Thông báo 204/1998/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Thông báo 204/1998/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 204/1998/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về vấn đề "Thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi vào năm 2000"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 204/1998/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 204/1998/TB-VPCP Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 1998 THÔNG BÁO C A PHÓ TH TƯ NG PH M GIA KHIÊM S 204/1998/TB-VPCP NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 1998 V V N "TH C HI N CH TIÊU GI M T L SUY DINH DƯ NG TR EM DƯ I 5 TU I VÀO NĂM 2000" Ngày 08 thámg 12 năm 1998, t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm ã ch trì cu c h p v v n "th c hi n ch tiêu gi m t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i vào năm 2000". D h p có các ng chí Nguy n H u Tăng - Phó Ban Khoa Giáo Trung ương, Lê Ng c Tr ng - Th Trư ng B Y t , Nguy n Th Kim Ngân - Th trư ng B Tài chính, àm H u c - Th Trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Nguy n Th Th y B o - Phó Ch nhi m U ban B o v và chăm sóc tr em Vi t Nam, Tr n Qu c To n - Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph và i di n B K ho ch và u tư. Sau khi nghe ng chí Lê Ng c Tr ng báo cáo v tình hình suy dinh dư ng tr em Vi t Nam và m t s ki n ngh , ý ki n c a i di n các cơ quan d h p, Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm ã có ý ki n như sau: 1- Trong nh ng năm qua, v i s ch o r t sát sao c a Chính ph , Các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân các c p ã t ch c th c hi n nhi u bi n pháp, ph n u gi m t l suy dinh dư ng tr em, do ó ã t ư c nh ng k t qu t t. Tuy nhiên, t ư c ch tiêu do i h i ng l n th VIII ra, các c p, các ngành c n có bi n pháp t ch c, v n ng nhân dân ph n u cao hơn, quy t li t hơn. Nhi m v phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em có t m quan tr ng c bi t nh m nâng cao ch t lư ng dân s . Do ó, c n ánh giá chính xác hơn th c tr ng và nguyên nhân suy dinh dư ng tr em trên bình di n c nư c và t ng a phương, xác nh rõ các nhi m v ph i ti p t c th c hi n 2 - Các ngành Y t , B o v và chăm sóc tr em ph i h p v i các B , ngành và U ban nhân dân các c p ti p t c th c hi n t t hơn n a Thông tri s 04-TT/TW ngày 30 tháng 07 năm 1998 c a Thư ng v B Chính tr v vi c tăng cư ng lãnh o công tác b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. T p trung và s d ng có hi u qu các ngu n l c vào nh ng nhi m v , nh ng a bàn tr ng i m, ng th i Ny m nh công tác tuyên truy n và l ng ghép v i các chương trình m c tiêu qu c gia (thanh toán m t s b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m, xoá ói gi m nghèo, Dân s và k ho ch hoá gia ình, nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn,...) nh m th c hi n t t hơn nhi m v phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em.
  2. Văn phòng Chính ph xin thông báo B Y t và các B , ngành có liên quan bi t và th c hi n. Tr n Qu c To n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản