Thông báo 166/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Thông báo 166/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 166/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn về việc phát hành trái phiếu cho học sinh, sinh viên vay

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 166/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 166/TB-VPCP Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn về việc phát hành trái phiếu cho học sinh, sinh viên vay Ngày 7 tháng 7 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp với lãnh đạo các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu cho học sinh, sinh viên vay. Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến của các cơ quan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm vốn để cho các đối tượng chính sách xã hội, trong đó có học sinh, sinh viên vay vốn sản xuất, kinh doanh và học tập. Bộ Tài chính bố trí vốn bổ sung hàng năm cho Ngân hàng Chính sách xã hội để đến năm 2010, vốn điều lệ của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt mức 10.000 tỷ đồng. 2. Trong khi ngân sách nhà nước chưa bố trí đủ vốn điều lệ theo quy định cho Ngân hàng Chính sách xã hội, để có kinh phí cho học sinh, sinh viên vay, giao Bộ Tài chính: thực hiện bảo lãnh để Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành trái phiếu; đồng thời, tạm ứng cho Ngân hàng Chính sách xã hội từ nguồn vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước. 3. Ngân hàng Chính sách xã hội phải chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các biện pháp huy động, quản lý vốn để có đủ nguồn đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, nhất là học sinh, sinh viên vay vốn để học tập. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ: KH&ĐT, TC, GD&ĐT; (Đã ký) - Ngân hàng Nhà nước VN; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Nguyễn Xuân Phúc TTĐT, các Vụ: KGVX, TKBT, - Lưu VT, KTTH (3b).
Đồng bộ tài khoản