Thông Báo Số: 155/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
3
download

Thông Báo Số: 155/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 155/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ ƯU ĐÃI HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI DỰ ÁN TỔ HỢP HÓA DẦU MIỀN NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Báo Số: 155/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 155/TB-VPCP Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ ƯU ĐÃI HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI DỰ ÁN TỔ HỢP HÓA DẦU MIỀN NAM Ngày 03 tháng 6 năm 2010 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về ưu đãi hỗ trợ đối với dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành: Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công thương, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau: 1. Đồng ý chủ trương Chính phủ ưu đãi hỗ trợ đối với dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam; Giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan thảo luận với Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn về các nội dung ưu đãi hỗ trợ cụ thể; theo nguyên tắc mức ưu đãi hỗ trợ đối với dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam thấp hơn so với mức ưu đãi hỗ trợ Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. 2. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc tối ưu hóa khai thác sử dụng các cảng trong Quy hoạch cụm cảng số 5. 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các hạng mục cơ sở hạ tầng, di dân tái định cư phục vụ dự án, trong trường hợp khó khăn báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - TTg, các PTTg; - Các Bộ: GTVT, XD, TC, CT, KH&ĐT, CA; - Ngân hàng Nhà nước VN; Văn Trọng Lý - UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; - Các Tập đoàn: Dầu khí, Hóa Chất; - Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản