Thông Báo Số: 177/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
6
download

Thông Báo Số: 177/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 177/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN “ĐƯA VIỆT NAM TRỞ THÀNH NƯỚC MẠNH VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÀO NĂM 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Báo Số: 177/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 177/TB-VPCP Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN “ĐƯA VIỆT NAM TRỞ THÀNH NƯỚC MẠNH VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÀO NĂM 2020” Ngày 25 tháng 6 năm 2010, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về Đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông vào năm 2020”. Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo kết luận của Hội đồng thẩm định và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau: 1. Giao Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết luận của Hội đồng thẩm định Đề án và đề nghị chưa đưa việc báo cáo Đề án này vào phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2010. 2. Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cần tập trung chỉ đạo việc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Hội đồng thẩm định và của các cơ quan có liên quan, hoàn chỉnh lại Đề án gửi Bộ Khoa học và Công nghệ cơ quan được giao chủ trì việc thẩm định, trước ngày 20 tháng 7 năm 2010. 3. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ, căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định, có ý kiến về Đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2010. Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, GD&ĐT, TT&TT, TC, TP; Nguyễn Hữu Vũ - Đ/c Đỗ Trung Tá, Phái viên của TTg về CNTT; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, KTN; - Lưu: VT, KGVX (5). a
Đồng bộ tài khoản