Thông báo 134/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
3
download

Thông báo 134/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 134/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp xem xét việc thực hiện dự án xây dựng Trung tâm vũ trụ Hòa Lạc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 134/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Số: 134/TB-VPCP ---------------------- Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2009 THÔNG BÁO Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp xem xét việc thực hiện dự án xây dựng Trung tâm vũ trụ Hòa Lạc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc Ngày 8 tháng 4 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp xem xét việc thực hiện dự án xây dựng Trung tâm vũ trụ Hòa Lạc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam báo cáo về quá trình triển khai xây dựng dự án, nội dung dự án và ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến như sau: 1. Đồng ý chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm vũ trụ Hòa Lạc tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Đây là dự án đầu tư trọng điểm, tạo cơ sở nòng cốt để triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu - triển khai, đào tạo, ứng dụng công nghệ vũ trụ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 2. Giao Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án chỉ đạo Viện Công nghệ vũ trụ tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, phối hợp với cơ quan tư vấn Nhật Bản hoàn thiện nội dung Báo cáo đầu tư xây dựng dự án Trung tâm vũ trụ Hòa Lạc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 5 năm 2009 và thực hiện các công việc chuẩn bị cần thiết cho việc triển khai thực hiện dự án. 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa dự án vào danh sách ưu tiên vay vốn ODA Nhật Bản trong năm 2009 và thực hiện các thủ tục trình phê duyệt dự án theo quy định hiện hành. 4. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng đề án thành lập Ủy ban vũ trụ Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2009. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - TTgCP, các PTTg (để b/c); PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: KH&ĐT, KH&CN, TT&TT; (Đã ký) - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; - BQL Khu CNC Hòa Lạc; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KTTH, KTN, QHQT, TH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KGVX (3). Nguyễn Hữu Vũ
Đồng bộ tài khoản