Thông báo 0907/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
3
download

Thông báo 0907/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 0907/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc ngừng cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với mặt hàng áo len (Cat.11a) sang thị trường Canada năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 0907/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng b¸o cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 0907T M/ X N K  n g µ y   th¸ng 6 n¨ m  2002 B T 4   v Ò  viÖc n g õ n g  c Ê p  giÊy p h Ð p  xu Êt k h È u  tù ® é n g  ® èi víi   m Æ t  h µ n g  ¸o len (Cat.11a)  san g  thÞ tr n g  C a n a ® a   ê n¨ m  2002 Thùc  hiÖn th«ng   ªntÞch  th t li   Bé  ¬ng      KÕ   m¹i ­ Bé  ho¹ch  §Çu       vµ  t ­ Bé C«ng  nghiÖp sè 25/2001/TTLT/BTM/BKH§T/BCN  ngµy 09/11/2001 vµ sè  02/2002/TTLT/BTM/BKH§T/BCN  ngµy 28/2/2002 Bé  ¬ng      th m¹ith«ng  b¸o: KÓ     tõ ngµy  6­ 14­ 2002, c¸c phßng      qu¶n    lýxuÊt nhËp    khÈu  thuéc Bé  ­   th ¬ng    m¹i ngõng  cÊp giÊy phÐp  xuÊt khÈu      tù ®éng ®èi    Æt   víim hµng  len ¸o    (Cat.11a)xuÊtkhÈu      sang  tr thÞ  êng Cana®a  n¨m 2002.Trêng          hîp c¸cl«hµng  ®∙ xuÊt khÈu  íc ngµy  6­   tr   14­ 2002  (ngµy  chøng    ký  tõ vËn   t¶i)nhng  cha  lµm  thñ tôc xin giÊy        phÐp xuÊt khÈu    îccÊp    sÏ®   giÊy phÐp  xuÊt khÈu    cho    tí hÕt  i ngµy  6­ 20­ 2002. §Ó   c¬  giao  l h¹n  cã  së  sè îng  ng¹ch cßn  i l¹ cho      c¸c doanh  nghiÖp  thùc  hiÖn, ®Ò     nghÞ    c¸c doanh  nghiÖp  ký  ®ång  ®∙  hîp  xuÊt khÈu  Æt     m hµng  nªu  trªnsang  tr   thÞ  êng  Canada  n¨m 2002      b¸o c¸o (b»ng    v¨n b¶n) vÒ  th   Bé  ¬ng    m¹i (Vô xuÊt nhËp    khÈu)  Ng«  21  QuyÒn,    Hµ Néi  hoÆc     th c¸c Së  ¬ng   m¹i thµnh  phè    Hµ Néi,thµnh    phè    Hå ChÝ   Minh, H¶i    Phßng  §µ  vµ  N½ng   (®èi víic¸c       doanh  nghiÖp    trùc thuéc    c¸c thµnh phè trªn)chËm     nhÊt    lµ ngµy  6­ 20­ 2002  theo néidung      sau: Sè îng  xuÊt  l ®∙  khÈu  Sè îng ®∙  hîp ®ång  kÕ  l   ký    vµ  ho¹ch giao hµng        tõngµy  6­ 14­ 2002  ®Õn  31­ Ghi chó     Cat sang      EU tõ ngµy  1­ 12­ 1­ 2002 2001 ®Õn  hÕt ngµy  13­ 2002 6­ §∙ s¶n xuÊt chê giao §∙ mua  nguyªn  phô  Cha  mua  nguyªn phô    hµng l   iÖu,cha  s¶n  xuÊt liÖu Tõ   ngµy Tõ   ngµy  Sè  l Ngµy  ­ §¬n   gi¸ Sè  l Ngµy    ­ §¬n   gi¸ Sè îng Ngµy    l §¬n   gi¸ H§   b¸n     1­ 2001  1­ 2002  îng giao 1­ 1­   theo  hîp îng   giao  theo  hîp  giao  theo  hîp FOB   hay    ­ ®ªn  hµng ®ång hµng ®ång hµng ®ång H§    giac«ng 31/12/01 13/6/02 TS (Gi¸hîp ®ång              ghirâ gi¸giac«ng  hay      gi¸b¸n FOB). B¸o        c¸o trªngöikÌm theo  ®ång  phô    chØ  m∙  hîp  vµ  lôc (cã  râ  hµng, thêi     gian giao hµng  nícnhËp      vµ    khÈu ). Bé  Th¬ng    m¹ith«ng        b¸o ®Ó c¸cdoanh  nghiÖp  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản