b n ch ngh a có n n kinh t l c h u. Th i k quá lên ch ngh a xã h i là th i k c i bi n cách m ng sâu s c, tri t , toàn di n t xã h i c thành xã h i m i: ch ngh a xã h i. Nó di n ra t khi giai c p vô s n giành c chính quy n b t tay vào xây d ng xã h i m i và k t thúc khi xây d ng thành công nh ng c s c a ch ngh a xã h i c v l c l ng s n xu t, quan h s n xu t, c s kinh t và ki n trúc th ng t ng. Tính t t y u c a th i k quá lên ch ngh a xã h i c quy nh b i c m ra i, phát tri n c a cách m ng vô s n và nh ng c tr ng kinh t , xã h i c a ch ngh a xã i. Th i k quá lên CNXH VN 1
  2. b) c m kinh t c b n nh t c a th i k quá là s t n t i n n kinh t nhi u thành ph n và t ng ng v i nó có nhi u giai c p, t ng l p xã h i khác nhau nh ng v trí, c u và tính ch t c a giai c p trong xã h i ã thay i m t cách sâu s c t n t i c a c c u kinh t nhi u thành ph n là khách quan và lâu dài, có l i cho phát tri n l c l ng s n xu t, t ng tr ng kinh t . Theo Lênin, mâu thu n c a th i k quá lên ch ngh a xã h i là mâu thu n gi a ch ngh a xã h i ã giành th ng l i nh ng còn non y u v i ch ngh a t b n ã b ánh b i nh ng v n còn kh n ng khôi ph c. Vì y, th i k quá là th i k di n ra cu c u tranh “ai th ng ai” gi a ch ngh a xã h i và ch ngh a t b n quy t li t, quanh co, khúc khu u và ph c t p. c) Kh n ng quá lên ch ngh a xã h i b qua ch t b n ch ngh a Phân tích tính ch t và c m c a ch ngh a t b n trong th i k t do c nh tranh, C.Mác và Ph. ngghen ã nêu ra kh n ng quá lên ch ngh a c ng s n các n c l c u khi cách m ng vô s n các n c Tây Âu giành c th ng l i. Khi phân tích c m c a ch ngh a t b n trong th i k c quy n, phát tri n ra quy lu t phát tri n không u v kinh t và chính tr c a ch ngh a t b n, V.I.Lênin rút ra t lu n quan tr ng v kh n ng th ng l i c a ch ngh a xã h i m t s n c riêng l ch không th th ng l i cùng m t lúc t t c c n c. Khi ch ngh a xã h i th ng l i m t c, thì nhân lo i b t u b c vào th i i m i- th i i quá lên ch ngh a xã h i trên ph m vi toàn th gi i. Trong u ki n ó, các n c l c h u có th quá lên ch ngh a xã h i b qua ch t b n ch ngh a. Theo V.I.Lênin, u ki n m t n c quá lên ch ngh a xã h i b qua ch t b n ch ngh a là: Th nh t, u ki n bên trong, có ng c ng s n lãnh o giành c chính quy n và s d ng chính quy n nhà n c công, nông, trí th c liên minh làm u ki n tiên quy t xây d ng ch ngh a xã h i. Th hai, u ki n bên ngoài, có s giúp c a giai c p vô s n c a các n c tiên ti n ã giành th ng l i trong cách m ng vô s n. Các n c l c h u có kh n ng quá lên ch ngh a xã h i b qua ch t b n ch ngh a nh ng không ph i là quá tr c ti p, mà ph i qua con ng gián ti p v i m t lo t nh ng b c quá thích h p, thông qua “chính sách kinh t m i”. Chính sách kinh t m i là con ng quá gián ti p lên ch ngh a xã h i, c áp d ng Liên Xô t mùa x ân 1921 thay cho “ chính sách c ng s n th i chi n” c áp d ng trong nh ng n m n i chi n và can thi p v trang c a ch ngh a qu c. i dung c b n c a “ chính sách kinh t m i” bao g m: - Dùng thu l ng th c thay cho tr ng thu l ng th c th a trong chính sách c ng n th i chi n. Th i k quá lên CNXH VN 2
  3. - Thi t l p quan h hàng hóa ti n t , phát tri n th tr ng , th ng nghi p... thay cho Chính sách c ng s n th i chi n. - S d ng nhi u thành ph n kinh t , các hình th c kinh t quá , khuy n khích phát tri n kinh t cá th , kinh t t b n t nhân thay cho s th tiêu kinh doanh t nhân trong chính sách c ng s n th i chi n, s d ng c ngh a t b n nhà n c , chuy n các xí nghi p nhà n c sang ch h ch toán kinh t , ch tr ng phát tri n qua h kinh t v i các n c ph ng Tây tránh th v n, k thu t... “Chính sách kinh t ” m i có ý ngh a to n. V th c ti n, nh có chính sách ó n c Nga Xôvi t ã làm khôi ph c nhanh chóng n kinh t sau chi n tranh, kh c ph c c kh ng ho ng kinh t và chính tr . V lý lu n, nó phát tri n nh n th c sâu s c v ch ngh a xã h i, v th i k quá lên ch ngh a xã i. n c ta t khi b c vào th i k i m i, nh ng quan m kinh t c a ng ta ã th hi n s nh n th c và v n d ng “ chính sách kinh t m i” c a V.I.Lênin phù h p v i u ki n và hoàn c nh c th c a th i k quá n c ta. 2. Tính t t y u và c m c a th i k quá lên ch ngh a xã h i Vi t Nam n c ta, th i k quá lên ch ngh a xã h i c b t u t n m 1954 mi n c và t n m 1975 trên ph m vi c n c, sau khi cu c cách m ng dân t c dân ch nhân dân ã hoàn thành th ng l i, t n c ã hòan thành th ng l i, t n c ã hòa bình th ng nh t quá lên ch ngh a xã h i. Th i k quá lên ch ngh a xã h i là t t y u khách quan i v i m i qu c gia xây ng ch ngh a xã h i, dù m xu t phát trình phát tri n cao hay th p. Th i k quá lên ch ngh a xã h i Vi t Nam là m t t t y u l ch s . B i vì: t là, phát tri n theo con ng xã h i ch ngh a là phù h p v i quy lu t khách quan c a l ch s . Loài ng i ã phát tri n qua các hình thái kinh t - xã h i: công xã nguyên thu , chi m h u nô l , phong ki n, t b n ch ngh a. S bi n i c a các hình thái kinh t - xã h i là quá trình l ch s t nhiên và hình thái kinh t - xã h i sau cao h n, ti n b n hình thái kinh t - xã h i tr c nó. S bi n i c a các hình thái kinh t - xã h i nói trên u tuân theo quy lu t quan h s n xu t ph i phù h p v i tính ch t và trình phát tri n a l c l ng s n xu t. Cho dù ngày nay, ch ngh a t b n ang n m nhi u u th v v n, khoa h c, công ngh và th tr ng, ang c g ng u ch nh trong ch ng m c nh t nh quan h s n xu t thích nghi v i tình hình m i, nh ng không v t ra kh i nh ng mâu thu n v n có c a nó, c bi t là mâu thu n gi a tính ch t xã h i hóa ngày càng cao c a l c l ng s n xu t i ch chi m h u t nhân t b n ch ngh a v t li u s n xu t. Mâu thu n này không nh ng không d u i mà ngày càng phát tri n gay g t và sâu s c. S phát tri n m nh m c a L c l ng s n xu t và xã h i hóa lao ng làm cho các ti n v t ch t, kinh t , xã Th i k quá lên CNXH VN 3
  4. i ngày càng chín mu i cho s ph nh ch ngh a t b n và s ra i c a xã h i m i - ch ngh a xã h i. Ch ngh a t b n không ph i là t ng lai c a loài ng i. Theo quy lu t ti n hoá c a l ch s , loài ng i nh t nh s ti n t i ch ngh a xã h i. Hai là, phát tri n theo con ng ch ngh a xã h i không ch phù h p v i xu th c a th i i, mà còn phù h p v i c m c a cách m ng Vi t Nam: cách m ng dân t c, dân ch g n li n v i cách m ng xã h i ch ngh a. Cu c cách m ng dân t c, dân ch tr c h t là gi i phóng dân t c, giành c l p, t do, dân ch ... ng th i nó là ti n “ làm cho nhân dân lao ng thoát n n b n cùng, làm cho m i ng i có công n vi c làm, c m no, và s ng m t i h nh phúc”, nh m th c hi n m c tiêu “dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , v n minh”. Vì v y, cu c cách m ng xã h i ch ngh a là s ti p t c p lôgíc cu c cách m ng dân t c, dân ch , làm cho cách m ng dân t c, dân ch c th c hi n tri t . Th i k quá lên ch ngh a xã h i là t t y u i v i m i qu c gia i lên ch ngh a xã h i, nh ng nó l i có c m riêng i v i m i qu c gia ; do u ki n xu t phát riêng a m i qu c gia quy nh. Tr c ây, mi n B c n c ta b c vào th i k quá v i“ c m l n nh t là t m t n c nông nghi p l c h u ti n th ng lên ch ngh a xã h i không ph i kinh qua giai n phát tri n t b n ch ngh a”. Khi c n c th ng nh t cùng ti n lên ch ngh a xã h i, c m trên v n còn t n t i. Phân tích rõ h n th c tr ng kinh t , chính tr c a t n c, trong c ng l nh xây d ng t n c trong th i k quá lên ch ngh a xã i, ng c ng s n Vi t Nam kh ng nh: “n c ta quá lên ch ngh a xã h i b qua ch t b n, t m t xã h i v n là thu c a, n a phong ki n, l c l ng s n xu t r t th p. t c tr i qua hàng ch c n m chi n tranh, h u qu l i còn n ng n . Nh ng tàn d th c dân phong ki n còn nhi u. Các th l c thù ch th ng xuyên tìm cách phá ho i ch xã i và n n c l p c a nhân dân ta” Nh v y, c m c tr ng bao trùm nh t c a th i k quá n c ta là b qua ch t b n ch ngh a. Nh ng, th nào là b qua ch t b n ch ngh a? G ai quy t n này có ý ngh a l n c v nh n th c và ho t ng th c ti n. là sai l m và ph i tr giá n u quan ni m “b qua ch t b n ch ngh a” theo ki u ph nh s ch tr n, em i l p ch ngh a xã h i v i ch ngh a t b n, b qua c nh ng cái “không th b qua” nh ã t ng x y ra các n c xã h i ch ngh a tr c ây. Vì v y, báo cáo chính tr t i i h i ng IX ng c ng s n Vi t Nam ã nói rõ b qua ch t b n ch ngh a là “b qua vi c xác l p v trí th ng tr c a quan h s n xu t và ki n trúc th ng t ng t b n ch ngh a, nh ng ti p thu, k th a nh ng thành t u mà nhân lo i ã t c d i ch t b n ch ngh a, c bi t v khoa h c công ngh phát tri n nhanh l c l ng s n xu t, xây d ng n n kinh t hi n i”. qua ch t b n ch ngh a th c ch t là phát tri n theo con ng “rút ng n” quá trình lên ch ngh a xã h i. Nh ng “rút ng n” không ph i là t cháy giai n, duy ý chí, coi th ng quy lu t, nh mu n xóa b nhanh s h u t nhân và các thành ph n kinh t “phi ch ngh a xã h i” ho c coi nh s n xu t hàng hóa,... Trái l i, ph i tôn tr ng quy lu t Th i k quá lên CNXH VN 4
  5. khách quan và bi t v n d ng sáng t o vào u ki n c th c a t n c, t n d ng th i c và kh n ng thu n l i tìm ra con ng, hình thúc, b c i thích h p. Phát tri n theo con ng “rút ng n” là ph i bi t k th a nh ng thành t u mà nhân lo i ã t c ch ngh a t b n không ch v l c l ng s n xu t mà c v quan h s n xu t, c s kinh t và ki n trúc th ng t ng, nh Lênin ã nói v ch ngh a xã h i n c Nga v i k thu t hi n i trong các t t c a M và ngh thu t qu n lý trong ngành ng s t c qua ch t b n ch ngh a nh ng không th th c hi n quá tr c ti p lên ch ngh a xã h i mà ph i qua con ng gián ti p, qua vi c th c hi n hàng lo t các hình th c quá . S c n thi t khách quan và vai trò tác d ng c a hình th c kinh t quá c Lênin phân tích sâu s c trong lý lu n v ch ngh a t b n nhà n c. Th c hi n các hình th c kinh t quá , các khâu trung gian... v a có tác d ng phát tri n nhanh chóng l c ng s n xu t, v a c n thi t chuy n t các quan h ti n t b n lên ch ngh a xã h i, nó là hình thúc v n d ng các quy lu t kinh t phù h p v i u ki n c th . Tóm l i, xây d ng ch ngh a xã h i b qua ch t b n ch ngh a n c ta t o ra bi n i v ch t c a xã h i trên t t c các l nh v c là quá trình r t khó kh n, ph c t p, t y u “ph i tr i qua m t th i k quá lâu dài v i nhi u ch ng ng, nhi u hình th c t ch c kinh t , xã h i có tính ch t quá ” Qúa lên ch ngh a xã h i b qua ch t b n ch ngh a là con ng rút ng n xây d ng t n c v n minh, hi n i. Nh ng kh n ng ti n th c hi n con ng ó nh th nào? Phân tích tình hình t n c và th i i cho th y m c dù kinh t còn l c u, n c ta v n có kh n ng và ti n quá lên ch ngh a xã h i b qua ch t n ch ngh a. kh n ng khách quan Cu c cách m ng khoa h c - công ngh hi n i ang phát tri n nh v bão và toàn u hoá kinh t ang di n ra m nh m , m r ng quan h kinh t qu c t tr thành t t y u; nó m ra kh n ng thu n l i kh c ph c nh ng h n ch c a n c kém phát tri n nh thi u v n, công ngh l c h u, kh n ng và kinh nghi m qu n lí y u kém ..., nh ó ta có th th c hi n “ con ng rút ng n”. Th i i ngày nay, quá lên ch ngh a xã h i là xu h ng khách quan c a loài ng i. i trong dòng ch y ó c a l ch s , chúng ta ã, ang và s nh n cs ng tình, ng h ngày càng m nh m c a loài ng i, c a các qu c gia c l p ang u tranh l a ch n con ng phát tri n ti n b c a mình. nh ng ti n ch quan c ta có ngu n lao ng d i dào v i truy n th ng lao ng c n cù và thông minh, trong ó i ng làm khoa h c, công ngh , công nhân lành ngh có hàng ch c ngàn ng i ... là ti n r t quan tr ng ti p thu, s d ng các thành t u khoa h c và công ngh tiên Th i k quá lên CNXH VN 5
  6. ti n c a th gi i. N c ta có ngu n tài nguyên a d ng, v trí a lí thu n l i và nh ng c v t ch t - k thu t ã c xây d ng là nh ng y u t h t s c quan tr ng t ng tr ng kinh t . Nh ng ti n v t ch t trên t o u ki n thu n l i m r ng h p tác kinh t qu c t , thu hút v n u t , chuy n giao công ngh , ti p thu kinh nghi m qu n lí tiên ti n a các n c phát tri n. Qúa lên ch ngh a xã h i không nh ng phù h p v i quy lu t phát tri n l ch s mà còn phù h p v i nguy n v ng c a tuy t i a s nhân dân Vi t Nam ã chi n u, hi sinh không ch vì c l p dân t c mà còn vì cu c s ng m no, h nh phúc, xây d ng xã h i công ng, dân ch , v n minh. Nh ng yêu c u y ch có ch ngh a xã h i m i áp ng c. Quy t tâm c a nhân dân s tr thành l c l ng v t ch t v t qua khó kh n, xây d ng thành công ch ngh a xã h i. Xây d ng ch ngh a xã h i d i s lãnh o c a ng C ng s n Vi t Nam, m t ng giàu tinh th n cách m ng và sáng t o, có ng l i úng n và g n bó v i nhân dân, có Nhà n c xã h i Ch ngh a c a dân, do dân, vì dân ngày càng c c ng c v ng nh và kh i i oàn k t toàn dân, ó là nh ng nhân t ch quan vô cùng quan tr ng b o m th ng l i côngcu c xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch ngh a. 3- Nhi m v kinh t c b n trong th i kì qúa lên ch ngh a xã h i Vi t Nam : Th i kì quá lên ch ngh a xã h i là th i kì c i bi n cách m ng sâu s c, tri t , toàn di n xã h i c thành xã h i m i. V kinh t , nh ng nhi m v c b n là : a- Phát tri n l c l ng s n xu t, coi công nghi p hoá, hi n i hoá t n c là nhi m v trung tâm c a c th i kì quá nh m xây d ng c s v t ch t k thu t c a ch ngh a xã i: s v t ch t - k thu t c a ch ngh a xã h i theo V.I.Lênin, là n n s n xu t i c khí trình hi n i c áp d ng trong toàn b n n kinh t qu c dân, k c trong nông nghi p. Ngày nay, c s v t ch t - k thu t c a ch ngh a xã h i ph i th hi n c nh ng thành t u tiên ti n nh t c a khoa h c và công ngh , c bi t là công ngh thông tin và công ngh sinh h c. Ch khi l c l ng s n xu t phát tri n n trình cao m i t o ra c ng su t lao ng cao trong toàn b n n kinh t qu c dân, nh ó nh ng m c tiêu và tính u vi t c a ch ngh a xã h i m i c th c hi n ngày càng t t h n trên th c t . Qúa lên ch ngh a xã h i b qua ch t b n ch ngh a, khi t n c ta ch a có ti n v c s v t ch t - k thu t c a ch ngh a xã h i do ch ngh a t b n t o ra; do ó phát tri n l c l ng s n xu t nói chung, công nghi p hoá, hi n i hoá nói riêng tr thành nhi m v trung tâm c a su t th i kì quá . Nó có tính ch t quy t nh i v i th ng l i a ch ngh a xã h i n c ta. Th i k quá lên CNXH VN 6
  7. Nhi m v không kém ph n quan tr ng khác c a phát tri n l c l ng s n xu t, th c hi n công nghi p hoá, hi n i hoá t n c là phát tri n ngu n l c con ng i - l c l ng n xu t c b n c a t n c, y u t c b n c a t ng tr ng kinh t , t o i ng lao ng có kh n ng sáng t o, ti p thu, s d ng, qu n lí có hi u qu các thành t u khoa h c, công ngh hi n i. Vì v y, ph i phát huy ngu n l c trí tu và s c m nh tinh th n c a con ng i Vi t Nam, coi phát tri n giáo d c và ào t o, khoa h c và công ngh là n n t ng và ng c c a công nghi p hoá, hi n i hoá, là “ qu c sách hàng u” trong chi n l c phát tri n t n c. b- Xây d ng t ng b c quan h s n xu t m i theo inh h ng xã h i ch nghiã: Xây d ng ch ngh a xã h i là xây d ng m t ch xã h i m i có n n kinh t phát tri n d a trên l c l ng s n xu t hi n i và ch công h u v nh ng t li u s n xu t ch y u. Ch công h u t li u s n xu t ch y u là c tr ng c a quan h s n xu t xã i ch nghiã; nó là s n ph m c a n n kinh t phát tri n v i trình xã h i hoá cao, các c l ng s n xu t hi n i, nó s chi m u th tuy t i khi ch ngh a xã h i c xây ng xong v c b n. Vì v y, không th nôn nóng, v i vàng, duy ý chí trong vi c xây ng quan h s n xu t m i xã h i ch ngh a. Nó ch c hình thành trong quá trình phát tri n kinh t - xã h i lâu dài, qua nhi u b c, nhi u hình th c t th p n cao. Nh v y, xây d ng quan h s n xu t m i nh h ng ch ngh a xã h i n c ta ph i m b o các yêu c u sau ây : t là, quan h s n xu t m i c xây d ng ph i d a trên k t qu c a s phát tri n c l ng s n xu t, “ b t c m t s c i bi n nào v m t quan h s h u c ng u là k t qu t y u c a vi c t o nên nh ng l c l ng s n xu t m i”. Hai là, quan h s n xu t bi u hi n trên ba m t: s h u t li u s n xu t, t ch c qu n lí và phân ph i s n ph m, do ó, quan h s n xu t m i ph i c xây d ng m t cách ng c ba m t ó. Ba là, tiêu chu n c n b n ánh giá tính úng n c a quan h s n xu t m i theo nh h ng xã h i ch ngh a là hi u qu c a nó: thúc y phát tri n l c l ng s n xu t, i thi n i s ng nhân dân, th c hi n công b ng xã h i. Trong th i kì quá n c ta, t t y u còn t n t i nhi u hình th c s h u, hình thành nhi u thành ph n kinh t v i nh ng hình th c t ch c s n xu t, kinh doanh a d ng, an xen, h n h p. Do ó, xây d ng quan h s n xu t nh h ng xã h i ch ngh a ng th i ph i tôn tr ng và s d ng lâu dài và h p lí c c u kinh t nhi u thành ph n. c- r ng và nâng cao hi u qu c a quan h kinh t qu c t : Trong u ki n toàn c u hoá kinh t và s tác ng m nh m c a cu c cách m ng khoa h c và công ngh hi n i, xu h ng m r ng quan h kinh t qu c t tr thành t t Th i k quá lên CNXH VN 7
  8. u i v i các qu c gia. N n kinh t n c ta không th khép kín mà ph i tích c c m ng và ngày càng nâng cao hi u qu c a quan h kinh t qu c t . Toàn c u hoá kinh t và cách m ng khoa h c - công ngh hi n i t o ra nh ng thách th c và nguy c c n ph i phòng, kh c ph c; m t khác, t o ra cho n c ta nh ng h i, thu n l i cho quá trình công nghi p hoá, hi n i hoá t n c theo con ng “ rút ng n”. ó là thu hút các ngu n v n t bên ngoài, nh p c các lo i công ngh hi n i và nh ng kinh nghi m qu n lí tiên ti n ... nh ó, khai thác có hi u qu các ngu n l c trong n c, y m nh t c phát tri n kinh t , thu h p kho ng cách l c h u so v i các c khác. ó là s k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i i. m r ng và nâng cao hi u qu quan h kinh t qu c t , ph i nâng cao s c c nh tranh qu c t , khai thác th tr ng th gi i, t i u hoá c c u xu t - nh p kh u, a d ng hoá quan h kinh t v i các t ch c và các qu c gia trong khu v c và qu c t . Tuy nhiên, ph i x lí úng m i quan h gi a m r ng kinh t qu c t v i c l p t ch , b o v an ninh kinh t qu c gia, gi gìn b n s c v n hoá dân t c v i k th a, ti p thu tinh hoa v n hoá nhân lo i, ... Th i k quá lên CNXH VN 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản