intTypePromotion=1

Thông báo 132/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
275
lượt xem
13
download

Thông báo 132/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 132/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm trong cuộc họp bàn về công tác xuất khẩu của hai ngành hàng dệt may và da giầy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 132/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng b¸o cña  V¨n  h ß n g  C h Ý n h   h ñ   p p sè 132/TB­V P C P   n g µy  03 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  ý kiÕn  k Õt luËn  ña  v c Phã  thñ tíng N g u y Ô n  M ¹ n h  C Ç m  trong cuéc hä p   µ n  v Ò  c«n g  t¸c u Êt  b  x k h È u  c ña hai n g µ n h  h µ n g  d Öt m a y  vµ d a  giÇy Ngµy  th¸ng 9  12    n¨m 2001  i t¹ V¨n phßng  ChÝnh  phñ, sau      khinghe  b¸o  c¸o    vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt,kinh doanh      thùc hiÖn      kÕ ho¹ch  xuÊt khÈu    n¨m   2001  c«ng    vµ  t¸cchuÈn  cho  ho¹ch  bÞ  kÕ  n¨m  2002 cña    haingµnh  hµng dÖt  may  da  vµ  giÇy,Phã    Thñ íng NguyÔn  t   M¹nh CÇm   cã  kiÕn  ®∙  ý  kÕt luËn nh  sau: 1. Trong  mÊy  n¨m  qua, hµng    dÖt  may   da  vµ  giÇy  t¨ng tr cã    ëng  xuÊt   khÈu nhanh,gãp    phÇn      gia t¨ngkim  ng¹ch xuÊt khÈu      cña  nícvµ    c¶    gi¶iquyÕt   tètmét    phÇn   lao ®éng  tay nghÒ   c¸c ®Þa   cã    ë    ph¬ng. Tuy    vËy, ph¬ng    thøc   s¶n xuÊt ­ kinh doanh       chñ  yÕu  vÉn      lµgia c«ng  cho    nícngoµinªn        gi¸trÞthùc   tÕ thu    vÒ cßn  thÊp, chØ       ®¹t møc   ­  15  20%   kim  ng¹ch  xuÊt  khÈu  cña    hai ngµnh  hµng. Nguyªn    nh©n  chñ  yÕu  ®©y           , nguyªn  ë  lµ gi¸trÞ vËt t   phô  liÖu  ®Çu  vµo  cña  s¶n  xuÊt chñ    yÕu  dông     sö  vËt t nhËp  khÈu  gi¸thµnh  cã    cao,   chÞu  biÕn  sù  ®éng    líncña  thÞ  êng  tr thÕ  iT×nh  gií   . tr¹ngnµy    dÉn  ®Õn  s¶n  phÈm   cña    hai ngµnh  hµng   trªnthÞ  êng  tr xuÊt khÈu  søc    cã  c¹nh tranh yÕu;     vÒ  dµi, nguy  bÞ  l©u    cã  c¬  hµng    ho¸ cña      c¸cníctrong khu    vùc      thÞ  ­ lÊn ¸tvÒ  tr êng còng  c¶  mÉu   vµ  nh  vÒ  m∙  chÊtl   îng s¶n phÈm. 2. Trªn c¬  chiÕn îcph¸ttr       së  l     iÓn ngµnh  dÖt may  ®Õn   n¨m  2010  ® îc ®∙    Thñ íng  t ChÝnh  phñ phª duyÖt,Tæng     c«ng    ty DÖt  may cÇn chñ  ®éng lµm  viÖc      víic¸c ®¬n  trong ngµnh    vÞ    ®Ó x©y dùng    c¸c ch¬ng tr×nh ®Çu    thÓ    tcô  ë tõng khu vùc  s¶n xuÊt,b¸o  Bé    c¸o  C«ng  nghiÖp  iÓn khaitõng    cô  tr     §Ò ¸n  thÓ. Bé C«ng  nghiÖp  lµm viÖc  thÓ      cô  víic¸c Bé, ngµnh  c¸c ®Þa   vµ    ph¬ng  li   ªnquan, khÈn  ¬ng    tr hoµn  thiÖn chiÕn îng    iÓn ngµnh  giÇy,tr×nh l ph¸ttr   da      Thñ íng ChÝnh  t   phñ trong n¨m    2001; trong ®ã      cÇn  chó träng c«ng      t¸c®Çu  t ®Ó     t¹onguån  nguyªn liÖu vµ      gia c«ng  chÕ  biÕn nguyªn  phô liÖu ngµnh    da  cã chÊtl    îng cao. C¸c biÖn ph¸p  trî vµ  hç   ®∙  ®ang    ¸p dông  võa qua  ®èi    víixuÊt khÈu      nãi chung  haingµnh  vµ    hµng    nãiriªnglµmang      tÝnh  t×nh  thÕ;vÒ  dµi,®Ó       l©u    t¹o nªn  t¨ng tr sù    ëng bÒn  v÷ng, ®¹t c¸c môc           tiªucña    2005  2010, hai thêikú  ­      ngµnh hµng  dÖt may  da  vµ  giÇy  cÇn  tËp trung nghiªncøu, tr         iÓn khai®ång    thêic¸cc«ng        t¸ctheo híng sau:     a. Xö        lýc¸c yÕu   tè s¶n  xuÊt nh»m     gi¶m    chiphÝ ®Çu  vµo    mµ then  chèt   lµ ®Çu  , ® æi      t  míic«ng nghÖ       ®Ó t¹onguån   , nguyªn  vËt t  phô liÖu trong níc       ®¸p øng  îc yªu  ®   cÇu  s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, (®Æc       biÖt lµ ®èi        víivËt    t ngµnh dÖt  c«ng  vµ  nghÖ  chÕ biÕn ngµnh    da),®ång    thêin©ng  cao chÊt l    îng s¶n phÈm. b. §Èy    m¹nh viÖc thiÕtkÕ,    s¸ng    t¹o mÉu     m∙, kiÓu d¸ng s¶n phÈm     phï hîp víi       cÇu  yªu cña  tr thÞ  êng  thÞ  vµ  hiÕu  ngêitiªudïng.     c. §Èy    m¹nh  n©ng  vµ  cao chÊt l c«ng     îng  t¸cxóc tiÕn  ¬ng      th m¹i lªnmét  bícmíi,trong ®ã        chuyÓn  dÇn    tõ viÖc    thô ®éng  c¸chîp ®ång    ký      gia c«ng,hîp     ®ång b¸n FOB …  sang viÖc  v¨n phßng    lËp    ®¹idiÖn,më       chinh¸nh  i   t¹  thÞ  c¸c
  2. 2 tr êng    lín(Mü, EU,    NhËt,Trung    Quèc…),    thÓ    ®Ó cã  trùc tiÕp hoÆc  hîp    t¸c, li   ªndoanh nh»m   h×nh thµnh m¹ng  ph©n  phèi,kinh doanh        c¸c hµng ho¸ dÖt  may, giµy dÐp      mang  ¬ng  th hiÖu riªng.Riªng vÊn        ®Ò nµy,Tæng    c«ng    tycÇn  cã      §Ò ¸n tr×nh ChÝnh    phñ  trî hç    thÝ ®iÓm  thùc hiÖn  i mét        t¹ ë    ­ haithÞ  êng  tr träng®iÓm.   Trong    qu¸ tr×nh x©y    dùng    ¸n ®Çu    c¸cdù    tcho    sau  thêikú  n¨m  2003,hai     ngµnh  hµng cÇn u  viÖc  l ý  mét  tæ  sè  chøc  quèc  nh  O,      tÕ  WT EU sÏtõng bícdì       bá    c¸c biÖn ph¸p  chÕ  sè îng hµng  h¹n  vÒ  l   dÖt  may, giÇy    dÐp, còng  gi¶m    nh  thuÕ nhËp  khÈu,t¹onªn      søc  c¹nh  tranh ngµy    cµng  gay g¾t      ®èi víis¶n phÈm   cña    haingµnh  hµng  nµy    tr trªnthÞ  êng thÕ  i gií . 3. C¨n  chiÕn îcph¸ttr     cø  l     iÓn ngµnh  hµng  c¸c ®Þnh  vµ    híng línnªu      trªn,   HiÖp      héihaingµnh  hµng  dÖt  may  da  vµ  giÇy  cÇn  c¬  cã  chÕ  phèihîp hµnh      ®éng  thÓ      cô  víic¸c Héi    viªn trong c«ng    t¸cxóc  tiÕn  ¬ng    th m¹i mét c¸ch  cã  hiÖu qu¶,trong ®ã      chó  träng t×m    hiÓu  n¾m   vµ  b¾t nh÷ng  thay ®æi  ph¸p    vÒ  luËt,  chÝnh  s¸ch th   ¬ng    m¹i,chÝnh  s¸ch thuÕ, c¸c quy        ®Þnh    h¶iquan,c¸c yªu      cÇu  thuËt ®èi    kü    víihµng  nhËp  khÈu  vµo    c¸c thÞ  êng  tiÒm  tr cã  n¨ng,® Æc     biÖt lµ thÞ  êng      tr Mü,  NhËt, c¸c    …;     níc EU theo    cung  dâi vµ  cÊp  th«ng    tin chung  thÞ  êng        vÒ  tr c¸c níc,c¸c ®èi    thñ c¹nh tranh….    c¸c ®èi  ®Ó cã    s¸ch cô    thÓ  phèihîp  vµ    gi÷a c¸c Héi viªnnh»m           ®Èy  m¹nh  xuÊt khÈu    s¶n  phÈm  dÖt  may,  giµy  dÐp,  b¶o  ®¶m   quyÒn   ichung  lî  cña  c¸c nhµ s¶n  xuÊt  kinh vµ    doanh. §Ó   gióp c¸c HiÖp        héilµm    tètnhiÖm   nªu  vô  trªn,   cÇu  Ngo¹igiao, yªu  Bé      Bé Th¬ng    m¹i chØ  thÞ      qu¸n,tham    ¬ng    c¸c §¹isø    t¸nth m¹i ph¶ith   êng xuyªn  theo    cã  c¸o hµng  dâivµ  b¸o    th¸ng,hµng    quý  c¸cvÊn    ªnquan  vÒ    ®Ò li   cho    c¸c Bé, ngµnh  c¸cHiÖp    ªnquan    vµ    héili   trong níc.   4.VÒ     mét  kiÕn  sè  nghÞ  cña    haingµnh  dÖt  may, da    giµy: a.    trîs¶n  §Ó hç    xuÊt trong    níc,®ång  víikiÕn  ý    nghÞ  cña    Bé C«ng  nghiÖp  nªu  iC«ng  t¹  v¨n  3770/CV­ sè  KH§T  ngµy  th¸ng 9  11    n¨m  2001, vÒ    viÖc qu¶n    lýnhËp  khÈu    mò giµy trong gia c«ng        hµng xuÊt khÈu. Bé      Th¬ng  m¹ivµ  C«ng    Bé  nghiÖp phèihîp xö    thÓ.     lýcô  b. §ång  vÒ   ý  nguyªn  t¾c viÖc  ëng  th xuÊt khÈu theo kim ng¹ch xuÊt  khÈu ®èi      víic¸c s¶n phÈm  ngµnh dÖt may  da  vµ  giµy.Bé      Tµi chÝnh  bµn    víi Bé C«ng nghiÖp  Bé  vµ  Th¬ng      lýcô  m¹i®Ó xö    thÓ. c. Quü  Hç      iÓn ®Èy      trî ph¸ttr   nhanh viÖc thÈm ®Þnh    ¸n  s¶n  c¸c dù  vÒ  xuÊtgiµydÐp, sîi v¶inguyªn liÖu thuéc ®èi t   îcvay  dông         vµ           îng ®   tÝn  nhµ    níc; cÇn u  ®èi    l ý  víinh÷ng h¹ng môc c«ng tr×nh  lý m«i  êng, níc th¶ivµ    xö    tr       h¹ tÇng phôc  trùctiÕp cho  së  vô      c¬  s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu.   d. Bé      TµichÝnh  xem     cã  chÕ    xÐt vµ  c¬  gi¶iquyÕt      thuÕ      hîp lývÒ  ®èi víi vËt t   ,nguyªn phô    nhËp        liÖu t¹m  ®Ó gia c«ng  hµng dÖt  may, giµy dÐp  thõa     d    sau    gia c«ng nhng  kh«ng  i t¸ xuÊt ® îc,ph¶ihuû  mét          bá  c¸ch l∙ngphÝ; b¸o        c¸o  Thñ íng ChÝnh  t   phñ kÕt qu¶  lýtr   xö    ícngµy  th¸ng11  01    n¨m  2001. ®.    VÒ c«ng    t¸c®µo    s, c¸n  chuyªn  t¹okü    bé  ngµnh  cña    hai ngµnh  dÖt  may  da  vµ  giÇy,ngoµikÕ      ho¹ch ®µo      t¹ochung cña ngµnh   gi¸odôc    ­ ®µo    t¹o, haiTæng    c«ng    tyngµnh  hµng  cÇn bµn      víi Trêng    c¸c §¹ihäc    kÕ  ®Ó cã  ho¹ch   ®µo      t¹obæ sung  môc    cã  tiªu,®ång    g¾n     thêicã  víiviÖc      tµitrî còng  viÖc  nh  b¶o  ®¶m  viÖc lµm cña    haingµnh  cho  s,c¸n bé  kü      sau    khikÕt  thóc kho¸ ®µo      t¹o;tr   ¾t    íc m tËp trung vµo    ®µo      t¹obæ sung  hoÆc   n©ng  cao cho    bé  c¸c c¸n  kü thuËt®ang    lµm  viÖc      t¹ c¸cdoanh  i nghiÖp  dÖt  may, giÇy    dÐp.
  3. 3 e. VÒ     nh÷ng kiÕn nghÞ  kh¸c cña    ngµnh dÖt may  ngµnh  giÇy  vµ  da  ®∙  ® îcBé    Th¬ng   m¹itæng kÕt,kiÕn    nghÞ    t¹ C«ng    2029/TMXNK   i v¨n sè  ngµy  15  th¸ng 8    n¨m  2001  V¨n  vµ  phßng  ChÝnh  phñ  th«ng  ®∙  b¸o      quan  i göic¸c c¬  t¹  C«ng  v¨n  3928/VPCP­KTTH   sè  ngµy  th¸ng  n¨m  29  8  2001, c¸c    Bé, ngµnh  nghiªn cøu, xö        lý trong n¨m  2001; nh÷ng    vÊn      ®Ò vîtthÈm   quyÒn,  c¸c c¬  quan      b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ. V¨n phßng ChÝnh phñ    xin th«ng b¸o    quan  c¸c c¬  h÷u quan biÕt,thùc     hiÖn  kiÕn  ý  kÕt  luËn  cña Phã Thñ íng ChÝnh  t   phñ.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2